Fakultə:İnşaat texnologiya Kafedra: Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyiYüklə 41,22 Kb.
tarix23.02.2017
ölçüsü41,22 Kb.
2016/2017-ci tədris ilində qış imtahan sessiyası (yazılı İmtahanlar)

Fakultə:İnşaat texnologiya

Kafedra:Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Fənnin adı: Radiasiya təhlükəsizliyi

Qrup: 644a Tələbələrin sayı:22

Blok

Fəsillərin(mövzuların)

adı


Sualların

ləriAğırlıq dərəcələri


Sadə

Orta

Çətin

1

2

3

4

5

6

I

1.İonlaşdırıcı şüalanmalar

2. Radioaktiv parcalanma qanunu

3. İonlaşdırıcı şüaların növləri və xarakteristikaları

1-15

1,2,3,4,5

7,9,10,14

8,11,12,13,15

II

1. Şüalanmadozası

2. Şüalanma dozasının vahidıəri, onlar arasında əlaqə


3. Şüalanmanın bioloji təsiri. Yol verilən hədd


16-30

24,25,26,27,28

16,17,18,19,23

20,21,22,29,30

III

1.İonlaşdırıcışüalanmadetektorları

2. İonlaşmakameraları

3. Radioaktiv tullantıların yaranma mənbələri


31-45

35,36,39,42,44

31,32,33,34,37

38,40,41,43,45

IV

1. Radioaktiv tullantıların insan və ətraf mühitə təsiri

2. Radioaktiv tullantıların təsnifatı

3. Radioaktiv tullantıların ətraf mühitdən izolə edilməsi metodları


46-60

46,47,48,55,56

51,57,58,59,60

49,50,52,53,54

V
 1. 1. Nüvə partlayışından sonra ehtimal olunan radiasiya vəziyyətinin xarakteristikası

 2. Radioaktiv izin zonalara ayrılması


 3. Radioaktiv zəhərlənmə (cirklənmə) zonasında xarici qamma-şüalanmadan bəzi mühafizə tədbirləri
61-75

64,65,67,69,71

68,70,72,73,74

61,62,63,66,75,

1. Kosmik mənşəli təbii şüalanma mənbələri

2. İlkin kosmik şüalanma

3.İkinci kosmik şüalanma

4. Yer mənşəli radioaktiv şüalanma mənbələri

5. Radon qazı şüalanması

6. Radioaktivlik nədir

7. Radioaktivliyin antropogen mənbələri

8. Atomun quruluşunun nüvə modeli

9. Radioaktiv izotoplar. Radioaktiv parçalanma qanunu

10.. Yarımparçalanma periodu. Radioaktivlik sabiti.

11. İonlaşdırıcı şüaların növləri və xarakteristikaları

12. Radioaktivlik vahidləri, onların əlaqələri

13. Zərbə ionlaşması və ya qaz güclənməsi sahəsi

14. Elektrik yüklü hissəciyin qaçış məsafəsi, izafi enerjisinin itirilməsi

15. İkinci şüalanmanın baş vermə amili

16. - şüalanmanın maddələrə təsiri

17. - şüalanmanın maddələrə təsiri

18. γ - şüalanmanın maddələrə təsiri

19. Şüalanma dozasının yolverilən həddi

20. Şüalanma dozası.

21. Udulan dozanın gücü

22. Şüalanma dozasının vahidləri, onlar arasında əlaqələr

23. Şüalanmanın bioloji təsiri.

24. İonlaşdırıcı şüalanmaların bioloji təsirinin əsas xüsusiyyətləri

25. İonlaşdırıcı şüalanmaların orqanizmə təsirini insan necə hiss edir

26. Orqanizmi şüalanmadan qismən qoruya bilən maddələr

27. Təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilmədikdə radioaktiv maddələrin orqanizmə təsiri

28. İonlaşdırıcı şüalanmanın xarici və daxili təsirinin xüsusiyyətləri

29. İonlaşdırıcı şüalanmanın ilkin təsir mexanizmi

30. İonlaşdırıcı şüalanmaların canlı orqanizmə təsirinin xüsusiyyənləri

31.Iоnlaşdırıcı şüalanma dеtеktоrları

32.Detektorun iş prinsipi

33.İonlaşma kameraları və onların quruluşu

34.İonlaşma kameralarının iş prinsipi

35.Doyma cərəyanı nədir

36.Doyma sahəsi nədir

37.Dozimetriya üsulları. Polimer dozimetrlər

38.İonlaşma cərəyanı əyrisinin beş sahəsinin xarakteristikası

39. İonlaşdırıcı şüaların qeyd olunması və ölçülməsi metodları

40. Radiоaktiv tullantilarin yaranma mənbələri

41. Radiоaktiv tullantilarin insan və ətraf mühitə təsiri

42. Radiokimya snayesinin təhlükələri. Nüvə yanacağının regenerasiyası

43. Uran sənayesinin təhlükələri

44. Xalq təsərrüfatında radionuklidlərin istifadə olunması

45. Nüvə partlayışından sonra baş verən yerli radioaktiv çirklənmələr

46.Radioaktiv tullantıların ətraf mühitdən izolə edilməsi metodları

47.Tullantıların minimuma qədər azaldılması

48.Tullantıların düzgün istifadə edilməsi

49. Radioaktiv tullantıların təsnifatı

50. Radioaktiv tullantıların uzun müddət etibarlı saxlanması və basdırılması

51.Radioaktiv maddələrlə işləyərkən təhlükəsizlik texnikası

52. Az və orta aktivliyə malik tullantıların saxlanması və bəsdırılmasına olan tələblər

53. Radioaktiv tullantıların və zərərli kimyəvi maddələrin atılmasının azaldılması

54. Nüvə-yanacaq kompleksində istilik tullantısı

55. Nüvə yanacağının çıxarılması, emalında tullantılara qarşı münasibət

56. AES-in reaktorlarında yaranan orta və yüksək tullantıların saxlanması və basdırılmasına olan tələblər

57. Radioaktiv maddələrin atmosferə atılması mənbələri və növləri

58. Maye radioaktiv maddələrin tullantıların optimal basdırılma üsulları

59. Uran filizinin cıxarılması və emalı

60. Radioaktiv mənbələrin ölcmə ücün hazırlanması

61.Nüvə partlayışından sоnra еhtimal оlunan radiasiya vəziyyətinin хaraktеristikasi

62.Radioaktiv zəhərlənmə (cirklənmə) zonasında xarici qamma-şüalanmadan bəzi mühafizə tədbirləri

63. Tibbi müayinə və müalicə zamanı əhalinin şüalanması

64. .İnsanorqanizminəradioaktivmaddələrkeçməsiniməhdudlaşdırmaqtədbirləri

65.Bədənindərisininsəthininradiasiyadanzədələnməsininqarşısınınalınması

66. Partlayışməhsullarıiləçirklənmişərazidəadamlarındaxildənşüalanması 1. Birdəfəlikşüalanmazamanıeffektivdozanınınhesablanması

 2. Yol verilən təhlükəsiz şüalanma dozalarına riayət edilməsi

 3. Təkrar (uzunmüddətli) şüalanmahallarındaeffektivdozanınhesablanması

 4. Nüvə partlayışından sonra baş verən yerli radioaktiv çirklənmələr

 5. Radioaktiv zəhərlənmə zonasında xarici γ-şüalanmadan bəzi mühafizə tədbirləri

 6. Reaktorlarla işləyən və ətrafda yaşayan əhalinin şüalanmadan mühafizə tədbirləri

 7. Radioaktiv çirklənmə zonalarında xaricdən və daxildən şüalanmaların təsirinin müqayisəli qiymətləndirilməsi

 8. Radioaktiv izin zonalara ayrılması

 9. Nüvə partlayışının növləri

Kafedra müdiri: Mustafayev İ.İ.Fənn müəlimi: Əhmədova A.H.

Yüklə 41,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə