Ek- 1 yem biTKİleri desteklemesi MÜracaat formuYüklə 33,7 Kb.
tarix04.07.2017
ölçüsü33,7 Kb.
Ek- 1
YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİ

MÜRACAAT FORMU

İLİ :


İLÇESİ :

KÖYÜ / MAHALLESİ :

ADI SOYADI / TİCARİ ÜNVANI :

T.C. KİMLİK NO / VERGİ NO :


Açık kimliğimle birlikte yem bitkileri ekilişi yapacağım arazilerle ilgili bilgileri doğru olarak beyan ediyor, 2013/4463 sayılı “2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” ile bu Kararın 2013 yılı Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esaslarını Belirleyen 2013/18 sayılı Tebliğ gereğince yem bitkileri desteklemesinden yararlanmak istiyorum.


…/…/2013

İmza


Sıra No

Yem Bitkisi

Ada No

Parsel No

Beyan Edilen Alan (da)

1

2

3
Toplam


Ek- 2

2013 YILI YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİ

KONTROL TUTANAĞI

İLİ :


İLÇESİ :

KÖYÜ / MAHALLESİ :

ADI SOYADI / TİCARİ ÜNVANI :

T.C. KİMLİK NO / VERGİ NO :Sıra

No


Yem Bitkisi

Ada No

Parsel No

*Tespit Edilen Alan (da)

Ekiliş Tarihi

Hasat Tarihi

Düşünceler

1


2


3


Toplam


Parsel/parsellerin basit krokisi eklenecektir.

TEKNİK ELEMAN

MUHTAR/AZA : KONTROL EDEN KONTROL EDEN

Adı Soyadı : Adı Soyadı :

İmza : İmza :

Mühür


*Parsel alanına beyan edilen alan değil, desteklemeye uygun görülen alan yazılacaktır.

Parsel sayısının fazla olması nedeniyle formun yetersiz gelmesi hâlinde, tabloya satır eklemek suretiyle krokiler için ek form düzenlenebilir.Ek- 3

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİ

TAAHHÜTNAMESİ

Yem bitkileri desteklemesinden yararlanmak amacıyla 2013 yılı müracaat formunda belirttiğim parsel/parseller üzerinde tesis ettiğim/edeceğim çok yıllık yem bitkisi tesisini;
 • Destekleme şartlarına uygun olarak tesis ettiğimi/edeceğimi,

 • Tesisi mücbir sebepler (savaş, yangın, sel, deprem, arazi toplulaştırma, kamulaştırma, doğal afetler gibi) dışında yonca ve yapay çayır mera tesisi için dört yıl, korunga tesisi için 3 yıl boyunca bozmayacağımı,

 • Her türlü bakımını tekniğine uygun şekilde gerçekleştireceğimi,

 • Başka bir şahıs veya kuruluşa satmayacağımı,

 • Üretim alanı kiralık ise destekleme süreci boyunca kira sözleşmesini bozmayacağımı,

 • Destekleme kapsamında uygulanan mevzuatta belirtilen bütün hususlara uyacağımı,

 • Taahhüdüme uymadığım takdirde 2013/4463 sayılı “2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın” 15 inci maddesine göre, tarafıma ödenen destekleme miktarını yasal faizi ile birlikte geri ödeyeceğimi,

Taahhüt ediyorum.

Taahhüt eden

…/…/2013


Adı Soyadı

İmza
A D R E S :Ek- 4

2013 YILI YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİNE ESAS

ÇAYIR MERA, YONCA VE KORUNGA TESİSİ

KONTROL İCMALİ

İli :


İlçesi :

Köy/Mahalle :
Sıra No

Üreticinin Adı /Unvanı

T.C. Kimlik No

Vergi No

Baba Adı

Doğum Tarihi

Yonca

Korunga

Yapay Çayır Mera

Alan (da)

*İhlal Şekli

Alan (da)

*İhlal Şekli

Alan (da)

*İhlal Şekli

1


2


3


T O P L A M


*İhlâl şekli kısmında, taahhütnamedeki hususlardan hangisinin/hangilerinin olduğu belirtilecektir.

Yukarıda kimlik bilgileri belirtilen üreticilerin, yem bitkileri kapsamında tesis ettikleri çayır mera, yonca ve korunga tesislerini açıklanan nedenlerle taahhütlerine uygun şekilde muhafaza etmedikleri tespit edilmiştir.

MUHTAR/AZA DÜZENLEYEN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
Adı Soyadı :

Görevi :


Tarih :

İmza :


Ek – 5

2013 YILI YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMELERİNE ESAS

KÖY / MAHALLE İCMALİ (İCMAL - 1)
İli :

İlçesi :


Köy/Mahalle :

Sıra No

T.C. Kimlik No / Vergi No

Baba Adı

Doğum Tarihi

Yem Bitkileri (da)

Toplam

Yonca

Korunga

Fiğ

Diğer Tek Yıllık Yem Bitkileri

Silajlık

Yapay Çayır Mera
Macar

Adi

Mısır

Tek Yıllık Yem Bitkileri

Alan (da)

Destek Miktarı (TL)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda kimlik bilgileri belirtilen üreticilere, 2013/4463 sayılı “2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” ve 2013 yılı Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliği (2013/18) gereğince karşılarında belirtilen miktarda yem bitkileri destekleme ödemesinin yapılması uygundur.


DÜZENLEYEN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
Adı Soyadı :

Görevi :


Tarih :

İmza :
Ek-62013 YILI YEM BİTKİLERİNE ESAS

İLÇE İCMALİ (İCMAL-2)

İli :


İlçesi :

Sıra No

Belde / Köy / Mahalle Adı

Yonca

Korunga

Fiğ

Diğer Tek Yıllık Yem Bitkileri

Silajlık

Yapay Çayır Mera

Toplam

İşletme Sayısı

Alan (da)

İşletme Sayısı

Alan (da)

Macar

Adi

İşletme Sayısı

Alan (da)

Mısır

Tek Yıllık Yem Bitkileri

İşletme Sayısı

Alan (da)

*İşletme Sayısı

Alan (da)

Destek Miktarı (TL)

İşletme Sayısı

Alan (da)

İşletme Sayısı

Alan (da)İşletme Sayısı

Alan (da)

İşletme Sayısı

Alan (da)
1

2

3
Toplam

* Toplam işletme sayısı, her üreticinin bir defa sayıldığı toplam sayıyı ifade eder.

Yukarıda belirtilen köy ve mahallelerde yem bitkisi üretimi yapan üreticilere, 2013/4463 sayılı “2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” ve 2013 yılı Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ (2013/18) gereğince belirtilen miktarda yem bitkileri destekleme ödemesinin yapılması uygundur.

DÜZENLEYEN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
Adı Soyadı :

Görevi :


Tarih :

İmza :


Ek-7

2013 YILI YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİNE ESAS

İL İCMALİ (İCMAL – 3)
İli :

Sıra No

İlçe Adı

Yonca

Fiğ

Korunga

Diğer Tek Yıllık Yem Bitkileri

Silajlık

Yapay Çayır Mera

TOPLAM

Macar

Adi

Mısır

Tek Yıllık Yem Bitkileriİşletme Sayısı

Alan (da.)

İşletme Sayısı

Alan (da.)

İşletme Sayısı

Alan (da.)Kuru

Sulu

Kuru

Sulu

İşletme Sayısı

Alan (da.)

İşletme Sayısı

Alan (da.)

İşletme Sayısı

Alan (da.)

İşletme Sayısı

Alan (da.)

Kuru

Sulu

Kuru

Sulu

Kuru

Sulu

Kuru

Sulu

İşletme Sayısı

Alan (da.)

*İşletme Sayısı

Alan (da.)

Destek Miktarı (TL)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Toplam işletme sayısı, her üreticinin bir defa sayıldığı toplam sayıyı ifade eder.

Yukarıda belirtilen ilçelerde yem bitkisi üretimi yapan üreticilere, 2013/4463 sayılı “2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” ve 2013 yılı Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ (2013/18) gereğince belirtilen miktarda yem bitkileri destekleme ödemesinin yapılması uygundur.
DÜZENLEYEN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

Adı Soyadı :

Görevi :

Tarih :


İmza :
Ek – 8

YAPAY ÇAYIR-MERA ÜRETİM PROJESİ


 1. PROJENİN ÖZETİ

Projenin Adı : Yapay Çayır Mera Projesi

Projenin Kuruluş Yeri : ………….

Projenin Kapasitesi : …………. da

Projenin Yatırım Tutarı : ................. TL

Projenin Finansmanı : Özkaynak + Destekleme

Yatırıma Başlama Tarihi : 2013

 1. GENEL BİLGİLER

Şahıs veya Firma Adı :

Adres :

Kuruluş Tarihi : 2013

Kuruluşun Hukuki Şekli : Şahıs

Bağlı Olunduğu Oda : ………..Ziraat Odası

Kontrol Tutanak Tarihi :../…/2013

 1. ARAZİNİN KONUMU

Mevkisi : ……….

Yüzölçümü : ……….da

Tapu Kaydı

Köyü : ……….

Ada No : ………./……..

Parsel No : ………….

Mülkiyeti : Tapu

Su Durumu : Sulanabilir

 1. PROJENİN TEKNİK ANALİZİ

A- Gelirler

Verim (yeşil ot) : …….. kg/da

Satış Fiyatı (yeşil ot) : …….. TL/kg

Toplam Ekiliş Alanı : ………..da

Elde Edilen Gelir : ………….. TL

B- Giderler

Maliyet : ……. TL/da

Sabit Yatırım : --

Toplam Ekiliş Alanı : ………...da

Toplam Gider : …………… TL

Bir Yıllık Net Gelir : ……………. TL

………………. …………………….

Mühendis Şube Müdürü ONAY

.…/…. /2013İl MüdürüYüklə 33,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə