Ərtibçilər: Sevgiyə Əsədova Gülbahar Misirova Buraxılışa məsul və ixtisas redaktoruYüklə 2,89 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/9
tarix02.12.2016
ölçüsü2,89 Kb.
#675
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Tərifnamələr:
Bir  gözəl  gördüm  bugün;  Mən  səni
bənzətmişəm;  Yetişib  bahar  fəsli;  Qafıl  pəncərədən  baxdın;
Canımı qurban eylərəm; Yaraşdırıb əndamına; Bugün bir gözəl
görmüşəm;  Geyibsən  tər əndama;  Ariflər,  fəhm  eləyin;

18
Cilvələndi  tovuz  kimi;  Naqafil  çıxdı  qarşıma;  Meşədi,  fəhm
elə, gör; Dəli Alı bir sədd açıb; Dəli Alının tərifini; Mərd igidin
məclisindən; Aləmdə dastan olub. Həcvlər: İki bədən  gördüm
altmış başı var; Bugün bir əcayib gördüm. Müxtəlif parçalar:
Sən şəyirdsən, hey deyirsən...; Bir bivəfa dost yolunda; Qanlıda
qonaq  qalanda;  Aman  siçanın əlindən. Deyişmələr: Aşıq
Ələsgərlə Şair  Vəlinin  deyişməsi;  Aşıq Ələsgər  və Şair  Vəli;
Aşıq Ələsgərlə Aşıq  Hüseynin  deyişməsi;  Aşıq Ələsgər  və
Aşıq  Hüseyn;  Aşıq Ələsgərlə Həcərin  deyişməsi. Aşıq
Ələsgərə bənzətmələr:  Şair  Vəli;  Aşıq  Musa;  Şair  Abdulla;
Aşıq Hüseyn.
1956
6. Aşıq Ələsgər.  Şeirlər [Mətn] /Aşıq Ələsgər;  topl. və
tərt. ed. İslam Ələsgərov; müqəddimə O.Sarıvəlli.- Bakı:
Azərnəşr, 1956.- 200 s.
Kitabın içindəkilər: Osman Sarıvəlli. Ustad aşıq, qüdrətli
şair...: [müqəddimə]. Qoşmalar: Güləbətin qıyı tər sinən üstə;
İstər  dara  çəkdir,  istər  qul  eylə; Dərdim  çoxdur, dindirməyin,
həzərat;  Tərlan  tamaşalı,  maral  baxışlı;  A  bimürvət,  həsrətini
çəkməkdən;  Can  qurban  eyləsən  layiqdir,  layiq;  Gözəllər
sultanı,  mələklər  şahı;  A  bimürvət,  nainsafın  balası;  A
bimürvət,  axı  səndən  ötəri;  Fələyin  qəhrindən, el  tənəsindən;
Dürdanəni  səngi-siyah  içində;  İltimas  eylərəm  gedən
canlardan; Xəstə könül dərdü-qəmdən ayrıldı; Ay ariflər, gəlin
sizə söyləyim;  Ay  nazənin,  xətirinə dəyməsin;  Yanağın
qırmızı, irəngin ağdır; A bivəfa, a bimürvət, nainsaf; Çərşənbə
günündə,  çeşmə başında;  İki  sevgi  bir  araya  gələndə;  Bir
sözüm  var  sənə pünhan  deməli;  Səni  gördüm, əl  götürdüm
dünyadan;  Getmə göz  önündən,  ay  Şəkər  xanım;  Hərcayının,
dilbilməzin  ucundan;  Heç kəs  mənim  kimi  keçib  sərindən;
Kamil  ovçu ölməyincə usanmaz;  Tovuz  kimi  qalxdı  çeşmə
başından; Görürsənmi oğrun baxan gözəli; Gözəllər sultanı, ay

19
Səlbi  xanım;  Bir  gözəl  görmüşəm “Çalqılınc”da; Camalın
şöləsi  nuri-təcəlla;  Dodağın  qönçədir, dəhanın  sədəf; Baxtım
tərəqqidə, işim  tənəzzül;  Söyütdür zatınız,  billəm,  mollalar;
Hər  kəs  sərdən  keçib,  mərdi-mərdanə;  Bir  şair  çıxıbdır
Ekəallardan; Bir dili qurumuş kaf, lam, sat dedi; Gözüm qaldı
bir  alagöz  gəlində;  Arif  olan,  gəlin  sizə söyləyim;  Haq,  mey
islama  haram  buyurdu;  Könlümün  şüşəsi,  saqın  ki,  sınar;  Bu
dünyada mən təcrübə elədim; Bu dünyada üç şey başa bəladır;
Abbasdan  Heydərə şikayətim  var;  Xublar  məclisinə güzar
eylədim;  Addadı  zimistan,  gəldi  novbahar;  Bir  sevdaya
düşdüm,  candan  usandım;  Yaxşı  hörmət  ilə, təmiz  ad  ilə;
Gedirdim,  güzarım  düşdü  bulağa;  Yayda  yaylağımdır,  qışda
oylağım; 
Oğrun-oğrun 
daldalardan 
baxanda; 
Bilirsən
könlümün  nədir  davası;  Ay  nazənin, ay  qabağın  altından;
Müddətdir,  gəzirəm  mən  təbib  deyə;  Ala  gözlüm,  səndən  ayrı
düşəli; Ömrüm ah-vay ilə keçdi dünyada; Eşidin, məclisdə arif
olanlar; Bilirəm ki, nə bəlalı qul oldum; O cəllad qaşların qəhri,
zəhməti;  Qabliyyətdə,  mərifətdə,  kamalda;  Hər  yetən  gözələ
gözəl demərəm; Məğrurluq eyləyib, ustadam demə; Yazıq aşıq,
vermə ömrünü  zaya;  Allah,  Məhəmməd, Əli  deyəndə;  On  bir
aydır  mənim  üzüm  gülmədi; Təzə aşnalıqla  köhnə dostluğun;
Arif  məclisində bir  söz  söylərəm;  Aşiq  olan  eşqə düşər,  dərd
çəkər; On səkkiz min aləm, etmiş iki dil; Arif olan insafından
keçməsin;  Dedim,  könül,  içmə eşqin  camını;  İnsan  payız  ölə,
yazda  dirilə;  Can    deməklə
candan  can əksik  olmaz;
Sevdiciyim  hanı – gözəllər  xanı?;  Səhər-səhər  bağda  gəzən
nazənin;  Göz-gözə baxanda  məhəbbət  ilə;  Axşam-sabah,
çeşmə,  sənin  başında;  Gözüm  gördü,  könlüm  qəmdən  ayıldı;
Adı Tərlan, özü tərlan balası; Şahmar zülflərini görəndən bəri;
Cilvələnib,  nə qarşımda  durubsan;  Sallana-sallana  gələn
Salatın;  Tanrı səni  qüdrətindən  yaradıb;  Həcər  xanım,  qaşın,
gözün  təhrində;  Gərdəninə neçə şahmar  dolanıb;  Geşt  elədim,
bu dünyanı dolandım; Səhər çağı mah camalın görəndə; Qərib-
qürbət  eldə qız  sevən  oğlan;  Dalaşdıq,  barışdıq  mərhəmət  ilə;

20
Qarışdırma  Şəmşəddini, Göyçəni;  Çarx  dolandı,  baxtım  tapdı
tənəzzül;  Ay  həzarat,  gəlin  sizə söyləyim;  Nəfs  ilə mərifət
durub cahada; Binəvanın, müxənnəsin, nakəsin; Loğmadan kəc
olan, nütfədən əyri;  Aşıq olub  tərki-vətən  olanın;  Pasibanı
oldum dost irahının; Sərraf  yüz bəzəsə səngi-siyahı; Novruzda
bahara  deyərlər  bəli;  Bir  adamsan,  bir  adama  namə yaz;
Müxənnət  zamana,  bimürvət  fələk;  Bahar  fəsli,  yaz ayları
gələndə;  Nə sevda  tapıbsan,  nəyə talıbsan; Bir  ay  yarım
novbahardan  keçəndə. Təcnislər: Sağ  dəstində qızıl  şanə
sevdiyim;  Hicran  düşkünüyəm,  gözəl  müştaqı;  Səndən ötrü
ömrüm barın becərdim; O sərxoş yerişin, bu sallanışın; Əlifdən
dərs  aldım, əbcəd  oxudum;  Şahmar  zülfün  bədnəzərdən
daldala; Ay nazənin, dərdin mənim canımı; Xudam səni nə xoş
gündə yaradıb;  Müxənnət,  seyraqub,  xaini-xəbis;  Səhər  dost
zülfünə şanə çəkəndə; Qarlı dağlar gəldi düşdü araya; Zər-ziba
xələti  pünhan  eylədin; Başına  dönüm,  ay  telli  Sənəm;  Var
olsun Qarabağ, əcəb səfadır; Addadı zimistan, gəldi novbahar;
İbtida xəlq oldu küllü kainat; Deyiləm ahəngər, naşı bəzirgan;
Şəriətlə təriqəti seçənlər; Arif olan diqqət ilə fəhm elə; Elə qəfil
atdın  gözün  müjganın;  İbtida  ustaddan  dərsim  alanda;  Gəldi
yaz ayları, həsrət çəkir xak; İsmin üç hərfdir, ay çeşmi xumar;
Gözəllər  sultanı,  mələklər  şahı;  Qəvvas  olub  cumsan  eşqin
gölünə; Əlifin  hörmüylə,  cim  fərmanıyla. Dodaqdəqməz
təcnislər: El  yeridi,  yalğız  qaldın  səhrada;  Sarsaq  ilə seyrə
çıxsan  səhraya; Hər  kəsin  qəsdindən  aşıqlıq  keçər. Cığalı
təcnislər: A  bimürvət,  həsrətin  çəkməkdən;  Mərifət  bəhrində
qəvvasam  deyən;  İsmin  üç  hərfi  ilə eylərəm  bəyan;  Arif  olan,
bir  od  düşüb  canıma;  Götürüb  sazımı  girrəm  meydana.
Deyişmələr: Aşıq Ələsgər  və Zöhrə;  Aşıq Ələsgər  və Həcər
xanım;  Aşıq Ələsgər  və Qozqara  Kötüyü. Gəraylılar: Gözəl,
sənə məlum olsun;  Qıfıl pəncərədən baxdım; Durum dolanım
başına;  Gedin  deyin  o  gəlinə;    Gözəllər  seyrangahısan;  Ala
gözlü, telli ceyran; Küsmə, ala gözlü dilbər; Səhər çağı çeşmə
üstdə;  Həsrətin  çəkə-çəkə;  Gözəl,  sənin  nə vədəndir; Yar

21
yanında  günahkaram;  Qədəm  qoyub  asta-asta;  Səhər-səhər
sağal  verir;  Ala  gözlü  nazlı  dilbər;  Bir  gözəl  keçdi  yanımdan;
Nə baxırsan pəncərədən.
1957
7. Aşıqlar [Mətn] /tərt.  ed.  S.Axundov;  red.  H.Araslı;
Respublika Xalq Yaradıcılığı Evi.- Bakı, 1957.-290 s.
Kitabın içindəkindən: Ustadnamə; Çıxmışdı; Kamil ovçu;
Qoymadı;  A  bivəfa;  Öldürür;  Düşdü;  Gördüm;  Seçilmiş;
Zülflərin; Şirindi; Var; Köynəyinə; Dolanır; Sinəmdə var; Yar
salamatdı;  Eyləmişəm; Düşdü;  Dağlar;  Bilməz;  Dünyada;
Görmədim;  Yeddidi; Düşərsən;  Tez-tez;  Gəl  eyləyək  bəhs;
Gözələ;  Keçdi;  Bilmirəm;  Niyə döndü;  Dəyməmiş;  Dönübdü;
Danışma;  Oldu;  Olmaz;  Üç  şey;  Dayanmaz;  Ay  üzə-üzə;  Ay
sinə-sinə;  Məndən;  Tək-tək;  Bax,  bax;  Qıj-qıj;  Yana-yana
[S.87-112].
1960
8. Aşıqlar [Mətn]: ikinci çapı /tərt. ed. S.Axundov; red.
İ.Soltan; Respublika Xalq Yaradıcılığı Evi.- Bakı, 1960.- 183 s.
Kitabın 
içindəkindən: 
Aşıq
Ələsgər. 
Ustadnamə;
Çıxmışdı;  Kamil  ovçu;  A  bivəfa;  Öldürür;  Düşdü;  Gördüm;
Seçilmiş; Zülflərin; Şirindi; Var; Köynəyinə; Dolanır; Sinəmdə
var;  Yar  salamatdı;  Eyləmişəm; Düşdü;  Dağlar;  Bilməz;
Dünyada; Görmədim; Ay üzə-üzə; Ay sinə-sinə; Məndən; Tək-
tək;  Bax,  bax;  Qıj-qıj;  Yana-yana;  İncimərəm;  Xoş  gəldin;
Bürümə; Ola; Amandı; Güllü [S.56- 72].
1963
9. Aşıq Ələsgər [Mətn]: [əsərləri] /Aşıq Ələsgər;  tərt.
ed.: Ə.Axundov,  M.N.Təhmasib; red. H.Araslı;  Azərbaycan

22
SSR  EA  Nizami  adına Ədəbiyyat  və Dil  İnstitutu.- Bakı:
Azərbaycan SSR EA, 1963.- 488 s.
Kitabın  içindəkilər: Aşıq Ələsgər. Gəraylılar;  Qoşmalar;
Ustadnamə və şikayətnamələr; Həcv  və hərbəzorbalar;  Qıfıl-
bəndlər;  Deyişmələr;  Qoşayarpaq  qoşma;  Qoşma – müstəzad;
Təcnislər;  Dildönməz;  Divanilər;  Qəzəllər;  Aşıq Ələsgər
haqqında deyilmiş  şeirlər;  Rəvayətlər;  Asıq Ələsgərin  həyatı
haqqında .
1964
10. Telli  saz  ustadları [Mətn] /tərt. ed. Əhliman
Axundov; red. M.Təhmasib.- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 159 s.
Kitabın    içindəkilər:  Göyçəli  Asıq Ələsgər;  Olacaqdı;
Yaxşıdı;  Yaman  at;  Görmədim;  Ad  olmaz;  Gərəkdi; Eylər
[S.120-127].
1970
11. Aşıqlar [Mətn] /tərt.  ed.  və red.  İlyas  Tapdıq;  rəs.
S.Qəmbərov.- Bakı: Gənclik, 1970.- 108 s.
Kitabın içindəkindən: Aşıq Ələsgər. Ustadnamə; Yaylaq;
Dağlar;  Dolanır;  Dönübdü;  Düşdü;  İncimərəm;  Gördüm;
Dönübdü;  Ola;  Dünyada;  Narın  üz;  Tez-tez;  Bax-bax  [S.47-
58].
1972
12. Aşıq Ələsgər. Əsərləri [Mətn]:  2  cilddə /Aşıq
Ələsgər; topl. İ.Ələsgərov; tərt. ed.: Ə.Axundov, M.Təhmasib;
red. H.Araslı; AzSSR  EA.  Nizami  adına Ədəbiyyat  İnstitutu.-
Bakı: Elm, 1972.- C.1.- 326 s.
Kitabın  içindəkilər: Gəraylılar: Bilmirəm;  Yaylaq;
Yeridi; Keşdi;  Kəklik;  Gəlmədi;  Gəlsin;  Gözəl;  Görəndə;

23
Gülxanım;  Maral;  Mən;  Öldürəcək  bu  qəm  məni;  Tellərin;
Üzün məndən niyə döndü; Xəbərin varmı; Xoş gəldin; Ceyran;
Əlif,  lam....
Gözəlləmə

şikayətnamələr:
Bəyistan;
Bəylərin;  Bu  dağlar  mənim;  Qadın  alım;  Qaşların;  Qırmızı;
Dağıstan;  Dağlar;  Dəli  Alı;  Dolanım;  Dönübdü;    Düşdü;
Eyləmişəm; Əvəzdi; Zülflərin; İncimərəm; Yavaş get; Yaylaq;
Yaraşır;  Yaxşıdı;  Yaşıldı,  yaşıl;  Kamil  ovçu  ölməyincə
usanmaz;  Kimi;  Köynəyinə;  Gedibdi;  Getmə,  amandı...;
Gəlibdi; Gözəldi; Gözəllər; Gördüm; Görürsənmi oğrun baxan
gözəli;  Güləndam;  Güllü;  Gülpəri;  Leyli;  Ləzzət  çəkər;
Müşşgünaz; Nə damağı var; Oynamasin; Ola; Olmaz; Öldürür;
Salamatdı;  Sarı  köynək;  Sevgiyim;  Seçilmiş;  Sənə qurban;
Sinəmdə var; Sinən üstə; Telli; Üzün bürümə; Ürəyimdə; Xoş
gəldin; 
Xurşud; 
Can 
desin; 
Şirindi. 
Ustadnamə

şikayətnamələr: A bivəfa, a bimürvət, nainsaf;  Arasında;  Bax-
bax;  Bilə;  Varıymış;  Qaldı  ki,  qaldı;  Qalmadı;  Qana  ola;
Qoymadı;  Qoca  bəxtim;    Dayanmaz;
Dəyməmiş;  Dolansın;
Döndü,  nə döndü;  Dönübdü;  Dünyada;  Eylə;  Eylər;  İtibdi;
İçində;  Yazıq;  Yaman  at;  Yandırır;  Yaxşıdı;  Yaxşı  xanım;
Yetmədi;  Kəsildi;  Getdi;  Gərəkdi;  Mənəm;  Məni;  Mənim;
Nəfslə mərifət;  Nişanası;  Ola  bilməz;  Olar;  Olacaqdı;  Olmaz;
Olmaz-olmaz;  Olmuşam;  Olmuşam  mən;  Tapılmaz;  Töküldü;
Çəkirsən; Çəkməyə; Çıxıbdı. Həcv və hərbə-zorbalar: Annax
bəy;  Qərib-qürbət  eldən  qız  sevən  oğlan;  Qohum  bildik,
qoyduq  adam  yerimə;  Danışma;  Düşərsən;  Düşmüşəm;  İndi;
Yaxşı  hörmət  ilə,  təmiz    ad  ilə;  Gəlsin;  Görmədim;  Mənim;
Məhəmməd; 
Olmaz; 
Sığışmaz; 
Hayıfsan; 
Şair 
Nağı;
Bağlamalar;  Ay  nədən  oldu;  Bizdən  salam  olsun  arif  olana;
Biləsən;  Bu  günləri  bir  hikmətə tuş  oldum;  Danışaq;  Yeddidi;
Olur;  Sübhün  çağı  bir  hikmətə tuş  oldum. Müstəzad  qoşma:
Dörd  kitab  hər  yana  yolu  göstərir. Dildönməz: Bax-bax.
Qoşayarpaq: Düşdü. Təcnislər: Ayağa  Qarqar;  Ay  ana,  ana;
A yara məndən; A yəməndədi;  Ay “sin”ə, “sin”ə; A yüzə tək-
tək;  Ay  üzə-üzə;  Biri  “sin”;  Bu  dala  bax,  bax;  Dağıt

24
“əmmə
ni; De bir üz, bir üz; Yazıq “əmmə”ni; Yaradar məni;
Yara  yetirər;  Narın  üz;  Nəqa  nə mindi;  Nəs  ağı  belə;  Sayılam
məni;  Sarı,  görəndə;  Sini-sin;  Ha  bular,  bular;  Ha  lala  çıxar;
Həmayil  eylə. Cığalı  təcnislər: Ay  ağa  məni;  Başa-baş;  Dal-
dala;  Üz  ha  üz.  Dodaqdəyməz  təcnislər:  A  yağa-yağa;
Ayağa,ayağa;  Ay  ellər  qıj-qıj;  Qıjhaqıj;  Nədi  adı;  Sə qalı  tez-
tez;  Çata-çat. Dodaqdəyməz  cığalı  təcnis: Nə yaxşı-yaxşı.
Müstəzad təcnis: Götürüb sazımı mərdü mərdana. Divanilər:
Baş  endirir;  Verir;  Dalbadal;  Dünyada;  Yetər;  Keçmişəm;
Gözlə, gözlə sən.
13. Aşıq Ələsgər. Əsərləri [Mətn]:  2  cilddə /Aşıq
Ələsgər; topl. İ.Ələsgərov; tərt. ed.: Ə.Axundov, M.Təhmasib;
red.  H.Araslı;  AzSSR  EA.  Nizami  adına Ədəbiyyat  İnstitutu.-
Bakı: Elm, 1972.- C.2.- 326 s.
Kitabın 
içindəkilər:
Dodaqdəyməz 
divanilə:
Zəncirləmə;  Gəda.  Müxəmməslər:  Aparır;  Artıqdı;  Baxın;
Bahalıq;  Betər; Birə;  Bu gün;  Deyin; Dolanır; Eləyək; Eləyib;
Yeridi;  Kimi;  Gəlin;  Gəlir;  Gözəl;  Gözələ;  Malades;  Mələk;
Molla; Nədi; Pəri; Pişik; Fatmanın; Xırdaca qız; Həcər; Şapəri;
Şah  dağı. Deyişmələr: Aşıq  Alı  ilə deyişmə;  Aşıq  Musa  ilə
deyişmə; Aşıq Hüseynlə deyişmə; Qozqara kötüyü ilə deyişmə;
Zöhrə ilə deyişmə;  Zodlu  Məhəmmədlə deyişmə;  Həcər
xanımla  deyişmə;  Şair  Vəli  ilə deyişmə. Qəzəl: İstər. Aşıq
Ələsgər  haqqında  deyilmiş  şeirlər: Aşıq  Hüseyn.”Şəkər
sözüm  damağıma yayıldı...”;  Mirzə Bəylər.“Guşeyi-səhrada,
tənhanişində...”;  Növrəs  İman.  “Böyük    şair,- bu  dünyanın
əlindən...”; “Ovçuyam, yolunda gəzirəm naşı...”. Usta Abdulla.
“Arifi-Müəzzəmə,  ey  nuri-eynim...”.
Dastan-rəvayətlər:
Ələsgərnən Səhnəbanı; Həcər xanım; Aşıq Ələsgərlə Dəli Alı;
Aşıq Ələsgərin  Qarabağa  toy  səfəri;  Anaxanımın  küsməyi;
Aşıq Ələsgərlə Aşıq Hüseyn haqqında rəvayət; Aşıq Ələsgərin
Naxçıvan səfəri; Şair Nağı; Aşıq Ələsgərin həyatı haqqında.

25
1984
14. Azərbaycan aşıqları və el şairləri [Mətn]: [seçilmiş
şeirlər]: iki kitabda.- Bakı: Elm, 1984.- Kitab 2.- 544 s.
Kitabın  içindəkilərdən:  Aşıq Ələsgər.
Gəraylılar:  Xoş
gəldin;  Yeridi;  Gözəl;  Maral;  Geyran;  Eyləmişəm;  Qoymadı;
Yaraşır;  Yaxşıdı; Əvəzdi;  Zülflərin;  Yavaş  get;  Varıymış;
Dəyməmiş; Yaman at; Yetmədi; Dağlar; Düşərsən; Düşmüşəm;
Gərəkdi;  Görmədim;  Hayıfsan;  Sarıköynək;  İtibdi;  Mənim;
Olacaqdı [S.-5-19]; Təcnislər:  Ay  sinə,  sinə;  A  yara  məndən;
A Yəməndədi; Sayılam məni; Sini-sin; Ha bular, bular; Ha lala
çıxar; A yüzə tək-tək;  Biri  sən; Bu dala bax, bax!; De bir üz,
bir üz; Nəs ağı belə; Ayağa Qarqar; Ay ana, ana!; Ay üzə, üzə;
Yara  yetirər;  Narın  üz;  Həmayil  eylə [S.20-28]; Divanilər:
Yüküm;  Gözlə sən;  Verir  (qıfılbənd); Yetər (qıfılbənd);
Dünyada [S.29-32]; Müxəmməslər: Baxın;  Gözələ;  Gəlin
[S.32-34].
1988
15. Aşıq
Ələsgər.
Seçilmiş
əsərləri
[Mətn]
/Aşıq
Ələsgər;  tərt.  ön  söz  və qeydlərin    müəl.  İ.Ələsgərov.- Bakı:
Yazıçı, 1988.- 182 s.
Kitabın içindəkilər: Qoşmalar; Həcvlər və hərbə zorbalar;
Bağlamalar; 
Müstəzad 
qoşma; 
Qoşayarpaq;
Təcnislər;
Dodaqdəyməz  təcnislər;  Cığalı  təcnislər;  Dodaqdəyməz  cığalı
təcnis; 
Divanilər; 
Müxəmməslər; 
Gəraylılar; 
Qəzəl;
Deyişmələr.

26
1993
16. Aşıq Ələsgər.  Gözüm  bir  alagöz  xanıma  düşdü
[Mətn]: say-seçmə şeirlər /Aşıq Ələsgər; tərt. ed.  M.Qaradaşlı;
red. F.Rzabəyova.- Bakı: Yazıçı, 1993.- 144 s.
Kitabın  içindəkilər:
Dolanır;  Dayanmaz;  Dolansın;
Dönübdü;  A  bimürvət,  axı  səndən  ötəri;  Düşdü;  Düşmüşəm;
Eyləmişəm;
Əvəzdi; 
İncimərəm; 
Yavaş 
get; 
Yazıq;
Yandırır;Yaraşır;  Kamil  ovçu  ölməyincə usanmaz;  Bəyistan;
Qanan  ola;  Qaşların;  Qırmızı;  Qoymadı;  Dağıtsın;  Kimi;
Köynəyinə;  Gedibdi;  Getmə amandı;  Getmə göz  önündən,  ay
Şəkər  xanım;  Gözəllər;  Görürsənmi  orğun  baxan  gözəli;
Güləndam;  Güllü;  Gülpəri;  Məni;  Müşkünaz;  Nə damağı  var;
Oynamasın;  Ola;  Qabliyyətdə,  mərifətdə,  kamalda;  Öldürür;
Salamatdı;  Sana  qurban;  Sarı  köynək;  Seçilmiş;  Töküldü;
Ürəyimdə;  Xoş  gəldi;  Xurşid;  Çəkməyə;  Şirindi;  Güzarımız
sizin  otağa  düşdü;  Ay  üzə tək-tək;  Biri  “sin”;  Narın  üz;  Başa-
baş;  Dal-dala;  Ay  ağa  mənə;  Keçdi;  Mən;  Tellərin;  Üzün
məndən  niyə döndü;  Xoş  gəldin;  Yaylaq;  Bu  gün;  Gözələ;
Arasında;  Bilə;  Bu  dağlar  mənim;  Bu  dünyada  üç  şey  başa
bəladı; Varıymış; Qabaqda; Qaldı ki, qaldı; Qalmadı; Qıjhaqıj;
Qoca  baxtım;  Dəyməmiş;  Dağlar;  Bir    ayyarım  nobahardan
keçəndə;  Bəylərin;  Dəli  Alı; Döndü,  nə döndü;  Dünyada;
Eylər; Eylə; Yaxşıdı; İçində; YaxFşı hörmətinən, təmiz adınan
; Yaşıldı, yaşıl; Kəsildi; Getdi; Gərəkdi; Görmədim; Olacaqdı;
Ola bilməz; Olmaz; Olmaz-olmaz; Can desin; Çəkirsən; Ayağa
Qarqar;  Ay  ana,  ana;  Ha  bular,  bular;  Ha  lala çıxar;  A
yəməndədi;  A  yağa-yağa;  Çata-çat;  Üz  ha  üz;    “Bismillah
irrəhman-irrəhim”, - deyib;  Dörd  kitab  hər  yana  yolu  göstərir;
Kimi; Şah dağı; Baş endirir; Keçmişəm; Sidq ilə çağırram şahi-
Heydəri;  Meracnamə;  Nuri-irəhmətdən  aldı  dəstəmaz;  İbtida
ustaddan dərsim almışam; Ya Əli; Bu gündə; Ağa; Yalvarıram;
Ay  nədən  oldu;  Bizdən  salam  olsun  arif  olana;  Bu  günləri  bir
hikmətə tuş oldum; Yeddidi; Olur; Sübhün çağı bir hikmətə tuş

27
oldum;  Bir  şair  çıxıbdı  Yekəallardan;  Qohum  bildik,qoyduq
adam  yerinə;    Danışma; Düşərsən;  Köpəkoğlu;  Məhəmməd;
Sığışmaz;  Uzaq  vilayətdən  qız  sevən  oğlan;  Xəbərin  varmı;
Hayıfsan;  Çıxıbdı;  Şair  Nağı;  Olmaz;  Mollalar;  Eyləyək;
Aparır; Bahalıq; Eyləyib; Pişik.
1997
17. Aşıq Ələsgər. Hikmət dünyası [Mətn] /Aşıq Ələsgər;
tərt. ed. və red. Eldar İsmayıl.- Bakı: Ağrıdağ, 1997.- 40 s.
Kitabda  böyük    el  nəğməkarı,  qüdrətli  söz  sərrafı  Aşıq
Ələsgərin  dillər əzbəri  olmuş  müdrik  kəlamlarından,  hikmətli
deyimlərindən nümunələr toplanmışdır.
1999
18. Aşıq Ələsgər. Əsərləri,  dastan-rəvayətlər, xatirələr
[Mətn] /Aşıq Ələsgər; topl. tərt. ed., ön söz və qeydlərin müəl.
İslam Ələsgər.- Bakı: Şərq-Qərb, 1999.- 578 s.
19. Min  beş  yüz  ilin  oğuz  şeiri [Mətn]: antologiya /şeir
mətnlərinin, müəlliflər  və əsərlər  haqqında məlumatların,
lüğətin  tərtibçisi,  ön  və son  sözlərin  müəllifi  Anar;  red.:  Azər
Bağırov,  Nahad Əliyev;  rəs.  Zaur Əliyev.- Bakı:  Azərbaycan,
1999.- 911  s.  (Antologiya  “Kitabi-Dədə Qorqud”  dastanının
1300 illik yubileyinə həsr olunmuşdur).
Kitabın  içindəkilərdən: Aşıq Ələsgərlə Aşıq  Hüseynin
deyişməsi [S.398-399];  Aşıq Ələsgər (1821-1926); Qoşmalar;
Qoşayarpaq  qoşma;  Gəraylılar;  Təcnis;  Cığalı  təcnis;  Ayaqlı
təcnis; Dodaqdəyməz təcnis; Dildönməz [S.408-419].

28
2003
20. Aşıq Ələsgər. Şeirlər,  dastan-rəvayətlər,  xatirələr
[Mətn]  /Aşıq Ələsgər;  tərt. ed. İslam Ələsgər;  red. Dilsuz;
rəssam N.İ.Ələsgərova.- Bаkı: Çinar-Çap, 2003.- 496 s.
Bu  kitabda  Aşıq Ələsgərin  həyatı  ilə bağlı  on  doqquz
xatirə verilmişdir  ki,  bunlar  ulu  sənətkarın  yaradıcılığını
öyrənmək,  onun  qeyri-adi  şəxsiyyətini  müəyyənləşdirmək
baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir.
2005
21. Azərbaycan  aşıq  şeirindən  seçmələr
[Mətn]:
2  cilddə /tərt.  ed. Ə.Axundov, İ.Abbaslı,  H.İsmayılov.- Bakı:
Şərq-Qərb, 2005.- C.2.- 424 s.
Kitabın içindəkindən: Aşıq Ələsgərin şeirləri [S.4-35].
2004
22. Aşıq Ələsgər. Əsərləri [Mətn] /Aşıq Ələsgər; tərt., ön
söz və qeydlərin müəl. İ.Ələsgər; təkrar nəşr.- Bakı: Şərq-Qərb,
2004.- 400 s.- (Klassik  Azərbaycan ədəbiyyatı).
Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  İlham Əliyevin
“Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata
keçirilməsi  haqqında” 12 yanvar  2004-cü  il  tarixli  Sərəncamı
ilə nəşr olunur və ölkə kitabxanalarına hədiyyə edilir.
23. Aşıq Ələsgər [Mətn]: [şeirlər,  dastan-rəvayətlər,
xatirələr] /Aşıq Ələsgər; tərt. ed., ön  sözün və qeydlərin müəl.
İ.Ələsgər; red. Q.Namazov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 488 s.
2010
24. Azərbaycan  folkloru  külliyyatı [Mətn] /red.  hey.
H.İsmayılov və b.; tərt. H.İsmayılov, Ə.Ələkbərli; nəşrə məsul.

29
Ə.Ələkbərli; AMEA,  Folklor  İn-tu.- Bakı:  Nurlan,  2010.-
C.XVШ.- K.8.- Dastanlar.- 364 s.
Kitabın  içindəkilərdən: Ələsgərnən  Səhnəbanı;  Aşıq
Ələsgərin  Türkiyə
səfəri;  Aşıq
Ələsgər  qarabağləların
yaylağında; Aşıq Ələsgərin Qaraqoyenlu səfəri; Aşıq Ələsgərin
Dəli  Alının  toyuna  gəlməsi;  Aşıq Ələsgər  Yanaqda;  Aşıq
Ələsgərlə Həcər  xanım;  Aşıq Ələsgərnən  Aşıx  Nəsivin
qavaxlaşması;  Aşıq Ələsgərnən  şəmkirli  Aşıq  Hüseynin
görüşü;  Aşıq Ələsgərnən  Mir  Məcid  ağanın  görüşü;  Aşıq
Ələsgərnən şair  Nağı;  Anaxanımın  küsməyi;  Aşıq Ələsgərin
Qarabağ  səfəri;  Aşıq Ələsgərin  İrəvan  səfəri;  Aşıq Ələsgər
Kəlbəcərin Qılışdı kəndində [S.3-240].

30
Aşıq Ələsgərin sözlərinə yazılmış musiqi əsərləri
1960
25. Dübeyt [Not]:  aşıq  mahnısı:  fortepiano  ilə oxumaq
üçün  /söz. Aşıq Ələsgər;  fortepiano  ilə oxumaq  üçün  işləyəni
N.Əliverdibəyov;  ifa  Aşıq  T.Hüseynov  (Şamxor);  nota salan
Q.Hüseynli;  [red.  M.Hacıyeva];  Respublika  Xalq  Yaradıcılığı
Evi.- Bakı: Azmusnəşr, 1960.- 3 s.
26. Göyçə gözəlləməsi [Not]: aşıq mahnısı: fortepiano ilə
oxumaq üçün /söz. Aşıq Ələsgər;  fortepiano ilə oxumaq üçün
işləyən B.Hüseynli; ifa Aşıq T.Hüseynov (Şamxor); nota salan
Q.Hüseynli;  [red.  R.Rəhimova]; Respublika  Xalq  Yaradıcılığı
Evi.- Bakı: Azmuznəşr, 1960.- 4 s.
27. Qəhrəmanı [Not]:  aşıq  mahnısı:  fortepiano  ilə
oxumaq üçün /söz. Aşıq Ələsgər; işləyəni B.Hüseynli; ifa Aşıq
T.Hüseynov (Şamxor); nota salan Q.Hüseynli; [red. R.Rəhimo-
va];  Respublika  Xalq  Yaradıcılığı  Evi.- Bakı:  Azmusnəşr,
1960.- 4, [1] s.

Yüklə 2,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə