Ərtibçilər: Sevgiyə Əsədova Gülbahar Misirova Buraxılışa məsul və ixtisas redaktoruYüklə 2,89 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/9
tarix02.12.2016
ölçüsü2,89 Kb.
#675
1   2   3   4   5   6   7   8   9

28. Romanslar = Романсы [Not]: fortepiano ilə oxumaq
üçün /Qənbər  Hüseynli;    söz.  Ömər Xəyyam, Aşıq Ələsgər.-
Bakı: Azmusnəşr, 1960.- 14 s.
29. Buxağa  düşdü [Not] /söz.  Aşıq Ələsgər;  musiqisi
Q.Hüseynlinindir  //Hüseynli  Q.  Mahnılar:  fortepiano  ilə
oxumaq üçün.- Bakı, 1960.- S.13-17.
30. Söz  qanan  ola [Not] /söz.  Aşıq Ələsgər;  musiqisi
Q.Hüseynlinindir  //Hüseynli  Q.  Mahnılar:  fortepiano  ilə
oxumaq üçün.- Bakı, 1960.- S.5-8.
1961
31. Buxağa düşdü [Mahnı] /söz. Aşıq Ələsgər; musiqisi
Q.Hüseynlinindir //Lirik mahnılar.-Bakı, 1961.- S.40.

31
32. Çərşənbə günündə [Mahnı] /söz. Aşıq Ələsgər; aşıq
musiqisi //Lirik mahnılar.- Bakı, 1961.- S.37.
33. Qəmərcan [Mahnı] /söz. Aşıq Ələsgər; xalq musiqisi
//Lirik mahnılar.- Bakı, 1961.- S.41-42.
34. Gözəl [Mahnı] /söz.  Aşıq Ələsgər; xalq musiqisi
//Lirik mahnılar.- Bakı, 1961.- S.44.
35. Olan  oldu [Mahnı] /söz.  Aşıq Ələsgər;  musiqisi
Q.Hüseynlinindir //Lirik mahnılar.- Bakı, 1961.- S.38.
36. Hər  yetən  gözələ [Mahnı] /söz.  Aşıq Ələsgər;  xalq
musiqisi //Lirik mahnılar.- Bakı, 1961.- S.43.
37. Söz qanan ola [Mahnı] /söz. Aşıq Ələsgər; musiqisi
Q.Hüseynlinindir //Lirik mahnılar.- Bakı, 1961.- S.39.
1964
38. Gördüm
[Not]
/söz.  Aşıq
Ələsgər;
musiqisi
Q.Hüseynlinindir  //Hüseynli  Q.  Romanslar:  fortepiano  ilə
oxumaq üçün.- Bakı, 1964.- S.7-9.
1965
39. Ay  ceyran [Not] /söz.  Aşıq Ələsgər;  musiqisi  Səid
Rüstəmovundur  //Rüstəmov  S.  Mahnılar:  fortepiano  ilə oxu-
maq üçün.- Bakı, 1965.- S.10-12.
1975
40. Ay  gözəl [Not] /söz.  Aşıq Ələsgər;  musiqisi  Səid
Rüstəmovundur  //Rüstəmov  S.  Mahnılar:  fortepiano  ilə oxu-
maq üçün.- Bakı, 1975.- S.15-17.
41. Yanıram  mən [Not]  /söz. Aşıq Ələsgər;  musiqisi
Hökumə Nəcəfovanındır //Nəcəfova  H. Mahnılar:  fortepiano
ilə oxumaq üçün.- Bakı, 1975.- S.11-13.

32
1976
42. Çərşənbə günündə [Mahnı] /söz.  Aşıq Ələsgər;
musiqisi  Q.Hüseynlinindir  //Hüseynli  Q.  Mahnılar.- Bakı,
1976.- S.12
1977
43. Ay  gözəl [Not] /söz.  Aşıq Ələsgər;  musiqisi  Səid
Rüstəmovundur  //Mahnı və romanslar.- Bakı, 1977.- S.71.
2006
44. Söz    qanan  ola; Buxağa  düşdü;    Baş  müxəmməs
[Not]: [Q.Hüseynlinin  nəşr  olunmuş əsərlərinin  siyahısından]
/söz. Aşıq Ələsgər; musiqisi  Q.Hüseynlinindir //Qurbanəliyeva
S., Rəfibəyli L., Seyfullayeva N. Qənbər Hüseynli yaradıcılığı
milli ənənələr kontekstində.- Bakı, 2006.- S.83- 85.
45. Qadan  alım;    Gördüm; Yurdum; Yar  yanında
günahkaram  [Not]: [Q.Hüseynlinin  nəşr  olunmayan  vokal
əsərlərinin  siyahısından] /söz.  Aşıq Ələsgər;  musiqisi  Q.Hü-
seynli  //Qurbanəliyeva  S.,  Rəfibəyli  L., Seyfullayeva  N.
Qənbər Hüseynli yaradıcılığı milli ənənələr kontekstində.-Bakı,
2006.- S.87-88.
2009
46. Azərbaycan  klassik  aşıq havaları =  Classic  ashig
songs  of  Azerbaijan  =  Классические  ашыгские  напевы
Азербайджана [Not] /tərt.-müəl. T.A.Məmmədov;  ing.  dilinə
tərc.  S.Hüseynzadə;  elmi  red.  C.Həsənova;
Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm  Nazirliyi,  Azərbaycan
Musiqi Xadimləri İttifaqı.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları
NPE, 2009.- 471 s. (CD-ROM).

33
Kitabın  içindəkindən: Ağır  şərili /söz. “Çəkdi  qəza,
gördü  gözlərim  nələr...”: “Aşıq Ələsgərin  Gəncəyə səfəri”
dastanından;  ifaçı  Aşıq  Hüseyn  Saraclı [S.105-109]; Kürdi
gəraylı /söz. Aşıq Ələsgər. “Durum dolanım başına....”; ifaçı
Aşıq İmran [S.110-115].
2010
47. Bilmirəm [Mahnı] /söz.  Aşıq Ələsgər;  xalq  mahnısı
//Babayev  R. Min bir mahnı.- Bakı, 2010.-S.54.
48. Ceyran [Mahnı] /söz.  Aşıq Ələsgər;  musiqisi  Hacı
Xanməmmədovundur  //Babayev    R.  Min  bir  mahnı.- Bakı,
2010.-S.69.
49. Dolanır [Mahnı] /söz.  Aşıq Ələsgər;  aşıq mahnısı
//Babayev  R. Min bir mahnı.- Bakı, 2010.-S.87.
50. Ey  bimürvət [Mahnı] /söz.  Aşıq Ələsgər;  aşıq
mahnısı //Babayev  R. Min bir mahnı.- Bakı, 2010.-S.97.
51. Gözəl [Mahnı] /söz. Aşıq Ələsgər; aşıq mahnısı (baş
müxəmməs) //Babayev  R. Min bir mahnı.- Bakı, 2010.-S.121.
52. Gözəl [Mahnı] /söz.  Aşıq Ələsgər;  aşıq  mahnısı
//Babayev  R. Min bir mahnı.- Bakı, 2010.-S.121.
53. Güləndam [Mahnı] /söz.  Aşıq Ələsgər;  musiqisi
Ramiz  Mirişlinindir  //Babayev    R.  Min  bir  mahnı.- Bakı,
2010.-S.130.
54. Güllü [Mahnı] /söz.  Aşıq Ələsgər;  musiqisi  Hacı
Xanməmmədovundur  //Babayev    R.  Min  bir  mahnı.- Bakı,
2010.-S.131.
55. Xoş  gəldin [Mahnı] /söz.  Aşıq Ələsgər;  musiqisi
Cavanşir  Quliyevindir  //Babayev    R.  Min  bir  mahnı.- Bakı,
2010.-S.147.
56. Keçdi [Mahnı] /söz.  Aşıq Ələsgər;  musiqisi  Hacı
Xanməmmədovundur  //Babayev    R.  Min  bir  mahnı.- Bakı,
2010.-S.157.

34
57. Könül  istər [Mahnı] /söz.  Aşıq Ələsgər;  musiqisi
Şəfiqə Axundovanındır  //Babayev    R.  Min  bir  mahnı.- Bakı,
2010.-S.162-163.
58. Qadan  alım [Mahnı] /söz.  Aşıq Ələsgər;  musiqisi
Hacı  Xanməmmədovundur  //Babayev    R.  Min  bir  mahnı.-
Bakı, 2010.-S.166.
59. Qəmər can [Mahnı] /söz. Aşıq Ələsgər; xalq mahnısı
//Babayev  R. Min bir mahnı.- Bakı, 2010.-S.174-175.
60. Niyə döndü [Mahnı] /söz.  Aşıq Ələsgər;  musiqisi
Hacı  Xanməmmədovundur  //Babayev    R.  Min  bir  mahnı.-
Bakı, 2010.-S.222.
61. Sarıköynək
[Mahnı]
/söz.  Aşıq
Ələsgər;  xalq
mahnısı  //Babayev  R. Min bir mahnı.- Bakı, 2010.-S.240.
62. Sona  keçdi [Mahnı] /söz.  Aşıq Ələsgər;  musiqisi
Hacı  Xanməmmədovundur  //Babayev    R.  Min  bir  mahnı.-
Bakı, 2010.-S.271.
63. Söz qanan ola [Mahnı] /söz. Aşıq Ələsgər; musiqisi
Qənbər  Hüseynlinindir  //Babayev    R.  Min  bir  mahnı.- Bakı,
2010.-S.272.
64. Tellərin [Mahnı] /söz.  Aşıq Ələsgər “Ordubadı”
havası  üstündə //Babayev    R.  Min  bir  mahnı.- Bakı,  2010.-
S.287.
65. Telli [Mahnı] /söz.  Aşıq Ələsgər;  musiqisi Hacı
Xanməmmədovundur  //Babayev    R.  Min  bir  mahnı.- Bakı,
2010.-S.287.

35
Dövri mətbuatda və məcmuələrdə çapdan çıxan
əsərləri
1927
66. Dağlar; Bizim dağlar [Mətn]: [şeirlər] /Aşıq Ələsgər
//Yeni kənd.-1927.- №3.- S.61-65.
67. Şeir [Mətn]:  [Aşığın Həcərə həsr  etdiyi    şeiri  və
cavabı] /Aşıq Ələsgər //Yeni kənd.- 1927.- №6-7.- S.39-41.
1934
68. Dodaqdəyməz [Mətn]: [şeir] /Aşıq Ələsgər //Ədəbiy-
yat qəzeti.- 1934.- 22 dekabr.
69. Kəklik [Mətn]: [şeir]  /Aşıq Ələsgər //Ədəbiyyat
qəzeti.- 1932.- 12 oktyabr.- S.3.
1935
70. Can  desin;  Oynamasın; Yanıma  gəlsin;  Kəklik; Bu
gün [Mətn]: [qoşmalar] /Aşıq Ələsgər //Ədəbiyyat  qəzeti.-
1935. - 6 fevral.
71. İki  başlı  təcnis; Oldu; Gözəl qız [Mətn]: [Şeirlər]
/Aşıq Ələsgər //Ədəbiyyat qəzeti.- 1935.- 13 sentyabr.- S.3.
72. Qadan  alım [Mətn]: [qoşma] /Aşıq Ələsgər //Ədə-
biyyat qəzeti.- 1935.- 23 aprel.
1937
73. Aşıq
Ələsgərdən  parçalar
[Mətn]:
[qoşmalar]
//Ədəbiyyat qəzeti.- 1937.- 27 avqust.
74. Gözəl  səndə nə qaydadlır [Mətn][şeir] /Aşıq
Ələsgər //Ədəbiyyat qəzeti.-1937 . -27 sentyabr.- S .2.

36
75. Gülpəri;
Talan  oldu;
Yeridi;
Baxın
[Mətn]:
[qoşmalar] /Aşıq Ələsgər //Revalyusiya  və kultura. -1937. -
№ 4.-S.52-53 .
1938
76. Narın  üz;  Düşdü;  Çıxmışdı [Mətn]:  [şeirlər] /Aşıq
Ələsgər //Ədəbiyyat qəzeti .-1938. -5 iyun.
1940
77. Dad sənin əlindən a qanlı fələk [Mətn]: [şeir] /Aşıq
Ələsgər //Kommunist.- 1940.- 14 may.
1941
78. Təcnis [Mətn] /Aşıq Ələsgər //Nizami.- 3-cü  kitab.-
B.,1941.- S.251 .
1948
79. Çıxmışdı [Mətn][şeir] /Aşıq Ələsgər //Ədəbiyyat
müntəxəbatı:  Orta  məktəbin    X  sinfi  üçün.- B.,1948.- S.414 -
415.
80. Görmədim[Mətn][şeir] /Aşıq Ələsgər //Ədəbiyyat
müntəxabatı: Orta məktəbin  X sinfi üçün.- B.,1948.- S.412.
1955
81. Qoşmalar [Mətn] /Aşıq Ələsgər //Azərbaycan.-
1955.- №5.- S.68-69.
82. Təcnislər [Mətn] /Aşıq Ələsgər //Azərbaycan.-1955.-
№5.- S.69-70.

37
1963
83. Aşıq Ələsgər [Mətn]:  [qeyri-mətbu  şeirləri] /Aşıq
Ələsgər //Ədəbi  Ermənistan.- Yerevan, 1963.- Kitab 5.- S.325-
330.
1964
84. Olacaqdı; Yaxşıdı;  Yaman  at; Görmədim;  Ad
olmaz;  Gərəkdi;  Eylər [Mətn]: [şeirlər] /Aşıq Ələsgər //Telli
saz  ustadları  /tərt. ed. Ə.Axundov; red.:  M.Təhmasib.- Bakı,
1964.- S.119-123.
1967
85. Aşıq Ələsgərin  çap  olunmamış  şeirləri [Mətn]
/Aşıq Ələsgər //Elm və həyat.-1967.- №7.- S.30 .
86. Aşıq Ələsgərin yeni tapılmış  şeirləri [Mətn] /Aşıq
Ələsgər //Yenilik.- 1967.- 27 iyun .
87. Məni;  Görəndə;  Dünyada;
Gəlmədi
[Mətn]:
[şeirlər] /Aşıq Ələsgər //Bakı.-1967.- 24 fevral.
1971
88. Ad  mənim,  yar  özgənin..; Yazıq; Bax-bax [Mətn]:
[şeirlər] /Aşıq Ələsgər //Ədəbiyyat  və incəsənət.- 1971.- 13
noyabr.- S.16.
89. Şapəri; Bahalıq [Mətn]: [müxəmməs] /Aşıq Ələsgər
//Azərbaycan gəncləri.- 1971.-14 avqust.
1972
90. Aşıq Ələsgərin  hikmətli sözlərindən  nümunələr
[Mətn] /Aşıq Ələsgər //Pioner.- 1972.- №5.- S.7.

38
91. Aşıq  olub diyar-diyar  gəzənin [Mətn]: [şeirlər]
/Aşıq Ələsgər //Bakı.- 1972.- 8 iyun.
92. Ay qız [Mətn]: [şeir] /Aşıq Ələsgər //Azərbaycan
müəllimi.- 1972.- 9 iyun.
93. Çeşmə başında [Mətn][şeir] /Aşıq Ələsgər //Kom-
munist. - 1972.- 9 iyun.
94. Dağlar [Mətn][şeir] /Aşıq Ələsgər //Pioner.- 1972.-
№ 5.- S.8 .
95. GəlmədiBirə yüz;  Gördüm;  Bilsələr [Mətn]: [şeir-
lər] /Aşıq Ələsgər //Sovet Ermənistanı.- 1972.- 8 yanvar.
96. Gərəkdi;
Cilvələnibdi
[Mətn]:
Aşıq
Ələsgərin
anadan  olmasının 150  illiyi münasibətilə: [Şeirlər] /Aşıq
Ələsgər //Kənd həyatı.- 1972 .- №5.- S.40 .
97. Gördüm
[Mətn]:
[şeir]
/Aşıq
Ələsgər
//Sovet
Ermənistanı.- 1972.- 20  iyun.- S.3. Mətn azərb.  və erm.  dillə-
rində.
98. Görmədim; Mollalar [Mətn]: [şeirlər] /Aşıq Ələsgər
//Kirpi.1972.- №9.- S.2-3.
99. Qalmadı [Mətn]: [şeir] /Aşıq Ələsgər //Sovet Er-mə-
nistanı.- 1972.- 6 iyun.
100.Məni;  Yavaş  get;  Varıymış; Yaxşı  xanım [Mətn]:
[şeirlər] /Aşıq Ələsgər //Ədəbiyyat  və incəsənət.- 1972.- 9
iyun.- S.5.
101.Mollalar [Mətn]: [şeir] /Aşıq Ələsgər //Kommunist.-
1972.- 5 iyun.
102.Pişik [Mətn]: [Şeirlər]: uşaqlar üçün ixtisar edilib və
sadələşdirilib /Aşıq Ələsgər //Göyərçin.- 1972.- №5.- S.9.
103.Pristav,  naçalnik  gələndə kəndə... [Mətn]:  [şeir]
/Aşıq Ələsgər //Bakı.- 1972.- 8 iyun.
104.Yaxşı hörmət ilə, təmiz ad ilə... [Mətn]: [şeir] /Aşıq
Ələsgər //Kommunist.- 1972.- 9 iyun.
105.Yaylaq [Mətn][şeir] /Aşıq Ələsgər //Sovet  Ermə-
nistanı.- 1972.- 20 iyun.

39
1976
106.Mollalar, mollalar [Mətn]:  [şeirlər] /Aşıq Ələsgər
//Cənnət satan molla.- Bakı, 1976.- S.113-115.
1978
107.Bir  özgəsinə;  Gözəl;  Cim-cim [Mətn][şeirlər]
/Aşıq Ələsgər //Sovet Ermənistanı.- 1978.- 24  avqust.
108.Dağlar;  Şirin-şirin; Gülə-gülə [Mətn]: [şeirlər]
/Aşıq Ələsgər //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1978.- 4 mart.- S.7.
109.Giləyə [Mətn][şeir] /Aşıq Ələsgər //Elm və həyat. -
1978.- №11.- S.33.
110.Kənarda;  Qara  bəxtim; Gözəl;  Gözlərəm  səni;
Gəldi  keçdi [Mətn]:  [şeirlər] /Aşıq Ələsgər //Azərbaycan.-
1978 .- №11.- S.195-196 .
111.Usdasıyam [Mətn]:  [qoşma] /Aşıq Ələsgər //Azər-
baycan müəllimi.- 1978 .- 3 mart.- S.4.
1980
112.Sarı  qız;  İndi; Dedilər;  Yadıma  düşdü;  Çəpinə
[Mətn]: [şeirlər] /Aşıq Ələsgər //Sovet  Ermənistanı.- 1980.-
12 yanvar.
1981
113.Dünyada;  Bir-bir;  Deyirlər [Mətn]: [şeirlər] /Aşıq
Ələsgər //Bakı.- 1981.- 27 avqust.

40
1985
114.Düşdü;  Dağlar [Mətn]: [şeirlər] /Aşıq Ələsgər
//Aslanov M., Abbasov Ə. Azərbaycan dili: (Rus məktəbinin 9-
cu sinfi üçün).- Bakı, 1985.- S.56-58.
1986
115.Göyçəyə məlum  olsun; Mollalar [Mətn]  /Aşıq
Ələsgər //Cənnətin qəbzi: Şeirlər, nəsr.- Bakı, 1986.- S.50-52
.
1990
116.Yalvarıram; Alməmməd; Şirin-Şırın [Mətn]: [şeir-
lər] /Aşıq Ələsgər  //Ulduz.- 1990.- №11.- S.14-16.
1991
117.İbtidai  ustaddan  dərs  almışam;
Yalvarıram
[Mətn]: [şeirlər] /Aşıq Ələsgər //Ədəbiyyat  qəzeti.- 1991.- 15
mart.- S.6.
118. Sənin; Könül nə zaman ki... [Mətn]: [şeirlər] /Aşıq
Ələsgər //Bərəkət.- 1991.- 11 may.
1996
119. Bahalıq [Mətn]:  [şeir] /Aşıq Ələsgər //Açıq  söz.-
1996.- 21 mart.

41
2003
120. Aşıq 
olub, 
tərki-vətən 
olanın;
Ustadnamə
haqqında məlumat [Mətn]: [şeirlər] /Aşıq Ələsgər //Ədəbiyyat:
(6-cı sinif üçün dərslik).- VI nəşr.- Bakı, 2003.- S.7-8.
121.Novruz bayramına həsr olunmuş şeir [Mətn] /Aşıq
Ələsgər //Respublika.-2003.- 20 mart.
2004
122. Dağlar;  Yaylaq  şeirləri [Mətn]  /Aşıq Ələsgər
//Hüseynoğlu  S.  Abbaslı  B. Ədəbiyyat:  (8-ci  sinif  üçün
dərslik).- 8-ci nəşri.- Bakı, 2004.- S.217-218.
2006
123. Şeirlər [Mətn] /Aşıq Ələsgər  //Azərbaycan.- №8.-
2006.- S.3-6.
2008
124. Yaylaq [Mətn]  /Aşıq Ələsgər  //Abdulla  B.,  Vəliye-
va M., Quliyeva A. Ədəbiyyat: Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci
sinfi üçün dərslik.- Bakı, 2008.- S.174-177.
125. Qоşmаlаr; Dаğlаr; Dоdаqdəyməz; Təcnis  [Mətn]
/Аşıq Ələsgər //Qobustan.- 2008.- №4 (143).- S.2-4.
2009
126. Dağlar [Mətn] /Aşıq Ələsgər //Cəfərov  N., Araslı
N.,  Hüseynoğlu  S. Ədəbiyyat: ümumtəhsil  məktəblərinin  8-ci
sinfi üçün dərslik.- Bakı, 2009.- S.144-149.
127. Deyişmə [Mətn]: [Aşıq Ələsgərlə Həcər  xanımın
deyişməsi] /Aşıq Ələsgər, Həcər xanım //Hacıyeva M., Rihtim.

42
Folklor və təsəvvüf ədəbiyyatı sözlüyü.- Bakı, 2009.- Kitab 3.-
Göyçə folkloru.- S.90.
128. Yaraşır əndamına  geyindiyin  sarı  gözəl [Mətn]:
[gözəlləmə] /Aşıq Ələsgər //Hacıyeva M., Rihtim.   Folklor və
təsəvvüb ədəbiyyatı  sözlüyü.- III  kitab:  Göyçə folkloru  .-B.-
2009.-S.139-140 .
2010
129. Bu  dünyada  üç  şey  başa  bəladı  [Mətn]:  [şeirlər]
/Aşıq Ələsgər //Yeni Azərbaycan.- 2010.- 17 iyul.- S.10.
130. Ustadnamə [Mətn] /Aşıq Ələsgər  //Azərbaycan
folklor  külliyyatı.- Bakı,  2010.- C.XXI.- Kitab  9:  Dastanlar
S.3-4.
2011
131. Dağlar;  Yaşıldı,  yaşıl; Düşdü [Mətn]: [şeirlər]
/Aşıq Ələsgər //Qobustan.- 2011.- №1.- S.3.

43
HƏYAT VƏ YARADICILIĞI HAQQINDA
Kitablar
1929
132. Göyçəli Aşıq Ələsgər [Mətn] //Azərbaycan aşıqları
/topl. Hümmət Əlizadə.- Bakı, 1929.- S.11.
1935
133. Əli,  T. Aşıq Ələsgər  haqqında [Mətn]: [müqəddi-
mə] /T.Əli //Aşıq Ələsgər.- Bakı, 1935.- S.VII-XIV.
1966
134. İbrahimov, M. Aşıq  poeziyasında  realizm [Mətn]
/Mirzə İbrahimov; red.: Məmməd Arif Dadaşzadə; Azərbaycan
SSR Elmlər Akademiyası.- Bakı: Elm, 1966.- 84 s.
1968
135. Axundzadə, 
D.
Müşfiqli 
günlərim
[Mətn]
/D.Axundzadə;  müqəddimə Ə.Yusifoğlunundur.- Bakı:  Gənc-
lik, 1968.- 134 s.
Kitabda  Mikayıl  Müşfiqin  “Haqq  aşığı”  adlandırdığı
Aşıq Ələsgər haqqında  fikirləri verilmişdir [S.50].
1970
136. Vəliyev,  V. Azərbaycan  şifahi  xalq ədəbiyyatı
/V.Ə.Vəliyev; S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universite-
ti. - Bakı :Azərnəşr,1970.- 443 səh. :fotoşəkil.
Kitabda Aşıq Ələsgər poeziyası haqqında [S.216-218].

44
1971
137. Əlibəyzadə, E. Aşıq Ələsgər [Mətn] /E.Əlibəyza-
də.- Bakı: Elm, 1971.- 28 s.
138. Sarıvəlli, O. Qüdrətli  şair, ustad  sənətkar [Mətn]:
/O.Sarıvəlli.- Bakı: Gənclik, 1971.- 94 s.
1972
139. Təhmasib, 
M.
Gözəllik 
nəğməkarı
[Mətn]
/M.Təhmasib.- Bakı: Elm, 1972.- 326 s.
Aşıq Ələsgər  yaradıcılığı haqqında [S.29-36].
1976
140. İsmayılov,  A. Şifahi  xalq ədəbiyyatında  tərbiyə
məsələləri
[Mətn]: 
Aşıq
Ələsgərin 
yaradıcılığı 
üzrə
/A.İsmayılov;  red. Ə.Novruzova;  Azərbaycan  SSR
“Bilik”
Cəmiyyəti.- Bakı, 1976.- 32 s.
141. Nəbiyev, B. Tənqid və ədəbi proses [Mətn]: məqa-
lələr məcmuəsi /Bəkir Nəbiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1976.-186 s.
Aşıq Ələsgər  yaradıcılığı haqqında [S.146-148].
1980
142. Namazov, Q. Aşığın sazı və sözü [Mətn] /Qara Na-
mazov; elmi red., filologiya elmləri doktoru M.Seyidov.-Bakı:
Yazıçı, 1980.- 153 s.
Kitabda Aşıq Ələsgərin    yaradıcılığından və şeirlərindən
də bəhs olunub [S.63-69,84-85,100-103].

45
1983
143. Azərbaycan aşıqları və el şairləri [Mətn]: seçilmiş
seirlər: İki cilddə.- Bakı: Elm, 1983.- C.1.- 374 s.
Kitabın içindəkindən: Ötən əsrdə yaşayıb-yaradan aşıqlar
içərisində Göyçə saz-söz  ustadlarının  fəaliyyəti  xüsusilə Aşıq
Ələsgər  (atası  Alməmməd (1795-1875);  (Bəşir  1867-1934:
Aşıq Ələsgərin  böyük  oğludur):  (Şair  Məhəmməd    (1853-
1937): Aşıq Ələsgərin  kiçik  qardaşıdır)  nəslinin  və Aşıq
Ələsgər yaradıcılığından bəhs olunur [S.10-13].
144.Namazov,  Q. Azərbaycan  aşıq  sənəti [Mətn]  /Qara
Namazov; red. İsmayıl  Vəliyev.- Bakı: Yazışı, 1983.- 192 s.
Göyçə diyarında böyük aşıq nəsli: Aşıq Ələsgər haqqında
S.5-34, 50-52, 58, 80-96.
1986
145.Vəliyev,  K. Sözün  sehri  [Mətn]  /Kamil
Vəliyev;
red. Elçin.- Bakı :Yazıçı,1986.-303 s.
Söz ustadlarının ustası Aşıq Ələsgər yaradıcılığına ziyalı
fikirləri [S.212-221].
1990
146.Paşayev, S. XIX əsr  Azərbaycan aşıq  yaradıcılığı
[Mətn]: (dərs vəsaiti) /H.Zərdabi ad. Gəncə Dövlət  Ped. İn-tu.-
Bakı, 1990.- 98 s.
Kitabin  içindəkindən:      “Göyçəli  Aşıq Ələsgər”  [S.57-
67];  Kitabda  Aşıq
Ələsgərin  şair  Qurbanla  dostluq
əlaqələrindən və başqa xeyriyyəçilik  işlərindən danışılır [S.67-
85].

46
1991
147. Ələsgər  ocağı [Mətn][şeirlər] /red.  Zəlimxan  Ya-
qub; toplayan və tərt. ed. İ.Ələsgər.- Bakı: Yazıçı, 1991.- 304 s.
Topluda  Aşıq Ələsgər  ocağının ən  istedadlı  nümayəndə-
lərinin, tanınmış aşıqların və el şairlərinin əsərlərindən seçmə-
lər toplanmışdır.
1996
148. Elçin. Klassik  aşıq  poeziyasında  “DÜNYA”  obrazı
[Mətn] /Elçin; red. A.Hüseynova.- Bakı: Azərnəşr, 1996.- 48 s.
Kitabda Ələsgər  yaradıcılığından  bəhs  olunur  [S.12,16-
28].
1997
149. Məhərrəmov, Z. XX əsr Göyçə aşıq mühiti (1920-
1950-ci  illər)  [Mətn]  /Z.Məhərrəmov.- Bakı:  “Azərbaycan
Ensiklopediyası” NPB, 1997.- 124  s.
Kitabda  Göyçə aşıq  mühitinin  tarixinin  araşdırılması,
Aşıq Ələsgər  yaradıcılığının  öyrənilməsi və inkişaf  etdirilmə-
sindən bəhs edilir [S.43-49].
1998
150. Aşıq Ələsgər - 175 [Mətn]:  [yubiley  tolpusu]  /baş
red. M.İ.Yusifov; məsul  red.  və tərt. A.A.Səmədov;  naşir
T.H.Cəfərov;  H.Zərdabi  adına  Gəncə Dövlət  Pedaqoji  İnstitu-
tu.- Bakı: Mütərcim, 1998.- 68 s.
151.Göyçəli, T. Göyçə aşıq məktəbi [Mətn]: ədəbi elmi-
publisistik  oçerklər  toplusu  /Tərlan  Göyçəli.- Bakı:  Göytürk,
1998.- 238 s.

47
Kitabda 1986-cı ildə Aşıq Ələsgərin  ulu  yurdunda
abidənin önündə keçirilən xatirə günündən və yaradıcılığından
danışılır [S.45-51].
1999
152. Çərşənbə
günündə
çeşmə
başında...
[Mətn]:
[şeirlər]: Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 175 illiyinə /topl. və
tərt. ed. İslam Sadıq.- Bakı: Azərnəşr, 1999.- 90 s.
Kitabın  içindəkilər: İslam  Sadıq.  Saz  dünyası,  söz
zirvəsu: [ön söz]. ŞeirlərOsman Sarivəlli. O kimdir başımda
çalır-çağırır; Zodlu  Mirzəbəylər. Ələsgər; İrəvanlı  Mirmə-
cid. Ələsgər; Aşıq  Şəmşir. Ələsgər;  Ləl ələndi; Misgin  Vəli.
Ələsgərdi; Həsən  Xəyallı. Ələsgər; Əhməd Cəmil. Qoca aşıq;
Mikayıl  Azaflı. Ələsgər  baba; Hüseyn  Arif.  Aşıq Ələsgərə;
Aşıq Əkbər. Sənin; Məmməd Aslan. Heyrət; Sabir Rüstəm-
xanlı. Ələsgər  ocağında; Zəlimxan  Yaqub.  Yetim  məzar;
Ənvər  Rza.  Aşıq Ələsgərin  şəkli; İslam  Sadıq.  Adım
Ələsgərdi  Göyçə mahalım; Aygün  Abdulla  qızı. Ələsgər;
Soltan  Abbas. Çeşmələndin  ürəklərdə; Ələsgər  binəli  dağlar;
Həmid  Abbas.  Olmalıdır; Əli  Vəkil. Aşıq Ələsgər  küçəsi;
Ələsgər; Bəhmən  Vətənoğlu. Ələsgərin  qoşması; Kəmalə.
Aşıq Ələsgərə; Əli Qurban Dastançı. Ələsgər də qala, Alı da
qala; Eldar  Həsənli.  Gədələr  bizi; Suliddin  Qasımlı.  Aşıq
Ələsgərə; İslam Türkay.  Dərdim  dünya  yaşındaymış; Adil

Yüklə 2,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə