Elmи мяъмуяси


ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﰲ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻢﺳﺍ ﻡﻮﻬﻔﻣYüklə 3,55 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə35/37
tarix05.05.2017
ölçüsü3,55 Mb.
#16979
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﰲ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻢﺳﺍ ﻡﻮﻬﻔﻣ

 

405 291

ﺝ ،ﺡﺎﺤﺼﻟﺍ ؛

 .

2

ﺹ ، .

851


 ،ﻥﺎﺴﻟ ؛

 .5

ﺹ ،


 .

142


 ،

250


.

 

ﺝ ،ﲔﻌﻟﺍ .

3

ﺹ ، .

213


ﺝ ،ﺡﺎﺤﺼﻟﺍ ؛

 .

1 ،

 .108

ﺝ ،ﻥﺎﺴﻟ ؛

 .

1

ﺹ ، .

302


.

 

ﻞﻌﹶﻓ 

ﺏﺮﺣ


 

ﺔﺑﺭﺎﺤﻣ

 

ﺏﺭﺎﺣ


 

 

ﺝ ،ﺡﺎﺤﺼﻟﺍ .

6

ﺹ ، .

2218


.

 

ﺔﹶﻠﻌﹸﻓ 

ﺔﻧﺪﻫ


 

ﺔﻧﺩﺎﻬﻣ

 

ﹶﻥﺩﺎﻫ


 

 

 ﻝﺎﻌِﺘﹾﻓِﺍ

 

ﺝ ،ﲔﻌﻟﺍ .

3

ﺹ ، .

149


ﺝ ،ﻥﺎﺴﻟ ؛

 .

1 ،

 .315

.

 ﺔﹶﻠﻌِﻓ

 

ﺔﺒﺴِﺣ 

ِﺍ

ﺏﺎﺴِﺘﺣ 

ﺐﺴﺘﺣﺍ

 

 

ﺝ ،ﲔﻌﻟﺍ .

3

ﺹ ، .

199


ﺝ ،ﻥﺎﺴﻟ ،

 .

7 ،

 .442

.

 "

 

ﺔﹶﻈﹾﻔِﺣ 

ﻅﺎﹶﻔِﺘﺣِﺍ

 

ﹶﻆﹶﻔﺘﺣِﺍ 

 

ﺝ ،ﲔﻌﻟﺍ .

3

ﺹ ، .

387


.

 

" 

ﺔﱠﻄِﺧ


 

ﻁﺎﹶﻄِِﺘﺧِﺍ

 

ﱠﻂﺘﺧِﺍ


 

 

ﺝ ،ﲔﻌﻟﺍ .

4

ﺹ ، .

314


.

 

" 

ﺔﻴﹾﻔِﺧ


 

ﺀﺎﹶﻔِﺘﺧِﺍ

 

ﻰﹶﻔﺘﺧِﺍ 

 

ﺝ ،ﲔﻌﻟﺍ .

4

ﺹ ، .

268


ﺝ ،ﺡﺎﺤﺼﻟﺍ ؛

 .

4 ،

 .1355

ﺝ ،ﻥﺎﺴﻟ ؛

 .

9

ﺹ ، .

86

. 

"

 ﺔﹶﻔﹾﻠِﺧ

 

ﻑﹶﻼِﺘﺧِﺍ 

ﻒﹶﻠﺘﺧِﺍ

 

 

ﺝ ،ﲔﻌﻟﺍ .

4

ﺹ ، .

263


.

 

" 

ﺓﺮﻤِِﺧ


 

ﺭﺎﻤِﺘﺧِﺍ

 

ﺮﻤﺘﺧِﺍ 

 

ﺝ ،ﲔﻌﻟﺍ .

2

ﺹ ، .

33

. 

"

 ﺓﺪﻋِﺭ

 

ﺩﺎﻌﺗﺭِﺍ 

ﺪﻌﺗﺭِﺍ

 

 

ﺝ ،ﲔﻌﻟﺍ .

8

ﺹ ، .

65

. 

"

 ﺓﺪﻳِﺭ

 

ﺩﺎﻴِﺗﺭِﺍ 

ﺩﺎﺗﺭِﺍ

 

 

ﺝ ،ﺡﺎﺤﺼﻟﺍ .

3

ﺹ ، .

1146


.

 

" 

ﺔﹶﻄﺒِﻏ


 

ﻁﺎﺒِﺘﹾﻏِﺍ

 

ﹾﻏِﺍ


ﹶﻂﺒﺘ

 

 ﺝ ،ﺡﺎﺤﺼﻟﺍ

 .

6ﺹ ،

 .

2454.

 

" 

ﺔﻳﺮِﻓ


 

ﺀﺍﺮِﺘﹾﻓِِﺍ

 

ﻯﺮﺘﹾﻓِﺍ 

 

ﺝ ،ﲔﻌﻟﺍ .

5

ﺹ ، .

86

ﺝ ،ﺡﺎﺤﺼﻟﺍ ؛ .

5

 ، .

2011ﺝ ،ﻥﺎﺴﻟ ؛

 .

12ﺹ ،

 .

480.

 

" 

ﺔﻤﺴِﻗ


 

ﻡﺎﺴِﺘﹾﻗِﺍ

 

ﻢﺴﺘﹾﻗﺍ 

 

ﺝ ،ﲔﻌﻟﺍ .

7

ﺹ ، .

272


ﺝ ،ﻥﺎﺴﻟ ؛

 .

1 ،

 .755

.

 "

 

ﺔﺒﺴِﻧ 

ﺏﺎﺴِﺘﻧِﺍ

 

ﺐﺴﺘﻧِﺍ 

 

ﺝ ،ﲔﻌﻟﺍ .

8

ﺹ ، .

428


.

 

" 

ﺔﻣِﺇ


 

ﻡﺎﻤِﺘﹾﺋِﺍ

 

ﻢﺘﹾﺋﺍ


 

 

ﺝ ،ﲔﻌﻟﺍ .

8

ﺹ ، .

7

ﺝ ،ﺡﺎﺤﺼﻟﺍ ؛ .

2

 ، .

473ﺝ ،ﻥﺎﺴﻟ ؛

 .

3ﺹ ،

 .

173.

 

" 

ﺓﺩِﺭ


 

ﺩﺍﺪِﺗﺭِﺍ

 

ﺪﺗﺭﺍ


 

 

ﺝ ،ﲔﻌﻟﺍ .

4

ﺹ ، .

302


ﺝ ،ﻥﺎﺴﻟ ؛

 .

4ﺹ ،

 .

266.

"

 ﺔﺒﻳِﺭ

 

ﺏﺎﻴِﺗﺭِﺍ 

ﺏﺎﺗﺭﺍ


 

 

ﺝ ،ﻥﺎﺴﻟ .

1

ﺹ ، .

315


 

"

 ﺓﺪِﻋ

 

ﺩﺍﺪِﺘﻋِﺇ 

ﺪﺘﻋِﺍ


 

 

ﺝ ،ﺡﺎﺤﺼﻟﺍ .

1

ﺹ ، .

196


.

 

" 

ﺔﺒﻴِﻏ


 

ﺏﺎﻴِﺘﹾﻏِﺍ

 

ﺏﺎﺘﹾﻏِﺍ 

 

ﺝ ،ﲔﻌﻟﺍ .

8

ﺹ ، .

336


.

 

ﺔﹶﻠﻌﹸﻓ 

ﺔﹶﻔﹾﻟﹸﺃ


 

ﻑﹶﻼِﺘﻳِﺍ


 

ﻒﹶﻠَﺘﻳِﺍ

 

 

ﺝ ،ﲔﻌﻟﺍ .

5

ﺹ ، .

146


.

 

" 

ﺓﺭﹾﺬﻋ


 

ﺭﺍﹶﺬِﺘﻋِﺍ

 

ﺭﹶﺬﺘﻋِﺍ 

 


 

ﻥﺎﹶﻏﻭﺩ ﻒﺳﻮﻳ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ 

406 


ﺝ ،ﲔﻌﻟﺍ

 .

5ﺹ ،

 .

162ﺝ ،ﺡﺎﺤﺼﻟﺍ ؛

 .

5 ،

 .1834

.

 "

 

ﺔﹶﻠﹾﻘﻧ 

ﻝﺎﹶﻘِﺘﻧِﺍ

 

ﹶﻞﹶﻘﺘﻧِﺍ 

 

ﺝ ،ﲔﻌﻟﺍ .

5

ﺹ ، .

146


ﺝ ،ﻥﺎﺴﻟ ؛

 .

10 ،

 .300

.

 "

 

ﺔﹶﻗﺮﹸﻓ 

ﻕﺍﺮِﺘﹾﻓِﺍ

 

ﻕﺮﺘﹾﻓِﺍ 

 

ﺝ ،ﲔﻌﻟﺍ .

4

ﺹ ، .

453


.

 

" 

ﺔﻴﻐﺑ


 

ﺀﺎﻐِﺘﺑِﺍ

 

ﻰﻐﺘﺑِﺍ 

 

ﺝ ،ﻥﺎﺴﻟ .

11

ﺹ ، .

494


.

 

ﻞﻌﹸﻓ 

ﻞﺴﹸﻏ


 

ﻝﺎﺴِﺘﹾﻏِﺍ

 

ﹶﻞﺴﺘﹾﻏِﺍ 

 

ﺝ ،ﺡﺎﺤﺼﻟﺍ .

6

ﺹ ، .

2386


ﺝ ،ﻥﺎﺴﻟ ؛

 .

14ﺹ ،

 .

412.

 

ﻝﺎﻌﹶﻓ 

ﺀﺍﻮﺳ


 

ﺀﺍﻮِﺘﺳِﺍ

 

ﻯﻮﺘﺳِﺍ 

 

،ﲔﻌﻟﺍﺝ 

 .

7ﺹ ،

 .

133ﺝ ،ﺡﺎﺤﺼﻟﺍ ؛

 .

1 ،

 .229

.

 ﻰﹶﻠﻌﹸﻓ

 

ﻰﺒﻬﻧ 

ﺏﺎﻬِﺘﻧِﺍ

 

ﺐﻬﺘﻧِﺍ 

 

 ﹶﻞﻌﹶﻔﺗ

 

ﺝ ،ﺡﺎﺤﺼﻟﺍ .

3

ﺹ ، .

960


.

 

ﻞﻌﹸﻓ 

ﺮﻬﹸﻃ


 

ﺮﻬﹶﻄﺗ


 

ﺮﻬﹶﻄﺗ


 

 

ﺝ ،ﺡﺎﺤﺼﻟﺍ .

3

ﺹ ، .

960


.

 

" 

ﺱﺪﹸﻗ


 

ﺱﺪﹶﻘﺗ


 

ﺱﺪﹶﻘﺗ


 

 

ﺝ ،ﺡﺎﺤﺼﻟﺍ .

4

ﺹ ، .

1680


.

 

ﻞﻌِﻓ 

ﻝﻮِﺣ


 

ﻝﻮﺤﺗ


 

ﹶﻝﻮﺤﺗ


 

 

،ﻥﺎﺴﻟﺝ 

 .

4ﺹ ،

 .

266 

ﺔﹶﻠﻌِﻓ


 

ﺓﺮﻴِﻃ


 

ﺮﻴﹶﻄﺗ


 

ﺮﻴﹶﻄﺗ


 

 

ﺝ ،ﲔﻌﻟﺍ .

7

ﺹ ، .

245


ﺝ ،ﺡﺎﺤﺼﻟﺍ ؛

 .

3 ،

 .958

ﺝ ،ﻥﺎﺴﻟ ؛

 .

6

ﺹ ، .

160


.

 

ﺔﹶﻟﺎﻌِﻓ 

ﺔﺳﺍﺮِﻓ


 

ﺱﺮﹶﻔﺗ


 

ﺱﺮﹶﻔﺗ


 

 

ﺝ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻮﺻﺃ ﰲ ﻂﻴﶈﺍ .

1

ﺹ ، .

235


.

 

ﻝﺎﻌﹶﻓ 

ﻡﹶﻼﹶﻛ


 

ﻢﱡﻠﹶﻜﺗ


 

ﻢﱠﻠﹶﻜﺗ


 

 

ﺝ ،ﻥﺎﺴﻟ .

1

ﺹ ، .

194


-

195


.

 

ﻝﻮﻌﹸﻓ 

ﺀﻮﺿﻭ


 

ﺆﺿﻮﺗ


 

ﹶﺄﺿﻮﺗ


 

 

 ﻝﺎﻌﻔﺘﺳﺍ

 

ﺝ ،ﲔﻌﻟﺍ .

3

ﺹ ، .

98

.ﺝ ،ﺡﺎﺤﺼﻟﺍ ؛

 .

2 ،

 .494

.

 ﺔﹶﻟﺎﻌﹶﻓ

 

ﺓﺩﺎﻬﺷ 

ﺩﺎﻬﺸِﺘﺳِﺍ

 

ﺪِﻬﺸﺘﺳﹸﺍ 

 

ﺝ ،ﲔﻌﻟﺍ .

4

ﺹ ، .

450


.

 

ﻝﺎﻌﹶﻓ 

ﺀﺎﻨﹶﻏ


 

ﺀﺎﻨﻐِﺘﺳِﺍ

 

ﻰﻨﻐﺘﺳِﺍ 

 

ﺝ ،ﲔﻌﻟﺍ .

4

ﺹ ، .

450


.

 

ﺔﹶﻠﻌﹸﻓ 

ﺔﻴﻨﹸﻏ


 

"

 ﻰﻨﻐﺘﺳِﺍ

 

 ﺝ ،ﺡﺎﺤﺼﻟﺍ

 .

1،

ﺹ 

 .433

.

 "

 

ﺔﺨﺴﻧ 

ﺥﺎﺴﻨِﺘﺳِﺍ

 

ﺦﺴﻨﺘﺳِﺍ 

 

 ﺏﺍﻮﺑﺃ ﺔﺘﺳ ﻰﻠﻋ ﺕﺀﺎﺟ ﺭﺩﺎﺼﳌﺍ ﺀﺎﲰﺃ ﻥﺃ ﱄﺎﺘﻟﺍ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﰲ ﻆﺣﻼﻧ

 :

 ﻝﺎﻌﹾﻓِﺇ)

ﺔﹶﻟﺎﹶﻓﺇ


(

 ﻞﻴِﻌﹾﻔﺗ ،

)

ﺔﹶﻠِﻌﹾﻔﺗ(

 ،ﻝﺎﻌِﺘﹾﻓِﺍ ،ﺔﹶﻠﻋﺎﹶﻔﻣ ،

ﹶﻞﻌﹶﻔﺗ

 

ﻝﺎﻌﹾﻔِﺘﺳﺍﻭ .

ﺭﺪﺼﻣ ﻢﺳﺇ ﻥﻮﻌﺴﺗﻭ ﺔﺴﲬ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﰲ ﺪﺟﻮﻳ ﻭ

 .

ﹼﻠﹶﻘﻳ ﺪﻗ ﺩﺪﻌﻟﺍ ﺍﺬﻫﻭ ﺀﺎﲰﺃ ﺎﻧﺮﺘﺧﺍ ﻦﳓﻭ ﻪﻨﻣ ﺮﺜﻜﻳﻭ ﻞ

ﺏﺍﻮﺑﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺩﺎﺼﳌﺍ ﺀﺎﲰﺃ ﺩﺪﻋﻭ ﻂﺒﻀﻟﺎﺑ ﻊﺟﺍﺮﳌﺍ ﰲ ﺎﻫﺎﻨﻳﺃﺭ ﱵﻟﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ

 :

 ﻝﺎﻌﹾﻓِﺇ37

 ﻝﺎﻌِﺘﹾﻓﺍِ ؛

17

 ﻞﻴِﻌﹾﻔﺗ ؛19

 ﹶﻞﻌﹶﻔﺗ ؛

6

 ؛

  ﺔﹶﻠﻋﺎﹶﻔﻣ5

  ﻝﺎﻌﹾﻔِﺘﺳﺍ  ؛

4

  .


ﺃﻭ  ،ﻚﻟﺫ  ﲑﻏ  ﰒ  ﻞﻴِﻌﹾﻔﺘﻟﺎﻓ  ﻝﺎﻌﺘﻓﻻﺎﻓ  ﻝﺎﻌﻓﻹﺍ  ﰲ  ﺭﺩﺎﺼﳌﺍ  ﺀﺎﲰﺃ  ﺩﺪﻋ  ﺮﺜﻛﺃﻭ

 ﺔﻠﻋﺎﻔﳌﺍ  ﰲ  ﺎﻬﻠﻗﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﰲ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻢﺳﺍ ﻡﻮﻬﻔﻣ

 

407 ﻝﺎﻌﻔﺘﺳﻻﺍﻭ

 .

 ﰲ ﻝﺎﻌﻓﻹﺍ ﰲ ﻝﺎﻌﻓﻷﺍ ﺮﺜﻛﺃ ﻥﺃ ﺚﲝ ﰲﻭ %

21.08


 ﰲ ﻞﻴﻌﻔﺘﻟﺍ ﰒ 

 %

19.65 ﰲ ﻞﻌﻔﺘﻟﺍ ﰒ 

 %

16.83 .

ﺔﻴﺛﻼﺜﻟﺍ ﺏﺍﻮﺑﻻﺃ ﻩﺬﻫ ﰲ ﺭﺩﺎﺼﳌﺍ ﺀﺎﲰﺃ ﺖﺋﺎﺟ ﻚﻟﺬﻟﻭ

47

ﻞﻌﻔﺘﻟﺍﻭ ﻞﻴﻌﻔﺘﻟﺍﻭ ﻝﺎﻌﻓﻹﺍ ﻥﺍﺯﻭﺃ ﲏﻌﻳ .

 

ﻭﻷﺍ ﻲﻫ ﻩﺬﻫﻭ ، ﺎﻧﺯﻭ ﻥﻭﺮﺸﻋﻭ ﺪﺣﺍﻭ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﺍﺬﻫ ﻦﻣ ﺮﻬﻇﺎﻫﲑﻏ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺖﻠﻤﻌﺘﺳﺍ ﱵﻟﺍ ﻥﺍﺯ

 :

 ﻝﺎﻌﹶﻓ)

23

 ( ﺔﹶﻠﻌِﻓ 

)

21

( ﻞﻌﹸﻓ 


)

16

 ( ﺔﻋﺎﹶﻓ 


)

8

 ( ﻞﻌﹶﻓ 


)

8

 ( ﺔﹶﻠﻌﹸﻓ 

)

7

 ( ﺓﺎﻌﹶﻓ 


)

3

 ( ﻞﻌﹶﻓ 


)

3

 ( ﻰﹶﻠﻌﹸﻓ


)

3

 ( ﻞﻌِﻓ 


)

3

 ( ﻲﻗﺍﻮﺒﻟﺍﻭ

ﺎﻬﻨﻣ ﻞﻗﺃ


 .

 ﹼﻥﺃ ﻡﻮﻔﻬﳌﺍ ﻦﻣﻭ

 ﻥﺯﻭ

"

ﻝﺎﻌﹶﻓ "

ﻯﺮﺧﻷﺍ ﻥﺍﺯﻭﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﻻﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ﺮﺜﻛﺃ

 .

  

ﻠﻣﺄﺗ ﺍﺫﺇﻭ ﺭﺩﺎﺼﳌﺍ ﻦﻣ ﺖﻠﻜﺸﺗﻭ ﻥﺍﺯﻭﻷﺍﻭ ﺏﺍﻮﺑﻷﺍ ﻑﻼﺘﺧﺍ ﻰﻠﻋ ﺖﺋﺎﺟ ﺎﺃ ﺎﻨﻳﺃﺭ ﱄﺎﺘﻟﺍ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﰲ ﺀﺎﲰﻷﺍ ﺭﺩﺎﺼﻣ ﺎﻨ

ﻪﻴﻓ ﺓﺪﻳﺰﳌﺍ ﺔﻴﺛﻼﺜﻟﺍ

 ﻥﺎﺼﻘﻧ ﻥﺄﺑ 

ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺴﺣ ﻝﺎﻗ ﺎﻤﻛ ﻪﻟ ﺓﺪﻋﺎﻗ ﻻ ﻲﻋﺎﲰ ﺺﻘﻨﻟﺍ ﻥﺃﻭ ﻩﺭﺪﺼﻣ ﻦﻣ ﻞﻌﻔﻟﺍ ﻑﺮﺣﺃ ﻞﻛ

" :

 ﻻﻭ


ﻉﺎﻤﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻢﺳﺍ ﺮﺼﻗ ﺎﻤﻴﺳ

"

48ﻪﻴﻓ ﺪﻳﺰﻣ ﻲﺛﻼﺛ ﻞﻌﻓ ﻞﻜﻟ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻢﺳﺍ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﻚﻟﺬﻟﻭ 

 .

 ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻛ ﻞﻴﻠﻗ ﻩﺩﺪﻋﻭﻝﻭﺪﳉﺍ ﰲ

 .

 ﻞﺜﻣ ﻝﺎﻌﻓﻸﻟ ﺔﻴﺛﻼﺜﻟﺍ ﺭﺩﺎﺼﳌﺍ ﻥﺍﺯﻭﺃ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﺟ ﺭﺩﺎﺼﳌﺍ ﺀﺎﲰﺃ ﻦﻣ ﺍﲑﺜﻛ ﻥﺃ ﺮﻛﺬﻟﺎﺑ ﺮﻳﺪﳉﺍ ﻦﻜﻟﻭ"

ﺀﺎﹶﻄﻋ


 "

ﻭ"

ﺏﺍﻮﺟ "

ﻭ"

ﺡﺍﺮﺳ "

 ﻥﺯﻭ ﻰﻠﻋ


"

ﻝﺎﻌﹶﻓ


 "

"ﺏﺎﻫﹶﺫ

"

ﻭ ؛"

ﻥﻮﻋ


 "

ﻭ"

ﺏﺮﺣ "

 ﻥﺯﻭ ﻰﻠﻋ


"

ﻌﹶﻓ


 "

 ﻙ"

ﺮﺼﻧ


"

ﻭ ؛


"

ﺓﺪﻳِﺭ


 "

ﻭ"

ﺓﺮﺸِﻋ "

ﻭ"

ﺓﺮﺠِﻫ "

 ﻥﺯﻭ ﻰﻠﻋ


"

ﺔﹶﻠﻌِﻓ


 "

"ﺓﺪﺸِﻧ

 "

ﻭ"ﺔﻣﺪِﺧ

 "

ﻚﻟﺫ ﲑﻏﻭ.

49

 ﺞﻬﻨﳌﺍ ﻦﻋ ﺪﻌﺒﻳ ﻻ ﻲﻋﺎﲰ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻢﺳﺍ ﻥﺃ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ ﺔﻠﺜﻣﻷﺍ ﰲ ﻯﺮﻳ ﺎﻤﻛ ﺞﻬﻨﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻞﺧﺍﺩ ﰲ ﹼﻞﺘﳛﻭ ﻱﺭﺪﺼﳌﺍ

.

   ﻱﺃ ﻢﺳﻻﺍ ﺍﺬﻫ ﻦﻜﳝ ﻚﻟﺫ ﻞﻛ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑﻭ

"

ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻢﺳﺍ"

 ﺍﺭﺪﺼﻣ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﻭﺃ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﺠﳍ ﰲ ﹰﺍﺭﺪﺼﻣ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ 

 ﻮﳓ ﻼﻫﺎﺴﺗ ﻪﻠﻌﻓ ﲑﻏ ﻊﻣ ﻞﻤﻌﺘﺳﺍ ﺮﺧﺁ ﻞﻌﻔﻟ

"

ﺍﺭﺍﻮﺟ ﺍﻭﺭﻮﺘﺟﺍ "

ﱄﺎﺘﻟﺍ ﰲ ﺎﻨﺣﺮﺷ ﺎﻤﻛ

.

  

                   ﺍﺬﻫ ﻰﻠﻋﻭ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻝﺪﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺙﺪﳊﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﺍﺩ ﻮﻫ ﻢﻬﻀﻌﺑ ﺪﻨﻋﻭ ،ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻢﺳﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻝﺪﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻒﻠﺘﺧﺍ       ؛ﺍﺪﺣﺍﻭ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻢﺳﺍﻭ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﲎﻌﻣ ﻥﻮﻜﻳ

             ﻥﻮـﻜﻴﻓ ؛ﺙﺪﳊﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﺪﻳ ﺭﺪﺼﳌﺍﻭ ،ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻆﻔﻟ ﻰﻠﻋ ﻝﺍﺩ ﻮﻫ ﻦﻳﺮﺧﻵﺍ ﺪﻨﻋﻭ

                     ﺭﺪﺼـﳌﺍ ﻢـﺳﺍ ﲎـﻌﻣﻭ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﲎﻌﻣ ﻥﻮﻜﻳ ﺍﺬﻫ ﻰﻠﻋﻭ ،ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻆﻔﻟ ﻰﻠﻋ ﻪﺘﻟﻻﺩ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﺙﺪﳊﺍ ﻰﻠﻋ ﻻﺍﺩ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻢﺳﺍ

ﻥﺎﻔﻠﺘﳐ


.

50

      ﺙﺪﳊﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻻﺩ ﻻ ﻢﻬﻀﻌﺑ ﺪﻨﻋﻭ .

51

     ﺭﺪﺼﳌﺍ ﹶﻞﻤﻋ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻢﺳﺍ ﻞﻤﻋ ﰲ ﺮﺛﺃ ﺎﳍ ﺀﺍﺭﻵﺍ ﻩﺬﻫ .ﻭ

  ﺯﻮـﳚ ﻞﻫ ﻦﻜﻟ

؟ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻞﻤﻋ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻢﺳﺍ ﻞﻤﻋ

  

                                                 47

 Soner Gündüzöz, “Arapça’nın Potansiyeli: Arapça’da Kelime Türetim Yollarına 

İlişkin Bir İnceleme”, Marife, Konya güz-2004, yıl 4, sayı 2, s.179: 

 

48 

ﰲﺍﻮﻟﺍ ﻮﺤﻨﻟﺍ

ﺝ ،


 .

3

ﺹ ، .

209


-

210


.

 

49 

ﺎﻬﻓﺮﺻﻭ ﺎﻫﻮﳓ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻗ ﰲ ﻞﻣﺎﻜﻟﺍ

ﺝ ،


 .

2

ﺹ ، .

3

-4

.

 50

 

ﻞﻴﻘﻋ ﻦﺑﺍ ﺡﺮﺷ

ﺝ ،

 .

2ﺹ ،

 .

79 

1

 ؛ﻚﻟﺎﺴﳌﺍ ﺢﺿﻭﺃ

ﺝ ،


 .

3

ﺹ ، .

200


-

201


 ؛

ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﻡﻮﻠﻋ ﻢﺠﻌﻣ

ﺹ ،


 .

44

. 

51

 ﻠﻋ ﻢﺠﻌﻣ

ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﻡﻮ

ﺹ ،


 .

44

- 

45

؛ﰲﺍﻮﻟﺍ ﻮﺤﻨﻟﺍ 

ﺝ ،


 .

3

ﺹ ، .

209


-

210


 

 

ﻥﺎﹶﻏﻭﺩ ﻒﺳﻮﻳ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ 

408 


 -

ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻢﺳﺍ ﹸﻞﻤﻋ 

 

 

        ﹰﺎﻣﻭﺰﻟﻭ ﹰﺎﻳﺪﻌﺗﻭ ،ﹰﺔﻓﺮﻌﻣ ﻭﺃ ﹰﺓﺮﻜﻧ ﻪِﻠﻌﻓ ﹶﻞﻤﻋ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻞﻤﻌﻳ

.

52

     ﺭﺪﺼـﳌﺍ ﻢـﺳﺍ ﻞﻤﻋ ﰲ ﺓﺎﺤﻨﻟﺍ ﻒﻠﺘﺧﺍ ﻦﻜﻟﻭ  .

  ﻊـﻨﻣﻭ


          ﺭﻮﻛﺬﳌﺍ ﻲﻣﺎﻄﻘﻟﺍ ﺮﻌﺸﺑ ﺍﻭﺪﻬﺸﺳﺍﻭ ﻥﻮﻳﺩﺍﺪﻐﺒﻟﺍﻭ ﻥﻮﻴﻓﻮﻜﻟﺍ ﻩﺯﺎﺟﺃﻭ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻢﺳﺍ ﻞﻤﻋ ﻥﻮﻳﺮﺼﺒﻟﺍ

.

53  ﺾﻌﺑ ﻝﺎﻗﻭ 

  ﺀﺎـﻤﻠﻌﻟﺍ 

 :

                  ﺎﺳﺎﻴﻗ ﻚﻟﺫ ﺯﺎﺟﺃ ﺪﻗ ﻪﻧﺃ ﻢﻬﻀﻌﺑ ﻦﻋ ﻞﻘﻧﻭ ﻪﻠﻤﻋ ﻞﻤﻌﻳ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻡﺎﻘﻣ ﻡﺎﻗ ﺎﻣ ﻥﺃ ﺪﻌﺒﻳ ﻻﻭ ﺫﺎﺷ ﻪﻟﺎﻤﻋﺇ.

54

    ﻞﻤﻌﻳ ﺪﻗ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟﺎﺑﻭ ،ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻁﻭﺮﺸﺑ ﻞﻌﻔﻟﺍ ﻞﻤﻋ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻢﺳﺍ

55

،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻞﻴﻠﻗﻭﺃ ﺍﺫﺎﺷ ﻮﻟﻭ 56

ﻩﺮﻌﺷ ﰲ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﻝﺎﻗ ﺎﻤﻛ 

:

  

ﹾﻞﻤﻌﻟﺍ ﰲ ﻖِﺤﹾﻟﹶﺃ ﺭﺪﺼﹶﳌﺍ ﻪِﻠﻌِﻔِﺑ   

 

  ﹰﺎﻓﺎﻀﻣ

ﹾﻝﹶﺃ ﻊﻣ ﻭﺃ ﹰﺍﺩﺮﺠﻣ ﻭﺃ

  

 ﻊﻣ ﹲﻞﻌِﻓ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﹾﻥِﺇ"

ﹾﻥﹶﺃ


 "

ﻭ ﻭﺃ


"

ﺎﻣ

 "ﹾﻞﺤﻳ

 

  

 

ﹾﻞﻤﻋ ٍﺭﺪﺼﻣ ِﻢﺳﻻﻭ ﻪﱠﻠﺤﻣ57

  

ﻁﻭﺮﺷ ﻝﺎﻤﻋِﻹﺍ ﺍﺬﳍﻭ  :

 ﻊﻣ ﹲﻞﻌﻓ ﻪﹼﻠﳏ ﱠﻞﳛ ﹾﻥﺃ ﹸﺔﺤِﺻ

"

ﹾﻥﹶﺃ


 "

،ﺔﻳﺭﺪﺼﳌﺍ

58

ﺍﺮﻐﺼﻣ ﹶﻥﻮﻜﻳ ﹼﻻﺃﻭ  

)

3 (

  ،ﺍﺮﻤﻀـﻣ ﹶﻥﻮﹸﻜﻳ ﻻﺃ

،ﺓﺪﺣﻮﻟﺍ ﺀﺎﺘﺑ ﺍﺩﻭﺪﳏ ﹶﻥﻮﻜﻳ ﹼﻻﺃﻭ

 

ﻪِﻟﻮﻤﻌﻣ ﻰﻠﻋ ِﺭﺪﺼﳌﺍ ِﻡﺪﻘﺗ ﺏﻮﺟﻭﻭﻭ ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﺎﻓﻮﺻﻮﻣ ﹶﻥﻮﻜﻳ ﹼﻻﺃ ﻭ.

59

   

    ﺕﻻﺎﺣ ﺙﻼﺛ ﰲ ﻞﻤﻌﻳ ﺭﺪﺼﳌﺍ

 :

    ﺎﻤﻬﻨﻣ ﺩﺮﳎﻭ ،ﻝﺄﺑ ﻥﻭﺮﻘﻣﻭ ﻑﺎﻀﻣ.

60

           ﰐﺄـﻳ ﰒ ﻪـﻠﻋﺎﻓ ﱃﺇ ﻑﺎﻀـﻳ ﻥﺃ ﺮـﺜﻜﻳﻭ،ﻪﻟﻮﻌﻔﻣ

61

     ﺔﺣﺎﺼﻓ ﺎﻫﻼﻋﺃﻭ ﻼﻤﻋ ﺎﻫﺮﺜﻛﺃ ﻮﻫﻭ .

62

         ،ﻞﻌﻔﻟﺎﻛ ﺓﺮﻜﻧ ﻪﻧﻷ ﺎﻧﻮﻨﻣ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻝﺎﻤﻋﺇ ﻯﻮﻗﺃ ﱐﺎﺟﺮﳉﺍ ﺪﻨﻋﻭ   ﺎﻓﺎﻀﻣ ﰒ 

                                                 

 

52

 ﺓﺮﻛﺬﺘﻟﺍﻭ  ﺓﺮﺼﺒﺘﻟﺍ

ﺝ  ،


  .

1

ﺹ  ،  .

239


  ،  ﻱﻮﺤﻨﻟﺍ  ﻰﻠﻋ  ﻮﺑﺃ  ؛

ﺡﺎﻀﻳﻹﺍ  ﺏﺎﺘﻛ

 ﺕﻭﲑﺑ  ،ﻥﺎﺟﺮﳌﺍ  ﺮﲝ  ﻢﻇﺎﻛ  ﻖﻴﻘﲢ  ،

1416

/

1996ﺹ ؛

 .

141 ؛

ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺔﻴﻔﻟﻷ ﱐﻮﴰﻷﺍ ﺡﺮﺷ

ﺝ ،


 .

2

ﺹ ، .

451


 ؛

ﻲﺿﺮﻟﺍ ﺡﺮﺷ

ﺝ ، 


 .

3

ﺹ ، .

402


 ؛

ﻗ ﰲ ﻞﻣﺎﻜﻟﺍ

ﺎﻬﻓﺮﺻﻭ ﺎﻫﻮﳓ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮ

ﺝ ،


 .

2

ﺹ ، .

11

 ؛ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﰲ ﻊﺟﺮﳌﺍ

ﺝ ،


 .

1

ﺹ ، .

78

. 

53

 ،ﻚﻟﺎﺴﳌﺍ ﺢﺿﻭﺃ

ﺝ 

 .3

ﺹ ،


 .

211


 ،

ﺐﻫﺬﻟﺍ ﺭﻭﺬﺷ ﺡﺮﺷ

ﺹ ،


 .

528


 ؛

ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺔﻴﻔﻟﻷ ﱐﻮﴰﻷﺍ ﺡﺮﺷ

ﺝ ،


 .

2

ﺹ ، .

551


 ؛

ﺎﻬﻓﺮﺻﻭ ﺎﻫﻮﳓ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻗ ﰲ ﻞﻣﺎﻜﻟﺍ

ﺝ ،


 .

2

ﺹ ، .

17

 ؛ﰲﺍﻮﻟﺍ ﻮﺤﻨﻟﺍ

ﺝ ،


 .

3

ﺹ ، .

212


-

217


.

 

54 

ﻞﻴﻘﻋ ﻦﺑﺍ ﺡﺮﺷ

ﺝ ،


 .

2

ﺹ ، .

82

. 

55

 ﻞﻴﻘﻋ ﻦﺑﺍ ﺡﺮﺷ

 ،

2ﺹ ،

 .

75 ،

79

 ؛ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺔﻴﻔﻟﻷ ﱐﻮﴰﻷﺍ ﺡﺮﺷ

ﺝ ،


 .

2

ﺹ ، .

549


 ؛

 ﻮﺤﻨﻟﺍ ﺕﺎﺤﻠﻄﺼﻣ ﻢﺠﻌﻣ ﻞﻴﻠﳋﺍ

 ،ﰊﺮﻌﻟﺍ

 .68

 ؛

ﻮﺤﻨﻟﺍ ﻢﻠﻋ ﰲ

ﺹ ،

 .

19 ؛

،ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻞﻣﺎﻜﻟﺍ

ﺹ 

 .326

.

 56

 

ﻞﻴﻘﻋ ﻦﺑﺍ ﺡﺮﺷ

ﺝ ،

 .

2ﺹ ،

 .

82 ؛

ﺑﺍ ﺔﻴﻔﻟﻷ ﱐﻮﴰﻷﺍ ﺡﺮﺷ

ﻚﻟﺎﻣ ﻦ

ﺝ ،


 .

2

ﺹ ، .

555


ﺝ ،ﰲﺍﻮﻟﺍ ﻮﺤﻨﻟﺍ ؛

 .

3ﺹ ،

 .

221 .

 

57 

ﻞﻴﻘﻋ ﻦﺑﺍ ﺡﺮﺷ

 ،

2ﺹ ،

 .

75.

 

 58

 

ﻞﻴﻘﻋ ﻦﺑﺍ ﺡﺮﺷ

ﺝ ،

 .

2ﺹ ،

 .

76 ؛

ﺏﺍﺮﻋﻹﺍ ﻢﻠﻋ ﱃﺇ ﺩﺎﺷﺭﻹﺍ

ﺹ ،


 .

191


-

196


ﺹ ، ﺏﺭﻷﺍ ﺔﻳﺎﻏ ؛

 .

354 ؛

 ﺕﺎﺒﻳﺭﺪﺗ

ﺔﻴﺑﺩﻷﺍﻭ ﺔﻴﻧﺁﺮﻘﻟﺍ ﺹﻮﺼﻨﻟﺍ ﻝﻼﻇ ﰲ ﺔﻳﻮﻐﻟﻭ ﺔﻳﻮﳓ

ﺹ ،


 .

486


.

 

 59

 

،ﻚﻟﺎﺴﳌﺍ ﺢﺿﻭﺃ

ﺝ 

 .

3ﺹ ،

 .

201-

203


 ؛

ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑﺍ ﺔﻴﻔﻟﻷ ﱐﻮﴰﻷﺍ ﺡﺮﺷ

ﺝ ،


 .

2

ﺹ ، .

546


-

547


 ؛

 ﻢﻠﻋ ﱃﺇ ﺩﺎﺷﺭﻹﺍ

ﺏﺍﺮﻋﻹﺍ

ﺹ ،


 .

191


-

196


ﺹ ، ﺏﺭﻷﺍ ﺔﻳﺎﻏ ؛

 .

354 ؛

ﺎﻬﻓﺮﺻﻭ ﺎﻫﻮﳓ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻗ ﰲ ﻞﻣﺎﻜﻟﺍ

ﺝ ،


 .

2

ﺹ ، .

11

-15

 ؛

،ﻮﺤﻨﻟﺍ ﰲ ﻞﻣﺎﻜﻟﺍ

ﺹ 

 .

326.

 

 60

 

ﺓﺮﻛﺬﺘﻟﺍﻭ ﺓﺮﺼﺒﺘﻟﺍ

ﺝ ،

 .

1ﺹ ،

.

239-

244


 ؛ 

،ﻚﻟﺎﺴﳌﺍ ﺢﺿﻭﺃ

ﺝ 

 .3

،

ﺹ  .

205


 ؛

ﻞﻴﻘﻋ ﻦﺑﺍ ﺡﺮﺷ

ﺝ ،


 .

2

ﺹ ، .

76

 ؛
Yüklə 3,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə