Ek-i egzoz gazi emisyon öLÇÜM İstasyonu yetkilendirme protokolü ÖrneğİYüklə 2,35 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix23.06.2017
ölçüsü2,35 Mb.

EK-I  EGZOZ  GAZI  EMİSYON  ÖLÇÜM  İSTASYONU  YETKİLENDİRME 

PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ 

 

 

PROTOKOLÜN KONUSU  

Madde 1: 

Bu  protokol,  30/11/2013  tarih  ve  28837  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  “Egzoz  Gazı 

Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği” hükümleri gereğince egzoz 

gazı emisyon ölçümü yapacak istasyonların uyması gereken hususları içermektedir.  

 

PROTOKOLÜN KAÇINCI KEZ YAPILDIĞI:  

TARAFLAR    

 

Madde 2:  

 

  

 

  

 

  

Bir 


tarafta 

..................... 

Çevre 

ve 


Şehircilik 

İl 


Müdürlüğü 

ile 


diğer 

tarafta............................................................................................................................................

........……adresinde  faaliyet  gösteren      .............................................................  (firma  adı 

yazılacak) arasında aşağıdaki şartlarla iş bu Protokol imzalanmıştır.                 

 

Bu protokolde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Bakanlık”,  Çevre ve Şehircilik  İl Müdürlüğü “İl  Müdürlüğü”,  Yetkili  Egzoz  Gazı  Emisyon  Ölçüm  İstasyonu  “İstasyon”  ve  “Egzoz  Gazı 

Emisyonu  Kontrolü  ile  Benzin  ve  Motorin  Kalitesi  Yönetmeliği”  “Yönetmelik”  olarak 

anılacaktır. 

 

ÖLÇÜM YAPACAK İSTASYONLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

Madde 3: 

a)

 

İstasyon  işletenleri,  Yönetmeliğin  15  inci  Maddesindeki  hükümlere  uymak  zorundadır. Uyulmadığının tespiti halinde aynı Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.  

 

b) 

İstasyon  işleteni  tarafından  egzoz  gazı  emisyon  ölçümü  yapıldıktan  sonra  sonuçların 

Yönetmeliğin  EK-1 Tablo-1’de belirtilen sınır değerlere uygun olması  halinde, motorlu 

taşıt egzoz gazı emisyon ruhsatında pul için ayrılan yere egzoz gazı emisyon ölçüm pulu 

yapıştırılıp, şirket kaşesiyle onayladıktan sonra, egzoz gazı emisyon ölçüm cihazı çıktısı 

ile  birlikte  taşıt  sahibine  verilir.  Yeni  ruhsatlar;  hiç  ruhsatı  olmayan,  eski  ruhsatı  dolup 

yeni ruhsat verilmesi gerekenler ile ruhsat üzerindeki araç bilgilerinde değişiklik olanlar 

için düzenlenecektir. Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Ruhsatı bedeli ... yılı için KDV Dahil 

… TL (… Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.  İl Müdürlüğünden KDV Dahil … TL (…. 

Türk Lirası) bedel karşılığı alınan ruhsat taşıt sahibine yine … TL (… Türk Lirası) KDV 

Dahil karşılığında verilecektir. 

 

c) 

Motorlu Taşıt Egzoz Gazı Emisyon Ruhsatı, Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Pulu ve Egzoz 

Gazı Emisyon Ölçüm İzleme Çizelgesi İl Müdürlüklerinden temin edilecektir. 

 

ç) Benzin,  Dizel,  Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) ve Doğal  Gaz’a (NG) göre tasarlanmış motorlu  taşıtların  egzoz  gazı  emisyon  ölçümlerinde  Yönetmeliğin  8  inci  Maddesinde 

belirtilen  egzoz  gazı  emisyon  ölçüm  esasları  ve  EK-1’inde  belirtilen  sınır  değerler 

uygulanacaktır. Birden fazla yakıt tipi kullanan araçlarda (örn: Benzin/LPG) her bir yakıt 


tipi  için  ayrı  ayrı  ölçüm  gerçekleştirilerek  Yönetmeliğin  EK-1’inde  belirtilen  sınır 

değerlerin  her  iki  yakıt  tipi  için  de  sağlandığı  egzoz  gazı  emisyon  ölçüm  çıktısı  ile 

belgelenecektir. Her iki yakıta göre yapılan ölçüm için tek bir pul bedeli alınacaktır. 

 

d) 

Egzoz  gazı  emisyon  ölçümü  yapılmayan  veya  standartlara  uymayan  hiçbir  araca  Egzoz 

Gazı Emisyon Ölçüm Pulu verilmeyecek ve onaylanmayacaktır.  

 

e) 

Bakanlık … yılı Döner Sermaye Birim Fiyat Listesine göre Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm 

Pulu Bedelini, … yılı için KDV dahil … TL (…….. Türk Lirası) olarak belirlemiştir. 

 

f) 

Egzoz  gazı  emisyon  ölçümlerinde,  Egzoz  Gazı  Emisyon  Ölçüm  Pulu  bedeli  olan  KDV 

dahil … TL  (… Türk  Lirası)   bedelin … TL’ si  (… Türk  Lirası) pul  bedeli  ve işletme 

gideri olup,  Bakanlığın  Döner Sermaye İşletmesinin ilgili hesap numarasına yatırılacak, 

… TL’ si (… Türk Lirası ) ise Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi ile yetki verilen 

ölçüm istasyonlarına gerçekleştirdikleri hizmetin karşılığı olarak bırakılacaktır. 

 

g)

 İstasyonlar  pul  bedellerini,  (…  TL  x  satın  alınan  pul  sayısı  =  toplam  pul  bedeli),  peşin 

olarak Bakanlığın Döner Sermaye İşletmesinin ilgili hesap numarasına yatırdıktan sonra,  

banka dekontunun bir örneği ile İl Müdürlüklerine başvurarak egzoz gazı emisyon ölçüm 

pullarını temin edebileceklerdir. 

 

ğ) Egzoz gazı emisyon ölçüm yetkisi devam eden istasyonların, …  yılında almış oldukları ancak  1/1/.…  tarihine  kadar  kullanamadıkları  egzoz  gazı  emisyon  ölçüm  pul  sayısının 

1/1/….. tarihi itibariyle tespit edilerek, …. yılı için belirlenen pul bedeli arasındaki farkın 

Bakanlık Döner Sermaye İşletmesinin ilgili hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. 

 

h) 

 “Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm İzleme Çizelgesi” istasyon yetkilileri tarafından iki nüsha 

olarak  doldurulacak  ve  bir  adedi  denetimlerde  gösterilmek  üzere  ölçümün  yapıldığı 

istasyonda kalacak diğeri ise İl Müdürlüğüne gönderilecektir.  

 

ı) Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazlarının özellikleri ve muayeneleri Yönetmeliğin 13 üncü Maddesinde belirtilen hükümlere uygun olacaktır.  

 

i) 

Cihazların  teknik  özellikleri  ile  ilgili  belgeler  ve  cihazların  periyodik  bakım  ve 

muayenelerinin yaptırıldığına dair bilgiler istenildiğinde ibraz edilecektir. 

 

j) 

Egzoz gazı emisyon ölçümü için, yetkili her egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonunda en 

az iki ölçüm personeli çalıştırmak zorundadır. Egzoz gazı emisyon ölçümünde çalıştırılan 

personelin;  en  az  meslek  liselerinin  teknik  eğitim  veren  motor,  makine,  elektrik, 

elektronik,  kimya  veya  fizik  bölümlerinden  veya  yüksekokulların  teknik  eğitim  veren 

bölümlerinden  mezun  olması  veya  en  az  lise  mezunu  ve  Milli  Eğitim  Bakanlığı 

tarafından  verilen  motor,  makine,  elektrik,  elektronik,  kimya  veya  fizik  konularındaki 

teknik eğitimleri almış olması gerekir. Ayrıca, her iki personelin de egzoz gazı emisyon 

ölçümü konusunda eğitim aldıklarına dair belgeye sahip olması gerekir. 

 

DENETİM YETKİSİ  

Madde 4: 

İstasyonların denetimleri İl Müdürlüklerince yapılacaktır.  

 


   PROTOKOLUN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE BOZULMA ŞARTLARI 

  

Madde 5:      Bu Protokol 31/12/… tarihine kadar geçerlidir. Yönetmelik ve bu Protokolde yer alan şartların 

yerine getirilmediği İl Müdürlüğü tarafından tespit edildiği takdirde, İl Müdürlüğü protokolü 

tek  taraflı  olarak  feshetmeye  ve  Egzoz  Gazı  Emisyon  Ölçüm  Yetki  Belgesini  iptal  etmeye 

yetkilidir.  

 

DİĞER HÜKÜMLER  

Madde 6: 

Anlaşmazlık halinde ........................................................ mahkemeleri yetkilidir.  

 

Madde 7: İşbu protokol yedi maddeden ibaret olup, üç nüsha hazırlanarak imza altına alınmıştır. 

   (…./…./….) 

 

 

.....................................................                                                     .............................................  Çevre ve Şehircilik İl Müdürü  

                                                      İstasyon Yetkilisi  

                     

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

* Belge No: “Yılı, İl Plaka Kodu, Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesinin baş harfleri ve 01’den başlamak üzere numara verilecek 

(Örneğin:2014.06.EGEÖYB.01) ve her yeni yılda belge numarası 01’den başlayacaktır.     

 

                                                                                                                                                                                   

 

  

Belge No:*……………..                                                                                                                    Tarih: …/…/… 

                                                                                                                                                                      

 

  

EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM YETKİ BELGESİ 

 

  

 

 ……………………………………………………………………………………………………………adresinde 

faaliyet  gösteren  …………………………………………………………………………………………………’  ne 

3 (üç) yıl geçerli olmak üzere egzoz gazı emisyon ölçümü yapma yetkisi verilmiştir.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

       Mühür - İmza 

 

T.C. 


………………………… VALİLİĞİ 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-3 YETKİLİ EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM İSTASYONU TAKİP ÇİZELGESİ 

 

 YETKİLİ EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM İSTASYONU TAKİP ÇİZELGESİ 

İli: 


Yıl: 

Sıra 


No 

Yetkili 


İstasyon Adı 

Adresi 


Yetki Belgesi 

Veriliş Tarihi 

Yetki 

Belgesi 


Bitiş 

Tarihi 


Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm 

Cihazı Adedi 

Egzoz Gazı 

Emisyon 


Ölçüm Cihazı 

Marka/Model 

Egzoz Gazı 

Emisyon 


Ölçüm Cihazı 

Üretim Yeri 

(Menşei/Ülke) 

Egzoz Gazı 

Emisyon Ölçüm 

Cihazı Temin 

Edilen Firma 

Benzin 


Dizel 

Kombine 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


EK-4 TABELA ŞABLONU  

 

a)Yere sabit tabela örneği 

 

 

  

b) Asılı tabela örneği 

 

 

  

Tabela ölçüleri istasyondaki alanın fiziksel imkanlarına bağlı olarak istasyon yetkilisinin 

isteğine bırakılmıştır. 


EK-5 EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM İZLEME ÇİZELGESİ 

 

 

EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM İZLEME ÇİZELGESİ İstasyon Adı: 

 

 İli: 

Yıl/Ay: 


Sıra 

No 


Ölçüm Tarihi 

Ölçüm 


Yapılan 

Aracın Plaka 

Numarası 

Ölçüm 


Yaptıran 

Şahsın 


Adı/Soyadı 

Egzoz Emisyon 

Pulu Seri 

Numarası 

Verilen Ruhsat 

Seri No 


 

Alınan Ruhsat 

Seri No 

 

Yakıtın Cinsi 

 

Ölçüm 


Görevlisinin 

Adı ve Soyadı 

Ölçüm 

Görevlisinin İmzası 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm İstasyonu Yetkilisinin Adı, Soyadı ve İmzası ile İstasyon Kaşesi 

 


EK-6 EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMLERİNE İLİŞKİN DENETİM-CEZA ÇİZELGESİ 

 

 

EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMLERİNE İLİŞKİN DENETİM-CEZA ÇİZELGESİ 

YIL: 

 

İL:   

  

Ocak Şubat  Mart  Nisan  Mayıs  Haziran  Temmuz  Ağustos  Eylül 

Ekim 


Kasım 

Aralık 


De

ne

tlene

Ar S

ayısı 

 Binek Otomobil  

Kamu 

  

    

  

    

  

    

  

    

Özel 


  

  

    

  

    

  

    

  

  Kamyonet 

Kamu 


  

  

    

  

    

  

    

  

  Özel 

  

    

  

    

  

    

  

    

Minibüs 


Kamu 

  

    

  

    

  

    

  

    

Özel 


  

  

    

  

    

  

    

  

  Kamyon 

Kamu 


  

  

    

  

    

  

    

  

  Özel 

  

    

  

    

  

    

  

    

Otobüs 


Kamu 

  

    

  

    

  

    

  

    

Özel 


  

  

    

  

    

  

    

  

  Diğer 

Kamu 


  

  

    

  

    

  

    

  

  Özel 

  

    

  

    

  

    

  

    

U

ygunsuzlukl

ar ve


 

C

ezalar

 

Uygunsuz Emisyon Değeri 

Nedeniyle Ceza 

Kesilen Araç 

Sayısı 


Kamu 

  

    

  

    

  

    

  

    

Özel 


  

  

    

  

    

  

    

  

  Emisyon Pulu 

Olmadığı İçin 

Ceza Kesilen 

Araç Sayısı 

Kamu 

  

    

  

    

  

    

  

    

Özel 


  

  

    

  

    

  

    

  

   

Yüklə 2,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə