Fenn: 3105y Ehtimal nәzәriyyәsi vә riyazi statistikaYüklə 10,21 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/6
tarix27.06.2017
ölçüsü10,21 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Test: 3105y_Az_Æ​
yani_Yekun imtahan
Fenn: 3105y Ehtimal nәzәriyyәsi vә riyazi statistika
Sual sayi: 700
1) Sual:1,2,…,9 rәqәmlәri tәsadüfi qaydada yazırlar. Cüt rәqәmlәrin cüt yerlәrdә yazılmış olması ehtimalını tapın..
A) 1/945
B) 1/26
C) 1/16
D) 1/12
E) düzgün cavab yoxdur
2) Sual:10 kartda А, А, А, А, А, А, М, М, М, Мhәriflәri yazılmışdır .Uşaq tәsadüfi olaraq 4 kartı ardıcıl çixarır vә onları soldan sağa yan­yana
düzür.Onun tәsadüfi olaraq МАМАsözünü düzmәsi ehtimalını tapın.
A) 1/14
B) 1/12
C) 1/15
D) 1/17
E) düzgün cavab yoxdur
3) Sual:Qutuda 10 qırmızı, 8 göy vә 2 yaşıl qәlәm var. Tәsәdüfi olaraq onlardan üçü çıxarılır. Çıxarılan qәlәmlәrin müxtәlif rәngli olması
ehtimalını tapın.
A) 8/57
B) 0,63
C) 11/57
D) 23/57
E) düzgün cavab yoxdur
4) Sual:30 mәhsuldan 5 dәnәsi yararsızdır. Yoxlamaq üçün tәsadüfi olaraq 3 mәhsul götürülür. Götürülmüş mәhsulların hamısının yararsız
olması ehtimalını tapın.
A) 0, 00246
B) 0,246
C) 0,0246
D) 0,29
E) düzgün cavab yoxdur
5) Sual:. İmtahan biletinә iki nәzәri sual salınır. Tәlәbә proqramdakı 60 sualdan ancaq 40 dәnәsini öyrәnib. Tәlәbәnin biletdәki hәr iki sualı
bilmәsi ehtimalını tapın.
A) 0,441
B) 0,38
C) 0,136
D) 0,123
E) düzgün cavab yoxdur
6) Sual:Bütün üzlәri rәnglәnmiş kub 1000 dәnә eyni ölçülü kiçik kublara doğranmışdır. Kiçik kublar qarışdırılmış vә onlardan biri tәsadüfәn
çıxarılmışdır. Çıxarılmış kiçik kubun bir üzünün rәnqli olması ehtimalını tapın.
A) 0,384
B) 0,06
C) 0,09
D) 0,009
E) düzgün cavab yoxdur
7) Sual:Külәkdәn sonra telekomunikasiyanın 50 vә 70­ci kilometr әrazisindә xәtti qırılmışdır. Bu qırığın 60­ci vә 65­ci kilometr arasında olması
ehtimalını tapın. Cavaba 60P yazın.
A) 15
B) 8
C) 11
D) 9
E) düzgün cavab yoxdur
8) Sual:Telefon kitabında bütün nömrәlәr yeddirәqәmlidir. Kitabdan tәsadüfi olaraq bir nömrә seçilir. Seçilmiş nömrәnin bütün rәqәmlәrinin
müxtәlif olması ehtimalını tapın.
A) 0,061
B) 0,61
C) 0,1
D) 0,6

E) düzgün cavab yoxdur
9) Sual:100 lotereya biletindәn 10­i uduşludur. 2 bilet alınır. Bu 2 biletin heç olmasa 1­nin uduşlu olması ehtimalını tapın.
A) 0,1909
B) 0,9
C) 0,05
D) 4/99
E) düzgün cavab yoxdur
10) Sual:İdman nazirliyi gülәş üzrә yarış keçirir. Yarışda 15 yüngül, 20 orta, 25 ağır çәkili pәhlәvanlar iştirak edir. Çağırılan 1 idmançının orta
vә ya ağır çәkili olması hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 3/4
B) 1/3
C) 4/9
D) 2/9
E) düzgün cavab yoxdur
11) Sual:Sexdә 6 kişi, 4 qadın işlәyir. Tәsadüfi olaraq 2 işçi ayrılır. Bunların ikisinin dә kişi olması hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 1/6
B) 1/2
C) 1/3
D) 1/4
E) düzgün cavab yoxdur
12) Sual:Qutuda 8 ağ vә 12 qara kürәcik vardır. Qutudan tәsadüfi olaraq 1 kürә çıxarılır. Çıxarılan kürәciyin yaşıl rәngdә olması hadisәsinin
ehtimalını tapın.
A) 0
B) 0,7
C) 0,5
D) 1
E) düzgün cavab yoxdur
13) Sual:Meyvә sәbәtindә 5 ağ, 8 yaşıl vә 5 qırmızı alma var. Tәsadüfi götürülәn 1 almanın qırmızı alma olması hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 5/18
B) 8/18
C) 1/2
D) 1
E) düzgün cavab yoxdur
14) Sual:Satışda 6 cüt ağ vә 8 cüt qara kişi corabı var. Ardıcıl olaraq 2 cüt corab satılır. Satılan corabların ağ rәngdә olması hadisәsinin
ehtimalını tapın.
A) 15/91
B) 3/7
C) 4/7
D) 7/13
E) düzgün cavab yoxdur
15) Sual:Müәssisәdә mәmulatın 20%­i birinci, 30%­i ikinci, 50%­i üçüncü maşında istehsal olunur. Bu maşınların buraxdığı mәmulatın uyğun
olaraq 5%, 4%, 2%­i yararsızdır. 1­ci maşında yararsız mәmulatın hazırlanması ehtimalını tapın
A) 5/16
B) 20/69
C) 19/69
D) 13/69
E) düzgün cavab yoxdur
16) Sual:Benzin kolonkasının yaxınlığındakı yoldan keçәn yük maşınlarının sayının minik maşınlarının sayına olan nisbәti 3:2 kimidir. Yük
maşınının benzin götürmә ehtimalı 0,2­ә, minik maşınınınkı isә 0,3­yә bәrabәrdir. Benzin doldurmaq üçün yaxınlaşan 1 maşının yük maşını
olması ehtimalını tapın.
A) 1/2
B) 2/7
C) 4/7
D) 1/7
E) düzgün cavab yoxdur
17) Sual:Saleh vә Rahib hәrәsi bir dәfә olaraq futbol penaltisi vururlar, oyunu Saleh başlayır.İlk dәfә topu qapıdan keçirәn oyunçu qalib hesab

olunur. Hәr bir oğlanın topu vurub qapıdan keçirmәsi ehtimalı 0,6­dir. Heç­heçә olması ehtimalını tapın.
A) 0,52
B) 0,6
C) 0,24
D) 0,42
E) düzgün cavab yoxdur
18) Sual:İki atıcının hәdәfi vurması ehtimalları uyğun olaraq 0,7 vә 0,8 –dir. Hәdәfә hәrәsi bir atәş açır. Hәdәfin ancaq bir güllә ilә vurulması
ehtimalını tapın.
A) 0,38
B) 0,1
C) 0,63
D) 0,3 6
E) düzgün cavab yoxdur
19) Sual:Tәlәbә 25 imtahan biletindın ancaq 10 dәnә bileti bilir. Bu tәlәbә birinci olaraq bilet çәksә, yoxsa ikinci olaraq bilet çәksә imtahan verә
bilmәsi daha şanslıdır?
A) eynidir
B) müxtәlifdir
C) 0,1
D) 0,4
E) düzgün cavab yoxdur
20) Sual:Meyvә sәbәtindә 20 ağ, 10 qirmızı vә 5 yaşıl alma var. Tәsadüfi olaraq 1 alma çıxarılırsa, çıxarılan almanın ağ vә ya qırmızı olması
hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 6/7
B) 2/7
C) 4/7
D) 1/7
E) düzgün cavab yoxdur
21) Sual:Meyvә sәbәtindә 8 ağ vә 4 yaşıl alma var. Tәsadüfi olaraq 2 alma götürülür. Hәr 2 almanın ağ rәngdә olması hadisәsinin ehtimalını
tapın.
A) 14/33
B) 6/10
C) 1/6
D) 4/10
E) düzgün cavab yoxdur
22) Sual:Konveyerә iki dәzgaha istehsal olunmuş detallar gәlir. Birinci dәzgahın mәhsuldarlığı ikinci dәzgahın mәhsuldarlığından 2 dәfә çoxdur.
Birinci dәzgaha istehsal olunan mәhsulun yararsız olması ehtimalı 0,01, ikincidә isә 0,02 –dir. Tәsadüfi götürülmüş detalın yararlı olması
ehtimalını tapın.
A) 0,987
B) 0,6125
C) 0,9523
D) 0,1451
E) düzgün cavab yoxdur
23) Sual:Qutuda 6 ağ vә 4 qara kürә vardır. Qutudan tәsadüfi olaraq kürәlәr bir – bir qara kürә çıxana qәdәr çıxarılır. әgәr çıxarılan kürә
qaytarılmırsa 4 dәfә kürә çıxarılması ehtimalını tapın.
A) 0,095
B) 0,026
C) 0,95
D) 0,59
E) düzgün cavab yoxdur
24) Sual:Aralarında әhmәd vә Vәli olan 10 tәlәbә dәrslik üçün kitabxanada növbә tutublar. Növbәdә Mәmmәdovla Hüseynovun arasında 4
adamın olması ehtimalını tapın.
A) 1/9
B) 1/10
C) 1/12
D) 1/9
E) düzgün cavab yoxdur
25) Sual:Qutuda 3 ağ, 4 qara vә 5 qırmızı kürәcik vardır. Qutudan tәsadüfi olaraq 1 kürәcik çıxarılır. Çıxarılan kürәciyin qara rәngdә olması

ehtimalını tapın.
A) 1/3
B) 1/12
C) 1/4
D) 1
E) düzgün cavab yoxdur
26) Sual:Satışda a cüt uşaq, b cüt qadın corabı var. 1 saatda 2 cüt corab satılır. Birinci cüt satılan corabın uşaq, ikinci cüt satılan corabın qadın
corabı olması ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
27) Sual:Qutuda üzәrindә 1­dәn 10­a qәdәr nömrәlәrlә nömrәlәnmiş 10 kürәcik vardır. Tәsadüfi olaraq 1 kürәcik çıxarılır. Çıxarılan kürәciyin
üzәrindәki nömrәnin 10­dan böyük olmaması hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 1
B) 0,1
C) 0
D) 0,5
E) düzgün cavab yoxdur
28) Sual:
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
29) Sual:Müәssisәdә istehsal olunan mәhsulun 90%­i standarta uyğun, 70%­i isә birinci növdür. Tәsadüfәn seçilәn mәhsulun 1­ci növ olması
hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 0,63
B) 0,16
C) 0,8
D) 0,9
E) düzgün cavab yoxdur
30) Sual:İki oyun zәri atılır. Düşәn xalların cәminin cüt olması ehtimalını tapın
A) 1/2
B) 11/36
C) 5/36
D) 1/12
E) düzgün cavab yoxdur
31) Sual:Mağazaya 35 tәzә televizor gәtirdilәr, onlardan 5 dәnәsindә qapalı (görünmәyәn) nasazlıq var. Satın alınan televizorun nasaz olmaması
ehtimalını tapın.
A) 6/ 7
B) 4 / 6

C) 1/ 3
D) 1/ 6
E) düzgün cavab yoxdur
32) Sual:6 oyun zәri atılır. Eyni rәqәmlәrin düşmәsi ehtimalını tapın.
A) 0,00013
B) 0,0013
C) 0,013
D) 0, 13
E) düzgün cavab yoxdur
33) Sual: 
A) 45
B) 14
C) 31
D) 20
E) düzgün cavab yoxdur
34) Sual: 
A) 1
B) 0,21
C) 
D) 1/2
E) düzgün cavab yoxdur
35) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
36) Sual: 
A) 
B) 1/2
C) 1

D) 0
E) düzgün cavab yoxdur
37) Sual:Aerovağzaldan aeroporta tәrәf 3 avtobus­ekspress yola düşdü. Avtobusların aeroporta vaxtında çatma ehtimalları eynidir vә 0,9­a
bәrabәrdir. X tәsadüfi kәmiyyәti vaxtında çatmış avtobusların sayını ifadә edir. X ­in riyazi gözlәmәsini tapın: m
A) 27
B) 0,09;
C) 0,3;
D) 0,9.
E) düzgün cavab yoxdur
38) Sual: 
A) 3
B) 1
C) 2
D) 4
E) düzgün cavab yoxdur
39) Sual: 
A) 
B) 

C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
40) Sual: 
A) 
B) 

C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
41) Sual: 
A) 
B) 

C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
42) Sual: 
A) 20/27
B) 1/27
C) 13/21
D) 3/27
E) düzgün cavab yoxdur
43) Sual:әgәr X kәsilmәz tәsadüfi kәmiyyәtin (0,3) intervalında sıxlıq funksiyasi p=0,5x, bu interval xaricindә isә p=0 olarsa, bu kәmiyyәtin
M(x) riyazi gözlәmәsini tapın.
A) 9/2
B) 1/2
C) 3/2
D) 1
E) düzgün cavab yoxdur
44) Sual:Kәsilmәz tәsadüfi kәmiyyәtin sıxlıq funksiyası aşağıdakılardan hansı ola bilәr ?
A) 
B) 
C) 
D) 

E) düzgün cavab yoxdur
45) Sual: 
A) 1/2
B) 1/3
C) 1/4
D) 1/6
E) düzgün cavab yoxdur
46) Sual:Hәr 100 sınaqda A hadisәsinin baş vermә ehtimalı 0,6­ya bәrabәr olarsa, A hadisәsinin baş vermәsini göstәrәn X tәsadüfi kәmiyyәtin
riyazi gözlәmәsini vә dispersiyasını tapın. Cavabda onların cәmini yazın.
A) 84
B) 62
C) 87
D) 65
E) düzgün cavab yoxdur
47) Sual: 
A) 4,05
B) 0,05
C) 2,05
D) 0,69
E) düzgün cavab yoxdur
48) Sual: 
A) 0,646
B) 0,647
C) 0, 648
D) 0,649
E) düzgün cavab yoxdur
49) Sual:Növbә әrzindә dәzgahın xarab olması ehtimalı p olarsa, üç növbәdә dәzgahın xarab olmaması ehtimalını tapın.
A) 3P
B) 3(1­P)
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
50) Sual: 
A) 

B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
51) Sual: 
A) 2/3
B) 3/4
C) 1/2
D) 1/4
E) düzgün cavab yoxdur
52) Sual: 
A) 1/12
B) 1/15
C) 1/16
D) 1/17
E) düzgün cavab yoxdur
53) Sual: 
A) 1/5
B) 1/4
C) 1/3
D) 1/2
E) düzgün cavab yoxdur
54) Sual: 
A) 67
B) 68
C) 69
D) 70
E) düzgün cavab yoxdur

55) Sual: 
A) 8,11
B) 8,21
C) 8,31
D) 8,89
E) düzgün cavab yoxdur
56) Sual:Fәhlә 3 dәzgahda işlәyir. Fәhlәnin növbә әrzindә hәr bir dәzgahda işlәmәsi ehtimalı 0,7­yә bәrabәrdir. X tәsadüfi kәmiyyәti fәhlәnin
növbә әrzindә işlәdiyi dәzgahların sayını ifadә edir. Onun dispersiyasını tapın.
A) D=2,1;
B) D=1,1;
C) D=3,1 ;
D) D=0,63.
E) düzgün cavab yoxdur
57) Sual: 3 zәri atdıqda yuxarı düşәn üzlәrdәkı xalların cәminin dispersiyasını tapmalı.
A) 33/15
B) 35/4
C) 37/3
D) 38/5
E) düzgün cavab yoxdur
58) Sual: 
A) 16/15
B) 1/15
C) 4/15
D) 15/16
E) düzgün cavab yoxdur
59) Sual: 
A) 0,25
B) 0,2
C) 0,5
D) 0,15
E) düzgün cavab yoxdur

60) Sual: 
A) 0,7
B) 0,5
C) 0,2
D) 1
E) düzgün cavab yoxdur
61) Sual: 
A) 0,25
B) 0,2
C) 0,05
D) 0,4
E) düzgün cavab yoxdur
62) Sual: 
A) 0
B) 1/2
C) 2/3
D) 1/3
E) düzgün cavab yoxdur
63) Sual: 

A) 1/4
B) 1/2
C) 1/3
D) 3/4
E) düzgün cavab yoxdur
64) Sual: 
A) 175
B) 71
C) 78
D) 128
E) düzgün cavab yoxdur
65) Sual: 
A) 10,2
B) 13,1
C) 1,9
D) 13,6
E) düzgün cavab yoxdur
66) Sual: 
A) 1
B) 1/2
C) 0
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
67) Sual: 
A) 5/8
B) 5/18
C) 15/18
D) 25/18
E) düzgün cavab yoxdur
68) Sual: 

A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
69) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
F) 
70) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur

71) Sual: 
A) 1/4
B) 1/36
C) 4
D) 1/72
E) düzgün cavab yoxdur
72) Sual: 
A) 
B) 
C) 

D) 
E) düzgün cavab yoxdur
73) Sual: 
A) 1
B) 0
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
74) Sual:X kәsilmәz tәsadüfi kәmiyyәt normal paylanma qanunu ilә paylanılıb vә M(x)=15­dir. P(15 kiçikdir X kiçikdir 20) = 0,25 olarsa, P(10
kiçikdir X kiçikdir 15) t apın.
A) 0,10;
B) 0,15;
C) 0,20;
D) 0,25;
E) düzgün cavab yoxdur
75) Sual: 

A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
76) Sual:Avtobus gözlәmә vaxtı (0,8) intervalında müntәzәm paylanmış X kәsilmәz tәsadufi kәmiyyәtdir. Növbәti avtobusun gәlmәsinin orta
vaxtını tapın.
A) 4
B) 6
C) 5
D) 7
E) düzgün cavab yoxdur
77) Sual: 
A) 0
B) 

C) 
D) 1/2
E) düzgün cavab yoxdur
78) Sual:(3,15) intervalında müntәzәm paylanmış tәsadüfi kәmiyyәtin orta kvadratik meylini tapın.
A) 
B) 3
C) 2
D) düzgün cavab yoxdur
E) 
79) Sual: 
A) M(x)
B) 
C) D(x)

D) 
E) düzgün cavab yoxdur
80) Sual:Sәrnişin avtobusları fasilәsiz olaraq 4 dәqiqәdәn bir işlәyir. Tәsadüfi olaraq sәrnişin dayanacağa gәlir. Sәrnişinin avtobusu yarım
dәqiqәdәn çox olmayaraq gözlәmәsi ehtimalını tapın.
A) 1/8
B) 1/2
C) 1/3
D) 1/5
E) düzgün cavab yoxdur
81) Sual: 
A) 6,4
B) 5
C) 0
D) 1
E) düzgün cavab yoxdur
82) Sual:Hәr hansı regionda elektrik enerjisinin orta sәrfiyyatı 30000 kvt/s ­ dir. Markov bәrabәrsizliyini istifadә edәrәk elektrik enerjisinin
sәrfiyatı 50000 kvt/s­dan çox olmaması ehtimalını qiymәtlәndirin.Cavaba 10 p yazın.
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) düzgün cavab yoxdur
83) Sual:a) paylama mәrkәzi, b) orta qiymәt, c) ehtimalın sıxlığı, d) riyazi gözlәmә ifadәlәrindәn hansılar sinonimdilәr?
A) a) vә d)
B) a)­dan başqa hamısı
C) b)­dan başqa hamısı
D) b), d)
E) düzgün cavab yoxdur
84) Sual:әgәr X kәsilmәz tәsadüfi kәmiyyәt (2,10) intervalında müntәzәm paylanırsa, bu kәmiyyәtin dispersiyasını tapın.
A) 16/3
B) 40
C) 6
D) 8/11
E) düzgün cavab yoxdur
85) Sual:(2,6) intervalında müntәzәm paylanmış X kәsilmәz tәsadüfi kәmiyyәt (3,6) intervalına düşmәsi ehtimalını tapın.
A) 3/4
B) 0,3
C) 4/9
D) 0,8
E) düzgün cavab yoxdur

86) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
87) Sual:Üstlü paylanmanın riyazi gözlәmәsini tapın.

A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
88) Sual:әgәr X kәsilmәz tәsadüfi kәmiyyәt üslü paylanırsa, aşağıdaki funksiyalardan hansı f(x) paylanma funksiyasıdır
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
89) Sual:Normal әyridә әyilmә nöqtәlәrini yazın.

A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
90) Sual: 
A) 4
B) ­1
C) 5
D) 1/5
E) düzgün cavab yoxdur

91) Sual: 
A) 0,18
B) 0,9
C) 1/2
D) 1/3
E) düzgün cavab yoxdur
92) Sual:Üstlü paylanmanın iki tәrtibli mәrkәzi momentini tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 

E) düzgün cavab yoxdur
93) Sual:Binomial paylanmasının dispersiyasının tapın.
A) npq
B) np
C) n/p
D) np+q
E) düzgün cavab yoxdur
94) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
95) Sual: 
A) 39
B) 20
C) 18
D) 15
E) düzgün cavab yoxdur
96) Sual: 
A) 4
B) 5,8
C) 19/60
D) 6
E) düzgün cavab yoxdur
97) Sual: 

A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
98) Sual: 
A) 0,2
B) 0,4
C) 0,3
D) 0,1
E) düzgün cavab yoxdur
99) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur

100) Sual: 
A) 0
B) n
C) 
D) 1
E) düzgün cavab yoxdur
101) Sual: 
A) 4,8
B) 4
C) 19/60
D) 6
E) düzgün cavab yoxdur
102) Sual:
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
103) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
104) Sual: 
A) 
B) 

C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
105) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
106) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
107) Sual: 
A) 
B) 

C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
108) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 2
E) düzgün cavab yoxdur
109) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur

110) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
111) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur

112) Sual: 
A) 
B) 

C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
113) Sual: 
A) 3
B) 1
C) 2
D) 4
E) düzgün cavab yoxdur

114) Sual: 
A) 21/128
B) 1/128
C) 4/129
D) 7/130
E) düzgün cavab yoxdur
115) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur

116) Sual: 
A) 
B) 

C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
117) Sual:Üç atıcı hәdәfә atәş açdı. Hәdәfә bir güllә dәymişdir. әgәr atıcıların hәdәfi vurma ehtimalları uyğun olaraq 0,6; 0,8; 0,9 olarsa hәdәfi
birinci atıcının vurmuş olduğunun ehtimalını tapın.
A) 3/250

B) 1/9
C) 6/81
D) 8/64
E) düzgün cavab yoxdur
118) Sual:Rasiya ilә üç kodlaşdırılmış mәlumat verilir. Hәr mәlumatın kodunun açılması zamanı sәhv edilmәsi ehtimalı 0,3 –dür. Bütün
mәlumattların kodunun düzgün deşifrә olunması ehtimalını tapın.
A) 0,343
B) 0,441
C) 0,216
D) 0,234
E) düzgün cavab yoxdur
119) Sual: 
A) 0,4
B) 0,5;
C) 0,6;
D) 0,9;
E) düzgün cavab yoxdur
120) Sual:Düz xәtt parçası dörd bәrabәr hissәyә bölünmüşdür. Parça üzәrinә tәsadüfi olaraq 8 nöqtә atırlar. Hәr hissәyә 2 nöqtәnin düşmәsi
ehtimalını tapın.
A) 0,0385
B) 0,0584
C) 0,0989;
D) 0,0784.
E) düzgün cavab yoxdur
121) Sual:5 nömrәli avtobus marşrutunda avtobuslar cәdvәlә ciddi әmәl edirlәr. Hәrәkәt intervalı 5 dәq­dir. Dayanacağa çatan sәrnişinin növbәti
avtobusu 3 dәq­dәn az gözlәmәsi ehtimalını tapın.
A) 0,6
B) 0,5
C) 0,8
D) [0,7
E) düzgün cavab yoxdur
122) Sual:Silahdan hәdәfә atәş açılır. İlk atәşdә hәdәfin vurulması ehtimalı 0,6­dır, sonrakı atәşlәr zamanı hәdәfin vurulması ehtimalı hәr dәfә
0,1 qәdәr artır. 4 atәş açdıqda hәdәfin 2 dәfәdәn çox olmayaraq vurulması ehtimalını tapın.
A) 0,257;
B) 0,952;
C) 0,645;
D) 0,764.
E) düzgün cavab yoxdur
123) Sual: 
A) 3
B) 1
C) 2
D) 4
E) düzgün cavab yoxdur
124) Sual:Dәrslik 10000 nüsxә tirajda nәşr olunur. Dәrsliyin çap olunmasında 0,0002 ehtimalla çap sәhvinә yol verilmişdir. 10000 dәrsliyin 4­
ündә çap sәhvinin olması ehtimalını tapın.

A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
125) Sual:әgәr 1000 sayda sınağın hәr birindә A hadisәsinin baş vermәsi ehtimalı 0,002­yә bәrabәrdirsә, hadisәnin 3 dәfә baş vermәsi ehtimalını
tapmaq üçün hansı düsturdan istifadә edilir?
A) Bernulli düsturu ;
B) Puasson düsturu ;
C) Muavr­Laplasın lokal teoremi ;
D) Muavr­Laplasın inteqral teoremi .
E) düzgün cavab yoxdur
126) Sual:Partiyada 4 detaldan 2­si standartdır. 2 ixtiyari detal götürülür. Bunların arasında standart detal olması sayının riyazi gözlәmәsini tapın.
A) 2
B) 2,5
C) 1
D) 3
E) düzgün cavab yoxdur
127) Sual:Tәsadüfi secilmiş sürücünün avtomobilini sığorta etmәsi ehtimalı 0,4 bәrabәrdir. 100 sürücü arasında avtomobillәrini sığortalayan
sürücülәrin әn yüksәk ehtimallı sayını göstәrin.
A) 40
B) 67
C) 70
D) 80
E) düzgün cavab yoxdur
128) Sual:Üç silahdan hәdәfә atәş açılmışdır. Onların hәdәfi vurması ehtimalları uyğun olaraq 0,8, 0,7 vә 0,9­dur. Hәdәfi heç bir silahın

Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 10,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə