Fenn: 0527 KonfliktologiyaYüklə 0,52 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/8
tarix22.04.2017
ölçüsü0,52 Mb.
#15373
  1   2   3   4   5   6   7   8

Test: AAA_0527#01#Q15#01 Eduman

Fenn: 0527 Konfliktologiya

Sual sayi: 600

1) Sual:Ambivelent şәxslәr arası konflikt hansıdır?

A) obyektin seçimi ilә bağlı olan konflikt

B) mәhkәmә ilә nәticәlәn münaqişә

C) әdalәtsiz münaqişә

D) müştәrәk münaqişә

E) maddi münaqişә

2) Sual:Münaqişәlәrin qarşılıqlı asanlaşdırılması prosesi necә adlanır?

A) fasilitasiya

B) sinxronizasiya

C) appensepsiya

D) mediosiya

E) kommunikasiya

3) Sual:Hansı hallarda mediatora müraciәt etmәk lazımdır?

A) әgәr tәrәflәr bütün imkanlardan istifadә etmәyiblәrsә

B) hadisәlәri fәrqli yozularsa

C) әgәr bir tәrәfә ciddi ziyan dәyibsә

D) әgәr hәr iki tәrәfә ziyan dәyibsә

E) hәr iki tәrәf razıdırsa

4) Sual:Hansı hallarda yeni konflikt halı yüksәlmir?

A) konfliktә geniş insan qrupu qoşulmadıqda

B) yenilәnmә prosesi sürәtli olanda

C) radikal dәyişiklik baş verәndә

D) yenilik geniş miqyaslı olanda

E) qruplar arasında mәlumat artanda

5) Sual:Bir qrupun münaqişәli davranışı necә adlanır?

A) kütlә effekti

B) sosial yoluxma effekti

C) sosial effekt

D) anonim effekt

E) tәbii effekt

6) Sual:İnsanın müxtәlif növ münaqişәlәrdә özünü biruzә verәn tәbii tәcavüzkarlığı haqqında fikir

...... aiddir?

A) sosial­darvinizm konsepsiyasına

B) K.Marksın münaqişә haqqında nәzәriyyәsinә

C) Georq Zimmelin münaqişә haqqında nәzәriyyәsinә

D) Talkott Parsonsun sosial fәaliyyәt nәzәriyyәsinә


E) Ralf Darendorfun cәmiyyәtin münaqişәli modeli

7) Sual:Cәmiyyәtin münaqişәsiz modeli ..... aiddir.

A) Talkott Parsonsun sosial fәaliyyәt nәzәriyyәsinә

B) K.Marksın münaqişә haqqında nәzәriyyәsinә

C) Georq Zimmelin münaqişә haqqında nәzәriyyәsinә

D) sosial­darvinizm konsepsiyasına

E) Luis Kozerin pozitiv­funksional münaqişә konsepsiyasına

8) Sual:Qrupun psixologiyasının dinamik elementlәri:

A) qrupun tәlәblәri, maraqları, әhvalı vә fikirlәri

B) qrupun psixi xüsusiyyәti, mentalitetin xüsusiyyәtlәri

C) qrupun adәt vә әnәnәsi

D) milli maraq

E) insan birliklәri

9) Sual:Münaqişәyә gәtirib çıxaran söz, hәrәkәt (vә ya hәrәkәtsizlik).

A) konflitogen

B) toqquşma

C) münaqişәli vәziyyәt

D) eskalasiya

E) stress

10) Sual:İstәnilәn birliklәrin yaradıcı mahiyyәti vә sәrbәstlik imkanı, hәmçinin ictimai problemlәrә

nәzarәtә vә rasional yiyәlәnmәyә çağırış mәhz münaqişәdә yerlәşir. fikri kimә mәxsusdur?

A) Ralf Darendorf

B) Karl Marks

C) Georq Zimmel

D) Talkott Parsons

E) Luis Kozer

11) Sual:Münaqişәnin ümumiliyi vә hәrtәrәfliyi haqqında vә individ vә qruplar arasında münaqişәlәr

vә yaşama uğrunda mübarizәnin,ictimai inkişaf prosesini tәmin edәrәk, cәmiyyәtdә tarazlığa imkan

yaratması haqqında tezis kimә mәxsusdur.

A) Gerbert Spenser

B) Ralf Darendorf

C) Talkott Parsons

D) Karl Marks

E) Luis Kozer

12) Sual:Münaqişә, hәtta onda iştirak edәn tәrәflәrdәn birinin mәhv olması ilә nail olunursa,

özünәmәxsus birliyә çatmaq üçün yoldur – fikrinin müәllifi:

A) Georq Zimmel

B) Karl Marks

C) Ralf Darendorf

D) Talkott ParsonsE) Luis Kozer

13) Sual: Ekstaza çatmış insanlar özlәrinә zәncirlәrlә fәdakarcasına әzab verirlәr, paltarlarını cırırlar,

әldәn düşәnә qәdәr, bәzәn ölәnә qәdәr rәqs edirlәr, dayanma güclәri yoxdur. bu ..... dәstәdir

A) ekstatik

B) okkazional

C) ekspressiv

D) konvensial

E) ektremist

14) Sual:Qәfil baş verәn küçә hadisәsinә görә yığışan insan toplusu ( maymaqlar ), hakim emosiya –

maraq. bu ... dәstәdir

A) okkazional

B) konvensial

C) ekspressiv

D) ekstatik

E) beynәlminәl

15) Sual:Münaqişәnin müsbәt funksiyaslarını mütlәqlәşdirәn nәzәriyyәçi.

A) Luis Kozer

B) Karl Marks

C) Georq Zimmel

D) Talkott Parsons

E) Ralf Darendorf

16) Sual:Münaqişәnin mәnbәyini cәmiyyәtin özünün yanlış quruluşunda (birinin әmәyinin nәticәsini

başqaları tәrәfindәn mәnimsәnilmәsinә imkan yaradan quruluş) görәn nәzәriyyә.

A) Karl Marksın münaqişә haqqında nәzәriyyәsi

B) Georq Zimmelin münaqişә haqqında nәzәriyyә

C) Talkot Parsonsun sosial fәaliyyә nәzәriyyәsi

D) sosial­darvinizm konsepsiyası

E) Yunqun teoremi

17) Sual:Münaqişә:

A) müәyyәn әlaqә vә qarşılıqlı әlaqәdә olan iki vә ya daha çox sosial subyektlәrin (individ, qrup,iri

cәmiyyәtlәr) bir birinә zidd yönәlmiş istәklәrinin, ehtiyaclarının, maraqlarının gәrginlәşmә

mәrhәlәsinә çatan açıq toqquşmasıdır

B) müәyyәn әlaqә vә qarşılıqlı әlaqәdә olan iki sosial subyektin bir birinә zidd yönәlmiş istәklәrinin,

ehtiyaclarının, maraqlarının toqquşmadır.

C) müәyyәn әlaqә vә qarşılıqlı әlaqәdә olan iki sosial subyektin (individ, qrup, iri cәmiyyәtlәr) eyni

mәcraya yönәlmiş istәklәrinin, ehtiyaclarının, maraqlarının açıq toqquşmasıdır

D) maraqların toqquşmasıdır

E) sosial maraqdır

18) Sual:Hәr bir sosial qrupun qarşısına çıxan digәr sosial qrupu özünә tabe etmәk cәhdi, әsarәt vә

ağalığa can atması әsas sosial qanundur. Bu fikirlәrin müәllifi kimdir?A) Lyudviq Qumiloviç

B) Ralf Darendorf

C) Talkott Parsons

D) Karl Marks

E) Luis Kozer

19) Sual:Konfliktologiya:

A) münaqişәlәrin yaranması vә inkişafının qanunauyğunluqları vә mexanizmlәri, hәmçinin onları

idarә etmәnin prinsip vә texnologiyaları haqqında mәlumat sistemidir

B) münaqişәlәri öyrәnәn vә onların yoluna qoyulması vә hәll olunması üsullarını axtaran elmdir

C) münaqişәlәr vә onların hәlli üsulları haqqında mәlumat sistemidir

D) münaqişәlәrin yaranması vә nizama salınmasının mexanizmlәri haqqında elmdir

E) cәmiyyәtdә mübahisәlәr haqqında elmdir

20) Sual:Konfliktologiya:

A) münaqişәlәrin yaranması vә inkişafının qanunauyğunluqları vә mexanizmlәri, hәmçinin onları

idarә etmәnin prinsip vә texnologiyaları haqqında mәlumat sistemidir

B) münaqişәlәri öyrәnәn vә onların yoluna qoyulması vә hәll olunması üsullarını axtaran elmdir

C) münaqişәlәr vә onların hәlli üsulları haqqında mәlumat sistemidir

D) münaqişәlәrin yaranması vә nizama salınmasının mexanizmlәri haqqında elmdir

E) cәmiyyәtdә mübahisәlәr haqqında elmdir

21) Sual:İctimai münaqişә sosial sistemin mövcud olmasında hәr hansı bir patologiya kiminәzәrdәn

keçirilir – fikrinin müәllifi kimdir?

A) Talkott Parsons

B) Karl Marks

C) Georq Zimmel

D) Ralf Darendorf

E) Luis Kozer

22) Sual:............ münaqişәsindә kompromissә gәlmәk mümkün deyil.

A) dәyәrlәrin

B) maraqların

C) ehtiyatların

D) norma vә davranış qaydalarının

E) individlәrin

23) Sual:İctimai münaqişәlәrin mәnbәyi ictimai hәyatın formaları vә cәmiyyәti tәşkil edәn individlәr

arasında ziddiyyәtlәrdir. bu fikrin müәllifi kimdir?

A) Georq Zimmel

B) Karl Marks

C) Talkott Parsons

D) Ralf Darendorf

E) Luis Kozer

24) Sual:Kim ilk dәfә bildirdi ki, münaqişә hesab etdiyimiz kimi iki deyil, üç tәrәfi cәlb edir?A) Georq Zimmel

B) Karl Marks

C) Talkot Parsons

D) Ralf Darendorf

E) Luis Kozer

25) Sual:İctimai münaqişә sosial sistemin mövcud olmasında hәr hansı bir patologiya kiminәzәrdәn

keçirilir – fikrinin müәllifi kimdir?

A) Talkott Parsons

B) Karl Marks

C) Georq Zimmel

D) Ralf Darendorf

E) Luis Kozer

26) Sual:Kim razılaşma vә nizama salma yolu ilә münaqişәnin öhdәsindәn gәlirsә, tarixin ritmini öz

nәzarәti altına götürür. Bu imkanı әldәn buraxan isә hәmin ritmi özünә rәqib tutur.

A) Ralf Darendorf

B) Karl Marks

C) Georq Zimmel

D) Talkott Parsons

E) Luis Kozer

27) Sual:Kim razılaşma vә nizama salma yolu ilә münaqişәnin öhdәsindәn gәlirsә, tarixin ritmini öz

nәzarәti altına götürür. Bu imkanı әldәn buraxan isә hәmin ritmi özünә rәqib tutur.

A) Ralf Darendorf

B) Karl Marks

C) Georq Zimmel

D) Talkott Parsons

E) Luis Kozer

28) Sual:Status­kvoya, ictimai nizam­intizama, konsensusa, sosial inteqrasiya vә birliyә, hәmrәyliyә,

ehtiyacların tәmin edilmәsinә vә aktuallığa meyllilik hansı cәrәyana aiddir?

A) T.Parsonsun sosial fәaliyyәt nәzәriyyәsi

B) K.Marksın münaqişә haqqında nәzәriyyәsi

C) sosial­darvinizm konsepsiyası

D) L.Kozerin pozitiv­funksional münaqişә konseosiyası

E) R.Darendorfun cәmiyyәtin münaqişә modeli

29) Sual:Kim ilk dәfә bildirdi ki, münaqişә hesab etdiyimiz kimi iki deyil, üç tәrәfi cәlb edir?

A) Georq Zimmel

B) Karl Marks

C) Talkot Parsons

D) Ralf Darendorf

E) Luis Kozer


30) Sual:İlk Beynәlxalq münaqişәlәrin hәlli mәrkәzi harada yaranıb

A) Avstraliyada

B) Rusiyada

C) Amerikada

D) Almaniyada

E) İsraildә

31) Sual:Konfliktologen nәdir?

A) konflikt yarada bilәcәk söz vә ya hәrәkәt

B) tәsir

C) güzәşt

D) tәzyiq

E) anlaşma

32) Sual:Ekstroversiya vә introversiya fәrziyәsi kimindir?

A) K.Yung

B) Z. Freyd

C) A. Adler

D) M. Veber

E) F. Engils

33) Sual:Ekzistensial dixotomiya fәrziyәsi kimindir?

A) E. From

B) K. Levin

C) A. Aber

D) M. Veber

E) X. Kornelius

34) Sual:Motivasiya. Hәvәslәndirici konflikt fәrziyәsi kimә aiddir?

A) K. Levin

B) A. Ader

C) Ә.From

D) M. Veber

E) K. Tomas

35) Sual:Status­kvoya, ictimai nizam­intizama, konsensusa, sosial inteqrasiya vә birliyә, hәmrәyliyә,

ehtiyacların tәmin edilmәsinә vә aktuallığa meyllilik hansı cәrәyana aiddir?

A) T.Parsonsun sosial fәaliyyәt nәzәriyyәsi

B) sosial­darvinizm konsepsiyası

C) L.Kozerin pozitiv­funksional münaqişә konseosiyası

D) R.Darendorfun cәmiyyәtin münaqişә modeli

36) Sual:Münaqişәnin әsas funksiyalarından biri olan inteqrasiyanın müsbәt xüsusiyyәti.

A) şәxsiyyәtlәrarası vә qruplar arası münasibәtlәrdә gәrginliyin aradan qaldırılması, әmәkdaşların

fәrdi vә kollektiv maraqlarının uyğunlaşdırılması, formal vә qeyri­formal qrupların yaradılması vә


birlәşdirilmәsi, ümumi maraqların dәrinlәşdirilmәsi vә stabillәşdirilmәsi

B) yüksәk dinamika vә sәfәrbәrliyә malik olan әmәkdaşların qarşılıqlı әlaqәyә sövq edilmәsi

C) hәll edilmәyәn problemlәrin üzә çıxarılması vә xidmәt fәaliyyәtә tәşviq edilmәsi

D) әmәyin mühafizәsi vә şәrtlәrindә qüsurların aşkar edilmәsi

E) kollektivin ehtiyaclarının, maraqlarının vә dәyәlәrinin hәyata keçirilmәsi

37) Sual:Hәr bir sosial qrupun qarşısına çıxan digәr sosial qrupu özünә tabe etmәk cәhdi, әsarәt vә

ağalığa can atması әsas sosial qanundur. Bu fikirlәrin müәllifi kimdir?

A) Lyudviq Qumiloviç

B) Ralf Darendorf

C) Talkott Parsons

D) Karl Marks

E) Luis Kozer

38) Sual: Konfliktogen nәdir:

A) münaqişәyә sәbәb ola bilәcәk sözlәr, ifadәlәr, hәrәkәtlәr (vә ya hәrәkәtsizlik

B) münaqişәnin tәzahürüdür

C) şәxsiyyәtin sosial statusuna әsaslanan münaqişәnin sәbәbi

D) münaqişәnin hәllindәn sonra şәxsin vәziyyәti

E) münaqişәdә şәxslәrin davranış tәrzi

39) Sual: Münaqişәnin sәbәbidir:

A) münaqişәyә zәmin yaradan vә qarşılıqlı sosial әlaqәdә olan subyektlәrin müәyyәn şәrtlәrlә

fәaliyyәti zamanı münaqişәni müәyyәn edәn hadisәlәr, faktlar, şәrtlәr

B) Qarşılıqlı sosial әlaqәdә olan subyektlәrin bir­birinә zidd әsasları

C) münaqişәni yaradan hadisәlәrin gedişatı

D) Aralarında real qarşıdurmaya şәrait yaradan qarşılıqlı sosial әlaqәdә olan subyektlәrin fәaliyyәti

nәticәsindә yığılan ziddiyyәtlәr

E) münaqişәnin yaranma sәbәbi

40) Sual:Münaqişә şәraiti:

A) Qarşılıqlı sosial әlaqәdә olan subyektlәr arasında qarşıdurmaya zәmin yaradan ziddiyyәtlәr

toplusudur

B) Qarşılıqlı sosial әlaqәdә olan subyektlәrin maraqlarının tәsadüfәn toqquşmasıdır

C) Qarşılıqlı sosial әlaqәdә olan subyektlәr arasında münasibәtlәrin aydınlaşdırılmasına yönәlmiş

qarşıdurma prosesidir

D) münaqişәnin sәbәbidir

E) münaqişәnin inkişaf mәrhәlәsidir

41) Sual:Aşağıdakı alimlәrdәn hansı münaqişәdә fәrdin davranış strategiyasının ikiölçülü modelini

işlәyib hazırlamışdır?

A) K.Tomas vә R.Killmen

B) X.Kornelius, Ş.Feyr

C) D.Skott vә Ç.Likson

D) M.Doyç vә D.Skott

E) R.Fişer vә U.Yuri


42) Sual:Münaqişәdә şәxsin davranış modelinin әsas modellәri:

A) konstruktiv, destruktiv, conformist

B) konstruktiv, rasional, destruktiv

C) kompromis, mübarizә, әmәkdaşlıq

D) rasional, irrasional, conformist

E) mübarizә, güzәştә getmә, kompromis

43) Sual:Münaqişәnin hәlli üçün şәrtlәr:

A) münaqişәnin kifayәt qәdәr yetişkinliyi, münaqişә subyektlәrinin onun hәllinә tәlәbatı,

münaqişәnin hәlli üçün lazımlı resurs vә vasitәlәrin mövcudluğu

B) münaqişәnin kifayәt qәdәr yetişkinliyi, münaqişә tәrәflәrindәn birinin yüksәk nüfuza sahib olması

C) münaqişәnin hәlli üçün lazımlı resurs vә vasitәlәrin mövcudluğu, münaqişә subyektlәrinin onun

hәllinә tәlәbatı, kollektiv fәaliyyәt forması

D) münaqişә tәrәflәrindәn birinin yüksәk nüfuza sahib olması

E) kollektiv fәaliyyәt forması, qrupda liderlik

44) Sual:Münaqişәdә rasional (sәmәrәli) davranış texnologiyası nәdir:

A) öz emosiyaları üzәrindә nәzarәtә әsaslanan münaqişәlәrin qarşılıqlı konstruktiv tәsirini tәmin

etmәyә yönәlmiş psixoloji korreksiya üsulları toplusudur

B) Rәqibә qarşı münaqişә zamanı öz mәqsәdlәrini reallaşdırmağa imkan verәn vasitәlәr toplusu

C) mәharәtlә istifadәsi digәr şәxsdә mövcud olan istәklәriylә üst­üstә düşmәyәn niyyәtlәrinin gizli

şәkildә oyanmasına gәtirib çıxaran psixoloji tәsir növü

D) Danışıqlar prosesindә yüksәk mәnlik hissinin saxlanması

E) Rәqibin emosional davranışlarına sakit reaksiya göstәrilmәsi

45) Sual:Ünsiyyәtin kommunikativ aspekti partnyorların hansı mәqsәdlә ünsiyyәtini әks etdirir?

A) mәlumat mübadilәsi

B) mehriban qarşılıqlı münasibәtlәrin qurulması

C) qarşlıqlı anlaşmaya nail olmaq

D) әlaqә mövzusunu genişlәndirmәk

E) ünsiyyәt mövzusunu genişlәndirmәk

46) Sual:Davranış xarakteristikasına görә münaqişә fәrdinin tipini müәyyәn edin: diqqәt mәrkәzindә

olmaq istәyir, müxtәlif şәraitlәrә yaxşı uyğunlaşır, fәaliyyәtini planlaşdırır, çox diqqәtlidir,

müntәzәm işdәn qaçır:

A) göstәrişli tip

B) rigid tip

C) idarә olunmaz tip

D) yüksәk dәqiqli tip

E) münaqişәsiz tip

47) Sual:İkiölçülü modelә görә münaqişәdә fәrdin neçә davranış stretegiyası var?

A) 5


B) 1

C) 2


D) 3

E) 4


48) Sual: Konfliktologiya әdәbiyyatında danışıqlar prosesindә davranış modelinin neçә modeli

fәrqlәndirilir?

A) 4

B) 1


C) 2

D) 3


E) 5

49) Sual:Aşağıda göstәrilәn qәzәbdәn xilas olma üsullarından hansı D.Skott tәrәfindәn işlәnib

hazırlanmışdır?

A) vizuallaşma, “yerә enmә”, proyektlәşdirmә, auranın tәmizlәnmәsi

B) vizuallaşma, sublimasiya, proyektlәşdirmә, “yerә enmә

C) reqressiya, sublimasiya, vizuallaşma

D) vizuallaşma, tәmkinlilik, sublimasiya, auranın tәmizlәnmәsi

E) sublimasiya, rasionallaşma, reqressiya, vizuallaşma

50) Sual:Münaqişәlәrin idarә olunması nәdir

A) Münaqişәyә daxil olan sosial sistemin tәrәqqisi vә ya dağıdılması mәqsәdilә onun dinamikasına

mәqsәdyönlü, obyektiv qanunlarla şәrtlәndirilmiş tәsir

B) münaqişәnin dinamikasına mәqsәdyönlü şәkildә tәsir etmәk

C) Gәrginliyi azaltmaq mәqsәdilә münaqişә tәrәflәrinә mәqsәdyönlü şәkildә tәsir etmәk

D) Gәrginliyi azaltmaq mәqsәdilә münaqişә tәrәflәrinә münaqişә vәziyyәtinin yaranması prosesinә

mәqsәdyönlü, obyektiv qanunlarla şәrtlәndirilmiş şәkildә tәsir

E) münaqişә tәrәflәrinin sәbәblәrinә mәqsәdyönlü tәsir

51) Sual: әmr, tәhdid, irad, tәnqid, ittiham, istehza – konfliktogenlәrin hansı növünә aiddir:

A) mәnfi münasibәt

B) tәkәbbürlü münasibәt

C) tәrbiyәvi münasibәt

D) etik qaydaların pozulması

E) qeyri – düzgün vә sәmimiyyәtsiz

52) Sual:Münaqişәlәrin idarә olunmasının mәzmununa aiddir:

A) proqnozlaşdırma, xәbәrdarlıq (stimullaşdırma), tәnzimlәmә, hәll etmә

B) proqnozlaşdırma, xәbәrdarlıq (stimullaşdırma), hәll etmә

C) proqnozlaşdırma, tәnzimlәmә, hәll etmә

D) proqnozlaşdırma, analiz, xәbәrdarlıq, hәll etmә

E) münaqişә vәziyyәtinin analizi, proqnozlaşdırma, xәbәrdarlıq (stimullaşdırma), hәll etmә

53) Sual:Danışıqlar prosesinin hansı strategiyasında әsas mәqsәd – rәqibin mәğlubiyyәti hesabına

qәlәbәdir?

A) “qәlәbә ­ mәğlubiyyәt”

B) “qәlәbә ­ qәlәbә”C) “mәğlubiyyәt – mәğlubiyyәt”

D) “mәğlubiyyәt – qәlәbә”

E) qәlәbә ­ mәğlubiyyәt” vә “ mәğlubiyyәt – qәlәbә”

54) Sual:Konfliktologiya elminin predmeti hansidir:

A) Münaqişә

B) Siyasi sabitlik

C) Etnosiyasi nәzәriyyә

D) Darvinizm

E) Rasizm

55) Sual:Aşağıdakılardan mrtodlardan biri­ münaqişәnin xarici psixoloji tәdqiqatına aid deyil:

A) Geopolitik

B) Psixoanalitik

C) Sositrop

D) Ekoloji

E) Sosimetrik

56) Sual:Bu şәxslәrdәn kimin münaqişәnin sosioloji nәzәriyyәsinә aidiyyatı yoxdur:

A) Herodot

B) Herbert Spenser

C) K.Marks

D) M.Veber

E) Ç.Darvin

57) Sual:Bu fikirlәrdәn biri Darvinә aiddir:

A) Bioloji tәkamül

B) Makiovellizm

C) Humanizm

D) Feminizm

E) Faşizm

58) Sual:Mövcudluq uğrunda mübarizә problemi kimin yaradıcılığında mәrkәzi yer tutur?

A) Çarlz Darvin

B) E.Kant

C) J.Russo

D) K.Marks

E) V.Lenin

59) Sual: Müharibә siyasәtinin başqa vasitәlәrlә davamıdır fikri kimindir?

A) Kral Klaurevrits

B) K.Marks

C) F.Engels

D) J.J.Russo

E) Çarlz Darvin


60) Sual:Bu fikir A.Smite aiddir:

A) Siniflәrarası mübarizә vә iqtisadi rәqabәt

B) Liberalizm

C) Demokratik cәmiyyәt

D) Plualizm

E) Bәrabәrlik

61) Sual:Makiovellinizm nә demәkdir?

A) Bütün üsullarla hakimiyyәtә yiyәlәnmәk

B) Humanist yollarla hakimiyyәtә yiyәlәnmәk

C) Müharibә yolu ilә hakimiyyәtә yiyәlәnmәk

D) Danışıqlar yolu hakimiyyәtә yiyәlәnmәk

E) Kompromislә hakimiyyәtә yiyәlәnmәk

62) Sual:Münaqişәnin әsas funksiyalarından biri olan inteqrasiyanın müsbәt xüsusiyyәti.

A) şәxsiyyәtlәrarası vә qruplar arası münasibәtlәrdә gәrginliyin aradan qaldırılması, әmәkdaşların

fәrdi vә kollektiv maraqlarının uyğunlaşdırılması, formal vә qeyri­formal qrupların yaradılması vә

birlәşdirilmәsi, ümumi maraqların dәrinlәşdirilmәsi vә stabillәşdirilmәsi

B) yüksәk dinamika vә sәfәrbәrliyә malik olan әmәkdaşların qarşılıqlı әlaqәyә sövq edilmәsi

C) hәll edilmәyәn problemlәrin üzә çıxarılması vә xidmәt fәaliyyәtә tәşviq edilmәsi

D) әmәyin mühafizәsi vә şәrtlәrindә qüsurların aşkar edilmәsi

E) kollektivin ehtiyaclarının, maraqlarının vә dәyәlәrinin hәyata keçirilmәsi

63) Sual:Münaqişә tәrәflәrinin açıq şәkildә mövqelәrini bildirdiklәri vә tәlәblәr irәli sürdüklәri

mәrhәlә:


A) açıq münaqişәnin inkişafıdır

B) açıq münaqişәli qarşılıqlı fәaliyyәtin başlanğıcıdır

C) münaqişәnin hәll edilmәsi

D) eskalasiya

E) danışıqlar prosesi

64) Sual:İctimai әlaqәlәrin aktivlәşdirilmәsi münaqişәsinin funksiyasının müsbәt tәrәflәri

A) yüksәk dinamika vә sәfәrbәrliyә malik olan әmәkdaşların qarşılıqlı әlaqәyә sövq edilmәsi,

mәqsәdә çatmaq üçün uyğunlaşmanın, funksional vә sosial әmәkdaşlığın güclәndirilmәsi

B) hәll edilmәyәn problemlәrin üzә çıxarılması vә xidmәt fәaliyyәtә tәşviq edilmәsi

C) yaradıcılıqda, yeni vә optimal qәrarlarda yardım

D) işә hörmәtlә yanaşmanın tәsdiqi

E) “ümumi dilin” tapılması

65) Sual:Dağıdıcı qarşıdurmaların profilaktikası (qarşısını alma) münaqişәsinin funksiyasının

müsbәt tәrәflәri.

A) iş münasibәtlәrinin qütblәşmәsinin zәiflәmәsi, qarşılıqlı әsasda yaranan ziddiyyәtin nizama

salınması

B) yüksәk dinamika vә sәfәrbәrliyә malik olan әmәkdaşların qarşılıqlı әlaqәyә sövq edilmәsi,

şәxsiyyәtlәrarası vә qruplar arası münasibәtlәrdә gәrginliyin aradan qaldırılmasıC) kollektivin ehtiyaclarının, maraqlarının vә dәyәrlәrinin hәyata keçirilmәsi

D) peşakarlığın inkişafına tәşviq etmә

66) Sual:............ münaqişәsindә kompromissә gәlmәk mümkün deyil.

A) dәyәrlәrin

B) maraqların

C) ehtiyatların

D) norma vә davranış qaydalarının

E) individlәrin

67) Sual:Tәrәflәrin opponentә zәrәr vermәyә yönәlmiş aktiv fәaliyyәtә keçdiklәri münaqişәnin

inkişafı mәrhәlәsi:

A) açıq münaqişәli qarşılıqlı fәaliyyәtin başlanğıcıdır

B) açıq münaqişәnin inkişafıdır

C) münaqişәnin hәll edilmәsidir

D) vasitәçilikdir

E) tәhrikçilikdir

68) Sual:İctimai münaqişәlәrin mәnbәyi ictimai hәyatın formaları vә cәmiyyәti tәşkil edәn individlәr

arasında ziddiyyәtlәrdir. bu fikrin müәllifi kimdir?

A) Georq Zimmel

B) Karl Marks

C) Talkott Parsons

D) Ralf Darendorf

E) Luis Kozer

69) Sual:Dağıdıcı qarşıdurmaların profilaktikası (qarşısını alma) münaqişәsinin funksiyasının

müsbәt tәrәflәri.

A) iş münasibәtlәrinin qütblәşmәsinin zәiflәmәsi, qarşılıqlı әsasda yaranan ziddiyyәtin nizama

salınması

B) yüksәk dinamika vә sәfәrbәrliyә malik olan әmәkdaşların qarşılıqlı әlaqәyә sövq edilmәsi,

şәxsiyyәtlәrarası vә qruplar arası münasibәtlәrdә gәrginliyin aradan qaldırılması

C) kollektivin ehtiyaclarının, maraqlarının vә dәyәrlәrinin hәyata keçirilmәsi

D) peşakarlığın inkişafına tәşviq etmә

70) Sual:Mifoloji tәfәkkürә hansı model aid deyil?

A) mücәrrәd (xәyali)

B) obyektiv

C) subyektiv

D) destruktiv

E) vizual

71) Sual:Mifoloji tәfәkkür әsasәn tәzahür edir

A) ictimai mәdәni

B) siyasi

C) iqtisadiD) milli

E) destruktiv

72) Sual:Etnik münaqişәlәrin faktorlarından deyil

A) xarakter

B) din

C) dil


D) sterotip

E) adәt


73) Sual:Etnik münaqişәlәrin әksәr xüsusiyyәtlәri hansıdır?

A) ictimai­ mәdәni


Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 0,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə