Fenn: 3105y Ehtimal nәzәriyyәsi vә riyazi statistikaYüklə 10,21 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/6
tarix27.06.2017
ölçüsü10,21 Mb.
1   2   3   4   5   6
A) 0,0013
B) 0,006
C) 0,31
D) 0,013
E) düzgün cavab yoxdur
509) Sual:10 dәnә oyun zәri atılır.Üç zәrdә 6 xalının düşmәsi ehtimalını tapın.
A) 0,155
B) 0,15
C) 0,55
D) 0,51
E) düzgün cavab yoxdur
510) Sual:1,2,…,9 rәqәmlәri tәsadüfi qaydada yazırlar. 3,6,9 rәqәmlәrinin bir birinin ardınca istәnilәn qaydada yazılması ehtimalını tapın.
A) 1/12
B) 1/13
C) 1/14
D) 1/17
E) düzgün cavab yoxdur
511) Sual:Üç tәlәbә müәyyәn bir hesablama aparır.Birinci tәlәbәnin sәhv etmәsi ehtimalı 0,1 ­ ә, ikinci tәlәbәnin 0,15­ә vә üçüncü tәlәbәnin isә
0,2­yә bәrabәrdir. Hesablama zamanı heç olmazsa bir tәlәbәnin sәhv etmәsi ehtimalını tapın.
A) 0,388
B) 0,912
C) 0,234
D) 0,461
E) düzgün cavab yoxdur
512) Sual:Abonent telefon nömrәsinin axırıncı rәqәmini unutmuşdur vә nömrәni tәsadüfi yığır. Üç dәfәdәn çox olmayaraq cәhd etsә onun
nömrәni yığması ehtimalını tapın.
A) 0,1
B) 0,16
C) 0,6
D) 0,13
E) düzgün cavab yoxdur
513) Sual:Tәlәbә qrupunda 12 oğlan vә 8 qız var. Konfransda iştirak etmәk üçün qrupdan tәsadüfi olaraq 5 nәfәr seçilir. Seçilmiş
nümayәndәlәrdәn 4­nün qızlar olması ehtimalını tapın.
A) 56/323

B) 0,028
C) 0, 308
D) 58/323
E) düzgün cavab yoxdur
514) Sual:Üç oyun zәri atılır.Bütün zәrlәrdә eyni xalın düşmәsi ehtimalını tapın.
A) 1/36
B) 2/21
C) 1/23
D) 1/ 62
E) düzgün cavab yoxdur
515) Sual: İki oyun zәri atılır. Üst üzlәrdә düşәn xalların eyni olması ehtimalını tapın.
A) 1/6
B) 5/36
C) 1/2
D) 11/36
E) düzgün cavab yoxdur
516) Sual:Bütün üzlәri rәnglәnmiş kub 1000 dәnә eyni ölçülü kiçik kublara doğranmışdır. Kiçik kublar qarışdırılmış vә onlardan biri tәsadüfәn
çıxarılmışdır. Çıxarılmış kiçik kubun üç üzünün rәnqli olması ehtimalını tapın.
A) 0,008
B) 0,08
C) 0,02
D) 0,25
E) düzgün cavab yoxdur
517) Sual:İstehlakçı müәyyәn әmtәәnin reklamını televizorda (A hadisәsi), reklam lövhәsindә (B hadisәsi) vә ya qәzetdә oxuya (C hadisәsi)
bilәr. A+B+C hadisәsi nә demәkdir?
A) İstehlakcı üş reklamın üçünüdә görüb.
B) İstehlakcı hec bir reklamı görmәyib.
C) İstehlakcı hec olmasa reklamın birini görüb.
D) İstehlakcı yalnız reklamlardan birini görüb.
E) düzgün cavab yoxdur
518) Sual:Körpünü dağıtmaq üçün 1 bombanın düşmәsi kifayәtdir. Hәmin körpüyә üç bombanın düşmәsi ehtimaları uyğun olaraq 0,3; 0,4; 0,6
olarsa körpünün dağılmasını ehtimalını tapın.
A) 0,832
B) 0,834
C) 0,830
D) 0,828
E) düzgün cavab yoxdur
519) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
520) Sual:P(A/B) şәrti ehtimalı aşağıdakı hökmlәrdәn hansını ifadә edir:
A) A vә B hadisәlәrinin eyni zamanda baş vermәsi ehtimalı;
B) A hadisәsinin baş vermәsi fәrziyyәsi ilә B hadisәsinin başvermә ehtimalı;
C) B hadisәsinin baş vermәsi fәrziyyәsi ilә A hadisәsinin başvermә ehtimalı;
D) A vә B hadisәlәrindәn heç olmazsa birinin başvermә ehtimalı.

E) düzgün cavab yoxdur
521) Sual:10 kommersiya bankından 4­ü şәhәr kәnarında yerlәşir. Vergi müfәtişi tәsadüfi 3 bank secir. Bu banklardan hec olmasa 2­sinin şәhәr
kәnarında yerlәşmәsi ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
522) Sual:әgәr telefon xәttinin 40 ilә 70­ci km arasındakı әrazidә qırılma baş veribsә, onda qırılmanın 50 ilә 55­ci km arasında olması ehtimalını:
p­ni tapın. Cavabı 6p kimi yazın.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) düzgün cavab yoxdur
523) Sual:Yeşikdә 12 detal var. Onlardan 5 rәnqlidir. İxtiyarı qaydada üç detal götürülüb. Onların hәr üçüncü rәnqli olması ehtimalını tapın.
A) 2
B) 3
C) 4
D) 1
E) düzgün cavab yoxdur
524) Sual:Müәyyәn bir әrazidә iyun ayında buludlu günlәrin sayı 6­dır. Iyunun 1­dә buludlu havanın olması ehtimalını: p­ni tapın. Cavab 15p
yazın.
A) 3
B) 5
C) 1/5
D) 1/30
E) düzgün cavab yoxdur
525) Sual:Tutaq ki, A, B, C hәr hansı hadisәlәrdir. A, B, C –dәn ibarәt hadisәnin ifadәsini tapın a) Ancaq A hadisәsi baş verir. b) A vә B
hadisәlәri baş veriblәr, C hadisәsi isә baş vermәyib. c) iki vә yalnız iki hadisә baş verib. Verilәnlәrә uyğun olmayanı göstәrin.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
526) Sual:7 mәrtәbәli evin liftinә 1ci mәrtәbәdә 2 sakin mindi. Onların, 2ci mәrtәbәdәn başlayaraq hәr hansı mәrtәbәdә düşmәsi ehtimalı eynidir.
Hәr 1 sakinin eyni mәrtәbәdә düşmәsi ehtimalını p­ni tapın
A) 1/25
B) 1/5
C) 1/10
D) 2/5
E) düzgün cavab yoxdur

527) Sual:Uzunluğu 20sm olan AB parçasında ixtiyari M nöqtәsi qeyd edilir. Diametri AM olan dairәnin sahәsinin 16  ­dәn böyük olması
ehtimalını: p­ni tapın. Cavabını 10 p kimi yazın.
A) 4
B) 6
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
528) Sual:Ümumi konveyerә iki avtomatdan detal tökülür,biricidәn 80%, ikincidәn 20%.Tәsadüfi götürülmüş detalın keyfiyyәtli olması
ehtimalını tapın, әgәr birinci orta hesabla 10 %, ikinci isә 5 % keyfiyyәtsiz detal istehsal edir.
A) 0,91
B) 0,09
C) 0,91
D) 0,85;
E) düzgün cavab yoxdur
529) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
530) Sual:№1 mağazaya getmәk ehtimalı 0,6 , №2 mağazaya getmәk ehtimalı isә 0,4­dür. №1 mağazadan alış­veriş etmәk ehtimalı 0,7, №2 –dәn
0,2 olarsa, ümumiyyәtlә alış veriş edilmәsi ehtimalını tapın.
A) 0,5
B) 0,3
C) 0,2
D) 0,1
E) düzgün cavab yoxdur
531) Sual: 
A) 7
B) 0,5
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
532) Sual:Partiyada 10 televizordan 3 xarabdır. Bunlardan tәsadüfi olaraq 2 televizor secilir. Bu televizorlardan hәr ikisinin xarab olması p
ehtimalını tapın. Cavaba 45 p yazın.
A) 3
B) 6
C) 4
D) 9
E) düzgün cavab yoxdur
533) Sual:Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı A, B, C hadisәlәrindәn heç olmazsa birinin baş verdiyini ifadә edir?
A) А+В+С

B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
534) Sual:Bir atәşin tankı vurması ehtimalı 0,2­ dir. Tanka bir atәş dәysә onun yanma ehtimalı 0,3, iki atәşin dәymәsi zamanı tankın yanması
ehtimalı 0,5, üç atәşin dәymәsi zamanı tankın yanması ehtimalı 0,9 – dur. Tanka 3 atәş açılmışdır. Tankın yanması ehtimalını tapın.
A) 0,1704
B) 0,365
C) 0,983
D) 0,452
E) düzgün cavab yoxdur
535) Sual:Tәlәbә proqramda olan 20 sualdan 14­nü bilir. Bilet 3 sualdan ibarәtdir. Tәlәbәnin 3 sualdan әn azı 2­nә cavab verә bilmәsi ehtimalı
neçәdir?
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
536) Sual:müәyyәn bir malın reklamını televiziyada (A hadisәsi), reklam lövhәsindә (B hadisәsi) görә bilәr vә qәzetdә (C hadisәsi) oxuya bilәr.
ifadәsi hansı hadisәni ifadә edir?
A) İstehlakçı yalnız 2 növ reklam görüb;
B) İstehlakçı reklamı televiziyada vә reklam lövhәsindә görüb;
C) İstehlakçı reklamı qәzetdә oxumayıb, digәr 2 haldan birindә görüb;
D) İstehlakçı reklamı televiziyada vә reklam lövhәsindә görüb, lakin qәzetdә oxumayıb;
E) düzgün cavab yoxdur
537) Sual:Qutuda 6 qırmızı vә 4 göy qәlәm var. Tәsadüfi olaraq onlardan üçü çıxarılır. Onlardan ikisinin qırmızı qәlәm olması ehtimalını tapın.
A) 0,5
B) 0,63
C) 0,23
D) 0,29
E) düzgün cavab yoxdur
538) Sual:Paçkadaki 100 lotoreya biletindәn 10 dәnәsi uduşludur Bir nәfәr 5 bilet alır.Alınmış biletlәrdәn ikisının uduşlu olması ehtimalını
tapın..
A) 0,07
B) 0,75
C) 0,25
D) 0,758
E) düzgün cavab yoxdur
539) Sual:Beş kartda 1,2,3,4,5 rәqәmlәri yazılmışdır. Tәsәdüfi olaraq üç kart çixarılır vә onları çıxarıldıqları sırada soldan sağa düzürlәr. Alınan
әdәdin cüt әdәd olması ehtimalını tapın.
A) 0,4
B) 0,0167
C) 0,45
D) 0,05
E) düzgün cavab yoxdur

540) Sual:1,2, …, 20 әdәdlәri kartlara yazilmışdır.Kartlar diqqәtlә qarışdırılmış vә sonra onlardan tәsadüfi olaraq ikisi götürülmüşdür .
Götürülmüş kartlardakı әdәdlәrin cәminin 30­a bәrabәr olması ehtimalını tapın.
A) 1/38
B) 5/38
C) 1/36
D) 1/3
E) düzgün cavab yoxdur
541) Sual:n sayda hadisәnin: birgә başvermәsi ehtimalı hansı düsturla hesablanır?
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
542) Sual: 
A) 7,21
B) 10,31
C) 8,51 ;
D) 6,71
E) düzgün cavab yoxdur
543) Sual: 
A) 19,6
B) 29,4
C) 8,8
D) 7,8
E) düzgün cavab yoxdur
544) Sual: 
A) 1,4
B) 2,4
C) 3,4
D) 0
E) düzgün cavab yoxdur
545) Sual:Bir oyun zәrini bir dәfә atdıqda düşәn xalların sayının riyazi gözlәmәsini tapın.
A) 3,2
B) 3,4
C) 3,5
D) 3,6
E) düzgün cavab yoxdur
546) Sual:Tәlәbә ona lazım olan düsturu 3 sorğu kitab¬çasında axtarır. Düsturun birinci, ikinci vә üçüncü sor¬ğu kitablarında olması ehtimalı
müvafiq olaraq 0,6; 0,7 vә 0,8­ә bәrabәrdir. Bu düsturun ikidәn az olmayan sorğu kitabçasında olması hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 0,788

B) 0,677
C) 0,899
D) 0,588
E) düzgün cavab yoxdur
547) Sual:Müәyyәn rayona әrzaq mәhsullarını üç firma tәrәfindәn 5:8:7 nisbәtindә gәtirilir. Mәhsullar arasın¬da birinci firmanın 90%­i,
ikincinin 85%, üçüncün–75% mәhsulları standarta uyğundur. Alınmış mәhsulların qeyri­standart olması hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 0,725
B) 0,1725
C) 0,175
D) 0,177
E) düzgün cavab yoxdur
548) Sual:Zavodun mәhsulları içәrisindә A tip yarar¬sızlıq 4%, B tipi isә–3,5% tәşkil edir. Zavodun yararlı mәh¬sulları 95% tәşkil edir.
Mәhsullar sırasında A tip yararsızlığa rast gәlmәmә, B tip yararsızlığa rast gәlinmә hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 0,0104
B) 0,3
C) 0,2
D) 0,012
E) düzgün cavab yoxdur
549) Sual:15 lampadan 4­ü standarta uyğundur. Eyni za¬manda tәsadüfi olaraq 2 lampa götürülür. Onlardan heç olmasa birinin qeyri­standart
olması ehtimalını tapın.
A) 0,746
B) 0,349
C) 0,199
D) 0,476
E) düzgün cavab yoxdur
550) Sual:Usta biri­birindәn asılı olmayan 4 dәzğahın işinә nәzarәt edir. Birinci dәzgahın fәhlәnin diqqәtini tәlәb etmәsi ehtimalı 0,3­ә , 2­cininki
– 0,6­ya , 3­cünün¬kü – 0,4­ә, 4­cünün – 0,25­ә bәrabәrdir. Növbә әrzindә usta¬nın diqqәtini tәlәb etmәyәn heç olmasa bir dәz¬gahın olması
ehtimalını tapmaq.
A) 0,982
B) 0,892
C) 0,799
D) 0,891
E) düzgün cavab yoxdur
551) Sual:Tәlәbә proqramda olan 30 sualdan 25­ni bilir. әgәr biletdә olan 4 sualdan 3­nә tәlәbә cavab veribsә onun imtahanı verdiyi hesab edilir.
Biletin 1­ci sualına baxan tәlәbә onu bildiyini aşkar edir. Tәlәbәnin imtahanı vermәmәsi hadisәsinin ehtimalını tapın
A) 0,068
B) 0,981
C) 0,009
D) 0,094
E) düzgün cavab yoxdur
552) Sual: İki atıcı hәdәfә güllә atır. I atıcının 1 atәşlә hәdәfi vurması ehtimalı 0,7, II­ki isә 0,8­ә bәrabәrdir.Atәş açarkәn atıcılardan yalnız
birinin hәdәfi vurması ehtimalını tapın.
A) 0,38
B) 0,72
C) 0,57
D) 0,37
E) düzgün cavab yoxdur
553) Sual:әmtәә firması üç istehsalçı müәssisә¬dәn 1:4:5 nisbәtindә televizor tәdarük edir. Prak¬tika gös¬tәrmişdir ki, 1­ci, 2­ci vә 3­cü
istehsalçıdan alınan televizorların zәmanәt müddәtindә tәmir olunması üçün müraciәt olunmaması uyğun olaraq 98%, 88% vә 92% tәşkil edir.
Zәmanәt müddәtindә televizorun tәmirә ehtiyacı olmaması hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 0,88
B) 0,92
C) 0,91
D) düzgün cavab yoxdur
E) 0,98
554) Sual:Tәlәbәnin üç imtahanın hәr birinin mü¬vәffәqiyyәtlә verә bilmәsi ehtimalları uyğun olaraq 1­ci 0,9–a; 2­ci 0,7­a vә 3­cü 0,8–ә
bәrabәrdir. Tәlәbәnin hәr üç imtahanı verә bilmәsi hadisәsinin ehtimalını tapın.

A) 0,729
B) 0,504
C) 0,602
D) 0,816
E) düzgün cavab yoxdur
555) Sual:İmtahan biletlәrinin 5­i asan 25 dәnәsi isә çә¬tindir. Birinci bilet götürәn tәlәbә ilә ikinci bilet götürәnin asan bilet götürmәlәri
ehtimalını hesablamalı.
A) 8/52
B) 2/87
C) 5/24
D) 24/25
E) düzgün cavab yoxdur
556) Sual:Şahmat turnirindә 16 nәfәr iştirak edir. әgәr iki nәfәr yalnız bir dәfә görüşәrsә, turnirdә neçә partiya oyun olacaqdır?
A) 120
B) 256
C) 240
D) 150
E) düzgün cavab yoxdur
557) Sual:İstehsal olunan mәhsulunun qәbulu vaxtı yarısı yoxlamaya mәruz qalır. Qәbul vaxtı şәrti­seçilәn¬lәrdәn 2% keyfiyyәtsiz çıxır. 100
mәhsulun 5%­nin keyfiyyәtsiz çıxması hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 0,032
B) 0,0281
C) 0,034
D) 0,05
E) düzgün cavab yoxdur
558) Sual:Yarışma keçirmәk üçün 16 voleybol koman¬dası (hәr birindә 8 komanda olmaqla) püşklә 2 yarım¬qrupa bölünmüşdür. 2 әn güclü
komandanın müx¬tәlif yarımqrupda olması hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 15/16
B) 7/15
C) 1/2
D) 8/15
E) düzgün cavab yoxdur
559) Sual:Tәsadüfi götürülmüş telefon nömrәsi 5 rәqәm¬lidir. Bu nömrәdә bütün rәqәmlәrin müxtәlif olması hadisәsinin ehtimalını tapın.
Mәlumdur ki, telefon nömrәsi sıfır rәqәmilә başlamır.
A) 1/31336
B) 1/27216
C) 1/35300
D) 1/62025
E) düzgün cavab yoxdur
560) Sual:20 әmanәt bankından 10­u şәhәrdәn kәnarda yerlәşir. Yoxlamadan keçirmәk üçün 5 әmanәt bankı seçilmişdir. . Seçilmiş әmanәt
banklarından heç olmasa 1­nin şәhәrdә olması hadisәsinin ehti¬malını tapın.
A) 0,85
B) 0,985
C) 0,783
D) 0,348
E) düzgün cavab yoxdur
561) Sual:Muxtәlif növ mәhsul istehsal edәn 3 dәzgahın isteh¬sal nisbәtlәri 1:3:6 kimidir. Qarı¬şıq şәkildә olan mәh¬sulların içәrisindәn 2 dәnә
lazım olanı götürülür. On¬ların birinin 3­cü dәzgahın istehsal mәhsulu olması hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 0,18
B) 0,66
C) 0,48
D) 0,64
E) düzgün cavab yoxdur
562) Sual:15 imtahan biletinin hәr birindә 2 sual vardır. Tәlәbә 15 sualın cavabını bilir. Imtahan verәn tәlәbә ya biletin hәr iki sualına cavab
vermәli, ya da biletin bir sualına vә bir әlavә suala cavab vermәlidir. Tәlәbәnin imtahan vermәsi ehtimalını tapın.
A) 0,5
B) 0,3

C) 0,9
D) 0,4
E) düzgün cavab yoxdur
563) Sual:Sexdә avtomatik nәzarәt olan 14 dәnә vә әllә idarı olunan 6 dәnә qurğu vardır. Avtomatik nәzarәti olan qurğuda istehsal olunan
mәhsulun yararsız olması ehtimalı 0,001, әllә idarә olunanda isә 0,002­ dir. Labaratoriyada analiz olunmaq üçün götürülmüş bir mәhsulun yararlı
olması ehtimalı nә qәdәrdir.
A) 0,9985
B) 0,6125
C) 0,9523
D) 0,1451
E) düzgün cavab yoxdur
564) Sual:Qutuda 6 ağ vә 4 qara kürә vardır. Qutudan tәsadüfi olaraq kürәlәr bir­ bir qara kürә çıxana qәdәr çıxarılır. әgәr çıxarılan kürә
qaytarılırsa 4 dәfә kürә çıxarılması ehtimalını tapın.
A) 0,086
B) 0,216
C) 0,86
D) 0,068
E) düzgün cavab yoxdur
565) Sual:İki atıcının hәdәfi vurması ehtimalları uyğun olaraq 0,7 vә 0,8 – dir. Hәdәfә hәrәsi bir atәş açır.Hәdәfin iki güllә ilә vurulması
ehtimalını tapın.
A) 0,56
B) 0,5
C) 0,6
D) 0,2 6
E) düzgün cavab yoxdur
566) Sual:6 oyun zәri atılır. Müxtәlif rәqәmlәrin düşmәsi ehtimalını tapın.
A) 0,0154
B) 0,014
C) 0,015
D) 0,054
E) düzgün cavab yoxdur
567) Sual:Maşın zalındaki 9 kompüterdәn 3 dәnәsi ağ­qara ekranlıdır.Müәllim 10 tәlәbәni ixtiyarı olaraq bu kompüterlәr arxasında әylәşdirir.
Tәlәbәlәrdәn Mәmmәdovun, Hüseynovun vә әliyevin ağ­qara ekranlı kompüterlәr arxasında әylәşmәsi ehtimalını tapın.
A) 1/84
B) 2/120
C) 1/12
D) 2/12
E) düzgün cavab yoxdur
568) Sual:Telefon kitabında bütün nömrәlәr yeddirәqәmlidir.Kitabdan tәsadüfi olaraq bir nömrә seçilir.Seçilmiş nömrәdә axırıncı dörd rәqәmin
eyni rәqәm olması ehtimalını tapın.
A) 0,001
B) 0,01
C) 0,1
D) 0,51
E) düzgün cavab yoxdur
569) Sual:1,2,…,9 rәqәmlәri tәsadüfi qaydada yazırlar. Cüt rәqәmlәrin cüt yerlәrdә yazılmış olması ehtimalını tapın..
A) 1/126
B) 1/26
C) 1/16
D) 1/12
E) düzgün cavab yoxdur
570) Sual:Qutuda 6 qırmızı vә 4 göy qәlәm var. Tәsadüfi olaraq onlardan üçü çıxarılır. Çixarılan qәlәmlәr arasında göy qәlәm olmaması
ehtimalını tapın.
A) 1/6
B) 0,0193
C) 0,03
D) 0,09

E) düzgün cavab yoxdur
571) Sual:Paçkadaki 100 lotoreya biletindәn 10 dәnәsi uduşludur Bir nәfәr 5 bilet alır.Alınmış biletlәrdәn birinin uduşlu olması ehtimalını tapın.
A) 0,416
B) 0,328
C) 0,126
D) 0,123
E) düzgün cavab yoxdur
572) Sual:Tәlәbә qrupunda 6 oğlan vә 4 qız var. Konfransda iştirak etmәk üçün qrupdan tәsadüfi olaraq 3 nәfәr seçilir. Seçilmiş nümayәndәlәrin
3­nün oğlan olması ehtimalını tapın.
A) 22/63
B) 0,028
C) 20/63
D) 0,99
E) düzgün cavab yoxdur
573) Sual:Gülsatan satışa 15 ağ vә 10 qırmızı qızılgül qoymuşdur. Müştәri ondan 5 qızılgüldәn ibarәt buket düzәltmәyi xahiş edir. Buketdә 3 ağ
vә 2 qırmızı qızılgül olacağı ehtimalını tapın..
A) 0,385
B) 0,38
C) 0,136
D) 0,123
E) düzgün cavab yoxdur
574) Sual:İki oyun zәri atılır. Düşәn xalların cәminin 7 olması ehtimalını tapın.
A) 1/6
B) 1/2
C) 11/36
D) 1/36
E) düzgün cavab yoxdur
575) Sual:Bütün üzlәri rәnglәnmiş kub 1000 dәnә eyni ölçülü kiçik kublara doğranmışdır. Kiçik kublar qarışdırılmış vә onlardan biri tәsadüfәn
çıxarılmışdır. Çıxarılmış kiçik kubun iki üzünün rәnqli olması ehtimalını tapın.
A) 0,096
B) 0,96
C) 0,06
D) 0,09
E) düzgün cavab yoxdur
576) Sual:P(A/B) şәrti ehtimalı aşağıdakı düsturla hesablanır:
A) 
B) 
C) 
D) Р(А)­Р(В);
E) düzgün cavab yoxdur
577) Sual:Bәzi yerlәrdә iyunun ayının 10 günü ciskinli olur. 1 iyunun çiskinli hava olması p ehtimalını tapın. Cavabı 15p kimi yazın.
A) 5
B) 2
C) 4
D) 1
E) düzgün cavab yoxdur
578) Sual:5 eyni kağız parçasında S,E,A,P,Z hәrflәri yazılıb. Bu kağızları qarışdırıb içindәn 3­ü götürülür vә ardıcıl düzülür. Kağızlardakı
hәrflәrdәn SAZ sözünün düzәlmәsi ehtimalını: p­ni tapın.
A) 1/60
B) 

C) 
D) 1/5!3!
E) düzgün cavab yoxdur
579) Sual:Oğlan görüşә gәlmәdi – A hadisәsi, qız görüşә gәlmәdi – B hadisәsi olarsa, C = A + B ifadәsi hansı hadisәni ifadә edir?
A) heç kәs görüşә gәlmәdi;
B) kimsә görüşә gәldi ;
C) ancaq biri görüşә gәlmәdi;
D) kimsә görüşә gәlmәdi.
E) düzgün cavab yoxdur
580) Sual:etalları iki fәhlә hazırlayır. Birinci fәhlә bütün detalların 2/3, ikinci isә 1/3 hissәsini hazırlayır. Birinci fәhlә orta hesabla 1%, ikinci
fәhlә isә 10 % xarab detal hazırlayırlar. Tәsadüfi bir detal götürülür. Onun xarab olması ehtimalını tapın (faiz ilә).
A) 4
B) 3
C) 2
D) 5
E) düzgün cavab yoxdur
581) Sual:2 oyun zәri atılır. Düşәn xalların cәminin 3­dәn kiçik olmaması ehtimalını: p­ni tapın.
A) 11/12
B) 5/36
C) 7/36
D) 1/12
E) düzgün cavab yoxdur
582) Sual:Necә üsulla 6 tәlәbәdәn ibarәt siyahını tәrtib etmәk olar?
A) 720
B) 560
C) 652
D) 675
E) düzgün cavab yoxdur
583) Sual:Dairәnin 8 nöqtәsi neçә mümkün vәtәri tәyin edir?
A) 28
B) 20
C) 21
D) 25
E) düzgün cavab yoxdur
584) Sual:Müstәvi üzәrindә radiusları 6 vә 12 olan iki konsentrik dairә çәkilib. Bu iki dairәdәn ibarәt halqaya tәsadufi atılan nöqtәnin böyük
dairәyә düşmәsi ehtimalını tapın.
A) 0,5
B) 0,65;
C) 0,12;
D) 0,75.
E) düzgün cavab yoxdur
585) Sual:Müәssisә orta hesabla 30% әla vә 60% birinci növ әmtәә istehsal edir. Bu müәssisәnin istehsalı olan tәsadufi götürülәn әmtәәnin әla
vә birinci növ olması P ehtimalını tapın. Cavaba 30 p yazın.
A) 27
B) 20
C) 23
D) 25
E) düzgün cavab yoxdur
586) Sual:
A) 

B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
587) Sual:Vağzalın bütün sәsgüclәndiricilәri hәr 3 dәqiqәdәn bir eyni elanı sәslәndirirsә, vağzala gәlәn sәrnişinin hәmin elanı әn geci 1 dәqiqә
sonra eşidәcәyi ehtimalını: p­ni tapın.
A) 1/3
B) 2/3
C) 1
D) 0
E) düzgün cavab yoxdur
588) Sual:Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı A, B, C hadisәlәrinin eyni zamanda baş verdiyini ifadә edir?
A) А+В+С
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
589) Sual:Bәzi yerlәrdә mart ayında günәşli günlәrin sayı 8 bәrabәrdir. Martin 2­si buludlu olması ehtimalını tapın.
A) 22
B) 21
C) 23
D) 20
E) düzgün cavab yoxdur
590) Sual:Beş eyni kartda İ,L,O,S,Ç hәriflәri yazılıb. Onları qarışdırıb vә tәsadüfi olaraq cüt­cüt qoysaq İL sözünün alınması üçün ümumi hallar
sayını tapın.
A) 20
B) 15
C) 35
D) 22
E) düzgün cavab yoxdur
591) Sual:Tәlәbә ona lazım olan düsturu üç müxtәlif kitabda axtarır. Düsturun birinçi kitabda olması ehtimalı 0,7, ikincidә olması ehtimalı 0,8,
ücüncüdә olması ehtimalı 0,6 olarsa, düsturun ancaq iki kitabda olması ehtimalını tapın.
A) 0,452
B) 0,396
C) 0,397
D) 0,398
E) düzgün cavab yoxdur
592) Sual:30 nәfәr tәlәbәsi olan qrupda bir qrup başçısı, onun müavinini vә hәmkarların qrup üzrә nü¬mayәndәsini seçmәk lazımdır. Seçim
variantlarının sayını tapın.
A) 24360
B) 32360
C) 8702
D) 9008
E) düzgün cavab yoxdur
593) Sual:Asılı hadisәlәr üçün aşağıdakı bәrabәrliklәrdәn hansı doğrudur.
A) 

B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
594) Sual:Qrupda 30 tәlәbәnin 10 nәfәri idman ustasıdır. Tәsadüfi seçilәn 3 tәlәbәnin idman ustası olması ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
595) Sual: 
A) 3/8
B) 5/9
C) 3/4
D) 1/4
E) düzgün cavab yoxdur
596) Sual: 
A) 0,5
B) 0,3
C) 0,7
D) 0,6
E) düzgün cavab yoxdur
597) Sual: 
A) 0,1008
B) 0, 08
C) 0,64
D) 0,48
E) düzgün cavab yoxdur
598) Sual:Satışda 11 әdәd eyni formalı 5­i Çindә, 6­sı Almaniyada istehsal edilmiş detal vardır. Tәsadüfi olaraq 4 detal götürülür. Onlardan әn
azı 2­sinin Almaniyada istehsal olunması ehtimalını tapın.
A) 53/60
B) 43/60
C) 59/60
D) 43/50
E) düzgün cavab yoxdur
599) Sual: Birgә uyuşan hadisәlәr üçün toplama teoreminin riyazi ifadәsi aşağıdakılardan hansıdır.
A) 
B) 

C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
600) Sual:Tәsadüfi olaraq seçilәn ikirәqәmli әdәdin 3 vә 5 әdәdlәrdәn heç olmazsa birinә bölünmәsi ehtimalını tapın.
A) 2/15
B) 7/15
C) 1/15
D) 3/20
E) düzgün cavab yoxdur

Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 10,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə