Fenn: 1301y analitik kimyaYüklə 47,06 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/6
tarix22.02.2017
ölçüsü47,06 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Test: 1301Y_Az_Æ​
yani_Yekun imtahan
Fenn: 1301Y Analitik kimya
Sual sayi: 700
1) Sual:I qrup anionların qrup reaktivini göstәrin.
A) .
B) ..
C) ...
D) ....
E) HCl
2) Sual:. 
A) açıq yaşıl
B) sarı
C) göy
D) ağ
E) qara
3) Sual:. 
A) göy
B) ağ
C) qara
D) qırmızı
E) yaşıl
4) Sual:. 
A) qonur­qara
B) qırmızı
C) sarı
D) göy
E) ağ
5) Sual:. 
A) ağ
B) qara
C) sarı
D) göy
E) qırmızı
6) Sual:. 
A) qonur­qırmızı
B) qırmızı
C) qara

D) ağ
E) sarı
7) Sual:Ammomium duzlarını qәlәvilәrlә birlikdә qızdırdıqda hansı qaz ayrılır?
A) .
B) ..
C) ...
D) ....
E) NO
8) Sual:. 
A) sarı
B) ağ
C) qara
D) yaşıl
E) qırmızı
9) Sual:Kationlar neçә analitik qruplara bölünür?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
10) Sual:VI qrup kationlarının reaktivini göstәrin.
A) .
B) ..
C) 4N NaOH
D) 2N HCl
E) yoxdur
11) Sual:V qrup kationlarının reaktivini göstәrin.
A) .
B) ..
C) ...
D) 2N HCl
E) 4N NaOH
12) Sual:IV­qrup kationlarının reaktivini göstәrin.
A) 4N KOH
B) 2N HCl
C) yoxdur
D) .

E) ..
13) Sual:III­qrup kationlarının reaktivini göstәrin.
A) 2N HCl
B) 4N NaOH
C) yoxdur
D) .
E) ..
14) Sual:Açılış minimumu nә ilә ölçülür?
A) mkq
B) q
C) mq
D) kq
E) mm
15) Sual:Karbonat ionunun varlığını tәyin etmәk üçün hansı birlәşmәdәn istifadә edilir?
A) HCl
B) NaOH
C) .
D) ..
E) ...
16) Sual:. 
A) .
B) ..
C) ...
D) NaOH
E) HCl
17) Sual:. 
A) ağ
B) qara
C) qırmızı
D) yaşıl
E) sarı
18) Sual:. 
A) +5
B) +4
C) +3

D) +2
E) ­5
19) Sual:. 
A) +4
B) +2
C) 0
D) ­4
E) ­2
20) Sual:. 
A) 40
B) 30
C) 50
D) 60
E) 70
21) Sual:25 ml 2 molyar mәhlulu hansı hәcmә qәdәr durulaşdırmaq lazımdır ki, 0,1 molyar mәhlul alınsın?
A) 500
B) 600
C) 400
D) 300
E) 200
22) Sual:100 ml mәhlulda 24,5 q sulfat turşusu vardır. Mәhlulun normal qatılığını hesablayın.
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
23) Sual:. 
A) .
B) ..
C) ...
D) ....
E) .....
24) Sual:. 
A) .
B) ..
C) ...

D) ....
E) .....
25) Sual:. 
A) 320
B) 340
C) 310
D) 300
E) 330
26) Sual:. 
A) yalnız 2
B) yalnız 1
C) yalnız 3
D) 2, 3
E) 1, 3
27) Sual:.
A) 16
B) 32
C) 6
D) 8
E) 12
28) Sual:Proseslәri keçәn elektron sayının artma ardıcıllığı ilә düzün:
A) 1, 3, 2
B) 2, 1, 3
C) 1, 2, 3
D) 3, 2, 1
E) 3, 1, 2
29) Sual:. 
A) I, II

B) I, III
C) yalnız III
D) yalnız II
E) yalnız I
30) Sual:.
A) 3
B) 4
C) 5
D) 2
E) 1
31) Sual:Hansı ion yalnız oksidlәşdiricidir?
A) .
B) ..
C) ...
D) ....
E) .....
32) Sual:Analitik әlamәtә aiddir:
A) ağ rәngli çöküntünün alınması
B) duzların alınması
C) turşu vә әsasların alınması
D) oksidlәrin alınması
E) kompleks birlәşmәnin alınması
33) Sual:Analitik әlamәtә aid deyil:
A) turşu vә әsasların alınması
B) rәngli birlәşmәnin alınması
C) xarakterik qoxuya malik qazın ayrılması
D) müxtәlif rәngli çöküntünün alınması
E) rәngli kompleks birlәşmәnin alınması
34) Sual:Aşağıdakı tәlәblәrdәn hansı standart maddәlәrә aiddir?
A) hiqroskopik olmamalıdır
B) mәhlul davamlı olmamalıdır
C) ekvivalent kütlәsi kiçik olmalıdır
D) suda hәll olmamalıdır
E) titrlәnәn maddәlәrlә reaksiyaya girmәmәlidir

35) Sual:. 
A) Hg
B) ..
C) ...
D) .....
E) ......
36) Sual:. 
A) ..
B) ...
C) ....
D) .....
E) ......
F) .
M) ...
N) ....
) ......
) .......
) ..
) ...
) .....
) ......
) ........
37) Sual:Çöküntü hansı halda sabit çәkiyә gәtirilmiş hesab olunur?
A) Son iki çәki arasındakı fәrq 0,0002 q­dan çox olmadıqda
B) Son iki çәki arasındakı fәrq 0,0001 q­dan çox olmadıqda
C) Son iki çәki arasındakı fәrq 0,002 q­dan çox olmadıqda
D) Son iki çәki arasındakı fәrq 0,001 q­dan çox olmadıqda
E) Nәzәri vә tәcrübi nәticәlәr arasmdakı fәrq 0,002 q­dan çox olmadıqda
38) Sual:Hansı maddәlәrә praktiki hәll olmayan deyilir?

A) ..
B) ...
C) .
D) ....
E) .....
39) Sual:. 
A) 0,00036
B) 0,00074
C) 0,00094
D) 0,00082
E) 0,00013
40) Sual:. 
A) 0,00062
B) 0,00084
C) 0,00026
D) 0,0092
E) 0,000080
41) Sual:. 
A) 0,5; 0,6
B) 0,7; 1,4
C) 1,2; 2,4
D) 2; 2
E) 1; 1
42) Sual:45 ml mәhlulda 5q KOH vardır.Mәhlulunun faizlә qatılığını tapın:
A) 10
B) 8
C) 9
D) 11
E) 12
43) Sual:Titrimetrik analiz nәticәlәrinin hesablanması hansı qanuna әsaslanır?
A) ekvivalentlәr qanununa
B) kütlәlәrin tәsiri qanununa

C) tәrkibin sabitliyi qanununa
D) hәcmin nisbәtlәr qanununa
E) hәndәsi nisbәtlәr qanununa
44) Sual:Yarımmikroanalizde tәyin edilәcәk bәrk nümunә nә qәdәr götürülür?
A) 10 mq­50 mq
B) 50 mq­100 mq
C) 20 mq­30 mq
D) 10 mq­dan az
E) 0,1 q­dan cox
45) Sual:Makroanalizdә tәyin edilәcәk bәrk nümunә nә qәdәr götürülür?
A) 0,1 q­dan cox
B) 10 mq­50mq
C) 50 mq­100mq
D) 20 mq­30mq
E) 10mq­dan az
46) Sual:Hansı qrup anionlarinın qrup reaktivi yoxdur?
A) III
B) I,II
C) II
D) I
E) I,III
47) Sual:Turşu­qәlәvi tәsnifatina görә qrup rektivi olaraq hansı maddәlәrdәn istifadә edilir?
A) .
B) ..
C) ...
D) ....
E) .....
48) Sual:Yarımmikrokimyәvi analiz hansı şәraitdә aparılır?
A) sınaq şüşәsindә
B) içini qabda
C) saat şüşәsindә
D) butada
E) filtr kağızinda
49) Sual:. 
A) qırmızı
B) sarı
C) qonur
D) moruğu

E) bәnövşәyi
50) Sual:. 
A) heksanitrokobaltiat ­natrium
B) natrium­ heksasianonitrokobaltiat (III)
C) natrium heksasianonitrokobaltiat (II)
D) heksanitro –kobaltit(III)
E) natrium heksasianonitrokobaltiat
51) Sual:. 
A) kationa görә hidrolizdә
B) aniona görә hidrolizdә
C) hәm kationa görә , hәm dә aniona görә hidrolizdә
D) xlorid ionuna gbrә hidroliz
E) hidrolizә uğramır
52) Sual:Eyni molyar qatılığa malik hansı maddә mәhlulunun pH­ı azdır?
A) .
B) ..
C) ...
D) ....
E) .....
53) Sual:Bәrk maddәlәrin әksәriyyәtinin hәllolması temperatur artmasından necә asılıdır?
A) hәllolma artır
B) hәllolma artır, sonra azalır
C) hәllolma azalır
D) hәllolma dәyişmir
E) hәllolma azalır, sonra artır
54) Sual:Hansı reaksiyada alınan normal duzun suda hәll olmasından turş mühit yaranır?
A) .
B) ..
C) ...
D) ....
E) NaOH+HNO3­­­
55) Sual:. 

A) .
B) ..
C) ...
D) CuO, NaOH
E) Cu, NaOH
56) Sual:. 
A) ağ
B) qonur
C) sarı
D) bәnövşәyi
E) sarımtıl yaşıl
57) Sual:. 
A) yaşıl
B) sarı
C) göy
D) kәrpici qırmızı
E) bәnövşәyi
58) Sual:Turş mәhlullar H+ ionlarının hansı qatılığı ilә zarakterizә olunur?
A) .
B) ..
C) ...
D) ....
E) .....
59) Sual:Qüvvәtli elektrolit mәhlulu durulaşdırıldıqda faktiki dissosiasiya dәrәcәsi necә dәyişir?
A) dәyişmir
B) әvvәl artır, sonra azalır
C) artır
D) azalır
E) әvvәl azalır, sonra artır
60) Sual:. 
A) azalır, azalır
B) dәyişmir, azalır
C) artır, artır
D) artır, dәyişmir

E) azalır, artır
61) Sual:. 
A) .
B) ..
C) ...
D) ....
E) 2N HCl
62) Sual:. 
A) .
B) ..
C) ...
D) ....
E) .....
63) Sual:.
A) kәrpici qırmızı
B) sarı
C) qara
D) sarımtıl qaşıl
E) qırmızı­qonur
64) Sual:.
A) qara
B) qırmızı qonur
C) ağ
D) sarı
E) göy
65) Sual:. 

A) azalır, azalır
B) dәyişmir, azalır
C) artır, artır
D) artır, dәyişmir
E) azalır, artır
66) Sual:. 
A) .
B) AgCl
C) AgJ
D) AgBr
E) AgCN
67) Sual:Ag+ ionu HCl reaktivilә hansı rәnglә çöküntü әmәlә gәtirir?
A) ağ
B) sarı
C) yaşıl
D) sarımtıl yaşıl
E) qonur­qırmızı
68) Sual:.
A) ..
B) ...
C) .....
D) ......
E) .........
69) Sual:.
A) ..
B) ...
C) ....

D) .......
E) .........
70) Sual:Durulaşdırma hәddinin işarәsi vә vahidi neçәdir?
A) Vdur ml/q
B) Cmin q/ml
C) Vdur q/ml
D) Vmin mkq/ml
E) Vmin ml
71) Sual:Minimum qatılığın işarәsi vә vahidi neçәdir?
A) Cmin q/ml
B) Cmin mq/ml
C) Cmin mkq/ml
D) Vmin ml
E) Vmin mkq/ml
72) Sual:Hidrogen­sulfid tәsnifatı ilk dәfә kim tәrәfindәn tәklif olunmuşdur?)
A) Menşutkin
B) Roze
C) Frezenius
D) Berqman
E) Bersellius
73) Sual:Rәngli muncuqların alınması aşağıdakılardan hansına aiddir?
A) pirokimyәvi analiz üsuluna
B) fiziki analiz üsuluna
C) pirotexniki analiz üsuluna
D) “yaş” analız üsuluna
E) fizi­kimyәvi analiz üsuluna
74) Sual:Ammonium duzlarını qәlәvilәrlә qızdırdıqda hansı qaz әmәlә gәtirir?
A) .
B) ..
C) ...
D) ......
E) .......
75) Sual:Verilmiş ionu digәr ionların iştirakı ilә tәyin etmәyә imkan verәn reaksiyalar necә adlanır?
A) seçici vә xarakterik
B) seçici
C) sәciyyәvi
D) xarakterik

E) hәssas
76) Sual:Hansı kationları duz mәhlullarının alovunun rәnginә görә müәyyәn etmәk olar?
A) I, II, IV
B) I, IV
C) I, III
D) II, IV
E) yalnız I
77) Sual:Na+ ionunun sinkuranilasetat reaktivilә tәyini hansı mühitdә aparılır?
A) ş
B) zәif әsasi mühitdә
C) zәif әsası vә neytral
D) neytral
E) qüvvәtli turş
78) Sual:. 
A) azalır
B) artır
C) dәyişmir
D) әvvәl artır, sonra azalır
E) әvvәl azalır, sonra artır
79) Sual: . 
A) azalır
B) artır
C) dәyişmir
D) әvvәl artır, sonra azalır
E) әvvәl azalır, sonra artır
80) Sual:Mәhlulu uzun müddәt soyudulduqda onun dissosiasiya dәrәcәsi necә dәyişir?
A) azalır
B) artır
C) әvvәl artır, sonra azalır
D) әvvәl azalır, sonra artır
E) dәyişmir
81) Sual:Aşağıdakı ionlardan hansının xloridlәri suda vә duru turşularda hәll olmur?
A) .

B) ..
C) ...
D) ....
E) .....
82) Sual:.
A) sarı
B) sarımtıl yaşıl
C) kәrpici qırmızı
D) bәnövşәyi
E) göy
83) Sual:Dissosiasiya dәrәcәsi α>30%olan elektrolitlәr necә adlanır?
A) qüvvәtli elektrolitlәr
B) qeyri polyar elektrolitlәr
C) polyar elektrolitlәr
D) orta qüvvәtli elektrolitlәr
E) zәif elektrolitlәr
84) Sual:.
A) ağ
B) göy
C) sarı
D) bәnövşәyi
E) qırmızı qonur
85) Sual:Dissosiasiya dәrәcәsi α<3% olan elektrolitlәr necә adlanır?
A) zәif elektrolitlәr
B) qüvvәtli elektrolitlәr
C) qeyri polyar elektrolitlәr
D) polyar elektrolitlәr
E) orta qüvvәtli elektrolitlәr
86) Sual:Zәif elektrolitlәrin dissosiasiya dәrәcәsi aşağıdakı kәmiyyәtlәrdәn hansı ilә xarakterizә olunur?
A) <3%
B) >3%
C) >30%
D) 3­30%
E) 5­50%
87) Sual:. 

A) neytral vә zәif әsası
B) zәif әsası
C) zәif turş
D) neytral
E) qüvvәtli turş
88) Sual:. K+ ionunun uçucu duzları lampanın rәngsiz alovunu hansı rәngә boyayır?
A) bәnövşәyi
B) sarı
C) göy
D) yaşıl
E) yaşılımtıl
89) Sual:Zәif elektrolitlәrin dissosiasiya sabiti hansı amillәrdәn asılıdır?
A) temperaturdan
B) qatılıqdan
C) mәhlulun ion qüvvәsindәn
D) hәr üç amildәn
E) heç birindәn
90) Sual:. 
A) Cu
B) Ag, Au
C) Ag, Cu
D) V, Pt
E) Pt
91) Sual:Miqdarı analiz nәyi öyrәnir?
A) maddәnin miqdarı tәrkibinin tәyini üsullarını
B) maddәnin element tәrkibinin tәyini üsullarını
C) yeni daha dәqiq analiz üsullarının işlәnmәsini
D) kimyәvi analiz nәzәriyyәsinin ümumi problemlәrini
E) yeni, daha sürәtli analiz üsullarının işlәnmәsini
92) Sual:Vәsfi analizin vәzifәsi nәdir?1. tәdqiq edilәn maddәnin tәrkibindәki kationların tәyini 2. tәdqiq
edilәn maddәnin tәrkibindәki anionların tәyini 3. tәdqiq edilәn maddәnin tәrkibindәki ayrı­ayrı element vә
ionların tәyini
A) 3
B) 2
C) 1
D) 2,3
E) 1,2
93) Sual:Vәsfi kimyәvi analiz nәyә deyilir?
A) maddәnin keyfiyyәt tәrkibini, yәni maddәnin hansı elementar obyektlәrdәn (atom, molekul, ion,
funksional qrup, kimyәvi birlәşmә tәşkil olunduğunu öyrәnmәklә) mәşğul olan elmә vәsfi kimyәvi analız

deyilir
B) maddәnin keyfiyyәt vә miqdarı tәrkibini öyrәnmәklә mәşğul olan elmә vәsfi analız deyilir
C) maddәnin miqdarı tәrkibini öyrәnәn elmә vәsfi kimyәvi analiz deyilir
D) maddәni әmәlә gәtirәn elementar obyektlәrin nisbi miqdarını öyrәnәn elmә vәsfi kimyәvi analız deyilir
E) maddәnin kimyәvi tәrkibini müәyyәn etmәk üçün mәlum üsullardan istifadә edәn elmә vәsfi kimyәvi
analız deyilir
94) Sual:. 
A) göy
B) qara
C) ağ
D) sarı
E) yaşıl
95) Sual:. 
A) göy
B) qırmızı
C) ağ
D) qara
E) yaşıl
96) Sual:. 
A) çәhrayı
B) narıncı
C) yaşıl
D) qara
E) ağ
97) Sual:. 
A) göy­yaşıl
B) qara
C) ağ
D) sarı
E) qırmızı
98) Sual:. 
A) ağ
B) qara
C) sarı
D) yaşıl
E) qırmızı
99) Sual:. 
A) ağ

B) yaşıl
C) qara
D) sarı
E) göy
100) Sual:. 
A) ağ
B) sarı
C) qara
D) göy
E) qırmızı
101) Sual:. 
A) qırmızı­qan
B) qara
C) ağ
D) qırmızı
E) göy
102) Sual:. 
A) göy
B) ağ
C) yaşıl
D) qara
E) qırmızı
103) Sual:. 
A) qonur­qırmızı
B) qırmızı
C) qonur
D) qara
E) ağ
104) Sual:. 
A) ağ
B) qara
C) sarı
D) yaşıl
E) göy
105) Sual:. 
A) ağ

B) narıncı
C) qara
D) sarı
E) qırmızı
106) Sual:. 
A) ağ
B) qara
C) göy
D) yaşıl
E) sarı
107) Sual:. 
A) göy
B) ağ
C) qara
D) yaşıl
E) qırmızı
108) Sual:. 
A) sarı
B) ağ
C) qara
D) göy
E) qırmızı
109) Sual:. 
A) boz­yaşıl
B) yaşıl
C) ağ
D) qara
E) sarı
110) Sual:. 
A) ağ
B) qırmızı
C) qara
D) sarı
E) yaşıl
111) Sual:. 
A) ağ
B) qırmızı
C) sarı
D) göy

E) qara
112) Sual:. 
A) ağ
B) qara
C) sarı
D) göy
E) yaşıl
113) Sual:. 
A) ağ
B) yaşımtıl sarı
C) sarı
D) qara
E) göy
114) Sual:. 
A) sarı
B) ağ
C) qara
D) göy
E) qırmızı
115) Sual:. 
A) sarı
B) kәrpici­qırmızı
C) ağ
D) yaşıl
E) qara
116) Sual:. 
A) ağ
B) qara
C) göy
D) sarı
E) qırmızı
117) Sual:. 
A) kәrpici­qırmızı
B) ağ
C) qara
D) sarı

E) yaşıl
118) Sual:. 
A) ağ
B) qara
C) sarı
D) göy
E) qırmızı
119) Sual:. 
A) sarı
B) qonur­qırmızı
C) qırmızı
D) ağ
E) qara
120) Sual:. 
A) ağ
B) qırmızı
C) qara
D) sarı
E) yaşıl
121) Sual:II­qrup kationlarının reaktivini göstәrin.
A) .
B) ..
C) 2N HCl
D) 4N NaOH
E) yoxdur
122) Sual:I­qrup kationlarının reaktivini göstәrin
A) yoxdur
B) 4N NaOH
C) .
D) ..
E) ...
123) Sual:. 
A) yaşımtıl­sarı
B) sarı
C) cәhrayı
D) ağ
E) qara

124) Sual:. 
A) 4
B) 2
C) 3
D) 5
E) 6
125) Sual:. 
A) 4
B) 5
C) 1
D) 2
E) 3
126) Sual:Piritin oksigenlә oksidlәşmәsi reaksiyasında oksidlәşdiricinin vә reduksiyaedicinin әmsallarını
tapın. 
A) 11; 4
B) 11; 5
C) 10; 5
D) 10; 3
E) 9; 4
127) Sual:. 
A) qәlәvi
B) turş
C) neytral
D) .
E) ..
128) Sual:. 
A) neytral
B) qәlәvi
C) turş
D) .
E) ..
129) Sual:. 
A) turş
B) neytral
C) qәlәvi
D) .

E) ..
130) Sual:. 
A) +4
B) +2
C) ­2
D) ­4
E) 0
131) Sual:. 
A) +5
B) +4
C) +3
D) +6
E) +7
132) Sual:200 q 30%­li KCl mәhlul hazırlamaq üçün tәrkibindә 4,5% qarışığı olan KCl mineralından neçә
qram götürmәk lazımdır?
A) 62,7
B) 62,3
C) 62,4
D) 62,5
E) 62,6
133) Sual:5 kq 10%­li mәhlul hazırlamaq üçün neçә kq 60%­li mәhlul vә su lazımdır?
A) 0,833; 4,167
B) 0,834; 4,166
C) 0,835; 4,165
D) 0,836; 4,164
E) 0,837;4,163
134) Sual:500 ml 20%­li mәhlul hazırlamaq üçün neçә qram su lazımdır?
A) 460,8
B) 440,8
C) 450,8
D) 470,8
E) 480,8
135) Sual:Xüsusi çәkisi 1,10 olan 600 ml 12%­li mәhlulda neçә qram KOH vardır?
A) 79,2
B) 79,1
C) 79,3
D) 79,4
E) 79,5
136) Sual:100 kq suda 25 kq maddә hәll edilmişdir. alınan mәhlulun xüsusi çәkisi 1,143 q/ml olmuşdur.
Mәhlulun faizlә qatılığını vә hәcmini hesablayın.

A) 20:109,3
B) 20:109,5
C) 25:109,5
D) 20:109,6
E) 25:109,4
137) Sual:80 ml suda 67,2 l ammonyak hәll etmişlәr. Mәhlulda ammonyak vә ammonium­hidroksidin
faizlә qatılığını hesablayın.
A) 38,9:80,15
B) 50:38,8
C) 38,8:80,00
D) 38,7:80,20
E) 38,6:81
138) Sual:0,4 M vә 0,1 M mәhlullardan 0,3 M mәhlul hazırlamaq üçün mәhlulları hansı hәcm nisbәtindә
qarışdırmaq lazımdır?
A) 0,2:0,1
B) 0,3:0,2
C) 0,4:0,3
D) 0,4:0,5
E) 0,6:0,5
139) Sual:. 
A) 114,2
B) 114,1
C) 114,3
D) 114,4
E) 114,5
140) Sual:1 litr 0,1 molyar mәhlul hazırlamaq üçün xüsusi çәkisi 1,152 olan 30%­li xlorid turşusu
mәhlulundan neçә millilitr götürmәk lazımdır?
A) 10,5
B) 10,6
C) 10,7
D) 10,4
E) 10,3
141) Sual:80 q NaOH­ı suda hәll etmәklә 400 ml mәhlul almışlar, mәhlulun molyar qatılığını tәyin edin.
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
142) Sual:. 
A) 0,33
B) 0,34

C) 0,32
D) 0,31
E) 0,30
143) Sual:750 q suda 34,5 q maddә hәll etmәklә mәhlulun qatılığı 0,5 molyar olmuşdur. Hәll olan
maddәnin molekul çәkisini hesablayın.
A) 92
B) 91
C) 93
D) 94
E) 90
144) Sual:0,3 molyar mәhlul hazırlamaq üçün 100 q suda neçә qram etil spirti hәll edilmәlidir?
A) 1,38
B) 1,37
C) 1,36
D) 1,35
E) 1,34
145) Sual:. 0,05N mәhlul hazırlamaq üçün 100 ml 1N mәhlula nә qәdәr su әlavә edilmәlidir?
A) 1900
B) 1800
C) 2000
D) 2100
E) 2200
146) Sual:500 ml 0,5N sulfat turşusu mәhlulu hazırlamaq üçün neçә millilitr 2N sulfat turşusu lazımdır?
A) 125
B) 120
C) 130
D) 135
E) 140
147) Sual:0,6 vә 0,3N mәhlullardan 0,2N mәhlul almaq üçün onları hansı hәcm nisbәtindә qarışdırmaq
lazımdır?
A) 0,1; 0,4
B) 0,2; 0,5
C) 0,3; 0,6
D) 0,4; 0,7
E) 0,5; 0,8
148) Sual:Xüsusi çәkisi 1,29 olan 5 molyar sulfat turşusunun faizlә qatılığını hesablayın.
A) 38
B) 37
C) 36
D) 35
E) 34

149) Sual:Xüsusi çәkisi 1,18 olan 36,5%­li xlorid turşusunun normallığı nә qәdәrdir?
A) 11,8
B) 11,7
C) 11,6
D) 11,5
E) 11,4
150) Sual:Xüsusi çәkisi 1,33 olan 49%­li fosfat turşusunun molyarlığı nә qәdәrdir?
A) 6,65
B) 6,64
C) 6,63
D) 6,62
E) 6,61
151) Sual:15 ml sulfat turşusunun titrlәnmәsi üçün 13,2 ml 0,14N qәlәvi mәhlulu sәrf edilmişdir. Turşu
mәhlulunun normallığını vә titrini tәyin edin.
A) N T 0,124 0,006076
B) N T 0,120 0,006071
C) N T 0,121 0,006072
D) N T 0,122 0,006074
E) N T 0,123 0,006075
152) Sual:. 
A) 6
B) 4
C) 3
D) 7
E) 5
153) Sual:. 
A) 110,4; 230,4
B) 120,4; 240,4
C) 100,4; 220,4
D) 130,4; 250,4
E) 140,4; 260,4
154) Sual:Çәtin hәll olan birlәşmәnin hәllolma hasili hansı amillәrdәn asılıdır?
A) qatılıqdan vә tempraturdan
B) yalnız maddәnin tәbiәtindәn
C) yalnız temperaturdan
D) maddәnin tәbiәtindәn vә qatılıqdan
E) qatılıqdan vә tempraturdan maddәnin tәbiәtindәn vә tempraturundan
155) Sual:Mәhlulun normal qatılığını ifadә edәn müddәanı göstәrin:
A) Mәhlulun bir litrindә hәll olan maddәnin ekvivalentlәrinin sayı
B) hәlledicinin 1000 qramında hәll olan maddәnin mollarının sayı
C) mәhlulun1000 qramında hәll olan maddәnin

D) mәhlulun1ml­dә hәll olan maddәnin qramlarla miqdarı
E) mәhlulun bir hәll olan maddәnin mollarının sayı
156) Sual:Hansı duzun hidrolizi zamanı әsası duz alınır? 
A) .
B) ..
C) ...
D) ....

Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 47,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə