Fənnin adi Psixoanaliz


##num=8//  level=  1//  sumtest=23  //  name=  Psixoanalizdə  şüur  və  bişüur  (təhtəl  şüur)Yüklə 0,62 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/5
tarix13.06.2017
ölçüsü0,62 Mb.
1   2   3   4   5

##num=8//  level=  1//  sumtest=23  //  name=  Psixoanalizdə  şüur  və  bişüur  (təhtəl  şüur) 

probleminin qoyuluşu // 

 

1.Təhtəlşüur və şüurluluq insanın  mövcudluğunun hansı tərəflərini əks etdirir? A) bioloji tərəflərini 

B) psixoloji  tərəflərini 

C) psixoloji  və bioloji tərəflərini 

D) sosial və bioloji tərəflərini 

E) sosial tərəflərini 

2.Psixikanın insana məxsus olan ən ali forması? 

A) şüursuzluq 

B) şüuraltı 

C) fərdi şüur 

D) təhtəlşüur  

E) şüur 

3.K.Marks  hansı əsərində şüurun ən mühüm xüsusiyyətlərini obrazlı şəkildə səciyəlləndirmişdir? 

A) Din haqqında əsərində 

B) Kommunist partiyasının manifesti əsərində 

C) Muzdlu əmək və kapital əsərində 

D) “Kapital” əsərində 

E) Kommunist manifesti əsərində 

4. İctimai şüur dedikdə nə nəzərdə tutulur? 

A) bütövlükdə müəyyən cəmiyyət üçün səciyyəvi olan baxışlar, ideyalar nəzərdə tutulur 

B) müəyyən cəmiyyət üçün və ya müəyyən sosial qrup üçün baxışlar nəzərdə tutulur 

C)  bütövlükdə  müəyyən  cəmiyyət  üçün  və  ya  müəyyən  sosial  qrup  üçün  səciyyəvi  olan  baxışlar, 

ideyalar nəzərdə tutulur 

D) müəyyən cəmiyyət üçün səciyyəvi olan baxışlar, ideyalar nəzərdə tutulur 

E) bütövlükdə sosial qrup üçün səciyyəvi olan baxışlar, ideyalar nəzərdə tutulur 

4. Şüurun konkret psixoloji xarakteristikasında onun neçə cəhəti ifadə olunmuşdur 

A) 6 


48 

 

B) 4 C) 8 

D) 3 


E) 2 

5. Şüurun aşağı səviyyəsi necə adlanır 

A) mənlik şüuru 

B) şüuraltı və ya təhtəlşüur 

C) şüursuzluq 

D) şüuraltı 

E) təhtəlşüur 

6. Şüursuzluğa aid olan xüsusiyyətləri müəyyənləşdirin 

1 - ictimai təkamül qanunlarına tabedir 

2 – şüursuzluqla heyvan psixikasını heç də eyniləşdirmək olmaz 

3 –şüursuzluq məqsədyönlü fəaliyyətin təşkilatçısı və təminatçısıdır 

4- şüursuzluq insana məxsus psixi təzahürdür 

5-  insanın  yuxuda  olduğu  zaman  baş  verən  psixi  hadisələr  (röya),  impulsiv  cavab,  reaksiyası 

doğuran vəziyyət və təhriklər  

6 – münasibəti ifadə etmək vasitəsidir 

A) 2,3,4 

B) 2,5,6 

C) 1,2,3 

D) 2,4,5 

E) 1,3,6 

7. Şüursuz hadisələrə daxildir 

A) xəstə adamın psixikasında nəzərə çarpan bəzi hallar daxildir 

B)  xəstə  adamın  psixikasında  nəzərə  çarpan  bəzi  hallar  -  sayıqlama,  hallyusinasiya  (qarabasma) 

daxildir 

C)  insanın  yuxuda  olduğu  zaman  baş  verən  psixi  hadisələr  (röya),  impulsiv  cavab,  reaksiyası 

doğuran vəziyyət və təhriklər 

D) şəxsiyyətin individual komponenetləri daxildir və onlar şüurda təmsil oluna bilirlər 

E)insanın yuxuda olduğu zaman baş verən psixi hadisələr, vəziyyət və təhriklər 

8. Z.Freydə görə insanın psixikası neçə təbəqədən ibarətdir 

A) 4 


B) 3 

C) 5 


D) 6 

E)2 


49 

 

9. Düzgün uyğunluğu müəyyənləşdirin: 1 – Z.Freyd «Kütlə psixologiyası və insan «mən»inin analizi» əsərində  hansı məsələlərdən söz açır 

2-  «Moisey və monoteizm» əsərində  hansı məsələlərdən söz açılır 

3.K.Marks “Kapital” əsərində hansı məsələlərdən söz açır 

I – sosial əlaqələrin təbiətindən  

II  –  dinə  qarşı  çıxış  edərək  iki  əks  qüvvənin–  həyatla  ölümün  əbədi  mübarizəsinin  psixoloji 

əsaslarından 

III şüurun ən mühüm xüsusiyyətlərini obrazlı şəkildə səciyəlləndirmişdir  

A) 1-II, 2-I,3-III 

B) 1-II, 2-I, 3-III 

C) 1-I, 2-II,3-III 

D) 1-I, 2-II,3-II 

E) 1-III, 2-I,3-II 

10. Z.Freyd hansı əsərində sosial əlaqələrin təbiətindən söz açılır? 

A) «Kütlə psixologiyası və insan «mən»inin analizi» 

B) Totem və Tabu 

C) Mədəniyyətin narahatçılığı 

D) «Moisey və monoteizm» 

E) Narsizmin tədqiqatına giriş 

11. K.Yunq elmi dövriyyəyə hansı anlıyışı gətirmişdir? 

A) mənlik şüuru 

B) «şəxsi təhtəlşüuru» 

C) təhtəlşüuru 

D) şüuraltı və ya təhtəlşüur 

E) «kollektiv təhtəlşüur» 

12. Fərddə hansı  funksiyalar hökm sürür? 

1. təfəkkür; 

2. emosiya 

3. introversiya 

4. ekstraversiya 

5 hiss 


6 intuisiya 

A) 1,3,5,6 

B) 1,2,3,5 

C) 1,2,5,6 

D) 1,4,5, 6 

E) 1, 3,4,5 50 

 

13. K.Yunqun «Psixoloji tiplər» əsərinə xas olan xüsusiyyətləri müəyyənləşdirin? 1.şüurun ən mühüm xüsusiyyətlərini obrazlı şəkildə səciyəlləndirmişdir 

2.Yunq Platon və Aristotelin iki, tamamilə  bir– birindən fərqli olan insan naturası olması haqqında 

Heynenin qeydlərini təhlil edir 

3.ümumi psixik proseslərlə şərtlənir ki, bunu da K.Yunq «kollektiv təhtəlşüur» adlandırmışdır 

4.«sosial xarakter» anlayışını elmi dövriyyəyə gətirmişdir 

5.insan haqqında, onun psixoloji mahiyyəti haqqında bundan güclü və kamil tədqiqat əsəridir 

A) 1,3,4 

B) 2,4,5 

C) 3,4,5 

D) 2,3,5 

 E) 1,3,5 

14. E.Frommun əsərləni müəyyənləşdirin 

1. «Adolf  Hitler Nekrofilinin klinik hadisəsi» 

2«Ümidlər inqilabı» 

3«Möcüzə yaradan-kralları» 

4«Azadlıqdan qaçış» 

5«Etiqadsızlıq problemləri» 

6«Məhəbbət sənəti» 

A) 2,4,5,6 

B) 1,2,4,6 

C) 2,3,4,6 

D) 1,4,5,6 

E) 1,2,3,6 

15. E.Fromm hansı dixotomiyaları fərqləndirməyə çalışmışdır? 

1.insan psixikasnın ictimai təkamül qanunlarını 

2 malikolma və varlıq fərdin həyatının iki üsulu 

3 insanların həyatının təşkilinin patriarxal və matriarxal prinsipləri 

4 Heyvan psixikasının bioloji təkamül qanunlarını 

5 avtoritar və humanist şüur 

6 xarakterin istismarçı və reseptiv (üzü yola)  

A) 3,4,5,6 

B) 1,3,5,6 

C) 2,3,5,6 

D) 1,4,5,6 

E) 2,4,5,6 

16. Mentalitet anlayişının mahiyyətini  müəyyənləşdirin? 51 

 

1  latınca  - ağıl, təfəkkür, fikir obrazı ruhi  vəziyyət, fikirlərin,  əqidələrin, ruhi  vərdişlərin  nisbətən bütöv məcmuudur 

2.  bütövlükdə  müəyyən  cəmiyyət  üçün  və  ya  müəyyən  sosial  qrup  üçün  səciyyəvi  olan  baxışlar, 

ideyalar nəzərdə tutulur 

3. kollektiv şüurun işini səciyyələndirir 

4. O vərdişləri meyl, həvəs, kollektiv emosional şablonları ifadə edir 

5. insan haqqında, onun psixoloji mahiyyəti haqqında, yaşadığı dövrün xüsusiyyətlərini əks etdirir 

A) 1,2,4 

B) 1,4,5 

C) 1,2,3 

D) 1,3,5 

E) 1,3,4 

17. E.Fromm hansı əsərində «sosial xarakter» anlayışını elmi dövriyyəyə gətirmişdir? 

A) Narsizmin tədqiqatına giriş 

B) Xəyalların izahı 

C) İnsan destruktivliyinin anatomiyası 

D) Nevroz və insanın inkişafı 

E) «Azadlıqdan qaçış» 

18. Şüuraltı və ya təhtəlşüur şüurun hansı səviyyəsidir? 

A) orta səviyyəsi 

B) yüksək  səviyyəsi 

C) ali səviyyəsi 

D) aşağı səviyyəsi 

E) ən ali səviyyəsi 

19.  Z.Freyd  «Kütlə  psixologiyası  və  insan  «mən»inin  analizi»  əsərində    hansı  məsələlərdən  söz 

açır? 

A) sosial əlaqələrin təbiətindən B) şüurun ən mühüm xüsusiyyətlərini obrazlı şəkildə səciyəlləndirmişdir 

C)  dinə  qarşı  çıxış  edərək  iki  əks  qüvvənin–  həyatla  ölümün  əbədi  mübarizəsinin  psixoloji 

əsaslarından 

D) insanın mahiyyəti ilə mədəniyyəti arasındakı antaqonizm nəzəriyyəsidən 

E) avtoritar və humanist şüur,  xarakterin istismarçı və reseptiv (üzü yola) tiplərindən  

20. Z.Freyd «Moisey və monoteizm» əsərində  hansı məsələlərdən söz açır? 

A) sosial əlaqələrin təbiətindən 

B) şüurun ən mühüm xüsusiyyətlərini obrazlı şəkildə səciyəlləndirmişdir 

C) insanın mahiyyəti ilə mədəniyyəti arasındakı antaqonizm nəzəriyyəsidən 

D)  dinə  qarşı  çıxış  edərək  iki  əks  qüvvənin–  həyatla  ölümün  əbədi  mübarizəsinin  psixoloji 

əsaslarından 


52 

 

E)avtoritar və humanist şüur; xarakterin istismarçı və reseptiv (üzü yola) tiplərindən  

21. «Adolf Hitler Nekrofilinin klinik hadisəsi», «Ümidlər inqilabı»,  Azadlıqdan qaçış», «Məhəbbət 

sənəti» əsərləri kimindir ? 

A)  E.Erikson 

B) Q.S.Salliven 

C) K.Xorni 

D) E.Fromm 

E) E.Torndayk 

22. «kollektiv təhtəlşüur» anlıyışının  elmi dövriyyəyə kim gətirmişdir? 

A) E.Fromm 

B) Z.Freyd 

C) K.Yunq 

D) E.Erikson 

E) Q.S.Salliven 

23.  Z.Freyd  «Kütlə  psixologiyası  və  insan  «mən»inin  analizi»  əsərində    hansı  məsələlərdən  söz 

açır? 


A) dini məsələlərdən 

B)  dinə  qarşı  çıxış  edərək  iki  əks  qüvvənin–  həyatla  ölümün  əbədi  mübarizəsinin  psixoloji 

əsaslarından 

C) şüurun ən mühüm xüsusiyyətlərini obrazlı şəkildə səciyəlləndirmişdir 

D) şüurun ən mühüm xüsusiyyətlərini 

E) sosial əlaqələrin təbiətindən 

 

 

##num=9// level= 1// sumtest=15 // name= Psixoanalizdə şüursuzluq probleminin qoyuluşu // 1.“Bizim hər birimizə elə psixi proseslər xasdır ki, biz onlara nəzarət edə bilmirik, ancaq müəyyən 

qədər  istiqamətləndiririk.  Buna  görə  də  biz  özümüz  və  öz  həyatımız  haqda  son  mühakimə  yürüdə 

bilmirik” bu sözlər kimə aiddir? 

A) E.Fromm 

B) Z.Freyd 

C) K.Q.Yunq 

D) E.Erikson  

E) A.Adler 

2.Karl Qustav Yunqun psixoanalitik nəzəriyyəsi başqa şəxsiyyət nəzəriyyələrindən fərqi? 

A) yanılz mistikliyinə 

B) öz sadəliyinə, bir az “sirrliliyinə”, mistikliyinə 

C) öz mürəkkəbliyinə, bir qədər dilinin sadə olması ilə  53 

 

D) öz mürəkkəbliyinə, bir az “sirrliliyinə”, mistikliyinə E) öz sadəliyinə, bir az “sirrliliyinə” 

3. K.Q.Yunq “şüursuzluğun problemi nədədir” sualının cavabını necə izah edir? 

A) Şüursuzluğun problemi eqodur 

B) Şüursuzluğun problemi eqo ilə qarşılıqlı münasibətindədir 

C) Şüursuzluğun problemi şüurda ixtiyari əks oluna bilməyənlərdir 

D) Şüursuzluğun problemi şüurda qeyri-ixtiyari əks oluna bilməyənlərdir 

E) Şüursuzluğun problemi qarşılıqlı münasibətlərin qeyri-ixtiyari olmasıdır 

4.Psixologiyada şüursuzluq necə izah edilir? 

A) psixi həyatın sirrləribaxımından izah edilir 

B) şəxsiyyət psixologiyası baxımından izah edilir 

C) şüur psixologiyasıbaxımından izah edilir 

D) şüur psixologiyası və şəxsiyyət psixologiyası baxımından izah edilir 

E) insanın psixi həyatı baxımından izah edilir 

5. K.Q.Yunq şüursuzluğu neçə yerə bölürdü? 

A) 3 

B) 2 


C) 4 

D) 5 


E) 7 

6. K.Q.Yunq səxsi şüursuzluğu necə izah edirdi? 

A) müvəqqəti olaraq şüuraltında olanlardır və ixtiyari olaraq şüurda əks oluna bilirlər 

B)  mahiyyətcə  özü-özlüyündə  mövcud  olan,  hər  yerdə  olan,  identik  olan,  dəyişməz  keyfiyyətlərə 

malik olan psixe prosesdir. 

C) şəxsiyyətin individual komponenetləri daxildir və onlar şüurda təmsil oluna bilirlər. 

D) şüurda ixtiyari şəkildə əks oluna bilmirlər 

E) mahiyyətcə dəyişməz keyfiyyətlərə malik olan psixi prosesdir. 

7. K.Q.Yunq şüursuzluğu neçə qrupa bölür? 

A) 4 


B) 2 

C) 3 


D) 5 

E) 6 


8. Arxitiplər hansılardır? 

1özül 


2 Eqo 

3 anima 


54 

 

4 kölgə 5 mən  

6 animus 

A) 1,2,4,6 

B) 1,3,4,6 

C) 1,3,5,6 

D) 1,2,5,6 

E) 1,3,4,6 

9. Arxitiplər hansılardır? 

1-mən 

2- Eqo 


3- kölgə 

4- persona 

5 -müdrik 

6 -siziqiya 

A) 1,3,4,5 

B) 3,4,5,6 

C) 2,3,4.6 

D) 2,3,4,5 

E) 1,3,5,6 

10. “Özül”arxitipinə aiddir? 

1-öz tamlığına baxmayaraq sona qədər dərk olunan şəxsiyyətdir 

2-transendent anlayış olub, özündə şüurin və qeyri-şüurin (şüursuzluğu) ehtiva edir 

3-fərdlərə, xalqlara, millətlərə, bəşəriyyətə aid olan arxitiplərdən biri və əsasıdır 

4-özündə həm şüursuzluğu, həm də şüurini ehtiva edən fenomendir 

5-öz tamlığına (vahidliyinə) baxmayaraq sona qədər dərk olunmayan şəxsiyyətdir 

6 -şüurda ixtiyari şəkildə əks oluna bilmirlər, ümumiyətlə dərk olunmazlardır 

A) 3,4,5,6 

B) 2,4,5,6 

C) 2,3,4,5 

D) 2,3,5,6 

E) 1,4,5,6 

11. Düzgün uyğunluğu müəyyənləşdirin: 

1.səxsi şüursuzluğa aiddir 

2.kollektiv şüursuzluğa aiddir 

3. “Özül” arxitipinə aiddir 


55 

 

I  mahiyyətcə  özü-özlüyündə  mövcud  olan,  hər  yerdə  olan,  identik  olan,  dəyişməz  keyfiyyətlərə malik olan psixi prosesdir 

II şəxsiyyətin individual komponenetləri daxildir və onlar şüurda təmsil oluna bilirlər 

III transendent anlayış olub, özündə şüurini və qeyri-şüurin (şüursuzluğu) ehtiva edir 

A) 1- II, 2- III, 3- II 

B) 1- II, 2- III, 3- II 

C)1- I, 2- II, 3- III 

D) 1- II, 2- I, 3- III 

E) 1- I, 2- III, 3- II 

12. Psixi inkişaf nədir  

A) ümumiyətlə dərk olunmazdır 

B) şüuraltında olanlardır və ixtiyari olaraq şüurda əks oluna bilirlər 

C) şəxsiyyətin tamlığıdır, tarazlığı, vəhdətidir 

D) daxildə olanlar və bilavasitə (vasitəsiz) qəbul olunandır 

E) şüuraltında olanlardır 

13. “İnsan özünü heç bir varlıqla müqayisə edə bilmir... Mən insanam. İnsan olmaq nə deməkdir? 

Mən məhdudiyyət billməyən İlahinin ayrıca hissəsiyəm, buna baxmayaraq, özümü nə  heyvanla, nə 

bitki ilə, nə daşla müqyisə edə bilmirəm” sözləri kimə aiddir? 

A) Z.Freyd 

B) K.Q.Yunq 

C) E.Fromm 

D) E.Erikson  

E) A.Adler 

14. Hansı alimin psixoanalitik nəzəriyyəsi başqa şəxsiyyət nəzəriyyələrindən öz mürəkkəbliyinə, bir 

az “sirrliliyinə”, mistikliyinə görə fərqlənir? 

A) K.Xorni 

B) Z.Freyd 

C) A.Adler 

D) K.Q. Yunqun 

E) ) E.Şilz 

15. “Öz tamlığına baxmayaraq sona qədər dərk olunan şəxsiyyətdir” hansı arxitipə aiddir?  

A) siziqiya 

B) kölgə 

C) persona 

D) müdrik 

E) özül 

 

 56 

 

##num=10//level=1//sumtest=13//name=  Psixoanalizin özünüdərk  fəlsəfəsi  //   

1. Özünüdərk anlayışının mahiyyəti? 

A) instinklər üzərində zəkanın qələbəsi, bəşəri varlığın bütünlükə rasionallaşdırılması deməkdir 

B)  duyğuların  saflaşdırılması,  instinklər  üzərində  zəkanın  qələbəsi,  bəşəri  varlığın  bütünlükə 

rasionallaşdırılması deməkdir 

C) duyğuların saflaşdırılması, bəşəri varlığın bütünlükə rasionallaşdırılması deməkdir 

D)  mahiyyətcə  özü-özlüyündə  mövcud  olan,  hər  yerdə  olan,  identik  olan,  dəyişməz  keyfiyyətlərə 

malik olan psixi prosesdir 

E) mahiyyətcə özü-özlüyündə mövcud olan, dəyişməz keyfiyyətlərə malik olan psixi prosesdir 

2.Özünüdərk anlayışına xas olan xüsusiyyətləri müəyyənləşdirin ? 

1. qeyri-adi idrak formasıdır 

2. idrakın ali formasıdır 

3. insanın özünün özü tərəfindən maarifləndirilməsi – öz varlığının özü üçün işıqlandırılmasıdır 

4. şəxsiyyətin tamlığıdır, tarazlığı, vəhdətidir 

5. şüuraltında olanlardır və ixtiyari olaraq şüurda əks oluna bilirlər 

6. ümumiyətlə dərk olunmazdır 

A) 2,3,4 

B) 1,2,3 

C) 4,5,6 

D) 3,4,5 

E) 4,5,6 

3.Özünüdərkin əsasında hansı anlayışlar dayanır? 

A) özünütanıma, özünüqavrama, özünüifadə 

B) özünühissetmə, özünüanlama və özünüifadə 

C) özünühissetmə, özünütanıma, özünüqavrama 

D) özünütanıma, özünüqavrama, özünühissetmə 

E) özünüanlama,özünüqavrama, özünüifadə 

4. İdrakın ali formasıdır? 

A) özünüifadə 

B) özünühissetmə 

C) özünüanlama 

D) özünüdərk 

E) özünütanıma 

5. Düzgün uyğunluğu müəyyənləşdirin: 

A) R.Dekartözünüdərki biliklərin ən alisi hesab edirdi 

B) Bekon özünüanlamanı  biliklərin ən alisi hesab edirdi 

C) Bekon özünüdərki biliklərin ən alisi hesab edirdi 57 

 

D) R.Dekart özünüanlamanı biliklərin ən alisi hesab edirdi E)  Bekonözünüdərkin  paradiqmasını  verir  və  hesab  edirdi  ki,  özünü  dərk  edən  şəxs  həqiqətin 

meyarıdır. 

 

6.Düzgün uyğunluğu müəyyənləşdirin: A)  R.Dekart  özünüdərkin  paradiqmasını  verir  və  hesab  edirdi  ki,  özünü  dərk  edən  şəxs  həqiqətin 

meyarıdır 

B) R.Dekart özünüdərki biliklərin ən alisi hesab edirdi 

C) R.Dekart özünüdərki biliklərin ən alisi hesab edirdi 

D) R.Dekart özünüanlamanı biliklərin ən alisi hesab edirdi 

E)  R.Dekart  özünüqavramanın  paradiqmasını  verir  və  hesab  edirdi  ki,  özünü  dərk  edən  şəxs 

həqiqətin meyarıdır 

7. Özünüdərkin nəticəsi hansılardır  

1özünütanıma 

2 özünüifadə 

3 özünüanlama 

4 özünühissetmə 

5 özünümühakimə 

6özünüittiham 

A) 2,3 

B) 4,5 


C) 5,6 

D) 2,6 


E) 3,5 

8. Özünüdərkin ən məhsuldar metodları 

A) müsahibə və müqayisə 

B) müqayisə və ümumləşdirmə  

C) müşahidə və müsahibə  

D) müşahidəvə ümumləşdirmə 

E) müqayisə və müşahidə 

9. Özünüdərk sturukturu ? 

1onoloji 

2 ontoloji 

3 etik 

4 qnoseoloji 5etimoloji 

6 psixoloji 58 

 

A) 2,3,5,6 B) 1,3,4,6 

C) 1,2,4,6 

D) 2,3,4,6 

E) 1,3,4,5 

10.  Özünüdərkin  tədqiqi  üçün  müxtelif  metodlardan  istifade  olunur,  onlarin  içərisində  daha  cox 

diqqəti cəlb edən hansılardır? 

1- ekzistensializm 

2-psixoanaliz 

3 -linqvistik analiz 

4 -psixoloji analiz 

5 -humanistik psixologiya 

A) 2,3,5 

B) 1,3,5 

C) 1,4,5 

D) 2,4,5 

E) 3,4,5 

11. S.Rubinşteyn özünüdərkə necə  baxırdı? 

A) psixoloji anlayış kimi 

B) törəmə kimi 

C) psixi proseslər kimi 

D) psixoloji proseslərin ali forması kimi 

E) özünüittiham kimi  

12.“duyğuların  saflaşdırılması,  instinklər  üzərində  zəkanın  qələbəsi,  bəşəri  varlığın  bütünlükdə 

rasionallaşdırılması deməkdir” bu tərif hansı anlayışı ifadə edir? 

A) özünümühakiməni 

B) özünütanımani 

C) özünüifadəni 

D) özünüdərki 

E) özünüanlamanı 

13. Uyğunluğu tap: 

1-özünümühakimə,  özünüittiham 

2 -özünühissetmə, özünüanlama və özünüifadə 

3-ekzistensializm,  linqvistik analiz, humanistik psixologiya 

I Özünüdərkin anlayışları 

II Özünüdərkin nəticəsi 

IIIÖzünüdərkin tedqiqi metodları 59 

 

A) 1-I, 2-III ,3-II B) 1-I, 2-II ,3-III 

C) 1-II, 2-III ,3-I 

D) 1-II, 2-I ,3-III 

E) 1-III, 2-I ,3-II 

 

 

##num=11// level= 1// sumtest=25 // name= Psixoanalizdə şəxsiyyətin sturukturu //   

1.Z. Freyd insan kimliyini neçə hissəyə bölür? 

A) 2 

B) 5 


C) 6 

D) 4 


E) 3 

2.Z. Freyd insan kimliyini hansı hissələrə  bölür? 

1-əks etdirmə 

2-id 


3-Ucaltmaq 

4-Asetizim 

5-eqo 

6-supereqo A) 2,4,5 

B) 2,4,6 

C) 2,5,6 

D) 2,3,6 

E) 2,4,6 

 3.“İD” ə xas olan xüsusuyyəti müəyyənləşdirin? 

A) insanın əxlaqi yönünü təşkil edir. Bu uşaqlıqdan ana və atanın məsləhət və hərkətləri nəticəsində 

inkişaf  edərək  sonda  cəmiyyətdən  gələn  müəyyən  bir  normalar  bütününü  özündə  ehtiva  edir. 

Ümumiyyətlə olmalı olanı müəyyənləşdirir. D) hər hansı bir halın özündə deyildə ətrafdan gəldiyini 

zənn etməkdir. O belə etməklə öz üzərindən “günah” hissini sanki atmış olur və rahatlayır 

B) özlüyündə şüurlu və şüursuz olmaq üzərə iki hissədən təşkil olunur. Şüurlu hissəyə üç sistemdən 

istəkləri uyğunlaşdırıb qərar vermək və bunu həyata keçirmək aiddir. Şüursuz hissəyə cinsi və bəzi 

aqressiv istəklərə qarşı yaradılan müdafiə mexanizimidir 

C)  ümumiyyətlə xarici  və  maddi aləmdən tamailə ayrı  və  müstəqil  bir  varlıqdır. Zaman  və  makan 

qavramlarını başa düşə bilmir. O cümlədən ağıl ona aid deyil. Buna görə də həzz duyğusu altında 

istədiyi bütün şeylərin həyata keçməsini isətəyir 60 

 

E)  hər  hansı  bir  qüsura  görə  orqanizm  həddindən  çox  çalışır  və  bunu  bərpa  etmək  və  ya  bunu başqasıyla  kompensasiya  etmək  istəyir.  Əsasən  fiziki  qüsuru  olan  şəxslərin  hər  hansı  bir  sahədə 

inanılmaz bir qələbə çalması və ya müvəffəqiyyətli olması kimi halları buna misal görsətmək olar 

 

 

4.EQO (Mən)xas olan xüsusuyyəti müəyyənləşdirin? A)  ümumiyyətlə  xarici  və  maddi  aləmdən tamailə  ayrı  və  müstəqil  bir  varlıqdır. Zaman və  makan 

qavramlarını başa düşə bilmir. O cümlədən ağıl ona aid deyil. Buna görə də  həzz duyğusu altında 

istədiyi bütün şeylərin həyata keçməsini isətəyir 

B) özlüyündə şüurlu və şüursuz olmaq üzərə iki hissədən təşkil olunur. Şüurlu hissəyə üç sistemdən 

istəkləri uyğunlaşdırıb qərar vermək və bunu həyata keçirmək aiddir. Şüursuz hissəyə cinsi və bəzi 

aqressiv istəklərə qarşı yaradılan müdafiə mexanizimidir 

C)  hər  hansı  bir  qüsura  görə  orqanizm  həddindən  çox  çalışır  və  bunu  bərpa  etmək  və  ya  bunu 

başqasıyla  kompensasiya  etmək  istəyir.  Əsasən  fiziki  qüsuru  olan  şəxslərin  hər  hansı  bir  sahədə 

inanılmaz bir qələbə çalması və ya müvəffəqiyyətli olması kimi halları buna misal görsətmək olar. 

D) hər hansı bir halın özündə deyildə ətrafdan gəldiyini zənn etməkdir. O belə etməklə öz üzərindən 

“günah” hissini sanki atmış olur və rahatlayır 

E) insanın əxlaqi yönünü təşkil edir. Bu uşaqlıqdan ana və atanın məsləhət və hərkətləri nəticəsində 

inkişaf  edərək  sonda  cəmiyyətdən  gələn  müəyyən  bir  normalar  bütününü  özündə  ehtiva  edir. 

Ümumiyyətlə olmalı olanı müəyyənləşdirir. D) hər hansı bir halın özündə deyildə ətrafdan gəldiyini 

zənn etməkdir. O belə etməklə öz üzərindən “günah” hissini sanki atmış olur və rahatlayır 

5. SUPEREQO (Mənlik) xas olan xüsusuyyəti müəyyənləşdirin 

A) özlüyündə şüurlu və şüursuz olmaq üzərə iki hissədən təşkil olunur. Şüurlu hissəyə üç sistemdən 

istəkləri uyğunlaşdırıb qərar vermək və bunu həyata keçirmək aiddir. Şüursuz hissəyə cinsi və bəzi 

aqressiv istəklərə qarşı yaradılan müdafiə mexanizimidir 

B) ümumiyyətlə xarici və maddi aləmdən tamailə ayrı və müstəqil bir varlıqdır. Zaman və makan 

qavramlarını başa düşə bilmir. O cümlədən ağıl ona aid deyil. Buna görə də  həzz duyğusu altında 

istədiyi bütün şeylərin həyata keçməsini isətəyir 

C) insanın əxlaqi yönünü təşkil edir. Bu uşaqlıqdan ana və atanın məsləhət və hərkətləri nəticəsində 

inkişaf  edərək  sonda  cəmiyyətdən  gələn  müəyyən  bir  normalar  bütününü  özündə  ehtiva  edir. 

Ümumiyyətlə olmalı olanı müəyyənləşdirir. 

D) hər hansı bir halın özündə deyildə ətrafdan gəldiyini zənn etməkdir. O belə etməklə öz üzərindən 

“günah” hissini sanki atmış olur və rahatlayır. 

E)  hər  hansı  bir  qüsura  görə  orqanizm  həddindən  çox  çalışır  və  bunu  bərpa  etmək  və  ya  bunu 

başqasıyla  kompensasiya  etmək  istəyir.  Əsasən  fiziki  qüsuru  olan  şəxslərin  hər  hansı  bir  sahədə 

inanılmaz bir qələbə çalması və ya müvəffəqiyyətli olması kimi halları buna misal görsətmək olar. 

6. Eqo özlüyündə şüurlu və şüursuz olmaq üzərə neçə hissədən təşkil olunur? 

A) 5 


B) 3 

C) 4 


D) 2 

E) 6 


7. “Eqo”nun şüurlu hissəsi neçə sistemdən ibarətdir? 

61 

 

A) 7 B)4 

C) 5 


D) 6 

E) 3 


8. “Eqo”nun şüurlu hissəsinə aid olan xüsusiyyəti müəyyənləşdirin? 

1-Müəyyən həzzin həyata keçməsində müəyyən düşüncələr yaratsada o ehtiyacı təmin edə bilmir. 

2-Üç sistemdən ibarətdir  

3-  id,  supereqo  və  xarici  aləmdən    gələn  istəkləri  uyğunlaşdırıb  qərar  vermək  və  bunu  həyata 

keçirmək aiddir. 

4-iddən gələn cinsi və bəzi aqressiv istəklərə qarşı yaradılan müdafiə mexanizimidir. 

A) 1,2 

B) 3,4 


C) 2,4 

D) 2,3 


E) 1,3 

9. “Eqo”nun şüursuz  hissəsinə aid olan xüsusiyyəti müəyyənləşdirin 

A) Ümumiyyətlə olmalı olanı müəyyənləşdirir 

B)  id,  supereqo  və  xarici  aləmdən    gələn  istəkləri  uyğunlaşdırıb  qərar  vermək  və  bunu  həyata 

keçirmək aiddir. 

C) Müəyyən həzzin həyata keçməsində müəyyən düşüncələr yaratsada o ehtiyacı təmin edə bilmir. 

D) İddən gələn cinsi və bəzi aqressiv istəklərə qarşı yaradılan müdafiə mexanizimidir 

E)  hər  hansı  bir  qüsura  görə  orqanizm  həddindən  çox  çalışır  və  bunu  bərpa  etmək  və  ya  bunu 

başqasıyla kompensasiya etmək istəyir. 

10. Uyğunluğu tap: 

1-id insanın hansı yönünü müəyyən edir. 

2-eqoinsanın hansı yönünü müəyyən edir. 

3-supereqoinsanın hansı yönünü müəyyən edir. 

I-sosioloji 

II-bioloji 

III-psixoloji 

A) 1- I, 2- III,3-II 

B) 1- II, 2- I,3-III 

C) 1- II, 2- III,3-I 

D) 1- I, 2- II,3-III 

E) 1- III, 2- II,3-I 

11.Uşaq anadan olduğu zaman onda hansı dövr mövcud olur? 62 

 

A) oral və anal dövrü B) anal dövrü 

C) fallik dövrü 

D)mental dövr 

E) oral dövrü 

12.Oral dövrü hansı yaş dövrünə aiddir? 

A) 2-3 


B) 0-1 

C) 2-4 


D) 4-6 

E) 0-2 


13. 0-2 yaş dövrünə aid alan düzgün uyğunluğu tapın? 

1-oral dövr adlanır 

2-mental aparatda id mövcud olur 

3-analdövr adlanır 

4- Onun bütün hərəkətləri idin istəyi üzərinə baş verir. 

5 -Pis-yaxşı, olar-olmaz və s kimi anlyışlar yaranır. 

6 Bu supereqonun ilk yaranma mərhələsidir ki, bu dövrdən sonrada uşaq böyüdükcə supereqoda bu 

nisbətdə inkişaf edir. 

A) 3,4,5 

B) 1,2,4 

C) 1,2,5 

D) 3,4,5 

E) 3,5,6 

14.  “Uşaqda  valideyinlərin  onun  hərəkətinə  qarşı  göstərdikləri  reaksiyaya  görə  uşaqda  dəyərlər 

sistemi meydana gəlir” bu hansı dövrdə  baş verir? 

A) oral dövr 

B) anal dövr 

C) mental  dövr 

D) fallik dövrü 

E) oral və anal  dövrü 

 

15. anal dövr hansı yaş dövrə aiddir? A) 2-3yaş 

B) 4-6 yaş 

C) 1-3yaş 

D) 2-4 yaş 63 

 

E) 1-4yaş 16. Anal dövrə aid olan xüsusiyyətləri müəyyənləşdirin? 

1.Bu supereqonun ilk yaranma mərhələsidir ki bu dövrdən sonrada uşaq böyüdükcə supereqoda bu 

nisbətdə inkişaf edir. 

2.Onun bütün hərəkətləri idin istəyi üzərinə baş verir. 

3.Pis-yaxşı, olar-olmaz və s kimi anlyışlar yaranır. 

4.valideyinlərin  onun  hərəkətinə  qarşı  göstərdikləri  reaksiyaya  görə  uşaqda  dəyərlər  sistemi 

meydana gəlir. 

5. 4-6yaşlarını əhatə edir 

6. 2-4 yaşlarını əhatə edir 

A) 1,4,5,6 

B) 1,3,4,6 

C) 3,4,5,6 

D) 2,4,5,6 

E) 1,2,4,6 

17. Fallik dövrü ən çox hansı yaş dövründə öz inkişafını həyata keçirir? 

A) 4-8 


B) 4-6 

C) 6-12 


D) 6-14 

E) 6-16 


18. Fallik dövrünə xas olan xüsusiyyəti müəyyənləşdirin? 

A) Onun bütün hərəkətləri idin istəyi üzərinə baş verir. 

B)  valideyinlərin  onun  hərəkətinə  qarşı  göstərdikləri  reaksiyaya  görə  uşaqda  dəyərlər  sistemi 

meydana gəlir 

C) Bu supereqonun ilk yaranma mərhələsidir ki bu dövrdən sonrada uşaq böyüdükcə supereqoda bu 

nisbətdə inkişaf edir 

D) Pis-yaxşı, olar-olmaz və s kimi anlyışlar yaranır 

E) bu dövrdə uşaq müəyyən qərarları öz ala biləcək səviyyəyə gəlmiş olur 

19. Fallik dövrünə xas olan xüsusiyyəti müəyyənləşdirin? 

1-valideyinlərin  onun  hərəkətinə  qarşı  göstərdikləri  reaksiyaya  görə  uşaqda  dəyərlər  sistemi 

meydana gəlir. 

2-Onun bütün hərəkətləri idin istəyi üzərinə baş verir. 

3-öz inkişafını6-12 dövründə  həyata keçirir 

4- 4-6 yaranmağa başlayır 

5 -Bu dövrdə uşaq müəyyən qərarları özü ala biləcək səviyyəyə gəlmiş olur 

6 -  .Bu supereqonun  ilk  yaranma  mərhələsidir ki  bu dövrdən sonrada uşaq  böyüdükcə  supereqoda 

bu nisbətdə inkişaf edir 


64 

 

A) 4,5,6 B) 2,3,4 

C) 3,4,5 

D) 3,5,6 

E) 2,4,6 

20. Uyğunluğu tap: 

1 -Fallik dövrünə xas olan xüsusiyyəti müəyyənləşdirin 

2-Anal dövrə aid olan xüsusiyyətləri müəyyənləşdirin 

3-Oral dövrə aid olan xüsusiyyətləri müəyyənləşdirin 

I -  4-6 yaş dövründə  yaranmağa başlamasına  baxşayaraq  öz inkişafını  ən çox gizlilik dövründə6-1 

2yaş  dövründə  həyata  keçirir.  Artıq  bu  dövrdə  uşaq  müəyyən  qərarları  öz  ala  biləcək  səviyyəyə 

gəlmiş olur 

II  -  0-2  yaş  dövründə  sadəcə  mental  aparatda  id  mövcud  olur.  Onun  bütün  hərəkətləri  idin  istəyi 

üzərinə baş verir. Bunun qarşısını alacaq heç bir sistem inkişaf etmiş olmur 

III  -  2-4  yaş  arsında  uşaqda  valideyinlərin  onun  hərəkətinə  qarşı  göstərdikləri  reaksiyaya  görə 

uşaqda  dəyərlər  sistemi  meydana  gəlir.  Pis-yaxşı,  olar-olmaz  və  s  kimi  anlyışlar  yaranır.  Bu 

supereqonun  ilk  yaranma  mərhələsidir  ki  bu  dövrdən  sonrada  uşaq  böyüdükcə  supereqoda  bu 

nisbətdə inkişaf edir 

A) 1- II,2-III, 3-I 

B) 1- I,2-II, 3-III 

C) 1- I,2-III, 3-II 

D) 1- II,2-I, 3-IIII 

E) 1- III,2-II, 3-I 

21. Ən çox istifadə olunanan müdafiə mexanizmlərini müəyyənləşdirin  

1 - sıxma 

2 - inkar 

3 - oral 

4 - əks etdirmə 

5- kompensasiya 

6- anal 

A) 2, 3, 4,5 

B) 1, 2, 4,6 

C) 1,2, 4,5 

D) 2, 4, 5,6 

E) 1, 3, 4,5 

22.Ən çox istifadə olunanan müdafiə mexanizmlərini müəyyənləşdirin? 

1- anal  

2  -ucaltmaq 


65 

 

3- yer dəyişdirmə 4 - asetizim fallik dövrü 

5 mental   

6 -qarşıçıxmaq 

A) 2,3,5,6 

B) 2,3,4,5 

C) 2,3,4,6 

D) 2,4,5,6 

E) 2,3,4,6 

23. Uyğunluğu tap: 

1- Sıxma (Repression)müdafiə mexanizminə aiddir 

2- İnkar (Denial)müdafiə mexanizminə aiddir 

3 - Əks etdirmə (Projection)müdafiə mexanizminə aiddir 

I  -  hər  hansı  bir  halın  özündə  deyildə  ətrafdan  gəldiyini  zənn  etməkdir.  Eqo  belə  etməklə  öz 

üzərindən “günah” hissini sanki atmış olur və rahatlayır 

II  -  Supereqo  tərəfindən  bəzi  istək  və  arzular  beyinaltına  atılmaqla  yanaşı  onun  var  olduğu  inkar 

edilir.  Keşmişdə  yaşanan  çox  supereqo tərəfindən  çox  utancverici  hal  kimi  dəyərləndirilən  hadisə 

şüuraltına atılmaqla yanaşı belə bir hadisənin olduğu inkar edilir və unudulur 

III  -  Müəyyən  istəklər  var  ki  id  tərəfindən  eqoya  təlkin  olunur  və  realizə  olunmasını  gözləyir. 

Amma  bu  istəklər  supereqo tərəfindən  tamailə  rədd olunur  və  realizəsinin  qarşısı  alınır.  Belə  olan 

təqdirdə bu istək və arzular sıxışdırılaraq beyin altına atılır. Sorakı mərhələlərdə  isə  bu yenidən ön 

beyinə qalxıbyenidən realizə olunmaq istəyə bilər 

A) 1-II, 2-III, 3- II 

B) 1-III, 2-I, 3- II 

C) 1-II, 2-I, 3- III 

D) 1-III, 2-II, 3- I 

E) 1-I, 2-II, 3- III 

24. Uyğunluğu tap: 

1-Yer dəyişdirmə (Displacement) müdafiə mexanizminə aiddir 

2-Kompensasiya (Compensation) müdafiə mexanizminə aiddir 

3 - Ucaltmaq (Sublimation) müdafiə mexanizminə aiddir 

I - supereqo tərəfindən qəbul olunmayan hər hansı bir hiss sadəcə  istiqamətini dəyişdirərək realizə 

oluna bilir. Məsələn müdirə hirslənib heyfini evdəkilərdən çıxmaq. 

II  -  hər  hansı  bir  qüsura  görə  orqanizm  həddindən  çox  çalışır  və  bunu  bərpa  etmək  və  ya  bunu 

başqasıyla  kompensasiya  etmək  istəyir.  Əsasən  fiziki  qüsuru  olan  şəxslərin  hər  hansı  bir  sahədə 

inanılmaz bir qələbə çalması və ya müvəffəqiyyətli olması kimi halları buna misal görsətmək olar. 

III  -    supereqo  tərəfindən  qəbul  olmayan  müəyyən  arzu  və  istəklər  müəyyən  bir  vaxtdan  sonra 

formasını dəyişdirərək qabul olna bilən bir şəkilə çevrilir. Uşaqlıqdan qırmaq və dağıtmaq meyilli 

bir  uşaq  artıq  böyüdükdən  sonra  bomba  mütəxəssisi  olaraq  bu  istəyini  həyata  keçirə  bilir  və 

supereqo və cəmiyyət tərəfindən də qəbul olunur. 


66 

 

A) 1-II , 2-III, 3- I B) 1-I, 2-III, 3- II 

C) 1-II,2-I,3- III 

D) 1-I, 2-II, 3- III 

E)1-III,  2-II, 3- I 

 

25. Uyğunluğu tap: 1-Qarşıçıxmaq (Reaction) müdafiə mexanizminə aiddir 

2 -Düzəltmə (Undoing) müdafiə mexanizminə aiddir 

3 -Fantaziya müdafiə mexanizminə aiddir 

I  -  eqo  relada  həyata  keçirə  bilməyəcəyi  şeyləri  fantaziya  qurmaqla  həyata  keçirməyə  çalışır. 

Yuxularda bu müdafiə mexanizminə aiddir 

II-  qəbul  olunmayan  hisslərə  qarşı  insan  özündə  müəyyən  davranışlar  yaradır  ki  bu  davranışlar 

tamailə  o  istəklərə  zidd  olur  və  həmin  istəkləri  sıxışdırır.  Məsələn  həddindən  artıq  qəzəbli  olan 

birisi buna qarşı çox nəzakətli davranaraq bunun qarşısını ala bilər 

III -cəmiyyət tərəfindən qəbul  olunmayan  hər hansı  bir  hərəkətin düzədilməsidir. Bura dua edərək 

bağışlanmasını isətəmək kimi hisslərdə aiddir. Eqo belə etdikdə özünü rahatlayır 

A) 1-II,2-I,3-III 

B) 1-II,2-III,3-I 

C) 1-III,2-II,3-I 

D)1-III,2-I,3-II 

E) 1-I,2-II,3-III 

 Yüklə 0,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə