Fenn: 3105y Ehtimal nәzәriyyәsi vә riyazi statistikaYüklə 10,21 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/6
tarix27.06.2017
ölçüsü10,21 Mb.
1   2   3   4   5   6
E) düzgün cavab yoxdur
404) Sual:Normal paylanmış x tәsadüfi kәmiyyәtinin riyazi gözlәmәsi 10 – a, dispersiyası 4 – ә bәrabәrdir. Sınaq nәticәsindә x – in (16, 22)
intervalında qiymәt alması ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
405) Sual: 
A) 

B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
406) Sual:Hәdәfә 50 atәş açılır.Hәr bir güllәnin hәdәfә dәymәsi ehtimalı 4/5 ­ә bәrabәrdir. Hәdәfә dәyәn güllәlәrin sayını x tәsadüfi kәmiyyәti
ilә işarә etsәk, Dx ­i tapmalı.
A) 8
B) 1/5
C) 8
D) 6
E) düzgün cavab yoxdur
407) Sual: 
A) 3
B) 1
C) 2
D) 4
E) düzgün cavab yoxdur
408) Sual:Üstlü paylanmanın orta kvadratik meylini tapın.

A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
409) Sual:Normal paylanmış x tәsadüfi kәmiyyәtinin riyazi gözlәmәsi 3 – ә, orta kvadratik meyli 5 – ә bәrabәrdir. x­in sıxlıq funksiyasını tapın.
A) 

B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
410) Sual: 
A) p=0,11
B) p=0,01
C) p=0,1
D) p=0,001
E) düzgün cavab yoxdur
411) Sual: 
A) 7,2
B) 6,5
C) 6,9
D) 7,9
E) düzgün cavab yoxdur

412) Sual: 
A) b=22,38
B) b=22
C) b=22,08
D) b=21,38
E) düzgün cavab yoxdur
413) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
414) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
415) Sual: 

A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
416) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
417) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
418) Sual: 
A) 

B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
419) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
420) Sual: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
421) Sual:3 növ mәhsul istehsal edәn maşının istehsal nisbәtlәri kimidir. Qarışıq şәkildә olan mәhsulların içәrisindәn 2 dәnәsi götürülür.
Bunların hәr ikisinin eyni maşında hazırlanması ehtimalını tapın.
A) 0,46
B) 0,4
C) 0,06
D) 0,3
E) düzgün cavab yoxdur

422) Sual:Müәssisәdә mәmulatın 20%­i birinci, 30%­i ikinci, 50%­i üçüncü maşında istehsal olunur. Bu maşınların buraxdığı mәmulatın uyğun
olaraq 5%, 4%, 2%­i yararsızdır. Tәsadüfi götürülәn 1 mәmulatın yararsız olması ehtimalını tapın.
A) 0,032
B) 0,3
C) 0,04
D) 0,02
E) düzgün cavab yoxdur
423) Sual:Silahdan hәdәfә atәş açılır. Birinci atәşdә hәdәfin vurulması ehtimalı 0,7­dir.Sonrakı atәşlәrdә bu ehtimal hәr dәfә 0,05 qәdәr artır.
Hәdәfin ancaq üçüncü atәşdә vurulması ehtimalını tapın.
A) 0,06
B) 0,1
C) 0,23
D) 0,12 6
E) düzgün cavab yoxdur
424) Sual:20 mәhsuldan 5 dәnәsi yararsızdır. Yoxlamaq üçün tәsadüfi olaraq 3 mәhsul götürülür. Götürülmüş mәhsulların birinin yararsız olması
ehtimalını tapın.
A) 1/114
B) 1/225
C) 1/121
D) 1/125
E) düzgün cavab yoxdur
425) Sual:1,2,…,8 rәqәmlәri tәsadüfi qaydada yazırlar.Rәqәmlәrin artma qaydasında yazılması ehtimalını tapın.
A) 1/8!
B) 1/12!
C) 1/15!
D) 1/17!
E) düzgün cavab yoxdur
426) Sual:Tәlәbә qrupunda 152 oğlan vә 8 qız var. Konfransda iştirak etmәk üçün qrupdan tәsadüfi olaraq 5 nәfәr seçilir. Nümayәndәlәrin 3­nün
oğlan olması ehtimalını tapın.
A) 13/33
B) 154/969
C) 14/33
D) 0,999
E) düzgün cavab yoxdur
427) Sual:Yeddimәrtәbәli binanın liftinә birinci mәrtәbәdә altı adam minir. Hәr bir sәrnişinin istәnilәn mәrtәbәdә düşmәsi ehtimalı eynidir.
Sәrnişinlәrdәn üçünün 7­ci mәrtәbәdә düşmәsi ehtimalını tapın.
A) 5/48
B) 5/234
C) 1/216
D) 2/651
E) düzgün cavab yoxdur
428) Sual:Birinci qutuda 4 ağ vә 8 qara kürә var, ikinci qutuda 5ağ vә 3 qara kürә var. Birinci qutudan 2 kürә götürüb ikinci qutuya qoydular,
sonra ikinci qutudan bir kürә çıxardılar. Çıxarılan kürәnin ağ olması ehtimalını tapın.
A) 0,42115
B) 0,36126
C) 0,69425
D) 0,96369
E) düzgün cavab yoxdur
429) Sual:Briqadada 6 fәhlә vә 2 şagird var. Fәhlәnin hazırladığı mәhsulun yararsız olması ehtimalı 0,05, şagirdin isә 0,2–dir. Fәhlәnin
mәhsuldarlığı şagirdin mәhsuldarlığından 2 dәfә yüksәkdir. Briqadanın hazırladığı hәr hansı bir mәhsulun yararsız olması ehtimalını tapın.
A) 0,07142
B) 0,6505
C) 0,7563
D) 0,8351
E) düzgün cavab yoxdur
430) Sual:Tәlәbә proqramdakı 60 sualdan 40 ­ nı bilir. Imtahan biletlәrinә tәsadüfi olaraq 3 sual salınıb. Tәlәbәnin biletdәki suallardan ancaq әn

azı ikisini bilmәsi ehtimalını tapın.
A) 780/1711
B) 78/171
C) 80/111
D) 78/111
E) düzgün cavab yoxdur
431) Sual:Saleh vә Rahib hәrәsi bir dәfә futbol penaltisi vururlar, oyunu Saleh başlayır. Hәr bir oğlanın topu vurub qapıdan keçirmә ehtimalı 0,6
– dır. Rahibin oyunu udması ehtimalını tapın.
A) 0,24
B) 0,16
C) 0,6
D) 0,36
E) düzgün cavab yoxdur
432) Sual:Üç tәlәbә müәyyәn bir hesablama aparır.Birinci tәlәbәnin sәhv etmәsi ehtimalı 0,1 ­ ә, ikinci tәlәbәnin 0,15­ә vә üçüncü tәlәbәnin isә
0,2­yә bәrabәrdir.Hәr üç tәlәbәnin hesablamanı düzgün yerinә yetirmәlәri ehtimalını tapın.
A) 0,612
B) 0,62
C) 0,12
D) 0,2
E) düzgün cavab yoxdur
433) Sual:Beş oğlan vә iki qız voleybol oynamaq üçün dairәvi düzülürlәr.Hәr iki qızın yan – yana olması ehtimalını tapın.
A) 1/3
B) 1/4
C) 1/5
D) 1/6
E) düzgün cavab yoxdur
434) Sual:Beş kartda 1,2,3,4,5,7 rәqәmlәri yazılmışdır. Tәsәdüfi olaraq üç kart çixarılır vә onları çıxarıldıqları sırada soldan sağa düzürlәr.
Alınan әdәddә 3 rәqәminin olmaması ehtimalını tapın.
A) 0,5
B) 0,05
C) 0,4
D) 0,0167
E) düzgün cavab yoxdur
435) Sual:Telefon nömrәsi 6 rәqәmdәn ibarәtdir. Bir nәfәr telefon nömrәsini unutmuşdur. Amma o bilirki nömrә tәk әdәdlәrdәn tәşkil
olunmuşdur. İlk cәhddә nömrәnin düzgün tapılması ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
436) Sual:1­dәn 9­a qәdәr rәqәmlәrdәn hәrәsinә bir rәqәm yazmaqla 9 karta yazılmışdır. Tәsadüfi olaraq götürülmüş iki kart üzәrindәki
rәqәmlәrdәn düzәldilmiş әdәdin 18­ә bölünmәsi ehtimalını tapın.
A) 1/18
B) 1 / 9
C) 2/18
D) 2/9
E) düzgün cavab yoxdur
437) Sual:Oyun zәri bir dәfә atılır. Düşәn xalın 3­ә bölünmәsi ehtimalını tapın.
A) 1/ 3
B) 1 / 6
C) 2/ 5
D) 2/3

E) düzgün cavab yoxdur
438) Sual:Satışda 6 cüt ağ vә 8 cüt qara kişi corabı var. Ardıcıl olaraq 2 cüt corab satılır. Satılan corabların qara rәngdә olması hadisәsinin
ehtimalını tapın.
A) 4/13
B) 3/7
C) 4/7
D) 5/13
E) düzgün cavab yoxdur
439) Sual:3 istehsalçı müәssisәdәn 1:2:3 nisbәtindә satış üçün televizor qәbul olunur. 1­ci, 2­ci, 3­cü istehsalçıdan alınan televizorların zәmanәt
müddәtindә saz işlәmәsi uyğun olaraq 98%, 88% vә 92%­dir. Zәmanәt müddәtindә televizorların tәmir olmaması ehtimalını tapın.
A) 0,914
B) 0,98
C) 0,88
D) 0,92
E) düzgün cavab yoxdur
440) Sual:Müәssisәdә mәmulatın 20%­i birinci, 30%­i ikinci, 50%­i üçüncü maşında istehsal olunur. Bu maşınların buraxdığı mәmulatların 5%,
4%, 2%­i uyğun olaraq yararsızdır. 3­cü maşında yararsız mәmulatın hazırlanması ehtimalını tapın.
A) 5/13
B) 8/69
C) 7/69
D) 2/69
E) düzgün cavab yoxdur
441) Sual:Zәmanәt müddәtindә televizorun tәmirә ehtiyacı olmaması hadisәsinin ehtimalı 0,914­ә bәrabәrdir. Zәmanәt müddәtindә televizorun
tәmirә ehtiyacı olması hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 0,086
B) 0,02
C) 0,01
D) 0,07
E) düzgün cavab yoxdur
442) Sual:Satişda kişi, qadın vә uşaq corabları satılır. Kişi corabının satılma ehtimalı 0,75­ә, qadın corabının satılma ehtimalı 0,8­ә, uşaq
corabının satılma ehtimalı 0,9­a bәrabәrdir. 1 saatda heç olmasa 1 corabın satılma hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 0,995
B) 0,3
C) 0,7
D) 0,2
E) düzgün cavab yoxdur
443) Sual:Meyvә sәbәtindә 6 ağ vә 4 yaşıl alma var.Tәsadüfi olaraq 2 alma götürülür. Çıxarılan almaların hәr ikisinin ağ olması üçün әlverişli
halların sayını tapın.
A) 15
B) 2
C) 1/3
D) 1/6
E) düzgün cavab yoxdur
444) Sual:Qrupda 30 tәlәbәnin 16 nәfәri idman ustasıdır. Tәsadüfi seçilәn 3 tәlәbәnin idman ustası olması ehtimalını tapın.
A) 4/29
B) 3/200
C) 1/30
D) 1/3
E) düzgün cavab yoxdur
445) Sual:
A) 
B) 

C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
446) Sual:Sexdә 6 kişi, 4 qadın işlәyir. Tәsadüfi olaraq 2 işçi ayrılır. Bunların ikisinin dә kişi olması hadisәsi üçün bütün mümkün olan halların
sayını tapın.
A) 45
B) 24
C) 12
D) 10
E) düzgün cavab yoxdur
447) Sual:Müәssisәdә istehsal olunan mәhsulun 80%­i standarta uyğun, 50%­i isә birinci növdür. Tәsadüfәn seçilәn mәhsulun 1­ci növ olması
hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 0,4
B) 0,7
C) 0,5
D) 1
E) düzgün cavab yoxdur
448) Sual:İki meyvә sәbәtindәn birindә 20 ağ, 10 qırmızı, ikincisindә 8 ağ , 14 qırmızı alma var. Hәr sәbәtdәn bir alma tәsadüfi götürülür.
Bunların hәr ikisinin ağ olması hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 8/33
B) 2/3
C) 4/11
D) 15/33
E) düzgün cavab yoxdur
449) Sual:Abonent telefon nömrәsini yığarkәn axırıncı 3 rәqәmi unudur vә bu rәqәmlәrin müxtәlif olmasını xatırlayaraq tәsadüfi olaraq yığır.
Abonentin lazımi nömrәni yığması ehtimalını tapın.
A) 1/720
B) 1/72
C) 1/320
D) 1/32
E) düzgün cavab yoxdur
450) Sual:İmtahan biletinә iki nәzәri sual salınır. Tәlәbә proqramdakı 60 sualdan ancaq 40 dәnәsini öyrәnib. Tәlәbәnin biletdәki iki sualdan heç
olmazsa birini bilmәsi ehtimalını tapın.
A) 0,893
B) 0,328
C) 0,126
D) 0,123
E) düzgün cavab yoxdur
451) Sual: 
A) 14
B) 11
C) 12
D) 19
E) düzgün cavab yoxdur
452) Sual:
A) 0,1
B) 0,2
C) 0,01

D) 1
E) düzgün cavab yoxdur
453) Sual:Dәmir pulu necә dәfә atmaq lazımdır ki, şәkilli üzünün düşmәsini göstәrәn X tәsadüfi kәmiyyәtin dispersiyası 6­ya bәrabәr olsun.
A) 24
B) 10
C) 6
D) 12
E) düzgün cavab yoxdur
454) Sual:n sayda asılı olmayan sınağın hәr birindә hadisәnin baş vermәsi ehtimalı p olarsa, әn böyük ehtimallı әdәd: hansı bәrabәrsizliklә tәyin
edilәr?
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
455) Sual: 
A) 3/32
B) 3/128
C) 11/16
D) 15/16
E) düzgün cavab yoxdur
456) Sual:Market 400 soyuducu alır. Hәr bir soyuducunun satılma ehtimalı 0,8­ә bәrabәrdir. Bir ayda 300­dәn az olmayaraq soyuducunun
satılması ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
457) Sual: 
A) (­2,5)
B) 2,5
C) 2
D) 5
E) düzgün cavab yoxdur
458) Sual: 
A) 2
B) 1

C) 3
D) 4
E) düzgün cavab yoxdur
459) Sual: 
A) 3
B) 1
C) 2
D) 4
E) düzgün cavab yoxdur
460) Sual:1 güllәnin hәdәfi vurması ehtimalı 0,8­ә bәrabәrdir. 100 güllәdәn 0­nin hәdәfi vurması ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
461) Sual:Hәr hansı bölgәdә yaşayan 100 ailәdәn 80­dә soyuducu var. 400 ailәdәn 350­dә soyuducunun olması ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
462) Sual:Market 1000 әdәd su butulkası (şüşә qab) almışdır. Daşınma zamanı butulkanın sınma ehtimalı 0,0003­ә bәrabәrdir. Daşınma zamanı
4 butulkanın sınması ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 

D) 
E) düzgün cavab yoxdur
463) Sual:Yarış zolağında 4 maneә vardır. Birinci maneәni idmançı 0,9 ehtimalla müvәffәqiyyәtlә dәf edir, ikincini 0,7 ehtimalla, üçüncünü 0,8
vә dördüncünü 0,86 ehtimalla dәf edir. İdmançının bu 4 maneәdәn ikisini dәf etmәsi ehtimalını tapın.
A) 0,2204;
B) 0,954
C) 0,615;
D) 0,564.
E) düzgün cavab yoxdur
464) Sual:Düz xәtt parçası üç bәrabәr hissәyә bölünmüşdür. Parça üzәrinә tәsadüfi olaraq 3 nöqtә atırlar. Hәr hissә üzәrinә bir nöqtә düşmәsi
ehtimalını tapın.
A) 2/9
B) 5/8
C) 6/8
D) 7/8
E) düzgün cavab yoxdur
465) Sual:Texnoloji proses 14 parametrә görә yoxlanılır. Hәr parametrin yol verilәn sәrhәdlәrdәn kәnara çıxması ehtimalı 0,2­dir. Yol verilәn
sәrhәdlәrdәn kәnara çıxan parametrlәrin sayının 4­dәn az olmaması ehtimalını tapın
A) 0,302;
B) 0,605;
C) 0,368;
D) 0,289;
E) düzgün cavab yoxdur
466) Sual:Hәdәfә 10 bomba atılır: onlardan hәr birinin hәdәfә dәymә ehtimalı 0,2­dir. Hәdәfә dәymәlәrin sayının 2 vә 4 әdәdlәri sәrhәddindә
olması ehtimalını tapın.
A) 0591;
B) 0,635;
C) 0, 732;
D) 0,129;
E) düzgün cavab yoxdur
467) Sual:Üç silahdan hәdәfә atәş açılmışdır. Onların hәdәfi vurması ehtimalları uyğun olaraq 0,7, 0,8 vә 0,9­dur. Hәdәfi ancaq bir silahın
vurması ehtimalını tapın.
A) 0,092;
B) 0,125;
C) 0,338;
D) 0,589;
E) düzgün cavab yoxdur
468) Sual:İki eynigüclü komanda futbol oynayır. Oyunun gedişindә 4 top vurulmuşdur. Hesabın bәrabәr olması ehtimalını tapın.
A) 0,2
B) 0,3
C) 0,4
D) 0,5
E) düzgün cavab yoxdur
469) Sual:Oyum zәri 16 dәfә atılır. Düşәn xalların 3­әdәdinә bölünәn әn böyük ehtimallı sayını tapın.
A) 5
B) 6
C) 8
D) 9
E) düzgün cavab yoxdur
470) Sual: 
A) 2
B) 4

C) 3
D) 0,4
E) düzgün cavab yoxdur
471) Sual: 
A) әn böyük
B) optimal
C) әn böyük ehtimallı
D) mümkün olmayan
E) düzgün cavab yoxdur
472) Sual:Ailәdә 5 uşaq var: oğlan uşağının doğulması ehtimalı 0,51­ dir. Ailәdә oğlanların sayının ikidәn çox olmaması ehtimalını tapın.
A) 0,48;
B) 0,14;
C) 0,66
D) 0,14
E) düzgün cavab yoxdur
473) Sual:Bombanın hәdәfә dәymәsi ehtimalı 0,25­dir. 8 bomba atılmışdır. Hәdәfә dәyәn bombaların 7 dәn az olmaması ehtimalını tapın
A) 0,00038
B) 0,0021
C) 0,0096
D) 0,054
E) düzgün cavab yoxdur
474) Sual:Rasiya ilә üç kodlaşdırılmış mәlumat verilir. Hәr mәlumatın kodunun deşifrә olunması zamanı sәhv edilmәsi ehtimalı 0,3 –dür. İkidәn
az olmayan sayda mәlumatın kodunun sәhv deşifrә olunması ehtimalını tapın.
A) 0,216
B) 0,343
C) 0,441
D) 0,325
E) düzgün cavab yoxdur
475) Sual:Mәktәb tәzә il hәdiyyәsi etmәk üçün 8 kq almalı, 20 kq gilanarlı, 12 kq alçalı vә 10 kq portağallı konfet aldı. Bütün konfetlәri
qarışdırdılar vә hәr bir hәdiyyә paketinә 6 konfet qoydular. Mәktәbli Sәrdarın paketindә 2 gilanarlı, 2 alçalı, 1 almalı vә 1 portağallı konfetin
olması ehtimalını tapın.
A) 0,053
B) 0,095
C) 0,039;
D) 0,084.
E) düzgün cavab yoxdur
476) Sual:X tәsadüfi kәmiyyәtini k sabit әdәdinә vurduqda onun riyazi gözlәmәsi necә dәyişәr?
A) k dәfә artar
B) 
C) Dәyişmәz ;
D) k toplananı әlavә edilәr
E) düzgün cavab yoxdur
477) Sual:Standart detalın avtomat dәzgahında düzәltmә ehtimalı 0,8­ә bәrabәrdir. Tәsadüfi götürülәn 5 detalın standart olmasının әn böyük
ehtimallı әdәdini tapın.
A) 4
B) 3
C) 5
D) 2
E) düzgün cavab yoxdur
478) Sual:Satış üçün 24 әmtәәnin hәr birinin satılma ehtimalı 0,6­ya bәrabәrdir. әmtәә nümunәlәrinin satış üçün yararlı hesab olunan әn böyük
ehtimallı әdәdini tapın.
A) 
B) 13

C) 16
D) 12
E) düzgün cavab yoxdur
479) Sual:Tәlәbә 1 yarımildә 7 imtahan vermәlidir. Tәlәbәnin hәr 1 imtahandan müsbәt qiymәt alması ehtimalı 0,8­ә bәrabәrdir. Tәlәbәnin 4
imtahandan müsbәt qiymәt alması ehtimalını tapın.
A) 0,1147
B) 0,2
C) 0,4
D) 0,6
E) düzgün cavab yoxdur
480) Sual:İlkin elan olunan qiymәtlәrlә sәhmlәrin orta hesabla 20%­i sәhm bazarında satılır. İlkin elan olunmuş qiymәtlәrlә 5 sәhm paketindәn 3
paketin satılması ehtimalını tapın.
A) 0,0512
B) 64/125
C) 1/5
D) 126/623
E) düzgün cavab yoxdur
481) Sual: 
A) 3
B) 1
C) 2
D) 4
E) düzgün cavab yoxdur
482) Sual:X vә Y tәsadüfi kәmiyyәtlәrinin riyazi gözlәmәlәri vә dispersiyaları uyğun olaraq: М(x)= 5, D(X)=2; М(У) = 4; D(Y)=1. Z=X+2У­3
tәsadüfi kәmiyyәtinin riyazi gözlәmәsini: m – i tapın.
A) 7
B) 9
C) 11
D) 10
E) düzgün cavab yoxdur
483) Sual: n sayda Bernulli sınaqlarında n=10 cüt әdәd vә p=0,8 olduqda әn böyük ehtimallı әdәdi tapın.
A) 8
B) 10,4
C) 9,4
D) 9
E) düzgün cavab yoxdur
484) Sual:Bank 2100 fermer tәsәrrüfatına müәyyәn mәblәğdә kredit verir. Hәr bir fermer tәsәrrüfatının tәyin olunmuş müddәtә alınan pulları
banka qaytarması ehtimalı 0,7­yә bәrabәrdir. әn azı 1470 fermer tәsәrrüfatının verilәn mәblәği banka qaytarması ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
485) Sual: 

A) 0,1339;
B) 0,9999;
C) 0,2827;
D) 0,5935;
E) düzgün cavab yoxdur
486) Sual:İqtisad Universitetinin kredit fakültәsinin 1­ci kursunda 1825 tәlәbә oxuyur. 4 tәlәbәnin 15 sentyabrda ad günü olması ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
487) Sual:200 sınaqda A hadisәnin hәr birindә baş vermәsi ehtimalı 0,3­ә bәrabәrdir. A hadisәsinin 200 sınaqda baş vermәsini göstәrәn X
kәsilmәz tәsadüfi kәmiyyәtin D(X) dispersiyasını tapın
A) 42
B) 43
C) 47
D) 40
E) düzgün cavab yoxdur
488) Sual:Alma bağından yeşiyә qarışıq şәkildә 300 alma yığılmışdır. Onlardan 150­si 1­ci növә, 120­si 2­ci növә vә qalanı 3­cü növә aiddir. 1­
ci vә ya 2­ci növ almaları yeşikdәn neçә üsulla çıxarmaq olar?
A) 300
B) 30
C) 170
D) 270
E) düzgün cavab yoxdur
489) Sual:Müәssisәdә bәrabәr sayda qadın vә kişi var. Kişilәrin 6% ­ i, qadınların 8% ­ i şagird kimi fәaliyyәt göstәrir. Seçilmiş şәxsin şagird
olduğu mәlumdursa, onun qadın olması ehtimalını tapın.
A) 3/14
B) 3/7
C) 4/7
D) 1/8
E) düzgün cavab yoxdur
490) Sual:Tam qrup tәşkil edәn hadisәlәr üçün aşağıdakı bәrabәrliklәrdәn hansı doğrudur.
A) 
B) 
C) 
D) 

E) düzgün cavab yoxdur
491) Sual:Bayes düsturu aşağıdakılardan hansıdır.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
492) Sual: 
A) 2/3
B) 4/7
C) 1/5
D) 1/3
E) düzgün cavab yoxdur
493) Sual: 
A) 3/8
B) 1/8
C) 5/8
D) 1/2
E) düzgün cavab yoxdur
494) Sual: 
A) 0,5
B) 0,3
C) 0,2
D) 0,1
E) düzgün cavab yoxdur
495) Sual:1000 lotereya biletindәn 2 bilet 100, 3 bilet 50, 10 bilet 20, 20 bilet 10, 165 bilet 5, 400 bilet 1 manat miqdarında pula uduşludur.
Tәsadüfәn alınan 1 biletin 10 manatdan az olmayaraq uduşlu olması ehtimalını tapın.
A) 0,035
B) 0,0165
C) 0,0125
D) 0,0215
E) düzgün cavab yoxdur
496) Sual: 
A) 0,88
B) 0,82
C) 0,255
D) 0,256
E) düzgün cavab yoxdur
497) Sual:Texniki nәzarәt şöbәsi mәhsulun stanarta uyğun olmasını yoxlayır. Mәhsulun standart olması ehtimalı 0,85 olarsa, hәmin mәhsuldan
ikisi yoxlanarkәn ancaq birinin standart olması ehtimalını tapın.
A) 0,255
B) 0,94
C) 0,095

D) 0,096
E) düzgün cavab yoxdur
498) Sual:Ehtiyyat hissәsinin әla növdәn olmasını әmtәәşünas yoxlayır. Ehtiyyat hissәsinin әla növ olması ehtimalı 0,6 –ya bәrabәr olarsa,
götürülmüş üç ehtiyyat hissәsindәn ancaq ikisinin әla növ olması ehtimalını tapın.
A) 0,432
B) 0,442
C) 443
D) 0,445
E) düzgün cavab yoxdur
499) Sual:Yeşikdә 10 tüfәng yerlәşir. Onlardan 6­sı optik priselli, 4 isә optik priselli deyil. Optik priselli tüfәnglә hәdәfi vurma 0,8­ә, optik
priselsiz tüfәnglә hәdәfi vurma ehtimalı 0,6­yә bәrabәrdir. İxtiyari götürdüyü tüfәnglә atıcı hәdәfi vurub. Atıcının hәdәfi optik tüfәnglә vurma
ehtimalını tapın.
A) 0,72
B) 0,75
C) 57/85
D) 59/85
E) düzgün cavab yoxdur
500) Sual:Piramida şәklindә düzülmüş 10 tüfәng var. Onlardan 6­sı optik nişan almaya malikdir.Optik tüfәnglә hәdәfin vurulma ehtimalı 0,9­a, o
biri tüfәnglә hәdәfi vurma ehtimalı 0,7­yә bәrabәr olarsa, ixtiyari götürülmüş tüfәnglә hәdәfin vurulma ehtimalını tapın.
A) 0,82
B) 0,86
C) 87
D) 0,88
E) düzgün cavab yoxdur
501) Sual:Yeşikdә 10 şar var. Onlardan8 – i qirmizdir. Baxmadan 3 şar götürülür. Götürülәn şarların hәr üçünün qırmızı olmas ehtimalını tapın.
A) 7/15
B) 12/55
C) 13/55
D) 14/55
E) düzgün cavab yoxdur
502) Sual:Bәzı rayonlarda avqust ayında ciskinli günlәrin sayı 8­ә bәrabәr olarsa, avqustun birinci vә ikinci günündә ciskinli hava olması
ehtimalını tapın.
A) 28/465
B) 7/155
C) 8/155
D) 9/155
E) düzgün cavab yoxdur
503) Sual:Lazım olan kitab üç rәfdә axtarılır. Kıtabın birinci rәfdә olması ehtimalı 0,9, ikinci rәfdә olması ehtimalı 0,6, ücünçü rәfdә olması
ehtimalı 0,7 olarsa kitabın ancaq bir rәfdә olması ehtimalını tapın.
A) 0,154
B) 0,092
C) 0,093
D) 0,094
E) düzgün cavab yoxdur
504) Sual:Tәlәbә ona lazım olan düsturu üç müxtәlif kitabda axtarır. Düsturun birinçi kitabda olması ehtimalı 0,6, ikincidә olması ehtimalı 0,8,
ücüncüdә olması ehtimalı 0,7 olarsa, düsturun ancaq bir kitabda olması ehtimalını tapın.
A) 0,188
B) 0,091
C) 0,092
D) 0,093
E) düzgün cavab yoxdur
505) Sual: 

A) 36,4
B) 34,6
C) 34,4 ;
D) 53,6
E) düzgün cavab yoxdur
506) Sual: 
A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
E) düzgün cavab yoxdur
507) Sual:Alicıya 4­ ü uduşlu olan 50 lotereya bileti tәklif olunur. Alicı tәsadüfi olaraq 3 bilet alır. Alınmış biletlәrdәn çoxunun uduşlu olması
ehtimalını tapın.
A) 0,117
B) 0,128
C) 0,427
D) 0,138
E) düzgün cavab yoxdur
508) Sual:6 oyun zәri atılır. 3 zәrdә bir xalının, 2 zәrdә üç xalının vә 1 zәrdә altı xalının düşmәsi ehtimalını tapın.

Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 10,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə