Fənnin adi PsixoanalizYüklə 0,62 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/5
tarix13.06.2017
ölçüsü0,62 Mb.
  1   2   3   4   5

 

##Fənnin adi – Psixoanaliz 

##

Fakültənin adi – Məktəbəqədər təhsil, Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlim  ##

İxtisas – Təhsildə sosial-psixoloji xidmət  

##

Bölmə - Azərbaycan (əyani) ##

Kurs – III (309-310)  

##

Kafedra üzrə işçi qrupunun üzvləri: b/m. Məmmədova G., b/m., psixol.ü.f.d. Əfəndiyeva Ü., b/m Əfəndiyeva G., b/m. S.Ələkbərova   

##

Kafedra müdiri:                                              prof.  R.İ. Əliyev ##

Tərtib edən :                                                  müəl. Y.X.Məmmədova 

 

##

Mündəricat:  

## 


XX əsrdə dərinlik psixologiyasının yaranması və  (psixoanalizin) inkişafı.................................2-7  

 

## Ziqmund Freydin həyat və fəaliyyəti..........................................................................................8-15 

 

## 30-50-ci illərdə Psixoanalizin inkişafı.

...........................................................................15-21 

 

 ## XX əsrin II yarsında psixoanalizin modifikasiyası və inkişafı ..............................................21-27   

## 


XX əsr psixologiya məktəbləri: Bihoverizm və Humanist psixologiyanın  

yaranması və inkişafı ....................................................................................................................28-33      

 

##

  Neofreydizmin yaranması

................................................................................................33-39 

 

##

     Şəxsiyyətin inkişafına dair psixoanalitik nəzəriyyələr.........................................................39-47                

##

 Psixoanalizdə şüur və bişüur (təhtəl şüur) probleminin qoyuluşu............................................47-52                                                                     

##

    Psixoanalizdə şüursuzluq probleminin qoyuluşu..................................................................52-55                

##

    Psixoanalizin özünüdərk  fəlsəfəsi........................................................................................56-59       

##

    Psixoanalizdə şəxsiyyətin sturukturu...................................................................................59-66                                 

##

    Psixoanalizdə       cinsin problematizasiyası.........................................................................66-70  

##

    Müasir dövrdə psixoanaliz. ..................................................................................................70-75                              

##

    Psixoanalizdə eqoizm və altruizm probleminin qoyuluşu.....................................................75-78                                

##

    Psixoanalizdə yuxugörmə probleminin qoyuluşu.................................................................78-81  

##book_id=555//book_name= Psixoanaliz//  

##fk=126//ks=04//fn=555//sumalltest=302//  

 

  

 

  

##num=1//  level=  1//  sumtest=23  //  name= 

XX  əsrdə  dərinlik  psixologiyasının  yaranması  və  

(psixoanalizin) inkişafı // 

 

1.Psixoanaliz məktəbinin yaradıcısı? A) K.Yunq 

B) Z.Freyd  

C) K.Xorni 

D)  A.Adler 

E) E.Şilz 

2. Psixologiya elminin müxtəlif məktəblərə ayrılmasından sonra yaranan ilk psixoloji məktəb? 

A) Neobihoverizm 

B) Bihoverizm 

C) Psixoanaliz 

D) Humanist psixologiya 

E) Geştaltpsixologiya 

3. Psixoanalizin yaranması dövrü hansı illəri əhatə edir? 

A) 1801 və 1811 

B) 1800 və 1801 

C) 1900 və 1901 

D) 1901 və 1911 

E) 1900 və 1911 

4. Psixoanalizin yaranması dövrü Ziqmund Freydin hansı əsərlərindən sonra yaranmağa başladı? 

A) “Yuxugörmənin psixologiyası” və “Xəyalların İzahı” 

B) “Yuxugörmənin psixologiyası” və “Gündəlik yaşamın psixopotaologiyası” 

C) “Adi həyatın psixopotaologiyası” və “Gündəlik yaşamın psixopotaologiyası” 

D) “Yuxugörmənin psixologiyası” və “Adi həyatın psixopotaologiyası” 

E) “Gündəlik yaşamın psixopotaologiyası” və “Xəyalların İzahı” 

5.Geştaltpsixologiyadan psixoanalizin başlıca fərqi? 

A) Onlar psixologiyanın pridmeti kimi qeyri-şüuri deyil, mühitə adaptasiyanı götürürdülər. 

B) Onlar psixologiyanın pridmeti kimi motivasiyanı deyil, intelekti götürürdülər. 

C) Onlar psixologiyanın pridmeti kimi şəxsiyyəti deyil, motivasiyanı əsas götürürdülər. 

D) Onlar psixologiyanın pridmeti kimi qeyri-şüuri deyil, şəxsiyyəti götürürdülər. 

E) Onlar psixologiyanın pridmeti kimi intelekti deyil, motivasiyanı götürürdülər. 

6. Z.Freydin ideayalarını müəyyənləşdirin?  

1 - psixikanın qeyri-şüuri mahiyyəti 

2 - seksual meyllər 

3 - mühitə adaptasiya 


 

4 – aqressiyanın öyrənilməsi 5 -  arzu və meyllər 

A) 1, 2, 5 

B) 2,4, 5 

C) 1, 2, 4 

D) 1 ,3, 5 

E) 3, 4, 5 

7. Z.Freyd gipnoz, təlqin, ləngimə ideyalarını hansı alimlərdən götürmüşdür? 

1 –Jane 


2- Xorni 

3 - Lebo 

4 –Adler 

5 - Şarko 

A) 1,2,4 

B) 2,3,5 

C)  1,3,5 

D) 1,2,3 

E) 2,4,5 

8. Z.Freydin tələbə və  ardıcılarını müəyyənləşdirin? 

1 - K.Yunq 

2 - E.Erikson  

3 - A.Adler 

4 – E.Fromm 

5 - K.Xorni 

A) 2,3,4 

B) 3,4,5 

C) 1,4,5 

D) 1,3,5 

E) 1, 2,3 

9. Z.Freyd və onun tələbələri arasındakı fikir ayrılığı özünü hansı məsələlərdə göstərirdi? 

1 - nəzəri 

2 – kliniki 

3 – qadın psixologiyası 

4 - praktik 

5 – psixoterapiyada 

A) 1,2,3 


 

B) 1,4,5 C) 1,2,4 

D) 1,3,4 

E) 1,2, 5 

10. Z.Freydin nəzəri əsaslarını müəyyənləşdirin? 

1 – psixi enerji boşalmağa (həzz almağa) cəhd edir və bərabər səviyyədə paylanır 

2 – inkişafa, mühitə adaptasiya kimi baxılması 

3  -  psixoanalitiklər  psixi  inkişafın  hərəkətverici  qüvvəsi  kimi  instinktləri  və  şüursuzluğu  hesab 

etmişlər 

4 - psixi inkişafın şəxsiyyət, motivasiya mənasında başa düşülməsi 

5 – psixi sağlamlığın qorunması psixoloji müdafiə mexanizimlərindən asılıdır 

A) 2,4,5 

B) 1,4,5 

C) 3,4,5 

D) 2,3,4 

E) 1,3,4 

11. Z.Freydin Edip kompleksində hansı məsələlər əsas rol oynayır? 

1 – mədəniyyət 

2 – sosial hadisələr 

3 – tərbiyə 

4 - ailədə valideyn-övlad münasibətləri 

5 – bioloji hadisələr 

A) 2,4,5 

B) 1,4,5 

C) 1,3,4 

D) 3,4,5 

E) 2,3,5 

12. Z.Freydin ideyaları ilə ziddiyyət təşkil edən konsepsiyaları  müəyyənləşdirin?  

1 – sosial psixologiya 

2 – şəxsiyyət psixologiyası 

3 – qadın psixologiyası 

4 – panseksualizm nəzəriyyəsi 

5 – psixoterapiyada “EQO”-nun rolu 

A) 1,2,3 

B) 3,4,5 

C)  1,3, 5 

D)  2,3,4  

E) 1,3,4, 13. Z.Freydə görə şüurdankənar sfera öz enerjisini hansı instinqlərdən alır? 

1 –  əziyyətdən  

2 – ehtiraslardan 

3 – şəhvət və arzulardan 

4 – məmnunluqdan 

5 – cinsi və məhvetmə-dağıtma 

A) 2,3,4 

B) 1,4,5 

C) 3,4,5 

D) 2,3,5 

E) 1,2,3 

14. İnsanın fəaliyyətinin iki əsas prinsipini müəyyənləşdirin? 

1 – zövq 

2 – qida 

3 – razılıq (qənaətlənmək) 

4 – reallıq 

5 – təlabat 

A)  4,5 


B)  1,5 

C) 2,3 


D) 3,4 

E) 1,2 


15. Düzgün uyğunluğu seçin. 

1 - İnsanın özünü idarə etməsini, daxili aləmini müəyyən edən hərəkətverici qüvvələr hansı sferada 

cəmlənmişdir? 

2  –  Freyd  şüuraltında  olanların  enerjilərini  sərf  etmək  üçün  öz  formasını  dəyişməklə  üzə  çıxması 

variantlarını hansı sferada aşkar etmişdir? 

3 -  Bu şüurla şüurşuzluğun arasında yerləşən, xüsusi vəzifəsi olan qat nece adlanır? 

I –sublimasiya 

II –senzura 

III – təhtəlşüur (şüursuzluq) 

A) 1-III; 2-II;  3-I 

B) 1-III; 2-I;   3-II 

C) 1-II;  2-I;   3-III 

D) 1-I;   2-II;  3-III 

E) 1-I;   2-III; 3–II  

16. Düzgün uyğunluğu seçin. 1 – Freyd və onun tələbələri arasındakı fikir ayrılığı özünü  nəzəri, praktik, və kiliniki məsələlərdə 

göstərirdi. Bu Freydin hansı nəzəriyyəsinə aiddir? 

2 – Freydin hansı konsepsiyası sosial hadisədir, nəinki bioloji? 

3 – Onlar psixologiyanın pridmeti kimi intelekti deyil, motivasiyanı götürürdülər7 

I –  Geştaltpsixologiya 

II – Panseksualizm 

III – Edip kompleksi 

A) 1- III, 2-II,  3-I 

B) 1- II,  2-I,   3-III 

C) 1- II,  2-III, 3-I 

D) 1- I,  2-III,  3-II 

E) 1- I,  2-II,  3-III 

17. Uygunlugu tapın: 

A) Anna Freyd- insanın şüurlu motivasiyasının öyrənilməsinə daha az əhəmiyyət verirdi 

B) Ziqmund Freyd-insanın motivasiyasının öyrənilməsinə daha cox üstünlük verirdi 

C) Anna Freyd- insanın şüurlu motivasiyasının öyrənilməsinə daha cox üstünlük verirdi 

D) Ziqmund Freyd- insanın şüurlu motivasiyasının öyrənilməsinə daha cox üstünlük verirdi 

E) Anna Freyd- insanın motivasiyasının öyrənilməsinə daha cox üstünlük verirdi 

18. Düzgün uyğunluğu seçin. 

A)  Neobihoverizm  -Psixologiya  elminin  müxtəlif  məktəblərə  ayrılmasından  sonra  yaranan üçüncü 

psixoloji məktəb 

B)  Geştaltpsixologiya  -  Psixologiya  elminin  müxtəlif  məktəblərə  ayrılmasından  sonra  yaranan  ilk 

psixoloji məktəb 

C) Psixoanaliz- Psixologiya elminin müxtəlif məktəblərə ayrılmasından sonra yaranan ilk psixoloji 

məktəb 

D) Bihoverizm- Psixologiya elminin müxtəlif məktəblərə ayrılmasından sonra yaranan ilk psixoloji məktəb 

E)  Humanist  psixologiya  -  Psixologiya  elminin  müxtəlif  məktəblərə  ayrılmasından  sonra  yaranan 

ilk psixoloji məktəb 

19. Düzgün uyğunluğu seçin. 

1-Hansı psixologiya məktəbi  psixologiyanın pridmeti kimi intelekti deyil, motivasiyanı götürürdü? 

2 – Psixoanalizdən fərqli olaraq hansı psixologiya məktəbləri  məktəbə çevrilə bildi? 

3-  Hansı  psixologiya  məktəbinin  hazırladığı  korreksiya  texnologiyaları,  eləcə  də  bioloji  və  sosial 

fərqlərə əsaslanan  şəxsiyyətin tipologiyası psixoanalizin yanaşmaları ilə ziddiyyət təşkil edirdi 

I – Bihoverizm və geştaltpsixologiya 

II – Bihoverizm 

III –  Geştaltpsixologiya 


 

A) 1 – II;   2 – III;  3 - I B) 1 – I;    2 – II ;  3 - III 

C) 1 – III;  2 – I;    3 - II 

D) 1 – III;  2 – II ;  3 - I 

E) 1 – I;    2 – III ;  3 - II 

20. Düzgün uyğunluğu seçin 

1 – Psixoanaliz nə zaman şəxsiyyət nəzəriyyəsinə çevrilməyə başladı? 

2 – Psixoanalizin yaranması dövrü hansı illəri əhatə edir? 

3 -  Freydizim nə zaman meydana gəlmişdir? 

I - XIX əsrin sonu XX əsrin əvvələrində  

II -XX əsrin II yarsından  

III -1900 və 1901 

A) 1 – III; 2 – II;  3- I 

B) 1 – III; 2 – I;   3- II 

C) 1 –II;   2 – III; 3- I 

D) 1 – I;   2 – II;  3- III 

E) 1 – III; 2 – I;   3- II 

21. İnsanın özünü  idarə etməsi, daxili aləmini  müəyyən edən hərəkətverici qüvvələr hansı sferada 

cəmlənmişdir? 

A) şüursuzluqda 

B) senzurada 

C) sublimasiyada 

D) təhtəlşüurda (şüursuzluq) 

E) təlabatda 

22.  Freyd  şüuraltında  olanların  enerjilərini  sərf  etmək  üçün  öz  formasını  dəyişməklə  üzə  çıxması 

variantlarını hansı sferada aşkar etmişdir? 

A) təhtəlşüurda (şüursuzluq) 

B) şüursuzluqda 

C) senzurada 

D) sublimasiyada 

E) təlabatda 

23. Bu şüurla şüurşuzluğun arasında yerləşən, xüsusi vəzifəsi olan qat nece adlanır? 

A) təlabat 

B) şüursuzluq 

C) senzura 

D) təhtəlşüur (şüursuzluq) 

E) sublimasiya  

 ##num=2// level= 1// sumtest=30 // name= Ziqmund Freydin həyat və fəaliyyəti // 

 

1. Ziqmund Freyd hansı dövrdə yaşamışdır? 

A) 1956 - 1969 

B) 1856 - 1949 

C) 1756 - 1839 

D) 1856 - 1939 

E) 1846 - 1939 

2. Ziqmund Freydin təliminin əsasını hansı nəzəriyyə təşkil edir? 

A) Psixoseksual instinktlər nəzəriyyəsi 

B) Fərdin şəxsiyyət nəzəriyyəsi 

C) Fərdin psixoseksual inkişaf nəzəriyyəsi 

D) Fərdin inkişaf nəzəriyyəsi 

E) İnstinktlər nəzəriyyəsi 

3. Ziqmund Freyd necə bir ailədə andan olmuşdur? 

A) kasıb fəhlə ailəsində anadan olmuşdur 

B) tacir ailəsində anadan olmuşdur 

C) kasıb yun tacirinin ailəsində anadan olmuşdur 

D) həkim ailəsində anadan olmuşdur 

E) varlı yun tacir ailəsində anadan olmuşdur 

4. Psixoanaliz hansı sahəyə  daha yaxın və doğmadır 

A) Psixologiyay a 

B) İnsanı öyrənən bütün elmlərlə 

C) Pedaqogikaya 

D) Bütün sahələrələ 

E) İncəsənətə 

5.Edip və Elektra kompleksləri  hansı cinsə mənsub olanlara aiddir? 

A) Edip kompleksi – qızlara;      Elektra kompleksi - oğlanlara 

B) Edip kompleksi – yanız oğlanlara;  Elektra kompleksi – həm qızlara, həm də oğlanlara 

C) Edip kompleksi – həm qızlara, həm də oğlanlara;  Elektra kompleksi – yanız oğlanlara 

D) Edip kompleksi – oğlanlara;  Elektra kompleksi - qızlara 

E) Edip kompleksi – yanız qızlara;  Elektra kompleksi – həm qızlara, həm də oğlanlara 

6. Z. Freydə görə psixika neçə qatdan ibarətdir? 

A) 5 

B) 8 


 

C) 3 D) 4 

E) 2 


7.  Psixikanın qatlarını müəyyənləşdirin? 

1 – təhtələşüur 

2 – affektlər 

3 – şüur sferası 

4 – qeyri-şüuri 

5 – qeyri-şüuri meyl 

A) 3,4,5 

B) 1,3,5 

C) 1,3,4 

D) 1,4,5 

E) 2,3,5 

8. Şəxsiyyətin hər bir strukturunun anlayışını düzgün müəyyənləşdirin? 

1 – O(İd) 

2 – Mən(Eqo) 

3 -  Fövqəl Mən(Super-Eqo) 

I -  Anadangəlmə olub həyatı boyu formalaşır 

II – Anadangəlmədir və şüurlu və qeyri-şüuri sahədə bərqarar olur 

III – Psixi inkişafın energetik əsasını təşkil edir. Orada instinktiv,qeyri-şüuri meyl, həzz almaq 

cəhdi durur və subyektin fəaliyyəti təşəkkül tapır 

A) 1 – II;   2 – III; 3 - I 

B) 1 –III;   2 – II;  3 - I 

C) 1 – III;  2 – I;   3 - II 

D) 1 – I;    2 – II;  3 - III 

E) 1 – III;  2 – I;   3 - II 

9. Psixoloji müdafiə mexanizmləri hansılardır? 

1 – sıxışdırma 

2 – müdafiə instinktiv davranış 

3 – reqressiya 

4 - proeksiya 

5 – instinktiv davranış 

A) 2, 4, 5 

B) 1, 2, 4 

C) 1, 3, 4 

D) 1, 3, 5 10 

 

E) 3, 4, 5 10. Şəxsiyyətin strukturu olan “O” (İd)  xas olan xüsusiyyətləri  göstərin ? 

1 – psixi inkişafın energetik əsasını təşkil edir  

2 – həyatı boyu formalaşır 

3 –  instinktiv, qeyri-şüuri meyl, həzz almaq cəhdi durur 

4 –  subyektin fəaliyyəti təşəkkül tapır 

5 - qeyri-şüuri sahədə bərqarar olur 

A) 2,3,4 

B) 2,3,5 

C) 1,2,4 

D) 1, 3, 4 

E) 3,4,5 

11. Şəxsiyyətin strukturu olan “Mən”-ə (Eqo)  xas olan xüsusiyyətlər göstərin? 

1 –həyatı boyu formalaşır 

2 – şüurlu və qeyri-şüuri sahədə bərqarar olur 

3-  subyektin fəaliyyəti təşəkkül tapır 

4 – uşağın həyatı prosesində getdikcə azalır 

5 – anadangəlmədir  

A) 2, 3, 5 

B) 3, 4, 5 

C) 2, 4, 5 

D) 1, 3, 5 

E) 2, 3, 4 

12. Şəxsiyyətin strukturu olan “Fövqəl Mən”-ə (Super-Eqo)  xas olan xüsusiyyətləri göstərin? 

1 – şüurlu və qeyri-şüuri sahədə bərqarar olur 

2 – həyatı boyu formalaşır 

3 -  uşağın öz cinsindən olan yaxın yaşlıların identifikasiyasından ibarətdir 

4 – anadangəlmədir 

5 – uşağın qeyri cinsdən olan yaxın yaşlıların identifikasiyasından ibarətdir 

A) 3,4,5 

B) 2,3,5 

C) 1,2,3 

D) 2,3,4 

E) 1,3,4, 

13. Düzgün uyğunluğu seçin 

1 – Psixoloji müdafiə mexanizmi olan “Sıxışdırma”ya xas olan xüsusuyyət hansıdır 


11 

 

2 - Psixoloji müdafiə mexanizmi olan “Reqressiya”ya  xas olan xüsusuyyət hansıdır 3 –Psixoloji müdafiə mexanizmi olan “Proeksiya”ya xas olan xüsusuyyət hansıdır 

I – Daha səmərəli formadır. İnasanın arzusundan doğan psixi  gərginliyi nisbətən azaldır 

II –Ən səmərəsiz mexanizimdir. Reallaşmayan, sıxışdırılan motiv fəaliyyətə çevrilmədikdə insanın 

daxilində qalır və psixi gərginliyi artırır 

III –İnsan keçirdiyi hisslərə başqa məna verir. Situasiyanı özünün xəyali düşüncələri baxımından  

şərh və qəbul edir 

A) 1- III; 2 - I ; 3 – II 

B) 1- I; 2 - II ; 3 – III 

C) 1- III; 2 - II ; 3 – I 

D) 1- II; 2 - I ; 3 – III 

E) 1- II; 2 - III ; 3 – I 

14. Düzgün uyğunluğu seçin. 

1 – Psixoloji müdafiə mexanizmi olan “Rasionalizasiya”ya xas olan xüsusuyyət hansıdır.  

2- Psixoloji müdafiə mexanizmi olan “Sublimasiya”ya  xas olan xüsusuyyət hansıdır. 

3 –Freyd və onun ardıcılarının daha çox müraciət etdikləri “libido”ya  xas olan xüsusuyyət hansıdır. 

I –Super-Eqonun  yaranmış situasiyaya nəzarət etmək, onu xeyirliyə yozmaq cəhdi ilə bağlıdır. 

II – İnsanın instinktiv həyatı ilə bağlı olanspesifik enerjidir. 

III –Seksual  və ya aqressiya ilə bağlı olan gərginliyi başqa istiqamətə, daha çox yaradıcı  fəaliyyətə 

yönəldir. 

A) 1 –III ; 2-II ; 3 –I 

B) 1 –I ; 2-III ; 3 –II 

C) 1 –I ; 2-II ; 3 –III 

 D) 1 –II ; 2-III ; 3 –I 

E)1 –I ; 2-II ; 3 –III 

15. Z. Freyd insanı həyatını neçə mərhələlyə ayırmışdır? 

A) 2 


B) 5 

C) 4 


D) 3 

E) 8 


16. Z. Freydə görə  insan həyatının birinci mərhələsi necə adlanır  və həmin mərhələyə xas olan 

xüsusiyyəti müəyyənləşdirin? 

1 –libido-subyekt 

2- libido-obyekt 

3 –yeniyetmlik dövründən başlayır 

I –Bu mərhələdə uşaq öz libidosunun reallaşması üçün başqa obyektə ehtiyac hiss edir 

II – Uşaq öz instinktiv tələbatını ödəmək üçün heç bir xarici obyektə ehtiyac hiss etmir 


12 

 

III –Bu mərhələd o özünün istəyini ödəmək üçün yenə də tərəfdaş lazım gəlir A) 2 – II 

B) 3 -I 


C) 2 – I 

D) 1 -I 


E) 1 - II 

17. Z. Freydə görə  insan  həyatının ikinci  mərhələsi necə adlanır  və həmin mərhələyə xas olan 

xüsusiyyəti müəyyənləşdirin? 

1 –libido-obyekt 

2–fallos mərhələsi 

3 –libido-subyekt 

I –Uşaq öz instinktiv tələbatını ödəmək üçün heç bir xarici obyektə ehtiyac hiss etmir 

II – Bu mərhələdə uşaq öz libidosunun reallaşması üçün başqa obyektə ehtiyac hiss edir 

III - Bu mərhələdə o özünün istəyini ödəmək üçün yenə də tərəfdaş lazım gəlir. 

A) 2-I 


B) 3-II 

C) 3-III 

D) 2-II 

E) 3-I 


18. Z. Freydə görə  insan həyatının üküncü mərhələsi necə adlanır və həmin mərhələyə xas olan 

xüsusiyyəti müəyyənləşdirin? 

1 –libido-obyekt 

2- fallos mərhələsi 

3 –libido-subyekt 

I –Psixi gərginliyi azaltmaq üçün yeniyetmə cinsi həyata meyl edir 

II – Bu mərhələdə uşaq öz libidosunun reallaşması üçün başqa obyektə ehtiyac hiss edir 

III - Uşaq öz instinktiv tələbatını ödəmək üçün heç bir xarici obyektə ehtiyac hiss etmir 

A) 2-I 

B) 1- I 


C) 1-II 

D) 2-II 


E) 3-II 

19. Z. Freydin əsərlərini müəyyənləşdirin? 

A) Simvolların transformasiyası, Nevroz və insanın inkişafı, Psixoanalizin tarixi 

B) Totem və Tabu, Psixoanalizə giriş dərsləri, Simvolların transformasiyası 

C) Totem və Tabu, Nevroz və insanın inkişafı, Psixoanalizin tarixi 

D) Totem və Tabu,  Psixoanalizə giriş dərsləri, Psixoanalizin tarixi 13 

 

E)Simvolların transformasiyası, Nevroz və insanın inkişafı, Psixoanalizə yeni yanaşma 20. 3-yaşından başlayaraq uşaqda hansı mərhələ baş verir və bu mərhələyə xas olan xüsusuyyət 

hansıdır. 

A) fallos mərhələsi- uşaq öz instinktiv tələbatını ödəmək üçün heç bir xarici obyektə ehtiyac hiss 

etmir 


B) fallos mərhələsi- uşaq özünün seksual fərqlərini anlamağa başlayır və qızlar üçün daha böhranlı 

olur 


C) fallos mərhələsi – uşaqda çox vaxt tərslik, qəddarlıq, səliqəlilik təşəkkül tapır 

D) fallos mərhələsi - uşaq öz instinktiv tələbatını ödəmək üçün heç bir xarici obyektə ehtiyac hiss 

etmir 

E)fallos mərhələsi -uşaq özünün seksual fərqlərini anlamır və oğlanlar üçün daha böhranlı olur 21. Psixoloji müdafiə mexanizmlərini müəyyənləşdirin? 

A) sıxışdırma, müdafiə, proeksiya 

B) sıxışdırma, reqressiya, proeksiya 

C) instinktiv davranış, proeksiya 

D) reqressiya, müdafiə, instinktiv davranış, 

E) proeksiya, müdafiə, reqressiya, 

22. Bu xusisiyyətlər şəxsiyyətin hansı strukturuna  xasdır? 

1 – psixi inkişafın energetik əsasını təşkil edir  

2 - instinktiv, qeyri-şüuri meyl, həzz almaq cəhdi durur  

 3- subyektin fəaliyyəti təşəkkül tapır 

A) “Fövqəl Mən” (Super-Eqo)   

B) “Mən” (Eqo)   

C) “O” (İd) 

D) “O” (İd) və “Mən”(Eqo)    

E) “Mən”(Eqo)  və “Fövqəl Mən” (Super-Eqo)   

23. Bu xusisiyyətlər şəxsiyyətin hansı strukturuna  xasdır? 

1 -həyatı boyu formalaşır  

2 -anadangəlmədir  

3 -uşağın öz cinsindən olan yaxın yaşlıların identifikasiyasından ibarətdir 

A) “O” (İd) 

B) “Mən” (Eqo)   

C) “Fövqəl Mən” (Super-Eqo)   

D) “O” (İd) və “Mən” (Eqo)    

E) “Mən” (Eqo)  və “Fövqəl Mən” (Super-Eqo)   

24. Psixoloji müdafiə mexanizmi olan “Sıxışdırma”ya xas olan xüsusuyyət  hansıdır? 

1 - ən səmərəsiz mexanizimdir.  

2 - insan keçirdiyi hisslərə başqa məna verir 


14 

 

3- situasiyanı özünün xəyali düşüncələri baxımından  şərh və qəbul edir 4 - reallaşmayan, sıxışdırılan motiv fəaliyyətə çevrilmədikdə insanın daxilində qalır və psixi 

gərginliyi artırır 

A) 1,4 

B) 1,3 


C) 2,3 

D) 2,4 


E)1,2 

25. Psixoloji müdafiə mexanizmi olan “Reqressiya”ya  xas olan xüsusuyyət hansıdır? 

1- ən səmərəsiz mexanizimdir.  

2- reallaşmayan, sıxışdırılan motiv fəaliyyətə çevrilmədikdə insanın daxilində qalır və psixi 

gərginliyi artırır 

3 - daha səmərəli formadır.  

4 - inasanın arzusundan doğan psixi  gərginliyi nisbətən azaldır 

A) 2,4 


B) 2,3 

C) 3,4 


D) 1,4 

E)1,3 


26. Psixoloji müdafiə mexanizmi olan “Proeksiya”ya xas olan xüsusuyyət hansıdır? 

1- ən səmərəsiz mexanizimdir.  

2 - insan keçirdiyi hisslərə başqa məna verir.  

3 - reallaşmayan, sıxışdırılan motiv fəaliyyətə çevrilmədikdə insanın daxilində qalır və psixi 

gərginliyi artırır 

4 - situasiyanı özünün xəyali düşüncələri baxımından  şərh və qəbul edir 

A) 1,2 

B) 2,4 


C) 1,3 

D) 2,3 


E) 1,4 

27. Psixoloji müdafiə mexanizmi olan “Rasionalizasiya”ya xas olan xüsusuyyət hansıdır? 

A) Situasiyanı özünün xəyali düşüncələri baxımından  şərh və qəbul edir 

B) İnsanın instinktiv həyatı ilə bağlı olanspesifik enerjidir. 

C) Seksual  və ya aqressiya ilə bağlı olan gərginliyi başqa istiqamətə, daha çox yaradıcı  fəaliyyətə 

yönəldir. 

D) Reallaşmayan, sıxışdırılan motiv fəaliyyətə çevrilmədikdə insanın daxilində qalır və psixi 

gərginliyi artırır 

E) Super-Eqonun  yaranmış situasiyaya nəzarət etmək, onu xeyirliyə yozmaq cəhdi ilə bağlıdır 


15 

 

28. Psixoloji müdafiə mexanizmi olan “Sublimasiya”ya  xas olan xüsusuyyət hansıdır? A) insan keçirdiyi hisslərə başqa məna verir. 

B) ən səmərəsiz mexanizimdir. 

C) Super-Eqonun  yaranmış situasiyaya nəzarət etmək, onu xeyirliyə yozmaq cəhdi ilə bağlıdır. 

D) seksual  və ya aqressiya ilə bağlı olan gərginliyi başqa istiqamətə, daha çox yaradıcı  fəaliyyətə 

yönəldir 

E) insanın instinktiv həyatı ilə bağlı olanspesifik enerjidir 

29. Freyd və onun ardıcılarının daha çox müraciət etdikləri “libido”ya  xas olan xüsusuyyət 

hansıdır. 

A) ən səmərəsiz mexanizimdir. 

B) insan keçirdiyi hisslərə başqa məna verir. 

C) İnsanın instinktiv həyatı ilə bağlı olan spesifik enerjidir 

D) seksual  və ya aqressiya ilə bağlı olan gərginliyi başqa istiqamətə, daha çox yaradıcı  fəaliyyətə 

yönəldir. 

E) Situasiyanı özünün xəyali düşüncələri baxımından  şərh və qəbul edir 

30. Totem və Tabu, Psixoanalizə giriş dərsləri, Psixoanalizin tarixi bu əsərlər kimindir 

 A) K.Yunq 

 B) A.Adler 

 C) Z.Freyd 

 D) K.Xorni 

 E) E.Şilz 

 Yüklə 0,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə