Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında Azərbaycan Respublikasının QanunuYüklə 391,02 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix19.07.2017
ölçüsü391,02 Kb.
  1   2   3

Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında əmtəə nişanlarının və coğrafi göstəricilərin qeydə 

alınması, hüquqi mühafizəsi və istifadəsi ilə bağlı münasibətləri tənzimləyir. 

I fəsil 

 Ümumİ müddəalar 

Maddə 1.

 Əsas anlayışlar 

Bu Qanunda istifadə edilən anlayışlar aşağıdakı mənaları daşıyır: əmtəə nişanı — sahibkarın əmtəələrini və ya xidmətlərini digər sahibkarın əmtəələrindən və 

ya xidmətlərindən fərqləndirən və qrafik təsvir edilən nişan və ya nişanların hər hansı bir 

uzlaşmasıdır (kombinasiyasıdır); 

coğrafi göstərici - əmtəənin mənşəyinin dövlət, bölgə, ərazi, yaxud müəyyən ərazidəki yer ilə 

(coğrafi obyektlə) bağlılığını müəyyənləşdirən, eyni zamanda bu əmtəənin xüsusi 

keyfiyyətini, şöhrətini və başqa xassələrini əsasən coğrafi mənşə ilə əlaqədar əks etdirən 

işarədir; kollektiv nişan — ittifaqın, assosiasiyanın, hər hansı birliyin adına qeydə alınan nişan və ya 

nişanların kombinasiyasıdır; transliterasiya — bir yazı sistemindəki hərflərin başqa yazı sisteminin hərfləri ilə 

verilməsidir. 

Maddə 2.

 Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi 

Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, bu Qanundan, Azərbaycan Respublikasının 

digər qanunvericilik aktlarından və tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələrdən ibarətdir. 

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə bu Qanunda nəzərdə 

tutulmuş qaydalardan fərqli qaydalar müəyyənləşdirildikdə beynəlxalq müqavilələrin 

qaydaları tətbiq olunur. 

Maddə 3.


 Əmtəə nişanlarının və coğrafi göstəricilərin hüquqi mühafizəsi 

Azərbaycan Respublikasında müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qeydə alınan əmtəə 

nişanlarının və coğrafi göstəricilərin hüquqi mühafizəsi bu Qanunla müəyyənləşdirilmiş 

qaydalara və nişanların beynəlxalq qeydiyyatına dair Azərbaycan Respublikasının tərəfdar 

çıxdığı beynəlxalq sazişlərə və müqavilələrə uyğun olaraq həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikasında qeydə alınmayan, lakin Azərbaycan Respublikasının tərəfdar 

çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə görə qüvvəsi olan əmtəə nişanı və coğrafi göstərici bu 

Qanuna uyğun olaraq mühafizə edilir. Maddə 4.

 Əmtəə nişanı kimi qeydə alınan nişanlar 

Əmtəə nişanı kimi aşağıdakı nişanlar qeydə alına bilər: 

sözlər, şəxsi adlar, hərflər, rəqəmlər, təsviri elementlər, əmtəələrin forması və ya onların 

qablaşdırılması, rənglərin və yuxarıda göstərilənlərin hər hansı uzlaşması. 

Maddə 5.

 Əmtəə nişanını qeydə almaqdan imtina edilməsinin mütləq əsasları 

Aşağıda göstərilən nişanların qeydə alınmasına yol verilmir: 

a) bu Qanunun 1-ci maddəsində verilmiş “əmtəə nişanı” anlayışına və 4-cü maddəsinə uyğun 

gəlməyən nişanlar; 

b) fərqlənmə qabiliyyətinə malik olmayan əmtəə nişanları, yəni əsas amillərlə fərqlənməyən 

nişanlar; 

c) əmtəələrin və ya xidmətlərin növünü, keyfiyyətini, miqdarını, təyinatını, dəyərini, habelə 

onların istehsal olunduğu yeri və tarixi və digər xüsusiyyətlərini göstərən nişanlar; 

ç) şərabların və spirtli içkilərin mənşəyinə aid olmayan, lakin onları eyniləşdirməklə 

tərkibində coğrafi göstərici saxlayan əmtəə nişanları; 

d) əmtəənin mahiyyətini əks etdirən, ona mühüm dəyər verən və texniki nailiyyət üçün zəruri 

olan formalar; 

e) ictimai qaydaya, mənəviyyata və əxlaqa zidd olan ifadələrdən, şəxsiyyətin nüfuzdan 

düşməsinə səbəb ola bilən elementlərdən, din və dövlət rəmzlərindən ibarət nişanlar; 

ə) uzun illər Azərbaycan Respublikasının ticarət fəaliyyətində istifadə olunan, adi dildə çox 

işlənən nişan və ya göstəricidən ibarət əmtəə nişanları; 

f) əmtəələrin və ya xidmətlərin xüsusiyyətləri, keyfiyyəti və ya coğrafi mənşəyi ilə əlaqədar 

istehlakçını yanılda bilən əmtəə nişanları; 

g) sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyasının (bundan sonra— “Paris 

Konvensiyası” adlandırılacaqdır) 6

ter

 maddəsinə uyğun olaraq qeydə alınması mümkün hesab edilməyən əmtəə nişanları; 

ğ) müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı olmadan təltiflər və başqa fərqlənmə nişanları. 

Bu Qanun qüvvəyə minənədək yuxarıda göstərilən nişanlar qeydə alınmışdırsa, onların 

qeydiyyatı ləğv olunur. 

İddia sənədinin verildiyi tarixədək bu maddənin 1-ci hissəsinin “b”, “c”, “d” bəndlərində 

göstərilən, lakin istifadəsi zamanı fərqləndirmə qabiliyyətinə malik olan əmtəə nişanının 

qeydə alınmasından imtina edilə bilməz və ya həmin əmtəə nişanı qeydə alınmışdırsa, qeydə 

alınma etibarsız sayıla bilməz. 

Bu maddənin 1-ci hissəsinin “g” bəndinə aid nişanları tərkibində saxlayan əmtəə nişanlarının 

istifadəsi qadağandır. 

Maddə 6.

 Əmtəə nişanını qeydə almaqdan imtina edilməsinin digər əsasları 


Aşağıdakılarla eyni olan və ya onlara qarışdırılacaq dərəcədə bənzər olan nişanlar əmtəə 

nişanı kimi qeydə alınmır: 

a) Azərbaycan Respublikasında eyni və ya oxşar əmtəələrə və ya xidmətlərə aid başqa şəxsin 

adına qeydə əvvəl alınmış və ya qeydə alınmaq üçün iddia edilmiş əmtəə nişanları; 

b) Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq sazişlərə uyğun olaraq Azərbaycan 

Respublikasında daha əvvəl mühafizə edilən əmtəə nişanları; 

c) bu Qanunun 7-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında mühafizə edilən 

geniş tanınmış əmtəə nişanları; 

ç) əmtəə nişanının ilkinlik tarixindən əvvəl Azərbaycan Respublikasında eyni və 

ya  oxşar  əmtəələr  yaxud  xidmətlər  üzrə  başqa  şəxsin  adına  mühafizə  olunan  və  ya 

geniş  tanınmış  kimi  müəyyən  edilən və  ya  istifadə  zamanı  istehlakçılar  və 

istehsalçılar arasında fərqlənmə qabiliyyətinə malik olan firma adları (firma adlarının 

hissələri); 

əmtəə nişanının ilkinlik tarixindən əvvəl Azərbaycan Respublikasında eyni və ya oxşar 

əmtəələr və ya xidmətlər üzrə başqa şəxs tərəfindən istifadə zamanı istehlakçılar və 

istehsalçılar arasında fərqlənmə qabiliyyətinə malik olan (tanınmış olan) əmtəə nişanları; 

d) mühafizəsiz element kimi əmtəə nişanına daxil edilmiş coğrafi göstəricilər istisna olmaqla 

coğrafi göstəricidən istifadə hüququ olan şəxsin adına qeydə alınan və Azərbaycan 

Respublikasında mühafizə edilən coğrafi göstəricilər; 

e) qeydə alınmış sertifikat nişanları. 

Aşağıdakıları təkrar edən nişanlar əmtəə nişanı və ya onun elementi kimi qeydə alınmır: 

a) Azərbaycan Respublikasında başqa şəxslərə məxsus olan sənaye nümunələri; 

b) müəlliflik hüququ sahibinin və ya onun varisinin razılığı olmadan Azərbaycan 

Respublikasında məşhur elm, ədəbiyyat, incəsənət əsərləri, onların personajları, onlardan 

sitatlar və ya onların fraqmentləri; 

c) tanınmış şəxslərin və onların varislərinin razılığı olmadan həmin şəxslərin soyadları, adları, 

təxəllüsləri və bunlardan törəyən ifadələr. 

Tanınmış şəxslərin özlərinin və varislərinin olmadığı halda həmin işarələr Azərbaycan 

Respublikasının tarixi və mədəni sərvətidirsə, onların qeydə alınması üçün müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının icazəsi olmalıdır. 

Aşağıdakılar əmtəə nişanını qeydə almaqdan imtina üçün əsas ola bilməz: 

a) əmtəə nişanını qeydə almaq üçün onun barəsində iddia sənədinin verildiyi tarixədək 

iddiaçının həmin əmtəə nişanından istifadə etməməsi; 

b) əmtəənin və ya göstərilən xidmətin xarakterik cəhətləri; 

c) mənşə ölkəsində mühafizə edilən nişandan yalnız elementlərlə fərqlənən, nişanın 

fərqləndirici xarakterini dəyişməyən və onların eyniliyini pozmayan əmtəə nişanları. ç) mənşə ölkəsində əmtəə nişanına dair iddia sənədinin verilməməsi, onun qeydiyyata 

alınmaması və ya qeydiyyatı müddətinin uzadılmaması. 

Maddə 7. 

Geniş tanınmış əmtəə nişanına qoyulan tələblər 

Geniş tanınmış əmtəə nişanları Paris Konvensiyasının 6

bis

 maddəsinin tələblərinə uyğun gələn nişanlardır. 

Əmtəə nişanının geniş tanınması müəyyən edilərkən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

aşağıdakıları nəzərə alır: 

Əmtəə nişanı və ya işarə, eyni cinsli əmtəələrdə istifadə edilən və başqa şəxsin əmtəə nişanı 

ilə eyni və ya ona qarışdırılacaq dərəcədə oxşar olan nişanın ilkinlik tarixindən sonra 

məşhurlaşarsa, bu əmtəə nişanı və ya işarə geniş tanınmış hesab edilə bilməz. 

nişanın aid edildiyi əmtəələrin və xidmətlərin yayılma kanalları və kommersiya sahələri; 

Azərbaycan Respublikasında və dünya bazarında əmtəə nişanından istifadə edilməklə 

əmtəənin keyfiyyəti barədə istehlakçıların məlumatı; 

əmtəə nişanına xas olan, yaxud istifadə nəticəsində əldə edilmiş fərqləndirici xüsusiyyətlər; 

nişanın istifadə ərazisi, müddəti, miqyası, həcmi, xüsusən nişanın əmtəə və ya xidmətlərə 

tətbiq edilməsi nəticəsində yarmarka və sərgilər əldə olunan məlumatlar, elanlar, reklamlar 

daxil olmaqla nişana üstünlük verən ərazilər, hərəkətlər (kampaniyalar); 

Azərbaycan Respublikasının və başqa dövlətlərin ərazisində nişanın istifadə edildiyi əmtəənin 

və xidmətin bazarda tutduğu yer. 

Azərbaycan Respublikasında qeydə alınan geniş tanınmış əmtəə nişanının başqa şəxs 

tərəfindən bütün növ əmtəələrdə və xidmətlərdə istifadə edilməsi onun sahibinə ziyan 

vurduqda bu hal geniş tanınmış nişan sahibinin hüquqlarının pozulması hesab edilir. 

Maddə 8. 

Coğrafi göstərici kimi qeydə alınan nişanlar 

Bu Qanunla müəyyənləşdirilən tələblərə uyğun olan işarələr coğrafi göstərici kimi qeydiyyata 

alına bilər və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr 

çərçivəsində mühafizə edilə bilər. 

Adı coğrafi göstəricisi olan ölkənin, şəhərin, bölgənin və ya ərazinin coğrafi adi ilə yanaşı 

coğrafi göstəricinin qrafik və ya təsviri ifadəsi də mühafizə edilə bilər. 

Coğrafi ad saxta və yanıldıcı mənşəyi ifadə etmirsə, ondan əmtəənin və ya xidmətin 

xarakterik elementi kimi istifadə oluna bilər. 

Coğrafi göstəricidən istifadə həmin ərazidə xidmət göstərən sahibkarlar üçün nəzərdə tutulur. 

Coğrafi obyektin rəsmi adı, tarixi adı və ya onlardan törəmə adlar coğrafi göstərici kimi 

istifadə oluna bilər. 

Əmtəənin  mənşə  yerinin  adı,  müəyyən  coğrafi  obyektdə  istehsal  olunan,  coğrafi 

obyektin  təbii  xüsusiyyətlərini  və  ya  digər  amillərini,  yaxud  onlara  xas  olan  ümumi 

xüsusiyyətləri  özündə  əks  etdirən  əmtəələrin  işarələnməsi  bir  neçə  şəxs  tərəfindən  birgə 

şəkildə qeydiyyata alına bilər. Bu şəxslərin hər biri əmtəənin mənşə yerinin adından istifadə 


hüququna malik olur. Qeydiyyata alınan əmtəənin mənşə yerinin adından istifadə hüququ, 

bu  coğrafi  obyektdə  yerləşən  eyni  xüsusiyyətlərə  malik  məhsul  istehsal  edən  istənilən 

hüquqi və ya fiziki şəxsə verilir. 

Mənşə  ölkəsində  coğrafi  göstərici  mühafizə  olunan  tarixədək,  tərkibində  coğrafi 

göstərici  olan  əmtəə  nişanının  qeydiyyata  alınması  üçün  iddia  sənədi  vicdanla  verilibsə, 

qeydiyyatı aparılıbsa və ya əmtəə nişanına dair hüquq vicdanla istifadə yolu ilə əldə edilibsə, 

əmtəə  nişanının  qeydiyyatından  imtina  edilə,  qeydiyyatı  etibarsız  hesab  edilə  və  ya  əmtəə 

nişanından istifadə hüququ məhdudlaşdırıla bilməz. 

Həmcins  əmtəələrə  və  ya  xidmətlərə  görə  daha  əvvəl  ilkinliklə  Azərbaycan 

Respublikasında  başqa  şəxslərin  adına  qorunan  və  ya  qeydiyyatın  aparılması  üçün  onlar 

tərəfindən  iddia  qaldırılan,  habelə  başqa  şəxsin  əmtəə  nişanı  kimi  bu  Qanunla  müəyyən 

edilən qaydada geniş tanınmış olan nişanlar coğrafi göstərici hesab edilmir. 

Coğrafi göstərici, mənşə ölkəsində mühafizə olunan müddətdə növ əlaməti anlayışı kimi 

hesab edilə bilməz. 

Bu maddədə müəyyənləşdirilmiş tələblər yerinə yetirilmədikdə nişan coğrafi göstəricisi kimi 

qeydə alınmır. 

Coğrafi obyektin adı olan və ya bu adı özündə əks etdirən, lakin Azərbaycan Respublikasında 

coğrafi obyektə aid olmayan işarə coğrafi göstərici kimi qeydə alınmır. 

Mənşəyi göstərilən ərazidən olmayan əmtəələrlə bağlı coğrafi göstəricidən əmtəə nişanının 

tərkibində istifadə edilməsi istehlakçılarda həqiqi mənşə yeri barədə yanlışlıq yarada bilərsə, 

onun qeydiyyatından imtina olunur və ya qeydiyyatı ləğv edilir. 

Mənşə ölkəsində mühafizə olunmayan coğrafi göstərici Azərbaycan Respublikasında qeydə 

alınmır. 

II fəsil 

Əmtəə nİşanlarının və coğrafİ göstərİcİlərİn qeydə alınması 

Maddə 9.


 Əmtəə nişanlarının və coğrafi göstəricilərin qeydə alınması barədə iddia 

sənədinin verilməsi 

Əmtəə nişanının və coğrafi göstəricinin qeydə alınması barədə iddia sənədini iddiaçı müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanına verir. 

İddiaçı müvafiq icra hakimiyyəti orqanına iddia sənədini aşağıdakı qaydada verə bilər: 

bilavasitə; 

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydə alınmış patent 

müvəkkili vasitəsilə. 

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələrdə başqa qaydalar 

nəzərdə tutulmayıbsa, Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyəti göstərənlər istisna 

olmaqla xarici hüquqi və fiziki şəxslər müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə hüquqi əhəmiyyətli 

işləri yalnız patent müvəkkilləri vasitəsilə aparırlar. 


İddia sənədi ərizədən və ona qoşulan zəruri sənədlərdən ibarət olmaqla bir əmtəə nişanına, bir 

coğrafi göstəriciyə aid olmalıdır. 

Əmtəə nişanının qeydə alınmasına dair ərizədə aşağıdakılar göstərilməlidir: 

iddiaçının adı, yerləşdiyi və ya yaşadığı yer, imzası (iddia sənədi patent müvəkkili vasitəsilə  

verildikdə, patent müvəkkilinin soyadı, adı, ünvanı və imzası); 

iddia edilən nişanın şəkli və ya üçölçülü forması; 

əmtəələrin, xidmətlərin, nişanların qeydiyyatı üçün əmtəələrin və ya xidmətlərin Nitsa 

təsnifatı üzrə qruplaşdırılmış siyahısı; 

əmtəə nişanının rəngi; 

nişanın və ya onun müəyyən hissəsinin transliterasiyası və tərcüməsi. 

Coğrafi göstəricinin qeydə alınmasına dair ərizədə aşağıdakılar göstərilməlidir: 

qeydiyyat barəsində vəsatət; 

iddiaçının adı, yerləşdiyi və ya yaşadığı yer, imzası (iddia sənədi patent müvəkkili vasitəsilə  

verildikdə, patent müvəkkilinin soyadı, adı, ünvanı və imzası); 

iddia edilən coğrafi göstəricinin işarəsi; 

coğrafi göstəricinin aid ediləcəyi əmtəənin və ya xidmətin adı; 

əmtəənin istehsal edildiyi və ya xidmətin göstərildiyi coğrafi obyektin hüdudları; 

əmtəənin və ya xidmətin xüsusiyyətlərinin təsviri.  

Ərizəyə aşağıdakılar qoşulur: 

dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd; 

iddia sənədi patent müvəkkili vasitəsilə verildikdə onun səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd; 

kollektiv nişanın nizamnaməsi, kollektiv nişanı öz adına qeydə almağa vəkil edilmiş  

subyektin adı, kollektiv nişandan istifadə hüququ olan subyektin bütün üzvlərinin siyahısı, bu 

nişanın aid ediləcəyi əmtəələrin və ya xidmətlərin siyahısı, onların vahid keyfiyyət və digər 

xüsusiyyətləri; 

zəruri halda əmtəə nişanının bu Qanunun 10-cu maddəsinə uyğun ilkinliyini təsdiq edən 

sənəd; 

iddiaçının göstərilən coğrafi obyektdə olması, şöhrəti, xüsusiyyəti başlıca olaraq coğrafi 

mənşəyindən irəli gələn əmtəəni istehsal etməsi və ya xidməti göstərməsi barədə sənəd və  

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının rəyi; 

əmtəənin mənşə ölkəsində xarici iddiaçının iddia etdiyi coğrafi göstərici üzərində hüququnu 

təsdiq edən sənəd. 

Bu maddənin yeddinci hissəsində nəzərdə tutulan sənədlər müvafiq icra hakimiyyəti orqanına 

ərizənin verildiyi tarixdən 2 ay ərzində təqdim edilir. Əmtəə nişanının və coğrafi göstəricinin qeydə alınmasına dair ərizə iddiaçının istəyinə uyğun 

olaraq özü və ya səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanır. 

Əmtəə nişanının və coğrafi göstəricisinin qeydə alınmasına dair ərizə Azərbaycan dilində 

verilir. 

İddia sənədinə daxil olan digər sənədlər Azərbaycan dilində və ya başqa dillərdə verilə bilər. 

İddia sənədinin başqa dildə verilmiş materiallarının Azərbaycan dilinə tərcüməsi iddia 

sənədinin verildiyi gündən 2 ay ərzində təqdim olunmalıdır. 

Bu maddənin yeddinci və on birinci hissələrində nəzərdə tutulan sənədlər müəyyənləşdirilmiş 

müddətdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına verilmədikdə və bu müddət başa çatanadək onun 

uzadılmasına dair əsaslandırılmış vəsatət təqdim edilmədikdə iddia sənədi verilməmiş sayılır. 

Əlavə dövlət rüsumu ödənilməklə müəyyənləşdirilmiş müddət 2 aya qədər uzadılır. 

Bu maddənin beşinci və altıncı hissələrində müəyyənləşdirilmiş tələblərə uyğun gələn 

ərizənin müvafiq icra hakimiyyəti orqanına daxil olduğu tarix iddia sənədinin verildiyi tarix 

sayılır. 

İddia sənədlərinin verilməsi qaydalarını müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyənləşdirir. 

Maddə 10. Əmtəə nişanının ilkinliyi 

Əmtəə nişanının ilkinliyi bu Qanunun 9-cu maddəsinə uyğun olaraq iddia sənədinin müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanına daxil olduğu tarixdən müəyyənləşdirilir. 

Əmtəə nişanının ilkinliyi Paris Konvensiyasının iştirakçısı olan ölkədə birinci iddia sənədinin 

verildiyi tarixdən də müəyyənləşdirilə bilər (Konvensiya ilkinliyi). Bu halda iddia sənədi 

həmin tarixdən 6 ay ərzində müvafiq icra hakimiyyəti orqanına daxil olmalıdır. İddia 

sənədinin verildiyi gün müddətə daxil edilmir. Əgər müddətin axırıncı günü istirahət, 

səsvermə, iş günü hesab edilməyən bayram günlərinə və ümumxalq hüzn gününə təsadüf 

edərsə və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həmin gün iddia sənədini qəbul edə bilmirsə

iddia sənədinin verilmə müddəti növbəti birinci iş gününə kimi uzadılır. 

Paris Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlərdən birinin ərazisində təşkil edilmiş rəsmi 

beynəlxalq sərgilərin eksponatlarında yerləşdirilmiş əmtəə nişanının ilkinliyi sərgidə 

eksponatın açıq göstərildiyi tarixdən müəyyənləşdirilə bilər (sərgi ilkinliyi). Bu halda əmtəə 

nişanı barəsində iddia sənədi həmin tarixdən ən geci 6 ay ərzində müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanına daxil olmalıdır. 

Sərgi ilkinliyi Konvensiya ilkinliyinin müddətini uzatmır. 

Konvensiya və ya sərgi ilkinliyi hüququndan istifadə etmək istəyən iddiaçı, bu tələbini iddia 

sənədini verərkən və ya iddia sənədinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanına daxil olduğu 

tarixdən ən geci 3 ay ərzində bildirməlidir. 

Əmtəə nişanının ilkinliyi Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr 

çərçivəsində beynəlxalq qeydiyyatın tarixi ilə də müəyyənləşdirilə bilər. 

Maddə 11. Əmtəə nişanı və coğrafi göstərici barəsində iddia sənədinin ekspertizası 

Əmtəə nişanı və coğrafi göstərici barəsində iddia sənədinin ekspertizası bu Qanuna və 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyənləşdirdiyi qaydalara uyğun olaraq ilkin 


ekspertizadan və ekspertizadan ibarət olmaqla müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

həyata keçirilir. 

İddia sənədinin ekspertizasının aparıldığı dövrdə ona dair qərar qəbul edilənədək iddiaçı 

müəyyənləşdirilmiş dövlət rüsumu ödəyərək öz təşəbbüsü ilə iddia sənədinin materiallarını 

tamamlaya, dəqiqləşdirə və ona düzəliş edə bilər. 

Əlavə materiallar qeydiyyata verilmiş nişanın mahiyyətini dəyişirsə və ya iddia sənədində 

göstərilən əmtəələrin və xidmətlərin siyahısına onlarla həmcins olmayan əmtəələri və ya 

xidmətləri daxil edirsə, həmin materiallar baxılmağa qəbul olunmur və iddiaçı tərəfindən 

müstəqil iddia sənədi kimi rəsmiləşdirilə bilər. 

İddiaçı tərəfindən və ya onun xahişi ilə iddia sənədi sadalanan əmtəələrin və xidmətlərin 

bölünməsi yolu ilə bir neçə iddia sənədinə ayrıla bilər. Ayrılmış iddia sənədləri ilk iddia 

sənədinin verildiyi tarixi və iddia edilmiş əmtəə nişanının ilkinliyini saxlayır. 

Ekspertizanın aparıldığı dövrdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı iddiaçıdan ekspertiza üçün 

zəruri olan əlavə sənəd tələb edə bilər. 

Ekspertizanın tələbinə əsasən əlavə sənəd tələbin alındığı tarixdən 2 ay ərzində təqdim 

edilməlidir. Bu müddət iddiaçının verildiyi vəsatətə əsasən əlavə dövlət rüsumu ödəmək şərti 

ilə 2 ay uzadıla bilər. İddiaçı göstərilən müddəti pozarsa və ya ekspertizanın tələbinə cavab 

verməzsə, iddia sənədi verilməmiş sayılır və bu barədə iddiaçıya bildiriş göndərilir. 

Maddə 12.

 İddia sənədinin geri götürülməsi 

Əmtəə nişanı və ya coğrafi göstərici barəsində iddia sənədi ona baxılmasının istənilən 

mərhələsində iddiaçının xahişi ilə geri götürülə bilər. 

Kollektiv nişan barəsində iddia sənədi yalnız həmin nişandan istifadə hüququ olan birliyin 

bütün üzvlərinin razılığı ilə geri götürülə bilər. 

Maddə 13. İlkin ekspertiza 

Əmtəə nişanı və ya coğrafi göstərici barəsində iddia sənədlərinin ilkin ekspertizası bu 

Qanunun 9-cu maddəsinə uyğun iddia sənədlərinin daxil olduğu tarixdən 1 ay müddətində 

aparılır. 

Əmtəə nişanı və ya coğrafi göstərici barəsində iddia sənədlərinin ilkin ekspertizasının 

aparılması gedişində iddia sənədinin məzmunu, zəruri sənədlərin mövcudluğu, habelə 

müəyyənləşdirilmiş tələblərə uyğunluğu yoxlanılır. İlkin ekspertizanın nəticələrinə əsasən 

iddia sənədinin baxılmaq üçün qəbul və ya rədd edildiyi iddiaçıya bildirilir. 

İddiaçı Konvensiya və ya sərgi ilkinliyini tələb etdikdə, lakin iddia sənədinin baxılmağa qəbul 

olunduğu anadək həmin tələbin hüquqiliyini təsdiqləyən zəruri sənədləri təqdim etmədiyi 

halda, əmtəə nişanı barəsində iddia sənədinin daxil olduğu tarixdən onun ilkinliyi 

müəyyənləşdirilir və bu barədə iddiaçıya məlumat verilir. 

Maddə 14.

 Əmtəə nişanlarının və coğrafi göstəricilərin ekspertizası 

Əmtəə nişanının ekspertizası ilkin ekspertizanın başa çatmasından sonra 6 ay ərzində aparılır. 

İddia edilən nişanın ekspertizası gedişində bu Qanunun 1-ci maddəsində verilmiş “əmtəə 


nişanı” anlayışına, 4-cü, 5-ci və 6-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğunluğu 

yoxlanılır və onun ilkinliyi müəyyənləşdirilir. 

Coğrafi göstəricinin ekspertizası bu Qanunun 1-ci maddəsində verilmiş “coğrafi göstəricisi” 

anlayışına və 8-ci maddəsində göstərilən tələblərə uyğun 2 ay ərzində aparılır. 

Ekspertizaların nəticələrinə əsasən əmtəə nişanını və ya coğrafi göstəricinin qeydə alınmasına 

və ya qeydə almaqdan imtina edilməsinə dair əsaslandırılmış qərar qəbul edilir. 

Ekspertizanın nəticəsi barədə qərar 10 gün müddətində iddiaçıya göndərilir. İddiaçı ekspertiza 

qərarında göstərilən sənədlərlə tanış ola bilər. İddiaçı iddia sənədi üzrə qərarı aldıqdan sonra 1 

ay ərzində həmin sənədlərin surətini tələb edə bilər. 

İddia edilən nişan üzrə ekspertizanın nəticəsi əsasında rədd qərarı qəbul etməzdən əvvəl bu 

barədə müvafiq bildiriş iddiaçıya göndərilir. İddiaçı ekspertizanın nəticəsi ilə razı olmadıqda 

razılaşmadıqda, bildiriş aldığı tarixdən 2 ay ərzində öz dəlillərini ekspertizanı aparan tərəfə 

təqdim edə bilər. 

Əmtəə nişanının qeydiyyat tarixinə qədər həmcins əmtəələr və ya xidmətlərlə eyni, yaxud 

onlarla qarışdırılacaq dərəcədə oxşar və başqa şəxsə aid olan əmtəə nişanına dair iddia sənədi, 

bu Qanunun 10-cu maddəsinə uyğun olaraq, daha əvvəl ilkinliklə müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanına daxil olduğu halda, onun qeydiyyatına yenidən baxıla bilər. 

Qeydə alınması haqqında qərar qəbul edildikdə iddiaçı 2 ay ərzində dövlət rüsumunu 

ödədikdən sonra əmtəə nişanları və ya coğrafi göstəricilər qeydə alınır, onlara dair məlumat 

dərc edilir və şəhadətnamə verilir. İddiaçı müəyyən edilən müddət ərzində dövlət rüsumunu 

ödəmədikdə, əlavə dövlət rüsumu ödəmək şərti ilə ona əlavə olaraq 4 ay möhlət verilir. Bu 

şərtlər yerinə yetirilmədiyi halda, ekspertizanın qərarı ləğv edilmiş sayılır və iddia sənədi geri 

çağırılmış hesab edilir. 

Bu Qanunun 9-cu maddəsinə uyğun verilən iddia sənədinin ekspertizası iddiaçının vəsatəti 

əsasında və müəyyənləşdirilmiş dövlət rüsumları ödənilməklə 1 ay ərzində keçirilə bilər. 

Maddə 15.
Yüklə 391,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə