Əliağa Əlizadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans


ATU-nun Beynəlxalq Əlaqələr üzrə prorektoruYüklə 14,13 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/3
tarix12.12.2016
ölçüsü14,13 Mb.
1   2   3

ATU-nun Beynəlxalq Əlaqələr üzrə prorektoru 

Stokholm şəhərində keçirilən görüşlərdə iştirak edib

http://www.amu.edu.az

30 oktyabr 2015-ci il

4

     Konfransı  giriş  sözü  ilə 

açan  universitetin  tədris 

işləri  üzrə  prorektoru,  pro-

fessor  Sabir  Əliyev  qeyd 

etdi  ki,  ölkəmizdə  ulu 

öndərin  qoyduğu  gözəl  bir 

ənənə  var.  Həmişə  xalqı-

mız,  millətimiz,  elmimiz, 

təhsilimiz,  səhiyyəmiz  qar-

şısında  böyük  xidmətləri 

olan insanların xatirəsi anılır, 

yubileyləri keçirilir. Bu ənənə 

universitetimizdə  də  daim 

qorunur.  Hör mətli  rektoru-

muz univer sitetimizdə böyük 

nüfuz  qazanmış  müəllim  və 

professorlarımızın 

yubiley 


mərasimlərinin  keçiril məsinə 

xüsusi  diqqət  yetirir.  Pro-

fessor    Ə.Əlizadənin  həyat 

və  fəaliyyəti  haqqında  qısa 

məlumat  verən  prorektor 

onun 1968-ci ildə ana dilində 

ilk  dəfə  nəşr  olunan  “Uşaq 

cər rahlığı” dərsliyinin müəllifi 

olduğunu  xatırlatdı.  Əliağa 

Əlizadənin 5 il ərzində ATU-

nun tədris işləri üzrə prorek-

toru  vəzifəsində  çalış dığını  

konfrans 

iştirakçılarının 

nəzərinə çat  dı raraq qeyd etdi 

ki,  professor  Ə.Əlizadənin 

hansı  vəzifədə  işləməsinə 

baxmayaraq 

həmişə 


üzərinə  düşən  vəzifənin 

öhdəsindən  layiqincə  gəl-

mişdir.  Prorektor  işlədiyi 

illərdə  Ə.Əlizadə  gənc  kadr-

ların hazırlanmasına çox bö-

yük diqqət ayırırdı, tələbələrə 

qayğı ilə yanaşırdı.  

    ATU-nun  uşaq  cərrahlığı 

kafedrasının  müdiri,  pro-

fessor    Çingiz  Quliyev  pro-

fessor    Ə.Əlizadənin  həyat 

və  fəaliyyəti  haqqında  geniş 

məruzə ilə çıxış etdi: “Profes-

sor    Əliağa    Məmməd  oğlu 

Əlizadə  1915-ci  ildə  Dəvəçi 

(indiki  Şabran)  rayonunda 

anadan olmuşdur. 

1934-cü  ildə  orta  mək-

təbi  bitirdikdən  sonra  Azər-

baycan  Tibb  İnstitutunun 

müalicə-profilaktika 

fa kül-


təsinə  daxil  olmuş  və  1939-

cu  ildə  həmin  fakültəni  biti-

rərək  Dəvəçi  rayonunda 

həkim-cərrah  kimi  fəaliyyətə 

başlamışdır. O, Böyük Vətən 

müharibəsinin  ilk  illərindən 

cəbhəyə  səfərbər  olmuş  və  

müharibənin  sonuna  qədər  

tibbi  hissələrdə  cərrah  kimi 

fəaliyyət  göstərmişdir.  Öz 

dəyanəti, igidliyi, şəfalı cərrah 

bıçağı ilə düşmən üzərindəki 

qələbəmizə  töhfələr  verən 

Əlizadə bir sıra döyüş orden 

və  medalları  ilə  təltif  olun-

muşdur.  1945-ci  ildə  mayor 

rütbəsi  ilə  Vətənə  qayıdan 

Ə.Əlizadə  bir  müddət  Bakı 

Hərbi  Qarnizonunda  həkim 

işləmişdir.  1946-cı  ildə  ATİ-

nin uşaq cərrahlığı və  orto-

pediyası  kafedrasına  assis-

tent  vəzifəsinə  seçilmişdir.  

1953-cü  ildə  tibb  elmləri 

namizədi  alimlik  dərəcəsi 

alan    Ə.Əlizadə  1957-ci  ildə 

“Uşaqlarda  kəskin  hemato-

gen osteomielit zamanı qanın 

plazmasında  zülal  fraksiya-

sında baş verən dəyişikliklər” 

mövzusunda doktorluq diss-

retasıyası  üzərində  elmi 

iş  aparmağı  qərara  alır  və 

1965-ci ildə həmin mövzunu 

müdafiə  edərək  tibb  elmləri 

doktoru  adına  layiq  görülür,  

uşaq  cərrahlığı  kafedrasının 

professoru  seçilr.  Beləliklə, 

Ə.Əlizadə uşaq cərrahlığı ix-

tisası üzrə republikamızda ilk 

dəfə  tibb  elmləri  doktoru  və  

professoru olmuşdur”. 

Sözünə 

davam 


edən 

məruzəçi  bildirdi  ki,    profes-

sor  Ə.Əlizadə istedadlı alim, 

mahir  cərrah,  gözəl  müəllim 

olmaqla  bərabər,  həm  də 

bacarıqlı  səhiyyə  təşkilatçısı 

və  millətini  se  vən  ziyalı  idi. 

Həmin  dövrdə  Tibb  İnstitu-

tunun  demək  olar  ki,  bütün 

kafedralarında  ana  dilində 

dərsliklərin  olmaması  və 

yaxud  azlığı  azərbaycanlı 

tələbələr  üçün  çox  böyük 

çətinliklər  yaradırdı.  Bütün 

problemləri  nəzərə  alan,  

professor    Ə.Əlizadə  1968- 

ci  ildə  ilk  dəfə  ana  dilində 

“Uşaq  cərrahlığı”  dərsliyini 

yazdı.  O,  100-dən  çox  elmi 

məqalənin,  bir  dərsliyin,  iki 

dərs vəsaitinin, monoqrafiya-

nın, bir neçə səmərələşdirici 

təklifin müəllifi olmuşdur. 

Professor    Ə.Əlizadənin 

kafedraya  rəhbərlik  etdiyi 

illərdə  (1971-1976)  kafedra-

nın    keçmiş  sovet  respub-

likalarının  uşaq  cərrahlığı 

kafedraları  arasında  olan 

elmi  əlaqələr  və  tələbə  elmi 

cəmiyyətlərinin 

fəaliyyəti 

xeyli  güclənmişdir.  O,  1971- 

ci  ildən    Azərbaycan  Uşaq 

Cərrahlar  Cəmiyyətinin  səd-

ri,  Ümumittifaq    Cərrah lar 

Cəmiyyətinin üzvü olmuşdur.     

Professor 

Ə.Əlizadə 

1973-cü  ildən  1976-cı  ilə 

kimi 

(ömrünün sonuna 

qədər)  N.Nərimanov  adına 

Azərbaycan  Tibb  İnstitutu-

nun tədris işləri üzrə prorek-

toru vəzifəsində çalışmışdır. 

Professor Ə.Əlizadənin xid-

mətləri  dövlətimiz  tə rə fin dən 

yüksək  qiy mət ləndirilib.  O, 

Azərbaycan  SSR  Ali Sove-

tinin  və  Səhiyyə  Nazirliyinin 

fəxri  fərmanları  və  “Səhiyyə 

əlaçısı”  döş  nişanı  ilə  təltif 

edilmişdir. 

Görkəmli  alim,  istedadlı 

cərrah,   professor Ə.Əlizadə 

29  oktyabr  1976-cı  ildə  61 

yaşında  kəs kin  ürək  tutma-

sından vəfat edib.

Konfransda Uşaq cər rahlığı 

kafedrasının professoru Elmi-

ra Pənahova, Uşaq cərrahlığı 

kafedrasının  dosenti  Qismət 

Əliyev,  Ümumi  cərrahiyyə 

kafedrasının  müdiri,  profes-

sor  Çərkəz  Cəfərov  xatirə 

çıxışları  etdilər, görkəmli ali-

min  Azərbaycan  tibb  elminə 

əvəzsiz 


xid mətlərindən 

söhbət  aça raq  onun  əziz 

xatirəsinin  tələbələri  və  ya-

xından tanıyanları tərəfindən  

daim  yad  olunacağını  dilə 

gətirdilər.

Ə.Əlizadənin  ailə  üzvləri 

adından  çıxış  edən  Azər-

baycan  Ortopediya  və  Trav-

matalogiya 

Elmi-Tədqiqat 

İnstitutunun “İrinli Cərrahiyyə” 

şöbəsinin  rəhbəri,  mərhu-

mun  oğlu  professor  Çingiz 

Əlizadə  atasının  xatirə sinə 

göstərilən  bu  ehtirama  görə 

universitetin  rəhbərliyinə  və 

o cümlədən tədbir iştirakçıla-

rına öz dərin minnətdarlığını 

bildirdi.

Elmi-praktik  konfransın  işi 

məruzələrlə davam etdirildi.A.KAMRANOĞLU

Əliağa Əlizadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr 

olunmuş   elmi-praktik konfrans

A

zərbaycan  Tibb  Universitetinin  Tədris  Cərrahiyyə 

Klinikasında  tibb  elmləri  doktoru,  professor  Əliağa 

Əlizadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş 

elmi-praktik konfrans keçirildi.

Oktyabrın  28-də  Azərbaycan 

Tibb 

Universitetinin 

Təd-

ris-Terapevtik 

Klini ka sın da  

Türkiyənin  Mər mə rə  Uni ver-

si te tinin 

Qast ro en te rolo giya 

İnstitutunun  direktoru,  dosent 

dr. Yusuf Yılmazın seminarı baş 

tutub.    

Seminarı giriş sözü ilə açan Tədris 

Terapevtik  Klinikanın  baş  həkimi, 

dosent  Ramin  Bayramlı  seminar  iş-

tirakçılarını salamladı, klinikanın mü-

asir  avadanlıqlarla  təchiz  olunmuş 

diaqnostik  bölmələrindən  söz  açdı, 

diaqnostik laboratoriyanın Avropanın 

elmi  cəmiyyətləri  ilə  sıx  əməkdaşlıq 

etdiyini  diqqətə  çatdırdı.  Baş  həkim 

qaraciyər xəstəliklərinin müalicəsində 

ən  son  texnologiya  sayılan  “Fibros-

can” aparatı ilə bağlı  Yusuf Yılmazın 

son 3 gün ərzində Klinikada keçirdi-

yi treninq və müayinə etdiyi xəstələr 

barədə  məlumat  verərək  seminarı 

aparmaq üçün sözü universitetin ka-

fedra müdiri, professor-qastroentero-

loq Əlihüseyn Hidayətova verdi. 

Əlihüseyn 

Hidayətov 

qaraciyər 

xəstəliklərinin 

müayinəsində  referens  üsul 

hesab  olunan  biopsiya-

nın  ağır  proses  olduğunu 

bildirərək  “Fibroscan”  apa-

ratının  bu  tip  müayinələrdə 

daha  müasir  və  rahat  tex-

nologiya  olduğunu  diqqətə 

çatdırdı,  qaraciyərin  xroniki 

xəstəliklərinin 

gedişindən 

danışdı.


Y.Yılmaz  da  hər  kəsi  sa-

lamlayaraq  ölkəmizə  səfərindən 

məmnun  qaldığını  söylədi.  “Fibros-

can”  aparatının  üstünlüklərindən 

söz  açan  türkiyəli  mütəxəssis  bu 

aparat  vasitəsilə  qaraciyərin  daha 

böyük  hissəsini  qısa  zamanda 

müayinə  etməyin  mümkünlüyünü, 

aparatın müxtəlif yaş və çəkidə olan 

pasiyentlər  üçün  nəzərdə  tutulmuş 

müayinə  başlıqlarının  olduğunu 

söylədi.  Əksər  Avropa  ölkələrində 

hepatitdən  əziyyət  çəkən  xəstələrin 

müayinəsində  artıq  biopsiya  üsülu 

əvəzinə “Fibroscan”dan istifadə olun-

duğunu diqqətə çatdırdı. O, həmçinin 

“Fibroscan”  aparatının  qaraciyərin 

yağlanmasında da daha dəqiq nəticə 

əldə  etməyə  imkan  yaratdığını  vur-

ğuladı. Sonda dosent  tərəfindən se-

minar  iştirakçıları  üçün  “Fibroscan” 

aparatının iş prinsipi ilə bağlı növbəti 

xəstə üzərində təlim təşkil olundu.

Tədris-Terapevtik Klinikada seminar keçirilib


30 oktyabr 2015-ci il

http://www.amu.edu.az

5

Səhiyyə sahəsində dövlət proqram-

ları uğurla yerinə yetirilir. Onların nə 

dərəcədə  vacib  olduğunu  təkcə  bir 

neçə  rəqəmlə  göstərmək  olar.  200 

mindən  çox  şəkərli  diabet  xəstəsi 

illər  boyu,  daim  dövlət  hesabına 

bütün  lazımi  dərmanları  alır.  Əgər 

vaxtilə  diabetli  uşaqlara  adi  şpris-

qələm  verilməsi  problem  idisə,  indi 

onlara  dərman  insulin  pompası 

vasitəsilə  verilir.  Bu  isə  körpələri 

gün  ərzində  bir  neçə  dəfə  insulin 

iynəsi vurmaqdan azad edir.

II  mama-ginenokologiya  şöbə-

si nin  müdiri,  uzman-doktor  Tu-

rab Can baxışov qeyd edir ki, hələ 

körpə  ana  bətnində  ikən  həkimlər 

bu patologiyadan xəbərdar olublar: 

“Ana 7 aylıq hamilə ikən gəlmiş di. 

Həmin  vaxt  müayinələr  göstərdi 

ki,  ana  bətnində  uşağın  döş 

qəfəsinin içinə, ağciyər və ürəyinin 

ətrafında maye yığılır. Bu da ürəyin 

fəaliyyətinə  əngəl  olmuş,  ürək  ça-

tışmazlığına  gətirib  çıxarmışdı. 

Bildiyimiz  kimi,  ürək  qanı  təzyiqlə 

bütün  damarlara  paylaşdırmaqla 

işləyir.  Lakin  yığılan  maye  həmin 

orqanı  sıxdığına  görə,  qan  dövra-

nı pozulmuş, ürək ətrafı ilə yanaşı, 

qarına  da  maye  yığılmışdı  və  ma-

yenin  miqdarı  getdikcə  daha  da 

artırdı. Bu, həm də dəri ödemi (şiş-

kinliyinin) artmasına səbəb olurdu. 

Xəstə  məhz  belə  vəziyyətdə  bizə 

üz tutmuşdu”.

Həkimin  sözlərinə  görə,  ana 

5  aylıq  hamilə  ikən  uşağın  döş 

qəfəsinə maye yığılmağa başlayıb. 

Xəstə  Türkiyəyə  üz  tutub,  orada 

döş qəfəsinin hər iki tərəfinə stend 

taxdırıb  ki,  yığılan  maye  uşaqlıq 

boşluğundan  çölə  çıxsın.  Lakin 

müəyyən müddət sonra stendlərin 

yolu tutulub:

“Biz  diaqnozu  qoyduqdan  sonra 

təcili  bir  müdaxilə  planlaşdırdıq. 

Yəni,  ana  bətnində  uşağın  döş 

qəfəsinə  daxil  olub,  həm  sağ-

dan,  həm  də  soldan  bu  mayeni 

çəkmək  lazım  idi  ki,  ürək  rahat-

lansın,  fəaliyyəti  bərpa  olunsun 

və  ağciyərlər  açılaraq  inkişafı  da-

vam  etdirsin.  Biz  düz  3  dəfə  bu 

proseduru  həyata  keçirdik.  Bunlar 

hamiləliyin  35-ci,  36-cı  və  37-ci 

həftəsində  gerçəkləşdirildi.  Prose-

dur zamanı bir sıra çətinliklərlə də 

üzləşirdik.  Məsələn,  bəzən  uşaq 

dönürdü,  onda  məcburən  ananı 

gəzdirib uşaq əvvəlki vəziyyətə qa-

yıdandan  sonra  proseduraya  da-

vam edirdik”.

ATU həkim briqadasının müdaxi-

ləsi  nəticəsində  bu  körpə  heç  bir 

ürək  və  ağciyər  qüsuru  olmadan 

dünyaya  göz  açıb.  Uşaq  doğul-

duqda  yalnız  ürəyin  fəaliyyəti  ilə 

bağlı  müəyyən  problemlər  olub 

ki,  indi  həmin  problemlər  də  niza-

ma salınıb. Hazırda bu körpə ATU 

həkimlərinin  nəzarəti  altındadır  və 

hər ay müayinə olunur.

Tibb Universitetinin həkimləri ana 

bətnində ikən bədəninə maye yığılan 

uşağı həyatda saxladılar

Oktyabrın  15-də  ATU-nun  Tədris 

Terapevtik Klinikasının Tibbi Şurasının 

növbəti  yığıncağı  keçirilib.  Toplantını 

açan  klinikanın    direktoru,  professor 

Surxay  Musayev  gündəlikdə  duran 

məsələləri  şura  üzvlərinin  diqqətinə 

çatdırdı, klinikada çalışan hər bir kəsə 

fəaliyyətində uğurlar dilədi.

Sonra klinikanın baş həkimi, dosent Ramin 

Bayramlının  həftəlik hesabatı dinlənildi.  O, 

həftə ərzində  klinikanın şöbələrinə stasio-

nar və gündüz rejimində daxil olmuş və çıx-

mış  pasientlərin  sayını    slaydlar  vasitəsilə 

nümayiş etdirdi. Baş həkim çıxışında  xəstə 

sahibləri  tərəfindən    kənar  mütəxəssislərin 

klinikaya  dəvət  olunmasına,  stasionar    və 

gündüz  stasionar  xəstə  qəbulu  zamanı 

yol  verilən  bir  sıra  nöqsanlara  da    diqqət 

çəkərək,  klinikanın  daxili  nizam-  intizam 

qaydalarına  düzgün riayət olunması  üçün 

çağırış etdi. 

Bundan  başqa  klinikanın  poliklinika 

şöbəsinin  müdiri  Təranə  Musayeva  “Klini-

kada ambulator qəbulun sənədləşdirilməsi”  

barədə  1  il  ərzində    görülən  işlərin  faiz 

göstəricilərini  açıqladı.  O,  qeyd  etdi  ki,  kli-

nikaya  yeni  daxil  olmuş  xəstələrin  xəstəlik 

tarixlərinin  tərtibi,  o  cümlədən    ambula-

tor  vərəqin  yazılması  və  həmin  vərəqin 

kodlaşdırılması,  kliniki  diaqnozun  təsdiqi, 

xəstələrin stasionara yerləşdirilməsi və  la-

borator müayinələrə göndərilməsi  haqqın-

da  yazılan  bəzi  sənədlərdə    anlaşılmazlıq-

lar olur.  Sö zü nə  davam edən şöbə müdiri  

ambulator  qəbulun  sənədləşdirilməsi  ilə 

bağlı  mövcud  qaydaları    toplantı  iştirakçı-

larının    nəzərinə  çatdırdı  və  bu  qüsurların  

gələcəkdə  bir daha təkrarlanmamasına dair 

fikirlərini bölüşdü.  

Toplantıya  yekun  vuran    professor  

S.Musayev  qarşıda  duran  bir  sıra  cari 

məsələlər haqqında  da məlumat verdi. Di-

rektor bildirdi ki,  gələn ildən etibarən klini-

kamız  elektron səhiyyə sisteminə keçəcək 

və bu istiqamətdə hərtərəfli işlər aparılır. MƏNSUR

Tibbi Şuranın növbəti yığıncağında

  26  və  27  oktyabr 

2015  tarixlərində  Azər-

bay can 

Tibb 

Uni ver-

sitetinin 

Tədris-Cərrahi 

Klinikasında 

DuRad 

Exchange (Dutch Ra di olo-

gy Exchange - Hol lan diya 

Radiologiya  Mübadiləsi) 

proqramı 

çərçivəsində 

Ligh thous Consulting şir-

kətinin  dəstəyi  ilə  xarici 

mütəxəssislərinin  iştirakı 

ilə  elmi-praktik  seminar 

keçirilib.

  Dr.  Allard  Olthof  və  Dr. 

Peter  Fahner  qaraciyər  xəs-

tə likləri,  qarinda  ağrı,  bazu 

və  bud-çanaq  oynaqları-

nın  xəstəlikləri,  insult,  ya-

yılmış  skleroz  və  süd  vəzisi 

xəstəlikləri  zamanı  radioloji 

müayinə  üsullarının  (USM, 

KT,  MRT)  müqayisəli  xa-

rakteristikasına  həsr  olun-

muş  məruzələrlə  çıxış  edib-

lər. 

Mühazirə interaktiv 

şəkildə  aparılıb  və  auditoriya 

tərəfindən  böyük  maraqla 

qarşılanıb.  ATU-nun  radiolo-

giya,  cərrahiyyə,  travmatolo-

giya və ortopediya, nevrologi-

ya, onkologiya kafedraları və 

müvafiq  şöbələrin  həkimləri, 

rezidentləri  və  6-cı  kurs 

tələbələri  müzakirələrdə  fəal 

iştirak  edərək,  çoxsaylı  sual-

lar veriblər.

ATU-nun  Beynəlxalq  Əla-

qələr  üzrə  prorektoru  dosent 

Rəhimə  Qabulova,  Tədris-

Cərrahi  Klinikanın  direkto-

ru,  AMEA-nın  müxbir  üzvü 

professor  Nuru  Bayramov 

və 

ATU-nun 


Beynəlxalq 

Əlaqələr  şöbəsinin  müdiri 

dosent  Nadir  Zeynalov  qo-

naqlarla  görüşüblər.  Görüş 

zamanı  bu  cür  tədbirlərin 

əhəmiyyətindən  bəhs  olunub 

və  gələcəkdə  əməkdaşlığın 

davam etdirilməsinin vacibliyi 

xüsusi vurğulanıb.

Hazırda 11 elmi tədqiqat insti-

tutu,  Bakıda  fəaliyyət  göstərən 

10 gigiyena-epidemiologiya mər-

kəzi  və  67  müalicə-profilaktika 

müəssisəsi, 9 aptek, 60 mərkəzi 

rayon  xəstəxanası,  Naxçıvan 

Muxtar  Respublikasındakı  sə-

hiyyə  şöbələrinin  tabeçiliyində 

olan  bütün  tibb  müəssisələri, 

Azərbaycan Tibb Universitetinin 

(ATU)  elmi  tədqiqat  mərkəzi, 

kliniki-biokimyəvi laboratoriyası 

və klinikaları, həmçinin bir sıra 

özəl  tibb  müəssisələri  təcrübə 

bazaları  kimi  tələbələrin  istifa-

dəsinə verilib

Bundan  əlavə,  Bərdə,  Cəlilabad, 

Füzuli,  Qazax,  Qəbələ,  Quba, 

Lənkəran,  Siyəzən,  Şamaxı,  Şir-

van  və  Zaqatala  müalicə  diaqnosti-

ka  mərkəzlərindən,  habelə  Mərkəzi 

Neftçilər 

Xəstəxanasından 

da 

təcrübə bazası kimi istifadə olunub.Bu  faktlar  2014-2015-ci  tədris 

ilində  ATU  tələbələrinin  istehsalat 

təcrübəsinin  yekunlarına  həsr  olun-

muş elmi şurada açıqlanıb.

Eyni  zamanda,  səhiyyə  nazirinin 

əmrinə  əsasən  Analitik  Eksperti-

za  Mərkəzindən,  “Azerimed  MMC”, 

“Dokta  MMC”,  “Maymed  MMC” 

apteklər  şəbəkəsindən  əczaçılıq 

fakültəsinin  tələbələri  üçün  təcrübə 

bazası kimi istifadə edilib.

İclasda  qeyd  olunub  ki,  bu  tədris 

ilində  300-ə  qədər  tələbə  xaricdə 

təcrübə  keçib.  Ümumiyyətlə  2007-

2008-ci  tədris  ilindən  indiyə  qədər 

Türkiyədə  1458  nəfər,  Avropa 

ölkələrində  160  nəfər  (onlardan  106 

nəfəri Almaniyada), Seçenov adına I 

Moskva  Dövlət  Tibb  Universitetində 

16 nəfər təcrübə keçib.Tədris Cərrahiyyə Klinikasında elmi-

praktik seminar keçirilib

Bu tədris ilində Tibb Universitetinin 

300-dək tələbəsi xaricdə təcrübə keçib

ATU-nun mətbuat xidməti

http://www.amu.edu.az

30 oktyabr 2015-ci il

6

Tibb elmi daim inkişaf etməkdə və yeniləşməkdədir. Bu dinamik prosesə qoşulmaq, dünya tibb elminin hər bir yeniliyini, nailiyyətini mənimsəmək, bu bilikləri tələbələrə çatdırmaq üçün dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin yazılması günün ən vacib məsələlərindən biridir.  

Atlas patoloji fiziologiya fənninin 

tədris proqramına uyğun tərtib edilmiş 

və tibb universitetinin tələbələri üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. Mövzular əyani 

materiallar – sxem, cədvəl, alqoritm, 

fotoqrafiya və s. formalarda təqdim 

olunan kitaba əlavə edilmiş, kommpakt 

disk isə onun mətnini tam əks etdirir.  

Dərsiyin əsasında klassik patofizio-

logiyanın nailiyyətləri ilə yanaşı,  ölkə 

patofizioloqlarının elmi nailiyyətləri və 

müəlliflərin patofiziologiya kafedra-

sındakı çoxillik müəllimlik təcrübələri 

durur.

Kitabın fərqli xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, hər mövzu haqqında 

məlumatlar ayrıca səhifələrdə verilir. Bu 

mövzunun əsas məsələlərini assosiativ 

qavramadan da istifadə etməklə qısa müddətdə əhatə etməyə və yadda 

saxlamağa imkan verir. Atlas tələbələrə praktik məşğələlərə və imtahan-

lara hazırlaşmaqda yardım edir. Klinistlər isə kitabdan məlumatlar sorğusu 

kimi istifadə edə bilərlər. 

“Patoloji fiziologiya Atlas”ı üç dildə - Azərbaycan, ingilis və rus dillərində 

oxuculara təqdim edilən ilk kitabdır. Belə bir atlasın tərtib edilməsi əsas 

iki zərurətdən irəli gəlmişdir. Birincisi, son illərdə yaxın və uzaq xaricdə 

Azərbaycan Tibb Universitetinə təhsil almağa gələn tələbələrin sayının 

artması, ikincisi isə müstəqil respublikamızın beynəlxalq əlaqələrinin 

genişlənməsidir. 

Patoloji fiziologiyanın əsas vəzifəsi orqanizmdə 

yaranan xəstəliklərin səbəblərini, inkişaf mexa-

nizmini, gedişini, nəticələrini və patoloji proseslər 

üçün səciyyəvi olan ən ümumi qanunauyğunluqları 

öyrənməkdir. Bununla yanaşı, tələbələrdə tibbi - 

nəzəri bilikləri klinik şəraitdə tətbiq etmək vərdişinin 

yaradılması da vacibdir. Ona görə də  patoloji fizio-

logiyanın  metodik işləmələrinə situasiya məsələləri 

daxil edilmşdir. Situasiya məsələlərini həll edən 

tələbə klinik- laborator göstəriciləri dəqiq təhlil edib, 

xəstəyə düzgün diaqnoz qoya bilir, eyni zamanda 

müalicə prinsipləri  haqqında olan biliklərini daha 

da möhkəmləndirir. Situasiya məsələləri tələbələrin 

həm auditoriyada, həm də auditoriyadan kənarda 

sərbəst işləmələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kli-

nik- patofizioloji istiqamətdə tərtib edilmiş  situasiya 

məsələləri həm tələbələrin sərbəst işləməsinə, 

həm də patofiziologiyadan olan biliklərinə özünün 

nəzarət etməsinə imkan verir. 

Tibb Universitetində mütəxəssis hazırlığının 

çoxpilləli sistem üzrə aparılması və gələcək 

həkimlərin fundamental hazırlığının daha da 

yaxşılaşdırılması 

ilə əlaqədar olaraq, 

tələbələrdə real klinik 

situasiyanı patofizioloji 

baxımdan təhlil etmək 

və patoloji anlayışları 

daha da dərinləşdirmək 

vacibdir. Bütün bunlar  

situasiya məsələləri 

həllinin çox əhəmiyyətli 

olduğunu bir daha 

təsdiqləyir.

Kitab Azərbaycan 

Səhiyyə Nazirliyinin təsdiq etdiyi tədris proqramına 

uyğun olaraq, mövzular üzrə qruplaşdırılmış və 

sonda hər bəhsin bəzi məsələlərinin düzgün həlli 

üçün nümunələr verilmişdir.  

Dilimizdə ilk dəfə yazılan  dərs vəsaiti bu fənn 

üzrə  ali tibb təhsili alan tələbələr, rezidentlər, aspi-

rantlar, klinik ordinatorlar və həkimlər üçün nəzərdə 

tutulmuşdur

.


Kataloq: uploads -> xeberler -> tebib qezeti 2015
tebib qezeti 2015 -> Tibb Universitetində yeni əczaçılıq laboratoriyası açılıb Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tibb Universitetində olub
tebib qezeti 2015 -> Cərrahiyyə Klinikasında qırtlaq-udlağın karsinoması olan xəstədə rekonstruktiv
tebib qezeti 2015 -> Dünyanın tanınmış ekspertləri atu-nun qonağı olub Tibb Universitetində elmi-praktik konfrans
tebib qezeti 2015 -> “heydəR ƏLİyev və azərbaycan nitq məDƏNİYYƏTİ” Kİtabinin
tebib qezeti 2015 -> Atu-da ana və uşaq sağlamlığına dair seminar keçirildi Azərbaycan Tibb Universitetində 2015-2016-cı tədris ilinin payız semestrinin imtahan sessiyasına hazırlığın
tebib qezeti 2015 -> Tibb Universitetində daha iki xəstəyə böyrək köçürüldü
tebib qezeti 2015 -> S.ƏLİyev: “TƏDRİSİn yüKSƏk səVİYYƏDƏ aparilmasi müƏLLİMLƏRİn təLƏBƏLƏRƏ olan

Yüklə 14,13 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə