Elmi redaktor və ön sözün müəllifiYüklə 2,43 Mb.
səhifə12/20
tarix27.11.2016
ölçüsü2,43 Mb.
#310
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20

06.02.09

Xəzlik heyvanların yetişdirilməsi və ovşünaslıq

Kənd təsərrüfatı

Biologiya
06.02.10

Xüsusi zootexnika, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası

Kənd təsərrüfatı

Biologiya
06.03.00

Meşə təsərrüfatı
06.03.01

Meşə bitkiləri, seleksiya, toxumçuluq

Kənd təsərrüfatı

Biologiya06.03.02

Meşəçilik, meşə quruculuğu və meşə taksasiyası

Kənd təsərrüfatı

Biologiya06.03.03

Aqromeşə meliorasiyası, meşələrin salınması və yaşayış məntəqələrinin yaşıllaşdırılması, meşə yanğınları və onlarla mübarizə

Kənd təsərrüfatı

Biologiya; Texnika06.04.00

Balıqçılıq təsərrüfatı
06.04.01

Balıq təsərrüfatı və akvamədəniyyət

Kənd təsərrüfatı

Biologiya


HUMANİTAR ELMLƏR
07.00.00

Tarix elmləri və arxeologiya
07.00.02

Vətən tarixi

Tarix

07.00.03

Ən ümumi tarix (müvafiq dövr)

Tarix

07.00.06

Arxeologiya

Tarix

07.00.07

Etnoqrafiya, etnologiya və antropologiya

Tarix

07.00.09

Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat metodları

Tarix

07.00.10

Elm və texnika tarixi

Tarix; Fəlsəfə;

Fizika-riyaziyyat

Kimya; Biologiya

Geologiya-minera­logiya; Texnika

Kənd təsərrüfatı;

Coğrafiya; Tibb;

Baytarlıq

Memarlıq


07.00.15

Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət tarixi

Tarix

10.00.00

Filologiya elmləri
10.01.00

Ədəbiyyatşünaslıq
10.01.01

Rus ədəbiyyatı

Filologiya

10.01.02

RF xalqlarının ədəbiyyatı (konkret ədəbiy­­yat və ya ədəbiyyat qrupu göstəril­mək­lə)

Filologiya

10.01.03

Xarici ölkə xalqlarının ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə)

Filologiya

10.01.08

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq

Filologiya

10.01.09

Folkloristika

Filologiya

10.01.10

Jurnalistika

Filologiya; Siyasi

10.02.00

Dilşünaslıq
10.02.01

Rus dili

Filologiya

10.02.02

RF xalqlarının dili(konkret dil və ya dil ailəsi göstərilməklə)

Filologiya

10.02.03

Slavyan dilləri

Filologiya

10.02.04

German dilləri

Filologiya

10.02.05

Roman dilləri

Filologiya

10.02.14

Klassik filologiya, Bizans və yeni yunan filologiyası

Filologiya

10.02.19

Dil nəzəriyyəsi

Filologiya

10.02.20

Müqayisəli-tarixi, tipoloji və müqayi­səli dilşünaslıq

Filologiya

10.02.21

Tətbiqi və riyazi linqvistika

Filologiya

10.02.22

Avropa, Asiya, Afrika ölkələri xalqla­rı­nın, Amerika və Avstraliya aborigenləri­nin dilləri (konkret dil və ya dil qrupu ailəsi göstərilməklə)

Filologiya

09.00.00

Fəlsəfi elmlər
09.00.01

Ontologiya və idrak nəzəriyyəsi

Fəlsəfə

09.00.03

Fəlsəfə tarixi

Fəlsəfə

09.00.04

Estetika

Fəlsəfə

09.00.05

Etika

Fəlsəfə

09.00.07

Məntiq

Fəlsəfə

09.00.08

Elm və texnika fəlsəfəsi

Fəlsəfə

09.00.11

Sosial fəlsəfə

Fəlsəfə

09.00.13

Fəlsəfi antropologiya, mədəniyyət fəlsəfəsi

Fəlsəfə

09.00.14

Din fəlsəfəsi və dinşünaslıq

Fəlsəfə
Sənətşünaslıq və mədəniyyətşünaslıq
17.00.00

Sənətşünaslıq
17.00.01

Teatr sənəti

Sənətşünaslıq

17.00.02

Musiqi sənəti

Sənətşünaslıq

17.00.03

Kino, televiziya və digər ekran sənəti

Sənətşünaslıq

17.00.04

Təsviri və dekorativ-tətbiqi incəsənət və memarlıq

Sənətşünaslıq

17.00.05

Xoreoqrafiya incəsənəti

Sənətşünaslıq

17.00.06

Texniki estetika və dizayn

Sənətşünaslıq;

Texnika


17.00.09

İncəsənət nəzəriyyəsi və tarixi

Sənətşünaslıq

Fəlsəfə; Tarix24.00.00

Kultorologiya
24.00.01

Mədəniyyət nəzəriyyəsi və tarixi

Sənətşünaslıq;

Fəlsəfə; Tarix;

Kulturologiya


24.00.03

Muzeyşünaslıq, tarixi-mədəni obyektlərin konservasiyası və bərpası

Sənətşünaslıq

Tarix; Texnika

Kulturologiya


05.25.00

Sənəd informasiyası
05.25.02

Sənədşünaslıq, arxivşünaslıq

Tarix; Pedaqo­gi­ka; Filolologiya;

Texnika


05.25.03

Kitabxanaçılıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq

Tarix; Pedaqo­­gi­­ka; Texnika;
Filolologiya;

05.25.05

İnformasiya sistemləri və prosesləri

Filolologiya;

Texnika

SOSİAL-İQTİSADİ VƏ İCTİMAİ ELMLƏR
19.00.00

Psixologiya elmləri
19.00.01

Ümumi psixologiya, şəxsiyyətin psixologiyası, psixologiyanın tarixi

Psixologiya

19.00.02

Psixofiziologiya

Psixologiya; Biologiya; Tibb

19.00.03

Əməyin psixologiyası, mühəndis psixologiyası, erqonomika

Psixologiya; Texnika

19.00.04

Tibbi psixologiya

Psixologiya; Tibb

19.00.05

Sosial psixologiya

Psixologiya; Tibb

19.00.06

Hüquqi psixologiya

Psixologiya; Hüquq

19.00.07

Pedaqoji psixologiya

Psixologiya

19.00.10

Korreksiya psixologiyası

Psixologiya

19.00.12

Siyasi psixologiya

Psixologiya; Siyasi

19.00.13

İnkişaf psixologiyası, akmeologiya

Psixologiya; Pedaqogika

08.00.00

İqtisadi elmlər
08.00.01

İqtisadi nəzəriyyə

İqtisadi

08.00.05

İqtisadiyyat və xalq təsərrüfatının idarə olunması (fəaliyyətin sahə və sferaları üzrə, o cümlədən: iqtisadiyyat, müəs­si­sə­lərin, sahələrin və komplekslərin təş­kili və idarə olunması; iqtisadiyyat, logistika, əməyin iqtisadiyyatı, əhali artımı iqtisa­diy­yatı və demoqrafiya, təbiətdən istifa­dənin iqtisadiyyatı, sahibkarlıq iqtisadiy­yatı, marketinq, menecment, qiymətin əmələ gəlməsi, iqtisadi təhlükəsizlik, stan­dartlaşdırma və məhsulun keyfiy­yəti­nin idarə olunması; yer quruluşu, rekrea­siya və turizm)

İqtisad

08.00.10

Maliyyə, pul tədavülü və kredit

İqtisad

08.00.12

Mühasibat uçotu, statistika

İqtisad

08.00.13

İqtisadiyyatın riyazi və instrumental metodları

İqtisad; Fizika-riyaziyyat

08.00.14

Dünya iqtisadiyyatı

İqtisad

13.00.00

Pedaqoji elmlər
13.00.01

Ümumi pedaqogika, pedaqogika və təhsil tarixi

Pedaqogika

13.00.02

Təlim və tərbiyə nəzəriyyəsi və metodi­kası (təhsilin sahə və səviyyələri üzrə)

Pedaqogika

13.00.03

Korreksiya pedaqogikası (surdope­daqogi­ka və tiflopedaqogika, oliqofre­nopedaqo­gika və loqopediya)

Pedaqogika

13.00.04

Fiziki tərbiyənin, idman məşqlərinin, sağlamlaşdırıcı və adaptiv bədən tərbiyəsinin nəzəriyyə və metodikası

Pedaqogika Psixologiya

13.00.05

Sosial-mədəni fəaliyyətin nəzəriyyəsi, metodikası və təşkili

Pedaqogika

13.00.08

Peşə təhsilinin nəzəriyyə və metodikası

Pedaqogika

22.00.00

Sosioloji elmlər
22.00.01

Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologi­yası və tarixi

Sosiologiya

22.00.03

İqtisadi sosiologiya və demoqrafiya

Sosiologiya

22.00.04

Sosial struktur, sosial təsisat və proseslər

Sosiologiya

22.00.05

Siyasi sosiologiya

Sosiologiya Siyasi

22.00.06

Mədəniyyətin sosiologiyası

Sosiologiya

22.00.08

İdarəetmənin sosiologiyası

Sosiologiya

12.00.00

Hüquq elmləri
12.00.01

Hüquq və dövlət nəzəriyyəsi və tarixi; hüquqi və siyasi təlimlər tarixi

Hüquq

12.00.02

Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

Hüquq

12.00.03

Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq

Hüquq

12.00.05

Əmək hüququ; sosial təminat hüququ

Hüquq

12.00.06

Təbii ehtiyatlar hüququ; aqrar hüquq; ekoloji hüquq

Hüquq

12.00. 08

Cinayət hüququ və kriminologiya; əməli-axtarış fəaliyyəti

Hüquq

12.00.10

Beynəlxalq hüquq; Avropa hüququ

Hüquq

12.00.11

Məhkəmə hakimiyyəti, prokuror nəzarəti, hüquq-mühafizə fəaliyyətinin təşkili

Hüquq

12.00.14

İnzibati hüquq, maliyyə hüququ, informasiya hüququ

Hüquq

12.00.15

Mülki proses; arbitraj prosesi

Hüquq

23.00.00

Politologiya
23.00.02

Siyasi təsisatlar, proses və texnologiyalar

Siyasi

23.00.03

Siyasi mədəniyyət və ideologiya

Siyasi

23.00.04

Beynəlxalq münasibətlərin, qlobal və regional inkişafın siyasi problemləri

Siyasi

23.00.05

Siyasi regionalistika. Etnosiyasət

Siyasi;

Sosiologiya23.00.06

Konfliktologiya

Siyasi

14.00.00

TİBB ELMLƏRİ
14.01.00

Kliniki təbabət
14.01.01

Mamalıq və ginekologiya

Tibb

14.01.02

Endokrinologiya

Tibb; Biologiya

14.01.03

Qulaq, boğaz və burun xəstəlikləri

Tibb

14.01.04

Daxili xəstəliklər

Tibb

14.01.05

Kardiologiya

Tibb; Biologiya

14.01.06

Psixiatriya

Tibb

14.01.07

Göz xəstəlikləri

Tibb

14.01.08

Pediatriya

Tibb

14.01.09

İnfeksion xəstəliklər

Tibb

14.01.10

Dəri-zöhrəvi xəstəliklər

Tibbi

14.01.11

Əsəb xəstəlikləri

Tibb

14.01.12

Onkologiya

Tibb; Biologiya

14.01.13

Şüa diaqnostikası, şüa terapiyası

Tibb; Biologiya

14.01.14

Stomatologiya

Tibb

14.01.15

Travmatologiya və ortopediya

Tibb

14.01.16

Ftiziatriya

Tibb

14.01.17

Cərrahiyyə

Tibb

14.01.18

Neyrocərrahiyyə

Tibb

14.01.19

Uşaq cərrahiyyəsi

Tibb

14.01.20

Anesteziologiya və reanimatologiya

Tibb

14.01.21

Hematologiya qan köçürmə

Tibb; Biologiya

14.01.22

Revmatologiya

Tibb

14.01.23

Urologiya

Tibb

14.01.24

Transplantologiya və süni orqanlar

Tibb; Texnika;

Biologiya14.01.25

Pulmonologiya

Tibb

14.01.26

Ürək-damar cərrahiyyəsi

Tibb

14.01.27

Narkologiya

Tibb; Biologiya

14.01.28

Qastroenterologiya

Tibb

14.01.29

Nefrologiya

Tibb

14.01.30

Herontologiya və heriatriya

Tibb; Biologiya


Yüklə 2,43 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə