Fenn: 3105y Ehtimal nәzәriyyәsi vә riyazi statistikaYüklə 10,21 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/6
tarix27.06.2017
ölçüsü10,21 Mb.
1   2   3   4   5   6
vurmadığı ehtimalını tapın.
A) 0,006;
B) 0,065;
C) 0,308;
D) 0,329;
E) düzgün cavab yoxdur
129) Sual:Texnoloji proses 16 parametrә görә yoxlanılır. Hәr parametrin yol verilәn sәrhәdlәrdәn kәnara çıxması ehtimalı 0,2­dir. Yol verilәn
sәrhәdlәrdәn kәnara çıxan parametrlәrin әn böyük ehtimallı sayını tapın.
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) düzgün cavab yoxdur
130) Sual:Üç silahdan hәdәfә atәş açılmışdır. Onların hәdәfi vurması ehtimalları uyğun olaraq 0,7 , 0,85 vә 0,9­dur. Hәr üç silahın hәdәfә
vurması ehtimalını tapın.
A) 0,5355
B) 0,5126;
C) 0,5138;
D) 0,5459;
E) düzgün cavab yoxdur
131) Sual:Yarış zolağında 4 maneә vardır. Birinci maneәni idmançı 0,9 ehtimalla müvәffәqiyyәtlә dәf edir, ikincini 0,7 ehtimalla, üçüncünü 0,8
vә dördüncünü 0,6 ehtimalla dәf edir. İdmançının 2­dәn az olmayan sayda maneәni dәf etmәsi ehtimalını tapın.
A) 0,7428
B) 0,6845

C) 0,7565;
D) 0,7624.
E) düzgün cavab yoxdur
132) Sual:Lokatorun antenası fırlanarkәn tәyyarәnin şualandırılması müddәtindә 8 impuls әks olunur. Obyekti aşkarlamaq üçün qәbuledicidәn 5
dәn az olmayan sayda impuls keçmәlidir. Maneәlәrin impulsu dәfetmәsi ehtimalı 0,1­dir. Antenanın bir dövrü müddәtindә obyektin aşkar
edilmәsi ehtimalını tapın.
A) 0, 995;
B) 0,651;
C) 0, 478;
D) 0,352;
E) düzgün cavab yoxdur
133) Sual:Ailәdә 5 uşaq var: oğlan uşağının doğulması ehtimalı 0,51­dir. Ailәdә oğlanların sayının ikidәn çox olması ehtimalını tapın.
A) 0,52;
B) 0,68;
C) 0,86
D) 0,24
E) düzgün cavab yoxdur
134) Sual:Hәdәfә 10 bomba atılır, onlardan hәr birinin hәdәfi vurma ehtimalı 0,2­dir. әn böyük ehtimallı vurmalar sayını tapın.
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) düzgün cavab yoxdur
135) Sual:Bombanın hәdәfә dәymәsi ehtimalı 0,25­dir. 8 bomba atılmışdır. Hәdәfә dәyәn bombaların sayının 1 dәn az olmaması ehtimalını
tapın.
A) 0,8999
B) 0,1021
C) 0,0696
D) 0,454
E) düzgün cavab yoxdur
136) Sual:Vergi tәlimatçısının yoxlamasına görә orta hesabla hәr iki kiçik müәssisәdәn biri maliyyә intizamını pozur. 10000 qeydiyyatdan
keçmiş kiçik müәssisәnin 4800­dәn 5200­ә qәdәrinin maliyyә intizamını pozması ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
137) Sual:1000 sayda bilet olan lotoreyada birinin qiymәti 100 pul vahidi, digәrinin qiymәti 500 pul vahidi olan 2 әşya oynanılır. Uduşun riyazi
gözlәmәsinin 100 mislini tapın.
A) 600
B) 100
C) 50
D) 60
E) düzgün cavab yoxdur

138) Sual: 
A) 3
B) 1
C) 2
D) 4
E) düzgün cavab yoxdur
139) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
140) Sual:Hәr sınaqda hadisәsinin baş vermәsi ehtimalı 0,25­ә bәrabәrdir. 243 sınaqda hadisәsinin 80 dәfә baş vermәsi ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
141) Sual:Hәr hansı bölgәdә yaşayan 100 ailәdәn 80­dә soyuducu var. 400 ailәdә 300­dәn 350­yә qәdәr soyuducunun olması ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur

142) Sual:Hәr hansı bölgәdә yaşayan 100 ailәdәn 80­dә soyuducu var. 400 ailәdәn 350­dә soyuducunun olması ehtimalını taparkәn neçәyә
bәrabәr olmalıdır.
A) (3,75)
B) 3
C) 1,5
D) 2
E) düzgün cavab yoxdur
143) Sual: 
A) 2
B) 1
C) 3
D) 4
E) düzgün cavab yoxdur
144) Sual:Eyni güclü 2 rәqib şahmat oynayır. Iki partiyadan birindә vә ya 4 partiyadan ikisindә qalib gәlmәsi ehtimallarından hansı böyükdür ?
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
145) Sual:İqtisad Universitetinin kredit fakültәsinin 1­ci kursunda 1000 tәlәbә oxuyur. Yarım ildә zәif tәlәbәnin oxuması ehtimalı 0,002 – yә
bәrabәrdir. Yarım ildә 3 tәlәbәnin zәif oxuması ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
146) Sual:Bank 100 fermer tәsәrrüfatına faizsiz 10 il müddәtinә kredit verir. Alınan mәblәği 10 il müddәtinә fermerlәrin qaytarması ehtimalı 0,8­
ә bәrabәrdir. Tәsadüfi olaraq 8 fermer ayrılır. 10 il müddәtinә 8 fermerdәn 5­nin alınan krediti geri qaytarması ehtimalını tapın.
A) 229/1000
B) 1024/15625
C) 625/15625
D) 625/1024
E) düzgün cavab yoxdur
147) Sual:Batareya hәrbi obyektә 6 atәş açmışdır. 1 atәş zamanı güllәnin hәdәfә dәymәsi ehtimalı 0,4­ә bәrabәrdir. Hәdәfә dәyәn güllәnin әn
böyük ehtimallı әdәdini tapın.
A) 2
B) 3
C) 1
D) 4

E) düzgün cavab yoxdur
148) Sual:Müәyyәn qurğunun 16 elementindәn hәr biri sınaqdan keçirilir. Elementin sınağa davam gәtirә bilmәsi ehtimalı 0,9­a bәrabәrdir.
Sınağa davam gәtirәn elementlәrin әn böyük ehtimallı әdәdini tapın.
A) 15
B) 13
C) 17
D) 10
E) düzgün cavab yoxdur
149) Sual:Elektrik lampasının saz olması ehtimalı 0,9­a bәrabәrdir. Tәsadüfi götürülәn 6 elektrik lampasının 2­sinin saz işlәmә hadisәsinin
ehtimalını tapın.
A) 0,0012
B) 0,8
C) 0,81
D) 0,01
E) düzgün cavab yoxdur
150) Sual: 
A) 2
B) 1
C) 3
D) 4
E) düzgün cavab yoxdur
151) Sual: 
A) 0
B) 2
C) 0,1
D) 0,2
E) düzgün cavab yoxdur
152) Sual: 
A) 0,0595 ;
B) 0,02;
C) 0,1563;
D) 0,88;
E) düzgün cavab yoxdur
153) Sual:İqtisad Universitetinin kredit fakültәsinin 1­ci kursunda 4 tәlәbәnin 15 sentyabrda ad günü olması ehtimalını tapmaq üçün Puasson
düsturundakı parametri tapın.
A) 5
B) 1
C) 2
D) 4
E) düzgün cavab yoxdur
154) Sual:Bәzәk işığında ardıcıl olaraq 10 lampa qoşulmuşdur. Gәrginlik artdıqda lampanın sıradan çixması ehtimalı 0,1­dir. Gәrginlik artdıqda
bәzәk işıgının düzgün işlәmәsi ehtimalını tapın.
A) 0,349
B) 0,238

C) 0,658
D) 0,493
E) düzgün cavab yoxdur
155) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
156) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
157) Sual: 
A) 
B) 

C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
158) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
159) Sual: 
A) 4
B) 1
C) 2
D) 3
E) düzgün cavab yoxdur
160) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 

E) düzgün cavab yoxdur
161) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
162) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
163) Sual: 
A) 33,85
B) 33
C) 30,85
D) 30,25
E) düzgün cavab yoxdur
164) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 

E) düzgün cavab yoxdur
165) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
166) Sual: 
A) 5,1
B) 4,6
C) 4
D) 4,5
E) düzgün cavab yoxdur
167) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 

E) düzgün cavab yoxdur
168) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
169) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
170) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur

171) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
172) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
173) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur

174) Sual: 
A) 0,01
B) 0,1
C) 0,001
D) 0,2
E) düzgün cavab yoxdur
175) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
176) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur

177) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
178) Sual: 
A) 23,6875
B) 23
C) 22,6875
D) 22,075
E) düzgün cavab yoxdur
179) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur

180) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
181) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
182) Sual: 
A) a=2,24
B) a=0,24
C) a=2
D) a=0,04
E) düzgün cavab yoxdur

183) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
184) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
185) Sual: 

A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
186) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
187) Sual: 
A) 
B) 

C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
188) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
189) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 

E) düzgün cavab yoxdur
190) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
191) Sual: 
A) 1/3
B) 
C) 

D) 
E) düzgün cavab yoxdur
192) Sual: 
A) 3
B) 1
C) 2
D) 4
E) düzgün cavab yoxdur
193) Sual: 
A) 0
B) a
C) ­2a
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
194) Sual: 
A) 0,5
B) 0,2
C) 0,4
D) 0,1
E) düzgün cavab yoxdur

195) Sual: 
A) 2
B) 1
C) 1/2
D) 2,5
E) düzgün cavab yoxdur
196) Sual: 
A) 0,5
B) 0,2
C) 0,1
D) 2/3
E) düzgün cavab yoxdur
197) Sual: 
A) 1/4
B) 1/3
C) 1/2
D) 3/4
E) düzgün cavab yoxdur
198) Sual: 
A) 49
B) 121
C) 11
D) 120
E) düzgün cavab yoxdur

199) Sual: 
A) 49
B) 121
C) 11
D) 120
E) düzgün cavab yoxdur
200) Sual: 
A) 1,2
B) 0,3
C) 2,1
D) 0,2
E) düzgün cavab yoxdur
201) Sual: 
A) 3,6
B) 3
C) 0
D) ­3
E) düzgün cavab yoxdur
202) Sual: 
A) 1
B) 
C) 1/2
D) 
E) düzgün cavab yoxdur

203) Sual: 
A) 25/8
B) 1/2
C) 43/2
D) 1
E) düzgün cavab yoxdur
204) Sual:әgәr X kәsilmәz tәsadüfi kәmiyyәtin sıxlıq funksiyasi (π/6; π/3) intervalında qalırsa p(x)=C sin 5x vә bu intervalın xaricindә p(x)=0
olarsa, c sabitini tapın.
A) 5
B) 2
C) 
D) 6
E) düzgün cavab yoxdur
205) Sual: 
A) 0,3
B) 1
C) 3
D) 0,8
E) düzgün cavab yoxdur
206) Sual: 
A) 0,85
B) 0,2
C) 0,3
D) 0,35
E) düzgün cavab yoxdur
207) Sual: 
A) 0,75
B) 0,7
C) 0,05
D) 0,2
E) düzgün cavab yoxdur

208) Sual: 
A) yoxdur
B) 1/2
C) ­1/2
D) 0
E) düzgün cavab yoxdur
209) Sual: 
A) 1
B) 
C) 0,9
D) 0,1
E) düzgün cavab yoxdur
210) Sual: 
A) 1
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
211) Sual: 
A) 0

B) 
C) 
D) 1/2
E) düzgün cavab yoxdur
212) Sual: 
A) 
B) 

C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
213) Sual:İmtahan bileti 3 sualdan ibarәtdir. Tәlәbәnin bu sualların hәr 3­nә cavab verә bilmәsi ehtimalı 0,8­ә bәrabәrdir. X tәsadüfi kәmiyyәti
tәlәbәnin düzgün cavab verdiyi sualların sayını ifadә edir. Bu sayın 2­yә bәrabәr olması ehtimalını tapın.
A) p=0,16
B) p=0,8
C) p=0,384
D) p=0,48
E) düzgün cavab yoxdur
214) Sual: 
A) 0
B) Mx
C) 
D) Dx
E) düzgün cavab yoxdur
215) Sual: 
A) ­3/2
B) 3/2
C) 1/2

D) ­5/2
E) düzgün cavab yoxdur
216) Sual: 
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) düzgün cavab yoxdur
217) Sual: 
A) 3,52
B) 5,41
C) 8,41
D) 6,41
E) düzgün cavab yoxdur
218) Sual:3 zәri atdıqda yuxarı düşәn üzlәrdәkı xalların cәminin orta kbadratik meylini tapmalı.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
219) Sual:Kәsilmәz tәsadüfi kәmiyyәtin sıxlıq funksiyası aşağıdakılardan hansı ola bilәr?
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur

220) Sual: 
A) 1/8
B) 1/5
C) 1/6
D) 1/2
E) düzgün cavab yoxdur
221) Sual: 
A) 0
B) 4
C) 2
D) 3
E) düzgün cavab yoxdur
222) Sual: 
A) 1/2
B) 1/3
C) 1/4
D) 1/5
E) düzgün cavab yoxdur
223) Sual: 
A) 1/4
B) 1/3
C) 1/2
D) 3/4
E) düzgün cavab yoxdur
224) Sual: 
A) 1/6
B) 1/4
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur

225) Sual: 
A) 61
B) 51
C) 41
D) 31
E) düzgün cavab yoxdur
226) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
227) Sual: 
A) 
B) 
C) 

D) 
E) düzgün cavab yoxdur
228) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
229) Sual: 
A) 3
B) 1
C) 2
D) 4
E) düzgün cavab yoxdur

230) Sual: 
A) 
B) 

C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur

231) Sual: 
A) 
B) 

C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
232) Sual: 
A) 0
B) 2
C) 1
D) 1/2

E) düzgün cavab yoxdur
233) Sual: 
A) 
B) [yeni cavab]

C) [yeni cavab]
D) 

E) 
F) düzgün cavab yoxdur
234) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
F) düzgün cavab yoxdur
235) Sual: 
A) 0
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur

236) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
237) Sual:әgәr 1000 sayda sınağın hәr birindә A hadisәsinin baş vermәsi ehtimalı 0,25­ә bәrabәrdirsә, hadisәnin әn azı 215 vә әn çoxu 300 dәfә
baş vermәsi ehtimalını tapmaq üçün hansı düsturdan istifadә edilir?
A) Bernulli düsturu;
B) Puassondüsturu;
C) Muavr­Laplasın lokal teoremi;
D) Muavr­Laplasın inteqral teoremi.
E) düzgün cavab yoxdur
238) Sual: 
A) 3
B) 1
C) 12
D) 2
E) düzgün cavab yoxdur
239) Sual:Nә qәdәr oyun zәri götürmәk lazımdır ki, 0,7 – dәn az olmayan ehtimalla heç olmazsa bir zәrdә 6 xalı düşsün.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
240) Sual:Tәrәfi a olan kvadratın daxilinә çevrә çәkilmişdir. Kvadratın daxilinә atılan nöqtәnin dairәnin daxilinә düşmәsi ehtimalını tapın.
A) 0,785
B) 0,012
C) 0,039;
D) 0,084.

E) düzgün cavab yoxdur
241) Sual:Silahdan hәdәfә atәş açılır. İlk atәşdә hәdәfin vurulması ehtimalı 0,4­dür, sonrakı atәşlәr zamanı hәdәfin vurulması ehtimalı hәr dәfә
0,1 qәdәr artır. 4 atәş açdıqda hәdәfin 3 dәfә vurulması ehtimalını tapın.
A) 0,302
B) 0,440;
C) 0,257;
D) 0,684
E) düzgün cavab yoxdur
242) Sual:Silahdan hәdәfә atәş açılır. Birinci atәşdә hәdәfin vurulması ehtimalı 0,4­dür, sonrakı atәşlәr zamanı hәdәfin vurulması ehtimalı hәr
dәfә 0,1 qәdәr artır. 4 atәşin hamısının hәdәfi vurması ehtimalını 4 hәdәfin hәr birindә tapın.
A) 0,084;
B) 0,440;
C) 0,257;
D) 0,684
E) düzgün cavab yoxdur
243) Sual:Yarış zolağında 4 maneә vardır. Birinci maneәni idmançı 0,9 ehtimalla müvәffәqiyyәtlә dәf edir, ikincini 0,7 ehtimalla, üçüncünü 0,8
vә dördüncünü 0,6 ehtimalla dәf edir. İdmançı bütün 4 maneәni müvәffәqiyyәtlә dәf etmәsi ehtimalını tapın.
A) 0,581;
B) 0,3024;
C) 0,615;
D) 0,364.
E) düzgün cavab yoxdur
244) Sual:Tәcrübi yolla müәyyәnlәşdirilmişdir ki, kibrit qutusunu atdıqda onun kiçik, orta vә böyük üzlәri üzәrindә dayanmalarının saylarının
nisbıti 1:4:15 kimidir. Kibrit qutusunu 6 dәfә atdıqda onun kiçik üz üzәrindә 1 dәfә, otra üz üzәrindә 2 dәfә vә böyük üz üzәrindә 3 dәfә
dayanması ehtimalını tapın.
A) 0,1083
B) 0,584
C) 0,589;
D) 0,784.
E) düzgün cavab yoxdur
245) Sual:Texnoloji proses 14 parametrә görә yoxlanılır. Hәr parametrin yol verilәn sәrhәdlәrdәn kәnara çıxması ehtimalı 0,2­dir. Yol verilәn
sәrhәdlәrdәn kәnara çıxan parametrlәrin әn böyük ehtimallı sayının ehtimalını tapın.
A) 0,25;
B) 0,65;
C) 0,18;
D) 0,89;
E) düzgün cavab yoxdur
246) Sual:Üç silahdan hәdәfә atәş açılmışdır. Onların hәdәfi vurması ehtimalları uyğun olaraq 0,8, 0,85 vә 0,9­dur. Hәdәfi iki silahın vurması
ehtimalını tapın.
A) 0,329;
B) 0,635;
C) 0,328;
D) 0,129;
E) düzgün cavab yoxdur
247) Sual:Hәdәfә 6 bomba atılmışdır: onlardan hәr birinin hәdәfә dәymәsi ehtimalı 0,3 –dür. 3 bomba ilә hәdәfin vurulması ehtimalını tapın.
A) 0,18522
B) 0,16547
C) 0,17965
D) 0,94564
E) düzgün cavab yoxdur
248) Sual:Ailәdә 5 uşaq var: oğlan uşağının doğulması ehtimalı 0,51­dir. Ailәdә oğlanların sayının 2­dәn az olmaması vә 3­dәn çox olmaması
ehtimalını tapın.
A) 0,62;
B) 0,31;
C) 0,48;
D) 0,52;
E) düzgün cavab yoxdur

249) Sual:Hәdәfә 10 bomba atılır: onlardan hәr birinin hәdәfә dәymә ehtimalı 0,2­dir. әn böyük ehtimallı әdәdin ehtimalını tapın.
A) 0,366
B) 0,372
C) 0,562;
D) 0,784
E) düzgün cavab yoxdur
250) Sual:Texniki nәzarәt şöbәsi 10 detalı yoxlayır. Detalın standart olması ehtimalı 0,75­dir. Standart olan detalların әn böyük ehtimallı sayını
tapın.
A) 8
B) 6
C) 7
D) 5
E) düzgün cavab yoxdur
251) Sual:Ailәdә 5 uşaq var: oğlan uşağının doğulması ehtimalı 0,51­dir. Ailәdә iki oğlan olması ehtimalını tapın.
A) 0,31
B) 0,48
C) 0,96
D) 0,44
E) düzgün cavab yoxdur
252) Sual:Bank 100 fermer tәsәrrüfatına faizsiz 10 il müddәtinә kredit verir. Hәr bir fermerin 10 il müddәtinә alınan mәblәği geri qaytarması
ehtimalı 0,8­ә bәrabәrdir. Tәsadüfi olaraq 5 fermer ayrılır. әn böyük ehtimallı әdәdi tapın.
A) 80
B) 82
C) 83
D) 84
E) düzgün cavab yoxdur
253) Sual:Ali mәktәbin kredit fakültәsindә 1825 tәlәbә tәhsil alır. Tәlәbәnin doğum gününün ilin müәyyәn gününә düşmәsi ehtimalı 1/365 ­ә
bәrabәrdir. 3 tәlәbәnin eyni gündә ad gününün olması ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
254) Sual:İmtahan zamanı 2100 tәlәbәnin hәr birinin ali riyaziyyatdan müsbәt qiymәt alması ehtimalı 0,7­yә bәrabәrdir. әn azı 1470 vә әn çoxu
1500 tәlәbәnin müsbәt qiymәt alması hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
255) Sual: 

A) 5
B) 2,5
C) 300
D) 360
E) düzgün cavab yoxdur
256) Sual:Asılı olmayan 625 sınağın hәr birindә hadisәsinin baş vermәsi ehtimalı 0,8­ә bәrabәrdir. Hadisәnin nisbi tezliyinin onun ehtimalından
meylinin mütlәq qiymәtcә 0,04­ü aşmaması ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
257) Sual:Market 2400 әdәd su ilә dolu butulka alır. 1 butulka suyun satılma ehtimalı 0,6­ya bәrabәrdir. 2400 butulka suyun 144­ün satılma
ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
258) Sual: 
A) 3
B) 1
C) 2
D) 4
E) düzgün cavab yoxdur
259) Sual:Asılı olmayan 10000 sınağın hәr birindә hadisәnin baş vermәsi ehtimalı 0,5­ә bәrabәrdir. Hadisәnin baş vermәsinin nisbi tezliyinin
ehtimaldan meylinin mütlәq qiymәtcә 0,01­i aşmaması ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur

260) Sual: 
A) 2
B) 1
C) 3
D) 4
E) düzgün cavab yoxdur
261) Sual:Eyni güclü 2 rәqib şahmat oynayır. Dörd partiyadan ikisindә vә ya altı partiyadan üçündә qalib gәlmәsi ehtimallarından hansı
böyükdür ?
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
262) Sual:X tәsadüfi kәmiyyәtinә a әdәdi әlavә edildikdә onun dispersiyası necә dәyişәr?
A) a toplananı әlavә edilәr
B) 
C) Dәyişmәz
D) a dәfә artar.
E) düzgün cavab yoxdur
263) Sual: n sayda Bernulli sınaqlarında n=11 tәk әdәd vә p=0,3 olduqda әn böyük ehtimallı әdәdi tapın.
A) 9
B) 8,6
C) 9,6
D) 8,8
E) düzgün cavab yoxdur
264) Sual:X vә Y tәsadüfi kәmiyyәtlәrinin riyazi gözlәmәlәri vә dispersiyaları uyğun olaraq: M(x) = 5, D(X)=2; М(У) = 4; D(Y)=2. Z=X+2У­3
tәsadüfi kәmiyyәtinin dispersiyasını: D(Z) – i tapın
A) 30
B) 40
C) 20
D) 10
E) düzgün cavab yoxdur
265) Sual:Tutaq ki, standart olmayan detalın dәzgahdan buraxılması ehtimalı 0,004 ­ ә bәrabәrdir. 1000 detaldan 5 – nin standart olmaması
ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
266) Sual:Avtomat – dәzgah detalları ştamplayır. Hazırlanmış detalın yararsız olması ehtimalı 0,01­ ә bәrabәrdir. 200 detalın üçünün yararsız

Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 10,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə