Fenn: 3105y Ehtimal nәzәriyyәsi vә riyazi statistikaYüklə 10,21 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/6
tarix27.06.2017
ölçüsü10,21 Mb.
1   2   3   4   5   6
601) Sual:Fikirdә 5­ә bölünәn ikirәqәmli әdәd tutulmuşdur. Tәsadüfәn söylәnilәn әdәdin fikirdә tutulan әdәd olması ehtimalını tapın.
A) 1/24
B) 1/22
C) 1/18
D) 1/20
E) düzgün cavab yoxdur
602) Sual:Şamaxıda sentyabr ayında çiskinli günlәrin sayı 10­ә bәrabәr olarsa, sentyabrın birinci, ikinci vә ücüncü günlәrindә havanınciskinli
olması ehtimalını tapın.
A) 6/203
B) 11/203
C) 10/203
D) 9/203
E) düzgün cavab yoxdur
603) Sual:Lazım olan kitab üç rәfdә axtarılır. Kıtabın birinci rәfdә olması ehtimalı 0,9, ikinci rәfdә olması ehtimalı 0,6, ücünçü rәfdә olması
ehtimalı 0,7 olarsa kitabın ancaq iki rәfdә olması ehtimalını tapın.
A) 0,456
B) 0,397
C) 0,398
D) 0,399
E) düzgün cavab yoxdur
604) Sual:Sexdә 6 böyük, 4 kicik dәzgah işlәyir. İş zamanı böyük dәzgahın xarab olma ehtimalı 0,9­a, kiçik dәzgahın xarab olma ehtimalı 0,8­ә
bәrabәr olarsa, fәhlә ixtiyari seçlmiş dәzgahda işlәyәrkәn hәmın dәzgahın xarab olma ehtimalını tapın.
A) 0,8625
B) 0,87
C) 0, 88
D) 0,89
E) düzgün cavab yoxdur
605) Sual:Tәlәbә 25 suladan 15­ni bilir. Tәlәbә ona düşәn biletin suallarının üçünüdә bilmәsi ehtimalını tapın.
A) 91/460
B) 56/203
C) 57/203
D) 58/203
E) düzgün cavab yoxdur
606) Sual:Qurğunun dayanmasını xәbәr verәn iki bir­birindәn aslı olmayaraq işlәyәn siqnalizasıya sıstemi var. Onlardan birinin dayanmasını
xәbәr vermәsi ehtimalı 0,85, o birinin isә 0,9 olarsa, qurğu dayandıqda onlardan ancaq birinin xәbәr vermәsi ehtimalını tapın.
A) 0,26
B) 0,29
C) 0,31
D) 0,33
E) düzgün cavab yoxdur
607) Sual:Qutuda olan şarların ağ olması yoxlanılır. Qutuda olan şarların ağ olması ehtimalı 0,7­ә bәrabәr olarsa, götürülmüş üç şarın hәr üçünün
ağ olması ehtmalını tapın.
A) 0,343
B) 0,513

C) 0,514
D) 0,515
E) düzgün cavab yoxdur
608) Sual:Texniki nәzarәt şöbәsindә detaln rәngli olması yoxlanilir.Detaln rәngli olması ehtimalı 0,9­ә bәrabәr olarsa, götürülmüş iki detaldan
ancaq birinin rәngli olması ehtimalını tapın.
A) 0,18
B) 0,32
C) 0,34
D) 0,36
E) düzgün cavab yoxdur
609) Sual:Yeşikdә 10 tüfәng yerlәşir. Onlardan 6­sı optik priselli, 4 isә optik priselli deyil. Optik priselli tüfәnglә hәdәfi vurma 0,9­a, optik
priselsiz tüfәnglә hәdәfi vurma ehtimalı 0,6­yә bәrabәrdir. İxtiyari götürdüyü tüfәnglә atıcı hәdәfi vurub. Atıcının hәdәfi optik olmayan tüfәnglә
vurması ehtimalını tapın.
A) 0,78
B) 0,75
C) 27/87
D) 28/85
E) düzgün cavab yoxdur
610) Sual:Mağazada 10 televizor satılır. Onlardan 3­ün¬dә çatışmamazlıqlar var. Alıcının üç dәfәdәn çox cәhd etmәmәsi şәrti daxilindә onun
yararlı televizor alması ehtimalını tapın.
A) 0,992
B) 0,881
C) 0,775
D) 0,891
E) düzgün cavab yoxdur
611) Sual:Qutuda eyni ölçüdә vә formada 7 әdәd­100 vat¬tlıq, 13 әdәd isә 75 vattlıq elektrik lampaları qarışdı¬rılmışdır. 3 lampa tәsadüfi olaraq
çıxarılmışdır. Bunlar¬dan hes olmasa 2­nin 100­vattlıq lampa olması ehtimalını tapın.
A) 0,31
B) 0,27
C) 0,7
D) 0,75
E) düzgün cavab yoxdur
612) Sual:Tәmirә daxil olmuş 20 saatdan 8­nin mexaniz¬minin ümumi tәmizlәnmәyә ehtiyacı vardır. Tәsadüfi olaraq eyni zamanda götürülmüş
8 saatdan heç olmasa 2­sinin mexanizminin ümumi tәmizlәnmәyә ehtiyacı olması ehtimalını tapın.
A) 0,344
B) 0,233
C) 0,399
D) 0,422
E) düzgün cavab yoxdur
613) Sual:Firmada 8 auditor işlәyir. Onlardan 3­ü yük¬sәk ixtisaslı vә 2­si yüksәk ixtisaslı olmaqla 5­i proq¬ram¬çı¬dır. 3 auditor vә 2
proqramçıdan ibarәt qrupu ezamiy¬yәtә göndәrmәk lazımdır. Hәr bir mütәxәssisin eza¬miyyәtә getmәk imkanının bәrabәr olmasını nәzәrә
alaraq bu qrupda 1 yüksәk ixtisaslı auditorun vә 1–yüksәk ixtisaslı proqramçının olması ehtimalını tapın.
A) 0,032
B) 0,329
C) 0,229
D) 0,349
E) düzgün cavab yoxdur
614) Sual:Tәlәbә tәrәfindәn üç fәnnindәn hәr biri üzrә yox¬lama işinin yerinә yetirilmәsi ehtimalı müvafiq olaraq 0,6; 0,5 vә 0,8­ә bәrabәrdir.
Tәlәbә tәrәfindәn heç olmasa 2 fәnn üzrә yoxlama işinin vaxtında yerinә yetirilmәsi hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 0,6
B) 0,9
C) 0,7
D) 0,8
E) düzgün cavab yoxdur
615) Sual:Tәlәbә proqramda olan 30 sualdan 25­ni bilir. әgәr biletdә olan 4 sualdan 3­nә tәlәbә cavab veribsә onun imtahanı verdiyi hesab edilir.
Biletin 1­ci sualına baxan tәlәbә onu bildiyini aşkar edir. Tәlәbәnin imtahanı verә bilmәsi hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 0,819

B) 0,891
C) 0,932
D) 0,092
E) düzgün cavab yoxdur
616) Sual:Tәsadüfi götürülmüş telefon nömrәsi 5 rәqәm¬lidir. Bu nömrәdә bütün rәqәmlәrin tәk olması hadisәsinin ehtimalını tapın. Mәlumdur
ki, telefon nömrәsi sıfır rәqәmilә başlamır.
A) 5/196
B) 5/121
C) 5/169
D) 5/144
E) düzgün cavab yoxdur
617) Sual:İstehsal olunan mәhsulun standarta uy¬ğun olması orta hesabla 93%­ә bәrabәrdir. әgәr mәhsul standarta uyğundursa, onda onun
nәzarәt sxemindәn keçә bilmәsi ehtimalı 0,96, qeyri­standart¬dırsa bu ehti¬mal 0,05­a bәrabәrdir. Götürülmüş mәhsulun nәza¬rәtdәn keçә
bilmәsi hadisәsinin ehti¬malını tapın.
A) 0,982
B) 0,8963
C) 0,986
D) 0,9562
E) düzgün cavab yoxdur
618) Sual:İki avtomat ümumi konveyerә verilәn eyni detal istehsal edir. Birinci avtomatın mәhsuldarlığı ikincidәn iki dәfә artıqdır. Birinci
avtomat orta hesabla 60%, ikinci avtomat isә 84% әla keyfiyyәtli detal istehsal edir. Tәsadüfi olaraq konveyerdәn götürülmüş detal әla
keyfiyyәtli çıxır. Bu detalın birinci avtomatda istehsal olunması ehtimalını tapın.
A) 10/17
B) 1/17
C) 9/17
D) 3/17
E) düzgün cavab yoxdur
619) Sual:Mağazada 20­si idxal olan 30 televizor vardır. Müxtәlif markalı televi¬zorların alınması ehtimalı eyni olarsa, gün әrzindә satılmış 5
televizordan 3­nün idxal televizor olması ehtimalını tapın.
A) 0,703
B) 0,6
C) 0,33
D) 0,809
E) düzgün cavab yoxdur
620) Sual:Tәlәbәnin üç imtahanın hәr birinin mü¬vәffәqiyyәtlә verә bilmәsi ehtimalları uyğun olaraq 1­ci 0,8–a; 2­ci 0,9­a vә 3­cü 0,8–ә
bәrabәrdir. Tәlәbәnin yalnız bir imtahanı verә bilmәsi hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 0,048
B) 0,489
C) 0,068
D) 0,446
E) düzgün cavab yoxdur
621) Sual:Tutaq ki, müәssisәdә istehsal olunan mәh¬sulun 92%­i standarta uyğundur. Bu standart mәhsulun 85%­i isә birinci növdür. Tәsadüfәn
seçilәn mәhsulun birinci növ olması hadi¬sәsinin ehtimalını tapmalı.
A) 0,782
B) 0,0782
C) 0,982
D) 0,895
E) düzgün cavab yoxdur
622) Sual:İstehsal edilmiş 600 elektrik lampasından 200­nün I zavoddan, 250­nin II zavoddan, 150­nin III zavoddan olması mәlumdur. Bunların
standart olması ehtimalları uyğun olaraq 0,97; 0,91 vә 0,93­dür.Tәsadüfi olaraq götürülmüş lampanın standart olması ehtimalını tapın.
A) 0,935
B) 0,824
C) 0,593
D) 0,452
E) düzgün cavab yoxdur
623) Sual:20 әmanәt bankından 10­u şәhәrdәn kәnarda yerlәşir. Yoxlamadan keçirmәk üçün 5 әmanәt bankı seçilmişdir. Seçilmiş әmanәt
banklarından 3­nün şәhәrdә olması hadisәsinin ehti¬malını tapın.
A) 0,348

B) 0,34
C) 0,38
D) 0,48
E) düzgün cavab yoxdur
624) Sual:Nәşriyyatın ekspeditoru qәzetlәri 3 poçt şö¬bәsinә çatdırır. Qәzetlәrin 1­ci şöbәyә vaxtında çatdı¬rılması ehtimalı 0,95, 2­ci şöbәyә –
0,9 vә 3­cü şöbәyә – 0,8­dir. Yalnız bir şöbәnin qәzetlәri vaxtında alması hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 0,236
B) 0,324
C) 0,032
D) 0,025
E) düzgün cavab yoxdur
625) Sual:Zavod bazaya 3000 standart mәhsul göndәrmişdir. Mәhsulun nәqliyyata yüklәnmәsi zamanı 0,2%­i sıradan çıxarsa: 3 mәhsulun
sıradan çıxması hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
626) Sual:İlkin elan olunan qiymәtlәrlә sәhm¬lәrin orta hesabla 20%­i sәhm bazarında satılır. İlkin elan olunmuş qiymәtlәrlә 9 sәhm paketindәn
heç olmasa 2 sәhm paketinin satılması hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 0,565
B) 0,182
C) 0,544
D) 0,564
E) düzgün cavab yoxdur
627) Sual:İlkin elan olunan qiymәtlәrlә sәhmlәrin orta hesabla 20%­i sәhm bazarında satılır. İlkin elan olunmuş qiymәtlәrlә 9 sәhm paketindәn 5
sәhm paketinin satılması hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 0,066
B) 0,6
C) 0,66
D) 0,006
E) düzgün cavab yoxdur
628) Sual: 9 mәrtәbәli binanın 1­ci mәrtәbәsindә liftә 3 nәfәr minir vә bunlar bir­birindәn asılı olmadan 2­ci mәrtәbәdәn 9­cu mәrtәbәyә qәdәr
müxtәlif mәrtәbәlәrdә düşә bilәr. Bütün sәrnişinlә¬rin 6­cı mәrtәbәdә düşmәsi hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) düzgün cavab yoxdur
B) 0,0195
C) 0,00195
D) 0,195
E) 0,01095
629) Sual:Qurğuda 3 bir­birindәn asılı olmayan batareya işlәyir. Qurğuda bu batareyaların xarab olması ehtimalı uyğun olaraq 0,1, 0,2, 0,3
olarsa, bu qurğunun işlәmәmәsi üçün batareyalardan hec olmasa, birinin xarab olması ehtimalını tapın.
A) 0,493
B) 0,494
C) 0, 0495
D) 0,496
E) düzgün cavab yoxdur
630) Sual:Bir günün dәrs cәdvәli 5 dәrsdәn ibarәtdir. 11 fәndәn düzәldilә bilәcәk cәdvәlin variantlar sayını müәyyәn edin.
A) 5544
B) 55440

C) 554
D) 5054
E) düzgün cavab yoxdur
631) Sual:Müәssisәdә bәrabәr sayda qadın vә kişi var. Kişilәrin 6% ­ i, qadınların 8% ­ i şagird kimi fәaliyyәt göstәrir. Seçilmiş şәxsin şagird
olduğu mәlum olarsa, onun kişi olması ehtimalını tapın.
A) 3/14
B) 3/7
C) 3/8
D) 1/3
E) düzgün cavab yoxdur
632) Sual:Tam ehtimal düsturu aşağıdakılardan hansıdır.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
633) Sual:Tam qrup tәşkil edәn hadisәlәr üçün aşağıdakı bәrabәrliklәrdәn hansı doğrudur.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
634) Sual:Qrupdakı 30 tәlәbәdәn 10 nәfәrinin idman dәrәcәsi var.Tәsadüfәn seçilmiş 3 tәlәbәnin idman dәrәcәli olması ehtimalını tapın.
A) 0,03
B) 0,01
C) 0,08
D) 0,09
E) düzgün cavab yoxdur
635) Sual: 
A) 3/8
B) 1/2
C) 3/4
D) 1/4
E) düzgün cavab yoxdur
636) Sual: 
A) 0,0936
B) 0,9
C) 0,8
D) 0,648
E) düzgün cavab yoxdur
637) Sual:Payız әkini dövründә hesablamışlar ki, traktorun 100 dәfә dayanmasının 52­si yanacağın vaxtında verilmәmәsi, 35­i kotanın pis

olması, qalanları isә başqa sәbәbdәn olmuşdur. Başqa sәbәbә görә traktorun dayanmasının nisbi tezliyini tapın.
A) 0,32
B) 0,55
C) 0,13
D) 0,17
E) düzgün cavab yoxdur
638) Sual:Fikirdә 3­ә bölünәn ikirәqәmli әdәd tutulmuşdur. Tәsadüfәn söylәnilәn әdәdin fikirdә tutulan әdәd olması ehtimalını tapın.
A) 1/33
B) 1/32
C) 1/31
D) 1/30
E) düzgün cavab yoxdur
639) Sual:Tәlәbә ona lazım olan düsturu üç müxtәlif kitabda axtarır. Düsturun birinçi kitabda olması ehtimalı 0,7, ikincidә olması ehtimalı 0,8,
ücüncüdә olması ehtimalı 0,6 olarsa, düsturun hәr üç kitabda olması ehtimalını tapın.
A) 0,336
B) 0,503
C) 0,504
D) 0,505
E) düzgün cavab yoxdur
640) Sual:Sexdә 8 qadın 4 kişi işlәyir. Tabel nömrәlәrinә görә ixtiyari 4­nü götürüb, götürülәn nömrәlәrin hamısı qadnlara aid olması ehtimalını
tapın.
A) 12/99
B) 13/99
C) 14/99
D) 16/99
E) düzgün cavab yoxdur
641) Sual:Ehtiyyat hissәsinin әla növdәn olmasını әmtәәşünas yoxlayır. Ehtiyyat hissәsinin әla növdәn olması ehtimalı 0,8 – ә bәrabәr olarsa,
götürülmüş üç ehtiyyat hissәsindәn ancaq ikisinin әla növ olması ehtimalını tapın.
A) 0,384
B) 0,242
C) 0,243
D) 0,244
E) düzgün cavab yoxdur
642) Sual:Qurğunun dayanmasinı xәbәr verәn iki bir­birindәn aslı olmayaraq işlәyәn siqnalizasıya sıstemi var. Onlardan birinin dayanması
xәbәrini vermәsi ehtimalı 0,9 o birinin isә 0,85 olarsa, qurğu dayanmanı xәbәr vermәsi ehtimalını tapın.
A) 0,21
B) 0,22
C) 0,23
D) 0,24
E) düzgün cavab yoxdur
643) Sual:Kitabın nәfis çap olunması yoxlanılır. Kitabın nәfis cap olmasıehtimalı 0,8­a bәrabәr olarsa, götürülmüş üç kitabdan ancaq ikisinin
nәfis çap olunması ehtimalını tapın.
A) 0,384
B) 0,242
C) 243
D) 0,245
E) düzgün cavab yoxdur
644) Sual:Qirayәt zalında ehtimal nәzәriyyәsindәn 10 kitab var. Onların 4­dә üz vәrәqin altında ulduz cәkilib. Kitabxanaçı baxmadan 3 kitab
götürüb. Götürülәn hәr üç kitabda ulduz olması ehtimalını tapın.
A) 1/30
B) 1/13
C) 1/14
D) 1/15
E) düzgün cavab yoxdur
645) Sual:Hәr sınaq zamanı A hadisәsinin baş vermәsi ehtimalı 0,8 olarsa,üç aslı olmayan sınaq zamanı A hadsәsinin 2 dәfәdәn az omayaraq baş
vermә ehtimalını tapn.
A) 0,886

B) 0,647
C) 0, 648
D) 0,649
E) düzgün cavab yoxdur
646) Sual:Piramida şәklindә yığilmış 8 tüfәngdәn 5­i optik priselli, 3­ü adi tüfәngdir. Priselli tüfәnglә hәdәfin vurulması ehtimalı 0,96, priselsiz
tüfәnglә hәdәfin vurulması ehtimalı 0,6 olarsa, ixtiyari götürülmüş tüfәnglә hәdәfin vurulması ehtimalını tapın.
A) 0,816
B) 0,818
C) 0, 821
D) 0,825
E) düzgün cavab yoxdur
647) Sual:Dәrslik 200000 nüsxә tirajda çap olun¬muşdur. Dәrsliyin düzgün yığılmaması ehtimalı 0,0001 – ә bәrabәrdir. Tirajda düz beş yararsız
kitabın olması ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
648) Sual:A hadisәnin bir sınaqda baş vermәsi ehtimalı 0,4­ә bәrabәrdirsә, 4 asılı olmayan sınaqda A hadisәsinin 3 dәfә baş vermәsi ehtimalını
tapın.
A) 0,1536
B) 0,0834
C) 0,384
D) 0,4083
E) düzgün cavab yoxdur
649) Sual:Eyni güclü iki şahmatçı şahmat oynayır. Dörd partiyadan ikisindә, ya da iki partiyadan birindә qalib gәlmәsi ehtimallarından hansı
böyükdür (heç­heçә nәzәrә alınmır)?
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
650) Sual:İlkin elan olunan qiymәtlәrlә sәhm¬lәrin orta hesabla 20%­i sәhm bazarında satılır. İlkin elan olunmuş qiymәtlәrlә 9 sәhm paketinin
satılması üçün әn böyük ehtimallı әdәdi tapın.
A) 1 vә 2
B) yalnız 3
C) yalnız 2
D) 3 vә 4
E) düzgün cavab yoxdur
651) Sual:İlkin elan olunan qiymәtlәrlә sәhm¬lәrin orta hesabla 20%­i sәhm bazarında satılır. İlkin elan olunmuş qiymәtlәrlә 9 sәhm paketindәn
2­dәn az sәhm paketinin satılması hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 0,8
B) 0,436
C) 0,4
D) 0,2
E) düzgün cavab yoxdur

652) Sual:Mәktәb müәllimlәrinin aldığı hәr 100 mo¬bil telefonun 80­i keyfiyyәtli çıxır. 400 dәnә alınan mo¬bil telefonun keyfiyyәtli
çıxanlarının sayının 300­lә 360 arasında olması ehtimalını tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
653) Sual:A vә B asılı olmayan hadisәlәr olduqda P(A/B) şәrti ehtimalı necә hesablanır?
A) 
B) Р (А);
C) Р(В);
D) Р (А) х Р(В);
E) düzgün cavab yoxdur
654) Sual:Orfoqrafiya lüğәtindә 18000 söz var. Elmi әsәr üzәrindә işlәyәn dilçi alim bunlardan 14000 sözü yalnız bir dәfә işlәdib. Bu lüğәtdәn
ixtiyari seçilәn bir sözün alim tәrәfindәn bir dәfәdәn çox işlәnmәsi ehtimalını: p­ni tapın vә 18 p=?
A) 4
B) 5
C) 7
D) 9
E) düzgün cavab yoxdur
655) Sual:Birinci yeşikdә а sayda ağ vә b sayda qara kürә, ikinci yeşikdә с sayda ağ vә d sayda qara kürә var. Hәr yeşikdәn eyni zamanda
ixtiyari bir kürә çıxarılır. Hәr iki kürәnin qara olması ehtimalı neçәdir?
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
656) Sual:A vә B birgә hadisәlәrindәn heç olmazsa birinin başvermәsi ehtimalı hansı düsturla hesablanır?
A) Р(А+В) = Р(А) +Р(В);
B) 
C) Р(А+В)=Р(А)+Р(В)­Р(АВ);
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
657) Sual:әgәr A vә B hadisәlәri aslı deyillәrsә, onlardan hec olmasa birinin baş vermәsi ehtimalı hansı düstur ilә tapılır:
A) 
B) 

C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
658) Sual:Vahid radiuslu çevrәnin mәrkәzi, tәrәfinin uzunluğu 1­ә barabәr olan kvadratın tәpә nöqtәlәrindәn birindә yerlәşir. Çevrә daxilindә
götürülmüş ixtiyari nöqtәnin kvadratın da daxilindә olması ehtimalını: p­ni tapın.
A) 1/4
B) 1/2
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
659) Sual:әgәr çevrә daxilinә kvadrat çәkilibsә, ixtiyari qeyd edilәn nöqtәnin kvadrat daxilinә düşmәsi ehtimalını: p­ni tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
660) Sual:5 eyni kağız parçasında F, I, K, B, A hәrflәri yazılıb. Bu kağızları qarışdırıb içindәn 4­ü götürülür vә ardıcıl düzülür. Kağızlardakı
hәrflәrdәn AKIF sözünün düzәlmәsi ehtimalını: p­ni tapın.
A) 1/120
B) 1/30
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
661) Sual:Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı A, B, C hadisәlәrinin yalnız ikisinin baş verdiyini ifadә edir?
A) 
B) АВ+АС+ВС
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
662) Sual:5 eyni kağız parçasında 2, 4, 8, 9, 14 әdәdlәri yazılıb, bunlardan ixtiyari 2­si götürülür. Kağızlardakı әdәdlәrdәn düzәlmiş kәsrin ixtisar
olunmaması ehtimalını: 2/p­ni tapın.
A) 5
B) 2/3
C) p
D) p/2
E) düzgün cavab yoxdur
663) Sual:Tәlәbә 6 gündә 3 imtahan vermәlidir. Tәlәbә imtahan cәdvәlini necә üsulla qura bilәr.
A) 120
B) 140
C) 100
D) 130
E) düzgün cavab yoxdur

664) Sual:İki oyun zәri atılır . Düşәn xalların cәminin 5­ә bәrabәr olması p ehtimalını tapın. Cavaba 27 p yazın.
A) 3
B) 5
C) 4
D) 8
E) düzgün cavab yoxdur
665) Sual: ALMA sözündәn seçilmiş hәrfin O hәrfi olması ehtimalını tapın.
A) 0
B) 1
C) 2
D) 0,1
E) düzgün cavab yoxdur
666) Sual:Bir nәfәr iki bilet alır. Iki biletdәn heç olmasa birinin udma ehtimalı 0,36 olarsa, bir biletin udma ehtimalını tapın.
A) 0,2
B) 0,5
C) 0,7
D) 1
E) düzgün cavab yoxdur
667) Sual:İki atıcı hadәfi vurur. Birinci hәdәfi vurma ehtimalı 0,8, ikinci hәdәfi vurub ehtimalı 0,7 olarsa eyni zamanda atәş atdıqda atıcılardan
ancaq birin hәdәfi vurma ehtimalını tapın.
A) 0,38
B) 0,42
C) 0,36
D) 0,41
E) düzgün cavab yoxdur
668) Sual:Tәlәbә qrupunda 3 әlaçı, 5 yaxşı oxuyan vә 12 zәif oxuyan tәlәbә var. Imtahanda әlaçı tәlәbәnin 5 vә ya 4 olması eyni ehtimallıdır.
Yaxşı oxuyan tәlәbәnin 5,4 vә ya 3 alması eyni ehtimallı vә zәif oxuyan tәlәbәnin 3 vә ya 2 alması eyni ehtimallıdır. Tәsadüfi olaraq imtahan
vermәyә çağırılmış tәlәbәnin 4 qiymәti alması ehtimalı nә qәdәrdir?
A) 0,2153
B) 0,2665
C) 0,2163
D) 0,2352
E) düzgün cavab yoxdur
669) Sual:Yeşikdә 15 tәzә vә 5 işlәnmiş tenis topu var. Oyun üçün tәsadüfi olaraq 2 top götürülür vә oyundan sonra geri qaytarılır. Sonra ikinci
oyun üçün yenidәn iki top çıxarılır. Ikinci oyunun tәzә toplarla oynanılması ehtimalını tapın.
A) 0,445
B) 0,431
C) 0,619
D) 0,546
E) düzgün cavab yoxdur
670) Sual:Alicıya 4­ ü uduşlu olan 50 lotereya bileti tәklif olunur. Alicı tәsadüfi olaraq 3 bilet alır. Alınmış biletlәrin hamısının uduşlu olması
ehtimalını tapın.
A) 0,0002
B) 0,002
C) 0,0004
D) 0,05
E) düzgün cavab yoxdur
671) Sual:İki mәktәbli oyun oynayır. Onlardan biri fikrindә 1­ dәn 9­ a qәdәr әdәdlәrdәn birini tutur, o biri isә hәmin әdәdi tapır. Fikirdә tutulan
әdәdin üçüncü cәhddә tapılması ehtimalını tapın.
A) 1/9
B) 1/16
C) 1/6
D) 1/36
E) düzgün cavab yoxdur
672) Sual:Üç tәlәbә müәyyәn bir hesablama aparır.Birinci tәlәbәnin sәhv etmәsi ehtimalı 0,1­ ә, ikinci tәlәbәnin 0,15­ә vә üçüncü tәlәbәnin isә
0,2­yә bәrabәrdir. Ancaq iki tәlәbәnin hesablamanı düzgün aparması ehtimalını tapın.

A) 0,329
B) 0,29
C) 0,32
D) 0,4
E) düzgün cavab yoxdur
673) Sual:Üç oyun zәri atılır. Hәr bir zәrdә 5 xalının düşmәsi ehtimalını tapın.
A) 1/216
B) 2/321
C) 1/623
D) 1/ 262
E) düzgün cavab yoxdur
674) Sual:Yeddimәrtәbәli binanın liftinә birinci mәrtәbәdә altı adam minir. Hәr bir sәrnişinin istәnilәn mәrtәbәdә düşmәsi ehtimalı eynidir. Hәr
mәrtәbәdә bir sәrnişinin düşmәsi ehtimalını tapın.
A) 5/234
B) 1/216
C) 5/48
D) 5/361
E) düzgün cavab yoxdur
675) Sual:Qutuda 6 qırmızı vә 4 göy qәlәm var. Tәsadüfi olaraq onlardan üçü çıxarılır. Onlardan üçünün dә göy rәnqdә olması ehtimalını tapın.
A) 1/30
B) 0,03
C) 7/30
D) 0,29
E) düzgün cavab yoxdur
676) Sual:Beş kartda 1,2,3,4,5 rәqәmlәri yazılmışdır. Tәsәdüfi olaraq üç kart çixarılır vә onları çıxarıldıqları sırada soldan sağa düzürlәr. Alınan
әdәdin ardıcıl rәqәmlәrdәn ibarәt olması ehtimalını tapın.
A) 0,05
B) 0,4
C) 0,167
D) 0,4
E) düzgün cavab yoxdur
677) Sual:10 dәnә oyun zәri atılır. Heç olmazsa bir zәrdә 6 xalının düşmәsi ehtimalını tapın.
A) 0,838
B) 0,38
C) 0,83
D) 0,1
E) düzgün cavab yoxdur
678) Sual:Tәlәbә qrupunda 12 oğlan vә 8 qız var. Konfransda iştirak etmәk üçün qrupdan tәsadüfi olaraq 6 nәfәr seçilir.Seçilmiş nümayәndәlәrin
yarısının oğlan olması ehtimalını tapın.
A) 0, 308
B) 0,028
C) 0,147
D) 0,999
E) düzgün cavab yoxdur
679) Sual:1,2,…,8 rәqәmlәri tәsadüfi qaydada yazırlar. 1 vә 2 rәqәmlәrinin yanaşı olaraq artma istiqamәtindә yazılması ehtimalını tapın.
A) 1/8
B) 1/9
C) 1/5!
D) 1/17!
E) düzgün cavab yoxdur
680) Sual:Metro qatarı 6 vaqondan ibarәtdir. 3 sәrnişinin eyni bir vaqona әylәşmәsi ehtimalını tapın.
A) 1/36
B) 5/36
C) 1/2
D) 1/3
E) düzgün cavab yoxdur

681) Sual:Paçkadaki 100 lotoreya biletindәn 10 dәnәsi uduşludur Bir nәfәr 5 bilet alır.Alınmış biletlәrin hamısının uduşlu olması ehtimalını
tapın.
A) 
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
682) Sual:Oyun zәri bir dәfә atılır. Düşәn xalın 4­dәn az olması ehtimalını tapın.
A) 1/ 2
B) 1 / 6
C) 2/ 5
D) 1/3
E) düzgün cavab yoxdur
683) Sual:8 kartda: 2,4,6,7,8,11,12,13 әdәdlәri yazılmışdır. Tәsadüfi olaraq götürülmüş iki kartdaki әdәdlәrdәn kәsr düzәldilmişdir. Kәsrin ixtisar
olunması ehtimalını tapın.
A) 5/14
B) 1 / 14
C) 2/14
D) 2/7
E) düzgün cavab yoxdur
684) Sual:Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı A, B, C hadisәlәrindәn yalnız birinin baş verdiyini ifadә edir?
A) А+В+С
B) 
C) 
D) 
E) düzgün cavab yoxdur
685) Sual:әmtәә firması üç istehsalçı müәssisә¬dәn 1:4:5 nisbәtindә televizor tәdarük edir. Prak¬tika gös¬tәrmişdir ki, 1­ci, 2­ci vә 3­cü
istehsalçıdan alınan televizorların zәmanәt müddәtindә tәmir olunması üçün müraciәt olunmaması uyğun olaraq 98%, 88% vә 92% tәşkil edir.
Zәmanәt müddәtindә televizorun cari tәmirә ehtiyacının olmasını nәzәrә alaraq hansı istehsalçı firmadan televizor almaq sәrfәlidir?
A) 2­cidәn
B) 1­cidәn
C) 3­cüdәn
D) 1­ci vә 3­cüdәn
E) düzgün cavab yoxdur
686) Sual:Tәsadüfi götürülmüş telefon nömrәsi 5 rәqәm¬lidir. Bu nömrәdә bütün rәqәmlәrin eyni olması hadisәsinin ehtimalını tapın. Mәlumdur
ki, telefon nömrәsi sıfır rәqәmilә başlamır.
A) 0,001
B) 0,01
C) 0,1
D) 0,0001
E) düzgün cavab yoxdur
687) Sual:Tәlәbәnin üç imtahanın hәr birinin mü¬vәffәqiyyәtlә verә bilmәsi hadisәsinin ehtimalları uyğun olaraq 1­ci 0,9–a; 2­ci 0,9­a vә 3­cü
0,8–ә bәrabәrdir. Tәlәbәnin yalnız 2­ci imtahanı verә bilmәsi hadisәsinin ehtimalını tapın
A) 0,81
B) 0,72
C) 0,9
D) 0,018
E) düzgün cavab yoxdur
688) Sual:7 müsabiqә iştirakçılarının çıxış ardıcıllığını müәyyәn etmәk üçün püşk atma keçirilir. Bu püşk atma nәticәsindә necә variantda çıxış

ardıcıllığı alına bilәr?
A) 504
B) 5400
C) 540
D) 5040
E) düzgün cavab yoxdur
689) Sual:Sexin bütün mәhsullarını iki nәzarәtçi yox¬la¬yır, birinci nәzarәtçi mәmu¬latların 55%­ni, qalan¬la¬rı¬nı ikinci nәzarәtçi yoxlayır.
Birinci nәzarәtçinin mәh¬sul¬lardan qeyri­standartlarını götürmәsi ehti¬malı­0,01–ә, ikincininki isә 0,02–ә bәrabәrdir. Tәsa¬düfi gö¬türülmüş
mәhsul standart kimi markalan¬mış – la¬kin sonradan qeyri­standart çıxmışdır. Onun ikinci nә¬za¬rәtçi tәrәfindәn aşkara çıxarılma ehtimalını
tapın.
A) 5/21
B) 12/29
C) 18/29
D) 2/29
E) düzgün cavab yoxdur
690) Sual:Zavodun mәhsulları içәrisindә A tip yarar¬sızlıq 4%, B tipi isә–3,5% tәşkil edir. Zavodun yararlı mәh¬sulları 95% tәşkil edir. Yararsız
hesab edilәn mәhsullar arasında A nişanәli mәhsullar üzrә B tip yararsızlığa rast gәlinmә hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 0,526
B) 0,562
C) 0,625
D) 0,265
E) düzgün cavab yoxdur
691) Sual:Qutuda eyni ölçüdә vә formada 7 әdәd­100 vat¬tlıq, 13 әdәd isә 75 vattlıq elektrik lampaları qarışdı¬rılmışdır. 3 lampa tәsadüfi olaraq
çıxarılmışdır. Bunlar¬dan hamısının eynigüclü lampa olması ehtimalını tapın.
A) 0,282
B) 0,383
C) 0,553
D) 0,02
E) düzgün cavab yoxdur
692) Sual:TNŞ­nin nәzarәtçisi 20 әdәd tikilmiş paltonun keyfiyyәtini yoxlayaraq onun 16­sı birinci növ, qalan¬larının isә ikinci növ olduğunu
müәyyәn etdi. Tәsadüfi götürülmüş üç paltonun birinin ikinci növ olması ehti¬malını tapın.
A) 0,599
B) 0,421
C) 0,531
D) 0,612
E) düzgün cavab yoxdur
693) Sual:Tәlәbә tәrәfindәn üç fәnnindәn hәr biri üzrә yox¬lama işinin yerinә yetirilmәsi ehtimalı müvafiq olaraq 0,6; 0,5 vә 0,8­ә bәrabәrdir.
Tәlәbә tәrәfindәn iki fәnn üzrә yoxlama işinin vaxtında yerinә yetirilmәsi hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 0,46
B) 0,56
C) 0.76
D) 0,64
E) düzgün cavab yoxdur
694) Sual:Nәzarәt işlәrinin yoxlanması nәticәlәrinә görә mәlum oldu ki, 1­ci qrupda 30 tәlәbәdәn 20­si müsbәt qiymәt almışdır. 2­ci qrupda 25­
dәn – 15­i müsbәt qiy¬mәt almışdır. Tәsadüfi seçilmiş işin I­qrup tәlәbәsi tәrәfindәn yazılması ehtimalını tapın.
A) 0,539
B) 0,537
C) 0,636
D) 0,063
E) düzgün cavab yoxdur
695) Sual:Tәsadüfi düzülmüş 10 kitabdan: 3­müәyyәn kitabın yan­yana olması hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 0,54
B) 0,053
C) 0,603
D) 0,067
E) düzgün cavab yoxdur
696) Sual:5 cüt ayaqqabı yerlәşәn qutuda 3­cütü kişi, 2 cütü isә qadın ayaqqa¬bısıdır. Tәsadüfi 2 cütü başqa qu¬tuya eyni cüt miqdarda qadın vә

kişi ayaqqabı tu¬tan qutuya qoyulur. Bundan sonra 2­ci qutuda eyni miq¬dar¬da kişi vә qadın ayaqqabı cütü olacağının ehtima¬lını tapın
A) 0,76
B) 0,16
C) 0,6
D) 0,06
E) düzgün cavab yoxdur
697) Sual:İstehsal olunan mәhsulun standarta uy¬ğun olması orta hesabla 95%­ә bәrabәrdir. әgәr mәhsul standarta uyğundursa, onda onun
nәzarәt sxemindәn keçә bilmәsi ehtimalı 0,98, qeyri­standart¬dırsa bu ehti¬mal 0,06­a bәrabәrdir. Qeyri standart olaraq iki dәfә nәzarәtdәn keçә
bilmәsi hadisәsinin ehti¬malını tapın.
A) 0,0002
B) 0,001
C) 0,003
D) 0,005
E) düzgün cavab yoxdur
698) Sual:Yarışma keçirmәk üçün 16 voleybol koman¬dası (hәr birindә 8 komanda olmaqla) püşklә 2 yarım¬qrupa bölünmüşdür. 2 әn güclü
komandanın bir yarımqrupda olması hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 7/16
B) 4/15
C) 7/15
D) 8/15
E) düzgün cavab yoxdur
699) Sual:Muxtәlif növ mәhsul istehsal edәn 3 dәzgahın isteh¬sal nisbәtlәri 1:3:6 kimidir. Qarı¬şıq şәkildә olan mәh¬sulların içәrisindәn 2 dәnә
lazım olanı götürülür. Hәr ikisinin eyni dәzgahın istehsal mәhsulu olması hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 0,24
B) 0,46
C) 0,48
D) 0,18
E) düzgün cavab yoxdur
700) Sual:Tәlәbәnin üç imtahanın hәr birinin mü¬vәffәqiyyәtlә verә bilmәsi ehtimalları uyğun olaraq 1­ci 0,9–a; 2­ci 0,9­a vә 3­cü 0,8–ә
bәrabәrdir. Tәlәbәnin heç olmasa iki imtahanı verә bilmәsi hadisәsinin ehtimalını tapın.
A) 0,954
B) 0,956
C) 0,819
D) 0,648
E) düzgün cavab yoxdur

Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 10,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə