Elektron məlumat bazalarinin yaradilmasi və Vİrtual xiDMƏt baki 2012Yüklə 189,54 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/3
tarix03.12.2016
ölçüsü189,54 Kb.
#709
1   2   3

Rzayev, S.M. Kitabxana xidməti [Mətn]: dərslik /S.Rza-

yev.- Bakı, 2009.- 337  s.Rzayev, S. Oxuculara  xidmət [Mətn]:  dərs  vəsaiti

/S.Rzayev.- Bakı, 2002.- 64 s.Abdullayeva, A. Milli  kitabxana  gənclərin  informasiya

mədəniyyətinin formalaşması sistemində [Mətn] /A.Abdullaye-

va //Kitabxanaşünaslıq  və biblioqrafiya:  elmi,  nəzəri,  metodik

və təcrübi jurnal.- 2009.- № 1.- S.84-90.Azərbaycan  respublikasında  kitabxana-informasiya

sahəsinin  2008-2013-cü  illərdə inkişafı  üzrə Dövlət Proqramı42

[Mətn] //Kitabxanaşünaslıq  və biblioqrafiya: elmi,  nəzəri,

metodik və təcrübi jurnal.- 2008.- № 2.- S.7-30.

İsmayılova,  N. Əcnəbi  müəlliflər  elektron  kitabxanalar

haqqında  [Mətn]

/N.İsmayılova  //Kitabxanaşünaslıq  və

informasiya:  elmi,  nəzəri,  metodik və təcrübi  jurnal.- 2010.-

№1.- S.101-107.

İsmayılova,  N. Kitabxana  işinin kompyuterləşdirilməsi-

nin prioritet istiqamətləri [Mətn] /N.İsmayılova //Kitabxanaşü-

naslıq və informasiya: elmi, nəzəri, metodik və təcrübi jurnal.-

2010.- №3.- S.76-82.Əliyeva, L. Elektron  kitab  mübadiləsi  təmin  olunur

[Mətn]  /L.Əliyeva

//Azərbaycan  müəllimi.- 2008.- 18  iyul.-

S.2.


Əliyeva-Kəngərli,  A. Azərbaycan  MEA-nın  Mərkəzi

Elmi  Kitabxanası [Mətn]  /A.Əliyeva-Kəngərli //Kitabxanaşü-

naslıq və biblioqrafiya: elmi, nəzəri, metodik və təcrübi jurnal.-

2010.- №1.- S.36.Hacıyeva, M. Milli  kitabxana-ənənəvilikdən  yeniliyə

[Mətn] /M.Hacıyeva //Mədəniyyət.- 2008.- 15 fevral.- S.10.Xələfov, A. İnformasiya cəmiyəti və kitabxanaşunaslığın

müasir problemləri [Mətn] /A. Xələfov //Kitabxanaşünaslıq və

biblioqrafiya:  elmi,  nəzəri,  metodik  və təcrübi  jurnal.- 2010.-

№1.- S.13.Xələfov,  A. İnformasiya  cəmiyyətinin  formalaşmasında

kitabxanaların  vəzifələri  [Mətn]  /A.Xələfov  //Kitabxanaşünas-

lıq  və biblioqrafiya:  elmi,  nəzəri,  metodik  və təcrübi  jurnal.-

2005.- №2.- S.5-10.Xələfov, A. İnformasiya xidməti [Mətn] /A.Xələfov //Ki-

tabxanalar  biliklər  cəmiyyətində: (ikidilli  Azərbaycan-Rusiya

layihəsi).- 2006.- S.64-74.

Quliyev, O. Müasir  informasiyalaşdırma  cəmiyyətində

elektron  kataloqun  tətbiqinin əhəmiyyəti [Mətn]  /O.Quliyev

//Kitabxanaşünaslıq  və biblioqrafiya:  elmi,  nəzəri,  metodik  və

təcrübi jurnal.- 2008.- №2 (23).- S.119-124.43

Məmmədəli, O. Müasirləşən Milli Kitabxana [Mətn]

/O.Məmmədəli //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 14 iyun.- S.10.Məmmədova, S. Elektron kitabxanaların yaradılmasının

əsas  konsepsiyaları  [Mətn]  /S.Məmmədova  //Kitabxanaşünas-

lıq  və informasiya: elmi,  nəzəri,    metodik və təcrübi  jurnal.-

2010.- №3.- S.87-90.Məmmədova, Y. Elektron kataloq və onun kitabxanalar-

da tətbiqinin bəzi məsələləri [Mətn] /Y.Məmmədova //Kitabxa-

naşünaslıq  və informasiya: elmi,  nəzəri, metodik və təcrübi

jurnal.- 2010. - №1.- S.116-119.Məmmədova, Y. M.F.Axundov  adına  Milli  Kitabxana-

nın  elektron  kataloqu [Mətn]  /Y.Məmmədova //Kitabxanaşü-

naslıq və biblioqrafiya: elmi, nəzəri, metodik və təcrübi jurnal.-

2008. - №1 (22).- S.121-125.Mirzəliyev, C. İnformasiya  cəmiyyətinin  formalaşması

və kitabxanalar [Mətn] /C.Mirzəliyev //Mədəniyyət.- 2008.- 17

aprel.- S.11.

Rüstəmov, Ə. Respublika  kitabxanalarında əsas  proses-

lərin avtomatlaşdırılması [Mətn] /Ə.Rüstəmov, N.Mustafayeva

//Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya : elmi, nəzəri, metodik və

təcrübi jurnal.- 2007.- №2.- S.15-27.Rüstəmova, R. Elmi kitabxanalarda elektron kataloqla-

rın  təşkili  xüsusiyyətləri [Mətn]  /R.Rüstəmova //Kitabxanaşü-

naslıq və biblioqrafiya: elmi, nəzəri, metodik və təcrübi jurnal.-

2008.- №2 (23).- S.115-118.Smolina, Y. Kitabxana xidməti ictimai rifah kimi [Mətn]

/Y.Smolina //Kitabxanalar biliklər cəmiyyətində (ikidilli Azər-

baycan-Rusiya layihəsi).- 2006.- S.226-234.

Tahirov,  K. M.F.Axundov  adına  Milli  Kitabxana  yeni

əsrin  başlanğıcında [Mətn]  /K.Tahirov //Xalq    qəzeti.- 2008.-

30 yanvar.- S.6.


44

Rus dilində

Армс,  В. Электронные  библиотеки [Текст]:  учебное

пособие /В.Армс.- Москва: Пик Винити, 2000.- 274 с.Бородина,  В. Библиотечное  обслуживание [Текст]

/В.Бородина.- Москва, 2004.- 168 с.Земсков,  А. Электронные  библиотеки [Текст]:  учеб-

ник для вузов /А.Земсков, Я.Шрайберг.- Москва: Либерия,

2003.- 352 с.

Земсков, А. Электронная информация и электронные

ресурсы [Текст] /А.Земсков,  Я.Шрайберг.- Москва,  2007.-

528 с.

Мелентьева, 

Ю.

Библиотечное 

обслуживание

[Текст] /Ю.Мелентьева.- Баку, 2006.- 251 с.Пилко,  И. Информационные  и  библиотечные  техно-

логии  [Текст]: учебное пособие /И.Пилко.- Баку, 2006.-

342 с.

İngilis dilində

Creating  a  virtual  library:  a  how-to-do-it  manual  for

librarians [Text].

-

New York: Neal-Schuman, 1999.- 184 p.Evans,  G.  Edward. Introduction  to  technical  services

[Text]  /G.  Edward  Evans,  Sandra  M.  Heft. Englewood,  Colo:

Libraries Unlimited, 1994.

-

534 p.Lerner, Frederick Andrew. The story of libraries: from

the  invention  of  writing  to  the  computer  age  [Text]  /Fred

Lerner. New York:  Continuum, 1998. 246 p.

Saffady,  William

Introduction  to  automation  for

librarians [Text] /William Saffady Chicago: American  Library

Association, 1999.

-

339 p.


45

İnternetdə

www.anl.az

www.preslib.az

www.kitabxana.net

www.kitab.az

www.clb.az

www.ryl.az

www.balakanmks.az

www.quba-information.az

www.qazaxlib.webs.com

www.xataimks.az

www.baku-mskf.az

www.khazar.org

www.csl-az.com

www.lib.bsu.edu.az


46

M Ü N D Ə R İ C A T

Giriş.......................................................................................

3

Kitabxana proseslərinin kompyuterləşdirilməsininəsas istiqamətləri ..................................................................

5

Kitabxanaların ənənəvi işüsullarının kompyuterləşdirilməsi .......................................

6

Elektron kataloqun yaradılması .........................................7

Elektron kitabxanaların yaradılması ....................................

8

Kitabxanalarda elektron sənəd mübadiləsi xidmətinintəşkil edilməsi …………………..........................................

35

Korporativ kitabxana informasiyaşəbəkələrinin yaradılması ………………….........................

39

Ədəbiyyat siyahısı ................................................................41

47

Elektron məlumat bazalarının yaradılması və

virtual xidmət

(Metodik tövsiyə)

Nəşriyyat rеdaktоru və korrektor:

Mehriban Cəfərova

Ünvan: AZ-1000 Bakı şəh., Хaqani küç. 29

Е-mail: contact@anl.az

URL: www.anl.az

M.F.Aхundzadə adına Azərbaycan

Milli Kitabхanasının mətbəəsində

оfsеt üsulu ilə çap оlunmuşdur.

Sifariş: 4

Çapa imzalanmışdır: 10.01.2012Tirajı: 150

Pulsuz


Yüklə 189,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə