Emblem will be relief print delete before printYüklə 482,39 Kb.
tarix18.05.2017
ölçüsü482,39 Kb.
ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY

Select the Instıtute


Cover Page

Delete before print

EMBLEM WILL BE RELIEF PRINT

DELETE BEFORE PRINT


dE
abant &idot;zzet baysal üniversitesi logosu

Enter the Tıtle of the Thesıs

Select the Program

Enter your NAME and SURNAME

BOLU, February 2015


ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY

THE GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES

SELECT THE DEPARTMENT


INNER PAGE

DELETE BEFORE PRINT

abant &idot;zzet baysal üniversitesi logosu

Enter the Tıtle of the Thesıs


SELECT THE PROGRAM

Enter your NAME and SURNAME


BOLU, January 2015

Approval of the thesIs

ENTER THE TITLE OF THE THESIS IN BOLD submitted by WRITE YOUR NAME AND SURNAME IN BOLD in partial fulfillment of the requirements for the degree of Select the Degree in Select the Department, Abant Izzet Baysal University by,

Examining Committee Members

Signature

Supervisor

Title Name Surname University

Co-Supervisor

Title Name Surname University

Member

Title Name Surname University

Member

Title Name Surname University

Member

Title Name Surname University

Member

If not necessary please delete

Member

If not necessary please delete

January 09, 2015


Prof. Dr. Duran KARAKAS ……………………………

Director, Graduate School of Natural and Applied Sciences


Dedication Page (Delete before print)

To my familyDECLARATION
I hereby declare that all information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct. I also declare that, as required by these rules and conduct, I have fully cited and referenced all material and results that are not original to this work.

Write your Name SURNAME here!

_________________


ABSTRACT

tItle of the thesIs

choose your program

name and surname of the author

ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES

Select the Department

(SUPERVISOR: TITLE, NAME AND SURNAME)

(co-SUPERVISOR: IF THERE IS NO CO-SUPERVISOR DELETE THIS ROW)

BOLU, January 2015

Start typing from here. ABSTRACT; Abstract sayfası, tezin içeriğini kısaca tanımlayan bir sayfadır. Bu sayfada, okuyucu araştırma konusunu oluşturan problem(ler)i, araştırmada kullanılan yöntem(ler)i, elde edilen bulgu ve sonuçları görebilmelidir. Özet metni bir sayfayı aşmamalıdır. Tezler, birçok indekste bu sayfa aracılığı ile tarandığından, bu metnin yazımına azami dikkat gösterilmelidir. Üst kenardan boşluk bırakılmadan, 14pt koyu olacak şekilde büyük harflerle sayfaya ortalanmış şekilde “ABSTRACT” ifadesi yazılmalıdır. Altına 2 adet 1,5 satır aralığı boşluk bırakıldıktan sonra, tez başlığı 12pt koyu fontta ve ortalanmış bir şekilde yazılmalıdır. Daha sonra da birer (1) satır aralıklarla, ortalanmış bir şekilde, program çeşidi, tez yazarının adı ve soyadı, üniversitesi, enstitüsü ve anabilim dalı, varsa bilim dalı, tez danışmanın ünvanı adı ve soyadı (varsa eş danışmanının ünvanı adı ve soyadı) ve son olarak ta tarih ve yer bilgileri 12pt koyu fontla olacak biçimde büyük harflerle sırasıyla verilmelidir. Abstract sayfasının altına “KEYWORDS:” ibaresi 12pt boyutunda koyu ve büyük harfli olacak şekilde yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin sayısı 3 ile 7 adet arasında olmalıdır. Anahtar kelimeler 12pt boyutunda, ilk harfleri büyük olacak şekilde (Örnek: Alıcı Ortam Modellemesi, Tez Formatı,… gibi) yazılmalı ve aralarında virgül olmalıdır. Ek olarak; öğretim üyelerinin unvanlarının yazımında; “Prof. Dr. - Prof. Dr., Doç. Dr.- Assoc. Prof. Dr., Yrd. Doç. Dr. - Assist. Prof. Dr.” şeklinde kısaltmaları kullanılmalıdır. Abstract ve ÖZ sayfaları Yüksek Öğretim Kurumu Tez Veri Tabanındaki taranabilir alanlara yükleneceğinden, bu sayfalarda semboller, tablolar, alt ve üst simgeler veya diğer standart olmayan simge ve karakterler kullanılmamalıdır.
KEYWORDS:
ÖZET

tez adınızı buraya giriniz

programınızı seçiniz

adınızı soyadınızı giriniz

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

anabilim dalınızı seçiniz

(TEZ DANIŞMANI: unvan ad soyad giriniz)

(İKİNCİ DANIŞMAN: yoksa siliniz……)

bolu, Ocak - 2015
ÖZ, ABSTRACT bölümünün Türkçe yazımıdır. Tez çalışmasına ilişkin anahtar kelimeler koyu renkli ve büyük harfle yazılan “ANAHTAR KELİMELER:” ibaresinin ardından Türkçe olarak yazılmalıdır. Özet ve Abstract sayfaları Yüksek Öğretim Kurumu Tez Veri Tabanındaki taranabilir alanlara yükleneceğinden, bu sayfalarda semboller, tablolar, alt ve üst simgeler veya diğer standart olmayan simge ve karakterler kullanılmamalıdır.
ANAHTAR KELİMELER:


TABLE OF CONTENTS

Page

ABSTRACT 6

ÖZET 7

TABLE OF CONTENTS 8

LIST OF FIGURES 9

LIST OF TABLES 10

LIST OF ABBREVIATIONS AND SYMBOLS 11

1. INTRODUCTION 13

1.1Example of Second Level Sub-heading 14

1.1.1Example of Third Level Sub-heading 15

Example of Fourth Level Sub-heading 16

Example of Fifth Level Sub-heading 17

2.AIM AND SCOPE OF THE STUDY 18

1.TEZ YAZIM KILAVUZU (THESIS MANUAL) 20

2.1Giriş ve Amaç 21

2.2Tez Sürecinde Yapılması Gereken İşlemler 22

2.2.1Tez Sınavından Önce 23

2.2.2Tez Sınavından Sonra 24

2.3Tezleri Oluşturan Bölümler 26

2.4Tezleri Oluşturan Bölümlerin Genel Yazım Planı 27

2.5Dış Kapak (Cover page) ve İç Kapak (Inner page) Sayfası 28

2.6Approval page 30

2.7Dedication page 31

2.8Declaration page 32

2.9Abstract 33

2.10Özet 34

2.11Table of contents page 35

2.12List of Figures, Tables, Abbreviations and Symbols Pages 36

2.13Diğer Listeler (Varsa) 37

2.14Yazım Şekli ve Karakteri 38

2.15Sayfa Düzeni 39

2.16Paragraf Düzeni ve Satır Aralıkları 40

2.17Ana Bölüm ve Alt Bölümlerin Düzenlenmesi 41

2.18Şekiller (Resimler) ve Çizelgeler (Tables) 43

2.19Denklemler (Equations) 45

2.20Dipnotlar (Footnotes) 46

3.YÖNTEM (MATERIALS AND METHODS) 47

4.BULGULAR (RESULTS AND DISCUSSIONS) 48

5.ANA BÖLÜM BAŞLIĞI (VARSA) 49

6.SONUÇ VE ÖNERİLER (CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS) 50

REFERENCES 51

6.1Alıntılar (Citations) 52

6.2Atıflar (kaynakların metin içinde gösterimi) 53

6.2.1Yazar soyadına göre atıf verme 54

6.2.2Kaynakların yazımı 56

Makale (Article) 57

Bildiri (Report, Presentation) 58

Kitap (Book) 59

Tez (Thesis) 60

Derleme (Compilation) 61

Standart (Standard) 62

Resmi Gazete (Kanun, Tebliğ, Yönetmelik ve Tüzük) 63

Yazarsız, sorumluluğu bir kuruluşta olan yayınlar 64

İnternet (Internet) 65

6.2.3Kaynakların listelenmesi 66

7.APPENDICES 68

8.CURRICULUM VITAE 69


LIST OF FIGURES

Page

List of Figures, numaralandırılmış şekillerin sırası ile verildiği, Table of Contents sayfasından sonra gelen bir dizindir. Bu bölümün başlığı olan “LIST OF FIGURES” ibaresi büyük harflerle koyu olarak 14pt yazı boyutunda metin alanının üst kısmından boşluk bırakılmadan sayfaya ortalanarak yazılmalıdır.

İki adet 1 satır aralığı boşlukla başlayan ikinci satırda altı çizili olarak koyu ve 12pt boyutunda “Page” sözcüğü sağa dayalı olarak yazılır ve 1,5 satır aralığı boşluk bırakıldıktan sonra dizin yazımına geçilir.

Dizinin yazımında 12pt karakter büyüklüğü ve 1 satır aralığı kullanılmalıdır. Ayrıca şekil ve numarasının yazımı koyu karakterde iken şekil açıklamalarının veya adlarının yazımı koyu karakterde olmamalıdır. Şekil numarası ile şeklin bulunduğu sayfa numarasının arasına ilgili şeklin açıklaması veya adı yazılmalıdır. Sayfalar bir önceki sayfayı izleyecek şekilde Roma rakamıyla numaralandırılmalıdır. Şekil listesi hazırlandıktan sonra bu açıklamalar silinmelidir.


LIST OF TABLES

Page

List of Tables, numaralandırılmış çizelgelerin sırası ile verildiği bir dizindir. Bu dizin, List of Figures sayfasında uygulanan kurallar çerçevesinde hazırlanmalıdır. Bu açıklamalar List of Tables oluşturulduktan sonra silinmelidir.


LIST OF ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

AIC : Akaike Information Criteria

ANN : Artificial Neural Network

App : Appendix

BP : Backpropagation

CGI : Common Gateway Interface

ESS : Error sum-of-squares

GARCH : Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity

GIS : Geographic Information Systems

HCA : Hierarchical Cluster Analysis

Mbps : Megabits per second

St : Station

SWAT : Soil and Water Assessment Tool

UMN : University of Minnesota

LIST OF ABBREVIATIONS AND SYMBOLS vb. listelere ihtiyaç duyulması durumunda bu liste başlığıyla birlikte değiştirilebileceği gibi, yeni listeler de eklenebilir. LIST OF ABBREVIATIONS AND SYMBOLS tez içerisinde geçen sembollerin sırası ile verildiği bir dizindir. Bu sayfanın başlığı olan “LIST OF ABBREVIATIONS AND SYMBOLS” ifadesi büyük harflerle koyu olarak 14pt yazı boyutunda metin alanının üst kısmından boşluk bırakılmadan ortalanarak yazılmalıdır.

İki adet 1 satır aralık boşluk ile dizin yazımına geçilmelidir. Dizin yazımında sembolün bulunduğu sayfa numarası verilmemelidir. Sadece semboller yazılıp, açıklamaları yapılmalıdır.

Dizinin yazımında 12pt karakter büyüklüğü ve 1,5 satır aralığı kullanılmalıdır. Ayrıca semboller koyu karakterde yazılırken açıklamaları veya adları koyu karakterde yazılmamalıdır.


ACKNOWLEDGEMENTS

The author wishes to express his deepest gratitude to his supervisor Prof. Dr. …………. and co-supervisor Prof. Dr. ……………… for their guidance, advice, criticism, encouragements and insight throughout the research.


The author would also like to thank Assoc. Prof. Dr. ………………… for his/her suggestions and comments.
The technical assistance of Mr./Mrs ……………… and Mr./Mrs. are gratefully acknowledged.
This study was supported by the ……………………., Grant No: ……………

1. INTRODUCTION

The text, or the main body of a thesis, is divided into multiple chapters to help the reader in understanding the subject matter. Although the detailed organization of the text varies among academic disciplines, the formatting of the text must be consistent throughout. All headings and subheadings should be presented in the same way in each chapter, in terms of capitalization, placement on type page and kind of type used. No headers, giving the titles of chapters or other sections are allowed at the top of the pages, nor any footer at the bottom of pages.

If used, Chapters are numbered consecutively in Arabic or Roman numerals and capital letters (CHAPTER 1, CHAPTER 2, etc., or CHAPTER I, CHAPTER II, etc.). In addition to general titles like INTRODUCTION, the chapters need short but substantially descriptive titles, as well.

Only new chapters should begin with a new right page. Within a chapter, the presentation of subsections must be continuous; partially filled pages of text are acceptable only on non-textual pages, such as those presenting tables and illustrations.In this pattern and thesis guide; no chapter headings were used!

1.1Example of Second Level Sub-heading

İkinci düzey alt bölüm başlıklarını yazmak için stiller bölümünden fbe_başlık_2 stilini seçiniz. Örneğin 1. INTRODUCTION bölümün ilk “1.1 Alt bölüm Başlığı”nı “1.1 Örnek İkinci Düzey Alt Başlık” olarak yazmak istiyoruz. Bunun için başlığı yazmak istediğiniz satıra numara vermeden “Örnek İkinci Düzey Alt Başlık” yazıp stiller bölümünden fbe_başlık_2 stilini seçiniz. Böylece istediğiniz alt başlık numarasıyla beraber aşağıda verildiği gibidir.

1.1.1Example of Third Level Sub-heading

Dört ve beşinci düzey alt bölüm başlıklarını yukarıda verildiği gibi ikinci ve üçüncü düzey alt başlıklarıyla aynı şekilde yapabilirsiniz.

Example of Fourth Level Sub-heading

Dördüncü düzey alt bölüm başlıklarını yukarıda verildiği gibi ikinci ve üçüncü düzey alt başlıklarıyla aynı şekilde yapabilirsiniz.

Example of Fifth Level Sub-heading

Beşinci düzey alt bölüm başlıklarını yukarıda verildiği gibi ikinci ve üçüncü düzey alt başlıklarıyla aynı şekilde yapabilirsiniz.

Not: Güncellenen ve eklenen başlıkların içindekiler tablosunda görünmesi için TABLE OF CONTENTS tablosuna gidiniz. Tablonun herhangi bir yerine sağ tıklayıp “Alanı Güncelleştir” seçeneğini seçiniz. Çıkan pencereden “Tüm tabloyu güncelleştir” düğmesini işaretleyiniz. Yazmış olduğunuz yeni alt bölüm başlığının içindekiler tablosuna otomatik olarak numarasıyla birlikte eklendiğini görebilirsiniz

2.AIM AND SCOPE OF THE STUDY

Start writing from here! …….

abant &idot;zzet baysal üniversitesi logosu

Figure 2.. Abant Izzet Baysal University emblem.

Resim ya da şekil yazısı eklemek için resmin üzerine sağ tıklayıp “Resim yazısı ekle” seçeneğini seçiniz. Açılan pencerede şekil numarası otomatik olarak verilmiş bir şekilde karşınıza çıkacaktır. Eğer “Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı” ifadesi ile karşılaşırsanız hata metninin üzerine sağ tıklayıp açılan menüden “Alanı Düzenle” seçeneğini seçiniz. Açılan pencerede “Stil Adı:” bölmesinde fbe_başlık_1’i seçerek “Tamam” düğmesine basınız. Daha sonra istediğiniz şekil açıklaması veya adını giriniz. Kalın olması gereken “Figure 2.1.” ifadesini seçip kalınlaştırınız. Bu şeklin şekil listesinde gözükmesi için şekil listesine giriniz. Her hangi bir yere sağ tıklayınız ve “Alanı Güncelleştir” seçeneğini seçiniz.

f:\fbe\abantmühson.jpg

Figure 2.. Emblem for the Faculty of Engineering and Architecture.


Table 2.. Emissions from domestic heatings (tonnes/day).
PM

SOx

NOx

VOC

CO

136,0

66,0

13,4

10,7

4,40 1. TEZ YAZIM KILAVUZU (THESIS MANUAL)

Her yeni ana bölüm başlığı eklemek istediğinizde size uygun ifadeyi sayfanın başına yazdıktan sonra stiller bölümünden fbe_başlık_1 stilini seçiniz.

Örneğin yukarıda verilen “3.TEZ YAZIM KILAVUZU” ifadesini kendimiz oluşturmak için; yazmak istediğiniz satıra numara vermeden “TEZ YAZIM KILAVUZU” yazıp stiller bölümünden fbe_başlık_1 stilini seçiniz. Böylece istediğiniz ana bölüm başlığı yukarıda verildiği gibi numarasıyla beraber olacaktır.

2.1Giriş ve Amaç

Bu kılavuz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı İngilizce Lisansüstü programlara sahip Anabilim Dallarında hazırlanacak olan Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin yazılmasında belli bir standardı sağlamak, uyulması gereken esasları ve biçimsel nitelikleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilen temel kurallara (yazım biçimi, kapak sayfaları ve benzeri gibi aşağıda yer alan bilgilere) uymak koşulu ile yazarlar kendi anabilim dallarının akademik farklılıklarından gelen çeşitliliği bütünlükten uzaklaşmadan tezlerine uygulayabilirler.

2.2Tez Sürecinde Yapılması Gereken İşlemler

2.2.1Tez Sınavından Önce

İlgili Enstitü Anabilim Dalı kararının Ek’leri olarak; 1 adet Ciltlenmemiş Tez, Jüri Atama Formu ve Tez Teslim Formu-I, tez sınavından en az 30 gün önce Fen Bilimleri Enstitüsü’ne teslim edilmelidir.

2.2.2Tez Sınavından Sonra

Tez sınavından sonra, jüri üyelerinin belirlediği düzeltmeler varsa bu düzeltmeler; sınav tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tamamlandıktan sonra tezin bir kopyası ciltlenmemiş halde Enstitüye teslim edilerek son kontrol yaptırılmalıdır. Kontrol işlemleri tezlerde hata kalmayıncaya kadar devam edilmesi gereken bir süreçtir. Bu süreç tamamlandıktan sonra web sayfamızda verilen Tez Teslim Formu-II ile birlikte aşağıda verilen işlemler yapılmalıdır:

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri,


 • 2 adet Tez Veri Giriş ve Yayınlama İzin Formu,

 • 1 Adet ciltlenmiş tez

 • Tez kopyasını içeren 2 adet CD

Enstitü Müdürlüğüne teslim etmelidir.


 • Tezin tamamının, imzalı Tez Kabul ve Onay Sayfasının (tarayıcı yoluyla), Abstract ve Özet’inin PDF formatında kopyalanmış olduğu 2 adet CD getirilmelidir. Compact Disc (CD)’ler korunaklı ve dayanıklı kaplar içerisinde olmalı ve üzerine “CD Kapak Yazısı İçeriği” nde verilen bilgiler, bilgisayardan alınacak çıktı ile oluşturulmalı ve yerleştirilmelidir.


CONTENTS OF LABEL TO BE USED ON CD COVERS:

Name of Thesis:

Reference No:

University:

Graduate School:

Program: MSc Thesis or PhD Thesis

Date of Thesis Exam or Dissertation Exam:


 • 2 Adet Tez Veri Giriş Formu hazırlanmalıdır. Tez kopyasını içeren CD hazırlanırken http://tez2.yok.gov.tr/ adresindeki kurallar dikkate alınmalıdır. Tez Veri Giriş Formlarının hazırlanması için ise; ilk önce Yüksek Öğretim Kurumunun tez veri girişi sayfasından (http://tez2.yok.gov.tr/) üye olunmalı, istenen kurallara göre bilgisayar ortamında doldurulup çıktıları imzalı bir şekilde Enstitüye getirilmelidir.

2.3Tezleri Oluşturan Bölümler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilen tezleri oluşturan bölümler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bir tezi oluşturan bölümler tezin yapıldığı anabilim dallarındaki akademik farklılıklardan dolayı az da olsa değişebilir. Bu çeşitlilikten dolayı, aşağıdaki tabloda yer alan ve içinde “(varsa)” veya “Örnek” ifadeleri olan bölümlerin tezlerin içinde olma zorunluluğu yoktur. Diğer bölümler ise tezlerin içinde olması gereken bölümlerdir.

Table 3.. Main parts of the theses accepted by the Graduate School of Natural and Applied Sciences of AIBU.


Cover Page

Inner Page

Approval Page

Dedication Page

Declaration Page

Abstract Page

Özet Page

Table of Contents Page

List of Figures (Varsa)

List of Tables (Varsa)

Lists of Abbreviations and Symbols Page (Varsa)

Additional Lists (Varsa)

Acknowledgement Page

1. INTRODUCTION

2. AIM AND SCOPE OF THE STUDY

2.1 Alt Bölüm Başlığı

2.1.1 Alt Bölümün Bölümü

……….


3. MATERIALS AND METHODS

3.1 Alt Bölüm Başlığı (e.g. Materials)

3.1.1 Alt Bölümün Bölümü

3.2. (e.g. Methods)4. RESULTS AND DISCUSSIONS

5. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

6. REFERENCES

7. APPENDICES (varsa)

8. CURRICULUM VITAE

2.4Tezleri Oluşturan Bölümlerin Genel Yazım Planı

Tezleri oluşturan bütün bölümler A4 standardında beyaz birinci hamur kâğıdın sadece bir yüzüne, Microsoft Word, Scientific Work Place, Latex veya Open Office ortamında bilgisayar kullanılarak yazılmalı ve lazer yazıcıdan çıktı alınmalıdır. Yazımda her sayfanın sol kenarından 4 cm diğer kenarlardan ise 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Tezlerde kullanılması gereken yazım karakterleri ise “Times New Roman” veya “Arial” olmalıdır. Kullanılacak olan yazım karakterinin boyutu, metin düzeni ve benzeri gibi detaylı bilgiler ilgili bölümlerin ilgili kısımlarında örneklendirmeler yapılarak verilmiştir.

2.5Dış Kapak (Cover page) ve İç Kapak (Inner page) Sayfası

Tezin en dışındaki kapak olup kapakta yazılması istenen tüm bilgiler düşey orta çizgisini ortalayacak bir biçimde yazılmalı ve sayfaya numara verilmemelidir. Dış kapak sayfasının genel yapısı Şekil 3.1’de verilmiştir.

Bütün yazılar koyu ve büyük harfli olmalıdır. Ayrıca yazımda 1,5 satır aralığı kullanılmalı ve bütün yazılar 14pt -18pt olmalıdır.

Üniversitenin ve Enstitü adının yazılı olduğu satırlara, üst kenardan boşluk bırakılmadan başlanmalıdır.

Eğer başlık bir satırdan fazla ise anlamlı olarak bölünmeli ve en fazla üç satıra sığacak şekilde olmalıdır. Tez başlığında herhangi bir şekil veya sembol kullanılmamalıdır.

Tezin adı yazıldıktan sonra, sırasıyla, 4 adet 1,5 satır aralığı boşluk bırakılarak program çeşidi (Yüksek Lisans veya Doktora), 3 adet 1,5 satır aralığı boşluk bırakıldıktan sonra, Yazarın Adı ve Soyadı (herhangi bir unvan kullanılmamalıdır). Son olarak 4 adet 1,5 satır aralığı boşluk bırakılarak, sınav yeri ve tarihi ortalanmış biçimde yazılmalıdır.

Dış kapağın arka yüzeyinde herhangi bir yazı veya işaret bulunmamalıdır. Dış kapak sayfasının sırt kısmında bulunması gereken bilgiler;

Yazım 8pt-16pt boyutunda ve büyük harfli olmalıdır. Yukarıdan aşağıya doğru, tezin kabul yılı, tezin çeşidi, yazarın adı ve soyadı yazılmalıdır.Renk:

Yüksek lisans tezlerinde dış kapak, yeşil renkli cilt bezinden, doktora tezlerinde ise mavi renkli cilt bezinden hazırlanmalıdır. Dış Kapaktaki tüm yazılar ALTIN YALDIZLI renkte olmalıdır.İç kapak sayfası (Inner page)

Dış kapak sayfasından sonra gelmelidir. Yazım şekli (Renk ve Anabilim Dalı satırı hariç) ve bilgi içeriği dış kapak sayfasında verildiği gibidir.Figure .1. Layouts of the cover and inner pages2.6Approval page

İç kapak sayfasından sonra yer alan bu sayfa, tezlerin jüri önünde başarıyla savunulduğunu, tezin aranan nitelikleri taşıdığını gösteren bir belge niteliğindedir.

Üst kenardan boşluk bırakılmadan 14pt koyu olacak şekilde büyük harflerle sayfaya ortalı şekilde “APPROVAL OF THE THESIS” ifadesi yazılmalıdır. Hemen altına 1,5 satır aralığı boşluk bırakıldıktan sonra sol taraftan 1 Tab içeriden başlanarak metin yazımına geçilmelidir. Metnin yazım boyutu 12pt olup, yazımda 1 satır aralığı kullanılmalıdır. Ayrıca tez yazarının adı küçük, soyadı büyük harflerle koyu yazım karakterinde olmalıdır. Yazarın adı ve soyadı kısmında herhangi bir unvan kullanılmamalıdır. Tezin adının tamamı büyük harfli olmalı ve koyu yazım karakteri kullanılmalıdır.

Bu sayfa danışmandan başlamak üzere sınavda yer alacak olan diğer üyelerin unvanları, adları akademik kıdem dikkate alınarak yazılmalı ve imzalanmalıdır. Savunmanın başarılı olması durumunda, jüri üyeleri tarafından imzalanan belge, Enstitü Müdürü’nün de onayı alındıktan sonra teze ilave edilmelidir. İmzalar için mavi renkte mürekkepli kalem kullanılmalıdır. Sayfaya numara verilmemelidir.

2.7Dedication page

Kabul ve onay sayfasından sonra gelen bu sayfada tezin ithaf edileceği kişi veya kişiler sayfanın ortasına gelecek şekilde, ortalanmış şekilde yazılmalıdır.

2.8Declaration page

Şablon kısmında değiştirilmez şekilde verilmiştir. Olduğu gibi kullanılacaktır.

2.9Abstract

Şablonda verildiği şekildedir.

2.10Özet

Şablonda verildiği şekildedir.

2.11Table of contents page

Table of contents sayfası, tezde yer alan tüm bölümlerin ABSTRACT sayfasından başlayacak şekilde sayfa numarası verilerek hazırlanması gereken bir dizindir. “Table of contents” başlığı büyük harflerle, koyu olarak, 14pt yazı boyutunda ve metin alanının üst kısmından boşluk bırakılmadan sayfaya ortalanarak yazılmalıdır.

İki adet 1 satır aralığı boşlukla başlayan ikinci satırda; altı çizili olarak, koyu ve 12pt boyutunda “Page” sözcüğü sağa dayalı olarak yazılmalı ve 1,5 satır aralık boşluk bırakıldıktan sonra dizin yazımına geçilmelidir. Dizinin yazımında 12pt karakter büyüklüğü ve 1,5 satır aralığı kullanılmalıdır. Dizin içerisindeki alt başlıklar 1 satır aralığında olmalıdır.

Tez metninde kullanılan her bir ana bölümün ve ana bölümün alt bölümün başlığı, numarası ile birlikte ifade biçiminde hiçbir değişiklik yapılmaksızın tümüyle aynı olarak bu sayfada yer almalıdır. Her bir başlığın hizasına, sadece o başlığın yer aldığı ilk sayfanın numarası yazılmalıdır. Her bir satırın başlık ve sayfa numarası arasındaki kısım noktalama ile doldurulmalıdır. İtalik karakter kullanılmamalıdır.

Bu sayfada yer alan, Abstract, Özet, Table of Contents, List of Figures, List of Tables, List of Abbreviations and Symbols, Introduction gibi Ana Bölüm Başlıkları ile References ve Appendices ifadelerinin hepsi büyük harflerle ve koyu olarak yazılmalıdır. Alt bölüm başlıklarında bulunan her sözcüğün (ve, veya, ile vb. bağlaçlar haricinde) ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olmalıdır ve koyu yazılmamalıdır.

2.12List of Figures, Tables, Abbreviations and Symbols Pages

Bu sayfaların hazırlanması ile ilgili bilgiler ilgili sayfalarda belirtilmiştir.

2.13Diğer Listeler (Varsa)

Enstitü tarafından belirlenmiş olan dizinlerden başka dizinlerin veya listelerin tezlere eklenmesi ihtiyacı duyulduğu durumlarda, yazarlar yukarıda verilen listelerde geçen kurallara uygun bir şekilde ek listelerini hazırlamalıdırlar.

2.14Yazım Şekli ve Karakteri

Tezler, A4 standardında beyaz birinci hamur kâğıdın sadece bir yüzüne, Microsoft Word, Scientific Work Place, Latex veya Open Office ortamında bilgisayar kullanılarak yazılmalıdır.

Tez metinin yazımın da 12pt boyutunda “Times New Roman” veya 11pt boyutunda “Arial” tipi yazım karakterleri kullanılmalıdır. Tablolarda, formüllerde, alt veya üst indislerde okunabilir olması koşulu ile daha küçük veya büyük punto yazım karakterleri kullanılabilir. Tezler, imlâ ve noktalama kuralları bakımlarından Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzunda öngörülen kurallara uygun olarak yazılmalı ve ifadelerde genellikle “yapılmıştır, edilmiştir” şeklinde ifade edilmelidir. Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. Yazarlar ihtiyaç duyarlarsa, metin içerisinde italik veya koyu yazım karakterlerini de kullanabilirler.

2.15Sayfa Düzeni

Tez yazımda, her sayfanın sol kenarından 4cm diğer kenarlardan ise 2,5cm boşluk bırakılmalıdır. Tez metninde, satır sonlarında hece bölmesi yapılmamalı ve tez metninin yazımı iki yana yasla düzeninde olmalıdır.

2.16Paragraf Düzeni ve Satır Aralıkları

Tez metninde paragraflara sol taraftan 1 tab içeriden başlanmalıdır. Tez metninin yazımında 1,5 satır aralığı kullanılmalı ve iki paragraf arasında 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

2.17Ana Bölüm ve Alt Bölümlerin Düzenlenmesi

Tez yazımında tüm ana bölümler yeni bir sayfadan başlamalıdır. Sayfanın üst kısmı ile ana bölüm başlığı arasında, ana bölüm başlığı ile alt bölüm başlığı arasında, ana bölüm başlığı ile ilk paragraf arasında 2 adet 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

Alt bölüm başlıklarının öncesindeki paragraf ile arasında 2 adet 1 satır aralığı, sonrasında gelen ilk paragraf arasında ise 1 adet 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Ana bölüm ve alt bölüm başlıkları sol taraftan 1 tab içeriden yazılmalı ve ana bölüm başlıkları 14pt boyutunda, koyu; alt bölüm başlıkları ise 12pt boyutunda ve koyu olmalıdır. Ayrıca ana bölüm ve alt bölüm başlık uzunluklarının bir satırı geçtiği durumlarda ilk satırın (numara hariç) başladığı sütundan başlanılarak 1,5 satır aralığında ikinci satır yazılmalıdır. Ana bölüm başlıkları büyük harfle yazılmalıdır.

Alt bölüm başlıklarında bulunan sözcüklerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük harfle yazılmalıdır. Eğer varsa alt bölüm başlıklarındaki “ve, veya, ile” gibi bağlaçlar küçük harfle yazılmalıdır. Bütün ana bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır. Ayrıca ana bölüm başlığına numara verildikten sonra nokta konmalıdır (Örnek: 2. INTRODUCTION gibi…). Ancak alt bölüm başlıklarına numara verildikten sonra nokta konulmamalıdır (Örnek: 2.1.1 Alt Bölüm Başlığı).

Birinci ana bölüm başlığının adı, numarasıyla beraber “1. INTRODUCTION” şeklinde olmalıdır. “1. INTRODUCTION” ana bölüm başlığından sonra gelen ilk alt bölüm başlığı numarası ile beraber yazılımı “1.1 Alt Bölüm Başlığı” şeklinde olmalıdır. Eğer bu alt bölümün başka bir alt bölümü daha varsa “1.1.1 Alt Bölümün Başlığı” şeklinde devam etmelidir. Bu durum diğer tüm ana bölümler ve bunların alt bölümleri için de benzer şekilde nümerik olarak devam etmelidir.

Alt bölüm başlıkları, sayfanın son satırı olarak yazılmamalıdır. Böyle bir durumda başlık daha sonraki sayfada yer almalıdır. Ayrıca alt bölüm başlıklarından sonra en az iki satır yazı yazılamıyorsa boş bırakılıp başlık bir sonraki sayfaya yazılmalıdır.

Numaralı bölüm ve alt bölüm başlıkları arasında numarasız ara başlıklar varsa bunlar koyu ve italik olarak 12 pt yazı boyutunda ve ortalanmış verilmelidir. Bu ara başlıklardan öncesinde ve sonrasında 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Başlıkların sonuna herhangi bir noktalama işareti konmamalıdır.

Yazarlar gerekli gördükleri takdirde tezlerinde geçen bütün tanım, teorem ve örneklere numara verebilirler. Bu durumda, Tanım, Teorem veya Örnek ifadelerinden sonra ilk rakam ana bölümün, ikinci rakam varsa alt bölümün numarası, son rakam ise bölüm içindeki sıra numarası olmak üzere, ardışık bir şekilde numaralama yapılmalıdır. Örnek: 2. Ana Bölümün, 3. Alt Bölümünün 4. Tanımı “2.3.4 Tanım” biçiminde sol taraftan 1 tab içeriden ve koyu karakterde yazılmalıdır. Tanım, teorem ve örneklerden önce ve sonra 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

2.18Şekiller (Resimler) ve Çizelgeler (Tables)

Şekiller (Figures), Çizelgeler (Tables) ve Resimler (Photos) metin içerisinde ortalanmalı ve mümkünse metinde sözü edilen sayfada (ya da en çok bir sonraki sayfada) ve ilgili bölümde yer almalıdır. Taşma durumu ile karşılaşıldığında; net olarak görülecek ve okunabilecek boyutta küçültülmeli veya “APPENDICES” başlığı altında verilmelidir. Bir sayfadan uzun olan şekiller tez metni içinde bulunmak zorunda ise, bir sayfa boyutuna göre bölünerek sonraki sayfada verilebilir. Bu durumda, şekil başlığı numara ve başlık aynı kalmak üzere, parantez içerisinde numaradan sonra "devam" ibaresi yazılarak verilmelidir. Örnek: “Figure 3.4 (cont’d)” şeklinde.

Paragraflar ile onu takip eden şekiller, tablolar ve resimler arasında 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Çizelge, resim veya şekil açıklama satırları ile metin arasında 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Numaralama ve açıklama şekil ve resimlerin altına, tabloların ise üst kısmına yazılmalıdır. İlk rakam (eklerde ilk harf) şeklin, çizelgenin veya resmin yer aldığı bölümün numarası, ikinci rakam ya da rakamlar o tablo, resim veya şeklin bölüm içindeki sıra numarası olmak üzere, ardışık bir şekilde numaralama yapılmalıdır. Alt bölümlerin numaraları dikkate alınmamalıdır. Örnek: 3. Ana Bölümün 6. Şekli “Figure 3.6” veya Ek A Bölümünün 3. çizelgesi “Table A.3” biçiminde yazılmalıdır. Çizelge veya Şekil açıklaması ile çizelge veya şekil arasında 1 satır aralığı boşluk bırakılmalı ve açıklama yazımında 1 satır aralığı kullanılmalıdır. Zorunlu durumlarda, okunaklı olması kaydıyla açıklamaların yazım boyutlarında yazarlar esnek davranabilirler. Şekil, çizelge ve resimlerin açıklaması, numaradan sonra iki nokta konarak ve bir karakter boşluk bırakılarak, yalnızca baştaki sözcüğün ilk harfi büyük, öteki sözcükler küçük harfli olacak şekilde yazılmalıdır. Örnek: “Figure 3.2: Atmosferik aerosollerin dağılım modları” açıklamaların alt satırlara devam etmesi durumunda, ikinci ve diğer satırlar şekil, çizelge veya resim kelimelerinin ve numarasının bitimi ile hizalanmalıdır.

Birbiriyle ilgili üç veya daha fazla resim aynı sayfada bulunuyorsa, her birisine sırasıyla (a), (b), (c), ... harfleri konulmalı ve hepsine birden tek bir çizelge veya şekil numarası verilmeli, ayrı ayrı açıklanmalıdır.

Örnek:

Figure 4.2: Parçacıkların SEM görüntüleri a) 10 µm, b) 100 µm, c) 1000 µm.Şekil, çizelge ve resimlere konu içerisinde değinilirken ilk harf büyük yazılmalıdır. Ayrıca yapılacak değinmelerde, eğer değinilen şekil değinilen sayfa ya da bir sonraki sayfada yer alıyorsa, değinme aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi olmalıdır.

Örnek: Parçacıkların SEM görüntüleri Figure 4.2’de verildiği gibidir.

Örnek: Parçacıkların şekilleri SEM görüntüleri ile belirlenmiştir (Figure 4.5).

Eğer tezin herhangi bir sayfasında daha önceki sayfalarda değinilmiş ve yer almış olan şekil ve çizelgelere atıfta bulunmak gerekiyorsa, değinme "bakınız" anlamına gelen "see” kısaltmasıyla yapılmalıdır.

Örnek; Parçacıkların boyutları SEM görüntüleri ile belirlenmiştir (see Figure 4.2).

2.19Denklemler (Equations)

Denklemlerin yazımında 1 satır aralığı kullanılmalı ve sayfa ortalanmalıdır. Denklemlerle metin arasında 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Denklemler her ana bölümde (ilk sayı ana bölüm numarası olmak üzere) "1" den başlayarak, alt bölümlerin numaraları önemsenmeden, ardışık numaralandırılmalı ve bu numara parantez içinde sayfanın sağına hizalanacak biçimde yazılmalıdır. Örnek: 2. Bölümün 5. denklemi (2. 5) biçiminde yazılmalıdır.

Tek satıra sığmayan uzun eşitlikler yazar tarafından uygun yerlerinden bölünebilir. Bu durumda satırlar arasında 1 satır aralığı olmalı ve eşitlik numarası eşitliğin son satırında yer almalıdır. Tezlerde denklemlere yapılan değinmeler aşağıda verilen örnekteki gibi olmalıdır.

Örnek: Çizelgede verilen sonuçlar (2.5) eşitliği yardımıyla hesaplanmıştır.

2.20Dipnotlar (Footnotes)

Dipnotlar birkaç satırı geçmemelidir. Dipnotlar her sayfa için "1" den başlanarak numaralanmalı ve ilgili kelimenin üstünde üst indis olarak verilmelidir. Geçtikleri sayfa içinde sırasıyla 1 ,2 ,3, … biçiminde belirtilmelidir. Dipnot, sayfanın metin yazım alanı içinde kalmalı, sayfanın alt kenarında bırakılması gereken 2,5 cm’lik boşluğa kesinlikle taşmamalıdır. Yazımda 1 satır aralığı kullanılmalıdır ve harf büyüklüğü 8pt - 10pt olmalıdır.

Metnin bulunduğu sayfanın altına, metinden 1 satır aralığı boşluk bırakıldıktan sonra soldan sağa sayfanın tamamı boyunca çizilen sürekli bir çizgi ile ayrılmalıdır ve bu sürekli çizgiden 1 satır aralığı boşluk bırakılarak dipnot yazımına başlanmalıdır.

Dipnotun ilk satırı 1 Tab içeriden dipnot numarası ile başlatılmalıdır. İki dipnot boşluk bırakmadan 1 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfada birden fazla dipnot kullanılmışsa sayfa içerisindeki sırasına göre yazılmalı ve her sayfadaki dipnotlar önceki sayfalardan bağımsız olarak numaralandırılmalıdır. Dipnotlar kaynak göstermede kullanılmamalı ve sadece özel açıklama veya tanımlamalar için kullanılmalıdır.

3.YÖNTEM (MATERIALS AND METHODS)

Bu bölümde, araştırmayı tamamlayabilmek için kullanılan materyaller, bu materyallerin hazırlanışı ve özellikleri açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmada kullanılan tüm yöntemler açık ve anlaşılır bir tarzda belirtilmelidir. Yazarlar isterse, bazı bilinen klasik yöntemleri açıklamak için sadece literatüre atıfta bulunmakla yetinebilir. Ancak kullanılan yöntemde bilinene kıyasla bir yenilik veya değişiklik mevcut ise bu kısımlar ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Ayrıca verilerin değerlendirilmesinde kullanılan her türlü istatistik yöntem veya yöntemler de bu bölümde belirtilmelidir.

4.BULGULAR (RESULTS AND DISCUSSIONS)

Bulgular kısmında tezde elde edilen bulgular, konuyla ilgili diğer çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılarak anlatılmalı ve aradaki ilişkilerin veya farklılıkların muhtemel sebepleri belirtilmelidir.

Eğer istenirse “5. RESULTS AND DISCUSSIONS” ana başlığı altında;

5.1 RESULTS ve

5.2. DISCUSSIONS şeklinde ayrı bölümlerde yapılabilir.

5.ANA BÖLÜM BAŞLIĞI (VARSA)

Her yeni ana bölüm başlığı eklemek istediğinizde size uygun ifadeyi sayfanın başına yazdıktan sonra stiller bölümünden “BAŞLIK 1” stilini seçiniz.

Örneğin yukarıda verilen “6. ANA BÖLÜM BAŞLIĞI” ifadesini oluşturmak için; yazmak istediğiniz satıra numara vermeden “ANA BÖLÜM BAŞLIĞI” yazıp stiller bölümünden “BAŞLIK 1” stilini seçiniz. Böylece istediğiniz ana bölüm başlığı yukarıda verildiği gibi numarasıyla beraber oluşacaktır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilen tezleri oluşturan bölümler, tezin yapıldığı anabilim dallarındaki akademik farklılıklardan dolayı değişebilir. Bu nedenle Çizelge 3.2’de yer alan ve içerisinde “(varsa)” ifadesi olan bölümlerin tezlerin içinde olma zorunluluğu yoktur. Diğer bölümler ise tezlerin içinde olması gereken bölümlerdir. Ayrıca “INTRODUCTION” bölümü ilk bölüm ve “CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS” bölümü son bölüm olup aradaki bölümlerin sırası tamamen yazarların tercihine bırakılmıştır.

6.SONUÇ VE ÖNERİLER (CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS)

Bu bölüm, tezlerde olması zorunlu olan bölümdür. Bu bölümün numarası tezde bulunan ana başlıkların sayısına göre değişebilir. Tezde elde edilen sonuçların ve bunların değerlendirmelerinin olabildiğince kısa, kolay anlaşılabilir bir şekilde ve tekrarlardan kaçınılarak verildiği bölümdür. Yazarlar bu bölümde, tez konusuyla ilgili ileriye dönük yapacağı çalışmalara veya konuyla ilgili diğer tartışmalara veya açık problemlere değinebilir, önerilerde bulunabilirler.

REFERENCES

Tezde mevcut literatürden yararlanırken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Önceden yazılmış tezler kesinlikle dikkate alınmamalı ve yalnızca bu klavuzda verilen yazım kurallarına uyulmalıdır.

6.1Alıntılar (Citations)

Genel olarak alıntılar kelime, imla ve noktalama bakımından aslına uygun olarak yapılır. Alıntı yapılan parçada bir yanlış varsa, doğrusu köşeli parantez içerisinde belirtilmek koşuluyla metin aynen nakledilmelidir.

Kırk kelimeden daha az uzunluktaki kısa alıntılar çift tırnak içerisinde verilmelidir. Alıntının sonunda ilgili kaynağa atıf yapılıp atıftan sonra nokta koyulmalıdır.

Kırk kelimeden fazla olan uzun alıntılar tırnak içerisinde gösterilmemelidir. Uzun alıntılar soldan 1 Tab içeriden verilmelidir. İçeriden verilen uzun alıntılarda, 2 yazı karakteri daha küçük karakter kullanılmalıdır. Yazarlar çok sık ve çok uzun alıntılardan kaçınmalıdırlar. Kısa alıntılardan farklı olarak noktalama atıftan sonra değil de önce yapılır. Örnek: (p. 196) gibi.

Cümle başındaki alıntı örneği;

According to Jones (1998), "Students often had difficulty using APA style, especially when it was their first time" (p. 199).

Cümle arasındaki kısa alıntı örneği;

Interpreting these results, Robbins et al. (2003) suggested that the “therapists in dropout cases may have inadvertently validated parental negativity about the adolescent without adequately responding to the adolescent’s needs or concerns” (p. 541) contributing to an overall climate of negativity.

Cümle sonundaki kısa alıntı örneği;

Confusing this issue is the overlapping nature of roles in palliative care, whereby “medical needs are met by those in the medical disciplines; nonmedical needs may be addressed by anyone on the team” (Csikai & Chaitin, 2006, p. 112).

6.2Atıflar (kaynakların metin içinde gösterimi)

6.2.1Yazar soyadına göre atıf verme

Kaynaklar metin içinde yazar soyadı ve tarih belirtilerek verilmeli ve KAYNAKLAR sayfasında yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralama yapılmalıdır.

Aşağıda verilen örnekler, Türkçe ve İngilizce karışık durumda olduğundan, İngilizce yazılacak tezlerde “vd” yerine “et al”; “ve” yerine “and” gibi yazımlara dikkat edilmelidir.

Metin içerisinde kaynak, cümlenin başlangıcında veya içinde verilecekse, Sayan (2003) şeklinde, kaynak cümle sonunda verilecekse (Sayan, 2003). şeklinde gösterilmelidir. Nokta işareti kaynaktan hemen sonra konulmalıdır.

Kaynak birden fazla yazara ait olduğunda, yazar sayısı iki ise, cümle başında veya içinde Sayan ve Hancı (2004) şeklinde, cümle sonunda ise (Sayan ve Hancı, 2004). şeklinde yazılmalıdır.

Yazar sayısı ikiden fazla ise cümle başında veya içinde Yıldız vd. (2004) şeklinde, cümle sonunda ise (Yıldız vd., 2004). şeklinde yazılmalıdır.

Aynı yazara ait ve aynı yıl içinde yayınlanmış yayınlar cümle başında veya içinde; Arslan (2010a), Arslan (2010b) şeklinde numaralandırılmalıdır.

Aynı parantez içerisinde aynı yazarın 2 ve daha fazla eserine atıfta bulunma; son yayınlanan eseri en son belirterek aynı parantez içerisinde gösterilebilirler. Örnek: Önceki çalışmalar (Kiss, 1990, 2006, in pres).

Eserin belirli bir bölümüne atıfta bulunma; bir eserin sadece bir bölümüne, sayfasına, çizelgeye, şekle ya da eşitliğe atıfta bulunurken daima sayfa numarası gösterilmelidir. Sayfa ifadesinin kısaltılmış biçimi kullanılırken ve bir bölüme atıfta bulunurken “chapter” ya da “bölüm” ifadesinde kısaltmaya gidilmez. Örneğin; (Centers for Disease Control and Prevention, 2005, p. 10), (Shimamura, 1989, Bölüm 3).

Aynı parantez içerisinde 2 ya da daha fazla esere atıf; (Berndt, 2002; Harlow, 1983).

Metinde kişisel görüşmeye atıfta bulunma; (V.–G. Nguyen, kişisel görüşme, 28 Eylül 1998), (J. Smith, kişisel görüşme, 15 Ağustos 2009).

İkincil kaynak (atıf yapılan kaynak başka bir kaynağa atıfta bulunuyorsa) metinde orijinal kaynağa atıfta bulunulmalıdır ve parantez içerisinde orijinal kaynağa atıfta bulunan yazara gönderme yapılmalıdır. Referans listesinde sadece orjinal kaynağa atıfta bulunan kaynak için giriş yapılmalıdır; orijinal kaynak için referans girişi yapılmamalıdır. Örnek: In his e-mails, Smith argued that asynchronous line dancing would be the next Internet meme (Jones, 2010’da atıfta bulunulduğu gibi).

6.2.2Kaynakların yazımı

Makale (Article)

Yazar soyadı, yazar adının baş harfi, (yayın yılı) “Makale Adı”, Derginin Adı, cilt numarası (varsa parantez içinde sayısı): sayfa numaraları.

Örnek: Roth JP (1966) “Diagnosis of Automata Failures: A Calculus and a Method”, IBM Journal of Research and Development, 10:278-291.

Örnek: Sarbanoğlu H (1988) “Yazılım Krizi ve SSADM”, Harita Dergisi, 109: 70-93.

Bildiri (Report, Presentation)

Yazar soyadı, yazar adının baş harfi, (yayın yılı) “Bildiri Adı”, Bilimsel Toplantının Adı, düzenlendiği tarih ve şehir.

Örnek: İsdale M and Lee YC (1992) “An Object Oriented Modelling Framework for Geographic Information”, ISPRS XVII. Congress, 2-14 August 1992, Washington.

Örnek: Alkış A (1993) “Landinformationssystem in Türkei am Beispiel der Staadt Istanbul”, Proceedings of 16th Urban Data Management Symposium, 6-10 September 1993, Wien.

Örnek: Gielsdorf L ve Gründig L (1997) “Conformal Mapping of Local Coordinate Systems into a Global Reference Frame”, Second Turkish-German Joint Geodetic Days, 27-29 May 1997, Berlin, Germany.

Kitap (Book)

Yazar soyadı, yazar adının baş harfi., (yayın yılı). Kitabın Adı, cilt numarası (var ise) ve kaçıncı baskı olduğu, Yayınevi, Yayımlandığı şehir.

Örnek: Sidney HA (1974) Introduction to Pyhsical Metallurgy, Second Edition, Mc Graw-Hill Book Co., New York.

Örnek: Aysu E (1990) Şehir Planlamasında Yoğunluk, Yıldız Üniversitesi Yayınları, 214, İstanbul.

Tez (Thesis)

Yazar soyadı, yazar adının baş harfi, (yayın yılı) Tezin Adı, Tezin Türü, Tezin Yapıldığı Üniversite ve Enstitü Adı, Şehir.

Örnek: İşcan P (1992) Kent Bilgi Sistemine İlişkin Örnek Uygulamalar, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Derleme (Compilation)

Kaynak gösterimine uygun olarak yazılan orijinal kaynak; Derleyen: Kaynak gösterimine uygun olarak yazılan derlemeye ilişkin bilgiler.

Örnek: Gielsdorf L ve Gründig L (1974) “Conformal Mapping of Local Coordinate Systems into a Global Reference Frame”, Second Turkish-German Joint Geodetic Days, 27-29 May 1974, Berlin, 185-194; Derleyen: Sidney, H.,A., (1997). Introduction to Pyhsical Metallurgy, Mc Graw-Hill Book Co., New York.

Standart (Standard)

Standardı hazırlayan kuruluşun kısaltılmış ismi ve numarası (hazırlandığı yıl) Standardın adı, Hazırlayan Kuruluş, Baskı no, Şehir.

Örnek: TSE 2478 (1976) Odunun Statik Eğilmede Elastikiyet Modülün Tayini, TSE, I. Baskı, Ankara.

Örnek: ASTM 907 (1982) Standard Definitions of Terms Relation to Adhesives, ASTM, Philadelphia.

Resmi Gazete (Kanun, Tebliğ, Yönetmelik ve Tüzük)

T.C. Resmi Gazete, kanun, yönetmelik vb’ nin başlığı. (sayı), tarih, sayfa.

Örnek: T.C. Resmi Gazete, Hububat Alımına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Karar (21242 mükerrer), 29.5.1992, 2–10.

Örnek: T.C. Resmi Gazete, 1615 Sayılı Gümrük Yönetmeliği’nin 1 nolu Ekinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (21237), 24.5.1992, 85.

Yazarsız, sorumluluğu bir kuruluşta olan yayınlar

Yayınlayan kuruluşun adı (varsa kısaltılmış adı) (yayın tarihi) Yayının Adı, yayın no, Şehir.

Örnek: DPT (1985) Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yayın No:19, Ankara.

Örnek: İBŞB (1991) Şehir Planlama Müdürlüğü Sistem Analizi Raporu, Yayın No: 45, İstanbul.

İnternet (Internet)

Yazarı belli olmayan internet kaynakları için, sitenin veya alınan kaynağın adı, bilginin başlığı, ilgili sitenin internet adresi, bilginin alındığı tarih (gün, ay, yıl).

Örnek: T.C. Orman Genel Müdürlüğü, Ağaç Türlerimiz, www.ogm.gov.tr/agaclar.htm, 11 Mart 2003.

Örnek: T.C. Orman Genel Müdürlüğü, Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Projesi, www.ogm.gov.tr, 11 Mart 2003.Yazarı belli internet kaynakları için, Yazar soyadı Yazar adının baş harfi (Yılı) Yazının Başlığı, sitenin internet adresi, bilginin alındığı tarih (gün, ay, yıl).

Örnek: James GT ve Richards AP (2002) Greenhouse Effect and Sea Level Rise: The Cost of Holding Back the Sea, http://yosemite.epa.gov/oar/ globalwarming.nsf/content/Resource CenterPublicationsSLRCost_of_Holding.html, 21 Mart 2003.

Örnek: David CN ve Clifford GH (2010) A Criteria and Indicators Approach to Community Development, http://sfm-1.biology.ualberta.ca/english/pubs/PDF/ WP_2002-2.pdf, 21 Mart 2003.

6.2.3Kaynakların listelenmesi

Tezde atıf yapılan bütün kaynaklar ‘Kaynaklar’ bölümünde listelenmelidir.

Yazar soyadına göre atıf yapılan tezlerde kaynaklar listesi alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Kaynaklar bölümünde aynı yazarın birden çok eseri yer alıyorsa, eserler, yayın yılına göre eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır. Aynı yazarın iki farklı eserinin yayın tarihleri aynıysa, kaynaklar listesindeki sıralama, künyede bir sonraki öğe olan eser adına göre yapılmalıdır. Atıflarda ayrımı sağlamak için tarih bilgisinin yanına a’dan başlayan harfler eklenmelidir.

Çok yazarlı iki yapıtın ilk yazarları aynıysa, ikinci yazarın soyadı, ikinci yazarlar da aynı ise üçüncü yazarın soyadı alfabetik düzende belirleyici olmalıdır.

Aynı soyadı taşıyan iki farklı yazarın eserleri adlarına göre alfabetik sıraya girmelidir.

Yazar bir tüzel kuruluşsa, eser, yazar konumundaki tüzel kuruluşun adıyla alfabetik listeye girmelidir.

Bir eserin yazarı veya editörü yoksa künye eser adına hazırlanacağı için, kaynak, eser adından alfabetik listeye girmelidir. Eser adı rakamla başlıyorsa sıralamada rakamın okunuşu dikkate alınmalıdır.

Kaynaklar, 1 satır aralığı kullanılarak yazılmalı ve her bir kaynak arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.APPENDICES

7.APPENDICES

Appendix A.1

Bu bölüm, metin içerisinde bulunmaları durumunda tez görünümü ve bütünlüğünü bozan malzemelerin, resimlerin, deney verilerinin, bilgisayar programlarının veya şekillerin yer aldığı bölümdür.


 • Bu bölüme, APPENDICES yazısının ortalanarak 36pt boyutunda koyu yazıldığı bir kapak sayfası ile başlanır. Sayfa numarası kaynaklar bölümünü takip edecek biçimde olmalıdır.

 • Her ek açıklama bölümü yeni bir sayfadan başlamalı ve sayfa numaraları bir önceki bölümün sayfa numaralarını izlemelidir.

 • Bu bölümde yer alan her bir belge, açıklama ve program için ayrı bir başlık seçilmeli ve bunlar sunuş sırasına göre Appendix A Açıklama, Appendix B Açıklama, Appendix C Açıklama, … gibi her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde sunulmalıdır.

 • İlk ek açıklama bölümü olan Appendix A oluşturulurken, üst kenardan 2 adet 1,5 satır aralığı boşluk bırakılarak 14pt boyutunda “APPENDICES” yazılır. Daha sonra iki adet 1,5 satır aralığı boşluk bırakılarak 12pt boyutunda koyu “Appendix A Açıklama” yazılmalıdır. Her sözcüğün ilk harfi büyük diğerleri küçük olmalıdır. Diğer ek açıklama bölümlerinin başlığı üst kenardan 2 adet 1,5 satır aralığı boşlukla başlamalı, her sözcüğün ilk harfi büyük diğerleri küçük olmalı ve 12pt boyutunda koyu olmalıdır. Ek açıklama bölümü başlığından sonra metin yazımına 2 adet 1,5 satır aralığı boşluk bırakılarak başlanmalıdır.

 • Metin yazımında 12pt karakter büyüklüğü ve 1,5 satır aralığı kullanılmalıdır.

 • Gerektiğinde yazarlar ekleri A.1, A.2,..., B.1, B.2, ... gibi ikinci dereceden alt bölümlere ayırabilirler.

 • Resimlemeler, Şekiller (Figures) ve Tablolar (Tables), Figure A.1, Figure A.2, ... Table B.1, ... şeklinde numaralandırılmalı ve ilgili dizinlerde yer almalıdır.

8.CURRICULUM VITAEName SURNAME :

Place and Date of Birth :

Universities

- Bachelor's Degree :

MSc Degree (varsa) :(Yoksa bu bölümü siliniz.)

e-mail :

Address :

List of Publications :

Awards :
Hobbies (Optional) :
NOT: Bu Tez yazım kılavuzu, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Tez Yazım Kılavuzları ve Şablonlarından istifade edilerek hazırlanmıştır.
Yüklə 482,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə