Efektif renal kan akımı %50-70 artar(ilk 2 trimester)Yüklə 222 Kb.
tarix23.12.2016
ölçüsü222 Kb.Efektif renal kan akımı %50-70 artar(ilk 2 trimester)

 • Efektif renal kan akımı %50-70 artar(ilk 2 trimester)

 • GFR artar (normalin %50 si) 13. haftada pik yapar

 • BUN, S.Kr., S.Ürik asit düzeyleri düşer

 • Hafif hiponatremi

 • Tübüler fonksiyon etkilenmesi ile glikozüri,eser proteinüri, aminoasidüri

 • Kan basıncı düşer( progesteron, periferik vask.direnç azalması)

 • Plasental vasopressinaz etkisi ile ADH katabolizması

 • Bu fizyolojik değişiklikler 2.trimester sonunda pik yapar sonra yavaş yavaş normale dönmeye başlar

 • İlk 2 trimesterde s.Kr ≥1 mg/dl olması parankimal böbrek hastalığının göstergesidir.Hormonal ve dıştan bası etkisi ile toplayıcı sistemde ,pelvis ve üreterlerde genişleme (hidronefroz,hidroüreter)

 • Hormonal ve dıştan bası etkisi ile toplayıcı sistemde ,pelvis ve üreterlerde genişleme (hidronefroz,hidroüreter)

 • Böbrek volümü %30 artar

 • Bu anatomik değişiklikler Postpartum 3 ay sonra tam normale döner

 • Üriner yollardaki dilatasyon infeksiyona eğilimi arttırır.Kronik Hipertansiyon

 • Kronik Hipertansiyon

 • Preeklampsi

 • Kronik hipertansiyon+preeklampsi

 • Gestasyonel hipertansiyon

 • Gebelerin %10’unda HT saptanmaktadır.

 • Kan basıncı 140/90 mmHg ve üzerindedir.

 • Genç ilk gebelik ve yaşlı multipar gebelikte

 • Sıktır.Gebelik öncesi veya gebeliğin 20.haftasından önce KB’nın 140/90 mmHg ve üzerinde olmasıdır.

 • Gebelik öncesi veya gebeliğin 20.haftasından önce KB’nın 140/90 mmHg ve üzerinde olmasıdır.

 • Preeklampsi

 • Abruptio plasenta

 • İntrauterin gelişme geriliği

 • 2. trimesterde fetal ölüm riskini arttırır

 • KB kontrol altına alınır ve stabil seyrederse gebelik normal devam edebilir.Bu hastalarda perinatal ölüm dahil gebelik yan etkileri riski yüksektir

 • Bu hastalarda perinatal ölüm dahil gebelik yan etkileri riski yüksektir

 • Evre-1 hipertansiyonlu hastalar tedavisiz izlenebilir(KB 120/80 mmHg), gebeliğe uygun tedavi alıyorlarsa devam edilebilir veya değiştirilebilir.

 • Kronik hipertansiyonda hedef kan basıncı 150/100 mmHg’nın altında olmalıdır.(140-150/90-100)Sekonder hipertansiyon

 • Sekonder hipertansiyon

 • (böbrek hastalığı, kollagen doku hastalığı…)

 • Hedef organ hasarı(sol ventr.hipert.,retinopati, mikroalbuminüri)

 • Dislipidemi

 • 40 yaşının üstü

 • İnme öyküsü

 • Önceden prinatal kayıp

 • Diyabetes mellitus

 • olan hastalarda hedef KB 120-140/80-90 mmHg olmalıdır.Bütün antihipertansif ilaçlar plasentadan geçer

 • Bütün antihipertansif ilaçlar plasentadan geçer

 • İlaç seçimi:

 • - ilk tercih: metildopa,labetalol, karvedilol!!

 • 2. ve 3. eklenecek ilaçlar: uzun etkili kalsiyum kanal blokerleri( nifedipin), nondihidropiridin Ca antagonistleri (verapamil,diltiazem)

 • Aşırı agresif KB düşürülmesi zararlıdır

 • Ortalama arteryel basınçta ani 10 mmHg düşüş doğum ağırlığında 176 gr azalma ile birliktedirGebelik öncesi normotansif olanlarda gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan HT(≥140/90 mmHg) ,proteinüri(≥ 300 mg/24 saat),hiperürisemi, trombositopeni? ve GFR’de %30-40 azalma ile karakterizedir. Görülme oranı %3-14’tür

 • Gebelik öncesi normotansif olanlarda gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan HT(≥140/90 mmHg) ,proteinüri(≥ 300 mg/24 saat),hiperürisemi, trombositopeni? ve GFR’de %30-40 azalma ile karakterizedir. Görülme oranı %3-14’tür

 • Uteroplasental hipoperfüzyon, fetal iskemi

 • - Uterus duvarına ve plasenta içi spiral arterlere yetersiz embiryonal trofoblast invazyonu

 • - Sitotrofoblastik epitelin endotele dönüşümünde yetersizlik

 • - İntegrin ve katerin adezyon moleküllerinin eksikliği

 • Gebeliğin 20. haftasından önce gelişen preeklampside altta yatan ek patolojiler (renal…) değerlendirilmelidir.Preeklampside

 • Preeklampside

 • Artmış solubl Fms benzer tirozin kinaz-1(sFlt1), antianjiyogenik faktörler, VEGF ve Plasental growth faktörlerin anjiyogenik ve vazodilatör etkilerini antagonize ederler

 • Anjiyotensin-II ye reseptör duyarlılığı ve vazokonstriktör yanıt artmıştır

 • Endotelin ve tromboksan sentezi artar

 • Trombosit agregasyonu ve intravasküler koagülasyona eğilim artar(endoteliyal prokoagülan sunumunda artış)

 • Prostasiklin ve nitrik oksit azalır

 • Vasküler permeabilite artar(ödem,proteinüri)

 • Sonuçta uteroplasental yetmezlik gelişirBöbrek hastalığı,kollajen doku hastalığı

 • Böbrek hastalığı,kollajen doku hastalığı

 • Hipertansiyon (primer veya sekonder)

 • D.Mellitus, gestasyonel diyabet

 • İnsulin direnci

 • Antifosfolipid sendromu

 • Fetal hidrops

 • İkiz gebelik

 • İlk gebelik

 • İki gebelik arası uzun interval

 • Faktör-V leiden eksikliği

 • Önceki gebelikte preeklampsi öyküsüPreeklampsi Hellp sendromu ile birlikte olduğu zaman veya eklampsiye dönüşürse Akut böbrek hasarı ve dissemine intravasküler koagülasyon eşlik eder ve prognoz kötüdür.

 • Preeklampsi Hellp sendromu ile birlikte olduğu zaman veya eklampsiye dönüşürse Akut böbrek hasarı ve dissemine intravasküler koagülasyon eşlik eder ve prognoz kötüdür.

 • **Hiperrefleksi,ataklar,kontrolü güç hipertansiyon

 • Hellp sendromu:

 • - Mikroanjiyopatik hemolitik anemi

 • - Trombositopeni (< 100.000)

 • - Serum LDH ≥ 600 IU/L veya

 • serum indirekt bilirubin ≥ 1.2 mg/dl

 • - Serum AST ≥ 70 IU/L

 • (hepatoselüler nekroz ve hemoliz göstergesi)

 • - Serum haptoglobulin düşüklüğüTüm 1000 gebelikte görülme oranı 1-2 dir.

 • Tüm 1000 gebelikte görülme oranı 1-2 dir.

 • Ciddi preeklampsi/eklampsi durumlarında görülme oranı %10-20 dir.

 • Olguların büyük bir kısmında gebeliğin 28-36. haftalarında ortaya çıkar. Nadiren postpartum ilk 48 saat içinde de gelişebilir.Ciddi preeklampsi:

 • Ciddi preeklampsi:

 • Ciddi Maternal ve fetal komplikasyonların (serebral kanama,hepatik rüptür,böbrek yetmezliği,pulmoner ödem,ataklar,kanama, fetal gelişim geriliği, abruptio plasenta..)

 • Oluşumuna fırsat vermemek için

 • Gebelik sonlandırılmalıdır.Ciddi preeklampside atak profilaksisinde IV magnezyum sulfat;

 • Ciddi preeklampside atak profilaksisinde IV magnezyum sulfat;

 • yükleme dozu: 6 gr/15-20 dakika

 • idame duzu: 2 gr/saatte başlanılır.

 • Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda (s.Kr ≥ 2 mg/dl) yükleme dozu değişmez idame doz azaltılır(1 gr/saat)

 • Derin tendon refleks kaybı,solunum paralizisi, kardiyak arrest ile Mg toksisitesi gelişebilir

 • IV kalsiyum glukonat kardiyak hayat kurtarıcıdırIlımlı-hafif preeklampside yatak istirahati ve yakın monitorizasyon ile izlenmelidir

 • Ilımlı-hafif preeklampside yatak istirahati ve yakın monitorizasyon ile izlenmelidir

 • 36-37. haftalarında anne ve fetus risklerinin oluşumunu beklemeden doğum yaptırılması

 • Ciddi preeklampsi semptomlarının (ciddi baş ağrısı, görme bozukluğu, epigastrik ağrı, bulantı,kusma,nefes darlığı,idrar volümünde azalma,KB ani yükselme) başladığı anda gebeliğin sonlandırılmasıKan basıncı sistolik >150 diyastolik >100 mmHg ve üzerinde ise antihipertansif tedavi başlanmalıdır.

 • Kan basıncı sistolik >150 diyastolik >100 mmHg ve üzerinde ise antihipertansif tedavi başlanmalıdır.

 • Aşırı KB düşüklüğü plasental kan akımını azaltarak fetusu olumsuz etkiler

 • İdeal kan basıncı sistolilk 130-150 diyastolik 80-100 mmHg olmalıdırAkut tedavi:

 • Akut tedavi:

 • - Labetalol: Başlangıç 20 mg IV

 • İdame 10 dakikalık intervallerle

 • 20-40-80-80-80 mg IV (300 mg)

 • - Hydralazin: Başlangıç 5 mg IV

 • 20 dakikada düşüş yok 5-10 mg IVKalsiyum kanal blokerleri

 • Kalsiyum kanal blokerleri

 • (Nifedipin, Nikardipin)

 • - Nikardipin IV infüzyon uygulamaları yapılır.

 • - Nifedipin oral veya sublingual uygulamaları ciddi kardiyovaskuler morbidite (MI, inme..) riskini arttıracağından kullanılmamalı veya çok dikkatli olunmalıdır !!!

 • Nitropurissid,ACE-i, ARB, Renin inhibitörleri, diüretikler(furosemid) kontrendikedir !!!Bebeğini emziren hastalarda uygulanabilecek süte en az geçen antihipertansif ilaçlar:

 • Bebeğini emziren hastalarda uygulanabilecek süte en az geçen antihipertansif ilaçlar:

 • - Beta blokerler ve alfa/beta blokerler

 • (Metoprolol, labetalol, propranolol) karvedilol !!

 • - Kalsiyum kanal blokerleri

 • (nifedipin,nikardipin, diltiazem, verapamil)

 • - ACE-i (kaptopril, enalapril) ARB’ler kanıtsız.

 • - Diüretikler kullanılabilir süt volümünü azaltabilir

 • Yeni doğan bebekler hemodinamik değişikliklere ve hipotansiyona duyarlı olduklarından dikkat !!Gebelik öncesi hipertansif olan gebelerde 20 haftadan sonra ani proteinüri,

 • Gebelik öncesi hipertansif olan gebelerde 20 haftadan sonra ani proteinüri,

 • Gebelik öncesi hipertansif ve proteinürik olan gebelerde, gebeliğin son yarısında KB’da ani yükselme (≥ 160/110 mmHg), trombositopeni ve karaciğer enzimlerinde artış

 • preeklampsinin eklendiğini gösterirGebeliğin 20. haftasından sonra (ileri dönemde), proteinüri ve preeklampsi bulguları olmaksızın başlayan hipertansiyondur.

 • Gebeliğin 20. haftasından sonra (ileri dönemde), proteinüri ve preeklampsi bulguları olmaksızın başlayan hipertansiyondur.

 • Postpartum 12. haftada normale döner

 • Normalleşme 12 haftadan uzun sürerse gebeliğin fizyolojik olumlu etkisine bağlı maskelenmiş kronik hipertansiyon düşünülmelidir.

 • 20. haftadan önce başlarsa preeklampsi gelişim riskini arttırır.

 • Nulipar gebeliklerin %6-29’unda görülürHafif olgularda tedavi gerekli değildir. izlenilir

 • Hafif olgularda tedavi gerekli değildir. izlenilir

 • Tedaviye başlama veya devamlılığında KB ≥ 160/100 mmHg dır.

 • KB 150/100 mmHg’nın altında tutulmalıdır.

 • Antihipertansif ilaç seçimi:

 • - metildopa 3x250 mg/gün maksimum 3 gr/gün

 • - Labetalol 2x100 mg/gün maksimum 2400 mg/gün

 • - Nifedipin 60 mg/gün maksimum 120 mg/günPrerenal akut böbrek hasarı (hiperemezis gravidarum)

 • Prerenal akut böbrek hasarı (hiperemezis gravidarum)

 • Trombotik mikroanjiyopati

 • - Trombotik trombositopenik purpura (TTP)

 • Hemolitik üremic sendrom (HUS)

 • - Preeklampsi+Hellp sendromu

 • Akut yağlı karaciğer

 • Renal kortikal nekroz

 • Akut piyelonefrit

 • Üriner yolların obstrüksiyonuHUS- kompleman sistemini regüle eden genlerde mutasyon (hipokomplementemi)

 • HUS- kompleman sistemini regüle eden genlerde mutasyon (hipokomplementemi)

 • TTP- Von willebrand faktör bölücü proteaz (ADAMTS13) eksikliğidir

 • Klinik ayırıcı tanıda:

 • - Hellp sendromu+preeklampsi

 • - Akut yağlı karaciğer (KC enzimlerinde artış,trombositopeni yok)

 • - Mikroanjiyopatik hemolitik anemi (trombositopeni yok)

 • - Antifosfolipid sendromu (anti-kardiyolipin Ab)

 • Böbrek biyopsisi !!! (HT ve kanama)Preeklampsi +Hellp sendromundan ayırımı güç olduğundan gebelik varsa sonlandırılır

 • Preeklampsi +Hellp sendromundan ayırımı güç olduğundan gebelik varsa sonlandırılır

 • Postpartal gelişmiş ise plazma değiştirme

 • Akut böbrek hasarı nedeni ile gerekirse HD

 • Prognoz: Plazma exchange uygulaması yapılmayan hastalarda mortalite oranı %90Hastaların %60’ında akut böbrek yetmezliği vardır (renal perfüzyonda azalma, ATN)

 • Hastaların %60’ında akut böbrek yetmezliği vardır (renal perfüzyonda azalma, ATN)

 • Abruptio placenta olmaksızın,

 • - Hipoglisemi

 • - Hipofibrinojenemi

 • - Hiperbilirubinemi

 • - KC fonksiyon testlerinde bozulma

 • - Uzamış PTT

 • Tedavi: gebeliğin sonlandırılması, HemodiyalizEn sık nedenleri:

 • En sık nedenleri:

 • - Abruptio plasenta

 • - Plasenta previa

 • - Uzun süren intrauterin fetus ölümü

 • - Amniyotik sıvı embolisiDIC (dissemine intravasküler koagülasyon) sendromu

 • DIC (dissemine intravasküler koagülasyon) sendromu

 • Ciddi renal iskemi (endoteliyal hasar, fibrin depolanması)

 • Nitrik oksit salınımında bozulma-tromboz

 • Klinik:

 • - Gros hematüri

 • - Mutlak anüri

 • - Künt lomber ağrıTanı:

 • Tanı:

 • - Renal ultrasonografi, CT skan

 • - İleri dönemde DÜSG kortikal kalsifikasyon

 • Tedavi:

 • - ABH nedeni ile hemodiyaliz (HD)

 • - Renal hasarın geri dönüşümsüzlük oranı çok yüksek- kronik HD-böbrek TxGebeliğin seyrinde oluşan üriner yollardaki anatomik değişiklikler

 • Gebeliğin seyrinde oluşan üriner yollardaki anatomik değişiklikler

 • Büyük uterusun üriner toplayıcı sisteme baskısı,

 • renal infeksiyonlara eğilimi arttırır

 • Böbrek fonksiyonları sıklıkla bozulmazTanı:

 • Tanı:

 • - Klinik: ateş, lomber ağrı, dizüri, pollaküri, bulanık idrar,

 • - Laboratuvar:

 • * idrar incelemesi: lökositüri, lökosit silendirler

 • * İdrar kültürü antibiyogram

 • Tedavi: Uygun antimikrobik tedavi

 • !! Yetersiz tedavi kronik piyelonefrite neden olurS.Kr ≥ 3.5 mg/dl veya GFR ≤ 20 ml/dk

 • S.Kr ≥ 3.5 mg/dl veya GFR ≤ 20 ml/dk

 • Sık hemodiyaliz (haftada 5-7 gün)

 • Diyaliz sırasında hipotansiyon oluşmaması

 • Anemi varsa dikkatli Fe replasmanı ve gerekirse EPO

 • Diyaliz gerektiren hastalarda ortalama %50 spontan abortus riski vardırKronik böbrek hastalığının gebelik üzerine etkisi

 • Kronik böbrek hastalığının gebelik üzerine etkisi

 • Gebeliğin kronik böbrek hastalığı üzerine etkisiMaternal etkiler:

 • Maternal etkiler:

 • - Başlangıçtan itibaren renal fizyolojik etkilerin oluşmaması

 • - Preeklampsi

 • - Kronik hipertansiyon

 • - Kardiyak ve serebral komplikasyonlar

 • - Son dönem böbrek yetmezliğine gidiş

 • - Ölümİmmunsupresif tedavi uygulanması gereken hastalarda;

 • İmmunsupresif tedavi uygulanması gereken hastalarda;

 • - İnfeksiyon (özellikle CMV, toksoplazma, herpes ve diğer fırsatçı infeksiyonlar)

 • - Hipertansiyon

 • - D.Mellitus insidansı yüksektirFetal etkileri:

 • Fetal etkileri:

 • - İntrauterin gelişme geriliği

 • - Düşük doğum ağırlığı

 • - Prematür doğum

 • - Fetal ölüm

 • - Konjenital fetal anomalilerRenal etkilenme;

 • Renal etkilenme;

 • - Primer renal hastalığın tipi

 • - Gebelik öncesi böbrek fonksiyonu(GFR, Kr), (kronik böbrek hastalığının evresi-I,II,III,IV,V)

 • - Kan basıncının evresi

 • - Proteinürinin şiddeti ile ilgilidirPrimer böbrek hastalıkları:

 • Primer böbrek hastalıkları:

 • - Membranoproliferatif GN

 • - Fokal glomeruloskleroz

 • - Mesangiokapiller GN

 • - Aşırı proteinürili kontrolsüz, GFR<50 ml/dk SLE

 • hastalarında böbrek olumsuz etkilenir

 • - SLE ve Lupus nefritinde, gebelik öncesi, hasta en az 6 ay klinik tam remisyonda ve immunsupresif tedavi görmüyorsa ve GFR ≥ 70 ml/dk proteinüri ve HT yoksa ciddi bir sorun oluşturmaz

 • Postpartal 1-2. aylarda SLE aktivasyonu dikkat!!!S.Kr. düzeyleri ≤1.4 mg/dl KB regüle hastalarda gebelik sorunsuz devam edebilir. Hastanın ileri yaşlarında böbrek hastalığı, gebelik olmayanlardan farklı bir seyir göstermez

 • S.Kr. düzeyleri ≤1.4 mg/dl KB regüle hastalarda gebelik sorunsuz devam edebilir. Hastanın ileri yaşlarında böbrek hastalığı, gebelik olmayanlardan farklı bir seyir göstermez

 • Önceden kronik böbrek hastalığı olduğu bilinmeyen gebelerde ilk trimesterde s.Kr. düzeylerinin normal olması (fizyolojik etkilenmeyi gösteremiyen) parankimal böbrek hastalığının göstergesidir.S.Kr düzeyi 1.4-2.8 mg/dl olan hastalarda böbrek yetmezliğine ilerleme riski ve fetal riskler artmıştır

 • S.Kr düzeyi 1.4-2.8 mg/dl olan hastalarda böbrek yetmezliğine ilerleme riski ve fetal riskler artmıştır

 • S.Kr. düzeyi >2.8 mg/dl olan hastalarda artmış fetal/maternal mortalite, ilerleyen böbrek fonksiyon bozukluğu olur ve gebeliğin başarılı sonlanma olasılığı düşüktür.

 • Gebelikte oluşan glomerüler afferent arteriyoler dilatasyon, intraglomerüler basıncı arttırır

 • Aşırı proteinüri(>300 mg/dl) ve ciddi HT renal hasarın ilerlemesinde önemli risk faktörleridir

 • Böbrek fonksiyon bozukluğunun devamlılığı gebeliğin sonlandırılmasını gerektirebilirKronik böbrek hastalığı olan ve immunsupresif tedavi gerksinimi olan hastalarda

 • Kronik böbrek hastalığı olan ve immunsupresif tedavi gerksinimi olan hastalarda

 • - siklofosfamid

 • - Mikofenolat mofetil

 • - Sirolimus kontrendikedir

 • Gerekli ise;

 • - Prednizolon

 • - Metilprednizolon

 • - Azathiopirin

 • - Kalsinörin inhibitörleri (CsA, takrolimus)D.Mellitus riski !!

 • kullanılabilirDiyabetik nefropatide gebelik kontrendike değildir

 • Diyabetik nefropatide gebelik kontrendike değildir

 • Renal hasarın derecesi, gebelik komplikasyonları riski ile ilişkilidir

 • Perinatal sonuçlar, normal Kr.düzeylerinde, orta derecede renal hasara (s.Kr.>1.8 mg/dl) göre daha iyidir.

 • Aşırı proteinüri (3 gr/24 saat) s.Kr. >1.5 mg/dl olan hastalarda;

 • - Erken doğum

 • - Düşük doğum ağırlığı

 • - Preeklampsi riski yüksektir.Erken doğum

 • Erken doğum

 • - Normal albuminüri %35

 • - Mikroalbuminüri %62

 • - Belirgin nefropati %90

 • Preeklampsi

 • - Normal albuminüri %6

 • - mikroalbuminüri %42

 • - Belirgin nefropati %64

 • Gebelik öncesinde ve sonrasında sıkı glisemik ve kan basıncı kontrolü gereklidir

 • Hedef KB ≤130/80 mmHgGebelik öncesi renal hasarın evrelendirilmesinin yanı sıra kardiyovasküler ve retinopati yönünden değerlendirilmeleri yapılmalıdır

 • Gebelik öncesi renal hasarın evrelendirilmesinin yanı sıra kardiyovasküler ve retinopati yönünden değerlendirilmeleri yapılmalıdır

 • Gebelik öncesi antihipertansif ve organ koruyucu olarak kullanılan ACE-İ ve ARB ler kesilmelidir

 • Antihipertansif olarak dihidrpopridin kalsiyum kanal blokerleri, labetalol, metildopa kullanılabilir

 • Preeklampsi gebeliğin sonlandırılmasını gerektirirGebeliğin seyrinde ve sonrasında böbrek yetmezliği ve ilerleme riski artar

 • Gebeliğin seyrinde ve sonrasında böbrek yetmezliği ve ilerleme riski artar

 • Böbrek fonksiyonundaki etkilenme nefropatinin evresi ve KB ile ilişkilidir

 • Evre II-III hastalarında 3. trimesterden itibaren bozulan böbrek fonksiyonu doğum sonrasıda devam eder

 • Evre I hastalarında proteinüri şiddeti artar gebeliğin sonlanması ile başlangıç seviyelerine dönerHastaların çoğunda infertilite vardır

 • Hastaların çoğunda infertilite vardır

 • - Ovulasyon olmaması

 • - LH ve östradiol yetersizliği

 • - Prolaktin artışı

 • - Luteal fazda vücut ısısında artış yetersizliği

 • Çok az sayıda hasta fertildir

 • İdeal olan böbrek transplantasyonu sonrası gebeliğin düşünülmesidirBu hastalarda gebelik olmadığı halde beta-hCG düzeyleri artmıştır. Gebelik kararında dikkatli olunmalıdır.

 • Bu hastalarda gebelik olmadığı halde beta-hCG düzeyleri artmıştır. Gebelik kararında dikkatli olunmalıdır.

 • Maternal ve fetal komplikasyonlar ciddidir;

 • - Preeklampsi

 • - Kontrolü güç HT

 • - Spontan abortus

 • - Prematür doğum

 • - Düşük doğum ağırlığı

 • - İntrauterin gelişme geriliğiYoğun, bikarbonatlı diyaliz (haftada 5-7 gün)

 • Yoğun, bikarbonatlı diyaliz (haftada 5-7 gün)

 • BUN ≤50 mg/dl

 • Düşük doz heparin ve yavaş UF

 • Yeterli kalori ve protein (0.8 gr/kg+20 gr/gün) alımı

 • Vitamin ve çinko replasmanı

 • KB kontrolü (metildopa, labetalol,nifedipin) D.KB 80-90 mmHg

 • (ACE-i,ARB,Diüretik kullanılmamalı)

 • Anemi düzeltilmeli(Hb:10-11 gr/dl) Fe ve folik asit eklenmeli, gerekirse EPO uygulanmalı

 • Metabolik asidozdan sakınılmalı

 • Hipokalsemi önlenmeli kalsiyum karbonat replasmanı

 • Diyaliz çıkışı hiperkalsemi oluşmamalıdır.Transplantasyonda gebelik kontrendike değildir.

 • Transplantasyonda gebelik kontrendike değildir.

 • Transplantasyondan sonra infertilite düzelir

 • Sorunsuz transplantasyondan 2 yıl sonra gebeliğe izin verilmelidir

 • 1. trimesteri sorunsuz geçen gebelik %90 canlı doğum ile sonuçlanır

 • Sezeryan ile doğum önerilirTransplantasyondan sonra 2 yıl geçmelidir

 • Transplantasyondan sonra 2 yıl geçmelidir

 • Akut rejeksiyon atağı geçirmemiş olması

 • Akut rejeksiyon atağı geçirmiş ise en az 12 ay içinde tekrarlamaması ve idame doz gebelik uyumlu immunsupresyon uygulamasında olması

 • Greft fonksiyonunun normal olması (Kr<1.2 mg/dl)

 • Proteinüri <500 mg/24 saat olması

 • Ciddi hipertansiyon olmaması( <140/90 mmHg)Prednizolon

 • Prednizolon

 • Metilprednizolon

 • Azathioprin

 • Siklosporin

 • Takrolimus kullanılabilir

 • Gebelikte siklosporin ve takrolimus kan düzeyi düşer yakın monitorizasyon gerekir!!!

 • Sirolimus

 • Mikofenolat mofetil kontrendikedir!!!Hipertansiyon

 • Hipertansiyon

 • Kullanılabilecek antihipertansifler:

 • - Metildopa

 • - Labetalol

 • - Nifedipin

 • Greft böbrek,fetus ve plasenta hipotansiyona duyarlıdır kan basıncı hızlı ve aşırı düşürülmemelidirAnemi

 • Anemi

 • - Vitamin (folik asit), mineral

 • - Demir replasmanı yapılır

 • Rejeksiyon

 • - Görülme olasılığı düşüktür

 • - Tedavide metilprednizolon 1000 mg/gün IV

 • Üriner infeksiyon, greft böbrek pyelonefrit

 • - İdrar kültürü ve uygun antimikrobik tedaviAkut greft böbrek hasarı

 • Akut greft böbrek hasarı

 • - Preeklampsi

 • Normal popülasyondan farklı değildir tedaviye yaklaşım genel popülasyonda olduğu şekildedir. Greft fonksiyonu yetersiz olgularda insidans artar

 • - HUS-TTP

 • Siklosporin kullanımına bağlı olarak gelişebilir tedaviye yaklaşım genel popülasyondaki akut böbrek hasarında olduğu şekildedirProteinüride geçici artış

 • Proteinüride geçici artış

 • Üreter basısı (hidronefroz)

 • - Çok nadir bildirilmiştir

 • Greft renal venöz bası

 • - Çok nadir bildirilmiştir

 • Gestasyonel DM

 • - Tacrolimus kullanan hastalarda insidans artar
Yüklə 222 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə