Ekoloji təhlükəsizlik” fənni üzrə imtahan suallarıYüklə 20,94 Kb.
tarix19.06.2017
ölçüsü20,94 Kb.
Ekoloji təhlükəsizlik” fənni üzrə imtahan sualları

(magistr hazırlığı üçün)


 1. Ekoloji təhlükəsizlik onun məqsədi, başqa elmlərlə əlaqəsi. Qlobal ekoloji təhlükəsizliyin Beynəlxalq Təşkilatlar səviyyəsində idarə olunması.

 2. Azərbaycanın əsas ekoloji problemləri.

 3. Ətraf mühitə edilən antropogen fəaliyyətin təzahür formaları.

 4. Fövqalədə hadisələrin təsnifatı, ağırlıq dərəcəsinə görə fövqalədə hadisələrin qruplaşdırılması.

 5. Əlverişsiz təhlükəli hadisələrin (ƏTH) törətdiyi ziyanlar, onların növləri və tənzimlənməsi qaydaları. Fövqalədə hallarda əhalinin mühafizəsinin əsas prinsipləri və üsulları.

 6. Təbii xarakterli təhlükələr, onların xarakteristikaları. Təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə vəzifələrin xüsusiyyətləri.

 7. Təbii fəlakətlər zamanı əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi.

 8. Təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün qüvvə və vasitələrin qruplaşdırılması.

 9. Texnogen xarakterli təhlükələr, onların xarakteristikaları.

 10. İri istehsalat qəzaları, onların nəticələri, yaranan ekoloji problemlər.

 11. İstehsalat qəzaları zamanı əhalinin, ətraf mühitin ekoloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi.

 12. Elektrik və maqnit sahələrinin mənşəyi xarakteri.

 13. Elektromaqnit sahəsinin insan orqanizminə təsiri, yaranan fəsadlar.

 14. Güclü elektromaqnit şüalanması mənbələri. Mobil telefonlardan istifadənin insan orqanizminə təsiri.

 15. Kompüterlərdən istifadənin insan orqanizminə təsiri və təhlükəsizlik tədbirləri.

 16. İnsanların elektromaqnit sahələrindən mühafizəsi üçün qoyulan təhlükəsizlik gigiyena normaları və təhlükəsizlik tədbirləri.

 17. Radiasiya şüalarının təbiəti və onun ətraf mühitə təsiri.

 18. Radiasiya təhlükəsizliyinin əsas prinsipləri, ətraf mühitin ekoloji təhlükəsizliyinin dövlət tərəfindən normalaşdırılması.

 19. Radiasiya təhlükəsizliyi şəraitinin qiymətləndirilməsi və dövlət tərəfindən problemin aradan qaldırılması.

 20. Ətraf mühitin radioaktiv şüalanmadan mühafizəsi və radiasiya səviyyəsinə nəzarət.

 21. Səs-küy ultrasəs və infrasəs, onların insan sağlamlığına təsiri.

 22. Səs-küy mühitində insanın ekoloji təhlükəsizliyinin qorunması.

 23. Titrəyişin insan sağlamlığına təsiri, ondan qorunmaq istifadə olunan mühafizə tədbirləri.

 24. Ekoloji təhlükəsizlik sahəsində dövlət siyasəti.

 25. Ekoloji təhlükəsizlik sahəsində dövlətin hüquq və vəzifələri.

 26. Texnoloji proseslərin təhlükəsizliyi və onu təmin edən əsas üsul və vasitələr.

 27. Texnoloji reqlament və ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunmasında rolu.

 28. Texnogen qəzalar zamanı işçilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi.

 29. Texnogen qəzalar zamanı texnoloji qurğuların və ətraf mühitin təhülkəsizliyinin təmin olunması.

 30. Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin nəticələrinin aradan qaldırılmasına dövlət nəzarəti.

 31. Ekoloji təhlükəsizlik sahəsində fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi və bu sahədə qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət.

 32. Ekoloji təhlükəsizliyin ümumdünya miqyasında təmin etmək məqsədli beynəlxalq əməkdaşlığın istiqamətləri.

 33. Ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsində beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının rolu.

 34. Biosferin və onun bütün komponentlərinin ekoloji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında dövlətin rolu.

 35. Sənaye müəsissələrində baş verən yanğınlar, onların baş vermə səbəbləri.

 36. Sənaye müəsissələrində baş verən yanğınlar zamanı işçilərin mühafizəsi tədbirləri.

 37. Sənaye müəsissələrində partlayışlar, onların baş vermə səbəbləri.

 38. Müəsissələrdə baş verən partlayışlar zamanı insanların və ətraf mühitin ekoloji təhlükəsizliyinin təmin olunması.

 39. Neft-qaz məhsulları daşıyan boru kəmərlərində baş verən qəzalar zamanı ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması.

 40. İri kimya müəsissələrində baş verən böyük qəzalar zamanı ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq üçün görülən tədbirlər.

 41. Respublika ərazisində ehtimal olunan təbii fəlakətlər – zəlzələ, sel, daşqınlar, onları aradan qaldırmaq üçün dövlət səviyyəsində görülən tədbirlər.

 42. Respublikamızda kimyəvi təhlükəli obyektlərdə qəzalar zamanı ətraf mühitin ekoloji təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün görülən tədbirlər. Ekoloji təhlükəsizliyin təminatında təbiətdən istifadənin iqtisadi mexanizmləri onun tipləri və qrupları.

 43. Biosferə edilən ekstremal təsirlər onların ekoloji nəticələri.

 44. Kütləvi qurğu silahlarının ətraf mühitə təsiri və onun ekoloji nəticələri.

 45. Nüvə silahlarının biosferə və insan sağlamlığına təsirləri.

 46. Nüvə konfliktlərinin iqlim effektinə təsiri və yaranacaq qlobal ekoloji problemlər.

 47. Nüvə partlayışlarının atmosferə təsirindən yaranan qlobal ekoloji problemlər.

 48. Azərbaycan Respublikasının ekoloji təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq prinsipləri

 49. Respublikanın ekoloji təhlükəsizliyinin beynəlxalq aspektləri. Respublikanın ekoloji təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq prinsipləri haqqında qanunu.

 50. Xüsusi təhlükəli obyektlər, onların və ətraf mühitin mühafizəsi üçün görülən tədbirlər.

 51. Texnoloji proseslərin təhlükəsizliyinin mühəndis-texniki vasitələrlə mühafizəsi. Fövqalədə hallarda yaranan dolayı iqtisadi zərər onun növləri, meydana gəlmə səbəbləri.

 52. Fövqalədə hallarda yaranan ekoloji zərər, onun növləri və yaranan əsl ekoloji itkilər.

 53. Azərbaycan ərazisində müşahidə edilən təbii təhlükəli hadisələr və onların xüsusiyyətləri. Atmosferdə müxtəlif hava axınları nəticəsində yaranan təhlükələr, onlardan mühafizə tədbirləri.

 54. Elektromaqnit sahəsindən mühafizə üçün sanitar-qoruyucu zonalarının hüdudlarının müəyyən edilməsi.

 55. Güclü elektromaqnit şüalanmasından biri olanı cib radiotelefon mobil rabitəsinin ətraf mühitə və insanların sağlamlığına təsiri.

 56. γ, β, α – və rentgen şüalarının təbii radiasiya fonuna təsiri mühafizə tədbirləri.

 57. Radiasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə qəbul olunmuş “sanitar norma və qaydaları və gigiyena normativləri”nə əsasən respublika hüdudlarında şüalanmanın insanlar üçün əsas gigiyena normativləri və onlara nəzarət.

 58. İstehsalatda titrəyişin yaranma səbəbləri, ondan mühafizə üçün edilmiş normativlər.

 59. Yanğın hadisəsi, onların formaları, obyektlərin yanğın yükünə görə kateqoriyalara bölünməsi.

 60. Kimyəvi və bakterioloji silahlar, onlardan istifadənin ekoloji nəticələri.

 61. 1972-ci ildə Stokholmda keçirilmiş konfransda təhlükəsizliyə həsr edilmiş bəyannamənin əsas prinsipləri.

 62. Фювгалядя щадисялярин аьырлыг дяряжясиня эюря груплашдырылмасы.

 63. Истещсалат гязалары заманы ятраф мцщитин еколоъи тящлцкясизлийинин тямин едилмяси. Технолоъи просеслярин тящлцкясизлийи.

 64. Бактериолоъи силащларdan истифадянин еколоъи нятижяляри.

 65. Азярбайжан Республикасында сел, дашгын щадисяляринин нятижяляринин арадан галдырылмасы йоллары. Магнит сащяляринин мяншяйи характери.

 66. Технолоъи регламент və ona daxil olan sənədlər.

 67. Азярбайжан Республикасында техноэен мяншяли гязаларын арадан галдырылмасы цчцн эюрцлян тящлцкясизлик тядбирляри.

 68. Нцвя силащларынын биосферя тясири.

 69. Азярбайжан цчцн характерик олан тябии тящлцкяли щадисяляри.

 70. Истещсалатда титряйишлярдян мцщафизя olunmaq цчцн мцяййян олунмуш нормативляр

 71. Азярбайжан Республикасында «Еколоъи тящлцкясизлик» щаггында гябул едилмиш гярар вя гятнамяляр

 72. Азярбайжан Еколоъи тящлцкясизлик сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыğı.

 73. Еколоъи тящлцкясизлийин тяминатында тябиятдян истифадянин игтисади механизмляри.

 74. Нцвя партлайышларынын атмосфердя йаратдыьы глобал еколоъи проблемляр.

 75. Компйтерлярдян истифадянин инсан организминя тясири вя тящлцкясизлийи тядбирляри.

 76. Еколоъи тящлцкясизлик сащясиндя дювлятин щцгуглары.Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 20,94 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə