017. qı�. u�aq stomatologiyası-03 Stom kurs xlsxYüklə 336,7 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix25.12.2016
ölçüsü336,7 Kb.
#2937


Fakultə: Tibb

IVkurs Stomatologiya

Fənn:  Uşaq stomatologiyası-03

 Tədris ili 2016-17 \ I semestr

Sıra№si

T e s t l ə r

Testin 

çətlik 


dərəcəsi 

(asan (A); 

orta (O) və 

çətin (Ç)) 

olmaqla 

hər bir 


İstifad

ə 

edilmiş 

ədəbiy


yat

1

37-ci dişin eksterpasiyası üçün istifadə olunan anesteziya?a)  palatinal  b)infraorbital  c) mandibulyar    d) insizal  e) tuberal

2

Pulpanın qismən çıxarılması adlanır ?a)koaqulasiya

b)amputasiya

c) mumifikasiya

d) terpanasiya

e) ekstirpasiya

3

Kanal girəcəyini genişləndirmək üçün alət?a)  K-file

b)  Gates Glidden 

c)  H-file

d) qutta-kondensor

e) kanaldoldurucu 

4

Kök pulpasının amputasiyası aparılır ?a)hamarlayıcı və ya ştopferlə

b)çarxvarı burğac ilə və ya zondla

c)H-file ilə və ya Gates Glidden 

d) burğac və ya ekskavatorla                                                                                                                    

e)   ştopferlə və ya trimmerlə                                                                                                                   

5

K-file K-reamerdən nə ilə fərqlənir?A)  işçi hissəsinin uzunluğu ilə   B) konusluq ilə  C)alətin ucunun 

diametri ilə.  D) burulma sayının çoxluğu ilə   E)  metal hissəsinin 

uzunluğu ilə

6

 Yerli hipoplaziyanın səbəbi ?a) tetrasiklin  sırasından olan antibiotiklərin qəbulu

b) suda flüorun miqdarının çox olması

c) yeni doğulanların hemolitik xəstəliyi

d)hamilə qadının orqanizimində maddələr mübadiləsinin pozulması

e)daimi dişin mayasının zədələnməsi7

Kanalların genişləndirilməsi üçün alət ?                                                                                                                   

a) K-reamer                                                                                                          

b) pulpoekstraktor                                                                                                                

c) kök iynəsi                                                                                                                                   

d)K-file                                                                                                                                 

e) kanaldoldurucu

8

Uyğunluğu təyin edin?I sistem hipoplaziya

II Flüoroz

1)getçinson diçləri

2)ləkəli forma

3) tabaşirəbənzər                                                                                                            

4) pflüger dişləri                                                                                                               

5) ştrixli forma                                                                                                                    

6) furnye dişləri                                                                                                                

7) tetraskilin dişlər                                                                                                          

8) eroziv forma                                                                                                         

9)destruktiv forma                                                                                                                              

I                                                                                                                                       

A)  2.3.5.8.9  B)  1.4.6.7     C)  1.4.8.9   D)  1.2.3.6.7    E)   2.5.6.8                                

II                                                                                                                                   

9

Pazabənzər qüsurun əmələ gəlməsində iştirak edən risk faktorlarından biridir ?

a) diş fırçasının düzgün olmayan hərəkətləri

b)  irsi meyilliyi

c) suda flüor miqdarının artıq olması

d) ağız boşluğunun qeyri qənəatbəxş gigiyenası

e)tərkibində kalsium olan ərzaqların tez-tez qəbul edilməsi

10

Endodontik işlənmə ardıcıllığını tamamlayın ?1)burğac

2)Gates Glidden

3) k-reamer

4) ..........

a) H-file.

b)K-file


c) spreader                                                                                                                     

d) plugger                                                                                                                         

e) kanaldoldurucu                                                                                      11

Diş kökünün perforasiyası? 

a)müalicə üsuludur

b) ploblama üsuludur

c) devital üsuludur

d)anesteziya üsuludur

e)ağırlaşmadır

12

Pazabğabənzər qüsur üçün xarakterikdir?a)hər iki prosesdə dəyişikliklərin olmamaması

b)dişin sərt toxumalarının intensiv sürtülmə zamanı 2cili dentinin 

əmələ gəlməsinin sürətlənməsi

c) dişin sərt toxumalarının passiv sürtülmə zamanı 2cili dentinin 

əmələ gəlməsinin zəifləməsi

d)dişin sərt toxumalarının passiv sürtülmə zamanı 2cili dentinin 

əmələ gəlməsinin sürətlənməsi

e)dişin sərt toxumalarının intensiv  sürtülmə zamanı 2cili dentinin 

əmələ gəlməsinin zəifləməsi

13

Eroziya differensiya olunur?a) hipoplaziya ilə    b)hiperplaziya ilə c) kariyesin ləkə mərhələsi ilə  

d) kəskin ocaqlı pulpitlə   e)  ortab kariyeslə

14

 Endodontik alətdir?a) ekskavator

b)trimmer

c)ştopfer

d)reamer


e) börnişer

15

Quttaperçanın horizontal kondensiya üçün alət?   a)spreader   b)H-file       c) plugger     d)  rasp       e) gates-glidden

16

Arsen pasta? a) mumyalaşdırır

b) minerallaşdırır

c) keyləşdiri

d)obturasiya edir

e)  nekrozlaşdırır17

 Pazabənzər qüsurun  mina sərhəddi daxilində lokallaşması zamanı 

tövsiyə olunur?

a)depulpasiya

b) plomblama

c) reminallaşdırıcı terapiya

d)müşahidə nəzarət etmək

e) süni qapaq ilə protezləmə

18

Sistem hipoplazıyada zədələnmiş sahənin eni asılıdır?a)içməli suda yodun çox olmasından

b)ağız boşluğunun gigyenasından

c) zədələyici faktorun şiddətliyindən

d)zədələyici faktorun təsir müddətindən

e) uşağın xəstəliyi hansı yaşda keçirdiyindən

19

 Hipoplaziya ilə hansı qrup dişlərinin zədələnməsi asıldır?a)qəbul edilən karbohidratların miqdarından

b)suyun mikroelement tərkibindən

c) zədələyici faktorun təsir etmə gücündən

d)zədələyici faktorun təsir müddətindən

e) uşağın xəstəliyi hansı yaşda keçirdiyindən

20

Furnye dişləri nədir?a) 1ci molyar silindir şəkilli olur

b)natamam inkişaf qabarları ilə konus şəkilli 1ci molyarlar

c) 2ci premolyar vintaçan formada olur 

d)mərkəzi kəsici diş vintaçam formada və kəsici kənarı aypara şəkilli 

olur

e) mərkəzi kəsici diş vintaçan formada və kəsici kənarı düz olur21

Eroziyanın klinik mənzərəsi ?

a)vestibulyar səthin boyunətrafı nahiyəsində əmələ gələn pazşəkilli 

qüsur


b)tacın vestibulyar səthinin ən qabarıq hissəsindədairəvi formada 

olan qüsur

c) sərt toxumalarda yaranan  nahamar dibi və divarları olan 

deminerallaşma qüsuru

d)nahamar və yumşalmış minanın üstündə təbaşirəbənzər ləkələrin 

olması


e) ağ və sarı rəngli ,minanın bütün səthində müşahidə edilən ləkələr


22

Getçinson dişləri aiddir?

a)natamam inkişaf qabarları ilə konus şəkilli 1ci molyarlar

b)mərkəzi kəsici diş vintaçan formada və kəsici kənar aypara şəkilli 

olmur

c) mərkəzi diş vintaçan formada və kəsici kənar aypara şəkilli olurd)1ci molyarlar silindir formada olur 

e)2ci premolyaralar vintacan formada olur

23

Flüorozun ləkəli formasında xəstələrin xarakterik şikayətləri?a) dişin rəngininin dəyişməsi 

b) yüksək həssaslıq

c) dişlərin sürtülməsi

d) dişlərin laxlaması

e)dişlərin formasının dəyişməsi

24

45-ci dişi  ekstirpasiya üçün istifadə olunan anesteziya?a)infiltrasion

b)insizial

c)intraorbital

d)mental


e)palatinal

25

Kanalları kmiyəvi genişlətmək üçün istifadə olunur?a)EDTA

b)yodinol

c)formaldehid

d)hidrogen-peroksid

e)furasilin

26

Naqili anesteziya zamanı hansı hissiyat növü blokada olunur ?a)  Tempratur   b)Taktil    c)  Sekretor d) ağrı   e) Dad

27

Novakainin sinonimi nədir?a) sitanest ,ksilokain

b) Ambokain ,aminokain,prokain 

c) Markain,karbastezin 

d) Mezokain ,mezidikain 

e) Linkomisin ,likoqnain28

Tərkibində artikain olan preparat hansıdır?

a)  Durakain 

b)  Markain 

c)  Polakain

d) Ubistezin

e) Narkain 

29

 Tərkibində artikain olan preparat hansıdır ?a)Narkain 

b)Durakain

c)Markain 

d) Polakain

e) Ultrakain

30

Lidokainin sinonimləri hansılardır?A)  Ambokain ,aminokain,prokain   B)  Mezokain ,mezidikain  C) 

Markain ,karbostezin  D) Sitanest , ksilokain    E)  

Liqnokain,ksilokain ksilosetin

31

Naqili anesteziyada  ultrakainin neçə faizli məhlulu istifadə olunur?       a) 6%    b) 4%  c) 2%     d)5%       e) 1%

32

 Üz siniri kəllə-beyin sinirlərin neçənci cütüdür?a) XI cüt     b)VI cüt    c) VII cüt   d) V cüt     e) X cüt

33

 Hansı xəstəlik ağıl dişin  çətin çıxmasına  aid deyil ?a) Perikoronit

b) Perikoronar absess

c) Retensiya

d)Distopiya

e) Haymorit

34

Perikoronit nədir?a) Dərialtı birləşdirici  toxumanın zəif keçən  iltihabı

b)  Şnayder membranının  perforasiyası

c) Diş tacını əhatə edən yumşaq  toxumaların iltihabı (dişin tam 

çıxmayan və tam çıxması səbəbindən)

d) Sümükaltı iltihabı

e)Alt çənənin sümüyün iltihabı
35

Dimdikli kəlbətinlə yaxınlaşan yanaqcıqları   ilə çəkirlər ?

a)Üst çənənin üçüncü molarları

b)Üst çənə premolarları

c) Alt çənənin kəsici dişləri 

d) Alt çənə molarları 

e) Alt çənə dişlərin kökləri

36

Dimdikli kəlbətinlə yaxınlaşmayan yanaqcıqları ilə çəkirlər? a)köpək dişləri

b) kəsici dişləri 

c) premolarlar

d)Diş kökləri

e)Molarlar

37

Süngüvari kəlbətinlə çəkirlər?a)Üst çənənin premolarları və kökləri 

b)Alt çənələrin üçüncü molarları

c) Üst çənənin molarları 

d)Alt çənənin kəsici dişləri

e) Alt çənənin premolarları

38

 Çıxıntılarla olan S-vari kəlbətinlə çəkirlər?a) Üst çənənin premolarları    b)  Dişlərin kökləri  c)  Üst çənə 

molarları  d) Alt çənə molarları        e)  Alt çənənin üçüncü molarları

39

 Alt çənədə dişlərin  çəkilmə zamanı ilk laxlama hərəkətini necə eliyərlər ?

a) Bayıra ,molarların  və premolarların çəkilməsindən başqa 

b) Bayıra 2-ci və 3-cü molardan çəkilməsindən başqa

c)İçəri,molarların çəkilməsindən başqa

d)İçəri,molarların və preomalarların çəkilməsindən başqa

e) Mayıra,Şmolarların çəkilməsindən başqa

40

Üst çənədə dişlərin çəkilmə zamanı ilk laxlama hərəkətini necə eliyərlər? 

  a) İşəriyə 1-ci moların çəkilməsindən başqa   b) Bayıra 1-ci moların 

çəkilməsindən başqa           c) Bayıra molarların çəkilməsindən başqa    

d) İçəriyə,molarların və premolarların çəkilməsindən başqa   e)  

İçəriyə,molaraların çəkilməsindən başqa41

Çıxıntıları olmayan olan S-varı kəlbətində çəkirlər? 

a) Alt çənə molarları

b) Üst çənə molarları

c) Alt çənənin 3-cü molarları 

d) Dişlərin kökləri

e)  üst çənə molarları

42

 Süngüvarı elevator (elevator Lekluz) alt çənənin hansı dişləri çəkirlər?

a) 1-ci molar

b) 3-cü molar

c) premolar

d) köpək dişi 

  

43Diş çəkilmə zamanı yaranan fəsadlardan biri?

a)Dişin kökün yada tacın sınması

b) periostit 

c) Alveolit

d) Osteomiyelit

e) Haymorit

44

 Dişin çəkilməsi zamanı yaranan fəsadlardan biri?a) çənə gicgah oynağın ankilozu

b) çənə gicgah oynağın  artriti

c) parotit 

d)üçlü sinirin nevrologiyası

e) haymor boşluğunun dibin preforasiyası

45

 Diş çəkilmədən dərhal sonra yaranan fəsadlaşma?a) üçlü sinirin nevrologiyası

b) çənə gicgah oynağın artriti

c) parotit 

d)çənə gicgah oynağın ankilozu 

e) qanaxma

46

 Diş çəkilmə  zamanı yaranan fəsadlardan biri?a)parotit

b)çənə gicgah oynağın artriti

c) çənə gicgah oynağın ankilozu

d) üçlü sinirin nevrologiyası

e) üst çənənin tuberin sınması47

Alt çənənin 3-cü moların çəkilmə zamanı yaranan fəsadlardan biri?

a) Alveolit 

b)Parotit

c) Alt çənənin sınması 

d)çənə gicgah oynağın ankilozu  

e)osteomiyelit

48

Diş çəkilmə zamanı  yaranan ümumi somatik fəsadlardan biri?a) Alveolit 

b) Sinusit

c) Anafilaktik şok

d) Osteomiyelit

e)Anurez

49

Diş çəkilmə zamanı yaranan ümumi somatik fəsadlardan biri?a) Bayılma

b) Anurez 

c) Osteomiyelit

d) Alveolit

e)Sinusit

 

50Diş çəkilmə zamanı yaranan ümumi somatik  fəsadlardan biri ?

a) Osteomiyelit

b)Anurez 

c) Kollaps

d)Sinusit

e) Alveolit

51

Diş çəkilmədən sonra yaranan yerli fəsadlar?a) Anurez

b)Kollaps

c) Miozit

d) Osteomiyelit

e)  Nevralgiya

52

 Diş çəkilmədən sonra yaranan yerli fəsadlardan biri? a) alveonevrit

b) nevralgiya

c) miozit

d)anurez


e) kollaps


53

Diş çəkilmədən sonra yaranan  yerli fəsadlardan biri?

a) Miozit 

b)Anurez


c)Nevralgiya

d) Alveolit

e) Kollaps

54

 Diş çəkilmədən sonra yaranan yerli fəsadlardan biri?a)Kollaps

b) Anurez

c) Nevralgiya

d)Haymorit

e)Miozit

55

Üst çənənin kəsici dişlərin köklərin çəkilməsi üçün istifadə olunan alət?

a) Dimdikli kəlbətin çıxıntılar  ilə

b) S-vari yaxınlaşan kəlbətin 

c) Düz elavator 

d) S-varı yaxınlaşmayan kəlbətin  

e) Dimdikli kəlbətin

56

 Alt çənənin kəsici dişlərin çəkilməsi üçün istifadə olunan kəlbətin a)Dimdikli yaxınlaşmayan 

b) Horizontal taclı

c) Dimdikli yaxınlaşan 

d) Sümbülvarı kəlbətin yaxınlaşan yanaqcıqlarla 

e) S-varı kəlbətin çıxıntıları ilə

57

Alt çənənin köpək dişlərin çəkilməsi üçün istifadə olunan kəlbətin?a) S-varı kəlbətin çıxıntıları ilə 

b) Sümbülvarı kəlbətin yaxınlaşan yanaqcıqlarla

c)Dimdikli yaxınlaşan 

d)Dimdikli yaxınlaşmayan 

e)Horizontal taclı

58

 Alt çənənin premolyarları çəkilməsi üçün istifadə olunan kəlbətin? a)Sümbülvari kəlbətin yaxınlaşan yanaqcıqlarla 

b) S-vari kəlbətin çıxıntıları ilə

c) Dimdikli yaınlaşmayan

d)Horizontal taclı

e) Dimdikli yaxınlaşan59

Alt çənənin  1-ci və   2-ci   molarları çəkilməsi üçün  istifadə olunan 

kəlbətin?

a) Horizontal taclı 

b) Dimdikli yaxınlaşmayan çıxıntı ilə

c) S-vari kəlbətin çıxıntıları ilə

d) Dimdikli yaxınlaşan 

e)Sümbülbvari  kəlbətin yaxınlaşan yanaqcıqlarla

60

 Alt çənənin 3-cü moların çəkilməsi üçün istifadə olunan kəlbətin?a) Dimdikli yaxınlaşan 

b) Dimdikli yaxınlaşmayan çıxıntı ilə 

c) S-vari kəlbətin çıxıntıları ilə

d)Sümbülvari kəlbətin yaxınlaşan  yanaqcıqlarla 

e) Horizontal taclı

61

Alt çənənin 3-cü moların çəkilməsi üçün istifadə olunan alət?a) dimdikli yaxınlaşmayan çıxıntı ilə 

b)  S-vari  kəlbətin çıxıntıları ilə

c) düz elavator

d) S-varı kəlbətin yaxınlaşan yanaqcıqlarla 

e) Dimdikli yaxınlaşan

62

Alt çənənin 3-cü moların çəkilməsi üçün istifadə olunan alət?a)  dimdikli yaxınlaşmayan çıxıntı ilə 

b) S-vari kəlbətin çıxıntıları ilə 

c)Künclü elavator

d) S-varı kəlbətin yaxınlaşan yanacıqlarla 

e) dimdiki yaxınlaşan 

63

 Alt çənənin 3-cü moların çəkilməsi üçün istifadə olunan alət ?a) S-vari kəlbətin çıxıntıları ilə  

b) S-vari kəlbətin yaxınlaşan yanaqcıqlarla 

c)Lekluz elavatoru

d) Dimdikli yaxınlaşan 

e) Dimdikli yaxınlaşmayan çıxıntı ilə

64

 Alt çənənin dişlərin köklərin çəkilməsi  üçün istifadə olunan alət?a) Düz kəlbətin

b) İynətutan

c) Dimdikli yaxınlaşmayan çıxıntı ilə

d) S-vari kəlbətin yaxınlaşan yanaqcıqlarla

e) Dimdikli yaxınlaşan kəlbətin65

 Alt çənənin dişlərin köklərin çəkilməsi üçün istifadə olunan alət?

a) S-vari kəlbətin yaxınmlaşmayan  yanaqcıqlarla

b)Hamarlayan 

c) Künclü elavator

d) Dimdikli yaxınlaşmayan  çıxıntı ilə

e) Düz kəlbətin

66

 Alt çənənin  dişlərin köklərin çəkilməsi üçün  istifadə olunan əlavə alətlər?

a) İynətutan

b)Limberq qarmağı

c) Bormaşın 

d) Düz kəlbətin

e) S-vari  kəlbətin yaxınlaşmayan yanaqcıqlarla

67

Alt çənənin dişlərin köklərin çəkilməsi üçün istifadə olunan əlavə alətlər?

a) Ekskavator

b)Limberq qarmağı

c) Düz kəlbətin

d) İynətutan

e) S-vari kəlbətin yaxınlaşmayan yanaqcıqlarla

68

Alt çənənin dişlərin köklərin çəkilməsi üçün istifadə olunan əlavəalətlər?

a) Limberq qarmağı

b) İynətutan

c) S-vari kəlbətin yaxınlaşmayan yanaqcıqlarla

d) Düz kəlbətin

e) İskənə

69

Dişin perkussiya zamanı təyin olunur?a) Dişin tacının sınması

b) Dişin kökünün sınması

c) Dişin hərəkətliliyi

d) Pulpa nekrozu

e) Ağrı reaksiyası70

Alt çənənin zədələnməsi  zamanı ən tez rast gələn fəsaddır?

a) Sifətin eybəcərləşməsi

b)osteomiyelit dişləmin pozulması

c) Ankiloz,kontraktura

d) yalançı oynaq

e) dişləmin pozulması

71

 Hansı müddətdə diş yuvası əhatə edən sümük toxumasından rentgenoloji fərqlənmir(fəsadlaşmamış sağalmada?

a)  1 ay 

b) 7-8 ay

c) 4-6 ay

d) 8-9 ay

e)2-4 ay


72

Hansı müddətdə diş yuvası fəsadlaşmış sağalmada  

(alveolit,osteomiyelit )əhatə edən sümük toxumasından rentgenoloji 

fərqlənmir?

a) 8-10 ay 

b) 10-12 ay

c)6-8 ay

d)2-4 ay


e) 4-6 ay

73

 Bir köklü dişlərin çəkilməsindən sonra yaranan epitelzasiyası hansı müddətdə baş verir?

a) 16-18 gün

b)  24-30-gün

c) 10-12 gün

d) 29-32 gün

e) 20-22 gün

74

Çox köklü dişlərin çəkilməsindən sonra yaranan  epitelizasiyası hansı müddətdə baş verir?

a)14-17 gün

b) 19-23 gün 

c) 24-28 gün

d) 29-32 gün

e) 3-5 gün
75

İltihab olanda bir köklü dişlərin çəkilməsindən sonra yaranan 

epitelizasiyası hansı müddətdə baş verir?

a)3-5 gün

b)24-28 gün

c) 29-32 gün

d) 14-17 gün

e) 19-23 gün

76

 Anadangəlmə dodaq damaq qüsurların endogen səbəblərinə aiddir ?a) Hipoksiya

b)İonizə edən radiasiya

c) Dərmanların təsiri

d) Patogen mikroflara

e)Cinsiyyət hüceyrələrin bioloji natamamlığı

77

 Çənəaltı nahiyəsinin fleqmona zamanı  kəsik kifayətdir əgər o olunubdur?

a) İnfiltratin bütün eni ölçülərində 

b) Dərinin hiperemiya sərhədlərin nahiyəsində

c) Ən çox ağrı olan nahiyədə

d) Dilin kökün nahiyəsində

e) Fluktuasiya nahiyəsində

78

Haçalanma rentgenoloji  simptomu hansı sınıqda qeyd olunur?a) Qəlpəli sınıqda 

b)Kondilus çıxıntının başlığın sınığında 

c) Alt çənə cisminin sınığında 

d) Kondilus çıxıntının sınığında 

e) Tac çıxıntının sınığında

79

 Kəskin odontogen osteomiyelitdə müalicə metodikası ?a) dişin çəkilməsi ,toxumalarda təzyiqin azalması,iltihabı ocaqların 

drenajı ,iltihaba qarşı müalicənin təyin olunması

b) damar keçiciliyin və vazoaktiv maddələrin əmələ gəlməsinin 

azalması


c)Simptomatik müalicənin aparılması

d) bədənin ümumi intoksikasiyasının  aşağı salınması,neyrohumortal 

dəyişikliklərin azaltdırılması,sekvestrotomiya

e) infeksiyanın inkişafını və nekrozun əmələ gəlməsini qabağını 

almaq80

Naqili anesteziyaya aiddir?                                                                                                          

a) premedikasiya       b)intraqilmentar  c) infiltrasion  d) mandibulyar  

e) applikasion

81

Yerli hipoplaziya bu dişləri    zədələmir?a)köpək dişlər

b)premolyarlar 

c)mərkəzi kəsici dişlər

d)molyarlar 

e) yan kəsici dişlər

82

Dişlərin müayinəsi üçün alətlər?a)  şpatel,ekskavator,hamarlayıcı                                                                                    

b)güzgü zond pinset                                                                                                            

c) zond pinset trimmer                                                                                                       

d) güzgü hamarlayıcı ştopfer                                                                                                      

e) zond trimmer ekskavator 

83

Quttaperçanın  lateral kondensasiya üçün alət?a)pathfinder

b)plugger 

c) S-file 

d) rasp


e) spreader

84

Apekslokator tətbiq olunur?a)  dişin ümumin uzunluğu müəyyənləndirmək üçün

b)  kanal plobların  keyfiyyətini yoxlamaq üçün 

c)  endontik alətin diametrini  müəyyənləndirmək üçün 

d) endondontik alətin elastikliyini müəyyənləndirmək üçün 

e) diş kanalının işçi uzunluğunu təyin etmək üçün 

85

Kollaps zamanı dəri örtüyü necə olur?a)qurudur,solğundur

b)solğun,hipermikdir

c)yaşarmış,hipermikdir

d)yaşarmış,solğundur

e)qurudur,hipermikdir86

 Kollaps zamanı nəbz necə olur?

a) tez-tez ,zəif vuran

b) zəif vuran,az vuran

c) az vuran,pis dolması ilə

d) tez-tez yaxsı dolması ilə

e) az vuran,yaxşı dolması ilə

87

Dişin planlı çəkilməsinə göstəriş?a)kəskin plupit

b) xroniki pulpit

c) kəskin irinli peridontit

d) xroniki peridontit

e)orta karies

88

 Yerli hipoplaziyanın səbəbi ?a) tetrasiklin  sırasından olan antibiotiklərin qəbulu

b) suda flüorun miqdarının çox olması

c) yeni doğulanların hemolitik xəstəliyi

d)hamilə qadının orqanizimində maddələr mübadiləsinin pozulması

e)daimi dişin mayasının zədələnməsi

89

Kanalların genişləndirilməsi üçün alət ?                                                                                                                   a) K-reamer                                                                                                          

b) pulpoekstraktor                                                                                                                

c) kök iynəsi                                                                                                                                   

d)K-file                                                                                                                                 

e) kanaldoldurucu

90

Pazabənzər qüsurun əmələ gəlməsində iştirak edən risk faktorlarından biridir ?

a) diş fırçasının düzgün olmayan hərəkətləri

b)  irsi meyilliyi

c) suda flüor miqdarının artıq olması

d) ağız boşluğunun qeyri qənəatbəxş gigiyenası

e)tərkibində kalsium olan ərzaqların tez-tez qəbul edilməsi
91

Endodontik işlənmə ardıcıllığını tamamlayın ?

1)burğac

2)Gates Glidden

3) k-reamer

4) ..........

a) H-file.

b)K-file


c) spreader                                                                                                                     

d) plugger                                                                                                                         

e) kanaldoldurucu                                                                                      

92

Diş kökünün perforasiyası? a)müalicə üsuludur

b) ploblama üsuludur

c) devital üsuludur

d)anesteziya üsuludur

e)ağırlaşmadır

93

Pazabğabənzər qüsur üçün xarakterikdir?a)hər iki prosesdə dəyişikliklərin olmamaması

b)dişin sərt toxumalarının intensiv sürtülmə zamanı 2cili dentinin 

əmələ gəlməsinin sürətlənməsi

c) dişin sərt toxumalarının passiv sürtülmə zamanı 2cili dentinin 

əmələ gəlməsinin zəifləməsi

d)dişin sərt toxumalarının passiv sürtülmə zamanı 2cili dentinin 

əmələ gəlməsinin sürətlənməsi

e)dişin sərt toxumalarının intensiv  sürtülmə zamanı 2cili dentinin 

əmələ gəlməsinin zəifləməsi

94

Eroziya differensiya olunur?a) hipoplaziya ilə    b)hiperplaziya ilə c) kariyesin ləkə mərhələsi ilə  

d) kəskin ocaqlı pulpitlə   e)  ortab kariyeslə

95

 Endodontik alətdir?a) ekskavator

b)trimmer

c)ştopfer

d)reamer


e) börnişer

96

Quttaperçanın horizontal kondensiya üçün alət?   a)spreader   b)H-file       c) plugger     d)  rasp       e) gates-glidden


97

Arsen pasta? 

a) mumyalaşdırır

b) minerallaşdırır

c) keyləşdiri

d)obturasiya edir

e)  nekrozlaşdırır

98

 Pazabənzər qüsurun  mina sərhəddi daxilində lokallaşması zamanı tövsiyə olunur?

a)depulpasiya

b) plomblama

c) reminallaşdırıcı terapiya

d)müşahidə nəzarət etmək

e) süni qapaq ilə protezləmə

99

Sistem hipoplaziyanın səbəbi?a)suda flüorun miqdarının çox olması

b) karbohidratların çoxlu miqdarda qəbulu

c)orqanizimdə maddlər mübadiləsini pozulması

d)mexaniki faktorların təsiri

e)orqanik turşuların təsiri

100


Müvəqqəti dişlərin fizioloji  sorulmasında hansı hüceyrələr iştirak 

edir?


a) osteoblastlar

b) odontoblastlar

c) osteoklastlar

d)sementoklastlar

e) amenoblastlar

101


Hansı xəstəlik  anadan olduğu və yaşayış regionundan asılıdır?

a)paradontitin 

b)inkişaf qüsurlarının 

c)stomatitin

d)flüorozun

e) kariyesn

102

Dişlərdə olan xəstəliklər üçün xarakterik deyil?a) kariyes boşluğun olması 

b)tənəffüs pozulması

c)rəngin dəyişməsi

d)ağrı olması 

e)dişlərin hərəkətli olması103

Bu dişlər eroziyaya məruz qalmir?

a)yuxarı çənənin yan kəsiciləri

b) aşağı çənənin kəsici dişləri və molyarlar

c) yuxarı çənənin mərkəzi kəsiciləri

d) aşağı və yuxarı çənənin köpək dişləri

e)aşağı və yuxarı çənənin premolyarları

104


Eroziya nədir?

a) dişlərin aralanması ikiliəşməsi     

b) etiologiyası dəqiq olmayan dişin sərt toxumalarının proqresiiv 

dağılması

c) dişin vəya onun sərt toxumalarının inkişaf etməmiş qüsuru

d) içməli suda flüorun miqdarının çox olması ilə əlaqədəar olan 

endemik xəstəlik

e)irsi patalogiya

105

Pazabənzər qüsurun profilaktikasına aiddir ?a)qida rasionunda karbohidratların məhdudulaşması

b)diş


saplarının

istifadəsi

c)flüor tərkibi diş məcunlarının və yumşaq diş fırçalarının tətbiqi

d) diş-çənə anomaliyaların aradan qaldırılması

e)ağız boşluğunun qələvi məhlullarla  qarqara edilməsi

106


Uşaqlarda dişləin fırçalanma müddəti olmalıdır?

a) 2-3 dəq

b)10-20 dəq

c) 1 dəq


d) 20-30 san

e)  3 dəq çox

107

 Süd dişlərinin tam çıxması hansı yaşa təsadüf edir? a) 1,5 

b) 2,5-3


c) 4

d) 5


e) 6

108


Daun xəstəliyinin əmələ gəlmə səbəbi nədir?

a) ürək qan -damar patalogiyası

b)tənəffüs patalogiyası

c)mədə-bağırsaq patologiyası

d) qara ciyər patalogiyası

e) xromosom patologiyası
109

Paradont xəstəliklərin etiotrop müalicəsinə aid deyil?

a) Karioz boşluğun  plomblanması ,kontakt səthlərin plombla bərpası 

və plombun hamarlanması

b)ortodontik və ortopedik müalicədən sonra ayrı-ayrı dişlərin 

funksional bərpa edilməsi 

c) paradont xəstəliklərinin profilaktikasında ilk növbədə 

valideynlərin uşaqları maarifləndirliməsi ,ağız boşluğunun gigiyenik 

vəziyyətinin normal olması,uşaqların vaxtı vaxtnda stomatoloqun 

müayinəsindən keçməsi vacibdir

d) ağız boşluğunun çöküntülərdən və diş daşlarından təmizlənməsi

e) maddələr mübadiləsini təmizləmək ,damar keçiriciliyini  bərpa 

etmək

110


 Paradontun innervasiyası nə ilə təmin olunur? 

a)üçlü sinirin 2ci və 3cü şaxəsinin diş kələfləri ilə

b)3lü sinirin bütün 3 şaxəsi ilə

c) 3lü sinirin 1ci şaxəsi ilə 

d) 3lü sinirin alın şaxəsi ilə 

e) üz siniri ilə

111

Uşaqlarda paradont xəstəliklərinin profilaktikasında  vacib deyil ?a)ağız boşluğuna gigiyenik qulluğun öyrədilməsi

b) sistem xəstəliyi olan uşaların dispanserizasiyası

c)dişləmdə olan anomaliyaların profilaktikası 

d)UVÇ terapiyası

e)üz skeleti sümüyünə yumşaq toxumanın anomal birləməsinin aşkar 

edilməsi və korreksiyası

112

Aşağdakılardan hansı paradontitlərin əmələ gəlməsinə səbəb olan ümumi faktorlara aiddir? 

1)ağız boşluğunun gigiyenik vəziyyətinin pis olması 

2) endokrin sistem xəstəlikləri

3) ürək-damar xəstəlikləri

4)orqanizmin reaktivliyinin aşağı düşməsi

5) yumşaq txumaların anomaliyası

a) 2,4.5.6   b)1.3.4.6  c)2.3.4.5   d)3.4.5.6  e) 1.2.3.4

113


Paradont toxuması qanla təchiz olunur?

a) əsas damaq arteriyası ilə

b) məməyəbənzər arteriya ilə

c) daxili yuxu arteriyasının çənə arteriyası şaxələri ilə

d) xarici yuxu arteriyasının çənə arteriyası şaxələri ilə

e)əng arteriyası ilə
114

Paradont toxuması hansı yaşda tam formalaşır ?

a) 3 yaşında 

b) 15-16 yaşında

c) 6 yaşında

d) 6 ayında

e) 20 yaşında

115


37-ci dişin eksterpasiyası üçün istifadə olunan anesteziya?

a)  palatinal  b)infraorbital  c) mandibulyar    d) insizal  e) tuberal

116

Pulpanın qismən çıxarılması adlanır ?a)koaqulasiya

b)amputasiya

c) mumifikasiya

d) terpanasiya

e) ekstirpasiya

117


Kanal girəcəyini genişləndirmək üçün alət?

a)  K-file

b)  Gates Glidden 

c)  H-file

d) qutta-kondensor

e) kanaldoldurucu 

118

Kök pulpasının amputasiyası aparılır ?a)hamarlayıcı və ya ştopferlə

b)çarxvarı burğac ilə və ya zondla

c)H-file ilə və ya Gates Glidden 

d) burğac və ya ekskavatorla                                                                                                                    

e)   ştopferlə və ya trimmerlə                                                                                                                   

119


K-file K-reamerdən nə ilə fərqlənir?

A)  işçi hissəsinin uzunluğu ilə   B) konusluq ilə  C)alətin ucunun 

diametri ilə.  D) burulma sayının çoxluğu ilə   E)  metal hissəsinin 

uzunluğu ilə

120

 Yerli hipoplaziyanın səbəbi ?a) tetrasiklin  sırasından olan antibiotiklərin qəbulu

b) suda flüorun miqdarının çox olması

c) yeni doğulanların hemolitik xəstəliyi

d)hamilə qadının orqanizimində maddələr mübadiləsinin pozulması

e)daimi dişin mayasının zədələnməsi

121


Kanalların genişləndirilməsi üçün alət ?                                                                                                                   

a) K-reamer                                                                                                          

b) pulpoekstraktor                                                                                                                

c) kök iynəsi                                                                                                                                   

d)K-file                                                                                                                                 

e) kanaldoldurucu
122

Pazabənzər qüsurun əmələ gəlməsində iştirak edən risk 

faktorlarından biridir ?

a) diş fırçasının düzgün olmayan hərəkətləri

b)  irsi meyilliyi

c) suda flüor miqdarının artıq olması

d) ağız boşluğunun qeyri qənəatbəxş gigiyenası

e)tərkibində kalsium olan ərzaqların tez-tez qəbul edilməsi

123

Endodontik işlənmə ardıcıllığını tamamlayın ?1)burğac

2)Gates Glidden

3) k-reamer

4) ..........

a) H-file.

b)K-file


c) spreader                                                                                                                     

d) plugger                                                                                                                         

e) kanaldoldurucu                                                                                      

124


Diş kökünün perforasiyası? 

a)müalicə üsuludur

b) ploblama üsuludur

c) devital üsuludur

d)anesteziya üsuludur

e)ağırlaşmadır

125

Pazabğabənzər qüsur üçün xarakterikdir?a)hər iki prosesdə dəyişikliklərin olmamaması

b)dişin sərt toxumalarının intensiv sürtülmə zamanı 2cili dentinin 

əmələ gəlməsinin sürətlənməsi

c) dişin sərt toxumalarının passiv sürtülmə zamanı 2cili dentinin 

əmələ gəlməsinin zəifləməsi

d)dişin sərt toxumalarının passiv sürtülmə zamanı 2cili dentinin 

əmələ gəlməsinin sürətlənməsi

e)dişin sərt toxumalarının intensiv  sürtülmə zamanı 2cili dentinin 

əmələ gəlməsinin zəifləməsi

126


Eroziya differensiya olunur?

a) hipoplaziya ilə    b)hiperplaziya ilə c) kariyesin ləkə mərhələsi ilə  

d) kəskin ocaqlı pulpitlə   e)  ortab kariyeslə

127


 Endodontik alətdir?

a) ekskavator

b)trimmer

c)ştopfer

d)reamer

e) börnişer
128

Quttaperçanın horizontal kondensiya üçün alət? 

  a)spreader   b)H-file       c) plugger     d)  rasp       e) gates-glidden

129


Arsen pasta? 

a) mumyalaşdırır

b) minerallaşdırır

c) keyləşdiri

d)obturasiya edir

e)  nekrozlaşdırır

130

 Pazabənzər qüsurun  mina sərhəddi daxilində lokallaşması zamanı tövsiyə olunur?

a)depulpasiya

b) plomblama

c) reminallaşdırıcı terapiya

d)müşahidə nəzarət etmək

e) süni qapaq ilə protezləmə

131

Sistem hipoplazıyada zədələnmiş sahənin eni asılıdır?a)içməli suda yodun çox olmasından

b)ağız boşluğunun gigyenasından

c) zədələyici faktorun şiddətliyindən

d)zədələyici faktorun təsir müddətindən

e) uşağın xəstəliyi hansı yaşda keçirdiyindən

132


 Hipoplaziya ilə hansı qrup dişlərinin zədələnməsi asıldır?

a)qəbul edilən karbohidratların miqdarından

b)suyun mikroelement tərkibindən

c) zədələyici faktorun təsir etmə gücündən

d)zədələyici faktorun təsir müddətindən

e) uşağın xəstəliyi hansı yaşda keçirdiyindən

133

Furnye dişləri nədir?a) 1ci molyar silindir şəkilli olur

b)natamam inkişaf qabarları ilə konus şəkilli 1ci molyarlar

c) 2ci premolyar vintaçan formada olur 

d)mərkəzi kəsici diş vintaçam formada və kəsici kənarı aypara şəkilli 

olur

e) mərkəzi kəsici diş vintaçan formada və kəsici kənarı düz olur
134

Eroziyanın klinik mənzərəsi ?

a)vestibulyar səthin boyunətrafı nahiyəsində əmələ gələn pazşəkilli 

qüsur


b)tacın vestibulyar səthinin ən qabarıq hissəsindədairəvi formada 

olan qüsur

c) sərt toxumalarda yaranan  nahamar dibi və divarları olan 

deminerallaşma qüsuru

d)nahamar və yumşalmış minanın üstündə təbaşirəbənzər ləkələrin 

olması


e) ağ və sarı rəngli ,minanın bütün səthində müşahidə edilən ləkələr

135


Getçinson dişləri aiddir?

a)natamam inkişaf qabarları ilə konus şəkilli 1ci molyarlar

b)mərkəzi kəsici diş vintaçan formada və kəsici kənar aypara şəkilli 

olmur


c) mərkəzi diş vintaçan formada və kəsici kənar aypara şəkilli olur

d)1ci molyarlar silindir formada olur 

e)2ci premolyaralar vintacan formada olur

136


Flüorozun ləkəli formasında xəstələrin xarakterik şikayətləri?

a) dişin rəngininin dəyişməsi 

b) yüksək həssaslıq

c) dişlərin sürtülməsi

d) dişlərin laxlaması

e)dişlərin formasının dəyişməsi

137

45-ci dişi  ekstirpasiya üçün istifadə olunan anesteziya?a)infiltrasion

b)insizial

c)intraorbital

d)mental


e)palatinal

138


Kanalları kmiyəvi genişlətmək üçün istifadə olunur?

a)EDTA


b)yodinol

c)formaldehid

d)hidrogen-peroksid

e)furasilin

139

Naqili anesteziya zamanı hansı hissiyat növü blokada olunur ?a)  Tempratur   b)Taktil    c)  Sekretor d) ağrı   e) Dad

140


Novakainin sinonimi nədir?

a) sitanest ,ksilokain

b) Ambokain ,aminokain,prokain 

c) Markain,karbastezin 

d) Mezokain ,mezidikain 

e) Linkomisin ,likoqnain
141

Tərkibində artikain olan preparat hansıdır?

a)  Durakain 

b)  Markain 

c)  Polakain

d) Ubistezin

e) Narkain 

142


 Tərkibində artikain olan preparat hansıdır ?

a)Narkain 

b)Durakain

c)Markain 

d) Polakain

e) Ultrakain

143

Lidokainin sinonimləri hansılardır?A)  Ambokain ,aminokain,prokain   B)  Mezokain ,mezidikain  C) 

Markain ,karbostezin  D) Sitanest , ksilokain    E)  

Liqnokain,ksilokain ksilosetin

144


 Flüorlu lakalrın istifadəsinə əks göstəriş  ?

a) kariyesin orta və yüksək inkişaf riski

b)minanın ocaqlı demineralizasiyası

c) kariyesin orta və yüksək  aktivliyi 

d)hiperesteziya

e) diş ətinin qanaması

145

Üzün aşağı 1/3 hissəsi düz dişləm zamanı dəyişir?       a) uzunluğu azalır    b) uzunluğu dəyişmir  c) hündürlüyü artır     

d)eni artır      e) eni azalır

146

37-ci dişin eksterpasiyası üçün istifadə olunan anesteziya?a)  palatinal  b)infraorbital  c) mandibulyar    d) insizal  e) tuberal

147


Pulpanın qismən çıxarılması adlanır ?

a)koaqulasiya

b)amputasiya

c) mumifikasiya

d) terpanasiya

e) ekstirpasiya

148

Kanal girəcəyini genişləndirmək üçün alət?a)  K-file

b)  Gates Glidden 

c)  H-file

d) qutta-kondensor

e) kanaldoldurucu 149

Kök pulpasının amputasiyası aparılır ?

a)hamarlayıcı və ya ştopferlə

b)çarxvarı burğac ilə və ya zondla

c)H-file ilə və ya Gates Glidden 

d) burğac və ya ekskavatorla                                                                                                                    

e)   ştopferlə və ya trimmerlə                                                                                                                   

150


K-file K-reamerdən nə ilə fərqlənir?

A)  işçi hissəsinin uzunluğu ilə   B) konusluq ilə  C)alətin ucunun 

diametri ilə.  D) burulma sayının çoxluğu ilə   E)  metal hissəsinin 

uzunluğu ilə

151

 Yerli hipoplaziyanın səbəbi ?a) tetrasiklin  sırasından olan antibiotiklərin qəbulu

b) suda flüorun miqdarının çox olması

c) yeni doğulanların hemolitik xəstəliyi

d)hamilə qadının orqanizimində maddələr mübadiləsinin pozulması

e)daimi dişin mayasının zədələnməsi

152


Kanalların genişləndirilməsi üçün alət ?                                                                                                                   

a) K-reamer                                                                                                          

b) pulpoekstraktor                                                                                                                

c) kök iynəsi                                                                                                                                   

d)K-file                                                                                                                                 

e) kanaldoldurucu

153

Uyğunluğu təyin edin?I sistem hipoplaziya

II Flüoroz

1)getçinson diçləri

2)ləkəli forma

3) tabaşirəbənzər                                                                                                            

4) pflüger dişləri                                                                                                               

5) ştrixli forma                                                                                                                    

6) furnye dişləri                                                                                                                

7) tetraskilin dişlər                                                                                                          

8) eroziv forma                                                                                                         

9)destruktiv forma                                                                                                                              

I                                                                                                                                       

A)  2.3.5.8.9  B)  1.4.6.7     C)  1.4.8.9   D)  1.2.3.6.7    E)   2.5.6.8                                

II                                                                                                                                   
154

Pazabənzər qüsurun əmələ gəlməsində iştirak edən risk 

faktorlarından biridir ?

a) diş fırçasının düzgün olmayan hərəkətləri

b)  irsi meyilliyi

c) suda flüor miqdarının artıq olması

d) ağız boşluğunun qeyri qənəatbəxş gigiyenası

e)tərkibində kalsium olan ərzaqların tez-tez qəbul edilməsi

155

Endodontik işlənmə ardıcıllığını tamamlayın ?1)burğac

2)Gates Glidden

3) k-reamer

4) ..........

a) H-file.

b)K-file


c) spreader                                                                                                                     

d) plugger                                                                                                                         

e) kanaldoldurucu                                                                                      

156


Diş kökünün perforasiyası? 

a)müalicə üsuludur

b) ploblama üsuludur

c) devital üsuludur

d)anesteziya üsuludur

e)ağırlaşmadır

157

Pazabğabənzər qüsur üçün xarakterikdir?a)hər iki prosesdə dəyişikliklərin olmamaması

b)dişin sərt toxumalarının intensiv sürtülmə zamanı 2cili dentinin 

əmələ gəlməsinin sürətlənməsi

c) dişin sərt toxumalarının passiv sürtülmə zamanı 2cili dentinin 

əmələ gəlməsinin zəifləməsi

d)dişin sərt toxumalarının passiv sürtülmə zamanı 2cili dentinin 

əmələ gəlməsinin sürətlənməsi

e)dişin sərt toxumalarının intensiv  sürtülmə zamanı 2cili dentinin 

əmələ gəlməsinin zəifləməsi

158


Eroziya differensiya olunur?

a) hipoplaziya ilə    b)hiperplaziya ilə c) kariyesin ləkə mərhələsi ilə  

d) kəskin ocaqlı pulpitlə   e)  ortab kariyeslə

159


 Endodontik alətdir?

a) ekskavator

b)trimmer

c)ştopfer

d)reamer

e) börnişer
160

Quttaperçanın horizontal kondensiya üçün alət? 

  a)spreader   b)H-file       c) plugger     d)  rasp       e) gates-glidden

161


Arsen pasta? 

a) mumyalaşdırır

b) minerallaşdırır

c) keyləşdiri

d)obturasiya edir

e)  nekrozlaşdırır

162

 Pazabənzər qüsurun  mina sərhəddi daxilində lokallaşması zamanı tövsiyə olunur?

a)depulpasiya

b) plomblama

c) reminallaşdırıcı terapiya

d)müşahidə nəzarət etmək

e) süni qapaq ilə protezləmə

163

Sistem hipoplazıyada zədələnmiş sahənin eni asılıdır?a)içməli suda yodun çox olmasından

b)ağız boşluğunun gigyenasından

c) zədələyici faktorun şiddətliyindən

d)zədələyici faktorun təsir müddətindən

e) uşağın xəstəliyi hansı yaşda keçirdiyindən

164


 Hipoplaziya ilə hansı qrup dişlərinin zədələnməsi asıldır?

a)qəbul edilən karbohidratların miqdarından

b)suyun mikroelement tərkibindən

c) zədələyici faktorun təsir etmə gücündən

d)zədələyici faktorun təsir müddətindən

e) uşağın xəstəliyi hansı yaşda keçirdiyindən

165

Furnye dişləri nədir?a) 1ci molyar silindir şəkilli olur

b)natamam inkişaf qabarları ilə konus şəkilli 1ci molyarlar

c) 2ci premolyar vintaçan formada olur 

d)mərkəzi kəsici diş vintaçam formada və kəsici kənarı aypara şəkilli 

olur

e) mərkəzi kəsici diş vintaçan formada və kəsici kənarı düz olur
166

Eroziyanın klinik mənzərəsi ?

a)vestibulyar səthin boyunətrafı nahiyəsində əmələ gələn pazşəkilli 

qüsur


b)tacın vestibulyar səthinin ən qabarıq hissəsindədairəvi formada 

olan qüsur

c) sərt toxumalarda yaranan  nahamar dibi və divarları olan 

deminerallaşma qüsuru

d)nahamar və yumşalmış minanın üstündə təbaşirəbənzər ləkələrin 

olması


e) ağ və sarı rəngli ,minanın bütün səthində müşahidə edilən ləkələr

167


Getçinson dişləri aiddir?

a)natamam inkişaf qabarları ilə konus şəkilli 1ci molyarlar

b)mərkəzi kəsici diş vintaçan formada və kəsici kənar aypara şəkilli 

olmur


c) mərkəzi diş vintaçan formada və kəsici kənar aypara şəkilli olur

d)1ci molyarlar silindir formada olur 

e)2ci premolyaralar vintacan formada olur

168


Flüorozun ləkəli formasında xəstələrin xarakterik şikayətləri?

a) dişin rəngininin dəyişməsi 

b) yüksək həssaslıq

c) dişlərin sürtülməsi

d) dişlərin laxlaması

e)dişlərin formasının dəyişməsi

169

45-ci dişi  ekstirpasiya üçün istifadə olunan anesteziya?a)infiltrasion

b)insizial

c)intraorbital

d)mental


e)palatinal

170


Kanalları kmiyəvi genişlətmək üçün istifadə olunur?

a)EDTA


b)yodinol

c)formaldehid

d)hidrogen-peroksid

e)furasilin

171

Naqili anesteziya zamanı hansı hissiyat növü blokada olunur ?a)  Tempratur   b)Taktil    c)  Sekretor d) ağrı   e) Dad


172

Novakainin sinonimi nədir?

a) sitanest ,ksilokain

b) Ambokain ,aminokain,prokain 

c) Markain,karbastezin 

d) Mezokain ,mezidikain 

e) Linkomisin ,likoqnain

173


Tərkibində artikain olan preparat hansıdır?

a)  Durakain 

b)  Markain 

c)  Polakain

d) Ubistezin

e) Narkain 

174

 Tərkibində artikain olan preparat hansıdır ?a)Narkain 

b)Durakain

c)Markain 

d) Polakain

e) Ultrakain

175


Lidokainin sinonimləri hansılardır?

A)  Ambokain ,aminokain,prokain   B)  Mezokain ,mezidikain  C) 

Markain ,karbostezin  D) Sitanest , ksilokain    E)  

Liqnokain,ksilokain ksilosetin

176

Naqili anesteziyada  ultrakainin neçə faizli məhlulu istifadə olunur?       a) 6%    b) 4%  c) 2%     d)5%       e) 1%

177


 Üz siniri kəllə-beyin sinirlərin neçənci cütüdür?

a) XI cüt     b)VI cüt    c) VII cüt   d) V cüt     e) X cüt

178

 Hansı xəstəlik ağıl dişin  çətin çıxmasına  aid deyil ?a) Perikoronit

b) Perikoronar absess

c) Retensiya

d)Distopiya

e) Haymorit179

Perikoronit nədir?

a) Dərialtı birləşdirici  toxumanın zəif keçən  iltihabı

b)  Şnayder membranının  perforasiyası

c) Diş tacını əhatə edən yumşaq  toxumaların iltihabı (dişin tam 

çıxmayan və tam çıxması səbəbindən)

d) Sümükaltı iltihabı

e)Alt çənənin sümüyün iltihabı

180

Dimdikli kəlbətinlə yaxınlaşan yanaqcıqları   ilə çəkirlər ?a)Üst çənənin üçüncü molarları

b)Üst çənə premolarları

c) Alt çənənin kəsici dişləri 

d) Alt çənə molarları 

e) Alt çənə dişlərin kökləri

181


Dimdikli kəlbətinlə yaxınlaşmayan yanaqcıqları ilə çəkirlər? 

a)köpək dişləri

b) kəsici dişləri 

c) premolarlar

d)Diş kökləri

e)Molarlar

182

Süngüvari kəlbətinlə çəkirlər?a)Üst çənənin premolarları və kökləri 

b)Alt çənələrin üçüncü molarları

c) Üst çənənin molarları 

d)Alt çənənin kəsici dişləri

e) Alt çənənin premolarları

183


 Çıxıntılarla olan S-vari kəlbətinlə çəkirlər?

a) Üst çənənin premolarları    b)  Dişlərin kökləri  c)  Üst çənə 

molarları  d) Alt çənə molarları        e)  Alt çənənin üçüncü molarları

184


 Alt çənədə dişlərin  çəkilmə zamanı ilk laxlama hərəkətini necə 

eliyərlər ?

a) Bayıra ,molarların  və premolarların çəkilməsindən başqa 

b) Bayıra 2-ci və 3-cü molardan çəkilməsindən başqa

c)İçəri,molarların çəkilməsindən başqa

d)İçəri,molarların və preomalarların çəkilməsindən başqa

e) Mayıra,Şmolarların çəkilməsindən başqa185

Üst çənədə dişlərin çəkilmə zamanı ilk laxlama hərəkətini necə 

eliyərlər? 

  a) İşəriyə 1-ci moların çəkilməsindən başqa   b) Bayıra 1-ci moların 

çəkilməsindən başqa           c) Bayıra molarların çəkilməsindən başqa    

d) İçəriyə,molarların və premolarların çəkilməsindən başqa   e)  

İçəriyə,molaraların çəkilməsindən başqa

186


Çıxıntıları olmayan olan S-varı kəlbətində çəkirlər? 

a) Alt çənə molarları

b) Üst çənə molarları

c) Alt çənənin 3-cü molarları 

d) Dişlərin kökləri

e)  üst çənə molarları

187

 Süngüvarı elevator (elevator Lekluz) alt çənənin hansı dişləri çəkirlər?

a) 1-ci molar

b) 3-cü molar

c) premolar

d) köpək dişi 

  

188Diş çəkilmə zamanı yaranan fəsadlardan biri?

a)Dişin kökün yada tacın sınması

b) periostit 

c) Alveolit

d) Osteomiyelit

e) Haymorit

189

 Dişin çəkilməsi zamanı yaranan fəsadlardan biri?a) çənə gicgah oynağın ankilozu

b) çənə gicgah oynağın  artriti

c) parotit 

d)üçlü sinirin nevrologiyası

e) haymor boşluğunun dibin preforasiyası

190


 Diş çəkilmədən dərhal sonra yaranan fəsadlaşma?

a) üçlü sinirin nevrologiyası

b) çənə gicgah oynağın artriti

c) parotit 

d)çənə gicgah oynağın ankilozu 

e) qanaxma
191

 Diş çəkilmə  zamanı yaranan fəsadlardan biri?

a)parotit

b)çənə gicgah oynağın artriti

c) çənə gicgah oynağın ankilozu

d) üçlü sinirin nevrologiyası

e) üst çənənin tuberin sınması

192


Alt çənənin 3-cü moların çəkilmə zamanı yaranan fəsadlardan biri?

a) Alveolit 

b)Parotit

c) Alt çənənin sınması 

d)çənə gicgah oynağın ankilozu  

e)osteomiyelit

193

Diş çəkilmə zamanı  yaranan ümumi somatik fəsadlardan biri?a) Alveolit 

b) Sinusit

c) Anafilaktik şok

d) Osteomiyelit

e)Anurez

194


Diş çəkilmə zamanı yaranan ümumi somatik fəsadlardan biri?

a) Bayılma

b) Anurez 

c) Osteomiyelit

d) Alveolit

e)Sinusit

 

195


Diş çəkilmə zamanı yaranan ümumi somatik  fəsadlardan biri ?

a) Osteomiyelit

b)Anurez 

c) Kollaps

d)Sinusit

e) Alveolit

196

Getçinson dişləri aiddir?a)natamam inkişaf qabarları ilə konus şəkilli 1ci molyarlar

b)mərkəzi kəsici diş vintaçan formada və kəsici kənar aypara şəkilli 

olmur

c) mərkəzi diş vintaçan formada və kəsici kənar aypara şəkilli olurd)1ci molyarlar silindir formada olur 

e)2ci premolyaralar vintacan formada olur
197

Flüorozun ləkəli formasında xəstələrin xarakterik şikayətləri?

a) dişin rəngininin dəyişməsi 

b) yüksək həssaslıq

c) dişlərin sürtülməsi

d) dişlərin laxlaması

e)dişlərin formasının dəyişməsi

198


45-ci dişi  ekstirpasiya üçün istifadə olunan anesteziya?

a)infiltrasion

b)insizial

c)intraorbital

d)mental

e)palatinal

199

Kanalları kmiyəvi genişlətmək üçün istifadə olunur?a)EDTA

b)yodinol

c)formaldehid

d)hidrogen-peroksid

e)furasilin

200


Naqili anesteziya zamanı hansı hissiyat növü blokada olunur ?

a)  Tempratur   b)Taktil    c)  Sekretor d) ağrı   e) Dad
Yüklə 336,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə