Ərtibçilər: Sevgiyə Əsədova Gülbahar Misirova Buraxılışa məsul və ixtisas redaktoruYüklə 2,89 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/9
tarix02.12.2016
ölçüsü2,89 Kb.
#675
1   2   3   4   5   6   7   8   9

290. Alməmməd. Eylər-eylər [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin
atasının şeiri] /Alməmməd //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 9
iyun.- S.16 .
291. Anar. “Ulduz”un  anketi [Mətn]:  [Aşıq Ələsgər
yaradıcılığı  haqqında  3  suala  cavab] /Anar //Ulduz.- 1972.-
№5.- S.22-23.

63
292. Araslı, H.  Həmişə yaşar  sənətkar [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərin  anadan  olmasının  150  illiyi  münasibətilə] /Həmid
Araslı //Azərbaycan.- 1972.- №5.- S.16-19.
293. Aslan,  M. Bələdçi  [Mətn]:  [Aşıq Ələsgərin  anadan
olmasının  150 iliyi  münasibətilə]  /M.Aslan  //Azərbaycan
gəncləri.- 1972.- 13 aprel.
294. Aslan, M. Ələsgər  ocağında [Mətn] /M.Aslan
//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 9 iyun.- S.16.
295. Aslan,  M. Günəşin  qonşuluğunda [Mətn]:  [Aşıq
Ələsgər haqqında hekayə] /M.Aslan //Ədəbiyyat və incəsənət.-
1972.- 20 may.- S.8-9.
296. Aslan, M. Heyrət [Mətn]: [Aşıq Ələsgərə həsr edil-
miş şeir] /M.Aslan //Sovet  Ermənistanı.- 1972.- 22 iyun.
297. Aslan,  M. Hər  sözü  dillərdə bir  dəftər  mənəm
[Mətn]: [Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 150 illiyi münasibə-
tilə] /M.Aslan //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 15 aprel.- S.7.
298. Aslan, M. Sən elə qoşmusan [Mətn]: [Aşıq Ələsgə-
rə həsr  olunmuş  şeir] /M.Aslan //Azərbaycan.- 1972.- №5.-
S.29 .
299. Aslan, M. Sıldırımda şehli çəmən [Mətn] /M.Aslan
//Ulduz.- 1972.- №5.-S.25-27.
300. Aslan,  M. Ustad  sınağı [Mətn]  /M.Aslan  //Pioner.-
1972.- №5.- S.8-10.
301.Aşığın  yubileyi [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərin  anadan
olmasının  150  illiyi
münasibətilə
Azərbaycan  Yazıçılar
İttifaqında keçirilən  yığıncaq  haqqında] //Sovet  Ermənistanı.-
1972.- 20 iyun.
302. Aşıq Ələsgər [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin anadan olma-
sının  150 illik  yubileyi  münasibətilə rəssam  Mehdi  Qumriyev
tərəfindən  hazırlanmış xatirə medalı  haqqında]  //Bakı.- 1972.-
18 fevral.
303.Aşıq Ələsgər  haqqında  deyimlər [Mətn] /Səməd
Vurğun, Balaş Azəroğlu, Osman Sarıvəlli, İslam Səfərli //Sovet
Ermənistanı.- 1972.- 20 iyun.

64
304. Aşıq Ələsgər yaradıcılığında doğma vətənin tərən-
nümü [Mətn] //Sovet Ermənistanı.- 1972.- 27 may.
305. Aşıq Ələsgər:  Anadan  olmasının  150  illiyi  [Mətn]
/tərt. ed. S.Rüstəmov  //Kitabxana    işçisinə kömək:  Rüblük
elmi-metodik məcmuə.- 1972.- №2.- S.72-76 .
306. Aşıq Ələsgərin hikmətli sözlərindən  nümunələr
[Mətn]: [şeir ] //Pioner.- 1972 .- №5.- S.7.
307. Aşıq
Ələsgərin  şeir  rübabı
[Mətn]:  [Aşıq
Ələsgərin  anadan olmasının  150  illiyi  şərəfinə
Moskvanın
İttifaqlar  evinin  Sütunlu  salonunda  keçirilən  yığıncaq
haqqında]    //Bakı.- 1972.- 26  may; Ədəbiyyat  və incəsənət.-
1972.- 3 iyun.- S.2.
308. Aşıq
Ələsgərin 
yubileyi 
şərəfinə
[Mətn]:
[Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə onun
əsərləri  məcmuəsini  rus  dilində və seçilmiş əsərlərinin  erməni
dilində buraxılması  haqqında  ]  //Kommunist.- 1972.- 1  iyun;
Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 3 iyun .- S.5.
309. Aşıq Ələsgərin  yubileyinə hazırlaşırlar [Mətn]:
[Ermənistanın Vardenis rayonunda] //Bakı.- 1972.- 8 aprel.
310. Aşıq Pənah. Ay ustad: Aşıq Ələsgərə [Mətn]: [şeir]
/Aşıq Pənah //Ulduz.- 1972.- №5.- S.27.
311. Aşıq  Pənah. Söz  ustadı [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin
anadan  olmasının  150  illiyi  münasibətilə şeir] /Aşıq  Pənah
//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 19 fevral.- S.2.
312. Aşıq  Pənah. Söz  ustadıma;  Salatın;  Düşdü [Mətn]:
[Aşıq Ələsgərin  anadan  olmasının  150  illiyi  münasibətilə]
/Aşıq Pənah //Bakı.- 1972.- 3 iyun.
313. Aşıq Pəri. Ay  ustad [Mətn]: [Aşıq Ələsgərə ithaf
olunur ] /Aşıq Pəri //Ulduz.- 1972.- №5.- S.27.
314. Aşıq  Pəri. Söz  ustadı [Mətn]: Aşıq Ələsgər – 150
/Aşıq Pəri //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 19 fevral.
315. Aşıq  Şəmşir. Aşıq Ələsgər  haqqında  xatirəm
[Mətn] /Aşıq Şəmşir //Azərbaycan.- 1972.- № 5.- S.-27 -28

65
316. Aşıq  Şəmşir. Mənəm;  Ləl ələndi [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərə həsr edilmişdir şeir] /Aşıq  Şəmşir //Azərbaycan.-
1972.- №5.- S.28.
317. Aşıq Talıb. Adam  var [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin
oğlunun  şeiri] /Aşıq  Talıb //Ədəbiyyat  və incəsənət.- 1972.- 9
iyun.- S.16.
318. Bağırov, İ. Sənətkarın dövrü [Mətn]: [Aşıq Ələsgə-
rin anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə] /İ.Bağırov //Sosi-
alist Sumqayıtı.- 1972.- 11 mart.
319. Baqi,  H. Aşıq Ələsgər  yaradıcılığında  tənqid  və
nəsihətlər [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 150 illiyi
münasibətilə] /H.Baqi //Qırmızı bayraq.- 1972.- 21 mart.
320. Bayramov,  A. Aşıq Ələsgərə [Mətn]:  [Şeir] /A.Bay-
ramov //Sovet Ermənistanı.- 1972.- 30 mart.
321. BayramovQ. Təbiət  gözəlliyinin  tərənnümçüsü
[Mətn]: [Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 150 illiyi münasibə-
tilə] /Q.Bayramov //Azərbaycan gəncləri.- 1972.- 8 iyun.
322. Cəfər,  Q. Şair  məhəbbəti [Mətn]: [Aşıq Ələsgər
haqqında] /Q.Cəfər //Sovet Ermənistanı.- 1972.- 20 iyun.
323. Cəlilov,  S. Aşıq Ələsgərin  yaradıcılığında  tənqid
hədəfləri [Mətn][Aşıq Ələsgərin anadan  olmasının 150  illiyi
münasibətilə] /S.Cəlilov,  İ.Hüseynoğlu  //Tərəqqi.- 1972.- 15
yanvar .
324. Cəlilov, S. Ələsgər [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin anadan
olmasının 150 illiyinə ithafla şeir] /S.Cəlilov //Tərəqqi.- 1972.-
1 yanvar.
325. Cəmil, Ə. Böyük nəğməkar [Mətn]: [Aşıq Ələsgər
haqqında] /Ə.Cəmil //Bakı.- 1972.- 8 iyun.
326. Dostluq carçısı [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin anadan ol-
masının  150  illiyi  münasibətilə Ermənistanda  keçirilən  şənlik-
lər haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 24 iyun.- S.4.
327. Duyğun,  R. Aşıq Ələsgərsiz [Mətn]: [şeir]  /R.Dur-
ğun //Azərbaycan.- 1972.- №5.- S.29.

66
328. Dünyamalı, K. Böyük  nəğmələr [Mətn]:  [Aşıq
Ələsgərə ithaf] /K.Dünyamalı //Sovet  Gürcüstanı.- 1972.- 6
iyun.
329. El  sənətkarının  yubileyi  qarşısında [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərin anadan  olmasının  150  illiyinə hazırlıq  haqqında]
//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 15 yanvar.- S.12.
330. Eldarova, Ə.  Aşıq Ələsgər  və musiqi [Mətn]
/Ə.Eldarova //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 22 yanvar.- S.5.
331. Eradze, L. Şair xalqın şair oğlu [Mətn]: [Aşıq Ələs-
gərin anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə] /L.Eradze //So-
vet Gürcüstanı.- 1972.- 6 iyun.
332. Əbdüləzim. Çəkə bilməz [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin
oğlunun şeiri] /Əbdüləzim //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 9
iyun.- S.16.
333. Əhməd, C. Böyük nəğməkar [Mətn]: Aşıq Ələsgə-
rin  anadan  olmasının  150  illiyi  qarşısında  /C.Əhməd  //Bakı.-
1972.- 8 iyun.- S.1.
334.Əkbərov, T. “Aşıq Ələsgər” pyesi  səhnədə [Mətn]:
[Salman Əliyevin qələmə aldığı eyni  adlı  pyesin  tamaşası
haqqında] /T.Əkbərov //Sovet kəndi.- 1972.- 25 may.
335. Əkbərov,  T. Gözəldə gərəkdir [Mətn]:  [Aşıq Ələs-
gərin  anadan  olmasının  150  illiyi  münasibətilə] /T.Əkbərov
//Azərbaycan gəncləri.- 1972.- 30 mart.
336. Ələkbərova, N. Ustad – şagird ənənəsi [Mətn]:
[Aşıq Ələsgərin  anadan  olmasının  150  illiyi  münasibətilə]
/N.Ələkbərova //Azərbaycan gəncləri.- 1972.- 8 iyun.
337. Ələkbərova,  Ş. Aşıq Ələsgərə [Mətn]:  [Şeir]
/Ş.Ələkbərova //Azərbaycan gəncləri.- 1972.- 30 may.
338. Ələsgərov, İ. Aşıq Ələsgər deyərmiş [Mətn] /İ.Ələs-
gərov //Qobustan.- 1972.- №1.- S.4-5.
339. Ələsgərov,  İ. Aşıq Ələsgər  haqqında  rəvayətlər
[Mətn]  /İ.Ələsgərоv  //Ədəbi  Ermənistan.- Yerevan,  1972.-
S.25-27.

67
340. Ələsgərov,  İ. Aşıq Ələsgərin  şəxsiyyəti  [Mətn]
/İ.Ələsgərоv  //Bolluq  uğrunda: (Ermənistan  SSR  Vardanis
rayon qəzeti).- 1972.- 6 aprel.
341. Ələsgərov, İ. Aşıq Ələsgərin  yaradıcılığında  tərbi-
yəvi fikirlər [Mətn] /İ.Ələsgərov //Azərbaycan məktəbi.- 1972.-
№ 3.- S.62-72.
342. Ələsgərov,  İ. Dostluq  nəğməkarı [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərin anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə] /İ.Ələsgə-
rov //Sovet Ermənistanı.- 1972.- 25 mart.
343. Ələsgərov,  İ. Son  illər  son  nəğmələr [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərin oğlunun  atası haqqında  xatirələri] /İ.Ələsgərov
//Azərbaycan gəncləri.- 1972.- 8 iyun.
344.Ələsgərоv, İ. Bir  rəvayət  haqqında [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərin Bozalqanlı  aşıq  Hüseyn  və şəmkirli  aşıq  Hüseynlə
deyişməsi  haqqında] /İ.Ələsgərоv //Ədəbiyyat  və incəsənət.-
1972.- 17 iyun.- S.11.
345. Ələsgərоv, İ. Аşıq Ələsgər dеyərmiş [Mətn]: [Аşıq-
lа  bаğlı хаtirələr]  /İ.Ələsgərоv  //Qobustan.- 1972.- №1  (13).-
S.4-5.
346. Ələsgərоv, İ. Аşıq Ələsgərin Gəncə səfəri  [Mətn]
/İ.Ələsgərоv //Qobustan.- 1972.- №1(13).- S.2-4.
347.Ələsgərov,  M. Böyük  aşıq,  ölməz  sənətkar  [Mətn]:
[Aşıq Ələsgərin 150 illiyi münasibətilə] //Elm və həyat.- 1972.-
№5.- S.12-14; Kənd həyatı.- 1972.- № 5.- S.40-42.
348. Əlibəyzadə,  E. Novator  sənətkar [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərin anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə] /E.Əlibəy-
zadə //Sovet Ermənistanı.- 1972.- 8 fevral.
349. Əlimirzəyev,  X. Eşq  atəşində... [Mətn]:  [Aşıq
Ələsgərin 
anadan 
olmasının 
150 
illiyi 
münasibətilə]
/X.Əlimirzəyev //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 9 iyun.- S.10.
350. Əliyev,  M. Bu  dağlar – ulu  dağlar [Mətn]: [Osman
Sarıvəllinin  Aşıq Ələsgərə həsr  etdiyi  “Qüdrətli  şair,  ustad
sənətkar” kitabı  haqqında] /M.Əliyev //Ulduz.- 1972.- №4.-
S.54-56 .

68
351. Əsgərov,  M. Böyük  aşıq,  ölməz  sənətkar [Mətn]:
[Aşıq Ələsgərin  anadan  olmasının  150  illiyi  münasibətilə]
/M.Əsgərov //Kənd həyatı.- 1972.- №5.- S.40-42.
352. Əsgərov,  Ş. Aşıq Ələsgərin  ilham  çeşməsi [Mətn]
/Ş.Əsgərov //Azərbaycan gəncləri.- 1972.- 6 may.
353. Hacıyeva,  M. Ələsgər  şeiri - zamanın  səsidir
[Mətn]: [Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 150 illiyi münasibə-
tilə] /M.Hacıyeva //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 5 fevral .-
S.6.
354. Haqverdi. Mən [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin  nəvəsi,
Aşıq  Talıbın  oğlunun şeiri] /Haqverdi  //Ədəbiyyat  və incəsə-
nət.- 1972.- 9 iyun.- S.16.
355. Havasi, Qusan. Ustad [Mətn]: [Aşıq Ələsgərə ithaf
olunmuş şeir] /Qusan Havasi //Kommunist.- 1972.- 9 iyun.
356. Həbibov,  İ. Sənətkara  el  məhəbbəti [Mətn][Aşıq
Ələsgərin anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə] /İ.Həbibov
//Azərbaycan müəllimi.- 1972.- 9 iyun.
357. Həkimov,  M. Ələsgərin  təcnisləri [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərin anadan  olmasının 150  illiyi  münasibətilə] /M.Həki-
mov //Azərbaycan müəllimi.- 1972.- 26 aprel.
358. Həkimov, M. Sazın-sözün  böyük  ustadı [Mətn]
/M.Həkimov //Pioner.- 1972.- №5.- S.6-7.
359. Həkimov,  M. Sənətkarlıq  sirləri [Mətn][Aşıq
Ələsgərin anadan  olmasının 150  illiyi  münasibətilə] /M.Həki-
mov //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 19 avqust.- S.6.
360. Həsənzadə, N. Aşıq Ələsgər yaradıcılığı haqqında 3
suala  cavab [Mətn] /N.Həsənzadə //Ulduz.- 1972.- №5.- S.23-
24.
361. Hüseynov, H. Aşıq Ələsgər [Mətn]: [Qazax rayonu-
nun  Kirovkənd  orta  məktəbinin ədəbiyyat  müəllimi  Salman
Əliyevin  eyni adlı  pyesinin  Tovuz  Xalq  Dram Teatrında
tamaşaya  qoyulması haqqında] /H.Hüseynov,  M.Rəhimov
//Azərbaycan müəllimi.- 1972.- 9 iyun.-S.3.

69
362. Hüseynov, S. Elin qəlbində [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin
vətənində] /S.Hüseynov //Ədəbiyyat  və incəsənət.- 1972.- 9
iyul.- S.6-7.
363. Hüseynzadə, H. Uzaqlaşdıqca yaxınlaşan nəğməkar
[Mətn] /H.Hüseynzadə //Azərbaycan.- 1972.- №5.- S.20-26.
364. Xaçuns,  A. Sönməyən  ocaq  [Mətn]:  [Ələsgər
şeirlərinin  tərcüməçisi  Alek  Xaçuns, aşığın    yaradıcılığı
haqqında qeydlərini redaksiyamıza  Azərbaycan  dilində yazıb
göndərmişdir ] /A.Xaçun//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 20
may.- S.8-9.
365. Xaçuns,  A. Sönməz  məşəl [Mətn] /A.Xaçuns
//Sovet Ermənistanı .- 1972.- 10 iyun.
366. Xalq  nəğməkarı [Mətn]:  [Aşıq Ələsgərin  anadan
olmasının 150 illiyinə həsr edilmiş ədəbi-bədii gecə haqqında]
//Kommunist,  Bakı.- 1972.-10 iyun; Ədəbiyyat  və incəsənət.-
1972.- 17 iyun.- S.2.
367.Xanzadyan,  S. Xoşbəxtəm [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin
anadan  olmasının  150  illiyi  münasibətilə] /S.Xanzadyan
//Sovet Gürcüstanı.- 1972.- 6 iyun.
368. İbrahimov,  M. Gözəllik  poeziyası [Mətn]: Aşıq
Ələsgərin 
anadan
olmasının 
150 
illiyi 
münasibətilə
/M.İbrahimov //Kommunist.- 1972.- 9 iyun.
369. İman, N. Hekayətim  var [Mətn]:  [Aşıq Ələsgərin
qardaşı oğlunun şeiri] /İman Növres //Ədəbiyyat və incəsənət.-
1972.- 9 iyun.- S.16.
370. İsmayılov, A. Ələsgər  yaradıcılığında  yoldaşlıq və
dostluq [Mətn]:  [Aşıq Ələsgərin  anadan  olmasının  150  illiyi
münasibətilə] /A.İsmayılov //Azərbaycan müəllimi.- 1972.- 24
may.
371. İsmayılzadə, İ. Ayna daşa toxunanda [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərin anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə] /İ.İsmayıl-
zadə,  Məmməd  Aslan //Ədəbiyyat  və incəsənət.- 1972.- 5
avqust.- S.6-7.

70
372. Kalaşyan, K. Xalqlar  qardaşlığının  müğənnisi
[Mətn]: [Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 150 illiyi münasibə-
tilə] /K.Kalaşyan //Sovet Ermənistanı.- 1972.- 22 iyun.
373. Karapetyan,
B.
Onun
əbədi  söhrəti
[Mətn]
/B.Karapetyan //Sovet Ermənistanı.- 1972.- 20 iyun.
374. Kərimov, A. Aşıq Ələsgərin dərc olunmamış şeirlə-
ri [Mətn] /A.Kərimov //Sovet Ermənistanı.- 1972.- 8 yanvar.
375. Qasımov,  A. Telli  saz  dillənəndə... [Mətn]:  [Aşıq
Ələsgərə həsr  olunmuş  şeir] /A.Qasımov  //Ədəbiyyat  və incə-
sənət.- 1972.- 1 aprel.- S.11.
376. Qoca, F. [Aşıq Ələsgər  yaradıcılığı  haqqında  3
suala cavab[Mətn] /F.Qoca //Ulduz.- 1972.- №5.- S.24.
377. Quliyev, Ə. Aşıq Ələsgər yaradıcılığında  vətənpər-
vərlik hissləri [Mətn] /Ə.Quliyev //Qabaqcıl.- 1972.- 11 mart.
378. Quliyev, H. Ələsgərin əsərlərində etnoqrafik motiv-
lər [Mətn] /H.Quliyev //Elm və həyat.- 1972.- №6.- S.10-13.
379. Quliyev,  T. Bəstəkar [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin
anadan  olmasının  150  illiyi  münasibətilə] /T.Quluyev //Kom-
munist.- 1972.- 9 iyun.
380. Qüdrət, S. Şair məhəbbəti [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin
anadan  olmasının  150  illiyi  münasibətilə] /S.Qüdrət //Sovet
Ermənistanı.- 1972. -20 iyun.
381. Qüdrətli şair, ustad sənətkar [Mətn]: [O.Sarıvəlli-
nin böyük  el nəğməkarı  Aşıq Ələsgərin  anadan olmasının 150
illiyinə həsr  etdiyi  eyni  adlı  kitabı  haqqında]  //Ədəbiyyat  və
incəsənət.- 1972.- 11 mart.- S.4.
382. M.Abdullayevin “Aşıq Ələsgər” portreti [Mətn]
//Bakı.- 1972.- 5 fevral.
383. Mahmudov, M.
Аşıq Ələsgər  dеyərmiş [Mətn]:
[aşıqlа bаğlı хаtirələr]  /M.Mahmudov, İ.Ələsgərоv  //Qobus-
tan.- 1972.- №1(13).- S.4-5.
384. Mahmudov,  M. Gözəl  təcnis  ustası [Mətn][Aşıq
Ələsgərin anadan  olmasının 150  illiyi  münasibətilə] /M.Mah-
mudov //Sovet Ermənistanı.- 1972.- 18 yanvar.

71
385. Mahmudov,  M. Mahir təcnis  ustası [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərin  anadan  olmasının  150  illiyi  münasibətilə] /M.Mah-
mudov //Bakı.- 1972.- 2 iyun.
386. Manaf, N. Ədəbi  gecə [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin
anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə] /N.Manaf //Azərbay-
can gəncləri.- 1972.- 8 iyun.
387. Məhəmməd,  Ş. Gəraylı; Nəsihət [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərin qardaşının  şeiri] /Şair Məhəmməd //Ədəbiyyat  və
incəsənət.- 1972.- 9 iyun.- S.16.
388.Məmməd, A. Aşıq Ələsgər  yüksəkliyi [Mətn]
/A.Məmməd //Ulduz.- 1972.- №5.- S.16 -20.
389. Məmməd,  R. O,  ürəklərin qapısını  açdı  [Mətn] :
[Aşıq
Ələsgər    haqqında]  /R.Məmməd  //Ədəbiyyat  və
incəsənət. -1972 .- 9 iyun.-S. 6 .
390.Məmmədov,  A. Aşıq Ələsgər  sənətkarlığı [Mətn]
/A.Məmmədov //Sovet Gürcüstanı .-1972 .- 6 iyun.
391. Məmmədov,  C. Söz  ustası,  saz  ustası: [Aşıq
Ələsgərin
anadan 
olmasının
150 
illiyi 
münasibətilə]
/C.Məmmədov //Sovet Ermənistanı.- 1972.- 4 aprel.
392. Məmmədov, D. Ələsgər poeziyasının tədrisi [Mətn]
/D.Məmmədov //Azərbaycan müəllimi.- 1972.- 24 mart.
393. Məruzələr, sərgilər, ədəbi axşamlar [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərin anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə] //Azərbay-
can müəllimi.- 1972.- 9 iyun.
394. Mustafayev, C. İnsanpərvər sənətkar [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərin anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə] /C.Musta-
fayev //Kommunist.- 1972.- 24 may.
395. Müxtəlif dillərdə [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin anadan
olmasının 150  illiyi  münasibətilə əsərlərinin    rus,  ingilis,
alman,  fransız  və fars  dillərində capdan  çıxması  haqqında]
//Azərbaycan müəllimi.-1972.- 9 iyun.
396. Namazov,  Q. Qoca  ustadın  son  töhfələri [Mətn]:
[Aşıq Ələsgərin  anadan  olmasının 150  illiyi  münasibətilə]
/Q.Namazov //Sovet kəndi.- 1972.- 10 iyun.

72
397. Nəbiyev,  Z.
Aşıq
Ələsgər  şeirinin  tərbiyəvi
əhəmiyyəti [Mətn] /Z.Nəbiyev //Mübariz.- 1972.- 1 mart.
398. Nəcəfova,  M. Milyon  ürəyə yol  tapmış [Mətn]:
[Aşıq Ələsgərin anadan  olmasının  150  illiyi  münasibətilə]
/M.Nəcəfova //Bakı.- 1972.- 8 iyun.
399. Nəcəfova,  M. O, yaşayır [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin
əsərlərinin nəşri  haqqında] /M.Nəcəfova //Sovet  Ermənistanı.-
1972.- 20 iyun.
400. Nuru,  B. Ay  ustad  [Mətn]: [Aşıq Ələsgərə həsr
olunmuş şeir] /B.Nuru //Azərbaycan.- 1972.- №5.- S.30.
401. O,  dostluğu  ürəkdən tərənnüm  etmişdir [Mətn]:
[Aşıq Ələsgərin anadan  olmasının  150  illiyinə həsr  edilmiş
təntənəli yubiley gecəsi] //Sovet Ermənistanı.- 1972.- 24 iyun.
402.Onun əbədi şöhrəti [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin anadan
olmasının 150 illiyi münasibətilə] //Sovet Ermənistanı.- 1972.-
20 iyun.
403. Orucov,  H. Göyçədə bir  məzar  var [Mətn]: [Aşıq
Ələsgərə həsr  edilmiş  şeir] /H.Orucov //Sovet  Ermənistanı.-
1972.- 22 iyun.
404. Paşayev,  S. Müasirləri  böyük  sənətkar haqqında
[Mətn]: [Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 150 illiyi münasibə-
tilə] /S.Paşayev //Bakı.- 1972.- 11 may.
405. Paşayev,  S.
Ustadlar  ustadı
[Mətn]:
[Aşıq
Ələsgərin anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə] /S.Paşayev
//Sovet Ermənistanı.- 1972.- 20 iyun.
406. Rahim,  M. O,  ürəklərin  qapısını  açdı... [Mətn]
/Məmməd  Rahim //Ədəbiyyat  və incəsənət.- 1972.- 9  iyun.-
S.6.
407. Rüstəm,    S. Əbədi  şöhrət [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin
anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə] /S.Rüstəm //Kommu-
nist.- 1972.- 9 iyun.
408. Rüstəm,  S. İki söz [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin anadan
olmasının  150  illiyi  münasibətilə] /S.Rüstəm  //Sovet  Ermə-
nistanı.-1972.-20 iyun.-S.2.

73
409. Rüstəm, S. Lirik nəğmələr ustası [Mətn] /S.Rüstəm
//Şəki fəhləsi.- 1971.- 5 oktyabr.
410. Rüstəmzadə,  R. Qəhrəmanlıq  nəğmələri [Mətn]:
[Aşıq Ələsgərin  Dəli  Alı  haqqında  dediyi  nəğmələr] /R.Rüs-
təmzadə //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 9 iyun.- S.7.
411. Saləddin, Ə. Nəğmələr nəğməkarı [Mətn] /Ə.Saləd-
din //Sovet Ermənistanı.- 1972.- 20 iyun.
412. Saraclı,  H. Aşıq Ələsgərin  Gəncə səfəri [Mətn]
/H.Saraclı //Qobustan.1972.- №1.- .2-4.
413. SarıvəlliO. O kimdir başımda çalır, çağırır [Mətn]:
[Aşıq Ələsgərə həsr  olunmuşdur] /O.Sarıvəlli //Ədəbiyyat  və
incəsənət.- 1972.- 9 iyun.- S.3.
414. Sarıvəlli, O. Ustad [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin anadan
olmasının 150 illiyi münasibətilə] /O.Sarıvəlli //Ulduz.- 1971.-
№12.- S.14-17.
415. Səfiiyev, Ə. Ələsgər [Mətn]: [Aşıq Ələsgərə həsr
edilmiş şeir] /Ə.Səfiyev //Sovet Ermənistanı.- 1972.- 20 iyun.
416. Sənətkara ehtiram [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin anadan
olmasının  150  illiyi  münasibətilə]  //Azərbaycan müəllimi.-
1972.- 21 aprel.
417.Sönməz  məşəl [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin anadan
olmasının 150 illiyi münasibətilə] //Sovet Ermənistanı.- 1972.-
20 iyun.
418. Süleymanov,  Ş. Nəğməli  ürək [Mətn]: [Aşıq Ələs-
gər haqqında  hekayələr  silsiləsindən] /Ş.Süleymanov //Ulduz.-
1974.- №12.- S.5-16.
419. Şeirlər [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin  “Şeirlər”  kitabının
alman, ingilis, fransız,  fars  dillərində çapdan  buraxılması
haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 24 iyun.- S.13.
420. Şərifzadə,  S.
Çaylar  kimi  çağlayan
[Mətn]:
[Azərbaycan  SSR Əməkdar  incəsənət  xadimi  Şərifzadənin
çəkdiyi 
“Aşıq
Ələsgər 
portretləri”
haqqında 
söhbəti]
/S.Şərifzadə; müsahibəni  apardı:  F.Şamilzadə //Bakı.- 1972.-
12 yanvar.

74
421. Şükür,  M. Təcnis  ustası [Mətn]: [Aşıq Ələsgərin
anadan  olmasının 150  illiyi  münasibətilə] /M.Şükür //Ədəbiy-
yat və incəsənət.- 1972.- 1 aprel.- S.11.
422. Şükür,  M. Ələsgər  yаdigаrlаrı;  Yurd  yеri:  (Аşıq
Ələsgərə) [Mətn]: [Şеirlər]  /M.Şükür  //Qobustan.- 1972.- №1
(13).- S.5.
423. Şükürov, S. Aşıq Ələsgər bir dəryadır ki... [Mətn]:
[Anadan olmasının  150  illiyinə dair] /S.Şükürov //Sovet
Ermənistanı.1972.- 11 iyun.
424. Şükürov,  S. Ölməz  sənətkar [Mətn] /S.Şükürov
//Azərbaycan gəncləri.- 1972.- 8 iyun.- S.2.
425. Tağıyev, N.  [Tovuz rayon  Xalq  Teatrında  Salman
Əliyevin “Aşıq Ələsgər” pyesinin tamaşaya qoyulması haqqın-
da] /N.Tağıyev //Mədəni-maarif işi.- 1972.- №2.- S.37-40.
426. Teliyuk,  S. Aşığın  möcüzəli  poeziyası [Mətn]
/S.Teleyuk //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 29 iyul.- S.4.
427. Təhmasib, 
M.
Gözəllik 
nəğməkarı
[Mətn]
/M.Təhmasib //Aşıq Ələsgər. Əsərləri:  2  cilddə.- Bakı,  1972.-
C.1.-S.5-52.

Yüklə 2,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə