Feldşer İxtİsası üzrə test tapşırıqları nümunələrİ Bölmə 1 – Terapiya 1 Təmizləyici imaləyə əks- göstəriş hansıdır?


) Qış fəslində Esmarx turnasının saxlanma müddəti nə qədərdir?Yüklə 1,42 Mb.
səhifə17/23
tarix10.12.2016
ölçüsü1,42 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23

732) Qış fəslində Esmarx turnasının saxlanma müddəti nə qədərdir?
A) 3 saat

B) 1-1,5 saat

C) 0,5 saat

D) 45 dəqiqə

E) 2 saat

Qış fəslində soyuğun təsirindən damarlar spazm yarandığı üçün turnadan aşağı hissədə toxumalarda qidalanma pozğunluğu daha tez baş verə bilər. Buna görə qış fəslində Esmarx turnası yaya nisbətən daha az müddət, 1-1,5 saat (yay fəslində 2 saat saxlanıla bilər).


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 77
733) Yerli anesteziyanın üstün cəhətləri hansılardır?
A) Tənəffüs orqanlarının fəaliyyətini artırır.

B) Uzunmüddətli əməliyyat önü hazırlıq lazım deyil

C) Hemodinamikaya nəzarəti asanlaşdırır.

D) Tənəffüs pozğunluqları zamanı istifadə oluna bilər.

E) Ürəyin fəaliyyətini artırır

Yerli anesteziya zamanı anesteziya edici maddə yerli olaraq əməliyyat aparılacaq sahəyə yeridilərək yalnız həmin sahə anesteziya olunduğu üçün uzun müddətli əməliyyat hazırlığı lazım gəlmir.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 58
734) İnfiltrasion anesteziyada hansı preparatdan istifadə edilir?
A) Dikain 0,25%

B) Sofkain 1%

C) Novakain 0,5-0,25%

D) Novakain 2%

E) Lidokain 10%

Bu üsulla əməliyyat nahiyyəsində toxumalar qat-qat 0,5%-0,25% -li novakain məhlulu yeridilməsindən ibarətdir.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 60
735) Onurğa beyin anesteziyasından sonra xəstənin daşınması hansı vəziyyətdə olmalıdır?
A) Arxası üstə uzanmış və başı yana əyilmiş vəziyyətdə

B) Yeritməklə

C) Böyrüüstə uzanmış vəziyyətdə

D) Qarnı üstə uzanmışvəziyyətdə

E) Yarımoturaq vəziyyətdə

Onurğa beyni anesteziyası kiçik çanaqda və aşağı ətraflarda əməliyyatlar zamnı aparılır. Anesteziyadan sonra xəstədə arterial təzyiqin aşağı düşdüyünə görə xəstələr onurğa beyin anesteziyasından sonra dərhal uzandırılmalıdır.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 62
736) Əməlyyat ağlarının steriliyinə ən dəqiq nəzarət üsulu hansıdır?
A) Fiziki üsulla nəzarət

B) Texniki nəzarət

C) Kimyəvi üsulla nəzarət

D) Bioloji müayinə üsulu

E) Bakterioloji nəzarət

Ən etibarlı və dəqiq üsul bakterioloji nəzarət üsuludur. Bu üsulda sterilizasiya olunmuş materiallardan nümunə götürülərək bakterioloji laboratoriyaya göndərilir və əkmə yolu ilə nəzarət aparılır


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 29
737) Sterilizasiyanın fiziki üsuluna hansı aiddir?
A) Formalik buxarı ilə təsir etmək

B) Antibiotiklərdən istifadə etmək

C) 70o-li etil spirtində saxlamaq

D) Avtoklavlaşdırma

E) 6%-li hidrogen-peroksid məhlulunda saxlamaq

Avtoklavlaşdırma zamanı yüksək temperatur və təzyiqlə (buxarla), yəni fiziki amillərlə sterilizasiya aparıldığına görə bu üsul sterilizasiyanın fiziki növünə aiddir.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 30
738) Əməliyyat sahəsinin işlənməsində hansı antiseptik məhluldan istifadə olunur?
A) 10%-li natrium-xlorid

B) Kalium-permanqanat məhlulu

C) Hidrogen-peroksid

D) Yodonat

E) Pervomor

Əməliyyat sahəsinin işlənməsində halloid qrupuna aid kimyəvi aseptik maddə olan yodonatdan istifadə olunur.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 21
739) Əllərin işlənməsində hansı antiseptik məhluldan istifadə edilir?
A) Lyuqol məhlulu

B) Brilliyant yaşılı

C) Benzoy turşusu

D) Formalin

E) Pervomur (C-4)

Əllərin müasir işlənməsində pervomur məhlulundan istifadə olunur. Məhlul 33%-li hidrogen-peroksidlə, 100%-li qarışqa turşusunun qarışığıdır. Əllər mexaniki işləmədən sonra 2,4%-li pervomur məhlulunda bir dəqiqə müddətində saxlanılır. Üsul tezliyinə görə çox əlverişlidir. Pervomur məhlulu C-4 qarışığı da adlanır.


Ədəbiyyat: В.Г.Стецюк «Сестринское дело в хирургии». Səh. 46
740) Tikiş materialını yağsızlaşdırmaq üçün hansı məhlulda saxlayırlar?
A) Efir

B) 3%-li hidrogen peroksid

C) 5%-li yodun spirtli məhlulu

D) Karbol turşusu

E) Pervomur

Tikiş sapları sterilizasiyadan əvvəl yağsızlaşdırmaq üçün efirdə saxlanılır.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 32
741) Quruducu şkafda sterilizasiyaya nəzarət üçün nədən istifadə olunur?
A) Tiomoçevina

B) Kükürd

C) Benzoy turşusu

D) Aspirin

E) Nişasta

Quruducu şkafda 180-2200C-də alətlər sterilizasiya olunur. Sterilizasiyaya nəzarət üsulu tiomoçevinın yüksək temperaturda rənginin dəyişməsinə əaslanır.


Ədəbiyyat: Y.A.Nesterenko “Cərrahi xəstəliklər”. Moskva 1983. Səh. 42
742) Halloidlər qrupuna hansı aiddir?
A) Brilliyant yaşılı

B) Hidrogen-peroksid

C) Furasilin

D) Metilen abısı

E) Yodonat

Yod halloid qrupuna aid olan kimyəvi element olduğuna görə, yod birləşməli antiseptiklər halloidlər qrupuna aid edilir.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 21
743) Arterial qanaxma üçün xarakterik əlamət hansıdır?
A) Qanın daxilə axması

B) Nəbzvari al rəngdə qanın axması

C) Qanın damcı ilə axması

D) Qanın yara səthinin örtməsi

E) Qanın yavaş axması

Arteriyanın divarının zədələnməsi zamanı olan qanaxma arterial qanaxma adlanır. Arteriya damarlarında axan qan arterial qandır ki, bu da al qırmızı rəngdədir. Həmçinin qan ürəkdən birbaşa arteriyalara qovulduğuna görə nəbzlə sinxron, yəni nəbzvari olur. Deməli arterial qanaxmanın xarakter əlaməti nəbzvari al rəngdə qanın axmasıdır.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 73
744) Daxili qanaxmanın xarakter əlaməti hansıdır?
A) Dəri örtüyünün avazıması

B) Arterial təzyiqin artması

C) Temperaturun yüksəlməsi

D) Diurezin çoxalması

E) Dərinin hiperemiyası

Daxili qanaxma zamanı qan boşluqlara-yəni, qarın boşluğu, döş boşluğu və s. həmçinin, borulu orqanların mənfəzinə axır. Bu zaman dövriyyədə olan qanın ümumi həcmi azaldığına görə dəri örtüyü avazıyır.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 73
745) Arterial qanaxmanın müvəqqəti dayandırılmasında hansı üsuldan istifadə olunur?
A) Buz qovuqcuğunun qoyulması

B) Damarların sklet sümüklərinə sıxılması

C) Ətrafa yuxarı vəziyyətin verilməsi

D) Damar protezinin qoyulması

E) Damara tikilməsi

Arterial qanaxmalar zamanı qan gur və sürətlə axdığına görə xəstə tez bir zamanda çoxlu qan itirə bilər ki, bu da xəstənin ölümü ilə nəticələnə bilər. Həyati təhlükənin qarşısını almaq və xəstəni tibb müəssisəsinə çatdırana qədər vaxt itirməmək məqsədilə qanaxmanı müvəqqəti dayandırılmaq üçün damarları yumruqla və ya barmaqla yaxındakı sklet sümüklərinə sıxmaq lazımdır.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 76
746) Onkologiyada ən etibarlı diaqnostik üsul hansıdır?
A) Endoskopik

B) Rentgenoloji

C) Perkusiya

D) USM-Ultra səs müayinəsi

E) Histoloji

Histoloji üsulda biopsiyada və ya əməliyyat zamanı kənarlaşdırılmış şiş toxumasından götürülən material üzərində hüceyrə səviyyəsində mikroskopik laborator müayinə aparılır. Buna görə də bu üsul onkologiyada ən etibarlı diaqnostik üsul sayılır.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 165
747) Metastaz nədir?
A) Şişin geriyə inkişafı

B) Şişin böyüməsi

C) Şişin parçalanması

D) Şişin böyüməməsi

E) Şişin yayılması

Bəd xassəli şiş toxumasının hüceyrələri qan və limfa dövranı ilə digər orqan və toxumalara aparılır. Nəticədə şişin başqa orqan və toxumalara yayılması baş verir ki, bu metastaz adlanır.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 163
748) Bədxassəli şişlərin radikal müalicəsi hansı mərhələdə mümkündür?
A) II-III

B) III-IV

C) IV

D) I-II


E) III

Bəd xassəli şişlərin radikal müalicəsi, yəni şişin ətraf toxumalar və limfa düyünləri ilə birlikdə götürülməsi metastaz yaranmadıqda aparılmalıdır. I stadiyada metastaz yoxdur, II stadiyada isə yaxın (ətraf) limfa düyünlərində olduğuna görə bədxassəli şişlərin radikal müalicəsi I-II stadiyada mümkündür.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 163
749) Kalkulyoz xolesistitdə ağrı necə başlayır?
A) Sağ qabırğaaltında daimi ağrılarla

B) Göbək nahiyəsində küt ağrılarla

C) Sol qalça nahiyəsində küt ağrılarla

D) Sağ qalça çuxurunda qəfləti ağrılarla

E) Sağ qabırqaaltında qəfləti ağrılarla

Xolesistit öd kisəsinin iltihabi xəstəliyidir. Kalkulyoz xolesistit isə öd kisəsində daşların olması ilə gedən iltihabi xəstəlikdir. Öd kisəsi sağ qabırğa altında yerləşir. Daşlı və ya kolkulyoz xolesistitdə tutmaşəkilli, şiddətli, qəfləti ağrılar sağ qabırğa altında başlayır.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 234
750) Plantoqrafiya üsulu ilə nəyi öyrənirlər?
A) Ağ ciyərlərin həyat tutumunu

B) Köklük dərəcəsini

C) Ətrafların ölçülərini

D) Yastı pəncərələri

E) Su-duz balansını

Plantoqrafiya üsulu ilə yastı pəncəliliyə müəyyən edirlər.Bunun üçün ayaqların altı asan yuyulan qara rənglərlə rənglənib ağ kağız üzərinə qoyulur.Sonra dərəcələrini həkim müəyyən edir.


Ədəbiyyat:A.A.Mixaylov.Feldşerin məlumat kitabı 2-ci cild.Moskva-1990.Səh(67)
751) Mexaniki antiseptikaya aiddir:
A) Yaraya sarğı qoyulması

B) Yaraların I-li cərrahi işlənməsi

C) Eyni qrupdan qan köçürmək

D) Yaraya bakteriofaq vurmaq

E) Yaraların spirtlə dezinfeksiyası

Bütün təsadüfi yaralar mikrobla çirkləndiyinə görə 12 saatdan gec olmayaraq I-li cərrahi işlənməlidir (üz, boyun və əldən başqa). İşlənmə əl və alətlərlə aparıldığına görə bu üsul mexaniki işlənmə adlanır.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 343
752) Uzunmüddətli sıxılma sindromu zamanı ilk yardıma aid olmayan əlamət hansıdır?
A) Ağrısızlaşdırıcı maddələrin təyini

B) Sedadiv maddələrin təyini

C) Zədələnmiş ətrafın immobilizasiyası

D) Ətrafların qızdırılması

E) Turnanın qoyulması

Ətrafların qızdırılması uzun müddətli sıxılma sindromu zamanı aparılan ilk yardıma aid deyil. Ətrafların qızdırılması zamanı sıxılmış toxumalarda yığılmış toksinlər qana sorularaq intoksikasiya yaratdığı üçün qətiyyən ətrafı qızdırmaq olmaz.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 344
753) Yumşaq toxumaların zədələnməsində ilk yardım hansıdır?
A) Soyuq və aseptik sarğı qoymaq

B) Massaj etmək

C) Kəsik aparmaq

D) İsti qoymaq

E) Kompress etmək

Yumşaq toxumaların zədələnməsində hematoma yaranmasın deyə həmin nahiyyəyə soyuq (buz qovuğu,soyuq kompres) və zədələnmiş dəri örtüyündən daxilə infeksiya keçməməsi üçün sarğı qoymaq lazımdır.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.366
754) Körpücük sümüyü zədələnmələrində hansı sarğıdan istifadə olunur?
A) Dezo sarğısı

B) Səkkizvari sarğı

C) T-şəkilli sarğı

D) Sürünən sarğı

E) Tısbağavari sarğı

Körpücük sümüyü zədələnmələrində “Dezo” sarğısından istifadə olunur.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 298
755) Çanaq zədələnmələri zamanı xəstə hansı vəziyyətdə daşınmalıdır?
A) Qurbağa vəziyyəti

B) Qarın üstə

C) Arxası üstə

D) Yarım oturmuş

E) Üzü üstə

Çanaq zədələnmələrində xəstə arxası üstə ayaqlar aralanmış, ayaqlar arasına yumşaq döşəkcə qoyularaq (qurbağa vəziyyəti) daşınmalıdır.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 300.
756) Tısbağavari sarğı yuxarı ətrafın hansı zədələnmələrində qoyulur?
A) Ələ

B) Dirsək nahiyyəsinə

C) Bazu nahiyyəsinə

D) Mil bilək oynağı nahiyyəsinə

E) Barmaqlara

Tısbağavari sarğı yuxarı ətrafın dirsək oynağı zədələnmələrində qoyulur.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 310
757) “Diterexs” şinası ilk yardım kimi hansı sınıqlarda qoyulur?
A) Qabırğa sınıqlarında

B) Onurğa sınıqlarında

C) Çanaq sınıqlarında

D) Yuxarı ətraf sınıqlarında

E) Aşağı ətraf sınıqlarında

“Diterexs” şinası 3 hissədən ibarətdir: Birinci boyuna müvafiq qoltuq altı şuxura yerləşdirilərək tış tərəfdən, ikinci hissə qasıq nahiyyəsinə, üçüncü hissə isə ayaq nahiyyəsinə təsbit edilir. İlk yardım kimi aşağı ətraf sınaqlarında qoyulur.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 312
758) Sınıqlar zamanı şokun profilaktikası üçün həkimə qədər ilk yardım zamanı nə etmək olmaz?
A) Soyuq qoymaq

B) Xəstəni hərəkət etdirmək

C) Ağrıkəsicilərin tətbiqi

D) Xəstənin immoblizasiyası

E) Qanaxmanı dayandırmaq

Sınıqlar zamanı şokun profilaktikası üçün ilk yardımda xəstəni hərəkət etdirmək olmaz.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 289
759) Diz oynağının əzilməsində ilk yardım hansıdır?
A) Isti qoymaq

B) Hərəkət etdirmək

C) Maye içizdirmək

D) Soyuq və sıxıcı sarğı qoymaq

E) Massaj etmək

Diz oynağının əzilmələrində hematoma əmələ gəlməsin deyə ilk yardım kimi soyuq və sıxıcı sarğı qoymaq lazımdır.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 301
760) Aşağı ətrafların borulu sümüklərinin sınığı zamanı hadisə yeridə ilk yardım nədən ibarətdir?
A) Sınıq nahiyyəsinin ağrısızlaşdırmaq

B) Sınıq fraqmentlərinin repozisiyası

C) Ətrafı nəqliyyat şinası ilə immobilizasiya

D) Xəstəyə qurbağa vəziyyəti vermək

E) Narkotik vurmaq

Borulu sümüklərin sınığı varsa hadisə yerində ətrafı nəqliyyat şinası və əl altında olan vasitəsi ilə immoblizasiya etmək lazımdır.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 301
761) Hansı sarğı növü paltar və ayaqqabı üzərindən qoyulur?
A) Plastırlı sarğılar

B) Nəqliyyat şinası ilə sarğılar

C) Yapışqanlı sarğılar

D) Gips sarğıları

E) Bint sarğıları

Ayaqqabı və paltarı soyundurduqda sınmış sımük fraqmentlərinin yerini dəyişməməsi üçün nəqliyyat şinası ilə sarğılar ayyaqabı və paltar üzərindən qoyulur.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 312
762) Qanəvəzediciləri köçürülərkən hansı fəsadlar törənir?
A) Pirogen reaksiya

B) Sadalananların hamısı

C) Toksiki reaksiya

D) Yerli reaksiya

E) Allergik reaksiya

Qanəvəzediciləri köçürülərkən orqanizmdə allergik,pirogen toksiki reaksiyalar və inyeksiya nahiyyəsində müxtəlif yerli reaksiyalar yarana bilər.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 354
763) Bioloji antiseptikaya hansı aiddir?
A) Zərdabların vurulması

B) Hidrogen-peroksiddən istifadə

C) Drenajların qoyulması

D) Yaraların I-li cərrahi işlənməsi

E) Sulfanilamidlərdən istifadə

Zərdablar canlı orqanizmdən alındığına görə onlardan istifadə bioloji antiseptikaya aiddir.


Ədəbiyyat: H.Sultanov. “Cərrahiyyə”. Səh. 19
764) Fiziki antiseptikaya hansı aiddir?
A) Furasillindən istifadə

B) Zərdablardan vurulması

C) Antibiotiklərin vurulması

D) Yaraların drenajlanması

E) Yaraların spirtlə işlənməsi

Yaraların drenajlanması fiziki antiseptikaya aiddir. Drenajlar vasitəsilə yara möhtəviyyatı xaric edilir.


Ədəbiyyat: H.Sultanov. “Cərrahiyyə”. Səh. 19
765) Əl barmaqlarının zədələnmələri zamanı hansı sarğı növündən istifadə olunur?
A) Tısbağavari

B) Xaçvari

C) Cəngavər əlcəyi

D) Sünbülvari

E) İlanvari

Əl barmaqları zədələnərkən bütün barmaqları sarımaq üçün “Cəngavər əlcəyi” formasında sarğıdan istifadə olunur.


Ədəbiyyat: H.Sultanov. “Cərrahiyyə”. Səh. 97
766) Diz oynağının zədələnməsi zamanı hansı sarğı qoyulur?
A) Sürünən sarğı

B) Səkkizvari sarğı

C) Spiralvari sarğı

D) T-şəkilli sarğı

E) Tısbağavari sarğı

Diz oynağının zədələnməsi zamanı tısbağavari sarğı qoyulur. Bu sarğının 2 forması mövcuddur: yaxınlaşan və uzaqlaşan.


Ədəbiyyat: H.Sultanov. “Cərrahiyyə”. Səh. 97
767) Təxirəsalınmaz əməliyyatdan əvvəl sanitar işlənmə harada aparılır?
A) Əməliyyat stolunda aparılır

B) Aparılmır

C) Əməliyyatdan əvvəl sanitar otağında aparılır

D) Əməliyyat ərəfəsində aparılır

E) Bir gün əvvəl aparılır

Təxirəsalınmaz əməliyyatda əməliyyat sahəsinin təmizlənməsi əməliyyat stolununda aparılır.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.
768) Bint sarğısı qoymazdan əvvəl tibb işçisi nəyə nəzər yetirməlidir?
A) Nəbzin sayına

B) Tənəffüs aktlarının sayına

C) Bədənin hərarətinə

D) Patoloji prosesin xarakterinə

E) Arterial təzyiqə

Bint sarğısı qoymamışdan əvəl tibb bacısı patoloji prosesin xarakterinə fikir verməlidir.


Ədəbiyyat: H.Sultanov. “Cərrahiyyə”.1997 Səh. 97
769) Inhalyasion anesteziyada dərman maddələri hara yeridilir?
A) Dəri altına

B) Əzələ daxilinə

C) Dil altına

D) Selikli qişalara

E) Tənəffüs yollarına

İnhalyasion anesteziyada dərman maddələri tənəffüs yollarına narkoz aparatı vasitəsilə yeridilir.Bu zaman qaz və ya maye halında olan anestetik maddələrdən istifadə olunur.Ümumi anesteziyada dərman maddələri tənəffüs yolları ilə yeridilərək xəstənin mərkəzi sinir sisteminin funksiyası müvəqqəti tormozlandırılır.


Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина «Травматология для медицинских колледжей», Феникс, 2007 стр-207
770) Punksiya nədir?
A) Dərin yaraların və boşluqların antiseptik maddələrlə yuyulması

B) Dərman maddələrinin periferik venalara yeridilməsi

C) Boşluqların, orqan və toxumaların yoğun iynə və ya troakarla deşilməsi

D) Boşluqlu orqanlara süni fistulanın qoyulması

E) Boşluqlara,orqan və toxumalara rezin borunun yeridilməsi

Punksiya boşluqların,orqan və toxumaların yoğun iynə və ya troakarla deşilməsidir.Tibb bacısı xəstəni proseduraya hazırlayır,punksiya zamanı ona verilən vəziyyəti müəyyən edir,lazımı alətləri,dərman maddələrini hazırlayır,həkimə manipulyasiya zamanı kömək edir.


Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.101
771) Qastrostoma ətrafındakı dərini qorumaq məqsədi ilə nədən istifadə olunur?
A) Yod

B) Vazelin yağı

C) Kamfora spirti

D) Brilliyant yaşılı

E) Lassar pastası

Qastrostomadan xaric olan möhtəviyyatın qıcıqlandırıcı təsirini nəzərə alaraq hər dəfə sarğı zamanı stoma ətrafı dəri xüsusi pasta-lassar pastası ilə işənilir.Bu pasta iltihab əleyhinə təsirə malikdir.Prosedura zamanı stoma ətrafı dəri 0.1-0.5%-li kalium –permanqanat məhlulunda isladılmış kürəciklə işlənilir və sonra quru steril kürəciklə qurudulur.Steril şpatel vasitəsi ilə lassar pastası 0.5 sm. qalınlıqda dəriyə sürtülür.


Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.403
772) Kolostomalı xəstələrdə meteorizmin qarşısını almaq məqsədilə tibb işçisi xəstəyə nəyi məsləhət görür?
A) Ədviyyatlı qidaların qəbulu

B) Aktivləşmiş kömürün qəbulu

C) Hisə verilmiş qidaların qəbulu

D) Süd məhsullarının qəbulu

E) Mineral suların qəbulu

Kolostomalı xəstələrdə meteorizmin qarşısını almaq məqsədilə tibb bacısı xəstəyə aktivləşmiş kömürü və ya çobanyastığı dəmləməsini qəbul etməyi məsləhət görür.


Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.373
773) Əməliyyat sahəsi nə ilə işlənilir?
A) 96%-li spirt

B) 33%-li hidrogen peroksid

C) 5%-li kalium permanqanat

D) 1:5000 furasilin

E) 0.5%-li xlorheksidin biqlyukonat

Əməliyyat sahəsi cərrahın işlədiyi nahiyə olduğu üçün steril olmalıdır. .Əməliyyat sahəsi tükdən təmizləndikdən sonra antiseptik məhlullarla-xlorheksidin biqlyukonat,yodonat və yodopironla işlənilir.Xlorheksidin biqlyukonat 20%-li sulu məhlul şəklində buraxılır.Əməliyyat sahəsinin işlənməsi üçün preparat 1:40 nisbətində 70%-li spirtdə həll olunaraq 0.5%-li spirtli məhllu hazırlanır.


Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.97
774) Immobilizasiya nədir?
A) Bədənin zədələnmiş hissəsini hərəkətsizləşdirmək

B) Zədələnmiş nahiyəyə dərman maddəsini yeritmək

C) Zədənənmiş nahiyədə sklet dartması həyata keçirmək

D) Zədənənmiş nahiyəyə buz qoymaq

E) Zədənənmiş nahiyədə əməliyyat aparmaq

İmmmobilizasiya-müxtəlif əşyaların köməyi ilə bədənin zədələnmiş hissəsini hərəkətsizləşdirməkdir.İmmobilizasiyadan sümük sınıqlarında,çıxıqlarda, oynaqların zədələnməsində, sinirlərin, damarların və yumşaq toxumaların geniş yaralanmalarında, ətraflarda gedən iltihabı prosseslərdə istifadə olunur.


Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.179
775) Nəqliyyat immobolizasiyasında nədən istifadə olunmur?
A) Kramer şinası

B) Pnevmatik şina

C) Diterixs şinası

D) Beler şinası

E) Ləçəkvari sarğı

İmmobilizasiya iki cür olur:nəqliyyat və müalicəvi.Nəqliyyat immobilizasiyası xəstənin daşınması zamanı bədənin zədələnmiş hissəsinə və ya zədələnmiş orqana müvəqqəti olaraq maksimum sakitlik vermək deməkdir.Nəqliyyat immobilizasiyası ləçəkvari sarğının, pnevmatik şinanın,Kramer şinası,Diterixs şinasının,bəzən isə əl altında olan vasitələrin-taxta,karton parçasının köməyi ilə həyata keçirilir.Beler şinasından isə nəqliyyat immobilizasiyasında yox,müalicəvi immobilizasiyada istifadə olunur.


Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.174
776) Sorulmayan sintetik tikiş materialı hansıdır?
A) Poliqlekapron

B) Lavsan

C) Ketqut

D) Tantal

E) İpək

Sorulmayan tikiş materialları təbii və sintetik mənşəli olur.Təbii mənşəli sorulmayan tikiş materiallarına ipək,pambıq saplar aiddir.Sintetik mənşəli tikiş materialına lavsan,neylon,dakron,poliester,poliamid aiddir.Bu tikiş materialları əməliyyatdan 5-8 gün sonra sökülür.


Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.118
777) Sorulan təbii tikiş materialı hansıdır?
A) Poliester

B) Neylon

C) Lavsan

D) Ketqut

E) İpək

Sorulan tikiş materialları təbii və sintetik mənşəli olur.Təbii mənşəli tikiş materialına sadə və xromlaşmış ketqut;sintetik mənşəli tikiş materialına poliqlekapron,polidiaksananon,turş poliqlikol aiddir.Bu tikiş materiallarını sökmək lazım deyil.Onlar orqanizmdə 40-90 gün müddətinə fermentativ təsirə məruz qalaraq sorulur.


Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.118


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,42 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə