Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzrəYüklə 3,31 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/12
tarix27.06.2017
ölçüsü3,31 Mb.
növüБюллетень
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

 

Az

ərbaycan  Respublikasının Standartlaşdırma, 

 Metrologiya v

ə

 

Patent üzrə

 

Dövlə

t Komit

ə

si  

   ______________________________________________ 

  S

ənaye Mülkiyyə

ti Obyektl

ərinin Ekspertizası Mə

rk

ə

zi 

 (AzPatent) 

     


SƏNAYE  

     

MÜLKİYYƏTİ

 

 Ə

mt

əə

 

nişanları

 

     

Coğrafi  göstə

ricil

ə

   


ПРОМЫШЛЕННАЯ 

  

СОБСТВЕННОСТЬ

 

Товарные знаки

 

        

Географические 

   

указания

 

               № 

Bakı 

- 2016 

RƏSMİ


 

BÜLLETEN


 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

1996-

cı ildən

əşr edilir

 

Издается с 

1996 года

N 2016 0853 

--------- 

N 2016 0915

 

Də

rc olunma 

tarixi: 

31.08.2016 

Дата 

публикации: 

31.08.2016

 


 

 

  

Az

ərbaycan Respublikası 

Standartlaşdırma, 

Metrologiya v

ə 

Patent üzrə Dövlət Komit

əsinin orqanı 

__________ 

Şəhadətnamə 

 № 350 

 Redaksiya hey

əti: Ramiz H

əsənov- 

 Redaksiya hey

ətinin sədri

Az

ərbaycan Respublikası Standartlaşdırma,        Metrologiya v

ə Patent üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mir Yaqub Seyidov-      Redaksiya hey

ətinin sədr müavini

S

ənaye Mülkiyyəti Obyektlərinin     Ekspertizası Mərkəzinin (AzPatent) direktoru 

    Redaksiya hey

ətinin üzvləri Emil M

əmmədov-              ASMPDK-nın Patent şöbəsinin müdiri  Fazil Talıblı-     

ASMPDK-nın İnformasiya texnologiyaları v

ə ictimaiyyətlə 

   


əlaqələr şöbəsinin müdiri 

Ramin Hacıyev-

 AzPatentin 

Əmtəə nişanlarının ekspertizası şöbəsinin 

   müdiri Ağarza 

Əliyev

AzPatentin İnformasiya təminatı və Sənədlərin qəbulu       

şöbəsinin müdir müavini 

 Elxan Rüst

əmov-              AzPatentin İnformasiya təminatı və Sənədlərin qəbulu 

        şöb

əsinin böyük mütəxəssisi  Ş

ərif Kərimli-

   Redaktor 

   AzPatentin  İnformasiya t

əminatı və Sənədlərin qəbulu 

                  şöb

əsinin mütəxəssisi ƏMTƏƏ NİŞANLARINA Aİ

D B

İ

BL

İ

OQRAF

İK MƏLUMATLARIN 

MÜƏYYƏNLƏŞDİ

R

İLMƏSİ

 

ÜÇÜN BEYNƏLXALQ RƏQƏM KODLARI

 

(İMÜT ST.60 STANDARTI)

 

(111) Qeydiyyatın nömrəsi

(141) Əmtəə nişanının hüquqi mühafizənin bitdiyi tarix

(151) Qeydiyyat tarixi

(181) Qeydiyyat fəaliyyətinin bitdiyi tarix

(210) Ərizə sənədinin nömrəsi

(220) Ərizə sənədinin verilmə tarixi

(310) Birinci ərizə sənədinə verilmiş nömrə

(320) Birinci ərizə sənədinin tar

ixi

(330) İMÜT 3

-

CÜ maddəsinin standartına müvafiq birinci ərizə sənədinin verildiyi ölkənin və ya

beynəlxalq təşkilatın kodu

(511) Nişanin qeydiyyatı üçün əmtəələrin və xidmətlərin Beynəlxalq təsnifatına uyğun sinifi

(sinifləri), əmtəə və xidmətlərin siyahısı

(526) Disklamasiya (əmtəə nişanının mühafizə olunmayan elementləri)

(540) Nişanın təsviri

(551) Nişanın kollektiv olmasına göstəriş

(554) Həcmi nişan

(526) Mühafizədən çıxanrılan elementlər

(580)

Qeydiyyata aid hər hansı hərəkətin geydə alınma tarixi

(591) Verilmiş rənglərə göstəriş

(600) SSRİ şəhadətnamələrinin nömrələri və tarixləri

(730) Əmtəə nişanı ərizəçisinin və ya sahibinin adı və ünvanı, ölkənin kodu

(800) Madrid sazişi və protokolu üzrə əmtəə nişanlarının beynəlxalq qeydiyyatına dair

məlumatların müəyyənləşdirilməsi

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦИФРОВЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К

 

ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

 

 

(СТАНДАРТ ВОИС СТ.60)

 

(111)

Номер регистрации

(141)

Дата прекращение правовой охраны

 

товарного знака

(151)

Дата регистрации

(181)

Дата истечения срока

 

действия

 

регистрации

(210)

Номер заявки

(220)

Дата подачи заявки

(310)

Номер, присвоенный первой заявке

(320)

Дата подачи первой заявки

(330)

Код страны или международной организации по

 

стандарту ВОИС ст.З, куда была

подана первая заявка

(511)

Индексы Международной

 

классификация

 

товаров и услуг для регистрации знаков

(Ниццская классификация), перечень товаров и услуг

(526)

Дискламация (неохраняемые элементы товарного знака)

(540)

Воспроизведение знака

(554)

Объемный знак

(551)

Указание на то,

 

что знак является коллективным

(580) Дата записи какого

-

либо действия в отношении регистраций

(591)

Указание цвета или цветового сочетания

(600)

Номер и дата охранного документа

 

СССР

(730)

Имя и адрес заявителя или владельца зарегистрированного знака, код страны

(800)

Идентификация данных, относящихся к международным регистрациям товарных

знаков по Мадридскому соглашению и Мадридскому протоколуÜ

 N D 

Ə

 R 

İ

 C A T 

ƏMTƏƏ NİŞANLARI

 

Əmtəə


 n

işanları.................................................................................................

........................................ 5 

GÖSTƏRİCİLƏR

 

Əmtəə nişani şəh

ad

ətnamələrinin sistematik göstəricisi......................................................................... 46 

Əmtəə nişani üzrə iddia sənədlərinin say göstəricisi

............................................................................... 47 

Əmtəə nişani şəh

a

dətnamələrinin say göstəricisi.................................................................................... 48 

BİLDİRİŞLƏR

 

Əmtəə 

nişanının

 

sahibinin adının 

 ünvanının

 

dəyişilməsi.................................................................... 49 

Əmtəə nişanına dair hüquqların verilməsi barədə müqavilələrin qeydiyyatı

............................................ 51 

Əmtəə nişanının qeydiyyatın fəaliyyət müddətinin uzadılması

................................................................ 52 

D

üzəlişlər................................................................................................................................................. 55 О

 

Д

 

Е

 

Р

 

Ж

 

А

 

Н

 

И

 

Е

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

 

Товарные знаки......................................................

.................................................................................. 5 

УКАЗАТЕЛИ

 

Систематический указатель свидетельств на товарные знаки

......................................................... 46 

Нумерационный указатель заявок на товарные знаки

....................................................................... 47 

Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки

........................................................... 48   

ИЗВЕЩЕНИЯ

 

Изменение наименования  и  адреса владельца товарного знака..................................

................. 49 

Регистрация договора о передаче права на товарный знак

.............................................................. 51 

Продление срока действия регистрации товарного знака

................................................................. 52

 

Поправки.................................................................................................................................................................. 55

 


(111) N 2016 0853

(151) 01.08.2016

(210) 2016 00443

(220) 16.06.2016

(181) 16.06.2026

(730) 

"İNVEST

-

AZ 

İNVESTİSİYA 

ŞİRKƏTİ" 

QAPALI  SƏHMDAR  CƏMİYYƏTİ,

 

AZ1034,  Bakı 

şəhəri, 

Sabunçu 

rayonu, 

Sabunçu 

ŞTQ, 

Komsomol, ev 1 (AZ) 

(540) 

(526)

Əmtəə nişanında "AZ" hərf birləşməsi müstəqil

hüquqi mühafizə obyekti deyildir.

(511) 35 

- reklam.36 

- s


ıgorta, maliyyə fəaliyyəti

.

38 

- r

abitə


.

(526)

В  товарном  знаке  буквенное  обозначение

"AZ"  не  является  объектом

 

самостоятельнойправовой охраны.

(511) 35 

реклам.

36 

страхование,финансовая деятельность.

38 

коммуникация.

_________ (111) N 2016 0854

(151) 01.08.2016

(210) 2016 00444

(220) 16.06.2016

(181) 16.06.2026

(730)

"İNVEST

-

AZ 

İNVESTİSİYA 

ŞİRKƏTİ"

QAPALI 

SƏHMDAR  CƏMİYYƏTİ,

 

AZ1034,  Bakı

şəhəri, 

Sabunçu 

rayonu, 

Sabunçu 

ŞTQ,

Komsomol, ev 1 (AZ)

(540)

(511) 35 

- reklam.36

 - s


ıgorta, maliyyə fəaliyyəti

.

38

 - r

abitə


.

(511) 35 

рекламa.

36 

страхование,финансовая деятельность.

38 

коммуникация.

_________ (111) N 2016 0855

(151) 01.08.2016

(210) 2016 00450

(220) 20.06.2016

(181) 20.06.2026

(730) "RAUF" İSTEHSAL KOMMERSİYA ŞİRKƏTİ,

AZ2006, Gəncə şəhəri, Gülüstan qəsəbəsi, ev 37,

m.6 (AZ)

(540)

(526)

Əmtəə  nişanında  "Romaşka"  söz  işarəsindən

və  təsviri  hissədən  başqa  qalan  işarələr  müstəqil

hüquqi mühafizə obyektləri deyildirlər.(511) 03 

-  a


ğartma üçün preparatlar  və  yuma üçün

digər maddələr; təmizləmə, cilalama, yağsızlaşdırma

və abraziv emal üçün preparatlar; sabunlar.

35 

- m


alların reklamı və satışı üzrə xidmətlər.

(526)

Все  обозначения  товарного  знака,  за

исключением 

изобразительной 

части 

и

словесного  обозначения  “Romaşka”  не  являютсяобъектами самостоятельной правовой охраны.

(511) 03 

препараты  для  отбеливания  и  прочиевещества  для  стирки;  препараты  для  чистки,

полирования,  обезжиривания  и  абразивной

обработки; мыла

.

35 

реклама и услуги по продаже товаров.

_________ (111) N 2016 0856

(151) 03.08.2016

(210) 2015 32247

(220) 21.07.2015

(181) 21.07.2025

(730)

GM  KOREA  COMPANY,  a  company

organized  and  existing  under  the  laws  of  the

Ə

 

M T Ə Ə 

 

N İ Ş A N L A R I

 

Т О В А Р Н Ы Е  З Н А К И

 

5


AZ

                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       

                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №

8 31.08.2016

                              

 

 

Republic  of  Korea,  199-1  Cheongcheon-2Dong, Bupyung-Gu, Incheon, Korea (KR) 

(540) 

 

(526) 

Əmtəə nişanında “R3” işarəsi müstəqil hüquqi 

mühafizə obyekti deyldir.

 

(511)  12 

-  m

otorlu  nəqliyyat  vasitələri  və  onların hissələri (526) 

В  товарном  знаке  обозначение  “R3”  не 

является  объектом  самостоятельной  правовой 

охраны.


 

(511)  12 

моторные  транспортные  средства  и части к ним.

 

_________  

 

(111) N 2016 0857 

(151) 03.08.2016 

(210) 2015 00630 

(220) 21.09.2015 

(181) 21.09.2025 

(730)  INFINIX  TECHNOLOGY  LIMITED,  RMS  05-

15, 13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR 

HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST KLN (HK) 

(540) 

 

(511)  09 

-  d


aşına  bilən  telefonlar;  elektrik 

batareyalar; elektrik akkumulyatorlar üçün doldurucu 

qurğular;  səsucaldanların  gövdələri;  telefonlar  üçün 

simsiz  dəstlər;  elektrik  xətlər  üçün  birləşmələr; 

kompüterlər  iiçün  yaddaş  blokları;  qulaqlıqlar; 

təsvirlərin 

canlandırılması 

üçün 


qurğular; 

fotoaparatlar. 

 

(511)  09 

телефоны  переносные;  батареи электрические; 

устройства 

зарядные 

для 


электрических 

аккумуляторов; 

корпуса 

громкоговорителей;  гарнитуры  беспроводные 

для  телефонов;  соединения  для  электрических 

линий; 


блоки 

памяти 


для 

компьютеров; 

наушники; 

устройства 

воспроизведения 

изображений; фотоаппараты

_________  

 

(111) N 2016 0858 

(151) 03.08.2016 

(210) 2015 32036 

(220) 31.03.2015 

(181) 31.03.2025 

(730)  MasterCard  International  Incorporated,  a 

Delaware  corporation,  2000  Purchase  Street, 

Purchase, New York 10577, USA (US) 

(540) 

 

(591) 

ağ, qırmızı, mavi 

(511)  09 

ödənişlərin,  bank  əməliyyatlarının,  kredit kartlarının,  debet  kartlarının,  ödəmə  kartlarının, 

bankomatların, 

saxlanan 

məbləğlərin, 

pul 

vəsaitlərinin  elektron  köçürülməsi  sistemlərinin, hesabların  ödənilməsi  üzrə  məlumatların  elektron 

emalı  və  verilməsinin,  pul  vəsaitlərinin  verilməsinin, 

tranzaksiyaların  eyniləşdirilməsinin,  marşrutlaşdır

-

manın,  elektron  ödəmələrin,  avtorizasiya  və  ödəmə üzrə  xidmətlərin,  dələduzluğun  aşkar  edilməsi  və 

nəzarət  edilməsinin,  qəza  hallarında  bərpa  etmənin 

və  kodlamanın/şifrləmənin  sadələşdirilməsi  və  idarə 

edilməsi  üçün  kompüterlərin  aparat  vasitələrinin  və 

proqram  təminatının  platformaları;  elmi  cihazlar, 

aparatlar  və  alətlər;  maqnit  məlumat  daşıyıcıları, 

səsyazma diskləri; yazma üçün disklər; ilkin ödənişli 

aparatlar  üçün  mexanizmlər;  kassa  aparatları, 

məlumatın  işlənməsi  üçün  avadanlıq;  kompüterlər, 

kompüterlərin  aparat  vasitələri,  kompüter  proqram 

təminatı 

və 


kompüterlər 

üçün 


proqramlar; 

telekommunikasiya  və  elektrik  aparatları,  cihazları 

və alətləri, məhz, məlumatların, o cümlədən səsin və 

təsvirlərin 

qeydə 

alınması, verilməsi 

və 


canlandırılması  üçün  aparatura,  cihazlar;  səsin  və 

təsvirlərin 

qeydə 

alınması, verilməsi 

və 


canlandırılması  üçün  aparatura,  cihazlar;  maqnit 

yazı daşıyıcıları; qlobal kompüter şəbəkəsi vasitəsilə 

maliyyə  hesablarının,  hesabatların  izlənməsi,  idarə 

edilməsi  və  analizi  üçün  aparatura,  cihazlar; 

xüsusilə,  yerli  kompüter  şəbəkələrinin  və  qlobal 

kompüter  şəbəkələrinin,  ərazi  üzrə  paylanmış 

şəbəkələrin  işlənib  hazırlanması,  layihələşdirilməsi, 

texniki xidmət göstərilməsi və istifadə edilməsi üçün 

kompüterlərin aparat vasitələri və kompüter proqram 

təminatı;  yaddaş  kartlarından  məlumatın  oxunması 

üçün  sistemlər  və  yaddaş  qurğularından,  o 

cümlədən inteqral sxemlərdəki yaddaşdan və kredit, 

bank  kartlarının  yaddaşından  məlumatın  oxunması 

üçün  sistemlər,  elektron  (yüklənən)  dərclər;  çap 

üçün  aparatura,  cihazlar,  qurğular,  o  cümlədən 

məlumatın 

emalı 

sistemləri və 

maliyyə 


sövdələşmələrini həyata keçirən sistemlər üçün çap 

edən aparatura, cihazlar, qurğular; bank avtomatları 

və  kassa  avtomatları,  bank  müəssisələri  üçün 

maşınlar  və  qurğular;  kodlayıcı  qurğular  və 

dekodlayıcı qurğular; modemlər; elektron vasitələrlə 

ödəmə 


əməliyyatlarının, 

ödəmələrin 

yüngülləşdirilməsi 

üçün 


kompüterlərin 

aparat 


2016 0856-2016

 

0858

 

6


                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       

AZ

 

Bülleten №

8  31.08.2016

                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                

 

 vasitələri  və  kompüter  proqram  təminatı;  şifrləmə 

üçün  kompüterlərin  aparat  vasitələri  və  proqram 

təminatı,  şifrləmə  açarları,  rəqəmsal  sertifikatlar, 

rəqəmsal 

imzalar, 

məlumatların 

təhlükəsiz 

saxlanması,  axtarış,  məlumatların  seçilib  ayrılması 

və  xüsusi  şəxslər,  bank  müəssisələri  və  maliyyə

-

kredit  müəssisələri  tərəfindən  istifadə  edilən müştərilərin  məxfi  məlumatının  ötürülməsi  üçün 

proqram  təminatı;  maqnit  kodlu  kartlar  və  inteqral 

sxemli  çipləri  olan  kartlar  (smart

-

kartlar);  kodlanmış kartlar-

buraxılışlar;  əsilliyi  təsdiq  etmək  üçün 

mühafizə  elementlərinə  malik  kodlanmış  kartlar; 

eyniləşdirmə  üçün  mühafizə  elementlərinə  malik 

kodlanmış  kartlar;  haloqramlar  saxlayan  kartlar; 

ödəmə  kartları,  bank  kartları,  kredit  kartları,  debet 

kartları,  mikroprosessorlu  kartlar,  mühafizə  edilən 

məbləği  saxlayan,  vəsaitlərin  qoyulmuş  limitini 

saxlayan  kartlar,  elektron  məlumat  daşıyan  kartlar, 

ödəmə  kartları  və  kodlanmış  ödəmə  kartları;  bank 

kartları,  o  cümlədən  basma  bank kartları  və  maqnit 

yaddaş qurğularından və inteqral sxemli yaddaşdan 

istifadə edən bank kartları;

 

kartlardan oxumaq üçün qurğular;  kodlanmış  maqnit  kartlarından  oxumaq 

üçün  qurğular,  kodlanmış  kartlar  üçün  maqnit 

oxuyucu  qurğular,  elektron  məlumatlarını  daşıyan 

kartlar,  elektron  məlumatları  daşıyan  kartlardan 

oxumaq  üçün  qurğular,  elektron  şifrləmə  blokları, 

kompüterlərin 

aparat 

vasitələri, kompüter 

terminalları,  maliyyə  xidmətlərində,  bank  işində  və 

telekommunikasiya sahəsində istifadə edilmək üçün 

nəzərdə  tutulmuş  kompüter  proqram  təminatı; 

smart-

kartların  terminallarla  və  oxuyan  qurğularla qarşılıqlı  təsirinin  təmin  edilməsi  üçün  işlənib 

hazırlanmış  kompüter  proqram  təminatı;  kompüter 

mikrosxemləri, telefonlara və başqa kommunikasiya 

qurğularına,  cihazlarına,  aparatlarına  quraşdırılmış 

çiplər;  alınmış  şeylərin  ödənilməsi  üçün  terminallar 

və  sövdələşmələr,  eyniləşdirmə  məlumatı  və 

maliyyə 

xidmətlərində, 

bank 

işində 


və 

telekommunikasiya sahəsində istifadə edilmək üçün 

maliyyə  məlumatı  barəsində  məlumatın  verilməsi, 

əks  etdirilməsi  və  saxlanması  üçün  kompüter 

proqram 

təminatı; 

radiodalğa 

eyniləşdirməsi 

q

urğuları  (transponderlər,  siqnalları  təkrarlayan qurğular);  uzadılmayan  kreditli  kartların,  bank 

kartlarının,  kredit  kartlarının,  debet  kartlarının  və 

ödəmə  kartlarının  əsilliyinin  yoxlanması  üçün 

elektron  verifikasiya  qurğuları;  nağd  pulların 

verilməsi  üçün  maşınlar,  avtomatlar;  kompüterlərin 

periferiya  qurğuları  və  elektron  əmtəələr,  məhz, 

kalkulyatorlar,  cib  elektron  orqanayzerləri,  şəxsi 

rəqəmsal  köməkçilər,  qəza  siqnal  və  siqnalizasiya 

qurğuları. 

 Yüklə 3,31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə