Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzrYüklə 2,56 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/25
tarix03.02.2017
ölçüsü2,56 Mb.
#7515
növüБюллетень
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

31  

digər  siniflərə  aid  edilməyən  kənd  təsərrüfatı; 

bağ


-

bostan, meşə və taxıl məhsulları; diri heyvanlar; 

təzə  meyvələr  və  tərəvəzlər,  toxumlar,  canlı  bitkilər 

və güllər; heyvanlar üçün yemlər, səməni.

 

32  

pivə; mineral və qazlı sular və digər alkoqolsuz 

içkilər,  meyvəli  içkilər  və  meyvə  şirələri;  siroplar  və 

içkilərin hazırlanması üçün digər tərkiblər.

 

33 

alkoqollu içkilər (pivə istisna olmaqla).

 

34 

tütün, papiros çəkmək üçün ləvazimatlar; kibrit35  

reklam,  biznes  sahəsində  menecment;  biznes 

sahəsində inzibati fəaliyyət; ofıs

 

xidməti. 

36  

sığortalama;  maliyyə  fəaliyyəti;  kredit

-pul 

əməliyyatları; daşınmaz əmlakla əməliyyatlar. 

37 

inşaat; təmir; avadanlığın quraşdırılması38 - telekommunikasiyalar. 

39 

nəqletmə;  malların  qablaşdırılması  və saxlanması; səyahətlərin təşkili.

 

40 

materialların emalı.

 

41  

tərbiyəetmə;  tədris  prosesinin  təmin  edilməsi; 

əyləncələr;  idman  və  mədəni

-

maarif  tədbirlərinin 2015 1683-2015

 

1683

 

10 


  

ƏMTƏƏ NİŞANLARI

                                                

AZ

 

Bülleten 9  30.12.2015

 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ               

                                                 

təşkili.


 

42  

elmi  və  texnoloji  xidmətlər  və  onlara  aid  elmi 

tədqiqatlar  və  işləmələr;  sənaye  analizi  və  elmi 

tədqiqatlar  üzrə  xidmətlər;  kompüterlərin  texniki  və 

proqram təminatının işlənməsi və təkmilləşdirilməsi.

 

43  

ərzaq  məhsulları  və  içkilərlə  təminetmə 

xidmətlər

i

; müvəqqəti yaşayışın təmin edilməsi. 

44  

tibbi xidmətlər; baytarlıq xidmətləri; insanlar və 

heyvanlar üçün gigi

yena  və  kosmetika  sahəsində 

xidmətlər; kənd təsərrüfatı, bostançılıq və meşəçilik 

sahəsində xidmətlər.

 

45  

hüquqi  xidmətlər;  fərdi  şəxslərin  tələbatlarının 

təmin  edilməsi  üçün  başqaları  tərəfindən  göstərilən 

şəxsi və sosial xidmətlər; əmlakın və fərdi şəxslərin 

müdafiəsi üçün təhlükəsizlik xidmətləri.

 

(526) 

Отдельной  и  независимой  правовой 

охраны  товарных  знаков  элементов,  не 

полностью защищены.

 

(591) 

красный, синий

 

(511) 01 

химические 

продукты, 

предназначенные 

для 


использования 

в 

промышленных,  научных 

целях,  в  фотографии, 

сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; 

необработанные  синтетические  смолы,  не

-

обработанные пластические 

материалы; 

удобрения;  составы  для  тушения  огня; 

препараты  для  закалки  и  пайки  металлов; 

препараты  для  консервирования  пищевых 

продуктов;  дубильные  вещества;  клеящие 

вещества для промышленных целей. 

 

02  

краски,  олифы,  лаки;  защитные  средства, 

предохраняющие  металлы  от  коррозии  и 

древесину  от  разрушения;  красящие  вещества; 

протравы;  необработанные  природные  смолы; 

листовые 

и 

порошкооб-

разные 


металлы, 

используемые  для  художественно

-

декоративных целей и художественной печати. 

 

03  

препараты  для  отбеливания  и  прочие 

вещества  для  стирки;  препараты  для  чистки, 

полирования,  обезжиривания  и  абразивной 

обработки;  мыла;  парфю¬мерные  изделия, 

эфирные  масла,  косметика,  лосьоны  для  волос; 

зубные порошки и пасты. 

 

04  

технические  масла  и  смазки;  смазочные 

материалы; 

составы 


для 

поглощения, 

смачивания  и  связывания  пыли;  топлива  (в  том 

числе  моторные  бензины)  и  осветительные 

материалы; фитили и свечи для освещения. 

 

05 

фармацевтические  и  ветеринарные препараты;  гигиенические  препараты  для 

медицинских  целей;  диетические  вещества  для 

медицинских 

целей, 


детс¬кое 

питание; 

пластыри, перевязочные материалы; материалы 

для пломбирования зубов и изготовления зубных 

слепков;  дезинфицирующие  средства;  пре

-

параты  для  уничтожения  вредных  животных; фунгициды, гербициды. 

 

06 

-  

обычные  металлы  и  их  сплавы; металлические 

строительные 

материалы; 

передвижные  метал¬ли¬чес¬кие  конструкции  и 

сооружения;  металлические  мате¬риалы  для 

рельсовых  путей;  металлические  тросы  и 

проволока  [не  электрические];  скобяные  и 

замочные  изделия;  металлические  трубы; 

сейфы;  изделия  из  обычных  металлов,  не 

относящиеся к другим классам; руды. 

 

07 

машины  и  станки;  двигатели  (за исключением  предназначенных  для  наземных 

транспортных средство); соединения и элементы 

передач (за исклю¬чением предназначенных для 

наземных 

транспортных 

средств); 

сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия 

с ручным управлением; инкубаторы. 

 

08  

ручные  орудия  и  инструменты;  ножевые 

изделия; вилки и ложки; холодное оружие; брит

-

вы.  

09  

приборы  и  инструменты  научные,  морские, 

геодезические,  фотографические,  кинематог

-

рафические,  оптические,  для  взвешивания, измерения,  сигнализации,  контроля  (проверки), 

спасания  и  обучения;  приборы  и  инструменты 

для  передачи,  распределения,  трансформации, 

накопления,  регулирования  или  управления 

электричеством; 

аппаратура 

для 

записи, 


передачи, 

воспроизведения 

звука 

или 


изображений;  магнитные  носители  информации, 

диски  звукозаписи;  торговые  автоматы  и 

механизмы  для  аппаратов  с  предварительной 

оплатой;  кассовые  аппараты,  счетные  машины, 

оборудование  для  обработки  ин

-

формации  и компьютеры; оборудование для тушения огня. 

 

10  

приборы  и  инструменты  хирургические, 

медицинские,  стоматологические  и  ветеринар

-

ные;  протезы  конечностей,  глазные  и  зубные протезы;  ортопедические  изделия;  материалы 

для наложения швов.  

11  

устройства  для  освещения,  нагрева, 

получения  пара,  тепловой  обработки  пищевых 

продуктов,  для  охлаждения,  сушки,  вентиляции, 

водораспределительные 

и 

санитарно-

технические. 

 

12 

транспортные  средства;  аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху. 

 

13  

огнестрельное  оружие;  боеприпасы  и 

снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки. 

 

14  

благородные металлы и их сплавы,

 

изделия 


или  покрытия  из  них,  не  относящиеся  к  другим 

классам;  ювелирные  изделия,  бижутерия, 

драгоценные 

камни; 


часы 

и 

прочие хронометрические приборы. 

 

15 

музыкальные инструменты. 

 

16  

бумага,  картон  и  изделия  из  них,  не 

относящиеся  к  другим  классам;  печатная 2015 1683-2015

 

1683

 

11 


AZ

               

    

ƏMTƏƏ NİŞANLARI             

                                                          

   

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ   

 

Bülleten 

№9

 30.12.2015

    


продукция;  материалы  для  переплетных  работ; 

фотоснимки;  писчебумажные  товары;  клейкие 

вещества  для  канцелярских  и  бытовых  целей; 

принадлежности 

для 

художников; кисти; 

пишущие машины и конторские принадлеж

-

ности 


(за исключением мебели); учебные материалы и 

наглядные 

пособия 

(за 


исключением 

аппаратуры);  пластмассовые  материалы  для 

упаковки  (не  относящиеся  к  другим  классам); 

игральные карты; шрифты; клише типографские. 

 

17  

каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и 

изделия  из  этих  материалов,  не  относящиеся  к 

другим 


классам; 

изделия 


из 

частично 

обработанных  пластмасс;  материалы  для 

конопачения, 

уплотнения 

и 

изоляции; неметаллические гибкие трубы. 

 

18  

кожа  и  имитация  кожи,  изделия  из  них,  не 

относящиеся к другим классам; шкуры животных; 

дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и 

солнца,  трости;  хлысты,  кнуты,  конская  сбруя  и 

шорные изделия. 

 

19  

неметаллические строительные материалы; 

неметаллические  жесткие  трубы  для  строи

-

тельных  целей;  асфальт,  смолы  и  битум; неметаллические  передвижные  конструкции  и 

сооружения; неметаллические памятники. 

 

20  

мебель,  зеркала,  обрамления  для  картин; 

изделия,  не  относящиеся  к  другим  клас

-

сам,  из дерева,  пробки,  камыша,  тростника,  ивы,  рога, 

кости,  слоновой  кости,  китового  уса,  панциря 

черепах,  раковин,  янтаря,  перламутра,  морской 

пенки,  из  заменителей  этих  материалов  или  из 

пластмасс.

 

21  

домашняя или кухонная утварь и посуда (за 

исключением  изготовленной  из  благородных 

металлов  или  покрытой  ими);  расчески  и  губки; 

щетки  (за  исключением  кистей);  материалы  для 

щеточных изделий; приспособления для чистки и 

уборки; мочалки металлические; необработанное 

или  частично  обработанное  стекло  (за 

исключением  строительного  стекла);  изделия  из 

стекла,  фарфора  и  фаянса,  не  относящиеся  к 

другим классам. 

 

22  

канаты,  веревки,  бечевки,  сети,  палатки, 

навесы,  брезент,  паруса  и  мешки,  не 

относящиеся  к  другим  классам;  набивочные 

материалы  (за  исключением  из  резиновых  и 

пластических 

материалов); 

текстильное 

волокнистое сырье. 

 

23 

нити текстильные и пряжа. 

 

24 

ткани  и  текстильные 

изделия,  не 

относящиеся  к  другим  классам;  одеяла, 

покрывала и скатерти.

 

25 

одежда, обувь, головные уборы. 

 

26  

кружева  и  вышитые  изделия,  тесьма  и 

ленты;  пуговицы,  кнопки,  крючки  и  блочки, 

булавки и иглы; искусственные цветы.  

27  

ковры,  циновки,  маты,  линолеум  и  прочие 

покрытия для полов; стенные обои и обивочные 

материалы, не текстильные. 

 

28 

игры, игрушки; гимнастические и спортивные 

товары,  не  относящиеся  к  другим  классам; 

елочные украшения. 

 

29 

мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; 

овощи

 

и  фрукты  консервированные,  сушеные  и под

-

вергнутые  тепловой  обработке;  желе, варенье,  компоты;  яйца,  молоко  и  молочные 

продукты; масла и жиры пищевые. 

 

30  

кофе,  чай,  какао,  сахар,  рис,  тапиока 

(маниока),  саго,  заменители  кофе;  мука  и 

зерновые  продукты,  хле

-

бобулочные  изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из 

патоки;  дрожжи,  пекарные  порошки;  соль, 

горчица;  уксус,  приправы;  пряности;  пищевой 

лед. 


 

31  

сельскохозяйственные,  садово

-

огородные, лесные  и зерновые  продукты, не относящиеся к 

другим  клас

-

сам;  живые  животные;  свежие фрукты  и  овощи;  семена,  живые  растения  и 

цветы; корма для животных; солод.

 

32  

пиво;  минеральные  и  газированные  воды  и 

прочие  безалкогольные  напитки;  фруктовые 

напитки  и  фруктовые  соки;  сиропы  и  прочие 

составы для изготовления напитков. 

 

33 

алкогольные напитки (за исключением пива). 

 

34 

табак; курительные принадлежности; спички.

  

35  

реклама;  менеджмент  в  сфере  бизнеса; 

административная  деятельность  в  сфере 

бизнеса; офисная служба; продвижение товаров 

[для  третьих  лиц],  в  том  числе  оптовая  и 

розничная торговля. 

 

36  

страхование;  финансовая  деятельность; 

кредитное

-

денежные  операции;  операции  с недвижимостью. 

 

37 

строительство; ремонт; 

установка 

оборудования.

  

38 

телекоммуникации. 

 

39  

транспортировка;  упаковка  и  хранение 

товаров; организация путешествий. 

 

40 

обработка материалов41 

воспитание; обеспечение учебного процесса; 

развлечения; организация спортивных и культур

-

но

-просветительных мероприятий. 

 

42  

научные  и  технологические  услуги  и 

относящиеся  к  ним  научные  исследования  и 

разработки; услуги по промышленному анализу и 

научным 


исследованиям; 

разработка 

и 

усовершенствование технического 

и 

программного обеспечения 

компьютеров; 

дизайн. 

 

43 

услуги  по  обеспечению  пищевыми продуктами 

и 

напитками; обеспечение 

временного прожи

-

вания. 


 

44  

медицинские  услуги;  ветеринарные  услуги; 2015 1683-2015

 

1683

 

12 


  

ƏMTƏƏ NİŞANLARI

                                                

AZ

 

Bülleten 9  30.12.2015

 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ               

услуги в области гигиены и косметики для людей 

и  животных;  услуги  в  области  сельского 

хозяйства, огородничества и лесоводства45  

персональные  и  социальные  услуги, 

оказываемые  другими  для  удовлетворения 

потребностей  индиви

-

дуальных  лиц;  службы безопасности  для  защиты  имущества  и 

индивидуальных лиц, юридические услуги.

 

_________ (111) N 2015 1684 

(151) 03.12.2015 

(210) 2014 30718 

(220) 07.01.2014 

(181) 07.01.2024 

(730) Dong-A ST Co., Ltd.,  64, CHEONHO-

DAERO, DONGDAEMUN-GU, SEOUL, REPUBLIC 

OF KOREA (KR) 

(540) 

(591) göy 

(511) 05 -  h

əzmetmə  üzvləri  üçün  əczaçılıq 

preparatları, dərman vasitələri və dərmanlar.

 

(591) 

синий

 

(511) 05 фармацевтические  препараты  и 

лекарственные 

средства,

 

медикаменты для пищеварительных органов.

 

_________ (111) N 2015 1685 

(151) 03.12.2015 

(210) 2014 31367 

(220) 23.09.2014 

(181) 23.09.2024 

(730) Mayekawa Mfg. Co., Ltd.,  14-15, Botan 3-

chome, Koto-ku, Tokyo 135-8482 JAPAN (JP) 

(540) 

(591) 

qırmızı, qara

 

(511) 07 -  k

ompressorlar  [maşınlar];  kompressorlar 

[maşınların  detalları];  ərzaqların  emal  edilməsi  və 

istehsalı  üçün  maşınlar  və  qurğular,  o  cümlədən 

onların hissələri; içkilərin emal edilməsi və istehsalı 

üçün  maşınlar  və  qurğular,  o  cümlədən  onların 

hi

ssələri;  istilik  mübadilə  ediciləri  [maşınlar];  istilik mübadilə ediciləri [maşınların detalları].

 

11  -  h

avanın  kondisiyalaşdırılması  üçün  aparatlar; 

dondurucu  maşınlar  və  aparatlar;  istilik  nasoslu 

elektrik  su  qızdırıcıları;  soyuducu  maşınlar;  buz 

istehsa


lı  üçün  maşınlar;  istilik  mübadilə  ediciləri 

[maşınların detalları olmayanlar].

 

(591) 

красный, черный

 

(511) 07 

компрессоры  [машины];  компрессоры 

[детали  машин];  машины  и  устройства  для 

обработки и производства пищевых продуктов, в 

том числе части к ним; машины и устройства для 

обработки и производства напитков, в том числе 

части  к  ним;  теплообменники  [машины]; 

теплообменники [детали машин].

 

11  

аппараты  для  кондиционирования  воздуха; 

морозильные 

машины 


и 

аппараты; 

теплонасосные  электрические  водонагреватели; 

машины 


холодильные; 

машины 


для 

производства 

льда; 

теплообменники [не 

являющиеся деталями машин].

 

_________ (111) N 2015 1686 

(151) 08.12.2015 

(210) 2014 30805 

(220) 12.02.2014 

(181) 12.02.2024 

(730) The Research Foundation for Microbial 

Diseases of Osaka University,  c/o Osaka 

University, 3-1 Yamadaoka, Suita-shi, Osaka 565-

0871, Japan (JP) 

(540) 

(511) 05 

əczaçılıq preparatları.

 

(511) 05 

фармацевтические препараты.

 

_________ (111) N 2015 1687 

(151) 03.12.2015 

(210) 2014 31497 

(220) 23.10.2014 

(181) 23.10.2024 

(730) Swiss Pharma International AG, 

Waldmannstrasse 8, 8001 Zurich, Switzerland 

(CH) 

(540) 

(511) 05 

əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 

məqsədlər  üçün  gigiyena  preparatları;  tibbi  və  ya 

baytarlıq  məqsədləri  üçün  pəhriz  qidası  və 

maddələri;  insan  üçün  qida  əlavələri;  ziyanverici 

heyvanları məhv etmək üçün vasitələr; fungisidlər.

 

2015 1684-2015

 

1687

 

13 


AZ

                                                    

    

ƏMTƏƏ NİŞANLARI             

                                                 

   

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ   

 

Bülleten 

№9

 30.12.2015

    


(511) 05 

фармацевтические  и  ветеринарные 

препараты;  гигиенические  препараты  для 

медицинских  целей;  диетическое  питание  и 

вещества  для  медицинских  или  ветеринарных 

целей;  пищевые  добавки  для  человека; 

препараты  для  уничтожения  вредных  животных; 

фунгициды.

 

_________ (111) N 2015 1688 

(151) 03.12.2015 

(210) 2014 31498 

(220) 23.10.2014 

(181) 23.10.2024 

(730) Swiss Pharma International AG, 

Waldmannstrasse 8, 8001 Zurich, Switzerland 

(CH) 

(540) 

(511) 05 

əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 

məqsədlər  üçün  gigiyena  preparatları;  tibbi  və  ya 

baytarlıq  məqsədləri  üçün  pəhriz  qidası  və 

maddələri;  insan  üçün  qida  əlavələri;  ziyanverici 

heyvanları məhv etmək üçün vasitələr; fungisidlər. 

(511) 05 

Фармацевтические  и  ветеринарные 

препараты;  гигиенические  препараты  для 

медицинских  целей;  диетическое  питание  и 

вещества  для  медицинских  или  ветеринарных 

целей;  пищевые  добавки  для  человека; 

препараты  для  уничтожения  вредных  животных; 

фунгициды.

 

_________ (111) N 2015 1689 

(151) 03.12.2015 

(210) 2014 31499 

(220) 23.10.2014 

(181) 23.10.2024 

(730) Swiss Pharma International AG, Yüklə 2,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə