Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabatYüklə 1,3 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/7
tarix28.04.2017
ölçüsü1,3 Mb.
#15881
1   2   3   4   5   6   7

C

ə

dv

ə

l 2: 

Az

ə

rbaycan 

akvatoriyasında 

suitil

ə

rin 

mövsümi 

yayılması  

  

 

Fev 

 

Mart 

 

Aprel 

 

May

 

İyun

 

İyul

 

Avq

 

Sent

 

Okt

 

Noy

 

Dek

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Ə

n az h


ə

ssas dövr 

 heç bir suiti olmur və

 ya az sayda olur 

2014 

63 


55,5% 

44,5% 


6,3% 

 

Ə

n hə

ssas dövr/ yaz v

ə

 

payız miqrasiyaları/ pik bolluq 

 

Suitilar qida komponentlərinin miqrasiyasına uyğun olaraq qruplarla yayılırlar  

 

 Son 5-6 il 

ə

rzində

 X

əz

ər suitisinin miqrasiyasının xarakterində

 

ə

sas dəyişikliklə

r:   


1. 

Ə

vvə

lki ill


ə

rl

ə müqayis

ə

də

  suitil


ə

rin  Az


ərbaycan akvatoriyasında və

 

Abşeron arxipelaqının adalarında  daha  erkə

n  görünm

ə

si.  Suitilə

əvv

ə

llə

r  Az


ərbaycan  sularında  aprel  ayının 

başlanğıcında  və

 

Abşeron  arxipelaqının  adalarında  aprel  ayının  sonu  – 

may  ayının 

ə

vv

əlind

ə

  görünsə

l

ər  d

ə

,  son  vaxtlar  onlar  tez-tez  Azərbaycanın  şimalında  Yalama  də

niz 


sahilind

ə

 martın ortasında və

 

Abşeron arxipelaqının adalarında martın sonunda və aprelin 

ə

vvə

lind


ə

  göz


ə

  d


ə

yirl


ə

r.  Bel


ə

likl


ə

 t

ədqiqatları planlaşdıran zaman biz mart və 

aprel ayının 

son 

dekadasını intensiv yaz miqrasiyaları müddətl

ə

ri kimi nə

z

ər

ə

 almalıyıq (Cə

dv

əl 2-3).      

 

2.  Onu  da  nə

z

ər

ə

 almaq  lazımdır  ki,  ə

vv

əlki  ill

ə

rdə

n  f


ərqli  olaraq  payız  miqrasiyası  ə

rzind


ə

 

suitilə

rin 


ə

ks

ər hiss

əsi dekabrayının birinci yarısında şimala hə

r

ə

kə

ti davam etdirirl

ə

r v


ə

 bu 


müdd

əə

rzind


ə

 

əh

ə

miyyə

tli  sayda  suitil

ə

r  h


ə

l

ə  d

ə

  Azərbaycan  akvatoriyasında  qala  bilə

və

  buna  gör

ə

  d


ə

 

dekabr  ayının  yarısı  da  suitilərin  yayılmasının  mavi  zonasına  daxil olunmalıdır (Cə

dv

əl 2-3). 1-ci v

ə

 2-ci dəyişikliklə

r y


əqin ki, Şimali Xə

z

ərd

ə

 buzun daha tez ə

rim


ə

si v


ə

 el


ə

c

ə d

ə

 balıq ehtiyatlarının və

 h

ər şeydən önc

ə

 kilkə

nin tük


ə

nm

əsi il

ə

 ə

laq


ə

dar 


olaraq  suitil

ə

rin  kökə

lm

ək üçün  daha  çox  vax

ta ehtiyacı olması faktı (dekabrda yubanma) 

il

ə

 bağlıdır

.     


 

3. 


Eyni zamanda, hamı Xə

z

ərd

ə

 və

 buna gör

ə

 Az


ərbaycan sularında suitilər populyasiyasının 

potensial  t

ədrici  artımını  da  nə

z

ər

ə

 almalıdır. 

(

Bu  ehtimal  yalnız  Abşeron  Yarımadasının şimal  sahilində

  t


apılmış  ölmüş  suiti  cə

s

ədl

ərinin  saylarının  dinamikasına  əsaslanmışdır 

(Şə

kil  2).  Göstərilir ki, son vaxtlar ölmüş suiti cə

s

ədl

ərinin sayı yenidən azca çoxalmışdır. 

    

(

Əvv

ə

lki  illə

rd

ə 

dalğaların  sahilə

 

çıxardığı ö

lmüş  suiti  cə

s

ə

dlərinin  sayı  Xə

z

ərd

ə

ki  suitilə

populyasiyasına çox uyğun g

ə

lirdi.)   Qeyd etm

ək lazımdır ki, yayda 10

-15 min suiti Az

ərbaycan sularında toplanır və

 bu r

ə

qə

min üçd


ə

 

biri   3-5  min  suiti  X

ə

z

ər  sularının  şimal  hissəsind

ə

 Abşeron  Yarımadasından  şimal  tə

r

əfd

ə

 yeml

ə

nir  və

  X


ə

z

ərin  orta  hiss

ə

sində

  sahil  x

ə

ttind


ə

n  1-


2  km  uzaqda  qalırlar;  onların  maksimum 

konsentrasiyası sahil xə

ttind

ə

n 2-8 km mə

saf


ə

d

ə 

müşahidə


 olunur.   

May  ayının  başlanğıcı  və

 

ya  ortasında  Abşeron  arxipelaqı  və 

Neft  Daşlarından  yaz  miqrasiyası 

ə

rzind


ə

  suitil


ə

rin 


ə

sas  kütl

ə

si  c


ə

nubun 


ə

v

əzin

ə

 şə

rq

ə  v

ə

  cənub şə

rq

ə,  X

ə

zə

rin  m


ə

rk

əzi  hiss

ə

sinə

 

və

 ya Türkm

ənistan sularının yaxınlığına hə

r

ək

ə

t edir və

 oradan suitil

ərin çoxu İran

 t

ər

ə

fə

 gedir.   

Az

ərbaycanın  Abşeron  Yarımadasından  cənubda  yerl

əşə


nd

ərinsulu  zonasında  adə

t

ə

n  suitilə

populyasiyası yüksək s

ə

viyyə

d

ə olmur. 

Şirvan Milli Qoruğunda onların sayının az olması yə

qin ki, 

kiçik  (adi)  balıqlar  üçün  torlar  ilə

 

bağlıdır,  çünki  suitilər  torlardan  kiçik  balıqları  (siyən

ə

k,  Xə

z

əkülm


ə

si v


ə

 s., o cüml

ə

d

ən x

əə

ng) ür


ə

kd

ən oğurlayır v

ə

 bə

z

ən tutulmuş bütün ovu yeyirlər.    

Yayda 


ə

h

əmiyy

ə

tli  sayda  suitilərin  Qızıl  Ağac  Milli  Qoruğunun  sahə

sind


ə

  görünm


ə

si  X


ə

z

əkülm


ə

sinin 


Kür  çayının  deltasına  miqrasiya  etmə

si  il


ə

  izah  oluna  bil

ə

r.  Bel


ə

likl


ə

,  yazda  miqrasiya 

ed

ə

n suitilərin kiçik axını

 Az


ərbaycanın cə

nub sahill

ərinin yaxınlığındakı dayaz zonada baş verir. 

     


Payız  miqrasiyası  ə

ks  istiqam

ə

td

ə 

baş  verir.  Yenə

  X

ə

zə

rin  m


ə

rk

əzi  hiss

ə

sindən  Abşeron 

arxipelaqının adalarına və

 oradan da q

ə

rb sahilləri boyunca Rusiya sularına və

 qism


ən şimal

-

şərq

ə

 Qazaxstan 

ə

razisinə

Yaz miqrasiyasından fərqli olaraq payız miqrasiyası aşağı sürətli  h

ə

rə

k

ət  il

ə

 xarakteriz

ə

 olunur və

 buna gör

ə

 d

ə çoxlu sayda suitil

ər Abşeron arxipelaqının adalarında müşahidə

 

olunmur.       

 

 

 

Cə

dv

ə

l  3:  Son  5  il 

ə

rzind

ə

 

Abşeron  Yarımadasının  yaxınlığında,  ə

sas

ə

n  d

ə

  Layih

ə

nin  t

ə

sir 

göst

ə

rdiyi  rayonda  (Seysmik  t

ə

dqiqat  s

ə

sl

ə

rinin  suitil

ə

r

ə

  t

ə

sir  göst

ə

r

ə

  bil

ə

c

ə

yi  sahild

əd

ə

nizin iç

ə

risin

ə

 

doğru 40 km

-

ə

 q

ə

d

ər) suitinin movcudluğu və

 f

ə

aliyy

ətinin müşahidə

si

1

   

İl

 

Yaz 

Yay 

Payız

 

Qış

 

2010 


Suitil

ər Pirallahı adası

-Çilov 

adası


-

Neft Daşları 

sah

ə

sində

 

aprel ayının sonunda görünmüşlə

r. Bu il 

qeyri-

adi (dağınıq) yaz miqrasiyası müşahidə

 

olunmuşdur. Suitilər kiçik 

qruplarla 

 h

ər qrupda 3-5 

f

ərd olmaqla g

əlmiş və


 Neft 

Daşlarına qə

d

əakvatoriyada b

ə

rabə

şəkild

ə

 yayılmışlar. Adadakı 

yataq sah

ə

l

ərind

ə

 suiti toplumları olmamışdır.

     


 

2-10 f


ə

rd

ən ibar

əkiçik suiti qrupları 

Az

ərbaycan 

akvatoriyasının 

sahill

ə

ri boyunca sahild

ə

n tə

xmin


ə

1 km mə

saf


ə

d

ə 

Yalamadan 

L

ə

nkə

rana üzür.   

 Bu il h

ə

m də

 çox 


qeyri-

adi payız 

miqrasiyası baş 

vermişdir –

 

akkumulyasiyalar olmamışdır. Bütün 

monitorinq 

sah

ə

lə

rind


ə

 

(hamısı t

ə

xminə

n 20 sah


ə

2-3 suiti üzmüşdür.  

    


5 dekabr 2010-cu il 

tarixind


ə

 Buzovna-

Şimal Elektrik 

Stansiyası monitorinq 

zonasında iki suiti 

c

əs

ə

di üzə

rind


ə

 

analizlər aparılmışdır:  

 

embrionlu dişi suiti və 

GPS koordinatlı erkə

suiti.   Yanvar v

ə

 fevralda adalarda heç bir suiti 

müşahidə


 

olunmamışdır. 

Dekabrda suitil

əÇ

ə

nub dili, Çilov adası və

 

Podplitoçnı adasında müşahidə

 

olunmuşdur (həsah


ə

d

ə 2-3 f

ə

rd).      2011 

Erk


ə

n miqrasiya, 1 aprel. 

Suitil

ərin konsentrasiyası yen

ə

 siyə

n

ək miqrasiyası ilə 

bağlıdır. Suitilə

rin birinci 

böyük d


ə

st

əsi (200-400 

f

ərd) aprel ayının 1-d

ə

 C

ə

nub dilində

 v

ə 

Pirallahı 

adası və

 Çilov (Malaya Plita, 

Bol

ş

aya Plita, Podplitoçnı

Dardanella) arasında qeydə

 

alınmışdır. Balıqçıların sözl

ə

rinə

 gör


ə

 h

əmin vaxtda 

kiçik siy

ə

n

əkl

ə

rin kütlə

vi 


miqrasiyası baş vermişdir.  

   


Aprelin sonu 

 mayın 

ə

vvə

lind


ə

 suitil


ər Çilov adası 

v

ə 

Şah dili arasında də

niz

ə

 h

ə

rə

k

ət etmişlər. Kiçik suiti 

qrupları neftçilə

r t

ə

rə

find


ə

Neft Daşlarında da müşahidə

 

olunmuşdur.    

Birinci suitil

ə

r iyunun ə

vv

əlind

ə

 İran sularında 

görünmüşlə

r.   

Kiçik suiti qrupları (2-3-7 f

ə

rd) Neft Daşları sahə

sind


ə

 

Çilov və

 

Pirallahı adaları arasında 

üzürl


ə

r. Kiçik suiti 

qrupları

 d

əniz 

platformalarına 

xidm

ə

t edə

gə

mil


əri müşayiə

edirlə

r.      


 

Pirallahı və

 Çilov 

adaları arasındakı adalarda suitil

ə

rin ə

h

əmiyy

ə

tli toplumu oktyabrın sonu və

 

noyabrın əvv

ə

lində

 

görünmə

y

ə 

başlamışdır. Noyabr 

ayının sonuna qə

d

ədem


ə

k olar ki, bütün 

suitil

ə

r gözdə

itmişdir.     

N

ə 

balıqçılar, nə

 d

ə

 vertolyot pilotları bu 

müdd


ə

ərzind

ə

 suitil

ə

ri görməmişlə

r.  


 

 

2012 Vertolyot pilotları mə

lumat 


vermişlə

r ki, suitil

ə

r aprel 


ayının sonunda Pirallahı və

 

Çilov arasındakı adalara g

əlmiş və


 bir h

ə

ftə

 sonar 


gözd

ən itmişlə

r. B

ə

zi yerl

ə

rdə

 

arabir ayrı-

ayrı 


suitil

ə

ri görmə

k mümkündür.     

Suitil

ərin miqrasiyası kilk

ənin miqrasiyası ilə

 

bağlı 


olmuşdur, sonra Qara də

niz 


kütümünün (kiçik kütüm) 

miqrasiyası başlanmışdır  

   

v

ə 

yalnız indi

 

kefalın 


miqrasiyası baş verir.  

  

Mayın əvv

ə

lində

 

dağınıq Suitil

ərin hamısı 

kiçik qruplarla 

Az

ərbaycan 

akvatoriyasının hə

t

ər

ə

finə

 b

ərab

əşə

kild


ə

 

yayılırlar.   

Abşeron arxipelaqı 

adalarında böyük 

akkumulyasiyalar 

olmadan suitinin 

miqrasiyası   

  

Urunos adası və 

C

ənub dilid

ə

 ayrı

-

ayrı suitil

ə

r və

 Baklaniy 

adasında 2

-3 f


ə

rd.    


                                                      

 


miqrasiya olur.  

   


2013 

Miqrasiya aprelin ortasında 

başlanmışdır. Əhə

miyy


ə

tli 


toplumlar Çilov adasından 

q

ərbd

ə

 müşahidə

 

olunmuşdur. Ad

ə

tə

suitilərin baş çə

km

ədiyi 

Lebyaji adasının sularında 

suitil

ə

rin böyük bir qrupu üzmüşdür.

     


Kiçik suiti qrupları 

Şah dilidə

c

ənuba sarı və 

şə

rq tə

r

əfd

ə

 Çilov adası və

 Neft 


Daşları arasında 

üzmüşlə


r.   

Abşeron arxipelaqı 

adalarının ətrafında 

bir neç


ə

 yüz suitid

əibarə

t d


ə

st

əl

əmüşahidə

 

olunmuşdur.   

 

 Dardanella, Malaya 

Plita v


ə

   Podplito

çnı 

adalarında kiçik suiti qrupları (2

-5 f


ə

rd) var. 

Bir suiti Çilov 

adasının Cə

nub dili 

sah


ə

sind


ə

 

uzanır.    

2014 


1 aprel 

 erkə

n miqrasiya 

müşahidə

 

olunmuşdur.   

Dah


ə

 d

əqiq des

ə

k, suitilə

martın sonunda Azərbaycan 

sul


arında Yalama də

niz 


sahili sah

ə

sində

 

görünmüşlər. Bu, ad

ə

tə

suitilərin Abşeron 

arxipelaqında

  

görünm


ə

sind


ə

n bir h


ə

ft

ə 

önc


ə

 

olmuşdur. Son illərd

ə

 suitil

ərin miqrasiyası hə

şeydə


ə

vvə

l siy


ə

n

əd

əst

ə

lərinin miqrasiyası ilə

 

bağlı olmuşdur.      

Balıqçılar 

ş

ikay


ə

t edirl


ə

r ki, suitil

ətorların içindəki balıqları yeyir.   

Suitil


ə

akvatoriyada sahild

ə

n 1-2 km aralıda keçik 

qruplarla b

ə

rab


ə

şəkild

ə

 yayılırlar.  

 

7-15 suitidə

ibarə

t qruplar 

vaxtaşırı Neft 

Daşları sahə

sind

ə

 görünmüşlə

r. Eyni 


zamanda, günün 

qara


nlıq saatları 

ə

rzində

 kiçik suiti 

qrupları parlaq 

işıqları bə

rq vuran 

g

əmil

ə

rin ətrafında 

da üzmüşlə

r.     

Kiçik suiti qrupları Şah dili ətrafında və

 

eyni zamanda çoxlu suiti qrupları Şah 

dilid


ən şimalda 

S

əng

əçal terminalı 

s

ə

viyyə

sind


ə

 

müşahidə 

olunmuşdur.

 

Qızıl 


Ağac Milli Qoruğu və

 

Şirvan Milli Qoruğu sah

ə

sində

 çoxlu 


suitil

ə

r var.      C

ə

nub dilidə

 

ayrı-

ayrı 


suitil

ə

r (1-2), Urunos adasında 2

-3 suiti 

göz

ə

 də

yir. 1-3 

f

ə

rddə

n ibar


ə

t suiti 


qrupları Çilov adası 

v

ə 

Neft Daşları 

arasında üzürlə

r.      


  

2015 


Pirallahı və

 

Çilov adaları arasındakı sahə

d

ə kütl

ə

vi yaz miqrasiyası 19

-20 


apreld

ə

 müşahidə

 

olunmuşdur. Ən çox sayda suitil

ə

r Baklaniy və

 urunos 


adalarının yaxınlığında 

müşahidə


 

olunmuşdur. 

    

 

  

 Yüklə 1,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə