Everyday english idioms with azerbaijani equivalents in useYüklə 2,05 Mb.
səhifə1/24
tarix22.05.2017
ölçüsü2,05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24English idioms
A

zərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Dillər Universiteti

__________________________________________________Sahilə Mustafayeva

EVERYDAY ENGLISH IDIOMS WITH

AZERBAIJANI EQUIVALENTS IN USE
İNGİLİS DİLİNDƏ İŞLƏK İDİOMLAR VƏ ONLARIN AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ QARŞILIĞI
25 UNITS OF VOCABULARY REFERENCE AND PRACTICE
SELF – STUDY AND CLASSROOM USE

(with answers)Азярбайъан Республикасы тящсил назиринин

04.02.2008. тарихли 154 сайлы ямри иля

тясдиг едилмишдир

Бакы – «Леттерпресс» – 2008
Redaktorlar:
İngilis dili üzrə
Azərbaycan dili üzrə

Filologiya elmləri doktoru, professor D.N.Yunusov

Filologiya elmləri doktoru, professor İ.Z.Qasımov


Rəyçilər:


Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktor müavini, filologiya elmləri doktoru, professor M.Mahmudov

İngilis dilinin leksikologiyası kafedrası­nın dosenti, filologiya elmləri nami­zə­di Ə.H.Hacıyeva

Korrektorlar:
İradə Vahabova
Şəlalə Əliyeva


Mustafayeva Sahilə Bağır qızı
Everyday English Idioms with Azerbaijani equivalents in use (dərs vəsaiti). Bakı, «Леттерпресс», 2008. – 344 səh.

Kitabda ingilis dilində gündəlik işlədilən idiomlar və onların Azərbaycan dilində qarşılığı verilmişdir. Bu idiomların mənasını daha yaxşı mənimsəmək üçün müxtəlif ingilis dilli mənbələrdən misallar verilmişdir.

Vəsait ali məktəb tələbələri, orta məktəb şagirdləri, ingilis dilini tədris edən müəllimlər və bu dili sərbəst öyrənənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Грифли няшр, 2008. © Mustafayeva, 2008.

Money spent on the brain is never spent in vain
ÖN SÖZ
İngilis dilini öyrənənlər dilin qrammatikasını, fonetikasını öyrənməklə yanaşı, həm də zəngın söz ehtiyatına malik olmağa çalışırlar. Dil öyrənənlər adətən bədii nitqdə (literary speech) maneə ilə rastlaşmadan uğur qazanırlar. Amma məlum olduğu kimi, dilin lüğət tərkibini təşkil edən sözlərin həqiqi mənaları ilə yanaşı, məcazi mənaları da çoxluq təşkil edir. Hətta vurğulamaq istərdik ki, hal-hazırda dilin lüğət tərkibində bir sıra sözlər öz həqiqi mənalarını itirib, məcazi mənada daha çox istifadə olunur. Elə bu səbəbdən də bəzən dili öyrənənlər rast gəldikləri sözün və ya birləşmənin idiomatik ifadə olduğunu bilmədiklərindən çaşıb qalır, idiomlu ifadə ilə desək, başlarını itirirlər.

Leksikologiya bizə idiomlar barədə geniş məlumat versə də, Azərbaycan dilində idiomları qruplaşdıran, ingilis dilindəki idiomların Azərbaycan dilində qarşılığını əks etdirən dərs vəsaitləri azlıq təşkil edır. Ali məktəb tələbələri gündəlik danışıqda idiomların istifadəsi zamanı müəyyən çətinliklərlə qarşılaşır, bəzən isə ümumiyyətlə, onlardan istifadə edə bilmirlər. Orta məktəb şagirdləri də bu problemlə üzləşirlər. Bildiyimiz kimi, orta təhsil məktəblərinə aid dərsliklərdə qismən idiomatik ifadələrə rast gəlirik. Am­ma onların dilimizdə qarşılığını tapmaq şagirdlər üçün, hət­ta bəzən, müəllimlər üçün də çətinlik törədir. Bu problemləri nəzərə alaraq ingilis dilində çox işlək idiomatik birləşmələrin Azərbaycan dilində qar­şılığını verən belə bir vəsaitin yaranmasına ehtiyac vardır. Məlum olduğu kimi, ingilis dili idiomatik birləşmələrlə zəngin bir dildir. Amma bir qrup idiomlar var ki, onlar kifayət qədər köhnəlmiş və dilin lüğət tərkibindən çıxmışdır. Bu səbəbdən də bu gün onlara ancaq klassik ingilis ədəbiyyatında rast gəlmək mümkündür. Təqdim olunan bu dərs vəsaitində verilmiş idiomlar və idiomatik birləşmələr müasir ingilis dilində ünsiyyət prosesində daha çox istifadə olunan birləşmələrdir. Biz bu idiomlara adi məişət dilində, qəzetlərdə, müasir və həmçinin klassik ingilis ədəbiyyatında, həm də həyatda rast gələ bilirik. Vəsaitə daxil edilmiş misallar gündəlik həyatda daha çox istifadə olunan danışıq üslubunda verilmişdir. Eyni zamanda, vəsaitdə həm klassik, həm də müasir ingilis ədəbiyyatından seçilmiş misallar da üstünlük təşkil edir.

Dərs vəsaiti 25 bölmədən ibarətdir. Hər bölmədə müəyyən sayda idiom toplanmış və hər idioma aid misallar verilmişdir. Bundan əlavə, vəsaitdə hər bölməyə aid leksik çalışmalar tərtib edilmişdir. Ümidvarıq ki, çalışmalar vəsaitdən istifadə edən hər bir oxucunun idiomları nə dərəcədə başa düşdüyünü, onlardan necə istifadə etdiyini yoxlamağa kömək edəcəkdir. Sözsüz, dərs vəsaiti ingilis dilini öyrənənlərin öyrəndikləri dilə marağını artırmaqda, nitqin rəvan və səlis olmasına, habelə təbii səslənməsinə yardımçı olacaqdır.

Vəsaitin hazırlanmasında öz dəyərli məsləhətləri və tövsiyələri ilə bizə kömək etmiş fil.e.d., prof . Oruc Musayevə, ingilis dili üzrə redaktor fil.e.d., prof. Dünyamin Yunusova, Azərbaycan dili üzrə redaktor fil.e.d., prof. İkram Qasımova, rəyçilər fil.e.d., prof. Məsud Mahmudova, fil.e.n., dos. Kifayət Gözəlovaya, fil.e.n. Əminə Hacıyevaya, İngilis dilinin üslubiyyəti kafedrasının baş müəllimi İradə Vahabovaya və İngilis dilinin qrammatikası kafedrasının bütün əməkdaşlarına, xüsusilə həmin kafedranın müəllimi Şəlalə Əliyevaya minnətdarlığımızı bildiririk.

Vəsait barədə tənqidi qeydlərini, arzu və təkliflərini bildirəcək şəxslərə də qabaqcadan öz təşəkkürümüzü bildiririk.

Müəllif

İDİOM NƏDİR?

İDİOMLARI ÖYRƏNMƏK NƏ ÜÇÜN LAZIMDIR?
Hər bir dil üçün əsas material sözdür və dil öyrənmək istəyən hər kəs gündəlik olaraq yeni söz və söz birləşmələri öyrənir. Həmin söz birləşmələrinin tərkibində idiomlar xüsusi yer tutur. İngilis dili idiom və idiomatik birləşmələrlə zəngin bir dildir. İdiomlara bütün üslublarda rast gəlmək mümkündür: yazıda, danışıqda, bədii ədəbiyyatda və s. Hətta qəzetlər belə idiomatik ifadələrlə zəngindir.

İdiomların öyrənilməsi nə üçün zəruridir? İlk əvvəl «idiom nədir?» sualına cavab tapmaq lazımdır. İdiomları təşkil edən sözlər bir yerdə öz əvvəlki mənalarını itirir və birləşmə tərkibində yeni məna çalarlığı yaradır. Məsələn:

I could eat a horse. Dəhşətli dərəcədə acam. məc*. Acından ölürəm. (Acından bir qoyun da yeyə bilərəm).

Money doesn’t grow on trees. Pulun qədrini bilmək lazımdır. məc. Pul yerdən yığılmır. (Pul özünə hörmət istər).

We are all at sixes and sevens. Biz tamamilə çaş-baş qalmışıq.

I got there in the nick of time. Mən ora ən son anda çatdım.

məc.* - məcazi məna

İdiomları təşkil edən sözlərin çoxu məcazi məna daşıyır. Müasir ingilis dilində sözlərin həqiqi mənalarına nisbətən, məcazi mənalarından daha çox istifadə olunur. Məsələn: “to catch” feli həqiqi mənadan daha çox, məcazi mənada işlədilir. Misallara nəzər salaq:
Həqiqi məna

Məcazi məna

I have been fishing, but caught absolutely not­hing!

1. Yesterday I caught the bus.

2. Try to catch his eye.

3. You’ll catch your death of cold.

4. Wait while I catch my breathe.

Dilin lüğət tərkibində elə sözlər də var ki, onlar artıq öz bədii mənada işlədilmə halını itiriblər və ancaq məcazi mənada işlənirlər. Məsələn, “to plough” (əkmək, biçmək) feli. Bu fel müasir ingilis dilində həqiqi mənada demək olar ki, istifadə olunmur. Biz ona ancaq idiomatik bir­ləşmələrin tər­kibində məcazi mənada rast gələ bilərik. Məsələn:1. He had to plough through hundreds of pages of American history to get ready for his test. O, Amerika tarixindən testi vermək üçün yorulmadan çalışırdı/O, Amerika tarixindən testi vermək üçün kağızların arasında itib-batmışdı.

2. You can plough money into a business. Sən bu işə sərmayə yatıra bilərsən/Sən bu işə pul buraxa bilərsən.

3. Profits can be ploughed back. Qoyulan sərmayə qazanc gətirə bilər.

Və yaxud, “to rack” felini götürək. “Rack” çoxmənalı qədim ingilis sözüdür; “to torture”; “to exhaust”, yəni (əzab/əziyyət/işgəncə vermə) mənalarında istifadə olunur. Müasir ingilis dilində isə “rack” bu mənalarda öz istifadəsini itirib. Biz ona ancaq idiomatik birləşmələrin tərkibində rast gələ bilərik. Məsələn: “to rack your brain”. Bu idiomatik birləşmənin dilimizdə qarşılığı “bir şeyi xatırlamağa güclü səy göstərmək, yaddaşını eşələmək” kimi tərcümə olunur. Bu siyahını artırmaq mümkündür. Misalların təhlilindən belə nəticəyə gəlirik ki, biz sözlərin həqiqi istifadəsi ilə yanaşı, məcazi istifadəsini də bilməliyik. Əks təqdirdə, cümlə tərkibində rast gəldiyimiz sözün məcazi istifadəsini bilmiriksə, onun tərcüməsində çətinlik çəkəcəyik və tərcümə düzgün olmayacaq. Buna görə də idiomları və onları təşkil edən sözlərin həm həqiqi, həm də məcazi mənalarını öyrən­mək zə­ruridir.

İdiomatik vahidlərin həm quruluşca, həm də məna və ekpressivlik çalarlıqlarına görə rəngarəngliyi onların üslubi istifadə imkanlarının zənginliyini təmin edən əsas cəhətdir.

İdiomlardan ədəbi dilin, demək olar ki, bütün üslublarında istifadə olunur. Lakin bu vahidlərin ən geniş istifadə meydanı, əlbəttə ki, bədii üslub və ictimai-siyasi üslubdur. Məhəbbət, nifrət, istehza, kinayə, gülüş, qəm-qüssə, eyham və s. məna çalarlıqlarının daha bariz olduğu idiomatik vahidlərə həm bədii üslubda, həm də ictimai-siyasi üslubda təsadüf edilir. Bədii üslubda təsirliliyi artırmaq, canlı və obrazlı səhnələr yaratmaq üçün epitet, metonimiya və digər çalarlıqlara malik olan idiomlardan istifadə edilir.

Ümumiyyətlə idiomlar danışıq-məişət leksikasının böyük hissəsini təşkil edir və danışıq prosesində fikrin obrazlı, təsirli, bir sıra hallarda isə ironik-ekspressiv istifadəsinə xidmət edir.

İdiomları öyrənmək ilk baxışdan asan görünsə də, əslində bu yolda bir sıra çətinliklərlə qarşılaşmalı oluruq. İdiomlar özlərinə məxsus quruluşa malik olan söz birləşmələridir. İdiom­ları təşkil edən sözlər bizə bəzən qəribə, qeyri-məntiqi və qram­matik cəhətdən düzgün görünməsələr belə, biz onlarda də­yişiklik apara bilmirik. Onlar dilin lüğət tərkibinə daxil olduqları kimi öyrənilməlidir. Beləliklə, idiomlar aşağıdakı quruluşa malik olan sözlərdir:  • İdiomlar dilin lüğət tərkibinə daxil olduqları kimi isti­fadə olunmalıdır; biz onları dəyişə bilmərik.

  • İdiomları təşkil edən sözlər həm həqiqi, həm də məcazi mənaya malikdir.

  • İdiomların özlərinə məxsus dəyişməz qrammatik quruluşları olur (Biz onların quruluşunda ancaq zamanı və ya əvəzlikləri dəyişə bilərik).

Beləliklə, ingilis dili idiom və idiomatik birləşmələrlə zəngindir və onları öyrənmək dil öyrənən hər bir şəxs üçün zəruridir. Bu yolda bizə istək, diqqət, zəhmət və təcrübə köməklik gös­tərəcək. Sonda bir ingilis misalını yada salmaq istəyirik: “Prac­tice makes perfect and all things are difficult before they’re easy”.

SECTION ONE

ANIMAL IDIOMS

Zoonimik idiomlar

IT IS A ZOO OUT THERE
swing a cat ­

(informal) used to say that a room is very small and that there’s not enough space

çox darısqal otaq; ayaq qoy­­­mağa yer yoxdur; boş yerin olmaması; ha­ra­nın­sa basırıq ol­ma­­­sı

- What sort of flat are you looking for?

- I need somewhere with a bit more space. There’s not enough room to swing a cat in my living room.smell a rat

(informal) to be suspicious; feel that something is wrong

bir kəsdən/nədənsə şüb­­­­­­hə­­lənmək; gözü su iç­mə­mək

◘ Nick told me he was working late tonight. But there were no lights on when I passed. I smelt a rat, and called the police. ◘ Every time Tom visits me, one of my ashtrays disappears. I’m beginning to smell a rat.

monkey (horse) around

(informal) to play in a way that is noisy and not very careful so that you could hurt sb or damage sth; to join in rough teasing; play around

meymun ki­mi atı­lıb düş­­mək; vurnux­maq; ora-bura qaç­maq

- Would you please stop monkeying around? You’ll break something.

- Oh, come on! We’re just having fun.go to the dogs

(informal) to be ruined or destroyed; become rundown

dağılmaq, korlanmaq; var-yoxdan çıxmaq, di­lən­çi ha­lına/it kökünə düşmək; müf­­­lis olmaq; alt-üst olmaq

◘ - This shopping centre used to be quite good but look at it now.

- I know, it’s really gone to the dogs in the last few years.

◘ Poor devil, he’s gone to the dog’s altogether [32, p.189].


have ants in your

pants

(informal) to be very excited or impatient about sth and unable to stay still; nervous overactivity; restlessness

kürkünə birə düş­­­­­­mək; yerində sakit otu­ra bil­mə­­mək; na­dinc olmaq

He just won’t sit still in class. I think he’s got ants in his pants.

keep the wolf from the door

(informal) to have enough money to avoid going hungry, poverty

acından ölməmək, bir təhər keçinmək, özünü bir təhər dolandırmaq

- You get a company pension, don’t you?

- Yes, it’s not very much but it helps to keep the wolf from the door.be (feel) like a fish out of water

a person who is out of his proper place in life, someone who doesn’t fit in

özünü sudan çıxarılmış ba­­lıq kimi hiss etmək; özünü naqolay/biçimsiz hiss et­mək; yerində ol­ma­maq

I went to a disco for the first time in ten years last night. I looked and felt like a fish out of water.

a pig sty

(informal) a very dirty or untidy place

çirkli/səliqəsiz yer; tör-tö­kü­­n­­tü /pinti yer; do­nuz da­mı

◘ I wish you’d tidy your flat up! It’s like a pig sty!

◘ “Christ, the place is like a pig sty” [31, p.40].to be foxed

unable to understand or solve sth; (of the paper of the old books or prints) covered with brown spots

çaş-baş qal­maq; ki­­ta­bın və s. v­ə­rəq­lə­ri­nin sa­ral­ması

I just didn’t understand. I didn’t know what to do. I was totally foxed!

donkeywork

(informal) the hard boring part of a job or task

işin ən çətin və zəhlə­tö­kən hissəsi; çirkli iş

I don’t see why I should do all the donkey work!

get sth (straight) from the horse’s mouth

(informal) (of information) given by sb who is directly involved and therefore likely to be accurate

məlumatı mö­təbər mən­­­­­­bə­dən əldə etmək

- Are you sure we’re getting a pay rise next month? Who told you?

- I got it straight from the horse’s mouth. The manager himself told me.chicken feed

(informal) a very small sum of money

çox az pul; məc. cücə yemi, uşaq payı; cüzi məb­ləğ

You can get between twenty and thirty thousand pounds a year as an office manager now. That’s chicken feed compared to what you can get in the States.

book­worm

a person who likes reading very much

kitab oxumağı xoşla­yan adam, kitab həvəs­karı

My sister is a real bookworm. She’s always reading a book.

a wolf in sheep’s clothing

a person who pretends to be good but really is bad

saxtakarlıq edən adam; qo­yun cildinə girmiş ca­navar; mələk cildinə gir­miş şeytan

I trusted the lawyer until I realized that he was a wolf in sheep’s clothing.

a dog’s life

a life of misery, poverty, and unhappiness

çətinliklə/problemlərlə dolu hə­yat, yoxsulluq içində yaşamaq; it ki­mi ya­şamaq, it həyatı sür­mək

◘ Nowadays some people live a dog’s live.

◘ “… that he should lead a dog’s life in order to provide them with board and lodging ... ” [33, p.25].a wild-goose chase

a search for sth that is impossible for you to find or that doesn’t exist, that makes you waste a lot of time

hədər yerə vaxt sərf edib sonda uğursuz­luq­­la üz­ləş­mək; dər­ya­da ba­­lıq sev­­dası; xam xə­yal

◘ I went all over the place trying to get what I wanted, but I had no success at all. It was a wild-goose chase.

◘ I’ve sent them on a wild goose chase [30, p.49].a frog in your throat

to lose your voice or be unable to speak clearly for a short time

boğazı/nitqi tutulmaq; qı­sa muddət danışa bil­mə­mək

Let me drink a glass of water. I have got a frog in my throat.

a fly on the wall

a person who watches others without being noticed

nəzərə çarpmadan ət­raf­­dakı­la­rı mü­şahidə edən/izləyən adam; məc. pən­cərə­də quş; gözəgörün­məz

◘ I’d love to be a fly on the wall during their conversation.

◘ I wish I were a fly on the wall and heard what they’re talking about - Kaş pəncərədə quş olub, onların nə barədə danışdıqlarını eşidəydim.dog-eared

(informal) worn, used a lot; especially about pages in books that have been turned in to mark where the reader has stopped

çox istifadədən son­­ra ki­tabın və­­rəq­lə­ri­nin çirk­­lən­­­məsi, əzil­­mə­si; əzik-üzük

After a book has been used a lot, it tends to get a bit dog-eared.

dog doesn’t eat dog (saying)

it-itin ayağını basmaz

◘ John had been constantly reprimanded for being negligent on the job. Finally, in desperation his supervisor exclaimed, “Shape up or ship out!” And when one of his friends began to defend him the supervisor cried nervously: Dog doesn’t eat dog!”

every dog has his/its day

(saying)

everyone will have his chance or turn; everyone is lucky or popular at some time in their life

hər şeyin öz vaxtı/za­­ma­nı var; həyatda hər kə­sin bəxtinin gə­­tirəcəyi, xoş­bəxt ola­­­cağı gün var

- I feel sorry for Mike. He was feeling quite depressed when I ran into him.

- Did he tell you what was bothering him?

- Among other things, he informed me that he was fired from his job without any reason.

- He had better be strong. Every dog has his day.when pigs fly

(ironic) never; under no circumstances; used to show that you don’t believe sth will ever happen

qum göyərəndə; dəvə­nin quy­ruğu yerə də­yən­də

I’ll accept his invitation when pigs fly. Be sure.

go to the dogs (go to hell in a hand­basket)

(informal) to get into a bad state; become run-down

sökülmək; dağılmaq; sı­nıq-sökük; it kökünə düş­­­mək

- I think, their house needs repairing. It goes to dogs.

- So do I. I guess with a little carpentry work and some paint it could look pretty decent.fishy going on

to become suspicious; strange

şübhələnmək; gö­zü su iç­­­məmək

Why are they having all those secret meetings behind closed doors? There’s something fishy going on.

take the bull by the horns

(informal) take decisive action in a difficult situation

işə ciddi girişmək, cəsa­rə­tini toplamaq, qəti ad­dım atmaq; həlledici həl­qədən yapışmaq

Take the bull by the horns and say to him what you think about of him.

a horse of a

different colour

(informal) quite a different mat­ter

bu başqa məsələ; ta­ma­mi­lə ayrı məsələ

He likes to play jokes on his friends, but he makes sure that nobody is hurt of his pranks. A prank that hurts someone is a horse of a different color!

be (strictly) for the birds

(informal) uninteresting and meaningless

gərəksiz/lazımsız; heç bir dəyəri olmayan; gü­lünc, axmaq

They went to the cinema, but they were bored and restless. As far as they were concerned, it was for the birds! They left during an intermission.

cat got your tongue (usually used about children or as a question to children)

you aren’t able or willing to talk because of shyness

utandığından da­­nı­şa bil­məmək; dilini pi­şik ye­yib

- Come on, tell us what you think about the article?

- Well, uh …

- Was it exciting?

- I, uh …

- What’s the matter? Cat got your tongue?


CAT IDIOMS
Everyone knows that cats are domestic animals. Most families have cats at home. It is not surprising that English has lots of idiomatic expressions based on cats.


catty (cattier; cattiest)

(informal) (of a woman) saying unkind things about other people; bitchy, spiteful

başqa insanlar haqqın­da xoş olmayan sözlər danış­maq; sözbaz, söz­gəz­di­rən; kinli, qəzəbli

When you speak to Mary be careful what you say to her. Last time I heard how you spoke to her. Some people might think that was a very catty remark!

It is a very catty thing to say!

Bu cür danışmaq aman­sız­lıq­dır!

make the “fur fly”

cause a disturbance

aləmi bir-birinə qat­maq; qarışıq­lıq/iğtişaş salmaq

You should have seen what happened yesterday. There was a terrible fight between Anar and the boss. The fur was really flying!

get your claws into some­body

(disapproving) if a woman gets her claws into a man, she tries hard to make him marry her or to have a relationship with her; to criticize so severely

kişini caynağına ke­­çir­mək; qadının ki­şiyə zor­­la ərə get­mə­yə çalış­ması; bir kəsi kəskin tən­qid etmək

I’ve never seen her behave like this with him. At last she has got her claws into him!

when the cat is away, the mice will play (saying)

when one’s supervisor at work is gone, things loosen up and the employees feel freer; when the parents are gone, children take liberties that they would not if the parents were at home

özbaşınalıq /sər­bəst­lik et­mək; at ölüb, itlərin bay­ra­mıdır

Yesterday my parents weren’t at home. I invited my friends and we had a wonderful party. We did what we wanted: sang, danced, ate, etc. When the cat is away, the mice will play.

stop pussyfooting and say what you mean

to stop being too hesitant and careful in expres­sing opinion

mus-mus de­yin­cə, bir­də­­fə­lik «Mus­tafa» de

- Mary, I, I’m, hm …

- Jeff, stop pussyfooting and say what you mean.there is more than one way to skin a cat

there’re different ways of doing something

hər işin bir çarəsi/əlacı var; ölumdən başqa hər şeyə əlac var

- I don’t’ know how to solve this problem. I can’t think about it any more. What can I do?

- Don’t worry. There is more than one way to skin a cat.put/set the cat among the pigeons

to say or do sth that is likely to course trouble

ba­şını bəlaya salmaq; özü­nü işə salmaq; cəncələ düşmək; quzu­nu qurda tap­şırmaq

Is it real that you let the cat out of the bag? I don’t believe my ears. How can I speak to the boss now? That’s put the cat among the pigeons.

let the cat out of the bag

to tell about something that is supposed to be a secret

sirri açmaq; ağzının qay­­tanı olmamaq; pişi­yi tor­ba­dan buraxmaq

◘ I heard Marry is pregnant. But no one knows it yet. She asked me not to tell anyone. She wants to inform all herself. Please, don’t let the cat out of the bag.

◘ My elder sister was planning to give me a present for my birthday. But I knew about it, because my little sister let the cat out of the bag.curiosity killed the cat

getting too nosey may lead a person into trouble

həd­dindən artıq maraq in­sa­nın başını bəlaya sa­lar; ba­şın girməyən yerə, bə­də­ni­ni soxma

- Sh, Sh. I don’t hear. They’re quarrelling again. Let me hear what they are arguing about.

- Don’t do it. Mind your own business. Don’t forget: “Curiosity killed the cat”.not to have a cat in hell’s chance

not to succeed at what they are trying to do

boş yerə özünü yor­maq; heç bir şansı ol­ma­maq

Don’t wait for him any longer. He won’t receive you today. You haven’t got a cat in hell’s chance.

be the cat’s whiskers the bee’s knees

(informal) to be the best person, etc

özü haqqında yüksək fi­kir­də olmaq, özündən ra­­zı olmaq

My sister thinks she’s the cat’s whiskers the bee’s knees.

be raining cats and dogs

(informal) to be raining heavily

güclü yağış yağır; məc; bir yağış yağır ucun­dan tut gö­yə çıx, leysan

When I left home it was raining cats and dogs.


Note: Some people consider black cats lucky, while others consider them unlucky. They used to be associated with the Devil.

BIRD IDIOMS
run around like a headless chicken

to be very busy and active trying to do sth, but not very organized, with the result that you do not succeed

o tərəf, bu tərəfə qaç­maq; yu­mur­ta­sı tərs gəl­miş to­­yuq kimi vur­nux­maq

I’m supposed to be going on holiday tomorrow. I’ve been running round like a headless chicken all day trying to get ready.

watch sb/sth like a hawk

watch very closely

bir kəsə/şeyə diqqət yetir­mək, göz qoymaq

I made a personal call from the office and my boss found out about it. She’s watching me like a hawk now to make sure I don’t do it again.

not say “boo” to a goose

to be very shy or gentle; to be too shy to say anything

utancaq olmaq; heç ki­min xət­­rinə dəymə­mək; qarışqani be­lə incitmə­mək; heç kimin to­yuğuna kiş deməmək

Really? I can’t believe Carol would say anything to upset you. She would not say boo to a goose.

eat like a sparrow

to eat very little; have little appetite

az yemək; iştahasız ol­maq

I’m not surprised Andrea’s so thin. She eats like a sparrow.

be as dead as a dodo

completely dead; no longer interesting or valid

sıradan çıxmaq/xarab ol­­­­maq, hərəkətsiz olmaq

Do you know anything about computers? I’ve just switched mine on and nothing happened. It’s as dead as a dodo.

as the crow flies (in a crow line)

by the most direct way; along a straight line between two places

birbaşa, düz xət­lə, düz xətt üzrə, düzü­nə

It’s only forty miles from here to Bristol as the crow flies, but it takes an hour by car because the roads are so bad.

be as sick as a parrot

to be very disappointed

məyus/ümidsiz olmaq; ov­­qa­tı təlx, dərdli, qüs­səli

I’ve got tickets for the match on Saturday. Mark has to work and there’s no work he’s going to manage to get off. He is as sick as a parrot.

take somebody under your wing

to take care of and help sb who has less experience of sth than you

bir kəsə hima­yə­­dar­lıq et­mək; kimisə qa­na­dı altına al­maq

My new boss has taken a special interest in my career. He’s taken me under his wing.

fly the nest

(of sb’s child) to leave home and live somewhere else

evi tərk etmək; yu­­va­dan uçmaq

All my children have grown up and flown the nest.

be an early bird

(humorous) a person who gets up, arrives, etc. very early; an early riser

yuxu­dan tez duran, la­zım olan yerə vax­tında gələn adam

My mother really is an early bird. She gets up at six every morning.

swan around

(informal, disapproving) to go around enjoying yourself in a way that annoys other people or makes them jealous

özü­nü göstərmək; özü­nü yekəxana aparmaq; qı­nın­dan çıxıb, qınını bə­yən­məmək

I don’t like people who return to their home town and swan around in expensive clothes and big cars.

kill two birds with one stone

to succeed in doing two things by only one action; get two results from one effort

bir güllə ilə iki dov­şan vur­maq; bir əl­də iki qar­pız tut­maq

Let’s check the timetable and pick up the tickets at the same time. We might as well kill two birds with one stone.

a little bird told (whispe­red)

(informal) used to say that sb told you sth but you don’t want to say who it was; to have learned something from a mysterious, unknown, or secret source

bir şeyi gizli mən­bədən öy­rən­mək/əldə et­mək; məc. qu­lağı çalmaq

A little bird told me you had got engaged. Is it true? – Eşitmişəm (qulağım çalıb ki) nişanlanmısan. Doğrudur?

be no spring chicken

(humorous) to be no longer younger

uşaqlıq yaşını aşmış ol­maq; təcrübəli/dünya­gör­­müş olmaq

I know Sheila looks young, but I can tell you she’s no spring chicken. I should know! I was in her class at school.

be a spring chicken

(slang) a very young person

gənc; təcrübəsiz cavan, sadə­lövh/ürəyiaçıq

Don't be angry with her. She is a spring chicken and doesn't know how to behave professionally.

in (at) one fell swoop

(literary) in one attack or accident; in one bad blow; at one time; at the same time

bir göz qırpımın­da; bir anlıq; bir zərbə ilə; eyni vaxtda

One stupid comment to the media and your reputation can be destroyed in one fell swoop.


Yüklə 2,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə