Əczaçılıq yardımı konsepsiyasının əsas fərqləndirici cəhətlərinə aid deyil?Yüklə 103.94 Kb.
Pdf просмотр
tarix31.01.2017
ölçüsü103.94 Kb.

s

sual


1

Əczaçılıq yardımı konsepsiyasının əsas fərqləndirici cəhətlərinə aid deyil?

2

 Dərman vasitələri ilə davranışın dövlət tənzimi üsulları hansı bənddə düzgün verilmişdir?

3

 Əhalinin sağlamlığının qorunması qanunu neçənci ildə qəbul olunub və konstitusiyanın neçənci

 maddəsində öz əksini tapmışdır?

4

Müvafiq icra hakimiyyəti D.V ilə davranışın tənzimlənməsində hansı tədbirlər həyata keçirir ?

5

Az.R-da əczaçılıq fəaliyyətinin idarəetmə orqanlarının funksiyasına aid deyil?

6

Lisenziyalaşdırma sahəsində xüsusi səlahiyyətli orqan hansıdır?7

Lisenziya neçə il müddətinə verilir?

8

Lisenziyada nə göstərilir?9

Az.R-nın Qanuna görə hansı D.V-i dövlət qeydiyyatına alınmır?

10

Az.R-nın Qanununa  görə hansı D.V dövlət qeydiyyatına alınır?11

D.V-nin sertifikatlaşması hansı prosesləri özündə birləşdirir?

12

Sertifikatlaşdırma sisteminin iştirakçılarına aid deyil?13

 İşlədilməsi sahələrinə görə standartlara aid deyil?

14

Beynəlxalq standartlara aiddir?15

ÜST tərəfindən hazırlanmış beynəlxalq standartlara aiddir?

16

Dərman satışını təmin etmək qəbul olunan standartlara aid deyil?17

 İSO nədir?

18

İSO 9000 standartlarının əsas elementlərindən deyil?19

İSO-9000-ə daxil olan məhsul kateqoriyalarından deyil?

20

İSO-9000-də intellektual məhsul dedikdə nə başa düşülür?21

GRP hansı prosesləri əhatə edir?

22

Az.R standartlaşma sahəsində uyğun icraedici orqan hansıdır?23

Standartlaşma prosedurası mərhələlərinə aid deyil?

24

Standartlarla yanaşı digər NTS-lər hansılardır?25

İstehsal olunan dərmanların keyfiyyətinin qiymətləndirən əsas sənəd 

hansıdır?

26

 Logistikanın paradiqmalarına aid deyil?27

 Logistik sistemlərin əsas xassələrinə aid deyil?

28

 Logistikanın inteqrativlik xassəsini xarakterizə edir?29

Bu sistemin elementləri istənilən an sistemin tələbi ilə hissələrə bölünərək 

sistem daxilində ‟alt sistem” ondan kənarda isə ‟müstəqil sistem” yarada 

bimək xassəsi, logistikanın hansı xassəsini xarakterizə edir.

30

Sistem daxilində aşağı ranqda yerləşən bir elementin yuxarı ranqda yerləşən elementə tabeçiliyini xarakterizə edir.

31

Müəssisənin potensiallığını artırmaq üçün loqistikanın necə şərti qəbul olunmuşdur?

32

Loqistik qaydanı əks etdirmir.33

Loqistikanın təsnifatına aid deyil?

34

Əczaçılıq mallarının xidmətlərinin paylanması işi loqistikasının hansı növünü xarakterizə edir?

35

Bölüşdürücü loqistikanın əsas kriteriyaları hansı konsepsiyaya əsaslanır?36

 Bölüşdürmənin loqistik kanalı nədən ibarətdir?

37

Bölüşdürücü loqistikanın əsas kriteriyalarından deyil.38

Loqistik kanalın, loqistik zəncirə keçməsi mərhələsinə aid deyil.

39

Mal dövriyyəsinin neçə tip loqistik kanalı var?40

Dolayı kanalı xarakterizə edir.

41

Selektiv bölüşdürməni xarakterizə edir.42

 Bölüşdürmə müəssisələrində düşünülmüş məhdudiyyətləri əhatə edir.

43

Hansı marketinq sistemini xarakterizə edir. Eyni kanal səviyyəsində yerləşən və öz qüvvələrinin marketinq imkanlarından birgə istifadə üçün 

səfərbər edən iki və daha artıq avtonom təşkilatın birləşməsini əks etdirir.

44

Şaquli marketinq sisteminin konvension bölüşdürmə kanalından üstün cəhətlərinə aid deyil?

45

Satış şəbəkəsinin əsas tipinə aid deyil?46

Dövriyyə vəsaitlərinin dövr surətini artırmaq və ya onların müəssisədən 

keçmə müddətinin minimumlaşdırmaq hansı loqistikanı xarakterizə edir?

47

İstehsalat loqistikanın əsas funksiyalarına aid deyil?48

İstehsal loqistikasının əsas vəzifələrinə aid deyil?

49

Hazır məhsulların maya dəyərinə nəzarət edilməsi hansı loqistikanın funksiyasına aiddir?

50

Loqistik yük vahidlərinin daşınmasında istifadə olunan nəqliyyat vasitələrinin əlamətlərinə görə qruplaşmasına aid deyil?

51

Firmaların loqistik menecerləri səviyyəsində maddi resursların nəql edilməsi prosesinin idarə edilməsi mərhələlərindən birinə aid deyil?

52

Mal mal verəndən aptekə saxlama şöbəsi nəzərə alınmadan həyata keçirilir bu hansı daşınma növüdür?

53

Logistik anbarların əsas əlamətlərinə görə təsnifinə  aid deyil?     54

Mülkiyyət formasına görə anbarlar qruplaşdırılır?

55

 Loqistik informasiya sistemlərinin əsas prinsiplərinə aid deyil?56

Tədarükçünün seçilməsi mərhələsinə aid deyil?

57

KMH boşaldılan yükün ümumi həcminin neçə faizini aşmamalıdı?58

Mal verənin təqdim etdiyi malın keyfiyyəti baxımından qiymətləndirərkən 

hansı düstur tətbiq edilir?

59

Malın hissə-hissə daşınmasının qiymətləndirilməsi hansı düstürla həyata keçirilir?

60

DEOTP 4 əsas strateji vəzifəsinə aid deyil?61

İnformasiyanın konfideinsiallığına riayət etmək.

62

Topdansatış realizasiyasının qaydaları öz əksini hansı praktikada tapmışdır? 

63

#VALUE!64

Ekspedisiya şöbəsinin diqqət yetirdiyi bölmə deyil?

65

Reklam olunan malların müvəqqəti saxlanması anbarın hansı şöbəsinin sahəsində aparılır?

66

Sanitar-məişət sahəsi anbarın hansı şöbəsinin diqqəti altındadır?67

Dərman vasitələrinin topdan və pərakəndə satışı zamanı lazım olan əsas 

sənədlərə aid deyil?


68

İstehsalçının anbarından mal yola salındıqda və sifarişçi onu qəbul etdikdə 

bakteriya preparatları üçün yararlılıq müddəti   

 ən azı nə qədər olmalıdır?

69

Saxlama müddəti 2 ildən çox olan tibbi məmulatlar alıcıya saxlanma müddəti neçə aydan az olmamaq şərti ilə yola 

salına bilər?    

70

Brutto kütlə nəyi göstərir?71

Netto kütlə hansı düstur ilə hesablanır?

72

Malın netto çəkisinə görə qəbulu neçə gün ərzində başa çatdırılmalıdır?73

Keyfiyyətinə görə  məhsulun qəbulu müddətinin uzunluğuna görə neçə gün 

ola bilər?

74

ÜST tərəfindən qəbul olunmuş temperatın rejimi deyil?75

Havanın qaz tərkibi komponentinə aiddir?

1.  Əsas qazlar 

2. Təsirsiz qazlar

3. Zərəli qazabənzər birləşmələr

4. Amian


5. Sianid

76

Partlayıcı və partlayışdan qorunan maddələr qrupuna aiddir?  1. Nitroqliçerin, KmnOn

  2. KMnOn

  3. AgNO3

 4. Skipidar

 5. Kükürd

77

Tez alışan tez yanan maddələr qrupuna aid deyil?  1. Spirt

  2. Efirli cövhərlər

  3. Qliserin və nitroqlicerin

   4. KMnOn

   5. Kükürd

  6. Rentgen üçün təbəqələr

78

Tez yanan maddələr qrupuna aid deyil?                                   79

Oksigen balonunun istismar müddəti?

80

Səhmdar nə deməkdir?81

Öz səhmlərini digər səhmdarların razılığı olmadan sata, dəyişə və 

başı.laya bilən səhmdar cəmiyyəti iştirakçılarına aiddir?

82

Qeyri kommersiya təşkilatlarına aid deyil?83

Hansı maddi-cavabdehklik növü mövcud deyil?84

Tenderin müsabiqəsinin qalibi hası tələblərə cavab verməlidir?

85

Əczaçılıq yoxlamalarının planı86

İlkin ekspertiza.

87

Merçandayzinq nədir?88

MPM apteklərində əşya-miqdar uçotu aparılmır.

89

Bölüşdürücü logistikanın əsas kriteriyalarının əsaslandığı konsepsiyalar: 90

Psixotrop dərman vasitələrinə yazılmış reseptlərin etibarlılıq müddəti neçə 

gündür? 

91

İstehlakçıların hansı hərəkətində merçandeyzinq yolu ilə tələbin təmin edilməsi həyata keçirilir?

92

Kommersiya müəssisəsinə aiddir.1. Aptek bələdiyyə müəssisəsi

2. Aptek-məhdud məsuliyyət cəmiyyət

3. Başlı aksioner cəmiyyət

4. Müalicə-profilaktika müəssisəsinin büdcəsində olan xəstəxana apteki

5. Tibbi siğortanın icbari ərazi fondu

93

Plan üzrə (partiyalar üzrə) 40 yükdaşıma nəzərə alınmış, faktiki 45 yükdaşıma olmuş, yükdaşımanı qiymətləndir.

94

Alıcının malverən kommersiya məktubunda hansı rekvizit səhv verilmişdir.95

Xidmət etdiyi profildən asılı olaraq xəstəxana aptekləri bölünürlər:

96

Əczaçılıq bazrında DV-nin realizasiyasının əsas şərti:97

Əczaçılıq bazarında tenderlərlə malın alınmasında ÜST tərəfindən 

təsdiqlənmiş əsas sənəd?

98

Ekspert qiymətləndirməsinin əsas meyarlarına aid deyil?99

Ekspert üsulunun nəticəsinin qiymətləndirilməsi:

100

Keyfiyyətin minimal həddinin səviyyəsi (KMH)?101

İşgüzar etikanın əsas prinsipləri:

102

Logistika haqqında ilk elmı əsərin müəllifi?103

Əczaçılıq bazarına xarakterik olmayan bölgü kanalı?

104

Tədarükçünün seçilməsi mərhələlərinə aid deyil?105

Hansı dərman vasitəsinin aptekdən buraxılması üçün reseptdə müalicə 

profilaktika müəssisəsinin ştampı, möhürü və həkimim şəxsi möhürü 

imzası olmalıdır?

106

Hansı təşkilat öz fəaliyyətində gəliri əsas məqsəd hesab edir? 107

Saxlama otaqlarında dərman vasitələri saxlanan şkaflar bu müddətdən az 

olmayaraq təmizlənir?

108


Aptek təşkilatlarında malın nəql edilməsinə tətbiq edilən üsullar?

109


Dərman vasitələrinin dövlət qeydiyyatında olması müddəti?

110


MPM şöbələrinə  dərman vasitələrinin buraxılması üçün sənəd?

111


MPM-lərin şöbələrin (qəbul şöbəsi istisna olmaqla) narkotik və psixotrop 

dərman vasitələrinə olan cari ehtiyat artıq olmalıdır: 

A) məhsul ehtiyatlarının normativindən

B) 3 gündə

112

Miqdar uçotu aparılan dərman vasitələri hansılardır?113

Anbarın əczaçı mütəxəssislərinə qoyulan tələblər: 

114

DV-i üçün təsdiqlənmiş məhdud yararlılıq müddəti?115

Anbara daxil olan zərdablar və vaksinlərin yararlılıq müddətinin minimal 

səviyyəsi?

116


Anbardan aptekə buraxılan bakteriya preparatlarının yararlılıq müddətinin 

minimal səviyyəsi?

117

Anbarın inzibati məişət sahələrinin minimal sahəsi?118

DEOTP-nin əsas strateji vəziələrinə aiddir?

119

Mal verənin xidmət keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində təsdiqlənmiş keçid balı neçədir?

120


Xəstəxana aptekini xəstəxanalararası apteklərdən fərqləndirən 

xüsusiyyət?

121

Dövlət qeydiyyatına alınan dərman vasitələri122

Aptekin işi heyətinə qadağandır?

123

Aptekin köşkünün minimum ticarət zalının sahəsi nə qədərdir?124

Anbarın yerləşdirilmə sahəsinə aid deyil?

125

Yalnız stasionar xəstələrə, tibbi kabinetlərə, məktəbəqədər təşkilatlara, məktəblərə səhiyyə məntəqələrinə, uşaq baxçalarına, körpələr evinə 

xidmət edir?

126

Düzgün cavabı göstərin. Dərman vasitələrinin formulyarının işlənməsi üçün istifadə olunan metod:

127

Tender müsabiqəsinin aparılması mərhələsinə aid deyil?

128

Orqanoleptik nəzarətə daxıl olmayan yoxlama?129

Aptekin məntəqəsinin inzibati məişət minimum sahəsi nə qədərdir?

130

Hansı apteklərdə yoxlama aparılmalıdır?131

Səhv cavabı göstərin. MPM apteklərində əşya-miqdar uçotu aparılır:

132

Aptekin məntəqəsinin ümumi minimum sahəsi nəqədərdir?133

Hansı təşkilatın öz fəaliyyətində gəlir əldə etmək əsas məqsədi deyil?

134

 Şifariş olunan mal aptekə təyin edilən vaxtdan 2 həftə gec daxil olmuşdur. Çatdırılmanın təşkilini balla qiymətləndir

135


Makrologistikanın izahı:

136


Köməkçi materiallar bikslərdə nə qədər saxlanılır?

137


Zəhərli dərman vasitələrinə yazılmış reseptlərin etibarlılıq müddəti neçə 

gündür?


138

 Pulsuz buraxılan dərmanlara yazılmış reseptlərin etibarlılıq müddəti neçə 

gündür?

139


MPM-in şöbələrinə narkotik və psixotrop dərman vasitələrinin buraxılması 

üçün yazılmış tələbnamələr üçün verilmiş MPM-nin apteklərində saxlanılır:

A) Cari ilin sonuna qədər

B) 10 il


C) 3il

D) 1 il (cari ili çıxmaqla)

E) 5 il

140


Narkotik dərman vasitələrinə yazılmış reseptlərin etibarlılıq müddəti neçə 

gündür?


141

Merçandayzinqin hansı əsas vəzifəsi deyil?

142

Xəstəxanalararası apteklərin xəstəxana apteklərindən fərqli xüsusiyyəti:143

Bir resept nüsxəsində neçə psixotrop dərman preparatı yazıla bilər?

144

DV-nin topdan satışını kimlər həyata keçirir?145

Hansı qeyri-kommersiya təşkilatıdır?

1 .Lisenziyalaşmış şöbə

2. Müalicə-profilaktika müəssisəsinin apteki

3. Tibbi sığortanın icbari fondu

4. Unitar müəssisələr

5. Aksioner cəmiyyətlər 


146

Plana görə (partiyalar üzrə) 30 yükdaşıma nəzərə alınmış, faktiki olaraq 40 

yükdaşıma yerinə yetirilmişdir. Daşınmanı qiymətləndir:

147


Fiziki nəzarətə daxil olmayan yoxlama

148


Aptek anbarı üçün təsdiqlənmiş ümumi sahə:

149


Sifariş olunan mal təyinat vaxtından 10 gün gec gəlmişdir. Çatdırılmanın 

təşkilini balla qiymətləndir

150

Hansı dərman preparatı aptekdən reseptsiz buraxıla bilər?151

Aptek daxili orqanoleptik növünün yoxlanılması bundan ibarətdir:

152

DV-nin dövlət reyestri153

Formulyar nədir?

154

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 21.12.2009-cu il tarixli 172 №-li əmri nə haqqındadır?

155


Dövlət tərəfindən müsabiqə yolu ilə dərman vasitələrinin alınmasında əsas 

üstünlüklər

156

Dövlət formulyar sistemə daxildir:157

Aptek anbarının əsas vəzifəsinə aid deyildir:

158

Logistikanın elm kimi formalaşmasına səbəb olan əsas amillər159

Malın aptekə çatdırılması təyin edilən vaxtdan 4 həftə gecikmişdir. 

Çatdırılmanın təşkilini balla qiymətləndir

160


Aptek təşkilatlarına lisenziya hansı müddətə verilir?

161


DV-nin dövlət qeydiyyatına alınmasından imtina edilməsi.

162


Tender komissiyasının hesabat sənədində əks etdirilir?

163


Tərkibinə görə aptekin resepturası ayrılır?

164


Əczaçılıq ekpertizasının əsas mərhələsiniə aid deyil?

165


Resept hüquqi sənəd kimi nəyi ifadə edir?

166


Miqdar uçotu aparılan zəhərli dərmanların siyahısına aid deyil?

167


Zəhərli dərmanların reseptsiz icazə verilir?

168


Aptek daxili nəzarətin növlərinə aid deyil?

169


ABC analizi üsulunda D.V qəbul olunma miqdarına və dövrünə görə 70-

80% vəsait sərf olunur

170

Aptek sahəsinin ümumi sahəsi necə m2 az olmamalıdır?171

Pulsuz buraxılan dərmanlara və psixotrop maddələrə yazılmış reseptlər 

neçə gün müddətinə etibarlıdır?

172


Kiçik sahibkarlıq subyektləri kimlərdir?

173


Reseptlərin aptekdə saxlanma müddətlərindən hansı düzgün verilməyib?

174


Cəmiyyətin adından sahibkarlıq fəaliyyətini yerinə yetirən və öz vəsaitlərinə 

cavabdehliyi bir neçə iştirakçı tərəfindən olur bu hansı təsərrüfat növüdür?

175

Menecmentde “Parkinson qanunu” nəyi ifadə edir?176

Həkimin resepti olmadan buraxılan d.v-nin siyahısına neçə ildən bir 

buraxılır?

177


Əhaliyə xidmət edən apteklər hansı funksiyasnı yerinə yetirmir?

178


M.P.M-in şöbə və kabinetlərində narkotik vasitələrin ehtiyyatı neçə günlük 

tələbata uyğun olmalıdır?

179

İstehsalat apteklərinin iş siyahısına aid deyil?180

Kiçik sahibkarlıq təşkilatları üçün qoyulan tələblərə aid deyil?

181

Köməkçi işçi heyətinə aiddir?182

Aptek daxılı tədarükün neçə sayına 3 əczaçı düşür?

183

Mülkiyyət formasına görə apteklərin təsnifatına aid deyil?184

Miqdar uçotu aparılan narkotik vasitələrinsiyahısına aiddir?

185

İstehsalat fəaliyyətinə görə apteklər ayrılır?186

Tibbi texnika mağazaları necə m2-dən az olmamalıdır?

187

Miqdarı uçotu aparılmayan psixotiq maddələrə aid reseptlər aptekdə neçə gün müddətində saxlanılır

188


Hamafon sahə nədir?

189


Trontal yerləşmə nədir?

190


İttifaqlar, Assosiyalar, Fionollar hansı təşkilata aiddir?

191


Satış nöqtəsi nədir?

192


Tibbi təyinatlı mallara aid deyil?

193


NTS-lərə görə a.ağı rütubətlilik sərhədi təsdiqlənən d.v hansılardır?

194


Prekursor nədir? 

195

Orqanopreparatların saxlanma şəraiti neçə olmalıdır?

196

Kobudlaşmış rezin əlcəkləri yenidən elastikliyinin bərpa olunması üçün hansı işləmlər aparılır?

197


Gümüş-nitratın apteklərdə və anbarlarda hansı miqdarda saxlamaq olar?

A) 5kq-dək (anbarda) 50 qramadək aptekdə

B) 5 kq-dan -10 kq-dək anbarda, Aptekdə saxlanıl

198


Tez yanan maddələr qrupuna aiddir?                                   

199


Oksigen balonlarının istismar müddəti neçə ildir?

200


İnzibati işçilərə aid deyil?

1) Aptekin müdiri, malı qablşdıran

2) Müdür müavini (əczaçı), mühasib

3) Baş kassir, əczaçı texnoloq

4) Əczaçı-analtik, mühasib

5) İqtisadçı, hesabdar

201

Formalinin saxlama temperaturu neçə dərəcədən aşağı olmamalıdır?202

Pərakəndə satış şəbəkələri kimi apteklərin təsnifatına aid deyil?

203

Aptekin minimal sahədi neçə m2-dir?204

Merçandayzinqin əsas prinsipinə aid deyil? 

205

Aptekdən reseptsiz buraxılan dərman maddələrinə aiddir?206

Özəlləşdirmənin əsas vəzifəsi deyil?

207

Loqistik anbarların əsas əlamətlərinə görə təsnifə aid deyil?208

Əczaçılıq müəssisələrində istifadə olunan informasiya texnologiyalarına 

aid deyil?

209


Planlaşdırılmış yük boğalmanın sayı 50, faktiki yükboşalmanın sayı isə 40 

olarsa, partiyalar özrə daşınmanın qiyməti neçə bal olar?

210

Şüşə boruları və qabları pirogen maddələrdən təmizləmək üçün nə edirlər?

211


Loqistik sistemi xarakterizə edən xassələrə aid deyil?

212


Skril qabların saxlama müddəti nə qədərdir?

213


Loqistik informasiya sistemlərinin əsas prinsiplərinə aiddir

214


Təmizlənmiş su aseptik şəraitdə neçə gün saxlanıla bilər?

215


Sistem daxilində aşağı ranqda yerləşən bir elementin yuxarı ranqda 

yerləşən elementə tabeçiliyini xarakterizə edir.Loqistikanın hansı 

xassəsinə aid edilir? 


216

Sistemi daxilində dövr edən informasiyaların konkret istifadəçilər firmanın 

işçi heyəti, loqistik vasitəçilər və son istehlakçılar üçün əlverişli olan 

formaya salınması informasiya loqistikasının hansı əsas prinsipini əks 

etdirir?

217


Polimer materiallardan və şüşədən hazırlanmış boruların sterlizəsi necə 

aparılır?

218

Effektiv qərarların qəbul edilməsində qeyri müəyyənlik neçə olmalıdıtr?219

Loqistikaya istehsalatda maddi axınların idarə olunması problemi ilə 

məşğul olan nəzəri bir elm kimi baxılır bu loqistikanın hansı paradiqmasını 

ifadə edir?

220

Malların Yerləşdirilməsində “Macor” kompozisiyası nədir?221

Malın Blok düzülüşünə aiddir?

222

İnyeksiya üçün su neçə saat müddətində istifadəyə yararlıdır?223

Paradiqma hansı mənanı ifadə edir? 

224

Tədarükçünün seçilməsi mərhələsinə aid deyil?225

Diqqəti cəlb edən əsas vizual amillərə aiddir? 

1) İnformasiya yazıları. Şəkillər

2) Rənglər

3) Vitrinlər,akvariumlar

4) İşıqlandırılmalar (müxtəlif malları ayırmaq üçün)

5) Klassik və müxtəlif üsullarda olan fiqurlar

226


Sifariş olunan mal təyin edilən vaxtdan 5 həftə gec alınarsa onun hası bala 

qiymətləndirmək olar?

227

Ekranlaşdırılmamış bakterosid lampanı söndürdükdən neçə dəqiqə sonra otağa girmək olar? 

228


Həcmi yerləşdirmə nədir? 

229


Malların yerləşdirilməsində , “Minor” kompozisiyası deyilir?

230


Dövlət sisteminin səviyyələrinini strukturuna aiddir?

231


Hiqroskopik pamböq üçün təbii itki bu cür hesablanmır?

232


NNDK təsdiqlədiyi 2 saylı siyahıya daxil olan dərman vasitələridir?

233


Dərman vasitələrinin formulyarları hansı analiz üsullarının köməyi ilə 

hazırlana bilər? 

234

Çəhrayı reseptlərin nüsxələri apteklərdə hansı vaxt müddətinə saxlanılır?235

Subbakalavr sistemində orta əczaçılıq təhsili-əhsil müddəti neçə ildir?236

İş zonası nədir?

237

Yoxlama aparan əczaçı müfəttiş, obyektə daxil olaraq hansı sənədlərini təqdim edir?

1) Xidməti vəsiqə

2) Şəxsiyyət vəsiqəsini

3) Yoxlamanın təyini haqqında sərəncam

4) Obyekt haqqında mərkəzə gələn şikayət ərizəsini

238


Zəhərli maddələrə aid uçotu aparılan zəhərli dərmanlara aid yazılan resept 

nüsxələri aptekdə hansı müddət üzrə saxlanılır?

239

Təşkilatda çalışan işçilərin sayı 100 nəfərdən çox olarsa bu təşkilatda əmək mühafizəsi necə təşkil olunur

240


Əczaçılıq deantologiyası istiqamətlərinə aid edilir?

1) Əczaçı  və xəstə arasındaünsiyyət

2) Əczaçılar arasındakı ünsiyət

3) Əczaçı və həkim arasındakı ünsiyyət

4) Qiymət barəsində xəstə ilə razılaşma

5) Satış mədəniyyəti

241

Yoxlama reydlər nə zaman təşkil edilir? 242

Aptek daxili nəzarətə daxil deyil?

243

MPM-nə xidmət edən apteklər hansı fəaliyyətləri həyata keçirir?244

Əczaçılıq müfəttişliyinin aparılmasında əsas məqsədlərə aiddir?

1) Əczaçılıq xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi

2) Əhalini keyfiyyətli D.V ilə təmin etmək məqsədiilə digər dövlət orqanları 

ilə əlaqənin qurulmasıdır

3) D.V narkotik vasitələrinin, psixotrop maddələrin və onların 

prekursorların alınması saxlanılması, hazırlanması, istehsalı, qeydiyyatı, 

paylanması, realizasiyası reklam zamanı aşkarlanan pozuntuların 

qarşısının alınması müvafiq tədbirlərin görülməsi

4) Suni Qiymət artımını aşkara çıxarmaq

5) Vergilərin vaxtında ödənilməsini aşkarlamaq üçün

245


Hansı hallarda aptekə daxil olan reseptə dərmanı buraxmaq olmaz?

1) Etaminal-natrium digər dərmanlarla qarışıq halda yazıldıqda

2) AgNO3 və lyapis karandaşına adi həkimin mğhürü olmadıqda

3) Veterinar müalicə müəssisələrinin reseptləri əsasında apteklərdən 

dərmanların buraxılması qadağandır

4) Reseptdə zəhərli narkotik və güclü təsir dedici dərmanlar digər 

dərmanlarla qarışıq halda yazılarsa

5) Antropin sulfata, 10%-li civə amidoxloridə möhürsüz yazılan reseptdə246

Lisenziya almaq üçün hüquqi şəxslərin ərizəsində hansı məlumatlar öz 

əksini tapır?

1) Hüquqi şəxsin adı

2) Hüquqi ünvanı

3) Adı atasının adı

4) Bankın adı

5) Təşkilati hüquqi forması

247

ÜST tərfindən hazırlanmış beynəlxalq standartlara aid deyil? 248

Aptek təşkilatlarının yaradılması ilə fəaliyyəti  üzrə tələblər təsdiq 

edilmişdir?

249


Kommersiya təşkilatları olub vəsaiti bölüşdürülmür bu formaya ancaq 

dövlət, bələdiyyə müəssisələri aiddir. Hansı kommersiya təşkilatını ifadə 

edir?

250


Fərdi hazırlanmış zəhərli və narkotik dərman formaları üçün pasportda nə 

yazılır? 

251

İSO-9000-də intellektual məhsul dedikdə nə başa düşülür?252

 Əhalinin sağlamlığının qorunması qanunu neçənci

 ildə qəbul olunub və konstitusiyanın neçənci

 maddəsində öz əksini tapmışdır?

253

Loqistik yük vahidlərinin daşınmasında istifadə olunan nəqliyyat vasitələrinin əlamətlərinə görə qruplaşmasına aid deyil?

254


Psixotrop dərman vasitələrinə yazılmış reseptlərin etibarlılıq müddəti neçə 

gündür? 


255

Brutto kütlə nəyi göstərir?

256

ÜST tərəfindən hazırlanmış beynəlxalq standartlara aiddir?257

Keyfiyyətin minimal həddinin səviyyəsi (KMH)?

258

Dolayı kanalı xarakterizə edir.259

Az.R-nın Qanununa  görə hansı D.V dövlət qeydiyyatına alınır?260

Hansı dərman preparatı aptekdən reseptsiz buraxıla bilər?

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə