Fənnin adi Psixoanaliz


##num=6// level= 1// sumtest=23 // name= Neofreydizmin yaranması //Yüklə 0,62 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/5
tarix13.06.2017
ölçüsü0,62 Mb.
1   2   3   4   5

##num=6// level= 1// sumtest=23 // name= Neofreydizmin yaranması // 

 

1. Z.Freyddən sonra psixoanaliz hansı alimlərin adı  ilə bağlıdır? A) K.Yunq,   A.Adler,  B.Skinner,   K.Leşlin 

B) K.Yunq,   A.Adler,  B.Skinner,   E.Fromm 

C) K.Yunq,   A.Adler,  K.Xorni,  E.Fromm 

D) K.Yunq,  B.Skinner,   K.Leşlin, E.Fromm 

E)K.Yunq,  A.Adler, K.Leşlin,  E.Fromm 

2. Freydizmin digər psixologiya məktəblərindən fərqi?  

A) Z. Freydin tələbələrinin sayı günü-gündən artırdı 

B) yarandığı vaxtdan orada birləşmə başladı 

C) onlar yalnız özlərini Freydizmə həsr etmişdilər 

D) yarandığı vaxtdan çox qısa müddət keçdikdən sonra orada parçalanma başladı 

E) Z. Freydin tələbəri ona qarşı çıxmırdılar 

3.Freydizm və neofreydizmin nümayəndələri arasındakı başlıca fərq? 

A) psixologiyanın predmetinə psixikanın məzmunu, idrak prosesləri, eləcə də şəxsiyyətin inkişaf 

dinamikasını aid edirlər 

B) psixologiya yanlız əsəbi, nevrotikləri deyil, normal insanları da öyrənməlidir və öyrənir 

C) insan davranışını  şərtləndirən arzu və meyllərin hansı daha əsasdır, aparıcıdır ideyası ilə bağlıdır 

D) şəxsiyyətin  arzu və meylləri hansı daha əsasdır, aparıcıdır ideyası ilə bağlıdır 

E) psixologiyanın predmetinə psixikanın məzmunu, eləcə də şəxsiyyətin inkişaf dinamikasını aid 

edirlər 

4.Neofreydizmin nümayəndələri? 

A) A.Adler, E.Fromm 

B) K.Yunq, A.Adler 

C) K.Yunq, E.Fromm 

D) K.Leşlin,  E.Fromm 34 

 

E) E.Fromm, A.Adler 5.  K.Yunq “transformasiyanı” necə izah edirdi? 

A) xəstənin həkimdən  aslılığı getdikcə azalmalıdır, xüsusilə bu bütün mərhələdə nəzərə alnmalıdır 

B) xəstənin həkimdən  aslılığı heç vaxt olmamalıdır, xüsusilə ilk mərhələdə 

C) xəstənin həkimdən  aslılığı heç vaxt olmamalıdır, xüsusilə son mərhələdə 

D) xəstənin həkimdən  aslılığı getdikcə azalmalıdır, xüsusilə son mərhələdə 

E)xəstənin həkimdən  aslılığı heç vaxt olmamalıdır, xüsusilə bu bütün mərhələdə nəzərə alnmalıdır 

6. K.Yunq   Z. Freyddən ayrılandan sonra onun hansı kitabı çap olundu 

A) “Öyrənmənin psixologiyası” 

B) “Adi həyatın psixopotaologiyası” 

C) “Gündəlik yaşamın psixopotaologiyası” 

D) “Simvolların transformasiyası” 

E)“İnsan destruktivliyinin anatomiyası” 

7. K.Yunq şəxsiyyətin strukturunun neçe hissədən ibarət olduğunu qeyd edirdi? 

A) 8 


B) 6 

C) 2 


D) 4 

E) 3 


8. K.Yunq görə şəxsiyyətin strukturu hansılardır? 

A) ekstravert  və introvert 

B)  Eqo, Persona,Ten 

C) Anima, Animus,Samost 

D) kollektiv şüursuzluq, fərdişüursuzluq, şüur 

E) kollektiv şüursuzluq,fərdi şüursuzluq 

9. K.Yunqa görə fərdi psixikanın əsas arxetipləri hansılardır 

1- Eqo 


2- kollektiv şüursuzluq 

3- şüur 


4- Ten 

5- Samost 

6- fərdi şüursuzluq 

A) 1,2,3 

B) 1,3,5 

C) 1,4,5 

D) 1,3,6 


35 

 

E) 1,3,5 10. A.Adler nevrozun aradan qaldırılmasında hansı fəaliyyət növünü yüksək qiymətləndirirdi? 

A) fəaliyyətin bütün növlərinin rolunu 

B) oyunun rolunu 

C) əməyin rolunu  

D) tərbiyənin rolunu  

E) təlimin rolunu 

11. K.Yunqun yaradıcılığına xas olan xüsusiyyətləri göstərin? 

1 –şəxsi psixoloji və psixiatriya laboratoriyasını yaradır 

2 –öyrənmənin  qanunlarını müəyyənləşdirmişdir 

3 –yanlız avropalıların deyil, hindlilərin, çinlilərin tibetlərin incəsənətini, mədəniyyətini tədqiq edir, 

onların simvollarına diqqət yetirir 

4- “Simvolların transformasiyası” kitabı çap olunur 

5- insan tələbatlarının iyeraxiyasını müəyyənləşdirmişdir  

6 -İnsan həyatının 8 mərhələsini vermişdir 

A) 2,5,6 

B) 2,4,6 

C) 1,3,4 

D) 1, 3,5 

E) 3,4,5 

12. Fərdi psixikanın əsas arxetipi olan “Eqo”ya xas olan xüsusiyyətini   müəyyənləşdirin 

1 – Bizim şəxsiyyətimizin o hissəsidir ki,biz özümüzü başqalarının gözündə necə görmək istəyirik. 

Özündə bizim ifa etdiyimiz rolu, davranış üslubunu, geyimi, özünü ifadə tərzini birləşdirir. 

2 –İnsan şəxsiyyətinə pozitiv və ya neqativ təsir göstərir 

3 –şəxsi şüurun  mərkəzi  elementi olmaqla dağınıq, pərakəndə şəkildə olan şəxsi təcrübəni sisteme 

salmaqla, bütövləşdirməklə  özünün şəxsiyyətini qavrayıb dərk etməyə imkan yaradır 

4- Bizi psixikanın şüursuz hissəsindən imtina etməyin vacibliyinə inandırır 

5-  şüursuzluğun  mərkəzi hissəsidir 

A) 2,3 


B) 2,4 

C) 4,5 


D) 3,4 

E) 2,5 


13. Fərdi psixikanın əsas arxetipi olan “Personaya”ya xas olan xüsusiyyətləri müəyyənləşdirin? 

1 – şüurdan sıxışdırılmış  təəssüratları sistemləşdirir 

2 –şüursuzluğun mərkəzi hissəsidir 

3 –bizim şəxsiyyətimizin o hissəsidir ki,biz özümüzü başqalarının gözündə necə görmək istəyirik 36 

 

4- bizim şəxsiyyətimizin o hissəsidir ki,biz özümüzü başqalarının gözündə necə görmək istəyirik 5- insan şəxsiyyətinə pozitiv və ya neqativ təsir göstərir 

A) 2,3,5 

B) 1,3,5 

C) 3,4,5 

D) 2,4,5 

E) 2,3,4 

14. Fərdi psixikanın əsas arxetipi olan “Ten”ə xas olan xüsusiyyətləri müəyyənləşdirin 

1 -şüursuzluğun mərkəzi hissəsidir 

2 –şüurdan sıxışdırılmış  təəssüratları sistemləşdirir 

3 –İnsan şəxsiyyətinə pozitiv və ya neqativ təsir göstərir 

4- bizim şəxsiyyətimizin o hissəsidir ki,biz özümüzü başqalarının gözündə necə görmək istəyirik 

5- özündə bizim ifa etdiyimiz rolu, davranış üslubunu, geyimi, özünü ifadə tərzini birləşdirir 

A) 2,4 

B) 1,2 


C) 1,3 

D) 2,5 


E) 2,3 

15. Fərdi psixikanın əsas arxetipi olan “Anima”və “Animus”a xas olan xüsusiyyətləri 

müəyyənləşdirin 

1 –şəxsiyyətin həm, şüurlu, həm də şüursuz sahələrini əhatə edir 

2 –kişilərdə və ya qadınlarda  psixikanın o hissəsidir ki, əks cins barədə təsəvvürü, interseksual 

əlaqəni əks etdirir 

3 – oğlanlara ana, qızlara isə ata ciddi təsir edir 

4- Onun funksiyası ondan ibarətdir ki, şüurlu və şüursuz sahəni birləşdirir 

5- inkişafa valideynlər güclü təsir göstərir 

A) 3,4,5 

B) 1,3,5 

C) 2,3,5 

D) 2,3,4 

E) 1,4,5 

16. Fərdi psixikanın əsas arxetipi olan “Anima”ya xas olan xüsusiyyəti müəyyənləşdirin 

A) Qadınlarda  psixikanın o hissəsidir ki, əks cins barədə təsəvvürü, interseksual əlaqəni əks etdirir 

B) Kişilərdə psixikanın o hissəsidir ki, əks cins barədə təsəvvürü, interseksual əlaqəni əks etdirir 

C)Özündə bizim ifa etdiyimiz rolu, davranış üslubunu, geyimi, özünü ifadə tərzini birləşdirir 

D) Bizim şəxsiyyətimizin o hissəsidir ki,biz özümüzü başqalarının gözündə necə görmək istəyirik 

E) İnsan şəxsiyyətinə pozitiv və ya neqativ təsir göstərir 37 

 

17. Fərdi psixikanın əsas arxetipi olan “Samost”a  xas olan xüsusiyyətləri müəyyənləşdirin? 1 - Bizim şəxsiyyətimizin o hissəsidir ki, biz özümüzü başqalarının gözündə necə görmək istəyirik 

2 – Bizim şəxsiyyətimizin o hissəsidir ki, biz özümüzü başqalarının gözündə necə görmək istəyirik 

3 – İnsan şəxsiyyətinə pozitiv və ya neqativ təsir göstərir 

4- Onun funksiyası ondan ibarətdir ki, şüurlu və şüursuz sahəni birləşdirir 

5- Şəxsiyyətin həm, şüurlu, həm də şüursuz sahələrini əhatə edir 

A) 3,4 


B) 2,3 

C) 4,5 


D) 1,3 

E) 1,4 


18.K.Yunq şəxsiyyətin  hansı tipologiyasını müəyyənləşdirib? 

A) anima və animus, samost 

B) doqmatizim və fanatiklik  

C) ekstravert  və introvert 

D) doqmatizim və ekstravert 

E) introvert və fanatiklik 

19.A.Adler haqqında düzgün uyğunluğu müəyyənləşdirin? 

1 – uşaqlıqda tez-tez xəstələnərdi  

2-  öz ideyalarını “Heyvan və insanın məqsədyönlü davranışı”, “ İnsan və mişovulun koqnitiv 

xəritəsi” əsərində şərh etmişdir 

3 – Vyana Universitetinin tibb fakultəsini  bitirdikdən sonra psixiatriya və nevrologiya sahəsi üzrə 

ixtisaslaşır 

4- 1902-ci ildə Freydin ətrafında birləşərək dərnək yaradan dörd nəfərdən biri olur 

5- 1950-ci ildən başlayaraq sosial-nəzəri, sosial-siyasi problemlərin həllinə xüsusi diqqət yetirməyə 

başladı 

6- “Uşaqlıq və cəmiyyət” əsərini nəşr etdirir 

A)  

B) 1,4,5 C) 1,3,4 

D) 3,4,6 

E) 1,2,4 

20.A.Adlerin kompensasiyasının dörd tipinin xüsusiyyətlərini  düzgün uyğunluğu müəyyənləşdirin? 

1 –tam olmayankompensasiya 

2 – yüksək olan kompensasiya 

3- yarımçıq kompensasiya 


38 

 

I –Bu kompensasiya zamanı insan başqalarına ziyan vurmur, bilik və bacarıqlarından insanların xeyrinə istifadə etməyə çalışırlar. Uşaqlarda ictimai hiss hakimiyyətə hərislik, başqalarına komanda 

vermək istəyinə cəhddə təzahür edir 

II – Bu kompensasiya malik olanlar həyat tərzini  dəyişdirir, insanda özünə inam hissini zəiflədir 

III – Bu kompensasiya malik olan uşaqlar özlərini alçaldılmış hesab edirlər.Bu,xüsusilə fiziki 

qüsurlu olan uşaqlara aiddir 

A) 1-III , 2-II, 3-I 

B) 1-II , 2-I, 3-III 

C) 1-III , 2-I,3-II 

D) 1-I , 2-II, 3-III 

E)1-I , 2-III, 3-II 

21.Düzgün uyğunluğu müəyyənləşdirin: 

1 –Fərdi psixikanın əsas arxetipi olan “Eqo”ya xas olan xüsusiyyət 

2- Fərdi psixikanın əsas arxetipi olan “Personaya”ya xas olan xüsusiyyət 

3 – Fərdi psixikanın əsas arxetipi olan “Ten”ə xas olan xüsusiyyət 

I –şüurdan sıxışdırılmış  təəssüratları sistemləşdirir 

II – şəxsi şüurun  mərkəzi  elementi olmaqla dağınıq, pərakəndə şəkildə olan şəxsi təcrübəni sisteme 

salmaqla, bütövləşdirməklə  özünün şəxsiyyətini qavrayıb dərk etməyə imkan yaradır 

III –Bizim şəxsiyyətimizin o hissəsidir ki,biz özümüzü başqalarının gözündə necə görmək istəyirik 

A) 1-I,2-III,3-II 

B) 1-II,2-I,3-III 

C) 1-II,2-III,3-I 

D) 1-I,2-II,3-III 

E)1-III,2-I,3-II 

22. Düzgün uyğunluğu müəyyənləşdirin: 

1 –Fərdi psixikanın əsas arxetipi olan “Anima” ya xas olan xüsusiyyətlər 

2- Fərdi psixikanın əsas arxetipi olan “Animus”a xas olan xüsusiyyətlər 

3 – Fərdi psixikanın əsas arxetipi olan “Samost”a  xas olan xüsusiyyətlər 

I –kişilərdə psixikanın o hissəsidir ki, əks cins barədə təsəvvürü, interseksual əlaqəni əks etdirir 

II – qadınlarda  psixikanın o hissəsidir ki, əks cins barədə təsəvvürü, interseksual əlaqəni əks etdirir 

III – Onun funksiyası ondan ibarətdir ki, şüurlu və şüursuz sahəni birləşdirir 

A) 1-I, 2-III, 3-II 

B) 1-II, 2-I,3-III 

C) 1-II,2-III,3-I 

D) 1-I, 2-III, 3-II 

E) 1-I,2-II,3-III 

 23.A.Adlerin şəxsiyyətin inkişaf yolunun variantlarını əxz edən sisteminin  ardıcılığı neçə hissədən 

ibarətdir? 


39 

 

A) 8 B) 5 

C) 4 


D) 6 

E) 9 


 

##num=7// 

level= 

1//sumtest=30 

//name=Şəxsiyyətin 

inkişafına  dair  psixoanalitik 

nəzəriyyələr//            

 

1. Şəxsiyyət anlayışı bir sıra amillərlə bağlıdır. Bu amilləri düzgün müəyyənləşdirin? 

1- İnsan şəxsiyyəti maddi və toxunula bilən, hiss edilən deyildir 

2  –İnsan  şəxsiyyəti  bir  sıra  amillərin  təsirinə  məruz  qalsada  yalnız  onlardan  asılı  bir  törəmə  kimi 

şərh oluna bilməz, çünki o formalaşdığı həmin əsası dialektik olaraq rədd edir 

3 – şəxsiyyətin inkişafında daha çox intellektə deyil, emosional sferaya üstünlük vermək lazımdır 

4- Şəxsiyyəti anlamaq  insan fenomenini anlamaqla birbaşa əlaqədardır 

5-  şəxsiyyətin  identifikasiyası  fərdin  müəyyən  ictimai  sistemlə  əlaqəsidir  və  bu  onun  psixi 

sğlamlığını şərtləndirir  

6  -  şəxsiyyətin  strukturunda  aqressiya  və  ya  cinsi  meyllər  deyil,  həyəcan,  narahatlıq  dominantlıq 

edir. 

A) 2,3,4 B) 1,2,4 

C) 1,2,3 

D) 2,4,6 

E) 1,2,5 

2. Tənha tipə xas olan xüsusiyyəti müəyyənləşdirin 

A)

 O, həmişə mövcud şəraitə uyğunlaşır 

B)  ümumi  kütləyə  qarışır,  başqaları  necədirsə  onlar  kimi  olmağa,  onlardan  fərqlənməməyə  cəhd 

edir 

C)  O,  adamları  və  dünyanı  düşmən  kimi  qavrayır  və  onları  məhv  etməyə  cəhd  göstərir.  Daima hakimiyyətə, hökmranlığa, əzməyə, dağıtmağa can atır 

D) cəmiyyətdə daim uğursuzluqlarla qarşılaşan adamdır. Bu uğursuzluqda o yalnız özünü günahkar 

sayır. 

E) həmişə mübarizədən, cəmiyyətdən uzaqlaşır, situasiyadan kənar olmağa, ondan qaçmağa çalışır  

3. Azərbaycan dilində “Şəxsiyyət” sözünün mənası necə izah olunur 

A) Şəxsiyyət” sözü  öz əsasını ingilis sözü olan “şəxs” sözündən götürmüş və hər hansı bir konkret 

şəxsi, simanı bildirir. 

B) “Şəxsiyyət” sözü rus dilində olan “liüö”,”liçina” sözləri ilə bağlıdır  


40 

 

C) “Şəxsiyyət” sözü ingilis dilində “personality” sözü öz əsasını iki latın sözündən – “per”və “sona” sözlərindən götürmüşdür ki, bu da bir növ “vasitəsilə danışır”mənasını verir 

D) “Şəxsiyyət” sözü  öz əsasını ərəb sözü olan “şəxs” sözündən götürmüş və hər hansı bir konkret 

şəxsi, simanı bildirir 

E)Şəxsiyyət” sözü teatr tamaşasında aktyorun  “maskası” şəklində özünü büruzə vermişdir. 

4. Qədim Yunanıstanda  və Rim imperiyasında “Şəxsiyyət” sözünün mənası necə izah olunur? 

A) “Şəxsiyyət” sözü  öz əsasını ərəb sözü olan “şəxs” sözündən götürmüş və hər hansı bir konkret 

şəxsi, simanı bildirir. 

B) Şəxsiyyət” sözü ingilis dilində “personality” sözü öz əsasını iki latın sözündən – “per”və “sona” 

sözlərindən götürmüşdür ki, bu da bir növ “vasitəsilə danışır”mənasını verir 

C) Şəxsiyyət” sözü  öz əsasını ingilis sözü olan “şəxs” sözündən götürmüş və hər hansı bir konkret 

şəxsi, simanı bildirir 

D) Şəxsiyyət” sözü teatr tamaşasında aktyorun  “maskası” şəklində özünü büruzə vermişdir. 

E)“Şəxsiyyət” sözü rus dilində olan “liüö”,”liçina” sözləri ilə bağlıdır 

5. Şəxsiyyət haqqında düzgün tərifi müəyyənləşdirin? 

A) Şəxsiyyət ünsiyyətə girməyi bacaran konkret insandır 

B)  Şəxsiyyət  gerçəkliyi  dərk  edib  müəyyən  istiqamətdə  dəyişdirən,  ünsiyyətə  girməyi  bacaran 

konkret insandır. 

C) Şəxsiyyət müəyyən ictimai-tarixi dövrdə yaşayıb fəaliyyət göstərən, ünsiyyətə girməyi bacaran 

konkret insandır 

D)  Şəxsiyyət  müəyyən  ictimai-tarixi  gerçəkliyi  dərk  edib  müəyyən  istiqamətdə  dəyişdirən, 

ünsiyyətə girməyi bacaran konkret insandır 

E)  Şəxsiyyət  müəyyən  ictimai-tarixi  dövrdə  yaşayıb  fəaliyyət  göstərən,  gerçəkliyi  dərk  edib 

müəyyən istiqamətdə dəyişdirən, ünsiyyətə girməyi bacaran konkret insandır. 

6. Şəxsiyyət psixologiyası eksperimental elm kimi  nə zaman meydana gəlmişdir? 

A) XX əsrin axırlarında 

B) XIX əsrin birinci oniliyində 

C) XX əsrin ikinci yarsında 

D) XX əsrin birinci oniliyində 

E) XIX əsrinortalarında 

7.  Şəxsiyyətin eksperimental tədqiqinin əsası hansı alimlər tərəfindən qoyulmuşdur 

A) Q.Olport, R.Kettel, E. Fromm 

B) A.Lazurski, Q.Olport, R.Kettel 

C) E. Fromm, A.Lazurski, R.Kettel 

D)  A.Lazurski, Q.Olport, E. Fromm 

 E) E. Fromm, K.Yunq, R.Kettel 

 

8.  Şəxsiyyət  haqqında  klassik  nəzəriyyə  daxil  olan  alimləri  və  onların  nəzəriyyələrini  düzgün müəyyənləşdirin? 

41 

 

1 – Z.Freyd 2-  K.Yunq 

3 – A.Adler 

I – psixoanalitik nəzəriyyə 

II – fərdi psixologiya nəzəriyyəsi 

III –analitik nəzəriyyə 

A) 1-II  , 2-I, 3-III 

B) 1-I  , 2-II, 3-III 

C) 1-I  , 2-III, 3-II 

D) 1-III  , 2-II, 3-I 

E) 1-II  , 2-III, 3-I 

9. Şəxsiyyət haqqında klassik nəzəriyyənin nümayəndələrini müəyyənləşdirin? 

A) E. Fromm, K.Yunq, R.Kettel 

B) A.Lazurski, Q.Olport, R.Kettel 

C) Z.Freyd, Q.Olport, R.Kettel 

D) Z.Freyd, A.Adler, K.Yunq 

E) E. Fromm,  A.Lazurski,  R.Kettel 

10. Düzgün uyğunlüğü müəyyənləşdirin: 

1 – Hansı alim “şəxsiyyətin fəallığının mənbəyini onda heyvan əcdadlarından irsən alınmış instiktiv 

təhriklərdə görürdü. Bununla da psixi hadisələrə yeni anlayış – şüursuzluq anlayışı gətirmişdir” 

2-   O  belə  hesab  edir  ki,  insan  təkcə  özünün  gizli  tendensiyaları  ilə  deyil,  eyni  zamanda  istəkləri, 

məqsədləri, arzuları və qiymətdəri ilə də müəyyən edilir. 

3 –“Fərdiyyat psixologiya”jurnalını təsis etdirir 

I –A.Adler 

II – K.Yunq 

III –Z.Freyd 

A) 1-II, 2-I, 3-III 

B) 1-III, 2-I, 3-II 

C) 1-III, 2-II, 3-I 

D) 1-I, 2-II, 3-III 

E) 1-I, 2-III, 3-II 

11. 1898-ci ildə A.Adler ilk məqaləsi necə adlanır 

A) “dərzilər  və sağlamlıq” 

B) “Fərdiyyat psixologiya” 

C) “Beynəlxalq Fərdiyyat psixologiyası” 

D) “dərzilər üçün sağlamlıq dərsliyi” 

E) “dərzilər üçün dərslik” 42 

 

12. A.Adler “Dərzilər üçün sağlamlıq dərsliyi” məqaləsində nədən bəhs edirdi? A) insan xəstəliklərindən 

B) peşədən irəli gələn xəstəliklərdən 

C) Insanın bütöv bir orqanizm olması haqqında 

D) irsən gələn xəstəliklərdən  

E) psixi xəstliklərdən 

13. A.Adler şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən neçə  mühüm münasibəti qeyd edir 

A) 2 

B)4 


C) 6 

D) 3 


E) 5 

14. Uyğunluğu tapın 

1 – A.Adler “Fərdiyyat psixologiya”jurnalını  neçənci ildə nəşr etdirir  

2- A.Adler Avstriya hökümətinin dəstəyi ilə o uşaqlar üçün reabilitasiya klinikasıneçənci ildə açır 

3 – A.Adler neçənci ildə Amerika vətəndaşlığını qəbul edir 

I –1919-cu ildə 

II – 1912-ci ildə 

III –1935-ci ildə 

A) 1-III, 2-II, 3-I 

B) 1-II, 2-III, 3-I 

C) 1-I, 2-II, 3-III 

D) 1-II, 2-I, 3-III 

E) 1-II, 2-I, 3-III 

15. A.Adlerin “Fərdiyyət psixologiyası”nın əsas müddəaları? 

1- özünün gücsüzlüyünü hiss etmək  

2 –fərdin bir tam kimi 

3 –insan həyatı mükəmməlləşməyə fəal cəhd kimi 

4- fərd yaradıcı və özünü müəyyən edən bir tam kimi 

5- təkmilləşməyə və üstünlük əldə etməyə  cəhd 

6 - birlik hissi və ya sosial hiss 

A) 2,3,4 

B) 1,5,6 

C) 2,3,4 

D) 1,3,5 

E) 2,3,5 


43 

 

16.  A.Adlerin  “Fərdiyyət  psixologiyası”nın  əsas  müddəaları  haqqında  düzgün  uyğunluğu müəyyənləşdirin 

1 –Insan həyatı mükəmməlləşməyə fəal cəhd kimiyə aiddir 

2- Fərd yaradıcı və özünü müəyyən edən bir tam kimiyə aiddir 

3 – Fərdin sosial mənsubiyyətinə aiddir 

I –Insana orqanik bütöv, tam baxış vahid bir psixodinamik prinsip tələb edir.  

II  –  Şəxsiyyətin  formalaşmasında  irsiyyətin  və  ətraf  mühitin  rolunu  qəbul  edən  Adler,  insanların 

yaradıcı qüvvəyə malik odluğunu iddia edir.  

III –Adler insanı böyük sistemlərin, ailə, cəmiyyət və s. tərkib hissəsi kimi anlayırdı. 

A) 1- II, 2-III, 3-I 

B) 1- I, 2-III, 3-II 

C) 1- I, 2-II, 3-III 

D) 1- II, 2-I, 3-III 

E)1- III, 2-II, 3-I 

17. A.Adler Şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən hansı münasibətləri  qeyd edir? 

1-başqa adamlara münasibət 

2 özünün gücsüzlüyünü hiss etmək 

3 – əməyə münasibət 

4- təkmilləşməyə və üstünlük əldə etməyə  cəhd 

5- başqa cinsə münasibət 

6 - birlik hissi və ya sosial hiss 

A) 4,5,6 

B) 1,2,5 

C) 3,4,5 

D) 1,3,5 

E) 2,3,4 

18. A.Adlerin şəxsiyyətin strukturunu müəyyən edən əsas motiv və tendensiyalar hansılardır? 

1 -başqa cinsə münasibət 

2 –başqa adamlara münasibət 

3 –əməyə münasibət 

4- özünün gücsüzlüyünü hiss etmək 

5- birlik hissi və ya sosial hiss 

6 - təkmilləşməyə və üstünlük əldə etməyə  cəhd 

A) 3,5,6 

B) 4,5,6 

C) 2,5,6 

D) 3,4,5 44 

 

E) 3,4,6 19. Kilinik nəzəriyyəyənin nümayəndələrini müəyyənləşdirin 

A) E.Torndayk,  Q.S.Salliven, E.Erikson K.Leşlin 

B) Q.Olport, R.Kettel, E. Fromm, A.Lazurski 

C) E. Fromm,  A.Lazurski,  R.Kettel,E.Erikson 

D) E. Fromm,K.Xorni, R.Kettel, E.Erikson 

C) K.Xorni, E.Fromm, Q.S.Salliven, Q.Olport 

D) E.Torndayk, U.Xanter, K.Leşlin, Q.Olport 

E) K.Xorni,E.Fromm, Q.S.Salliven, E.Erikson 

20. Uyğunluğu tapın: 

1 –nevroz nəzəriyyəsini aid etmək olar 

2- interpersonal nəzəriyyəni kimə aid etmək olar 

3 –eqo-psixologiyanı kimə aid etmək olar 

I –Q.S.Salliven 

II – K.Xorni 

III –E.Erikson 

A) 1- III, 2-II, 3-II 

B) 1- I, 2-II, 3-III 

C) 1- III, 2-I, 3-III 

D) 1- II, 2-I, 3-III 

E)1- I, 2-III, 3-II 

21. E.From adamları bir şəxsiyyət kimi neçə yerə ayırır? 

A) 3 


B) 6 

C) 5 


D) 4 

E) 8 


22. E.From adamları bir şəxsiyyət kimi hansı tiplərə ayırır? 

A) sadist, konformist və tənha (tərk dünya) 

B) mazoxist, konformist və tənha (tərk dünya). 

C) konformist və tənha (tərk dünya). 

D) mazoxist, sadist, konformist və tənha (tərk dünya) 

E) sadist, konformist  

23 Uyğunluğu tapın: 

1 –Mazaxist tipə malik olan adam 

2- Sadist tip  


45 

 

3 – Konformist tip  I  –ümumi  kütləyə  qarışır,  başqaları  necədirsə  onlar  kimi  olmağa,  onlardan  fərqlənməməyə  cəhd 

edir. O, həmişə mövcud şəraitə uyğunlaşır. 

II  –O,  adamları  və  dünyanı  düşmən  kimi  qavrayır  və  onları  məhv  etməyə  cəhd  göstərir.  Daima 

hakimiyyətə, hökmranlığa, əzməyə, dağıtmağa can atır. 

III  –cəmiyyətdə  daim  uğursuzluqlarla  qarşılaşan  adamdır.  Bu  uğursuzluqda  o  yalnız  özünü 

günahkar sayır. 

A) 1-I,2-II,3-III 

B) 1-III,2-I,3-II 

C) 1-III,2-II,3-I 

D) 1-I,2-III,3-II 

E) 1-II,2-III,3-I 

24. Mazaxist tipə xas olan xüsusiyyətləri düzgün müəyyənləşdirin? 

1- cəmiyyətdə daim uğursuzluqlarla qarşılaşan adamdır.  

2 –daima hakimiyyətə, hökmranlığa, əzməyə, dağıtmağa can atır 

3 – bu uğursuzluqda o yalnız özünü günahkar sayır 

4-  ümumi  kütləyə  qarışır,  başqaları  necədirsə  onlar  kimi  olmağa,  onlardan  fərqlənməməyə  cəhd 

edir.  

5- o, həmişə mövcud şəraitə uyğunlaşır 6 -həmişə mübarizədən, cəmiyyətdən uzaqlaşır, situasiyadan kənar olmağa, ondan qaçmağa çalışır 

A) 2,3 


B) 1,4 

C) 2,4 


D) 1,3 

E) 2,6 


25.Sadist tipə xas olan xüsusiyyətləri düzgün müəyyənləşdirin? 

1-o, adamları və dünyanı düşmən kimi qavrayır  

2-həmişə mübarizədən, cəmiyyətdən uzaqlaşır 

3-insanları  məhv etməyə cəhd göstərir 

4- daima hakimiyyətə, hökmranlığa, əzməyə, dağıtmağa can atır 

5- situasiyadan kənar olmağa, ondan qaçmağa çalışır. 

6- cəmiyyətdə daim uğursuzluqlarla qarşılaşan adamdı 

A) 2,5,6 

B) 1,4,5 

C) 2,4,6 

D) 2,3,6 

E) 1,3,4 

26. Konformist tipə xas olan xüsusiyyəti müəyyənləşdirin? 


46 

 

1- cəmiyyətdə daim uğursuzluqlarla qarşılaşan adamdı 2- başqaları necədirsə onlar kimi olmağa, onlardan fərqlənməməyə cəhd edir. 

3- o, həmişə mövcud şəraitə uyğunlaşır 

4 - daima hakimiyyətə, hökmranlığa, əzməyə, dağıtmağa can atır 

5- ümumi kütləyə qarışır 

A) 1,4,5 

B) 2,3,4 

C) 2,3,5 

D) 1,3,4 

E) 2,4,5 

27. K.Xorni, E.Fromm, Q.S.Salliven, E.Erikson hansı məktəbin nümayəndələridirlər? 

A) Bihoverizmin 

B) Humanist psixologiyanın 

C) Psixoanalizin  

D) Kilinik nəzəriyyəyənin 

E) Geştaltpsixologiyanın 

28.  Abraham  Maslau  şəxsiyyət    tələbatlarının  iearxik  qurluşunun  neçə  səviyyəsini 

müəyyənləşdirmişdir? 

A) 3 


B) 6 

C) 5 


D) 7 

E) 2 


29.Abraham Maslau şəxsiyyət  tələbatlarının iearxik qurluşunun səviyyəsinin piramidasını  düzgün 

ardıcılığını müəyyənləşdirin? 

1 - Təhlükəsizliyə tələbat 

2 – İdrak tələbatları 

3 – Estetik tələbatlar. 

4- Fizioloji (üzvü) tələbatlar 

5- Hörmətə olan tələbat 

6 – Özünüaktuallaşdırmaya tələbat 

7 - Mənsubiyyətə və məhəbbətə tələbat 

A) 3, 6,7,2, 4,5 

B) 4,5,6,7,2,31 

C) 4,1,7,5,2,3,6 

D)3 5,4, 6,7,2,1 

E) 4,5,6, 3,2,7,1 


1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə