Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabatYüklə 1,3 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/7
tarix28.04.2017
ölçüsü1,3 Mb.
#15881
1   2   3   4   5   6   7

 

 İstinadlar:

 

İstinad


  1.  X

ə

zə

r  Beyn


ə

lxalq  Suiti  T

ədqiqatı

  (2005).  2005-ci  ild

ə

  X


ə

z

ər  suitisi  (Phoca  caspica) 

populyasiyasının ölçüsü və

 

sıxlığının Qazaxstanda qış buz sahəsind

ə

 yayılması.  

 

İstinad  2.    X

ə

zə

r  Beyn


ə

lxalq  Suiti  T

ədqiqatı

  (2008).  X

ə

z

ər  suitisinin  2007-ci  il  t

ədqiqatı,  Yekun 

hesabat. 

İstinad 


3.  Harkonen  T.,  Yussi  M.,  Baymukanov  M.,  Biqnert  A.,  Dmitrieva  L.,  Kasimbekov  Y., 

Veryovkin  M.,  Vilson  S.  v

ə

  Qudm


ə

n  S.  C.  (2008).  Antropogen  t

ə

sirl


ə

r  il


ə

 

bağlı  olaraq  Xəz

əsu

itisinin (Phoca caspica) balalaması və

 

çoxalmasının yayılması. Ambio Cild 37, No:  5, s

ə

h: 356-361. 

İstinad


 4. 

Dünya Bankı

, (2002).  Ekotoksikoloji t

ə

dqiqat: Xə

z

ər n

ə

rə

si, suitisi  v

ə

 

sümüklü balığında toksik  çirkl

əndirici  akkumulyasiyası  və

 

ə

laqə

dar  patologi

yanın  tədqiqatı  –

  Ekspertl

ə

r  qrupunun yekun hesabat

ı.  


 

İstinad


 5. Kennedi S., Kuiken T., Cepson P. D., Devill R., Forsit M., Barret T., van de Bildt, M.V.Q., 

Osterhaus,  A.M.D.E., Barret S., Heyb

ə

tov T.,  Kollan  D., Kıdır

manov  A., Mitrofanov I.  v

ə

 Vilson  S. (2000).  X

ə

zə

r  suitil

ə

rinin  it  taunu  virusunun  sə

b

əb  olduğu  kütləvi  ölümü.  Yaranan  yoluxucu 

x

əst

ə

liklə

r 6, 637


639. 


İstinad

 6. X


ə

z

ər Suitisi Layih

əsinin vebsaytı

 - 

http://www.caspianseal.org/ İstinad

 7. X


ə

z

ər Ekologiya Proqramı, (2007). X

ə

zə

r suitisinin qo

runması üçün tə

dbirl


ər planı

İstinad  8.  X

ə

zər  Ekologiya  Proqramı

  (2010).  Kaspeko  Layih

ə

sinin  Komponenti  I   X


ə

z

ər  suitisi 

üçün Xüsusi Qorunan Sah

ə

l

ərin Yaradılması.   

İstinad


  9.  Baymukanov  M;  Verevkin  M;  Vilson  S;  Qudm

ə

n  S.  və

  Dmitriyeva  L  (2006),  X

ə

z

əsuitil


ə

rinin  t


ədqiqatı  üzrə

  beyn


ə

lxalq  qrupun  2006-

cı  ildə

  X


ə

z

ər  suitil

əri  populyasiyasının 

sayılmasının  nə

tic


ə

l

əri 

haqqında  hesabatı,  Hissə

  1:  2005  v

ə

  2006-cı  illə

rd

ə 

Şimali  Xə

z

ə

rdə

 

qış buzunun üstünd

ə

 suitiküçüklərinin sayı və

 

yayılması.    

Hiss


ə

  2: 


Balalarına  qayğı  göstə

r

ən  suitil

ə

r  və

  küçükl


ərin  yaxınlıqdan  keçən  buzqıran  gə

misin


ə

 

davranış reaksiyasının tədqiqatı.   

İstinad


 10. 

Dmitriyeva L; Jüssi M; Jüssi I; Baymukanov M; Härkönen T; Biqnert A; Verevkin M; 

Vilson S. v

ə

 Qudmə

n S. (2007), 

İqlim dəyiş

ikliyinin buzüstünd

ə

 balalayan suitilə

r

ə t

ə

sirlə

ri v


ə

 X

əz

əd

ə

nizi üçün gə

l

əc

ə

k ssenarilə

r.   


İstinad

 11. 


Kouraev  A.,  Papa  F.,  Moqnard  N.  M.,  Buharizin  P.  I.,  Kazenave  A.,  Kretaux  C., 

Dozortseva J. v

ə

 Remi F. (2004). Keçmiş və

 peyk göst

ə

ricil


ə

rin


ə

 

əsas

ə

n Xə

z

ər v

ə

 Aral də

nizl


ə

rind


ə

 

də

niz buz örtüyü.  D

ə

niz sistemləri jurnalı

 47 89


 100. 


İstinad

 12. 


Dmitriyeva  L.,  Kondakov  A.,  Oleynikov  E.,  Vilson  S.  v

ə

  Qudmə

n  S.  (


əlyazması 

hazırlanmaqdadır

). 

Qanunsuz  balıqçılıqda  təsadüfi  balıq  ovu  Xəz

ə

r  suitilə

rinin  ölümünün 

ə

sas 


m

ə

nbə

yidir.     

İstinad

 13. 


Çap olunmamış göstə

ricil


ə 2010-cu ild

ə

 çap olunmalıdır

 

İstinad 14.  

Darvin T


əşə

bbüsünün bir hiss

əsikimitoplanmış çap olunmamış göstə

ricil


ə 2010-

cu ild


ə

 

ççap olunmalıdır.  

İstinad


 15. 

Kr

ılov  I.  V.  (1990),  Cari  ekoloji  v

ə

ziyyə

td

ə  X

ə

zə

r  suitil

ərinin resursları və

  s


ə

m

ər

ə

li istifad

ə

 olunması

,  s


ə

h:  78-98. 

Xızır  suitisinin  biologiyası  və

 

ekologiyasının  bəzi  aspektl

ə

ri,    VNIRO, Moskva, 1990. 100 s

ə

h. İstinad

 16. 


A

BƏŞ


 (1995). 

Ə

traf mühitin ilkin və

ziyy


ə

tinin t


ədqiqatı

na dair 


ə

d

əbiyyatın xülasəsi, 

1995, Woodward Clyde International 

İstinad

 17. X


ə

z

ər d

ə

nizinin Azərbaycan sularında Xə

z

ər suitisi populyasiyasının vəziyy

əti haqqında 

milli hesabat. KaspEko layih

ə

si, T. M. Heybə

tov, K. M. Rüst

ə

mova, 2010, 14 sə

h. 


 

 

İstinad  18.  G.G.  Mat

ış

ov,  A.A.  Kondakov,  Y.P.  Oleynikov.  Rusiya  Elmlər  Akademiyasının  Cə

nub 


T

ə

dqiqat  Mə

rk

əzi.    Rusiya  sahilind

ə

  torlarda  Xə

z

ər  suitil

ə

rinin  qanunsuz  mə

hv  edilm

ə

si  v


ə

  ütl


ə

vi 


ölümü populyasiyaya t

ə

sir faktoru kimi. Xə

z

ər suitil

ə

ri ilə

 

bağlı beynəlxalq seminar (166-19 sentyabr 

2009-cu il, Aktau, Qazaxstan)   International workshop on Caspian seals (16 

 19 September 2009 in  Atyrau,  Kazakhstan).  Mövzu:  "X

ə

zə

r  suitil

ərinin  mövcudluğu  üçün  tə

hlük


ə

l

ər.  Əldə 

olunmuş 


göst

ə

ricilə

r, t


ə

l

əb olunan t

ə

dqiqatlar və

 t

əsirazaltma t

ə

dbirlə

ri".  


İstinad 

19. 


İ

lya  Yermolin  "

Rusiyanın Dağıstan Respublikasında Xə

z

ər suitisinin ovlanması və  suiti 

m

əhsullarının istifadə 

olunması. Moskvada görüş

. 12-13 mart 2015-ci il. "X

ə

zə

r suitisi: cari v

ə

ziyy


ə

və

  qorunma  v

ə

  istifadə

  probleml

ə

ri"


 

Görüşün adı

:  X

ə

zə

r  suitisi  (XS):  cari v

ə

ziyy


ə

t  v


ə

  qorunma  v

ə

 

istifadə

 probleml

ə

ri.   


İstinad

  20.  16 

  19  sentyabr  2009-cu  il  tarixində

 

Atrau  şəh

ə

rində

  (Qazaxstan)  X

ə

z

ər  suitil

ə

ri  ilə

 

bağlı beyn

əlxalq seminar keçirilmiş

 v

ə

 onun mövzusu belə

 

olmuşdur: “Xəz

ə

r sutilərinin mövcudluğu 

üçün  t


ə

hlük


ə

l

ər.  Əldə 

olunmuş  göstə

ricil

ə

r,  tə

l

əb  olunan  t

ə

dqiqatlar  və

  t


ə

sirazaltma  t

ə

dbirl


ə

ri". 


Seminar X

ə

zə

r  Beyn


ə

lxalq Suiti T

ə

dqiqat  qrupu (XBST); Darvin Xə

z

ər  Suitisi Layih

ə

sinin tə

dqiqat 


qrupu  il

ə

  birlikdə

  Agip  KCO 

neft  şirkə

ti  v


ə

  X


ə

z

ər  suitisinin  monitorinqin

ə

  cəlb  olunmuş  Xə

z

əryanı dövl

ə

tlə

rin nümay

ə

nd

əl

ə

ri tə

r

əfind

ə

n təşkil olunmuşdu.  

 

İstinad 21. "X

ə

zər suitisinin İranda qorunması

" Delaram A

ş

ayeri, Araş

 Ghoddousi, Amirhossein X. 

Hamidi,  Hamed  Mo

ş

iri  Torpaq  Cə

miiyy


ə

ti  üçün  plan,  Tehran, 

İ

ran  KaspEko  Layihə

sinin  meneceri 

X

ə

zər Ekologiya Proqramı

, Astana, Qazaxstan 16-18 sentyabr 2009-cu il. 

İstinad

 22. 


Moskvada çıxışlar

, 12-13 mart 2015-ci il 

Görüşün adı

: X


ə

z

ər suitisi (XS): cari v

ə

ziyyə

t v


ə

 qorunma v

ə

 istifad


ə

 probleml

ə

ri. 


1. Liliya Dmitriyeva "

Şimali Xə

z

ə

rdə

 X

əz

ə

rsuitilərinin qanunsuz ovlanması və

 ölümü" 


2.  Hamed  Mo

ş

iri  və

  Amir 


Ş

irazi  "


İran  və

  Türkm


ə

nistanda  suitil

ə

r  v


ə

 

balıqçıların  qarşılıqlı  təsiri 

 m

ə

sə

l

ənin s

ə

bə

bl

əri v

ə

 hə

ll 


yolları

3. Tariyel Heybə

tov "Az


ə

rbaycanda X

ə

z

ər suitisinin ölümü 

 sə

b

əbl

ə

r və

 h

əll yollarıİ

stinad 23. Hacıyev D. V.

, Heyb


ə

tov T. M.  «Üzg

əcayaqlıların diş aparatının morfologiyası

» 

Bakı 

 «Elm» 1995. -173 s

ə

h. İstinad

 24. X


ə

z

ər d

ə

nizi. İxttyofauna və

 

kommersiya resursları. / V.N. Belyayeva, Y.N. Kazançeev, 

V.M. Raspopov v

ə

 

başqaları. Moskva, "Nauka" - 1989. 236 s

ə

h. İ

stinad 25. K

rılov

 

V.İ. 1978-1979-cu ill

ə

rdə

 

Ural çayının avandeltasında xəz

ə

r suitisinin tədqiqatının 

n

ətic

ə

lə

ri;  D


ə

niz  m


ə

m

əli  heyvanlarının  öyrənilm

əsi,  qorunması  və

  s

ə

mə

r

əli  istifad

ə

 olunması

Çıxışların tezisləri, H

əştə


rxan, 1982, s

ə

h: 182-184.   İ

stinad  26. 

Кrılov  V.  İ.

,  Zorin 

А

.  V.  1084-cü  ildə

 

Şimal-

şə

rqi  Xə

z

ərd

ə

  suitilə

rin  aerouçotu.    D

ə

niz 


m

ə

məli heyvanlarının öyrə

nilm


əsi, qorunması

 v

ə s

ə

mə

r

əli istifad

ə

 olunması

Çıxışların tezisləri. IV-

cü ümumittifaq müşavirə

si

, А


r

хан


gelsk, 1986, s

ə

h: 218-219. İstinad 

27. V. I. Kr

ı

lov 


 X

əz

ə

r suitisi tə

kc

ə buzun üstünd

ə

 çoxalmır

. T


ə

bi

ət jurnalı, 1983, №3, s

ə

h: 69-71. 

İstinad


 28. V.I. Kr

ı

lov, A.N. Qolovin, S.G. Kiriçenko və

 

başqaları -"X

ə

zə

r suitisi 

 X

əz

ə

r hövsə

sinin 


çirkl

ə

nmə

sinin  göst

ə

ricisi.  "Xə

z

ər  suitisinin  biologiyası  və 

ekologiyasının  bə

zi  aspektl

ə

ri"  VNIRO, Moskva, 1990. S

ə

h: 9-16. İstinad

  29.    Heyb

ə

tov 


Т.

 

М. 

“Xə


z

ə

r  suitisinin  (Pusa  Caspica  Gmel.)  ömrünün  təbii  uzunluğu.

 

Zoologiya jurnalı, Buraxılış 12, 1976, səh: 1893-1896  

İstinad


  30.  Heyb

ə

tov Т.

 

М.  X

ə

zə

r  suitisi  (Pusa  Caspica  Gmel.) 

  X


ə

z

ərin  endemik  növü.  AMEA 

X

əb

ə

rlə

ri, Yer Elml

əri, №4, 2010

, s


ə

h: 151-169    

İstinad

  31.  Alçin  C.R.,  Barrat  T.,  Dak  C.D.,  Kennedi  S.  Heybə

tov  T.M.,  V

ilson  S.  “Abşeron 

yarımadası  rayonunda  Xə

z

ə

r  suitilə

rinin  t


ədqiqatları  və

 

ölmüş  suiti  toxumalarının  qalıq  və 

patalogiyasının analizlə

ri Xə

z

ər ekologiya proqramıBirinci bioşə

b

ə

kə

 

seminarının tezisləri. Bordo, 

Noyabr 1997. 

 s

əh: 101-118 

İstinad

  32.    Heyb

ə

tov 


Т.

 

М. 

“Azə


rbaycanda  X

ə

zə

r  suitisinin  ölümü

.” 

X

əz

ər  ekologiya  proqramı

Birinci bioşəb

ə

kə

 

seminarının tezisləri/protokolları. Bordo, Noyabr 1997. 

 Sə

h: 95-101 

İstinad

 33. Holl A.J., Dak C.D., Lo R.J., Alçin C.R., Vilson S., Heybətov T.M.., “

X

əz

ə

rdə

 v

ə adi suiti 

piyind


ə

 üzvi xlor çirkl

ə

ndiricil


ə

r

” Ekoloji Çirkl

ə

nmə

 106/ (1999) 203-212 

İstinad

  34.  Forsit M.А., K

ennedi  S.,  Vilson  S.,  Heyb

ə

tov  T.M.,  Barret T.  "  Xə

z

ər  suitisind

ə

  it  aunu virusu" Veterinari Rekord (1998) 143, s

ə

h: 662-664 İstinad

 35. Kajivara N., Vatanabe M., Vilson S., Heyb

ə

tov T., Mitrofanov I., Aubrey D., Xuraskin L., Miyazaki  N., 

Ş

insuke  Tanabe  S.  / 

2000-ci  ild

ə

n  2001-ci  ilin  sonuna  qə

d

ər  qeyri-adi  ölüm 

hadis


ə

sinin subyekti ol

muş Xə

z

ər suitil

ə

rində

 

dayanıqlı üzvi çirkləndiricil

ə

r / Ekoloji Çirklə

nm

ə Cild 

152. №2 (2008) 

s

ə

h: 431- 442 İstinad

  36.  Vilson  Susan  C.,  Heyb

ə

tov  Tariel  M.,  Amano  Masao,    Cepson  Paul  D.,    Qudmə

Saymon J. İt taunu virusu və

 

dayanıqlı üzvi çirkləndiricil

ə

rin Xə

z

ər suitisi növl

ə

rinin (Pusa caspica) ölümünd

ə

 rolu PLOS ONE | www.plosone.org iyul 2014 | Cild 9 | Buraxılış

 7 | e99265 1-14 

18.  V.I.  Kr

ı

lov,  V.N.  Popov  -"Psevdofistomoza  yoluxmuş

  X


ə

z

ər  suitil

ə

rinin  ekoloji-statistik  analizi."   "X

ə

zər suitisinin biologiyası və

 

ekologiyasının bəzi aspektl

ə

ri" VNIRO, Moskva, 1990. Sə

h: 17-34. 

19. V.A. Zemski, V.I. Kr

ı

lov  X

əz

ə

r populyasiyadaxili strukturu. Də

niz m


ə

m

əli heyvanları, VNIRO, 

Moskva, 1982, s

ə

h: 71-83 11.Devis  J.L. 

Şimal  üzgəcayaqlılarının  pleystosen  coğrafiyası  və

 

yayılması.  Ekologiya.  cild 

39.n1:1958 

 s

əh: 97-113. 

 

  

 

Əlav

ə

 1 

Suitil

ə

rin ölümünün s

ə

b

ə

bl

ə

rinin xülas

ə

si   

 

 Çap olunmuş mə

qal

ə

nin bir hiss

ə

si:  

T.M. Heyb

ə

tov. Xə

z

ə

r  suitisi  (Pusa  Caspica  Gmel.)   X

ə

z

ə

rin  endemik  növü. Az

ə

rbaycan Milli Elml

ər Akademiyasının Xə

b

ə

rlə

ri, Geoelml

ə

r, 


№ 4, 2010

, s


ə

h: 151-169.  Suların Xə

z

ə

r sahilin

ə

 

çıxardığı ölmüş suiti cə

s

ə

dl

ə

ri ("dreyfl

ə

r") 

Sahill


ə

rd

ə 

tapılan  ölmüş  suitilə

rin  birinci  müf

ə

ssə

l  t


ədqiqatı  suda  dreyf  edə

ölmüş  suitilərin 

görünm


ə

si m


ə

s

əl

əsini araşdıran K.K. Çapski tə

r

ə

findən aparılmışdır (1932). Müəllif ölmüş suitilə

rin 


payızda  müntə

z

əm  görünm

əsini  sezmişdir.  Ölmüş  suitilər  avqust  ayının  sonundan  Dağıstan 

sahill

ə

rində

  v


ə

 

şaxta düşən

ə

  qə

d

ər  Çeçen  adasının  yaxınlığında 

aşkar olunurlar.  

Bu  sah

ə

də

  ölü 


suiti c

ə

sə

dl

ərinin paylanması bərab

ə

r deyil: ə

ks

ər suitil

ər Uç dili adasında aşkar olunurlar və

 orada 

Çapski  dalğaların  sahilə 

çıxardığı  30

-a  q

ə

dər  ölmüş

  suitil


ə

ri  t


ədqiq  etmişdir.

 

Onların  yaş  tərkibi 

aşağıdakı  kimi  olmuşdur:  çoxalma  yaşında  olan  6  suiti,  yaşlı  13  suiti,  10  erkək  suiti,  12  dişi  suiti 

(yalnız  bir dişi sutinin embrionu olmuşdur). 

  Suiti  c

ə

s

ədl

ə

rinin  bir  neçəsinin güclüparçalanması ilə

 

əlaq

ə

dar  olaraq  bütün  suiti  cə

s

ədl

ə

rini  tə

dqiq  etm

ə

k  ç


ətin  olmuşd

ur.  Mü


ə

llif  suitil

ə

rin  ölümünun s

ə

bə

bl

əri  haqqında  hər hansı  yaxşı  əsaslandırılmış  n

ə

ticə

l

ər çıxarmamışdır. Bu məs

ə

lə

nin  t


ə

dqiq 


olunması gə

l

əc

əyin işidir

  (S.I.  Oqnev,  1935).    Oqnev  (1935) 

yazır


:  "Dreyfl

ə

r.  Bir  neçə

  ild


ə

n  sonar 

yazda X

ə

zər açıldıqdan sonar local miqyasda “üzə

y

ən” kimi istinad olunan çoxlu sayda plü suitiləpeyda olur (“dreyflər”). Mümkündür ki, onlar suyun üzünə

 

çıxa bilmədiyin

ə

 görə

 (d


ə

likl


ərin donması, 

böyük  buz  sah

ə

l

ərinin  toqquşması  və  s.  s

ə

bə

bind


ə

n)  t


ə

sadüf


ən  buzun  altında

 

boğulmuş hey

vanlardır

  s

ə

hifə

  559.    S.V.  Dorofeev  v

ə

  S.Y.  Freyman  (Badamşində

n  sitat  g

ətirilmişdir

,  1971) 

sahild

ə

 tapılmış ölmüş suitiləri qeyd etmişlə

r, amma onlar suitil

ə

rin ölümünün sə

b

əbini izah etm

ə

yə

 

sə

y göst


ə

rm

əmişlər.   

Onlar  1875-ci  ild

ə

n  sonra suların  sahilə

 

çıxardığı  ölmüş  suitilər  haqqında  danışmışlar.  Bununla bel

ə,  yalnız  S.İ.  Oqnev  (1935)  hesab  etmişdir  ki,  ölmüş  suitilə

rin  görünm

ə

sinin ə

sas  s


ə

b

əbi  buz 

bloklarının  toqquşması  və

  birl

əşmə


si  n

ə

ticə

sind


ə

 

onların  buzun  altında  ölməsidir.  K.K.  Çapski 

(1930-1932) 

ölmüş suiti cə

s

ədl

ə

rini qə

rb sahilind

əəsas

ə

n də

 

Dağıstan ərazisind

ə

 tədqiq etmişdir, 

amma  proses  bar

ə

d

ə 

az  biliyi  olduğundan  sə

b

ə

bləri  şə

rh  etm


əmişdir.   

Çoxlu  suiti  c

ə

s

ədl

ə

rinin sahild

ə

  görünmə

sinin  s


ə

b

əbini  izah  etm

ə

yə

 

çalışan  birinci  şəxs  B.I.  Badam

ş

in olmuşdur

  (1971). 

Badamşinə

  gör


ə

  suitil


ə

rin  kütl

ə

vi  ölümünün ə

sas  s


ə

b

əbi  son  vaxtlar  aparılan  ov  ilə 

bağlıdır,  yə

ni 

ə

ksər  buzların  ə

ridiyi  müdd

əərzind

ə

 yaralı  suitilərin  yarısı  öz  ağırlığının  altında  aşağı  gedir  və

 

yalnız  müəyy

ə

n  vaxtdan  sonra  onlar  suyun  sə

thin


ə

 

qalxır  cənub  t

ə

rə

f

ə  h

ə

rə

k

ət  edirl

ə(

Badamşində

ə

vvə

l  b


ə

zi  t


ədqiqatçılar  düşünmüşlə

r  ki,  suitil

ər  buzun  altında  boğulmaqla  yanaşı 

x

əst

ə

liklə

rd

ən  ölmüşlər,  amma  onlar  bununla  bağlı  hər  hansı  güclü  arqumentlər  göst

ə

rməmişlə

r).   


Suitil

ə

r  adə

t

ən  buz  parçalarının  kən

arında  başları  suya  tə

r

əf  uzanırlar.  Kiçik  qayıqlardakı  ovçular suiti  d

ə

stə

l

ərinin  30-40  metr

ə

  qə

d

ər  yaxınlığına  üzür  v

ə

  atəş  açmağa  başlayırlar. 

Onlar  nadir 

hallarda  iki  d

ə

fə

d

ən  çox  at

əş aça bilirlə

r,  çünki  suitil

ə

r  sə

eşidən  kimi  istirah

ə

t  yerini  tə

rk  edirl

ə

r.     


Ölümcül  yaralanan  heyvanlar 

ə

ksə

r  hallarda  d

ə

niz


ə

 

atılırlar  və  d

ərhal  batırlar.  Üzə

rk

ə

n  öldürülə

suitilə

ri  d


ə

  eyni  aqib

ə

t  gözl


ə

yir.  N


ə

tic


ə

d

ə  ovçular  4-

5  öldürülmüş  və

 

ya  ağır  yaralanmış heyvanlardan   

ə

n  çoxu  2-3  heyvan ə

ld

ə  edirl

ə

r. Ə

vv

əll

ə

r  yaz  ovu ə

rzind


ə

 

tutulan  heyvanların  30 min

ə

 qə

d

ər v

ə

 daha çox  olduğunu nə

z

ər

ə

 alsaq, itkilə

əh

ə

miyyə

tli d


ə

r

əc

ə

də

 olurdu: "

Suya batmış 

suiti c


ə

s

ədl

ərinin suyun altında parçalanmağa vaxtı olmurdu; mə

d

ə

-bağırsaq sisteminə

 q

az yığılan kimi onlar suyun s

ə

thinə

 

qalxır və kül

ə

klə

 

axınların təsiri il

ə

 sahilə

 

çıxırlar. Soyuq yaz suyunda ölü 

suitil


ər  ehtimal  ki,  suyun  altında  üzun  müddə

t  qala  bil

ə

rl

ər,  amma  yayda  onlar  birkalanmış c

ə

sə

dl

ərd

ə

n (1968-ci il tədqiqatı) göründüyü kimi

  1-3 gün iç

ə

risind


ə

 suyun s


ə

thin


ə

 

qalxırlar.    

Ad

ət

ən  Şimali Xə

z

ə

rdə

  v


ə

  qism


ə

n  Orta  X

ə

z

ərin  daimi  dövr

ə

 vuran axının qə

rb  qolunun  c

ə

s

ədl

ə

ri g

ə

tirdiyi qə

rb sahilind

ə

 yaz-yay ə

rzind


ə

 

tapılmış ölü suitilərd

ə

n fə

rqli olaraq 1955-ci ilin sonunda v

ə

 

1956-cı  ilin

 

əvv

ə

lində

 

çoxlu  sayda  ölmüş  suitilər  Orta  v

ə

  Cə

nubi  X


ə

z

ərin  h

ə

r  iki  sahilində

 

tapılmışdır. Bu, 

ə

vvə

ll

ər müşahidə 

olunmamışdı.

 

3-12  mart  1956-cı  il  tarixində

 

Badamşin  Çeçen  adasından  Pervomayski  balıq  emal

ı

  zavoduna q

ə

də

r  sahill

əri  yoxlamışdır. 

O,  t


ə

dqiqat


ın  ümumi  uzunluğu  (260  km)  boyunca  108  ölü  suiti  aşkar 

etmişdir.

  H

albuki  şimaldan  cənuba  doğru  hər

ə

kə

t  ed


ə

rk

ən  “üzəy

ən”lərin  sayı  çoxalır.

 

Ölmüş 


suitil

ə

rin çoxu yetkinsuitilər olmuşdur.

 108 suitid

ən 31 dişi suitinin embrionu olmuşdur.

      


B.I. Badam

ş

inə

 gör


ə

embrionların ölçüsünə 

ə

sasə

n sahild


ə

 

tapılmış ölü suitilər oktyabrın sonunda  

noyabrın əvv

ə

lində

 

ölmüşlər.     

Ə

vvə

lki  t


ədqiqatçılar  göstərmişlə

r  ki,  sahild

ə

 

tapılmış  cəs

ə

dlə

rin 


ə

sas  s


ə

b

əbi  ovun  spesifikliyi  v

ə

 neft v

ə

 qaz kəşfiyyatı ə

rzind


ə

 

partlayış işləridir.    

 

 

Bizim  tədqiqatlarımız  (mə

nim  1971-ci  ild

ən  apardığım  tə

dqiqatlar  v

ə

  1961-ci  ildən  D.  V  Hacıyev 

t

ər

ə

findən daha tez aparılmış tə

dqiqatlar) göst

ərmişdir ki, suitilə

rin ölümünün çoxlu s

ə

b

əbl

ə

ri var:   Suitil

ərin övlanması, onun çatışmayan cə

h

ə

tlə

ri  v


ə

 s

əm

ə

rə

sizliyi:  h

ər şeydə

əvv

ə

l  ov üçün qeyri-d

ə

qiq kvotalar və

 

ovlanmış suitilərin t

ə

xminə

n 50-60%-i itirildiyi üçün az s

ə

m

ər

ə

lilik.     Yüklə 1,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə