##Fənnin adı: Kliniki psixologiya ##Ixtisas: Korreksiyaedici təlimYüklə 439,84 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/6
tarix22.04.2017
ölçüsü439,84 Kb.
#15563
  1   2   3   4   5   6

 

##book_id=504//book_name=Kliniki psixologiya//  ##fk=125// ks=04 //fn= 504// sumalltest= 300 //  

##Fakültənin adı: Məktəbəqədər təhsil, Psixoloji xidmət və korreksiyaedici təlim 

##Fənnin adı: Kliniki psixologiya  

##Ixtisas: Korreksiyaedici təlim 

##Bölmə: Azərbaycan  

##Qrup406 - 407 (2017- ci il) 

##Müəllimin adı: dosent, psixol.f.d. Olqa Vəlimedova 

##Kafedranın adı: Yaş və pedaqoji psixologiya    

##Kafedra müdiri: professor Ə. Baxşəliyev 

 

##Mündəricat 

##1. Klinik psixologiyanın predmeti, vəzifələri və metodları ................................................. 1 

##2. Psixi sağlamlıq:meyarları və səviyyələri ........................................................................ 5 

##3. Klinik psixologiyanın nəzəriyyələri ................................................................................ 9 

##4. Psixi fəaliyyətin pozulmasının patopsixoloji tədqiqi-duyma və qavrama pozuntusu......13 

##5. Hafizə və təfəkkür pozuntuları ........................................................................................19 

##6. Təəssürat sferasının pozuntuları (diqqət) ........................................................................24 

##7. Yetkin şəxs pozuntularının (psixopatiyaların) tipləri .....................................................29 

##8 . Depressiya və posttravmatik stresslər ........................................................................... 33 

##9. Suisid və aqressiya ........................................................................................................ 38 

##10. Psixogigiyena və psixoprofilaktikanın tibbi-psixoloji əsasları .................................... 43 

##11. Etika və deontologiyanın tibbi-psixoloji məsələləri .................................................... 47 

##12. Kliniki müsahibə .......................................................................................................... 51 

##13. Somatik xəstəliklərlə əlaqədar tibbi-psixoloji problemlər ........................................... 55 

##14. Tibbi-psixoloji müayinə üsulları-psixodiaqnostika ..................................................... 58 

##15. Tibbi psixologiya və mədəniyyət ................................................................................. 62 

 

 

 ##num= 1// level= 1// sumtest=20 // name= Klinik psixologiyanın predmeti, vəzifələri və 

metodları//  

1. Kliniki psixologiya nə haqda elmdir?  

A) Müxtəlif xəstəliklərinin gedişi prosesi 

B) Xəstəlik zamanı meydana çıxan psixosomatik prosesləri, onların dinamikasını və bu amillərlə 

mübarizə yollarını öyrənir C) Xəstəliklər zamanı meydana çıxan müalicəviprosesləri öyrənir 

 D) inkişafdan geridə qalma prosesləri 

E) müxtəlif qüsurları 

2. Xronoloji ardıcıllığını seçin.  

1) Z. Freydin anadan olması  

 

2) Azərbaycanda ilk psixoloji laboratoriyanın yaranması  3) Z. Freydin ilk dəfə hipnozla maraqlanması  

A) 1 - 2 - 3; 

B) 1 - 3 - 2: 

C) 3 - 2 - 1;  

D) 2 - 3 - 1;  

E) 2 - 1 - 3;  

3. Z. Freyd hansı əsərində şəxsiyyətin strukturunu açıqlamışdır?  

1 – “Mən və O”  

2 – “Məmnunluq prinsipinin o biri tərəfindən”  

3 – “Totem və tabu”  

4 – “Asteniyanın analizindən bir parça”  

5 – “Hazırcavablıq və onun şüursuzluğa münasibəti”  

A) 2 

B) 4  

C) 

D) 5  

E) 3  

4. Klinik psixologiyada istifadə olunan metodlar: 

A) müşahidə, eksperiment  

B) psixokorreksiya 

C) psixoloji məsləhətlər, psixoloji müalicə, psixoloji vasitələr 

D) əkizlər metodlar 

E) proyektiv metodlar 

5. Uyğunluğunu tapın: 

1) ən yaxın inkişaf zonası  

2) eqosentrik nitq  

3) psixoanalizin banisi  

4) fərdi fərqlər nəzəriyyəsi  

I – J.Piaje  

II – Z.Freyd  

III – L.Vıqotski  

IV - Halton  

A) 1 - II;    2 -III; 3 - I; 4 - IV; 

B) 1 - III; 2 - I; 3 - II; 4 - IV: 

C) 1 - III; 2 - II; 3 - IV; 4 - II;  

D) 1 - IV; 2 - I; 3 - II; 4 - III;  

E) 1 - IV; 2 - III; 3 - I; 4 - II;  

6. Klinik psixologiyada hansı metodlar istifadə olunmur? 

A) psixoloji məsləhətlər psixoloji müalicə 

B) kliniki müşahidə 


 

C) sosiometriya D) psixoloji məsləhətlər 

E) psixoloji vasitələr 

 

7. Somatik xəstəliklərin psixologiyası hansı elmin sahələrinə aid edilir?  A) ümumi psixologiya 

B) histologiya 

C) psixogigiyena 

D) psixoprofilaktika 

E) klinik psixologiya 

 

8. Xəstəliyin yaranmasını hansı səbəblərlə izah edirlər?  A) Mistik, Animistik, Magik 

B) Mistik  

C) Magik  

D) Animistik 

E) Heç biri  

9. Amerika psixiatriyanın banisi kim olmuşdur? 

A) Ç.Bell 

B) A.Adler 

C) B.Ras 

D) İ.Miller 

E) E.Fromm 

 

10. B.Rasın yaşayış illəri hansılardır? A) 1745-1813 

B) 1771-1842 

C) 1801-1858 

D) 1705-1757 

E) 1734-1815 

11. “İd” və “Eqo” anlayışları kimə məxsusdur ?  

A) Z.Freyd 

B) L.Viqotski 

C) A.Luriya  

D) İ.Pavlov 

E) E.Fromm 

12. Məhz . . . . . . . ətrafdakıların iştirakı olmadan real nəticə verə bilən müalicə formasıdır. 

Nöqtələrin yerinə hansı söz yazılmalıdır?  

A) Parapsixologiya  

B) Psixoanalitika  

C) Psixologiya  

 

D) Psixoterapiya E) Klinik psixologiya 

13. Düzgün uyğunluğu göstərin: 

I - İlk Klinik psixologiya laboratoriyasının açılması 

II - Psixoanaliz nəzəriyənin banisi  

III - Təkamül nəzəriyəsini irəli sürmüşdür  

1 - Ç. Darvin  

2 - V. Vundt  

3 - Z. Freyd 

A) I – 3 ; II - 1 ; III – 2 

B) I – 2 ; II – 3 ; III – 2 

C) I - 1 ; II - 2 ; III – 3  

D) I – 3 ; II – 2 ; III – 3  

E) I – 1 ; II – 3 ; III - 2  

14. Qədim dünyanın həkimi Krontlu Alkmeon neçənci əsrdə yaşamışdır? 

A) eramızın II əsr 

B) e.ə.I əsr 

C) e.ə.III əsr 

D) e.ə.II əsr 

E) eramızın I əsr 

 

15.Hansı alim temperamentlər haqqında təlimi irəli sürmüşdür? A) Rorşah  

B) Qalen 

C) Hippokrat 

D) Darvin 

E) Sokrat 

 

16. Hansı qədim alim psixi funksiyaları müxtəlif bədən duyğuları ilə əlaqələndirmişdir? A) Qalen 

B) Aristotel 

C) Hippokrat 

D) Konfutsi 

E) Darvin 

 

17. Hansı orta əsr həkimi emosiyaları tədqiq etmək məqsədi ilə ilk psixoloji təcrübə aparmışdır? 

A) İbn Sina 

B) Hippokrat 

C) Konfutsi 

D) Darvin 

E) Seneka 

 


 

18. İbn Sinanın yaşayış illəri hansılardır? A) 965-1035 

B) 980-1037 

C) 970-1025 

D) 965-1031 

E) 980-1035 

 

19. J.Lamerti hansı ölkənin həkimi idi? A) İtaliya 

B) Amerika 

C) Fransa 

D) Almaniya 

E) İspaniya 

 

20. Hansı həkim şüurun təbiət proseslərinə tabeliyi prinsipini irəli sürmüşdür? A) İbn əl- Heysan 

B) J.Lamerti 

C) Aristotel 

D) C.Lokk 

 E) Ç.Bell 

 

 ##num= 2// level= 1// sumtest=20 // name= Psixi sağlamlıq:meyarları və səviyyələri//  

1. Psixi sağlamlıq hansı anlayışların kontekstində nəzərdən keçirilir? 

A) Norma-disfunksiya, patologiya-sağlamlıq 

B) Norma-sağlamlıq, patologiya-xəstəlik 

C) Norma-patologiya, sağlamlıq-xəstəlik 

D) Sağlamlıq-süur, norma-xəstəlik 

E) Xəstəlik-sağlamlıq, norma-inkişaf 

 

2. “Sağlamlıq və xəstəlik arasında fərq yalnız ondadır ki, xəstəlik zamanı orqanizmin funksiyaları arasında normada müşahidə olunan mütənasiblik, qarşılıqlı harmoniya pozulur” 

fikri hansı psixiatr-alimə məxsusdur? 

A) B.Ras 

B) İ.Miller 

C) P.B.Qannuşkin 

D) A.Sultanov 

E) F.Perlz 

 

3. Psixi sağlamlığın meyarının əsasında nə durur? A) Real obraz 

B) Real və ideal obrazları 

C) Sosial obraz 

D) Sağlamlıq və aktivlik 

E) Fiziki sağlamlıq 

 

4. Uyğunluğu müəyyən edin. 1 - Kim itin sekresiya vəzisinin funksiyalarında müxtəlif fizioloji prosesi nəinki qeyri - şərti 

qıcıqlanma, eyni vaxtda şərti siqnalın da oyatmağa qadir olduğunu aşkarladı?  

2 - İ. P. Pavlov məktəbinin ənənələrini davam etdirən tədqiqatçı kimdir?  

3 - “Sosial əlaqələr nəzəriyyəsi” fikrini kim irəli sürmüşdür?  

a - İ. P. Pavlov  

b - Con Uotson  

c - C. Mid  

A) 1 - c 2 - b 3 - a 

B) 1 - a 2 - b 3 - c 

C) 1 – b 2 - c 3 - a  

D) 1 - b 2 - a 3 - c  

E) 1 – a 2 - c 3 - b 

 

5. Hansı alimpsixi və fiziki proseslər arasında nəinki düz, hətta əkis əlaqələri də    müəyyən 

etmişdir? 

A) İ.Pavlov  

B) A.Adler 

C) İ.Miller 

D) B.Ras 

E) E.Fromm 

 

6. Yeniyetməlik dövrünə xas olan halları seçin: 

1 - Yeniyetmə həyatında səhvlərə yol verir  

2 - Uşaqlıq dövrünə qayıdır  

3 - Ətraf aləmlə daha fəal ünsiyyət yaranır  

4 - Yeni meyllər formalaşır  

5 - Tədris prosesinin xarakteri dəyişir  

A) 1, 2 

B) 1, 3, 5 

C) 4, 5  

D) 1, 3  

E) Heç biri  

 

7. Hansı alim psixoanalizin banisi olmuşdur? A) A.Adler  

B) Z.Freyd 

C) F.Perlz 

D) E.Fromm 

E) A.Rocers 

8. Verilənlərdən hansı impulsiv meyllərə aiddir?  

1 - impulsiv hərəkətlər  

2 - anonizm  

3 - anoreksiya  

4 - piromaniya  

 

5 - polifogiya  A) 2 

B) 1, 4 

C) 3  

D) 4  

E) 5  

9. “Freyd psixologiyasını xəstə hissəsini təqdim edir, bizə isə onun sağlam hissəsini 

tamamlamaq qalır” fikri hansı alimə məxsusdur? 

A) A.Bine  

B) A.Rocers 

C) A.Maslou 

D) J.Piaje 

E) İ.Miller 

 

10. A.Maslouya görə, sağlam adam aşağıdakı tələbatlara malikdir: A) İdeololoji tələbatlar, təhlükəsizliyə tələbat, bağlılığa və məhəbbətə tələbat, hörmətə tələbat, 

özünəaktuallaşdırmaya tələbat. B) Psixi inkişaf,fizioloji tələbatlar, bağlılığa və məhəbbətə tələbat, hörmətə tələbat. 

C) Fizioloji tələbatlar, təhlükəsizliyə tələbat, bağlılığa və məhəbbətə tələbat, hörmətə tələbat, 

özünəaktuallaşdırmaya tələbat. D) Bağlılığa və məhəbbətə tələbat, özünüaktuallaşdırma, əxlaqi davranış. 

E) Həqiqət, hörmətə tələbat, fizioloji tələbatlar, təhlükəsizliyə tələbat, ünsiyyət. 

11.Ali sinir fəaliyyətinin yerinə yetirdiyi funksiyalar verilmiş bəndi seçin: 

1 -  Ali sinir fəaliyyəti insanı onu əhatə edən aləmlə əlaqələndirir  

2 - Uzunsov beyinlə orta beyni əlaqələndirir  

3 - Ali sinir fəaliyyəti orqanizmin bütün üzv və sistemlərinin müştərək əlaqəsini 

(koordinasiyasını) və fəaliyyətini təşkil edir. 

4 - Sinir hüceyrələrini qıcıqlandırır  

5 - Beyin hüceyrələrini qidalandırır  

A) 1, 3, 5 

B) 1, 3 

C) 2, 3, 4  

D) 2, 4, 5  

E) 1. 4, 5  

12.Mistik model hansı variantda düzgün verilib?  

A) Xəstəliyin səbəblərini şəxsin iradəsindən asılı olmayan taleyi ilə bağlıdır. 

B) Fövqəltəbii qüvvələrin təsiri  

C) Müxtəlif ekstrosenslərdən istifadə 

 D) Cadu, bədnəzər kimi anlayışlardan istifadə etmək  

E) Heç biri  

 


 

13. Psixi müvazinətin funksiyası nədən ibarətdir? A)Psixi müvazinət insanın sağlamlığı, psixi və fiziki sferalarının emosional və iradi cəhətdən 

fəaliyyətini xarakterizə edir. B) Psixi müvazinət insanın psixi sferasının idraki, emosional və iradi cəhətdən fəaliyyətini 

xarakterizə etməyə imkan verir. C) Psixi müvazinət hərəkətə vadar edir. 

 D) Psixi müvazinət  psixoloji və fiziki sağlamlığını tənzimləyir. 

E) Psixi müvazinət  insanın psixi və emosional hərəkərlərini nəzarət etməyə imkan verir. 

14. Şəxsiyyətin inkişafını xarakterizə edən hər bir şey nə ilə sıx bağlıdır?  

A) Mühitlə  

B) Tərbiyə ilə  

C) Mədəniyyətlə sıx bağlıdır 

D) İrsiyyətlə 

E) Ətrafdakılarla  

15. Uyğunluğu müəyyən edin: 

1 - “Fövqəl - mən” - nin formalaşması hansı yaşdan başlayır?  

2 - Yeniyetməlik dövrü neçə yaşından başlayır?  

3 - Yuxarı məktəb yaş dövrü əhatə edir:  

a - 4 - 6 yaşdan  

b - 10 -11 yaş  

c - 15 - 17 yaş  

A) 1 - c   2 – b   3 - a 

B) 1 – a   2 - b   3 - c 

C) 1 – b   2 – c   3 - a  

D) 1 – b   2 - a   3 - c  

E) 1 - a   2 – c   3 - b  

16. Uyğunluğu müəyyən edin: 

1 - Kim itin sekresiya vəzisinin funksiyalarında müxtəlif fizioloji prosesi nəinki qeyri - şərti 

qıcıqlanma, eyni vaxtda şərti siqnalın da oyatmağa qadir olduğunu aşkarladı?  

2 - İ. P. Pavlov məktəbinin ənənələrini davam etdirən tədqiqatçı kimdir?  

3 - “Sosial əlaqələr nəzəriyyəsi” fikrini kim irəli sürmüşdür?  

a - İ. P. Pavlov  

b - Con Uotson  

c - C. Mid  

A) 1 - c 2 - b 3 - a 

B) 1 - a 2 - b 3 - c 

C) 1 - b 2 - c 3 - a  

D) 1 - b 2 - a 3 - c  

E) 1 - a 2 - c 3 - b 

17. Düzgün uyğunluğu göstərin: 

I - İlk Klinik psixologiya laboratoriyasını açıb 

 

II - Psixoanaliz nəzəriyənin banisi  III - Təkamül nəzəriyəsini irəli sürmüşdür  

1 - Ç. Darvin  

2 - V. Vundt 

3 - . Z. Freyd 

A) I - 1 ;   II - 2 ;    III – 3 

B) I – 3 ;   II - 1 ;   III – 2  

C) I – 2 ;   II – 3 ;   III – 1 

D) I – 3 ;   II – 2 ;   III – 3  

E) I – 1 ;   II – 3 ;   III - 2  

 

18. Psixi sağlamlığın içərisində nə durur? A) Hal-əhval 

B) Əxlaq 

C) Fiziki sağlamlıq 

D) Sosial səviyyə 

E) İradi keyfiyyətləri 

 

19. Psixi sağlamlıq hansı amillərdən asılıdır? A) Bioloji, əxlaqi, sosial 

B) Fiziki, psixi, bioloji 

C) Bioloji, psixoloji, sosial 

D) Əxlaqi, sosial, fiziki 

E) Psixoloji, əxlaqi, hissi. 

 

20. Psixi sağlamlıq səviyyəsinə hansı anlayış daxil olmur? A) Frustrasiya 

B) Yüksəkmənəvilik 

C) Humanizm 

D) Harmoniya 

E) Konsolidasiyanın gözlənilməsi 

##num= 3// level= 1// sumtest=20 // name= Klinik psixologiyanın nəzəriyyələri//  

1. Psixoanaliz başqa cürə necə adlanır? 

A) Psixoterapiya 

B) Koqnitiv psixologiya 

C) Dərinlik psixologiyası 

D) Differensial psixologiya 

E) Psixodiaqnostika 

 

2. Ziqmund Freydin yaşayış illəri: A) 1856-1938 

B) 1857-1939 

10 

 

C) 1856-1939 D) 1857-1938 

E) 1858-1939 

3. Fenomenologiya cərəyanının əsasını nə təşkil edir?  

A) Hipnozun psixoanalizlə əlaqəsi 

B) Nevrotik səviyyəli pozuntular  

C) Emosional davamsızlıq  

D) Psixi təzahürləri 

E) Xəstələrin ruhi həyatının subyektiv təzahürlərinin öyrənilməsini təşkil edir 

 

4. “Öz mənini dərk etmə”-nin əlamətlərindən hansı səhfdir?  A) Öz şəxsiyyətini bütövlükdə dərk etmə  

B) Özünü aktiv canlı kimi dərk etmə  

C) Öz unikallığını dərk etmə 

D) Öz identikliyini və sabitliyini dərk etmə  

E) Özünün patoloji xəstəliyini anlamaq 

 

5. “Öz mənini dərk etmə” hansı fenomenlər qrupuna daxildir?  A) Subyektiv xarakterli fenomenlər  

B) Yalançı fenomenlər  

C) Sosial fenomenlər  

D) Xüsusi fenomenlər qrupuna 

E) Obyektiv xarakterli fenomenlər 

6.Proyeksiya mexanizmi nə deməkdir?  

A) Öz identliyinin itirilməsi  

B) Mövcud həqiqətlərin dərk edilməsi  

C) Qeyri - münasib hisslərin şüursuzluğa qovulması  

D) Özünün fikir, hiss və meyllərini digər adamlara aid edilməsidir 

E) Həyatda həzz almadan imtina etmək 

7.Uyğunluğu müəyyən edin: 

1 - . . . . . . . tanıma qabilyyətlərinin pozulması adlanır.  

2 - . . . . . . . fransızca “aldadıcı təsəvvür”, “yanlış qavrama” deməkdir.  

3 - . . . . . . . obyektiv mövcud olmayan hadisə və predmetlərin qavranılmasıdır.  

a. “İllüziya”.  

b. “Hallüsinasiya  

c. Aqnoziyalar  

A) 1 - a      2 - b       3 - c 

B) 1 – c      2 - a       3 - b 

C) 1 - b      2 - c       3 - a  

D) 1 - b      2 – a      3 - c  

E) 1 - a      2 - c       3 - b 

11 

 

8.  Z. Freyd hansı əsərində şəxsiyyətin strukturunu açıqlamışdır?  1 – “Mən və O”  

2 – “Məmnunluq prinsipinin o biri tərəfindən”  

3 – “Totem və tabu”  

4 – “Asteniyanın analizindən bir parça”  

5 – “Hazırcavablıq və onun şüursuzluğa münasibəti”  

A) 

B) 

C) 2  

D) 5  

E) 3  

9. Uyğunluğunu tapın: 

1) ən yaxın inkişaf zonası  

2) eqosentrik nitq  

3) psixoanalizin banisi  

4) fərdi fərqlər nəzəriyyəsi  

I – J.Piaje  

II – Z.Freyd  

III – L.Vıqotski  

IV - Halton  

A) 1 - III; 2 - I; 3 - II; 4 - IV:  

B) 1 - II; 2 - III; 3 - I; 4 - IV;  

C) 1 - III; 2 - II; 3 - IV; 4 - II;  

D) 1 - IV; 2 - I; 3 - II; 4 - III;  

E) 1 - IV; 2 - III; 3 - I; 4 - II;  

10.“İd” və “Eqo” anlayışları kimə məxsusdur ?  

A) L.Viqotski  

B) A.Luriya 

C) Z.Freyd 

D) İ.Pavlov 

E) E.Fromm 

11. Uyğunluğu müəyyən edin  


Yüklə 439,84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə