Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzrə



Yüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/31
tarix26.11.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#185
növüБюллетень
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

 
(526)
 
В  товарном  знаке  буквенное  обозначение 

W
”  в  отдельности  не  является  объектом 
самостоятельной правовой охраны.
 
(511)  17  
материалы  изоляционные;  каучук 
синтетический; 
материалы 
уплотняющие 
герметические  для  соединений;  пластмассы, 
частично  обработанные;  трубы  пластиковые; 
трубы  гибкие    неметаллические;  материалы 
теплоизоляционные;  материалы  изоляционные 
огнеупорные;  уплотнения  водонепроницаемые; 
термоусаживаемые трубки.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0959 
(151) 15.09.2016 
(210) 2015 32536 
(220) 13.11.2015 
(181) 13.11.2025 
(730)  Waitrose  Limited,  171  Victoria  Street, 
London, SW1E 5NN (GB) 
(540) 
 
 
(511)  03  -  a
ğartma üçün preparatlar  və  yuma üçün 
digər  maddələr;  təmizləmə,  cilalama, yağsızlaş
-
dırma və abraziv emal üçün preparatlar; sabunlar.
 
05 - u
şaq qidası; plastırlar, sarğı materialları.
 
16  -  k
ağız,  karton  və  onlardan  digər
 
siniflərə  aid 
edilməyən  məmulatlar;  çap  məhsulları; yazı  kağızı 
malları; qablaşdırma üçün plastik kütlədən qayırılmış 
materiallar. 
21 - e
v və ya mətbəx əşyaları; şüşədən məmulatlar; 
çinidən məmulatlar; və saxsıdan məmulatlar.
 
29  -   
ət,  balıq,  quş  və  ov  quşu  əti;  ət  ekstraktları; 
2016 0957-2016
 
0959
 
20

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
konservləşdirilmiş,  qurudulmuş  və  istilik emalına 
uğradılmış  tərəvəzlər  və  meyvələr;  jele,  mürəbbə, 
kompotlar;  yumurta,  süd  və süd  məhsulları;  qida 
yağları və piyləri.
 
30  -  q
əhvə,  çay,  kakao,  qənd,  düyü,  tapioka 
(manioka),  saqo,  qəhvə  əvəzediciləri;  un  və taxıl 
məhsulları,  çörək
-
bulka  məmulatları,  qənnadı 
məmulatları, dondurma; bal,
patkadan sirop; maya, 
çörəkçilik  tozları;  duz,  xardal;  sirkə,  souslar; 
ədviyyatlar; qida
buzu. 
31  -  t
əzə  meyvələr  və  tərəvəzlər;  toxumlar,  canlı 
bitkilər və güllər.
 
32  - p
ivə; mineral və qazlı sular və digər alkoqolsuz 
içkilər; meyvəli içkilər və meyvə şirələri; siroplar və 
içkilərin hazırlanması üçün digər tərkiblər.
 
33 -  a
lkoqollu içkilər (pivə istisna olmaqla).
 
35  -    u
niversal  mağazalar,  supermarketlər  və 
pərakəndə 
satışı

internet-
xidmətləri, 
İnternet/onlayn vasitəsilə pərakəndə satış mallarının 
əldə  edilməsi,  kosmetik  malların, kosmetikanın, 
tualet  ləvazimatlarının,  reseptsiz  satılan  əczaçılıq 
preparatlarının, vitaminlərin  və  mineralların,  məişət 
məqsədləri 
üçün 
maşınların, 
əl 
alətlərinin, 
optik
malların,  fotoqrafiya  plyonkalarının  və  digər 
məlumat 
daşıyıcılarının 
və akkumulyatorların 
(batareyaların), 
məişət 
elektrik 
və 
elektron 
avadanlığın,  yazı  kağızı mallarının  və  kitabların, 
dəri malların, çamadanların, mebelin, ev əşyalarının 
və  qabqacaqların, məişət  avadanlığının,  toxuma 
malların, 
geyimin, 
xırdavat 
məmulatlarının, oyuncaqların  və  oyunların,  qida 
məmulatlarının, 
alkoqollu 
içkilər 
daxil 
olmaqla
içkilərin,  və  tütün  məhsullarının  satışı  ilə 
bağlı 
hər
 
şey; 
üçüncü 
şəxslər 
üçün 
kosmetik
malların, 
kosmetikanın, 
tualet 
ləvazimatlarının, 
reseptsiz 
satılan 
əczaçılıq preparatlarının, 
vitaminlərin 
və 
mineralların,  məişət  məqsədləri  üçün  maşınların, 
əl alətlərinin, 
optik 
malların, 
fotoqrafiya 
plyonkalarının  və  digər  məlumat  daşıyıcılarının və 
akkumulyatorların (batareyaların), məişət elektrik və 
elektron  avadanlığın,  yazı kağızı  mallarının  və 
kitabların,  dəri  malların,  çamadanların,  mebelin,  ev 
əşyalarının 

qab-
qacaqların, 
məişət 
avadanlığının, 
toxuma 
malların

geyimin, 
xırdavat məmulatlarının, oyuncaqların və oyunların, 
qida  məmulatlarının,  alkoqollu  içkilər  daxil
olmaqla 
içkilərin,  və  tütün  məhsullarının  yığılması,  bu 
malların  istehlakçılar  tərəfindən qarışıq  mallar 
çeşidi  ilə  İnternet  mağazalarının  veb
-saytl
arı 
vasitəsilə əlverişli öyrənilməsi və əldə edilməsi.
 
 
(511)  03  
препараты  для  отбеливания  и  прочие 
вещества 
для 
стирки; 
препараты 
для 
чистки, полирования, 
обезжиривания 
и 
абразивной обработки; мыла.
 
05  
детское  питание;  пластыри,  перевязочные 
материалы.
 
16  
бумага,  картон  и  изделия  из  них,  не 
относящиеся 
к 
другим 
классам; 
печатная продукция;  писчебумажные  товары; 
пластмассовые материалы для упаковки.
 
21  
домашняя  или  кухонная  утварь;  изделия  из 
стекла;  изделия  из  фарфора;  и  посуда из 
фаянса.
 
29 
мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; 
овощи  и  фрукты  консервированные, сушеные  и 
подвергнутые 
тепловой 
обработке; 
желе, 
варенье,  компоты;  яйца, молоко  и  молочные 
продукты; масла и жиры пищевые.
 
30  
кофе,  чай,  какао,  сахар,  рис,  тапиока 
(маниока), 
саго,
 
заменители 
кофе; 
мука 
и зерновые  продукты,  хлебобулочные  изделия, 
кондитерские  изделия,  мороженое; мед,  сироп 
из  патоки;  дрожжи,  пекарные  порошки;  соль, 
горчица;  уксус,  приправы; пряности;  пищевой 
лед.
 
31  
свежие  фрукты  и  овощи;  семена,  живые 
растения и цветы

32  
пиво;  минеральные  и  газированные  воды  и 
прочие  безалкогольные  напитки; фруктовые 
напитки  и  фруктовые  соки;  сиропы  и  прочие 
составы для изготовления напитков.
 
33 
алкогольные напитки (за исключением пива).
 
35  
универсальные  магазины,  супермаркеты  и 
интернет
-
услуги 
розничной 
продажи, приобретение 
товаров 
розничной 
продажи через Интернет / онлайн, все связанное 
с продажей  косметических  товаров,  косметики, 
туалетных  принадлежностей, продаваемых  без 
рецепта 
фармацевтических 
препаратов, 
витаминов  и  минералов, машин  для  бытовых 
целей, 
ручных 
инструментов, 
оптических 
товаров, фотографических  пленок  и  других 
носителей 
данных 
и 
аккумуляторов 
(батареек), бытового 
электрического 
и 
электронного  оборудования,  писчебумажных 
товаров  и книг,  кожаных  товаров,  чемоданов, 
мебели, 
домашней 
утвари 
и 
посуды, 
бытового оборудования, 
текстиля, 
одежды, 
галантерейных 
изделий, 
игрушек 
и 
игр, продуктов  питания,  напитков,  включая 
алкогольные  напитки,  и  табачной продукции; 
сбор  для  третьих  лиц  косметических  товаров, 
косметики,
 
туалетных принадлежностей, 
продаваемых  без  рецепта  фармацевтических 
препаратов, витаминов  и  минералов,  машин 
для 
бытовых 
целей, 
ручных 
инструментов, оптических 
товаров, 
фотографических  пленок  и  других  носителей 
данных  и аккумуляторов  (батареек),  бытового 
электрического 
и 
электронного 
оборудования, писчебумажных  товаров  и  книг, 
кожаных 
товаров, 
чемоданов, 
мебели, 
2016 0959-2016
 
0959
 
21

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
домашней утвари 
и 
посуды, 
бытового 
оборудования, 
текстиля, 
одежды, 
галантерейных изделий, 
игрушек 
и 
игр, 
продуктов 
питания, 
напитков, 
включая 
алкогольные напитки, и табачной продукции для 
удобства 
изучения 
и 
приобретения потребителями  данных  товаров 
посредством  веб
-
сайтов  Интернет
-
магазинов 
со смешанным ассортиментом товаров.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0960 
(151) 15.09.2016 
(210) 2015 32556 
(220) 18.11.2015 
(181) 18.11.2025 
(730)  Intercept  Pharmaceuticals,  Inc.,  450  W. 
15th  Street,  Suite  505,  New  York,  New  York 
10011, U.S.A. (US) 
(540) 
 
 
(511)  05  -  q
araciyərin  xroniki  xəstəliklərinin  və 
mədə
-
bağırsaq 
xəstəliklərinin 
müalicəsi 
üçün 
əczaçılıq preparatları.
 
 
(511)  05  
фармацевтические  препараты  для 
лечения  хронических  болезней  печени  и 
желудочно
-
кишечных заболеваний.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0961 
(151) 15.09.2016 
(210) 2015 32557 
(220) 18.11.2015 
(181) 18.11.2025 
(730)  Intercept  Pharmaceuticals,  Inc.,  450  W. 
15th  Street,  Suite  505,  New  York,  New  York 
10011, U.S.A. (US) 
(540) 
 
 
 
(526) 
Əmtəə nişanında "PHARMACEUTICALS" söz 
işarəsi müstəqil hüquqi mühafizə obyekti deyildir.
 
(511) 05 - q
araciyərin xroniki xəstəliklərinin və mədə 
bağırsaq  xəstəliklərinin  müalicəsi  üçün  əczaçılıq 
preparatları.
 
 
(526) 
В  товарном  знаке  словесное  обозначение 
"PHARMACEUTICALS"  не  является  объектом 
самостоятельной правовой охраны.
 
(511)  05  
фармацевтические  препараты  для 
лечения  хронических  болезней  печени  и 
желудочно
-
кишечных заболеваний.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0962 
(151) 15.09.2016 
(210) 2015 32625 
(220) 18.12.2015 
(181) 18.12.2025 
(730) 
Swiss 
Pharma 
International 
AG, 
Waldmannstrasse  8,  8001  Zurich,  Switzerland 
(CH) 
(540) 
 
(511)  05  
əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 
məqsədlər  üçün  gigiyena  preparatları;  tibbi  və  ya 
baytarlıq  məqsədləri  üçün  pəhriz  qidası  və 
maddələri;  insan  üçün  qida  əlavələri;  ziyanverici 
heyvanları məhv etmək üçün vasitələr; fungisidlər.
 
 
(511)  05  
фармацевтические  и  ветеринарные 
препараты; 
гигиенические 
препараты 
для 
медицинских  целей;  диетическое  питание  и 
вещества  для  медицинских  или  ветеринарных 
целей; 
пищевые 
добавки 
для 
человека; 
препараты  для  уничтожения  вредных  животных; 
фунгициды.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0963 
(151) 15.09.2016 
(210) 2015 00805 
(220) 17.11.2015 
(181) 17.11.2025 
(730) 
Swiss 
Pharma 
International 
AG,Waldmannstrasse 
8, 
8001 
Zurich, 
Switzerland(CH) 
(540) 
 
(511)  05  
əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 
məqsədlər  üçün  gigiyena  preparatları;  tibbi  və  ya 
baytarlıq  məqsədləri  üçün  pəhriz  qidası  və 
maddələri; insan üçün qida əlavələri; bioloji aktiv və 
qidalı  qida  əlavələri;  qidaya  əlavələr;  qida  əlavələri 
şəklində vitamin preparatları; pəhriz qida əlavələri və 
pəhriz  preparatları;  ziyanverici  heyvanları  məhv 
etmək üçün vasitələr; fungisidlər.
 
 
(511)  05  
фармацевтические  и  ветеринарные 
препараты; 
гигиенические 
препараты 
для 
2016 0959-2016
 
0963
 
22

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
медицинских  целей;  диетическое  питание  и 
вещества  для  медицинских  или  ветеринарных 
целей;  пищевые  добавки  для  человека;  добавки 
к  пище  биологически  активные  и
 
питательные; 
добавки  к  пище;  препараты  витаминные  в  виде 
добавок  к  пище;  диетические  добавки  к  пище  и 
диетические 
препараты; 
препараты 
для 
уничтожения вредных животных; фунгициды.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0964 
(151) 15.09.2016 
(210) 2015 32343 
(220) 27.08.2015 
(181) 27.08.2025 
(730)  TRENDY  INTERNATIONAL  INVESTMENT 
LIMITED, 
UNIT  C  17/F  SILVERCORP  INT’L 
TOWER 713 NATHAN ROAD KL HK (HK) 
(540) 
 
(511) 09 - p
ensne; elektrik akkumulyatorları; elektrik 
məftilləri; 
planşet 
kompüterləri; 
kameralar [fotoqrafik]; 
aku
stik  sistemlər  üçün 
şkaflar; 
videokameralar; 
mobil 
telefonlar; 
kompüterlər; televiziya 
aparatları; 
kompüter 
periferiyası 
qurğuları; 
elektrik 
çeviriciləri; 
rozetkalar,
çəngəllər  və  başqa  əlaqə  qurğuları 
[elektrik 
birləşmələri];  çəkinin  təyin  olunması 
üçün
e
lektrik  quraşdırmaları;  çox  dəqiq  ölçü 
aparaturası; 
bədbəxt 
hadisələrdən, 
şüalanmadan qoruyan 
geyim 
və 
yanğından 
qoruyan 
dəbilqələr; 
surətçıxarma 
qurğuları 
[fotoqrafik, elektrostatik, 
istilik]; 
laboratoriya 
xromatoqrafları.
 
35  
üçüncü  şəxslərin  mallarının
 
və  xidmətlərinin 
lisenziyalaşdırmasının  ticari  idarəolunması; ticarət 
və  ya  reklam  məqsədləri  ilə  yarmarkaların  təşkili; 
reklam; 
mağaza 
vitrinlərinin tərtibatı; 
ticarət 
məqsədləri  ilə  kütləvi  kommunikasiya  vasitələrində 
malların  təqdimatı; kompüter  şəbəkəsində  onlayn 
reklam; 
reklam 
məqsədləri 
ilə 
yerləşdirmə 
xidmətləri; üçüncü 
şəxslər 
üçün 
satışların 
stimullaşdırılması;  idxalat
-
ixracat  agentlikləri;  ticarət 
və  ya reklam  məqsədləri  ilə  sərgilərin  təşkil 
olunması; 
biznes
-informasiya; 
marketinq; 
personalı
ida
rə  etmə  məsələləri  üzrə  məsləhət 
vermə; 
biznes 
üçün 
köçmə 
üzrə 
xidmətlər; kserokopiya 
surətçıxarması 
üzrə 
xidmətlər; 
mühasibat 
uçotunun 
aparılması; 
ticarət avtomatlarının 
kirayəsi; 
sponsorların 
axtarışı;  əczaçılıq,  baytarlıq  və  sanitar  preparatların 

tib
bi  təyinatlı  əşyalarının  topdan  və  ya 
pərakəndə satışı üzrə xidmətlər; işgüzar əlaqələr.
 
 
(511)  09  
пенсне;  электрические  аккумуляторы; 
электрические  провода;  планшетные компью
-
теры;  камеры  [фотографические];  шкафы  для 
акустических  систем; видеокамеры;  мобильные 
телефоны;  компьютеры;  телевизионные  аппара
-
ты; компьютерные  периферийные  устройства; 
электрические  переключатели;  розетки, вилки  и 
другие  контактные  устройства  [электрические 
соединения]; 
электрические установки 
для 
определения веса; прецизионная измерительная 
аппаратура;  защитная одежда  от  несчастных 
случаев,  излучения  и  пожарные  защитные 
шлемы; копировальные устройства [фотографи
-
ческие, электростатические, тепловые]; лабора
-
торные хроматографы.
 
35  
коммерческое управление лицензированием 
товаров  и  услуг  третьих  лиц; организация 
ярмарок  в  коммерческих  или  рекламных  целях; 
реклама; 
оформление витрин 
магазина; 
презентация  товаров  в  средствах  массовой 
коммуникации 
в торговых 
целях; 
онлайн 
реклама 
в 
компьютерной 
сети; 
услуги 
размещения 
в рекламных 
целях; 
стимулирование  продаж  для  третьих  лиц; 
импортно
-
экспортные агентства; 
организация 
выставок  в  коммерческих  или  рекламных  целях; 
бизнес
-
информация; 
маркетинг; 
консультирование  по  вопросам  управления 
персоналом; услуги  по  переезду  для  бизнеса; 
услуги 
по 
ксерокопированию; 
ведение бухгалтерского  учета;  прокат  торговых 
автоматов; 
поиск 
спонсоров; 
услуги 
по розничной 
или 
оптовой 
продаже 
фармацевтических, 
ветеринарных 
и 
санитарных препаратов 
и 
предметов 
медицинского назначения; деловые связи.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0965 
(151) 15.09.2016 
(210) 2016 32988 
(220) 24.05.2016 
(181) 24.05.2026 
(730) Poznańskie Zakłady Zielarskie HERBAPOL 
S.A., ul. Towarowa 47/51, 61-
896 Poznań, Poland
 
(PL) 
(540) 
 
 
(511)  05  
əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  insan 
və heyvanlar üçün qida əlavələri; pəhriz
qidalanma 
və  tibb  və  ya  baytarlıq  məqsədləri  üçün  maddələr; 
dərman  otları;  tibb məqsədləri  üçün  ot  çayları; 
əczaçılıq  məqsədləri  üçün  həlimlər;  dərman 
2016 0963-2016
 
0965
 
23

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
cövhərləri; 
tibb məqsədləri 
üçün 
gigiyenik 
preparatlar. 
30  -  i
stehlak  və  ya  konserv  hazırlanması  üçün 
hazırlanmış 
bitki 
qida 
məhsulları, 
habelə 
qida
məhsullarının t
a
mli keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq 
üçün  təxsis  edilmiş  köməkçi  əlavələr; ədviyyatlar; 
xuruşlar; 
konservləşdirilmiş 
bostan 
otları 
(ədviyyatlar);  aromatizatorlar;  efir cövhərlər  və  efir 
yağlar  istisna  olmaqla,  qida  cövhərləri;  çay;  çay 
içkiləri; dərman olmayan cövhərlər; tibb məqsədləri 
üçün nəzərdə tutulmayan ot həlimləri və ekstraktlar.
 
 
(511)  05  
фармацевтические  и  ветеринарные 
препараты;  пищевые  добавки  для  человека  и 
животных;  диетическое  питание  и  вещества  для 
медицинских 
или 
ветеринарных 
целей; 
лекарственные  травы;  чаи  травяные  для 
медицинских 
целей; 
отвары 
для 
фармацевтических 
целей; 
лекарственные 
настои; 
гигиенические 
препараты 
для 
медицинских целей.
 
30 

растительные 
пищевые 
продукты, 
подготовленные 
для 
потребления 
или 
консервирования,  а  также  вспомогательные 
добавки,  предназначенные  для  улучшения 
вкусовых  качеств  пищевых  продуктов;  специи; 
приправы;  травы  огородные  консервированные 
[специи];  ароматизаторы;  эссенции  пищевые,  за 
исключением  эфирных  эссенций  и  эфирных 
масел;  чай;  напитки  чайные;  настои  не 
лекарственные; травяные отвары и экстракты не 
для медицинских целей.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0966 
(151) 15.09.2016 
(210) 2016 32989 
(220) 24.05.2016 
(181) 24.05.2026 
(730) Poznańskie Zakłady Zielarskie HERBAPOL 
S.A., ul. Towarowa 47/51, 61-
896 Poznań, Poland
 
(PL) 
(540) 
 
 
(511)  05  
əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  insan 
və heyvanlar üçün qida əlavələri; pəhriz
qidalanma 
və  tibb  və  ya  baytarlıq  məqsədləri  üçün  maddələr; 
dərman  otları;  tibb məqsədləri  üçün  ot  çayları; 
əczaçılıq  məqsədləri  üçün  həlimlər;  dərman 
cövhərləri; 
tibb məqsədləri 
üçün 
gigiyenik 
preparatlar. 
30  -  i
stehlak  və  ya  konserv  hazırlanması  üçün 
hazırlanmış 
bitki 
qida 
məhsulları, 
habelə 
qida
məhsullarının tamlı
 
keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq 
üçün  təxsis  edilmiş  köməkçi  əlavələr; ədviyyatlar; 
xuruşlar; 
konservləşdirilmiş 
bostan 
otları 
(ədviyyatlar);  aromatizatorlar;  efir cövhərlər  və  efir 
yağlar  istisna  olmaqla,  qida  cövhərləri;  çay;  çay 
içkiləri; dərman ol
mayan
cövhərlər; tibb məqsədləri 
üçün nəzərdə tutulmayan ot həlimləri və ekstraktlar.
 

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə