Elektif histerektomilerde kombine spinal epidural anestezi uygulamalarinda levobupivakain morfin ve levobupivakain fentanil etkileriNİn karşilaştirilmasiYüklə 1,62 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/6
tarix11.12.2016
ölçüsü1,62 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

65 

 

SONUÇ 

KSEA uygulamasında intratekal levobupivakaine ek olarak kullandığımız 0.1 mg 

morfin ya da 20 µg fentanilin, duyusal ve motor blok seviyelerine ulaşma ve gerileme 

süreleri açısından aralarında bir fark olmadığı sonucuna vardık. Spinal anestezi 

uygulamalarında lokal anesteziklere eklenen opiyoidlerin, ameliyat sırasında anestezi 

kalitesini artırdığı ve ameliyat sonrası ilk analjezik gereksinim süresini uzattığı yönündeki 

genel kanıya paralel olarak, biz de çalışmamızda iyi kalitede analjezi ve yüksek derecede 

hasta memnuniyeti elde ettik. İntratekal lokal anesteziğe ek olarak uygulanan morfinin, 

postoperatif dönemde analjezik etkinliğinin fentanile göre daha üstün olduğu 

düşüncesinden farklı olarak çalışmamızda her iki opiyoid ajanın ameliyat sonrasında VAS 

skorları, ilk analjezik gereksinim süresi ve hasta memnuniyeti açısından benzer olduğunu 

gördük. 

Hemodinamik parametreler açısından  her iki grupta stabil bir seyir gözlendi ve 

hipotansif yan etkiler minimaldi. 

Yan etki profilinde beklendiği üzere çok ciddi yan etkiler her iki gruptada 

gözlenmemekle birlikte, özellikle morfin grubunda bulantı/kusma insidansı fentanil 

grubuna göre anlamlı olarak yüksekti. Yine morfin grubunda yanlızca bir hastada görülen 

kaşıntının da, istatiksel olarak anlam arzetmemekle birlikte, klinik kullanım söz konusu 

olduğunda göz önünde tutulması gereken bir yan etki olduğu düşüncesindeyiz. 

Sonuç olarak KSEA uygulamalarında lokal anestezik – opiyoid 

kombinasyonlarında morfin ya da fentanil tercihinin analjezik etkinlik , hemodinamik 

stabilite açısından benzer olduğu ama düşük riskli yan etkiler gözönüne alındığında 

fentanilin, morfine tercih edilebilir olduğu sonucuna vardık.  

 

 66 

 

ÖZET 

KSEA altında elektif histerektomi ameliyatı geçirecek olgularda intratekal verilen 

levobupivakain – morfin ve levobupivakain - fentanilin, motor ve duyusal blok oluşma, 

bloğun başlama, gerileme ve sonlanma süreleri, dermatomlara ulaşma süreleri, ilk 

analjezik gereksinim süreleri, hemodinamik parametreler üzerine etkileri, komplikasyonlar, 

analjezi kalitesi, hasta ve cerrah memnuniyeti açısından karşılaştırmayı amaçladık. 

Çalışmamız; ASA I-II, 30-72 yaş arası, elektif histerektomi ameliyatı uygulanacak 

toplam 50 olguda gerçekleştirildi. Levobupivakain - morfin uygulanan olgular Grup M 

(n:25), levobupivakain – fentanil uygulanan olgular Grup F (n:25) olarak ayrıldı. Her iki 

grup arasında yaş, boy, ağırlık gibi demografik özellikler açısından istatistiksel olarak 

anlamlı fark yoktu. Her iki gruptaki hastalara el sırtından 20 G kanül ile damar yolu açıldı. 

Premedikasyon amacıyla 0,03 mg kg

-1

 midazolam intravenöz yoldan yapıldı. KSE blok öncesi 30 dk. süresince gidecek şekilde 10 ml/kg % 0.9 izotonik NaCl infüzyonu başlandı. 

Hastalar ameliyathaneye alınarak standart DII derivasyonunda elektrokardiyografi (EKG), 

kalp atım hızı (KAH), noninvaziv sistolik arter basıncı (SAB), diastolik arter basıncı 

(DAB), ortalama arter basıncı (OAB) ve periferik oksijen satürasyonu (SpO2) 

monitörizasyonu yapıldı Epidural blok öncesi, epidural başlangıç, 5.dk, 10.dk, 15.dk, 

30.dk, 45.dk, 60.dk, 90.dk, 120.dk, ameliyat bitimi 15.dk, 30.dk’ lardaki değerleri 

kaydedildi. 

Hastalara oturur ya da lateral dekübit pozisyon verilip, cilt dezenfeksiyonu 

povidone–iyot ile sağlandı. Uygun pozisyonda L

3–4


 veya L

4-5


 aralığından girilerek %2 

lidokain 3 ml (60 mg) ile infiltrasyon anestezisi uygulandı. Epidural aralık 18 G Tuohy 

iğnesi ile serum fizyolojik kullanılarak “direnç kaybı” yöntemi ile tesbit edildi. Epidural 

aralık saptandıktan sonra 27 G spinal iğne ile Tuohy iğne içinden geçilerek dural 

ponksiyon yapıldı. Spinal iğne ile duranın geçildiği hissedilip, serbest beyin omurilik 

sıvısının (BOS) akışı gözlendikten sonra kilit sistemi kapatıldı. 30 saniyelik bir sürede M 

grubundaki hastalara 3 ml (15 mg) levobupivakain % 0.5 (Chirocaine®, Abbott, Newyork) 

+ 0.5 ml (0.1 mg) morfin, F grubundaki hastalara 3 ml (15 mg) levobupivakain % 0.5 + 0.5 

ml (20 µg) fentanil (Fentanyl citrate®, Janssen-Cilag, Belçika) subaraknoid aralığa enjekte 

edildi. Subaraknoid enjeksiyonun tamamlanmasından sonra 27 G spinal iğne çıkarıldı. 67 

 

Epidural kateter Tuohy iğnesinin içinden kranial yönde ilerleyecek şekilde epidural boşlukta 2-3 cm ilerletilerek tespit edildi. İşlem bitiminden sonra hastalar supin pozisyona 

getirilerek baş tarafları 30

o

 yukarı kaldırıldı. Sempatik blok buz testi ile, duyusal blok seviyesi orta klaviküler hatta bilateral "pin-prick" testi ile, motor blok seviyesi ise 

Modifiye bromage skalası ile, lokal anestezik verilmesi sonrası, her iki dakikada bir 

değerlendirildi. Bu takiplerle duyusal blok başlama, duyusal bloğun T

6

’ ya ulaşma süresi, motor blok başlama, gerileme, duyusal blok iki segment gerileme süresi, ilk analjezik 

ihtiyaç süresi, bulantı-kusma, hipotansiyon, bradikardi gibi yan etkiler, hasta ve cerrah 

memnuniyeti, analjezi kalitesi kaydedildi. İstenilen anestezi düzeyi T

6

 olarak belirlendi ve "pin-prick" testi ile kontrol edilip ameliyat başlatıldı. 

Duyusal bloğun başlama zamanı olarak L

1

 dermatomundaki duyu kaybı olduğu an, iki segment gerileme zamanı olarak da duyusal bloğun ulaştığı en yüksek dermatomdan 

iki dermatom gerilediği zaman kabul edildi. Motor blok üst seviyesi; iki grupta da 

Bromage 3’e ulaşma süresi olarak belirlendi. Motor blok geri dönüşüm zamanı olarak 

hastanın ulaştığı en yüksek motor blok skalasından bir puan gerilediği zaman 

değerlendirildi. Cerrahi işlem başladıktan sonra ağrı şiddetini belirlemek amacıyla Vizüel 

analog skala (VAS) kullanıldı. Hastalardan ağrı şiddetleri için 0'dan 10'a kadar bir numara 

vermesi istendi. Bu değerlendirme; 0-4: iyi, 5-7: orta, 8-10: kötü olarak gruplandırıldı.  

Hastaların ameliyat sonrasındaki dönemde ilk analjezik ihtiyacına kadar geçen süre 

kaydedildi. Hastaların analjezik ihtiyacı VAS değeri 5 ve üzeri olduğu zaman kabul edildi. 

Hasta ve cerrah memnuniyeti, cerrahi işlem bitiminde hastaya ve cerraha memnuniyet 

skoru sorularak değerlendirildi. 

Grupların duyusal ve motor blok başlama ve gerileme süreleri, ilk analjezik ihtiyacı 

süresi, hasta ve cerrah memnuniyeti ve KAH, SAB, DAB, OAB, SPO2 değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi (p>0.05). 

Her grup kendi içinde SAB, DAB, OAB KAH ölçümleri açısından bazal değerlerle 

karşılaştırıldı istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) derecede düşmeler gözlendi. Ancak bu 

düşmeler M grubunda 2 ve F grubunda 3 hastada efedrin kullanımını, M grubunda 3 

hastada atropin kullanımını gerektirecek düzeyde oldu. 68 

 

Grup M de bulantı varlığı 12 (%48) grup F den 4 (%16) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0,015). 

Sonuç olarak KSEA uygulamalarında lokal anestezik – opiyoid 

kombinasyonlarında morfin ya da fentanil tercihinin analjezik yeterlilik, hemodinamik 

stabilite açısından benzer olduğuna ama düşük riskli yan etkiler gözönüne alındığında 

fentanilin, morfine tercih edilebilir olduğu kanaatine vardık.  

 

 


69 

 

KAYNAKLAR  

1.  Kayhan ZKlinik Anestezi. 3. baskı, Istanbul: Logos yayıncılık, 2004; 267, 77 

2.  Morgan E. Klinik Anesteziyoloji 3. Baskı Güneş Kitapevleri Ltd 2004; 253-80.  

3.  Rawal N, Holmstrom B. The combined spinal-epidural technique. Best Pract Res 

Clin Anaesthesiol. 2003;17(3):347-64. Review. 

4.  Erdine S : Rejyonel Anestezi Nobel Tıp kitapevleri Ltd 2005; 185-91 

5.  Hodgson E. Combined spinal/epidural anesthesia. Middle East J Anesthesiol. 

2003;17(1):103-12. Review. 

6.  King HK, Huntington C, Louis-Jacques M. Combined epidural – spinal - general 

anesthesia. Reg Anesth. 1995; 20(6): 548. 

7.  T.M.Cook  Combined epidural-spinal techniques Review Article Anaesthesia, 

2000; 55-64. 

8.  Kalso E. Effects of intrathecal morphine, injected with bupivacaine on pain after 

orthopaedic surgery. Br J Anaesth 1983; 55: 415-22.  

9.  Dahlgreen G, Hulstrand C, Jakobsson J, et all: Intrathecal sufantanil, fentanyl or 

placebo added to bupivacaine for caesarian section. Anesth Analg 1997; 85: 1288-

93. 

10. Leighton BL, Arkoosh VA, Huffnagle S, Huffnagle HJ, Kinsella SM, Norris MC. The dermatomal spread of epidural bupivacaine with and without prior 

inthrathecal sufentanil. Anesth Analg 1996; 83: 526-29.  

11. Maves TJ, Gebhart GF: Antinociceptive synergy between intrathecal morphine 

and lidocaine during visceral and somatic nociception in rat. Anesthesiology 1992; 

76: 91-99. 

12. Frase HM, Chapman V, Dickenson AH: Spinal local anaesthetic actions on 

afferent evoked potentials and wind-up of nociceptive neurones in the rat spinal 

cord: Combination with morphine produces marked potentiation of nociception. 

Pain 1992; 49: 33-41. 

13. Chaney MA: Side effects of intrathecal and epidural opioids. Can J Anaesth 1995; 

42: 891-903. 

14. Liu S, Chiu AA, Carpenter RL et all: Fentanyl prolongs lidocaine spinal 

anesthesia without prolonging recovery. Anesth Analg 1995; 80: 730-34. 

15. Vaghadi H, Mcleod DH, Mitchell GWE et all: Small-dose hypobaric lidocaine-

fentanyl spinal anestesia for short duration outpatient laparoscopy. II. Optimal 

fentanyl dose. Anesth Analg 1997; 84: 65-70. 

16. Erdine S. Peridural Anestezi, Sinir Blokları.  İstanbul: Emre matbaacılık; 1993, 

178-209.  

17. Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK. Handbook of Clinical Anesthesia. (Çeviri 

ed.) Elar Z, Karcı A, Öztekin S. Epidural ve Spinal Anestezi, Klinik Anestezi El 

Kitabı. 3.baskı. İstanbul: Logos Yayıncılık; 1997; 239.  


70 

 

18. Katz J. Atlas of Regional Anesthesia. Spinal and Epidural anatomy. A publish division of Prentice- Hall United States of America 1985; 425-89  

19. Prof Dr. Orhan Kuran ; Normal Anatomi, 1986; 235-46.  

20. Soresi AL. Episubdural anesthesia. Anesth analg 1937; 16: 306-10  

21. Curelaru I. Long duration subarachnoid analgesia with continuous epidural 

blocks. Prakt Anaesth 1979;14: 71-8  

22. Coates MB. Combined subarachnoid and epidural techniques. Anaesthesia 1982; 

37: 89–90 

23. Eldor J, Brodsky V : Danger of metallic particles in the spinal epidural spaces 

using the needle-through-needle approach (letter ). Acta Anaesthesiol Scand. 1991; 

35 :461-3.  

24. Suzuki N, Koganemaru M, Onizuka S, et al. Dural puncture with a 26-gauge 

spinal needle affects spread of epidural anesthesia. Anesth Analg 1996; 82: 1040-2.  

25. Grene NM. Physiology of spinal Anesthesia 4th editons Williams- Wilkins, 1993; 

123-45.  

26. Bridenbauugh P.O, Grene N.M, Brull S.J. : Spinal (Subarachnoid) Neural 

Blockade. Neural Blockade in Clinical Anesthesia and management of pain M.J 

.Cousine, P.O Bridenbaugh (Eds) 3rd edition. Lippincott Raven.1998; 203-41.  

27. Tahtaci N, Neyal Combined spinal and epidural anaesthesia in elderly patients. Int 

J Clin Pract. 2002; 56(9): 655-8. 

28. Leeda M, Stienstra R, Arbous MS, Dahan A, Th Veering B, Burm AG, Van Kleef JW. Lumbar epidural catheter insertion: the midline vs. the paramedian 

approach. Eur J Anaesthesiol. 2005; 22(11): 839-42  

29. Willis RJ : Caudal Epidural Blockade. In Cousins MJ, Bridenbaugh DO ( eds 

):Neural Blockade. Philadelphia, JB Lippincott, 1988; 376-77.  

30. Figueredo E. [Techniques for identifying the epidural space] Rev Esp Anestesiol 

Reanim. 2005; 52(7): 401-12. Review.  

31. Scott DB Identification of the epidural space: loss of resistance to air or saline? 

Reg Anesth. 1997; 22(1): 1-2.  

32. Ames WA, Hayes JA, Petroz GC, Roy WL. Loss of resistance to normal saline is 

preferred to identify the epidural space: a survey of Canadian pediatric 

anesthesiologists. Can J Anaesth. 2005; 52(6): 607-12.  

33. Lang SA. The use of air for the identification of the epidural space. Reg Anesth 

Pain ed. 2001; 26(4): 383.  

34. Hogan QH, Prost R, Kullier A, Taylor ML, Liu S, Mark L : Magnetic 

resonance imaging of cerebrospinal fluid volume and the influence of body habitus 

and abdominal pressure. Anesthesiology 1996; 84: 1341-9.  

35. Kayaalp O. Rasyonel tedavi yönünden tıbbi Farmakoloji. 2.Cilt. 4.Baskı, Ankara: 

Feryal Matbaacılık San.ve Tic.Ltd. Şti .,1988.  

36. Rawal N, Van Zundert A, Holmstöm B, Crowhurst JA. Combined spinal-

epidural technique. Reg Anesth 1997; 22: 406-23.  71 

 

37. Felsby S, Juelsgaard P. Combined spinal epidural anesthesia. Anesth Analg 1995; 80: 821-6.  

38. Hodgkinson R, Total spinal block after epidural injection into an interspace 

adjacent to an inadvertant dural perforation. Anesthesiology 1981; 55: 593-5.  

39. Rawal N, Susetio J, Wesstöm G. Epidural versus combined spinal epidural block 

for cesarean section. Acta Anaesthesiol Scand 1988: 32; 61-6.  

40. Ramsay M, Roberts C. Epidural injection does cause an increase in CSF pressure. 

Anesth Analg 1991; 73: 668.  

41. Dirkes WE, Rosenberg J, Lund C, Kehlet H. The effect of subarachnoid 

lidocaine and combined subarachnoid lidocaine and epidural bupivacaine on 

electrical sensory thresholds. Reg Anesth 1991; 16: 262-4 

42. Collins VJ: Local anesthetics: Principles of Anesthesiology. 3th Edition. Collins 

VJ (ed) Lea & Febiger, Philadelphia 1993; 1232-81 

43. Kayhan Z: Lokal/ bölgesel anestezi yöntemleri: Klinik Anestezi. 2. Baskı. Logos 

Yayıncılık, İstanbul 1997; 270-3 

44. Morgan GE, Mikhail MS, Murray MJ, Larson CP. Local anesthetics, Clinical 

Anesthesiology. 3rd edition. Los Angeles: The McGraw-Hill Companies; 2002, 

253-344.  

45. Erdine S. Periferik Sinir Fizyolojisi ve Lokal Anestezik Ajanlar, Sinir Blokları. 

İstanbul: Emre matbaacılık; 1993; 49-80. 

46. Veering B, Strichartz G R. Local Anesthetics.In:Brown D L. Regional Anesthesia 

and Analgesia.Philadelphia. 1996; 188-207. 

47. McCellan KJ, Spencer CM: Levobupivacaine. Drugs 1998; 56: 355-62 

48. Foster RH, Markham A: Levobupivacaine: A review of its pharmacology and use 

as a local anaesthetic. Drugs. 2000; 59: 531-79 

49. Tucker GT, Mather LE: Properties, absorbtion and disposition of local anesthetic 

agents: Neural Blockade in Clinical Anesthesia and Management of Pain. 3 th 

edition. Cousins MJ. Bridenbaugh PO (eds) Lippincott-Raven, Philadelphia 1998; 

55-95.  


50. Gristwood RW, Greaves JL. Levobupivacaine: a new safer long acting local 

anaesthetic agent. Expert Opin İnvest Drung 1999; 8: 861-76. 

51. Bardsley H, Gritswood R, Watson N et al: The local anaesthetic activity of 

levobupivacaine does not differ from racemic bupivacaine (Marcaine): first clinical 

evidence. Expert Opin Invest Drug. 1997; 6: 1883-85 

52. McLeod GA, Burke D. Review Article: Levobupivacaine. Anaesthesia 2001; 56: 

331-41. 

53. Morrison SG, Dominguez JJ, Frascarola P, et al. A comparison of the 

electrocardiographic cardiotoxic effets of racemic bupivacaine, levobupivacaine, 

and ropivacaine in anesthetized swine. Anesth and Analg 2000; 90: 1308-14.  

54. Van F, Roln PE, Brennan N, et al. Differential effects of levo and  racemic 

bupivacaine on the EEG in volunteers (abstract). Region Anesth Pain Med Suppl. 

1998; 23: 48. 


72 

 

55. Huang YF, Pryor ME, Mather LE, et al. Cardiovascular and central nervous system effets of intravenous levobupivacaine and bupivacaine in sheep. Anesth 

Analg 1998; 86: 797-804. 

56. Simonetti MPB, Fernandes L. S(-) bupivacaine and RS(±) bupivacaine: a 

comparison of effects on the right and left atria of the rat (abstract). Reg Anesth 

Suppl 1997; 22: 58. 

57. Gunter JB, Gregg T, Varughese AM et al: Levobupivacaine for ilioinguinal/ 

iliohypogastric nevre block in children. Anaesth and Analg.1999; 89: 647-649 

58. Cox CR, Faccenda KA, Gilhooly C et al: Extradural S (-)-bupivacaine: 

comprasion with racemic RS-bupivacaine. Br J Anaesth. 1998; 80: 289-93 

59. Kopacz DJ, Allen HW, Thompson GE: A comparasion of epidural 

levobupivacaine with 0.75 % racemic bupivacaine for peribulbar anaesthesia. 

Anaesthesia. 1998; 53: 1160-4 

60. Abbott Laboratories. Chirocaine 2.5 mg/ml: Summary of product characteristics. 

Cambridge. UK, 1999 

61. Purdue Pharma L.P. Chirocaine (levobupivacaine injection) prescribing 

information. Norwalk (CT). USA, 1 Dec 1999. 

62. Burke D. Kennedy S. Bannister J. Spinal Anesthesia with 0.5% s (- ) bupivacaine 

for elective lower limb surgery. Region Anesth Pain Med 1999; 24(6): 519- 23.  

63. Sover RB, Phelps R W. Opioid and Nonopioid Analgesics.In: Brown D L. 

Regional Anesthesia and Analgesia.Philadephia:1996; 319-56. 

64. James MK, Feldman PI, Schuster JV. Opioid reseptor activity of G187084 B,a 

novel ultra-short acting analgesic, in isolated tissues. J.Pharmacol Exp Ther 1991; 

259: 712-8. 

65. Bailey PL, Stanley TH. Pharmacology of intravenous narcotic anesthetics. In: 

Anesthesia, Miller RD (ed), Churchill Livingstone, New York, 1986;  745-97 

66. Berek JS. Novak Jinekoloji. 13. baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevleri, 2004. 

67. Crews JC, Foreman AS, Weller RS et al: Onset, duration and dose tolerability of 

levobupivacaine 0.5 % for axillary brachial plexus neural blockade (absract). 

Anaesthesiology.1998; 89(3A) Suppl: A 894 

68. Leighton BL, DeSimone CA, Norris MC, Ben-David B: The combination of 

fentanyl and morphine intrathecally provides rapid onset of profound, prolonged 

analgesia. Anesth Analg 1989; 69: 122-5. 

69. Adkisson GH, Waters JH, Burger GA: Fentanyl added lidocaine results in higher 

spinal anesthetic levels (abstract). Anesth Analg 1993; 76: S2. 

70. Alahuhta S, Kangas-Saarela T, Hollmen AI, Edström HH: Visceral pain during 

cesarean section under spinal and epidural anaesthesia with bupivacaine. Acta 

Anaesthesiol Scand 1990; 34: 95-8. 

71. Tejwani GA, Rattan AK, Mc Donalds JS: Role of spinal opioid reseptors in the 

antinociceptive interactions between intratecal morphine and bupivacaine. Anesth 

Analg 1992; 74: 726-34. 73 

 

72. Penning JP, Yaksh TL: Interaction of intratecal morphine with bupivacaine and lidocaine in the rat. Anesthesiology 1992; 77: 1186-2000. 

73. Karaman S, Kocabas S, Uyar M, Hayzaran S, Firat V, The effects of sufentanil 

or morphine added to hyperbaric bupivacaine in spinal anaesthesia for caesarean 

section, Eur J Anaesthesiol 2006; 23: 285-91. 

74. Palmer CM, Emerson S, Volgoropolous D, Alves D. Dose-response relationship 

of intrathecal morphine for postcesarean analgesia. Anesthesiology 1999; 90: 437-

44. 

75. Cowan CM, Kendall JB, Barclay PM, Wilkes RG, Comparison of intrathecal fentanyl and diamorphine in addition to bupivacaine for caesarean section under 

spinal anaesthesia, Br J Anaesth 2002; 89: 452-8. 

76. Sibilla C, Albertazzi P, Zatelli R, Martinello R. Perioperative analgesia for 

cesarean section: Comprasion of intratecal morphine and fentanyl alone or in 

combination. Int J Obstet Anesth 1997; 6: 43-8. 

77. Gürkan Y, Canatay H, Ozdamar D, Solak M, Toker K. Spinal anesthesia for 

arthroscopic knee surgery. Acta Anaesthesiol Scand. 2004 Apr; 48(4): 513-7. 

78. Abouleish E, Rawal N, Fallon K, Hernandez D, Combined intrathecal morphine 

and bupivacaine for cesarean section, Anesth Analg 1988; 67: 370-4. 

79. Yegin A, Sanli S, Hadimioglu N, Akbaş M, Karsli B. Intrathecal fentanyl added 

to hyperbaric ropivacaine for transurethral resection of the prostate. Acta 

Anaesthesiol Scand. 2005 Mar; 49(3): 401-5. 

80. Atallah MM, Shorrab AA, Abdel Mageed YM, Demian AD. Low-dose 

bupivacaine spinal anaesthesia for percutaneous nephrolithotomy: the suitability 

and impact of adding intrathecal fentanyl. Acta Anaesthesiol Scand. 2006 Aug; 

50(7): 798-803. 

81. S. Lane, P. Evans, Z. Arfeen, U. Misra: A comparison of intrathecal fentanyl and 

diamorphine as adjuncts in spinal anaesthesia for Caesarean section. Anaesthesia, 

2005; 60: 453-457 

82. Kallio H, Snall EV, Suvanto SJ. Spinal hyperbaric ropivacaine-fentanyl for day-

surgery. Reg Anesth Pain Med. 2005 Jan-Feb; 30(1): 48-54. 

83. Sites BD., Beach M., Biggs R., et al. Intrathecal Clonidine Added to a 

Bupivacaine - Morphine Spinal Anesthetic Improves Postoperative Analgesia for 

Total Knee Arthroplasty, Anesthesia Analgesia 2003; 96: 1083 - 8. 

84. Kang FC, Tsai YC, Chang PJ. Subarachnoid fentanyl with diluted small dose 

bupivacaine for cesarean section delivery. Acta Anaesthesiol Scand 1998;36:207-

14. 

85. Kahveci  ŞF,  Şahin  Ş. Sezaryende spinal anestezide bupivakain ve fentanil kombinasyonu. Türk Anest ve Rean. Cem. Mec. 1994; 22: 1. 

86. Swart M, Sewell J, Thomas D. Intrathecal morphine for caesarean section: an 

assesment of pain relief, satisfaction and side-effects. Anaesthesia 1997; 52: 364-

81. 


74 

 

87. Zakowski M, Ramanathan S, Khoo P, Turndorf H. Plasma histamine with intraspinal morphine in Cesarean section. Anesth Analg 1990; 70: 448. 

88. Abouleish EL, Apnea following intrathecal morphine :a case report, Br J Anaesth 

1989; 70: 390-4. 

89. 


Arai YC, Ogata J, Fukunaga K, Shimazu A, Fujioka A, Uchida T, The effect of 

intrathecal fentanyl added to hyperbaric bupivacaine on maternal respiratory 

function during Cesarean sect

ion, Acta Anaesth Scand 2006; 50: 364-7. Kataloq: tez -> pdf -> anestezi reanimasyon
anestezi reanimasyon -> T. C. Sb göztepe eğ t m hastanes anestez yoloj ve rean masyon kl n ğ a doç. Dr. Melek çel k
anestezi reanimasyon -> TC. sağlik bakanliğI >DR. LÜTFİ kirdar kartal
anestezi reanimasyon -> T. C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
anestezi reanimasyon -> T. C. Sa lık Bakanlı ı
anestezi reanimasyon -> T. C. Bakirköy dr. Sadđ konuk eğĐT
anestezi reanimasyon -> T. c sağlik bakanliği haydarpaşa numune eğİTİm ve araştirma hastanesi
anestezi reanimasyon -> Koroner arter baypas operasyonlarinda torakal
anestezi reanimasyon -> Aysel altan
anestezi reanimasyon -> Sezaryen operasyonlarinda farkli dozlarda
anestezi reanimasyon -> T. C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yüklə 1,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə