Elxan Süleymanov Vurğun Süleymanov Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır


Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələriYüklə 20,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/14
tarix07.12.2016
ölçüsü20,65 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
105
www.elkhan-suleymanov.az
dürülmüşdür. Xocalı şəhəri məhv edilərək yer üzündən silin-
mişdir.  Xocalı  faciəsi  Ermənistanın  rəsmi  dövlət  strukturları 
tərəfindən əvvəlcədən planlaşdırılmış, şəhər sakinləri olan et-
nik azərbaycanlıların tamamilə və ya qismən məhv edilməsinə 
yönəlmişdi.  Bu  cinayətlər Azərbaycan  xalqına  qarşı  soyqırım 
cinayətləri olaraq, insanlığa qarşı cinayətlər kateqoriyasına aid-
dir.
4.   Azərbaycana  qarşı  silahlı  təcavüzdən  əvvəl  Ermənistan 
ərazisində yaşayan 250 mindən artıq etnik azərbaycanlı öz ta-
rixi  torpaqlarından  deportasiya  edilmiş  və  qaçqın  qismində 
Azərbaycan ərazisində məskunlaşmışdır. Ermənistan işğal et-
diyi ərazilərdə azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti 
həyata keçirmiş və bu əraziləri monoetnik zonaya çevirilmişdir. 
İşğal edilmiş ərazilərindən 760 mindən artıq yerli azərbaycanlı 
əhali çıxarılaraq məcburi köçkünə çevrilmişdir. Nəticədə 1 mil-
yondan artıq azərbaycanlı öz tarixi vətənlərindən, evlərindən 
didərgin salınaraq, qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düş-
müşdür. Həmin kateqoriyaya aid olan insanlar Azərbaycanın 62 
şəhər və rayonunda müvəqqəti məskunlaşdırılmışlar. Beləliklə, 
etnik azərbaycanlıların Ermənistan ərazilərindən deportasiya-
sı  və  Ermənistanın  Azərbaycana  qarşı  silahlı  təcavüzü  insan 
hüquqlarının kütləvi və kobud şəkildə pozulması ilə müşayiət 
olunmuş, Azərbaycanda fövqəladə humanitar vəziyyət yaran-
mışdır. 
5.  Ermənistanın  silahlı  təcavüzü  və  işğalı  nəticəsində 
Azərbaycana  külli  miqdarda  maddi  zərər  vurulmuşdur.  İş-
ğal  edilmiş  Azərbaycan  ərazilərində  900-dən  artıq  yaşayış 
məntəqəsi, ümumi sahəsi 9,1 mln m
2
 olan 150 minə yaxın yaşa-
yış evi və mənzil, 4366 sosial-mədəni təyinatlı obyekt, 7000 icti-
mai bina, 2389 sənaye və kənd təsərrüfatı obyekti, 1025 məktəb, 
855 uşaq bağçası, 4 sanatoriya-müalicə kompleksi, 798 səhiyyə 
müəssisəsi,  927  kitabxana,  1510  mədəniyyət  müəssisəsi,  598 
rabitə obyekti və digərləri dağıdılaraq məhv edilmişdir. 
İşğal  nəticəsində  Azərbaycan  xalqının  milli  mədəniyyət 
abidələri dağıdılmış və mədəni irsinə misli görünməmiş zərər 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
106
www.elkhan-suleymanov.az
vurulmuşdur.  Azərbaycanın  işğal  altında  olan  ərazilərində 
planlı  şəkildə  ətraf  mühitə  əvəzolunmaz  ziyan  vurulmuş,  bir 
çox  nadir  bitki  növləri  tamamilə  məhv  edilmiş,  əkin  sahələri 
yararsız  hala  salınmış,  təbii  sərvətləri  qeyri-qanuni  istismar 
edilərək talan edilmişdir.
Ermənistanın işğalı nəticəsində Azərbaycana külli miqdarda 
zərər  vurulmuşdur.  İşğal  nəticəsində  Azərbaycana  vurulmuş 
maddi  zərərin  həcmi,  ilkin  araşdırmalara  əsasən,  2011-ci  ilin 
əvvəllərinə 431,592 milyard (dörd yüz otuz bir milyard beş yüz 
doxsan iki milyon) ABŞ dollarından artıq təşkil edir və işğal 
aradan qaldırılmayanadək ilbəil artacaq.
Beynəlxalq  hüquq  normalarına  və  beynəlxalq  silahlı 
münaqişələrin  tənzimlənməsi  praktikasına  əsasən  işğala  son 
qoyulması özündə işğalçı dövlət tərəfindən işğala məruz qalmış 
dövlətə vurduğu zərərə müvafiq olaraq təzminatın ödəməsini 
də ehtiva edir. Odur ki, Azərbaycan ərazilərinin işğalına son qo-
yulması, həm də işğalçı dövlət olan Ermənistanın Azərbaycana 
vurduğu  zərər  müqabilində  təzminat  ödəməsi  məsələsinin 
gündəmdə saxlanılmasını aktual edir. 
6.  BMT  Təhlükəsizlik  Şurasının  822(1993),  853(1993), 
874(1993), 884(1993) saylı qətnamələrində, Avropa Şurası Par-
lament  Assambleyasının  1416(2005)  saylı  qətnaməsində,  Av-
ropa  Parlamentinin  20  may  2010-cu  idə  qəbul  etdiyi  “Avropa 
İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə Strategiyası” adlı qətnaməsində, 
İslam  Konfransı  Təşkilatının  (indiki  İslam  Əməkdaşlıq 
Təşkilatı),  ATƏT-in  və  digər  beynəlxalq  təşkilatların  çoxsay-
lı  sənədlərində  Azərbaycanın  ərazilərinin  işğal  edilməsi,  yüz 
minlərlə Azərbaycan vətəndaşının məcburi köçkünə çevrilməsi 
və  Azərbaycanda  humanitar  böhran  vəziyyətinin  yaranması 
faktları təsbit edilmişdir. Beynəlxalq təşkilatların sənədlərində 
Azərbaycanın  beynəlxalq  səviyyədə  tanınmış  sərhədlər 
çərçivəsində  ərazi  bütövlüyü  dəstəklənmiş,  Azərbaycanın  iş-
ğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsindən və digər rayon-
ların  ərazilərindən  silahlı  qüvvələrin  qeyd-şərtsiz  çıxarılması, 
məcburi köçkünlərin öz vətənlərinə qayıtmaq və təhlükəsiz ya-

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
107
www.elkhan-suleymanov.az
şamaq hüquqlarının təmin edilməsi tələb edilmişdir. 
Eyni  zamanda  vurğulanmalıdır  ki,  beynəlxalq  ictimaiyyət 
yalnız  münaqişə  ilə  bağlı  müxtəlif  sənədlər  qəbul  etməklə 
kifayətlənmiş,  bu  sənədlərdə  öz  əksini  tapmış  müddəaların 
reallaşdırılması  istiqamətində  heç  bir  praktiki  iş  görməmiş, 
təcavüzkar  dövlət  olan  Ermənistana  qarşı  heç  bir  sanksiya 
tətbiq  etməmiş,  bu  dövlətə  qarşı  heç  bir  təzyiq  göstərməmiş, 
hətta  işğalçı  Ermənistanla  işğala  məruz  qalmış  Azərbaycan 
arasında heç bir fərq qoymamışdır. Bundan əlavə, beynəlxalq 
təşkilatlar  bir  çox  hallarda  “Ermənistanın  Azərbaycan 
ərazilərini  işğal  etməsi”,  “Ermənistanın  işğalı  və  həyata  ke-
çirdiyi etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan artıq 
azərbaycanlının qaçqın və məcburu köçkün halına düşməsi” və 
s. kimi ifadələr işlətməkdən belə yan keçməyi daha üstün tu-
turlar.
 Şübhəsiz ki, dünya ictimaiyyətin işğal altında olan ərazilərin 
azad edilməsi və Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
sərhədləri  çərçivəsində  dövlət  suverenliyinin  təmin  edilməsi, 
qaçqın və məcburi köçkünlərin pozulmuş hüquqlarının bərpa 
edilməsi, onların öz vətənlərinə qayıtmaq və təhlükəsiz yaşa-
maq  hüquqlarının  təmin  edilməsi  məsələlərinə  biganə  yanaş-
maları Azərbaycan vətəndaşlarını ciddi narahat edir və onların 
narazılığının getdikcə artmasına səbəb olur. 
Nə üçün dünya ictimaiyyəti işğalçı Ermənistan dövlətinə qar-
şı sanksiyalar tətbiq etmək istəmir? Nə üçün dünya ictimaiyyəti 
Ermənistanın işğalçılıq  və işğal edilmiş ərazilərdə həyata ke-
çirdiyi  etnik  təmizləmə  cinayətlərinə  göz  yumur?  Nə  üçün 
dünya  ictimaiyyəti  işğalçı  Ermənistandan  beynəlxalq  hüqu-
qun imperativ prinsiplərinə riayət edərək işğal etdiyi əraziləri 
qeyd-şərtsiz  azad  etməyi  tələb  etmək  və  bu  istiqamətdə 
BMT  Nizamnaməsində  təsbit  olunmuş  mexanizmlərdən 
istifadə  etmək  əvəzinə, ATƏT-in  Minsk  qrupunun  vasitəçiliyi 
ilə  Azərbaycan  və  Ermənistan  prezidentlərinin  danışıqla-
rı  çərçivəsində  tərəfləri  kompromis  əldə  etməyə  çağırır? 
Görəsən,  Azərbaycan  Ermənistan  ərazilərini  işğal  etmiş  olsa 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
108
www.elkhan-suleymanov.az
idi, dünya ictimaiyyəti indi Ermənistana göstərdiyi münasibəti 
Azərbaycana  da  göstərərdimi?  Azərbaycan  ictimaiyyəti 
tərəfindən haqlı olaraq bu qəbilədən olan sualları daha tez-tez 
səsləndirilir və onlara obyektiv cavab axtarılır.
Bəlkə,  dünya  ictimaiyyətinin  Ermənistanın  silahlı  təcavü-
zünə, onun Azərbaycan ərazilərini işğal etməsinə və indiyədək 
həmin  əraziləri  işğal  altında  saxlamasına,  yüz  minlərlə 
Azərbaycan  vətəndaşının  hüquqlarının  kütləvi  və  kobud 
şəkildə pozulmasına biganə münasibət nümayiş etdirməsinin 
səbəbi  işğalçı  Ermənistanın  xristian,  işğala  məruz  qalmış 
Azərbaycanın isə müsəlman dövləti olmasıdır. Bu fikir hazır-
da  Azərbaycan  ictimaiyyətində  özünə  yer  tapmaqdadır  və 
son dövrlər cəmiyyətdə bu fikrin tərəfdarlarının sayı getdikcə 
artmaqdadır.  Belə  meyllərin  artması,  sözsüz  ki,  Azərbaycan 
cəmiyyətində dünya ictimaiyyətinə, əsasən də inkişaf etmiş Qərb 
ölkələrinə inamın azalmasına, onların etibarlılığına şübhələrin 
artmasına  gətirib  çıxarır.  Odur  ki,  dünya  ictimaiyyəti  tezliklə 
işğalın aradan qaldırılması, qaçqın və məcburi köçkünlərin öz 
vətənlərinə  qaytarılması  və  təhlükəsiz  yaşamaq  hüquqlarının 
təmin  edilməsi  istiqamətində  praktiki  səylərini  artırmalı,  ikili 
standartlara son qoymalıdır.

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
109
www.elkhan-suleymanov.az
ƏLAVƏ 1. 
Şuşa rayonu üzrə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 
dağıdılmış və məhv edilmiş obyektlər haqqında 
MƏLUMAT
Sıra

Dağıdılmış və 
məhv edilmiş 
obyeklər
Ölçü
vahidi
Ümumi 
miqdarı
Ümumi dəyəri 
(ABŞ dolları), 
1994-cü il üçün 
qiymətlərlə
1.
İşğal edilmiş və 
ya dağıdılmış 
yaşayış məntəqələri 
ədəd
şəhərlər
ədəd
1
qəsəbələr
ədəd
1
kəndlər
ədəd
37
2.
Yaşayış
evləri, mənzillər 
ədəd
6800
1.020.000.000
3.
Sənaye obyektləri
ədəd
35
179.000.000
4.
Kənd təsərrüfatı 
obyektləri (texnika, 
nəqliyyat və s.)
ədəd
183
50.000.000

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
110
www.elkhan-suleymanov.az
cins maldarlıq 
təsərrüfatları
ədəd
1
5.000.000
iribuynuzlu 
heyvanlar
baş
9500
13.300.000
xırdabuynuzlu 
heyvanlar
baş
30000
6.000.000
quşlar
ədəd
26000
234.000
arı ailəsi
ailə
1000
200.000
5.
Texnika, nəqliyyat,
mexanizmlər və s.
ədəd
1050
50.400.000
6.
Rabitə obyektləri, 
telemərkəz
ədəd
15
93.000.000
7.
Səhiyyə 
müəssisələri
xəstəxanalar
ədəd
1
18.200.000
poliklinikalar
ədəd
1
2.000.000
“Şuşa” sanatoriyası
ədəd
1
100.000.000
“Şəfa” turist bazası
ədəd
1
5.000.000

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
111
www.elkhan-suleymanov.az
uşaq sanatoriyası
ədəd
1
10.000.000
meşə sağlamlıq 
məktəbi
ədəd
1
3.000.000
təcili tibbi yardım 
stansiyası
ədəd
1
2.000.000
sanitar-epidemioloji 
stansiyası
ədəd
1
1.000.000
stomatoloji 
poliklinika
ədəd
1
1.200.000
apteklər
ədəd
5
500.000
optika mağazası
ədəd
1
50.000
kənd sahə 
xəstəxanaları
ədəd
2
350.000
kənd həkim 
ambulatoriyaları
ədəd
6
300.000
feldşer-mama 
məntəqələri
ədəd
11
440.000
8.
Tədris müəssisələri 
(məktəblər, 
TPM texnikumlar,
institutlar)
ədəd
37
362.000.000

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
112
www.elkhan-suleymanov.az
9.
Məktəbəqədər 
müəssisələr 
(bağçalar)
ədəd
7
14.000.000
10.
Mədəniyyət 
müəssisələri 
kitabxanalar
ədəd
31
6.200.000
klublar və 
mədəniyyət evləri
ədəd
30
15.000.000
muzey eksponatları
ədəd
5000
35.000.000
rəsm qalereyasının 
eksponatları
ədəd
1500
6.000.000
teatr
ədəd
1
5.000.000
uşaq incəsənət və 
musiqi məktəbləri
ədəd
8
14.000.000
mədəniyyət və 
istirahət parkları
ədəd
3
15.000.000
kinoteatrlar
ədəd
2
8.000.000
11.
Avtomobil yolları
km
300
450.000.000
12.
Dəmir yolu xətləri
-
-

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
113
www.elkhan-suleymanov.az
13.
Körpülər 
(avtomobil, 
dəmir yolu və s.)
ədəd
25
75.000.000
14.
Su anbarları
ədəd
2
4.000.000
15.
Magistral  su  xətləri 
(kanalları)
km
550
82.500.000
16.
Elektrik xətləri
km
850
25.500.000
17.
Magistral qaz 
boru xətləri
km
620
35.300.000
18.
İstilik sistemləri
ədəd
1
8.000.000
19.
Kanalizasiya
 sistemləri
km
35
25.800.000
20.
Digər maddi 
dəyərlər
1.510.000.000
Dəymiş ziyanın
ümumi miqdarı, $
4.257.474.000
Qeyd:  
1. Hazırda dağıdılmış, vaxtilə dövlət tərəfindən qorunan 248 tarixi 
abidə, M.P.Vaqifin məqbərəsi, Daşaltı Dövlət Təbiət yasaqlığı və Pale-
ontoloji abidə “Xan mağarası” qiymətsizdir.
2.  19  il  ərzində  erməni  işğalçıları  tərəfindən  talan  və  istismara 
məruz qalan 10000 ha əkin sahələri, 10540 ha otlaqlar, 89 ha meyvə 
bağları,  8359  ha  meşə  sahələrinin  qiymətləndirilməsi  mümkünsüz-
dür.

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
114
www.elkhan-suleymanov.az
ƏLAVƏ 2. 
Keçmiş DQMV inzibati ərazisinə aid olmayan işğal 
edilmiş Azərbaycan rayonları üzrə Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən dağıdılmış və məhv edilmiş 
obyektlər haqqında məlumat 
Kəlbəcər  rayonu üzrə Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən dağıdılmış və məhv edilmiş obyektlər haqqında 
MƏLUMAT
Sıra

Dağıdılmış və 
məhv edilmiş 
obyeklər
Ölçü
vahidi
Ümumi 
miqdarı
Ümumi dəyəri 
(min ABŞ 
dolları),
1994-cü il üçün 
qiymətlərlə
1.
İşğal edilmiş və 
ya dağıdılmış 
yaşayış 
məntəqələri 
ədəd
128
574000
2.
Yaşayış evləri, 
mənzillər 
(şəhərlərdə, 
yaşayış 
məntəqələrində) 
ədəd
12000
650000
3.
Sənaye 
obyektləri
ədəd
18
9000

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
115
www.elkhan-suleymanov.az
4.
Kənd təsərrüfatı 
obyektləri 
(texnika, 
nəqliyyat və s.)
ədəd
627
47000
əkinçilik sahələri
ha
3952
2000
maldarlıq 
təsərrüfatları
ha
55
3800
iribuynuzlu 
heyvanlar
baş
29179
66600
xırdabuynuzlu 
heyvanlar
baş
113254
14000
meyvə və üzüm 
bağları
ha
500
1000
otlaqlar
ha
13746
12000
5.
Rabitə obyektləri
ədəd
2
1000
6.
Səhiyyə 
müəssisələri
ədəd
76
7500
xəstəxanalar
ədəd
7
700
poliklinikalar
ədəd
23
1100
doğum evləri
ədəd
1
50

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
116
www.elkhan-suleymanov.az
apteklər
ədəd
44
400
7.
Tədris 
müəssisələri 
(məktəblər, 
texnikumlar)
ədəd
97
9700
8.
Məktəbəqədər 
müəssisələr 
(bağçalar)
ədəd
7
400
9.
Mədəniyyət 
müəssisələri 
ədəd
254
7600
kitabxanalar
ədəd
141
2800
klublar
ədəd
112
6700
muzeylər
ədəd
1
500
muzey 
eksponatları
ədəd
12000
1000
10.
Məscidlər
ədəd
1
11.
Avtomobil 
yolları
km
625
62500
12.
Dəmir yolu 
xətləri
km

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
117
www.elkhan-suleymanov.az
13.
Körpülər 
(avtomobil, 
dəmir yolu və s.)
ədəd
21
3500
14.
Su anbarları
ədəd
5
1000
15.
Magistral su 
xətləri (kanalları)
km
92
4000
16.
Elektrik xətləri
km
820
8200
17.
Magistral qaz 
boru xətləri
km
18.
Meşə sahələri
ha
39000
20000
19.
Digər sahələr 
üzrə dəymiş 
zərər
256000
Dəymiş ziyanın 
ümumi miqdarı 
(min ABŞ dolları)
1.774.000,0
Dəymiş zərərin ümumi miqdarı 1.774.000 min (bir milyard 
yeddi yüz yetmiş dörd milyon) ABŞ dolları həcmindədir.

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
118
www.elkhan-suleymanov.az
Ağdam rayonu üzrə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 
dağıdılmış və məhv edilmiş obyektlər haqqında 
MƏLUMAT
Sıra

Dağıdılmış və məhv 
edilmiş obyeklər
Ölçü 
vahidi
Ümumi 
miqdarı 
Ümumi dəyəri 
(min ABŞ dolları), 
1994-cü il üçün 
qiymətlərlə
1.
İşğal edilmiş və ya 
dağıdılmış yaşayış 
məntəqələri 
ədəd
82
1900000
2.
Yaşayış evləri, 
mənzillər 
(şəhərlərdə, yaşayış 
məntəqələrində)
ədəd
34680
1560000
3.
Sənaye obyektləri
ədəd
17
1655
4.
Kənd təsərrüfatı 
obyektləri (texnika, 
nəqliyyat və s.)
ədəd
29
14200
əkinçilik sahələri
ha
19672
1450
maldarlıq 
təsərrüfatları
ədəd
5
7500
iribuynuzlu 
heyvanlar
baş
14915
9147

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
119
www.elkhan-suleymanov.az
xırdabuynuzlu 
heyvanlar
baş
109911
10441
meyvə və üzüm 
bağları
ha
10722
514
otlaqlar
ha
20384
980
5.
Rabitə obyektləri
ədəd
57
11500
6.
Səhiyyə müəssisələri
ədəd
120
39980
xəstəxanalar
ədəd
17
13600
poliklinikalar
ədəd
24
12000
doğum evləri
ədəd
1
600
apteklər
ədəd
26
780
tibb məntəqələri
ədəd
52
13000
7.
Tədris müəssisələri 
(məktəblər, 
texnikumlar)
ədəd
114
23830
8.
Məktəbəqədər 
müəssisələr 
(bağçalar)
ədəd
59
7700

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
120
www.elkhan-suleymanov.az
9.
Mədəniyyət 
müəssisələri 
ədəd
108
25000
kitabxanalar
ədəd
57
13700
klublar
ədəd
47
9600
muzeylər
ədəd
4
1300
muzey eksponatları
ədəd
16850
400
10.
Məscidlər
ədəd
16
1360
11.
Avtomobil yolları
km
266
39900
12.
Dəmir yolu xətləri
km
32
2100
13.
Körpülər 
(avtomobil, 
dəmir yolu və s.)
ədəd
10
900
14.
Su anbarları
ədəd
3
550
15.
Magistral su xətləri 
(kanalları)
ədəd
180
1980
16.
Elektrik xətləri
km
62780
1100
17.
Magistral qaz 
boru xətləri
km
155
18600

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
121
www.elkhan-suleymanov.az
18.
Meşə sahələri
ha
986
147900
19.
Digər maddi 
dəyərlər
2339850
Dəymiş ziyanın 
ümumi miqdarı 
(min ABŞ dolları)
6.100.107,0
Dəymiş zərərin ümumi miqdarı 6.100.107,0 min (altı milyard 
yüz milyon yüz yeddi min) ABŞ dolları həcmindədir.

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
122
www.elkhan-suleymanov.az
Füzuli rayonu üzrə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 
dağıdılmış və məhv edilmiş obyektlər haqqında 
MƏLUMAT
Sıra 

Dağıdılmış və məhv 
edilmiş obyeklər
Ölçü
vahidi
Ümumi 
miqdarı
Ümumi dəyəri
(ABŞ dolları),
1994-cü il üçün 
qiymətlərlə
1.
İşğal edilmiş və ya 
dağıdılmış yaşayış 
məntəqələri 
ədəd
84
2.575.000.000
2.
Yaşayış evləri, 
mənzillər 
(şəhərlərdə, yaşayış 
məntəqələrində)
ədəd
26208
1.928.656.552
3.
Sənaye obyektləri
ədəd
45
45.875.000
4.
Kənd təsərrüfatı 
obyektləri (texnika, 
nəqliyyat və s.)
ədəd
990
117.810.349
əkinçilik sahələri
maldarlıq 
təsərrüfatları
ədəd
40
iribuynuzlu 
heyvanlar
baş
29689

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
123
www.elkhan-suleymanov.az
xırdabuynuzlu 
heyvanlar
baş
55769
meyvə və üzüm 
bağları
ha
16500
otlaqlar
ha
69447
5.
Rabitə obyektləri
ədəd
39
1.948.690
6.
Səhiyyə müəssisələri
ədəd
127
7.496.000
xəstəxanalar, həkim 
məntəqəsi və feldşer 
mama məntəqəsi
ədəd
61
poliklinikalar
ədəd
2
doğum evləri
ədəd
1
apteklər
ədəd
63
7.
Tədris müəssisələri 
(məktəblər, 
texnikumlar)
ədəd
88
1.385.962
8.
Məktəbəqədər 
müəssisələr 
(bağçalar)
ədəd
76
1.765.000
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə