FakultY: 哲Yqliyyat" ンxtisas: 050622 添erstnYqliyyat vasitYlYrinin mhYndisliyi" Kafedra: 鈍stilik, qaz tYchizat vY ventilyasiya"Yüklə 497,16 Kb.
səhifə4/4
tarix28.04.2017
ölçüsü497,16 Kb.
#15830
1   2   3   4

A) µ §

B) µ §, µ § vY µ §C) µ §

D) µ § vY µ §

E) µ § vY µ §
MtlYq qara cismin istilik コalanmas©n©n intensivliyi Plank qanununa gY hans© ifadY ilY tYyin olunur (µ §, µ §- Plank sabitlYri; µ §- Selsi vY Kelvin コkalalar© zrY temperaturlar; µ §- dal uzunludur)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Boz cismin コalanma qabiliyyYtinin ifadYsi hans©d©r (µ §-mtlYq temperatur; µ §-boz cismin コalanma Ymsal©d©r)?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
ェalanma sabitinin 錮 vahidi hans©d©r?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Qaral©q dYrYcYsinin 錮 vahidi hans©d©r?

A) Yoxdur

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
ンki paralel sYth aras©nda コalanma istilik enerjisi hans© ifadY ilY tYyin olunur (µ §- 軻vrilmiコ コalanma Ymsal©; µ §- qaz©n Selsi vY Kelvin コkalalar© zrY temperaturlar©d©r)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
ンki paralel sYth aras©nda コalanma prosesi çn 軻vrilmiコ コalanma Ymsal©n©n riyazi ifadYsi hans©d©r (µ §,µ §- sYthlYrin コalanma Ymsallar©; µ §- mtlYq qara cismin コalanma Ymsal©d©r)?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
MstYvi divar©n istilikrmY prosesindY xsusi istilik selinin ifadYsi hans©d©r (µ §-sYthlYrin temperaturlar©; µ §-divar©n istilikke輅rmY Ymsal© vY qal©nl©; µ §-I vY II mhitlYrin istilikvermY Ymsallar©d©r)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
BirtYbYqYli mstYvi divar çn istilikrmY Ymsal©n©n ifadYsi hans©d©r (µ §-divar©n istilikke輅rmY Ymsal© vY qal©nl©; µ §-I vY II mhitlYrin istilikvermY Ymsallar©d©r)?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
ンstilikrmY prosesinin tYnliyini gtYrin (k- istilikrmY Ymsal©d©r; F- sYthin sahYsidir; µ §- birinci vY ikinci mhitlYrin temperaturlar©d©r).

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Orta loqarifmik temperatur basq©s©n©n riyazi ifadYsi hans©d©r (µ §-bk vY ki輅k temperaturlar fYrqidir)?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
BYrk vY maye yanacan iコ輅 tYrkibinin ktlY zrY faizlY riyazi ifadYsi hans©d©r (µ § µ §- yanacan tYrkibindY olan kabon, hidrogen, kkrd, oksigen, azot, fosfor, xlor; µ §- yanacan tYrkibindY olan kl vY nYmlikdir)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Hans© cavabda bYrk yanacan iコ輅 tYrkibindY yaln©z yan©c© maddYlYr gtYrilmiコdir (C, H, S, N, O, A, W- yanacan tYrkibindY olan karbon, hidrogen, kkrd, azot, oksigen, kl vY nYmlikdir)?

A) S, H, C

B) H, O, S

C) A, H, C

D) C, H, W

E) A, N, W
BYrk vY maye yanacan aコa yanma istiliyini hesablamaq çn riyazi ifadY hans©d©r (µ §- yanacan iコ輅 tYrkibindY karbon, hidrogen, kkrd, oksigen vY nYmliyin ktlY zrY faizlY miqdar©d©r)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Buxar qazanlar© nY çn istifadY edilir?

A) Buxar istehsal etmYk

B) ンsti su istehsal etmYk

C) Xarici havan© q©zd©rmaq

D) Tstqazlar©n© soyutmaq

E) Xarici havan© soyutmaq
Su q©zd©r©c© qazanlar nY çn istifadY edilir?

A) ンsti su istehsal etmYk çn

B) Buxar istehsal etmYk çn

C) Havan© q©zd©rmaq çn

D) Tstqazlar©n© soyutmaq çn

E) Suyu yumコaltmaq çn


Ocan daxili divarlar©nda yerlYコdirilmiコ borular necY adlan©r?

A) Ekran borular©

B) Konvektiv boru y©m©

C) Soyuducu borular

D) Q©zd©r©c© borular
E) Endirici borular
Karbratorlu daxili yanma mhYrrikindY a-b hans© prosesdir?

A) Yanacaq hava qar©コ©n©n silindrY sorulmas©

B) ンコlYnmiコ qazlar©n silindrdYn xaric olunmas©

C) Yanacn yanmas©ndan al©nan qazlar©n geniコlYnmYsi

D) Yanacaq hava qar©コ©n©n yanmas©

E) Yanacaq hava qar©コ©n©n s©x©lmas©


Karbratorlu daxili yanma mhYrrikindY b-c hans© prosesdir?

A) Yanacaq hava qar©コ©n©n silindrdY s©x©lmas©

B) ンコlYnmiコ qazlar©n silindrdYn xaric olunmas©

C) Yanacn yanmas©ndan al©nan qazlar©n geniコlYnmYsi

D) Yanacaq hava qar©コ©n©n yanmas©

E) Yanacaq hava qar©コ©n©n silindrY sorulmas©


Karbratorlu daxili yanma mhYrrikindY c-d hans© prosesdir?

A) Yanacaq hava qar©コ©n©n yanmas©

B) Yanacaq hava qar©コ©n©n silindrdY s©x©lmas©

C) Yanacn yanmas©ndan al©nan qazlar©n geniコlYnmYsi

D) ンコlYnmiコ qazlar©n silindrdYn xaric olunmas©

E) Yanacaq hava qar©コ©n©n silindrY sorulmas©


Karbratorlu daxili yanma mhYrrikindY d-e hans© prosesdir?

A) Yanacn yanmas©ndan al©nan qazlar©n geniコlYnmYsi

B) Yanacaq hava qar©コ©n©n silindrdY s©x©lmas©

C) Yanacaq hava qar©コ©n©n silindrY sorulmas©

D) Yanacaq hava qar©コ©n©n yanmas©

E) ンコlYnmiコ qazlar©n silindrdYn xaric olunmas©


Karbratorlu daxili yanma mhYrrikindY e-a hans© prosesdir?

A) ンコlYnmiコ qazlar©n silindrdYn xaric olunmas©

B) Yanacn yanmas©ndan al©nan qazlar©n geniコlYnmYsi

C) Yanacaq hava qar©コ©n©n silindrY sorulmas©

D) Yanacaq hava qar©コ©n©n yanmas©

E) Yanacaq hava qar©コ©n©n silindrdY s©x©lmas©


Karbratorlu daxili yanma mhYrrikinin hYqiqi iコ drndY yanacaq hava qar©コ© hans© proses zrY silindrY sorulur?

A) ab


B) cd

C) de


D) de

E) bc
Karbratorlu daxili yanma mhYrrikinin hYqiqi iコ drndY yanacaq hava qar©コ©n©n s©x©lmas© hans© proses zrY baコ verir?

A) bc

B) ab


C) de

D) de


E) cd
Karbratorlu daxili yanma mhYrrikinin hYqiqi iコ drndY yanacaq hava qar©コ© hans© proses zrY yan©r?

A) cd


B) ab

C) ea


D) de

E) bc
Karbratorlu daxili yanma mhYrrikinin hYqiqi iコ drndY yanacn yanmas©ndan al©nan qazlar hans© proses zrY geniコlYnir?

A) cd vY de

B) ab vY bc

C) ea vY ab

D) de vY ea

E) bc vY cd
Karbratorlu daxili yanma mhYrrikinin hYqiqi iコ drndY iコlYnmiコ qazlar hans© proses zrY xaric olunur?

A) ea


B) ab

C) cd


D) de

E) bc
Daxili yanma mhYrrikindY silindr hans©d©r?

A) 1

B) 5


C) 2

D) 4


E) 3
Daxili yanma mhYrrikindY srgqolu hans©d©r?

A) 3


B) 5

C) 2


D) 4

E) 7
Daxili yanma mhYrrikindY dirsYkli val hans©d©r?

A) 4

B) 5


C) 7

D) 6


E) 3
Daxili yanma mhYrrikindY sorucu klapan hans©d©r?

A) 5


B) 7

C) 2


D) 4

E) 6
Daxili yanma mhYrrikindY xaric edici klapan hans©d©r?

A) 7

B) 5


C) 2

D) 4


E) 1
Daxili yanma mhYrrikindY elektrik コam© hans©d©r?

A) 6


B) 5

C) 2


D) 4

E) 7
Daxili yanma mhYrrikindY 1 nYyi gtYrir?

A) Silindr

B) DirsYkli val

C) Sorucu klapan

D) Porコen

E) Elektrik コam©
Daxili yanma mhYrrikindY 2 nYyi gtYrir?

A) Porコen

B) Sorucu klapan

C) DirsYkli val

D) Xaric edici klapan

E) Silindr


Daxili yanma mhYrrikindY 3 nYyi gtYrir?

A) Srgqolu

B) Sorucu klapan

C) Karter

D) Xaric edici klapan

E) Silindr


Daxili yanma mhYrrikindY 4 nYyi gtYrir?

A) DirsYkli val

B) Sorucu klapan

C) Karter

D) Elektrik コam©

E) Silindr


Daxili yanma mhYrrikindY 5 nYyi gtYrir?

A) Sorucu klapan

B) Srgqolu

C) Porコen

D) Xaric edici klapan

E) Silindr


Daxili yanma mhYrrikindY 6 nYyi gtYrir?

A) Elektrik コam©

B) Sorucu klapan

C) Karter

D) Porコen

E) Xaric edici klapan


Daxili yanma mhYrrikindY 7 nYyi gtYrir?

A) Xaric edici klapan

B) Sorucu klapan

C) Silindr

D) Porコen

E) Elektrik コam©


Daxili yanma mhYrrikindY 8 nYyi gtYrir?

A) Karter

B) Sorucu klapan

C) Porコen

D) DirsYkli val

E) Silindr


Daxili yanma mhYrrikinin indikator gchans© riyazi ifadY ilY tYyin edilir (µ § 1 kq yanacaq yand©qda al©nan tstqazlar©n©n hYcmidir; µ § silindrin iコ輅 hYcmidir; µ § orta indikator tYzyiqidir; µ § silindrlYrin say©d©r; µ §- dirsYkli val©n drlYr say©d©r; µ § taktlar©n say©ndan as©l© olan Ymsald©r)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Daxili yanma mhYrrikinin indikator gcnn µ § riyazi ifadYsindY µ § nYdir?

A) Silindrin iコ輅 hYcmi

B) Orta indikator tYzyiqi

C) SilindrlYrin say©

D) DirsYkli val©n drlYr say©

E) Taktlar©n say©ndan as©l© olan Ymsal
Daxili yanma mhYrrikinin indikator gcnn µ § riyazi ifadYsindY µ § nYdir?

A) Orta indikator tYzyiqi

B) Silindrin iコ輅 hYcmi

C) SilindrlYrin say©

D) DirsYkli val©n drlYr say©

E) Taktlar©n say©ndan as©l© olan Ymsal


Daxili yanma mhYrrikinin indikator gcnn µ § riyazi ifadYsindY µ § nYdir?

A) SilindrlYrin say©

B) Silindrin iコ輅 hYcmi

C) Taktlar©n say©ndan as©l© olan Ymsal

D) DirsYkli val©n drlYr say©

E) Orta indikator tYzyiqi


Daxili yanma mhYrrikinin indikator gcnn µ § riyazi ifadYsindY µ § nYdir?

A) DirsYkli val©n drlYr say©

B) SilindrlYrin say©

C) Taktlar©n say©ndan as©l© olan Ymsal

D) Silindrin iコ輅 hYcmi

E) Orta indikator tYzyiqi


Daxili yanma mhYrrikinin indikator gcnn µ § riyazi ifadYsindY µ § nYdir?

A) Taktlar©n say©ndan as©l© olan Ymsal

B) Orta indikator tYzyiqi

C) SilindrlYrin say©

D) Silindrin iコ輅 hYcmi

E) DirsYkli val©n drlYr say©


Daxili yanma mhYrrikinin indikator gcnn µ § riyazi ifadYsindY taktlar©n say©ndan as©l© olan Ymsal hans©d©r?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Daxili yanma mhYrrikinin indikator gcnn µ § riyazi ifadYsindY silindrin iコ輅 hYcmi hans©d©r?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
Daxili yanma mhYrrikinin indikator gcnn µ § riyazi ifadYsindY orta indikator tYzyiqi hans©d©r?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Daxili yanma mhYrrikinin indikator gcnn µ § riyazi ifadYsindY silindrlYrin say© hans©d©r?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
Daxili yanma mhYrrikinin indikator gcnn µ § riyazi ifadYsindY dirsYkli val©n drlYr say© hans©d©r?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
Daxili yanma mhYrrikinin indikator faydal© iコ Ymsal© hans© riyazi ifadY ilY tYyin edilir (µ § yanacan sYrfi; µ § yanacan aコa istiliktYtmY qabiliyyYti; µ § yanacan yuxar© istiliktYtmY qabiliyyYti; µ §, µ §- indikator vY effektiv gcdr)?

A) µ §

B) µ §


C) µ §

D) µ §


E) µ §
Daxili yanma mhYrrikinin effektiv faydal© iコ Ymsal© hans© riyazi ifadY ilY tYyin edilir (µ § yanacan sYrfi; µ § yanacan aコa istiliktYtmY qabiliyyYti; µ § yanacan yuxar© istiliktYtmY qabiliyyYti; µ §, µ §- indikator vY effektiv gcdr)?

A) µ §


B) µ §

C) µ §


D) µ §

E) µ §
鈍stilik, qaz tYchizat© vY ventilyasiya”

kafedras©n©n mdiri, t.e.n., dosent MYmmYdov N.Y.

鈍stilik, qaz tYchizat© vY ventilyasiya”kafedras©n©n dosenti, t.e.n. Quliyev M.

Yüklə 497,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə