Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzrəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə28/31
tarix26.11.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#185
növüБюллетень
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

(511) 09 - 
электропроводка

_________ 
 
 
(111) N 2016 1044 
(151) 21.09.2016 
(210) 2016 00225 
(220) 13.04.2016 
(181) 13.04.2026 
2016 1041-2016
 
1044
 
109

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
(730)  "ORİENTAL"  MMC,
  AZ
1111,  Bakı  şəhəri, 
Nəsimi rayonu, Cavad Xan 2 MKR, ev 48B, mən. 
54 (AZ) 
(540) 
 
 
 
(511)  35  -  r
eklam;  biznes  sahəsində  menecment;
 
biznes sahəsində inzibati fəaliyyət; ofıs xidməti.
 
 
(511)  35  
реклама;  менеджмент  в  сфере 
бизнеса;  административная  деятельность  в 
сфере бизнеса; офисная служба

_________ 
 
 
(111) N 2016 1045 
(151) 21.09.2016 
(210) 2016 00446 
(220) 17.06.2016 
(181) 17.06.2026 
(730)  "Nömrə  1  tədris  mərkəzi"  Məhdud 
Məsuliyyətli  Cəmiyyəti,
 
AZ1078,  Bakı  şəhəri, 
Nəsimi r
-
nu, AK Həsən Əliyev ev 12A
 (AZ) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan 
işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri 
deyildirlər.
 
(591) 
qırmızı, ağ, göy
 
(511)  41  -  t
ərbiyəetmə;
 
tədris  prosesinin  təmin 
edilməsi

 
(526) 
Все 
обозначения, 
за 
исключением 
изобразительной  части  товарного  знака,  не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(591) 
красный, белый, синий
 
(511)  41  
Воспитание;обеспечение  учебного 
процесса

_________ 
 
 
(111) N 2016 1046 
(151) 21.09.2016 
(210) 2016 00490 
(220) 08.07.2016 
(181) 08.07.2026 
(730)  Hacıyeva  İradə  Gülmalı  qızı,
  AZ
1100,  Bakı 
şəhəri, Nərimanov r
-
nu, Aşıq Alı PR ev 3
 
mən.16
 
(AZ) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə  nişanında  "tədris  mərkəzi"  söz 
birləşməsi müstəqil hüquqi mühafizə obyekti deyildir.
 
(511)  41  -  t
ərbiyəetmə;  tədris  prosesinin  təmin 
edilməsi;  əyləncələr;  idman  və  mədəni
-  maarif 
tədbirlərinin təşkili

 
(526) 
В  товарном  знаке  словосочетание  "tədris 
mərkəzi" не является объектом самостоятельной 
правовой охраны.
 
(511)  41  
воспитание;  обеспечение  учебного 
процесса; развлечения; организация спортивных 
и культурно

просветительных мероприятий

_________ 
 
 
(111) N 2016 1047 
(151) 21.09.2016 
(210) 2016 00555 
(220) 03.08.2016 
(181) 03.08.2026 
(730)  Hidayətli  Orxan  Əkrəm  oğlu,
  AZ0115, 
Abşeron  rayonu,  Hökməli  ŞTQ,  ev  4,  Y.Qarayev 
küçəsi
 (AZ) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə  nişanında  “R”  işarəsi  müstəqil  hüquqi 
mühafizə obyekti deyildir.
  
(511) 16 - 16-
cı sinifə daxil olan bütün solfetlər.
 
35 - r
eklam; biznes sahəsində menecment (malların 
satışı  üzrə  xidmətlər);  biznes  sahəsində  inzibati 
fəaliyyət; ofıs xidməti.
 
 
(526) 
В  товарном  знаке  обозначение  “R”  не 
является  объектом  самостоятельной  правовой
 
охраны.
 
(511) 16 
все сальфеты входящие в 16
-
го класса

35  
реклама;  менеджмент  в  сфере  бизнеса; 
административная 
деятельность 
в 
сфере 
бизнеса; офисная служба; продвижение товаров 
[для  третьих  лиц],  в  том  числе  оптовая  и 
розничная торговля

_________ 
 
 
2016 1044-2016
 
1047
 
110

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
(111) N 2016 1048 
(151) 21.09.2016 
(210) 2016 00567 
(220) 05.08.2016 
(181) 05.08.2026 
(730
) Əliyev Ramil Füzuli oğlu,
 AZ
1026, Bakı şəh., 
Xətai rayonu, İlqar Abbasov ev 49
 (AZ) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə  nişanında  "SPORTWEAR"  söz  işarəsi  
müstəqil hüquqi mühafizə
 obyekti deyildir. 
(591) 
yaşıl, qara, ağ, boz
 
(511) 25 - g
eyim, ayaqqabı və baş geyimləri

 
(526) 
В  товарном  знаке  словесное  обозначение 
“SPORTWEAR” 
не 
является 
объектом 
самостоятельной правовой охраны.
 
(591) 
зеленый, черный, белый, серый
 
(511) 25 
одежда, обувь, головные уборы

_________ 
 
 
(111) N 2016 1049 
(151) 21.09.2016 
(210) 2016 00572 
(220) 05.08.2016 
(181) 05.08.2026 
(730) 
"Dermaclınıc" 
Məhdud 
Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti,
  AZ
1111,  Bakı  şəh.,  Nəsimi  rayonu, 
Cavad Xan 3 MKR, ev 38, m. 52 (AZ) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan 
işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri 
deyildirlər.
 
(511)  44  -  t
ibbi xidmətlər  insanlar üçün gigiyena və 
kosmetika sahəsində xidmətlər

 
(526) 
Все 
обозначения, 
за 
исключением 
изобразительной  части  товарного  знака,  не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(511)  44  
медицинские  услуги;  ветеринарные 
услуги; услуги в области гигиены и косметики для 
людей

_________ 
 
 
(111) N 2016 1050 
(151) 21.09.2016 
(210) 2016 00602 
(220) 15.08.2016 
(181) 15.08.2026 
(730) "Technoil" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti,
 
AZ
1052,  Bakı  şəhəri,  Nərimanov  rayonu,  Əhməd 
Rəcəbli pr., ev 33, qapı 4
 (AZ) 
(540) 
 
 
(591) 
ağ, tünd qırmızı
 
(511)  04  -  t
exniki  yağlar  və  sürtkülər;  sürtkü 
materialları;  tozu  udmaq,  islatmaq  və  birləşdirmək 
üçün  tərkiblər;  yanacaqlar  (o  cümlədən,  motor 
benzinləri)  və  işıqlandırıcı  materiallar;  fıtillər  və 
işıqlandırma üçün şamlar.
 
 
(591) 
белый, темно
-
красный
 
(511)  04  
технические  масла  и  смазки; 
смазочные материалы; составы для поглощения, 
смачивания
 
и  связывания  пыли;  топлива  (в  том 
числе  моторные  бензины)  и  осветительные 
материалы; фитили и свечи для освещения.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1051 
(151) 21.09.2016 
(210) 2015 32288 
(220) 04.08.2015 
(181) 04.08.2025 
(730)  HUAWEI  TECHNOLOGIES  CO.,  LTD.  (a 
company organized  and  existing under the laws 
of  P.  R.  China),  Administration  Building  Huawei 
Technologies  Co.,  Ltd.  Bantian,  Longgang 
District, Shenzhen, P. R. China (CN) 
(540) 
 
 
(511)  09  
mobil  telefonlar;  mobil  telefonlar  üçün 
qoruyucu  çexollar;  mobil  telefonlar  üçün  qoruyucu 
plyonkalar; planşet kompüterlər; planşet kompüterlər 
üçün  qoruyucu  çexollar;  planşet  kompüterlər  üçün 
qoruyucu plyonkalar; smart-
saatlar; smart bilərziklər; 
spikerlər;  qulaq  üçün  qulaqlıqlar;  baş  üçün 
qulaqlıqlar;  modemlər  və  ruterlər;  kompüterdəki 
2016 1048-2016
 
1051
 
111

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
proqram təminatı şəbəkə şlyuz.
 
 
(511)  09  
мобильные  телефоны;  защитные 
чехлы  для  мобильных  телефонов;  защитные 
пленки  для  мобильных  телефонов;  планшетные 
компьютеры;  защитные  чехлы  для  планшетных 
компьютеров; защитные пленки для планшетных 
компьютеров; 
часы
-
смарт; 
смарт
-
браслеты; 
спикер; 
вставные 
наушники 
(для 
ушей); 
накладные  наушники  (для  головы);  модемы  и 
рутеры; сетевые шлюзы

_________ 
 
 
(111) N 2016 1052 
(151) 21.09.2016 
(210) 2015 32651 
(220) 24.12.2015 
(181) 24.12.2025 
(730)  RIO  TINTO  ALCAN  INC,  1188  Sher  brooke 
Street  West,  Montreal,  Quebec  H3A  3  G2, 
Canada (CA) 
(540) 
 
 
(511) 02 - a
lümin boyaları; külçələr, lövhələr, alümin 
və alümin ərintilərindən olan boru və seksiyalar.
 
06  -  a
lümin  sulfatı,  alümin  və  alümin  ərintilərindən 
olan 
nişanlayıcılar; qallium (külçələrdə).
 
09 - e
lektrik keçiriciləri.
 
19 - f
torlu şpat, brusit.
 
 
(511)  02  
алюминиевые  краски;  слитки,  листы, 
трубы и секции из алюминиевых сплавов.
 
06  
сульфат  алюминия,  отливки  из  алюминия  и 
алюминиевых сплавов; галлий в слитках.
 
09 
электрические проводники.
 
19 
фтористый шпат, брусит.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1053 
(151) 21.09.2016 
(210) 2015 32654 
(220) 24.12.2015 
(181) 24.12.2025 
(730) 
THE 
COCA-COLA 
COMPANY, 

corporation  of  the  State  of  Delaware,  310  North 
Avenue,  N.W.,  City  of  Atlanta,  State  of  Georgia 
30313, USA (US) 
(540) 
 
 
(511)  32  -  m
ineral  və  qazlı  sular  və  başqa 
alkoqolsuz  içkilər,  meyvəli  içkilər  və  meyvəli  şirələr, 
siroplar və içkiləri hazırlamaq üçün digər tərkiblər.
 
 
(511)  32  
минеральные  и  газированные  воды  и 
прочие  безалкогольные  напитки,  фруктовые 
напитки  и  фруктовые  соки,  сиропы  и  прочие 
составы для изготовления напитков.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1054 
(151) 21.09.2016 
(210) 2015 32659 
(220) 24.12.2015 
(181) 24.12.2025 
(730) 
THE 
COCA-COLA 
COMPANY, 

corporation  of  the  State  of  Delaware,  310  North 
Avenue,  N.W.,  City  of  Atlanta,  State  of  Georgia 
30313, USA (US) 
(540) 
 
 
(511)  32  -  s
pirtsiz  içkilər və belə içkiləri hazırlamaq 
üçün qeyri tərkiblər.
 
35 - r
eklam və vasitəçilik xidmətləri.
 
 
(511)  32  
безалкогольные  напитки  и  прочие 
составы для изготовления напитков.
 
35 
рекламные и посреднические услуги.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1055 
(151) 21.09.2016 
(210) 2015 32653 
(220) 24.12.2015 
(181) 24.12.2025 
(730) 
THE 
COCA-COLA 
COMPANY, 

corporation  of  the  State  of  Delaware,  310  North 
Avenue,  N.W.,  City  of  Atlanta,  State  of  Georgia 
30313, USA (US) 
(540) 
 
(591) 
qırmızı, ağ, boz
 
(511)  32  -  a
lkoqolsuz  içkilər,  siroplar  va  içkilərin 
hazırlanması üçün digər tərkiblər.
 
 
(591) 
красный, белый, серебристый
 
2016 1051-2016
 
1055
 
112

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
(511)  32  
безалкогольные  напитки,  сиропы  и 
прочие составы для изготовления напитков.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1056 
(151) 21.09.2016 
(210) 2015 32661 
(220) 24.12.2015 
(181) 24.12.2025 
(730) ATLANTIC INDUSTRIES (A Cayman Islands 
Corporation), P.O. Box 309-Ugland House- South 
Church  Street-George  Town,  Grand  Cayman 
KY1-1104- Cayman 
Islands (KY) 
(540) 
 
 
(511)  32  -  p
ivə;  mineral  və  qazlı  sular  və  digər 
alkoqolsuz  içkilər;  meyvəli  içkiləri  və  meyvə  şirələri; 
siroplar və içkilərin hazırlanması üçün digər tərkiblər
32-
ci sinfə daxil edilmiş bütün mallar.
 
 
(511)  32  
пиво;  минеральные  и  газированные 
воды 
и 
прочие 
безалкогольные 
напитки; 
фруктовые  напитки  и  фруктовые  соки;  сиропы  и 
прочие  составы  для  изготовления  напитков;  все 
товары включенные в 32
-
й класс.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1057 
(151) 21.09.2016 
(210) 2015 32662 
(220) 24.12.2015 
(181) 24.12.2025 
(730)  DOĞADAN  GİDA  ÜRÜNLERİ  SANAYİ  VE 
PAZARLAMA 
ANONİM 
ŞİRKETİ,
 
Oguzlar 
Mah.56.sok. 
No:12, 
06520 
Balgat-
ANKARA/Türkiyə
 (TR) 
(540) 
 
 
(591) 
yaşıl, açıq yaşıl, ağ, qara
 
(511)  05  -  t
ibbi  məqsədlər  üçün  qida  pəhriz 
məhsulları  və  maddələri,  uşaq  qidası;  tibbi 
məqsədlər  üçün  ot  çayları;  dərman  otları,  ot 
konsentratları;  ot  çayı,  arıqlamaq  üçün  çay, 
tərkibində jenşen olan çay.
 
30  -  q
əhvə,  kakao,  qəhvə  əvəzediciləri,  mokko 
qəhvəsi,  qəhvə  içkiləri;  tapioka,  saqo;  makaron 
məmulatları,  kulebyakalar,  əriştə;  çörək,  lavaşlar, 
pitsa, nazik kökələr; peçenye, krekerlər, vafli, undan  
hazırlanmış 
qənnadı 
məmulatları, 
giləmeyvə
-
meyvəli  tortlar,  xüsusilə  içli  şirin  xəmirdən  olan 
qənnadı məmulatları; şirin xəmir xörəkləri; pudinqlər; 
bal,  arı  mumu,  propolis;  qida  məhsullarə  üçün 
xuruşlar;  ketçup,  mayonez,  xardal,  limon  şirəsi, 
souslar, salatlar üçün souslar, tomat sousları, sirkə, 
içkilər  və  qida  məhsulları  üçün  ətirvericilər, 
ədviyyatlar,  xəmir  üçün  fermentlər,  maya,  çörək 
tozu,  vanil,  çörəyin  rənginin  və  formasının
 
və  onun 
saxlanılması  üçün  təbii  məhsullar;  hər  növ  un,  qida 
yarmaları,  qida  nişastası;  qənd,  şəkər  tozu;  ot 
çayları,  buz  ilə  çay,  adaçayı  cövhəri,  cökədən  çay; 
şirniyyatlar,  türk  şirniyyatı,
 
dondurulmuş  yoqurt 
(şirniyyatlar),  şokolad, 
şokoladdan  məhsullar, 
şokoladla  və  karamellə  örtülmüş  məhsullar,  yeni  il 
yolkalarını  bəzəmək  üçün  qənnadı  məmulatları, 
şokolad  içkiləri;  saqqızlar;  dondurma,  qida  buzu; 
duz; düyü, bulqur (bişmiş və döyülmüş buğd
a), qida 
səmənisi; 
undan 
və 
dən 
məhsullarından 
qəlyanaltılar, qovrulmuş qarğıdalı, qovrulmuş buğda, 
xırtıltılı kartof, dən məhsullarından lopa, xırdalanmış 
yulaf; 
səhər 
yeməyinə 
dən 
məhsullarından 
yeməklər.
 
 
(591) 
зеленый, светло
-
зеленый, белый, черный
 
(511)  05  
вещества  и  продукты  диетические 
пищевые  для  медицинских  целей,  детское 
питание;  чаи  травяные  для  медицинских  целей: 
травы  лекарственные,  травяные  концентраты; 
травяные  чаи,  чаи  для  похудания,  чаи, 
содержащие женьшень.
 
30  - 
кофе,  какао,  заменители  кофе,  кофе
 
мокко, 
напитки  кофейные,  напитки
-
какао;  тапиока,  саго; 
изделия  макаронные,  кулебяки,  лапша;  хлеб, 
лаваши,  пицца,  тонкие  блинчики;  печенье, 
крекеры,  вафли,  изделия  кондитерские  мучные, 
торты  фруктово
-
ягодные,  изделия  кондитерские 
из  сладкого  теста  преимущественно  с  начинкой; 
сладкие  блюда  мучные;  пудинги;  мед,  пчелиный 
воск, 
прополис; 
приправы 
для 
пищевых 
продуктов:  кетчуп,  майонез,  горчица,  лимонный 
сок, соусы, соусы для салатов, Томатные соусы, 
уксус,  ароматизаторы  для  пищевых  продуктов  и 
напитков,  пряности;  ферменты  для  теста, 
дрожжи, 
пекарные 
порошки, 
ваниль, 
натуральные  продукты  для  улучшения  формы  и 
цвета  хлеба  и  его  сохранения;  все  виды  муки, 
крупы  пищевые,  крахмал  пищевой;  сахар, 
сахарный порошок; травяные чаи, чай со льдом, 
настой шалфея, чай из липы; сладости, турецкие 
сладости,  йогурт  замороженный  (сладости), 
шоколад,  изделия  из  шоколада,  продукты 
покрытые  шоколадом  и  карамелью,  изделия 
кондитерские  для  украшения  новогодних  елок, 
напитки  шоколадные;  жевательные  резинки; 
мороженое,  пищевой
 
лед;  соль;  рис,  булгур 
2016 1056-2016
 
1057
 
113

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
(вареная  и  истолченная  пшеница),  солод 
пищевой; закуски из зерновых продуктов и муки, 
кукуруза  поджаренная,  пшеница  поджаренная, 
хрустящий  картофель,  хлопья  из  зерновых 
продуктов,  дробленый  овес;  блюда  из  зерновых 
продуктов на завтрак.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1058 
(151) 21.09.2016 
(210) 2016 32690 
(220) 08.01.2016 
(181) 08.01.2026 
(730)  AERO  CLUB,  2168,  Gurdwara  Road,  Karol 
Bagh, New Delhi 110 005, India (IN) 
(540) 
 
 
(511) 25 - g
eyim, ayaqqabı və baş geyimləri.
 
 
(511) 25 
одежда, обувь, головные уборы.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1059 
(151) 22.09.2016 
(210) 2015 00847 
(220) 03.12.2015 
(181) 03.12.2025 
(730)  Mustafayev  Azad  Tahir  oğlu,
 
AZ1001,  Bakı 
şəh.,  Yasamal  r
-
nu,  Mustafa  Sübhi  küç.,  ev  217
 
(AZ) 
(540) 
 
(591) boz 
(511) 43 - kafe, 
restoran, bar xidmətləri.
 
 
(591) 
серый
 
(511) 43 
услуги кафе, бар и ресторанов

_________ 
 
 
(111) N 2016 1060 
(151) 22.09.2016 
(210) 2015 00858 
(220) 09.12.2015 
(181) 09.12.2025 
(730)  Qarayev  İlqar  Əli  oğlu,
 
AZ1117,  Bakı  şəh., 
Binəqədi  r
-
nu,  K.Rəhimov,  ev  33,  mən. 
Yataqxana (AZ) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə  nişanında  "K"  hərfi  müstəqil  hüquqi 
mühafizə obyekti deyildir.
 
(511)  09  -  e
lektrikin  ötürülməsi,  paylanması, 
transformasiyası,  toplanması,  tənzimlənməsi  və  ya 
idarə edilməsi üçün cihaz və alətlər; kabellər.
 
35  -  reklam;  09-
cu  sinifdə  göstərilən  malların  satışı 
üzrə xidmətlər.
 
 
(526)
  В  товарном  знаке  буквенное  обозначение 
“К”  не  является  объектом  самостоятельной 
правовой охраны.
 
(511)  09  
приборы и инструменты для передачи, 
распределения,  трансформации,  накопления, 
регулирования  или  управления  электричеством, 
кабели


Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə