Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2Yüklə 0,7 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/2
tarix29.05.2017
ölçüsü0,7 Mb.
  1   2

Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar

CQBK-

nin Genişləndirilmə

si Layih

ə

si, Azə

rbaycan 


Ə

traf Mühit

ə

 v

ə 

Sosial Sahə

y

ə

 Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə

si 


Yekun variant 

 LÜĞƏT VƏ ABREVIATURALAR

 

Termin

 

Anlayış

 

AS 


asbest sementi

 

Giriş yolu  

Giriş  yolu  tikinti  və/  və  ya  istismar  fazaları  ərzində  operator  və/  və  ya 

podratçılar tərəfindən istifadə edilən və hazırlıq işləri, borudüzmə işləri, 

boru kəməri əməliyyatları və/ və ya texniki xidmət işləri üçün lazım olan 

və:

  

Müntəzəm  olaraq  ağır  tikinti  və  ta  texniki  xidmət  maşınlarının 

keçməsi üçün nəzərdə tutulmayan; və ya

  

Boru kəməri ilə bağlı giriş məqsədləri üçün istifadə edilməzdən əvvəl 

onun  müəyyən  və  ya  bütün  uzunluğu  boyunca  genişləndirilməsini 

və/və  ya  torpaq  səthinin  yaxşılaşdırılmasını  tələb  edən  hər  hansı 

xüsusi marşrutdur

 

Giriş yolunun yuxarıdakı xüsusiyyətlərdən heç birinə cavab verməyən nisbətən daha iri yol ilə kəsişmədə başladığı hesab edilir

 

ACT Research  Gürcüsta

nın sosial tədqiqat və konsaltinq şirkəti "Analysis and 

Consulting Team" (ACT)

 

Əlavə Torpaqlar 

Müvəqqəti xarakterli tikintiyə yardım obyektləri və ya daimi obyektlər 

üçün layihə tərəfindən məskunlaşılmış digər sahələrdən və layihənin 

təsdiqlənmiş iş sahələrindən kənar torpaqlar

 

AETM 


"Azərbaycan Ekologiya və Texnologiya Mərkəzi", Ətraf Mühit və Sosial 

sahədə konsaltinq xidmətləri göstərən Azərbaycanın şirkəti

 

YÜQ 


Yerüstü Qurğular: Yerin üstündə yerləşən hər hansı boru kəməri 

qurğusu, yəni ərsinburaxma stansiyası və bağlayıcı siyirtmələr.

 

Kənd Təsərrüfatı sahəsi/yeri

 

Əmtəə məqsədilə bitkilərin yetişdirilməsi üçün istifadə olunan sahə (müvəqqəti olaraq istifadə olunmayan sahələr də daxil olmaqla); yalnız 

örüş kimi istifadə olunan torpaqlar istisna olmaqla

 

AGT 


Azerbaijan Gürcüstan Türkiyə

 

Sibir xorası 

"Bacillicus anthracis" adlı sporlu bakteriyanın səbəb olduğu yoluxucu 

xəstəlik. Sibir xorası çox vaxt məməlilər növünə aid vəhşi və ev 

heyvanlarında (iribuynuzlu mal

-

qara, qoyun, keçi, dəvə, antilop və digər o

tyeyən heyvanlar) rast gəlinir, lakin ona həmçinin yoluxmuş 

heyvanların və ya yoluxmuş heyvanlara aid toxumanın təsirinə açıq olan 

insanlarda da rast gəlmək mümkündür.

 

API 


Amerika Neft İnstitutu

 

Əkin yerləri 

Məhsul yetişdirmək üçün istifadə olunan torpaqlar

 

Asfalt/asfalt yol 

Yolun üst hissəsində tünd, hamar, yeyilməyə davamlı səth əmələ 

gətirən bitum və mineral doldurucuların qarışığı ilə örtülmüş yol

 

ASME Amerika Mühəndis Mexaniklər Cəmiyyəti

 

Şnekli burov 

adətən qazılmış materialı kənarlaşdırmaq üçün şnek kimi fəaliyyət 

göstərən fırlanan vintşəkilli kəsici burğudan ibarət qazma qurğusu və ya 

qazma baltasıdır. Kəsici burğunun fırlanması materialın qazılmış 

boşluqdan bayıra çıxmasına səbəb olur.

 

AZN 

Yeni Azərbaycan Manatı, Azərbaycan Respublikasının valyutası

 

Əks doldurma 

boru düzüldükdən sonra xəndəyin torpaqla doldurulması prosesidir. 

Torpaq geri ardıcıllıqla xəndəyə geri qaytarılır və birinci torpağın alt qatı 

və sonra isə torpağın üst qatı yerləşdirilir. Bu, torpağın üst qatının öz 

ilkin vəziyyətinə

 

geri qaytarılmasını təmin edir. 

Barg


 

Manometrin təzyiq vahidi

 

Mlrd.kub m/il 

İldə milyard kub metr (il)

 

Bentonit Qazma/ burğu prosesinə yardım etmək üçün qazma məhlulu kimi 

istifadə olunan mineral gil

 

L

üğət v

ə

 abreviaturalar

 

2-1  

CQBK-

nin Genişləndirilmə

si Layih

ə

si, Azə

rbaycan 


Ə

traf Mühit

ə

 v

ə 

Sosial Sahə

y

ə

 Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə

si 


Yekun variant 

 

Termin 

Anlayış

 

Bioloji bərpa

 

layihənin uzunmüddətli hədəflərinə cavab vermək məqsədilə bitki örtüyünün və bitki növlərinin müxtəlifliyini əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq 

üçün floranın və faunanın bərpası və bitki örtüyünün (əkin sonrası) 

yaradılmasıdır.

   


OBT 

Oksigenə Bioloji Tələbat

 

BP 


BP plc

 

BP Cirrus Qaz sızmalarının

 

nəticələrini modelləşdirmək üçün kompyuter proqramı 

Brusellyoz

 

"Brucella" növlü bakteriyanın törətdiyi yoluxucu xəstəlikdir. Bu bakteriyalar əsasən heyvanlar arasında ötürülür və bir çox müxtəlif 

onurğalılarda xəstəliyə səbəb olur. İnsanlar bu bakteriyaya yoluxmuş 

heyvanlar və ya heyvan məhsulları ilə təmasda olduğunda yoluxur

 

BTC Bakı

-

Tbilisi-

Ceyhan boru kəməri

 

BTC üzrə ƏMSSTQ 

BTC üzrə Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsi 

(ƏMSSTQ), İctimaiyyətə Məlumatın Açıqlanması Fazasında Verilmiş 

Şərh və Rəylərə Cavab, Hissə I və Hissə II, sentyabr 2002; təsdiqlənib: 

noyabr 2002

 

Bəndləmə 

Bəndləmə (həmçinin bənd divarı da adlandırılır) adətən zərərli və ya 

təhlükəli kimyəvi maye tutumların daşmasının və ya sıradan çıxmasının 

qarşısını alaraq sızmanı tutmaq üçün layihələndirilmiş konstruksiya 

daxilindəki sahədir

 

BS Bağlayıcı siyirtmə: boru kəməri vasitəsilə məhsul axınını dayandırmaq 

və boru kəməri sisteminin bir hissəsini və ya sistemin komponentini 

təcrid etmək üçün istifadə edilən klapandır

 

BVR

 

CQBKG üzrə Bağlayıcı Siyirtmə sahəsi 

Düşərgə


 

Tikinti düşərgəsi; Layihənin tikinti işçiləri üçün yaşayış yerinin, rifah və 

əyləncə yerlərinin olduğu xüsusi məqsədli ərazi

 

Katodlu Mühafizə (KM) 

Katodlu mühafizə metalı elektrokimyəvi elementin katoduna çevirməklə 

metal səthində korroziyanın yaranmasının qarşısını almaq üçün istifadə 

edilən metoddur

 

CB&I 


"Chicago Bridge and Iron”

 

ÖÜD Ölkə üzrə Ümumi Dəyərləndirmə: ölkənin inkişaf vəziyyətini təhlil edən 

və əsas inkişaf problemlərini müəyyənləşdirən sistem

 

Siyahıyaalma 

Yaş, cins, peşə və s. kimi təfərrüatlar da qeydə alınmaqla aparılan 

əhalinin rəsmi uçotu

  

Mədəni İrs

 

qamış


-

bataqlıq ərazi

 

yüksək ekoloji əhəmiyyətə malik olan və növlər baxımından zəngin təbii bitki toplumu olan bataqlıq təbii yaşayış m

ühiti 


CITES 

Kökü Kəsilmək Təhlükəsi Qarşısında Olan Yabanı Flora və Fauna 

Növləri ilə Beynəlxalq Ticarət Haqqında Konvensiya

 

İƏMİ 

İcma ilə Əlaqələr üzrə Məsul İşçi

 

sm

 Santimetr

 

sm3

 

kub santimetr 

CO 


karbon monoksid

 

CO2

 

karbon dioksid CO

2eq


  

Karbon di

oksid ekvivalenti: hazırkı ƏMSSTQ

-

nin məqsədləri çərçivəsində, bu, CO2 ton ilə ifadə olunan karbon dioksidin və metanın 

ümumi emissiyalarıdır 

– 

metanın qlobal istiləşmə potensialını 25 ehtimal etməklə (İqlim Dəyişmələri üzrə Hökumətlərarası Qrupun 2007

-ci 


il 

tarixli Dördüncü Qiymətləndirmə Hesabatından)

 

OKT 


Oksigenə Kimyəvi Tələbat

 

Öhdəlik 

Ətraf mühitə və sosial

-

iqtisadi sahəyə təsirlərin minimuma endirilməsi, azaldılması, idarə olunması və kompensasiya edilməsi və potensial 

faydaların təşviq olunması məqsədilə gələcək tədbirlərin həyata 

keçirilməsi üçün niyyət haqqında bəyanat

 

Lüğə

t v


ə

 

abreviaturalar 

2-2 


 

CQBK-

nin Genişləndirilmə

si Layih

ə

si, Azə

rbaycan 


Ə

traf Mühit

ə

 v

ə 

Sosial Sahə

y

ə

 Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə

si 


Yekun variant 

 

Termin 

Anlayış

 

İcma


 

Hazırkı ƏMSSTQ

-

nin məqsədləri çərçivəsində, icma sakinlər tərəfindən xüsusi inzibati və ya ictimai

-

siyasi subyekt hesab olunan və digər icmaların üzvləri tərəfindən də bu cür qəbul edilən, ən azı beş yaşayış 

evindən (ev və ya bina tikilisi) ibarət olmaqla qəsəbədə nisbətən yaxın 

məsafədə daimi, müvəqqəti və ya fasilələrlə bir yerdə yaşayan və 

qarşılıqlı əlaqədə olan şəxslərdən, qruplardan və ailə təsərrüfatlarından 

ibarətdir.

 

Məhdudlaşdırıcı amil 

Layihə fəaliyyətlərinin təsirlərinin potensial olaraq daha yüksək olması 

ilə nəticələnə biləcək sahə vəziyyəti (sosial, coğrafi və ya ekoloji). 

Məhdudlaşdırıcı amillərə malik olduğu müəyyənləşdirilən sahələrdən 

çəkinmək lazımdır və ya onlara təsirazaltma tədbirləri tətbiq edilməlidir.

 

Məsləhətləşmə 

ƏMSSTQ prosesi ərzində qarşılıqlı maraq kəsb edən məsələlərə dair 

informasiyaların, fikirlərin və rəylərin ikitərəfli mübadiləsi

 

Çirkləndirici 

Potensial olaraq zəhərli, çirkləndirən və ya digər zərərli maddə

 

Çirklənmiş Torpaq 

Potensial çirkləndirici maddələrlə çirklənmiş torpaq

 

Profilləmə işləri 

Yamacları nizamlamaq üçün yerin səthində landşaftın planlaşdırılması

 

Podratçı


 

Boru kəmərinin quraşdırılmasına, xüsusi kəsişmələrə cavabdeh olan 

b

ütün podratçılar, lakin bu tərəflərdən birinin xüsusi olaraq başqa cür müəyyənləşdirildiyi hallar istisna olmaqla

 

Dəhliz 

Dəhliz (və ya Marşrut Dəhlizi) içərisində boru kəmərinin yerləşdiriləcəyi 

torpaq zolağıdır. 

 

KS Kompressor stansiyası

 

CSG1 Kompressor stansiyası Gürcüstan 1

 

DAFOR 

Aşağıdakı şkalaya əsasən bitki növlərinin bolluğunu təsnif edən sistem: 

Dominant, Bol, Tez

-

tez rast gəlinən, Vaxtaşırı rast gəlinən və ya Nadir 

dB 


desibel

 

dB(A) 

dB(A) insan qulağının spesifik həssaslıqlarını kompensasiya edən (adi, 

qeyri

-

selektiv mikrofon ilə müqayisədə) A-

ölçülü desibel şkalasını 

ölçmək üçün istifadə olunan vahiddir

  

Desibel 

Səsin intensivliyini (gücünü) ölçmək üçün istifadə olunan vahid. O, 

xüsusən də hər kvadrat metr üzrə 20 mikro

-

Nyuton istinad səviyyəsi ilə müqayisədə səs təzyiqinin loqorifmik nisbəti kimi müəyyənləşdirilə bilər. 

 

Layihələndirmə əmsalı 

Layihələndirmə əmsalı (həmçinin Təhlükəsizlik əmsalı kimi də tanınır) 

boru kəmərinin maksimum layihələndirilmiş yükünün və ya ötürücülük 

qabiliyyətinin

 

boru kəməri sisteminin komponentinin və ya strukturunun sıradan çıxmadan tab gətirə biləcəyi maksimum göstəricidən aşağıda 

saxlanılmasını təmin edən əmsal

 

DFID


 

Beynəlxalq İnkişaf Departamenti

 

HOO


 

Həll Olmuş Oksigen

 

Qazma məhlulu/qazma tullantıları

 

Qazma və tunelqazma zamanı istifadə edilmiş mayelər və formalaşan tullantılar

 

sürücü sərnişin avtomobillərinin, yük avtomobillərinin və tırtıllı yaxud təkərli 

texnika və maşın

-

mexanizmlərin sürücüləri daxildir 

E&S 


ətraf mühit və sosial

 

İqtisadi Fəal Əhali 

M

üəyyənləşdirilmiş vaxta istinad müddəti ərzində məhsuldar fəaliyyətlər üçün işçi qüvvəsi təchiz edən, hər iki cinsdən olan və müəyyən yaş 

həddindən yuxarı olan bütün şəxslər. Buraya məşğulluğu olanlar (işçilər 

və ya özünü işlə təmin edənlər) və ya işsizlər

 

arasında tələblərə cavab verən bütün şəxslər daxildir. 

 

ESS Ekoloji səhiyyə sahəsi

 

ETRQ Ekoloji təhlükənin və riskin qiymətləndirilməsi

 

ƏMSƏT 

ətraf mühit, sağlamlıq və əməyin təhlükəsizliyi

 

ƏMTQ


 

Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi

 

L

üğət v

ə

 abreviaturalar

 

2-3  

CQBK-

nin Genişləndirilmə

si Layih

ə

si, Azə

rbaycan 


Ə

traf Mühit

ə

 v

ə 

Sosial Sahə

y

ə

 Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə

si 


Yekun variant 

 

Termin 

Anlayış

 

Endemik


 

Epidemiologiyada, hər hansı bir infeksiya xarici müdaxilələrə ehtiyac 

olmadan əhali arasında qaldığında həmin infeksiyanın əhalidə endemik 

olduğu deyilir. 

 

Ekologiyada, bu, onu bildirir ki, növlər konkret sahədə məhdudlaşıb. 

Ətraf Mühitin və Sosial 

Sahənin 

Qiymətləndirilməsi

 

Təklifin potensial ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirlərini müəyyənləşdirmək və təklif olunan təsriazaltma tədbirlərini müəyyən 

etmək üçün daxili qiymətləndirmə (ƏMSSTQ metodologiyasına riayət 

etməklə). Qiymətləndirmənin əhatə dairəsi və miqyası təklifin 

xarakterinə və müəyyənləşdirilən potensial təsirlərin diapazonuna və 

miqyasına müvafiqdir. 

 

Efemer (bitki) 

Qısamüddətli bitki

 

Epidemiya 

Konkret bir vaxtda icmada infeksiya xəstəliyinin geniş yayılması halı

 

İBKMİ


 

İxrac Boru Kəmərlərinin Mühafizəsi İdarəsi

 

ERA  


ERA Marketinq Mərkəzi, sosial araşdırmalar aparan və konsaltinq 

xidmətləri göstərən Azərbaycan şirkəti

 

eroziya sinifi torpağın potensial eroziyasının kəskinliyinin təsnifatı

 

FHQCTP 

Fövqəladə Hallara Qarşı Cavab Tədbirləri Planı

 

İƏMSVH


 

İlkin ətraf mühitə və Sosial Vəziyyətə dair Hesabat

 

İƏMSVH2013 

CQBKG Son ƏMSATAQ üçün İlkin ətraf mühitə və Sosial Vəziyyətə dair 

Hesabat

 

İƏMSVH Əlavəsi  

CQBKG boru kəmərinin təklif edilən əlavə bölməsi üçün (CQBK KG23 

KG57( ilkin ətraf mühitə və sosial vəziyyətə dair hesabat) 

ƏMSSTQ


 

ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi

 

ƏMSSİOMP


 

Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Olunması və Monitorinqi Planı

 

ƏMSSİOP


 

Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Olunması Planı

 

Torpaq işləri 

Torpaq


 

işləri dedikdə mövcud yer və ya səth səviyyəsindən aşağıdakı 

torpağın, süxurun və ya digər materialların hərəkətini həyata keçirən hər 

hansı əməliyyat nəzərdə tutulur. Torpaq işlərinə, əl ilə qazma, burğu, 

tunelqazma və əks doldurma işləri daxil ola bilər.

 

Obyekt (Tranzit Əraziyə Malik Ölkənin Hökumət 

ilə Sazişdən götürülüb)

 

“Obyekt” və ya “Obyektlər” Təbii qazın Ərazi daxilində, Ərazidən, Ərazi vasitəsilə və/ yaxud Əraziyə tranziti, qəbul edilməsi, nəqli və daşınması 

üçün Layihə iştirakçıları tərəfindən və ya onların adından CQBK layihəsi 

ilə əlaqədar olaraq tikilən, quraşdırılan, saxlanılan, təmir edilən, əvəz 

olunan, genişləndirilən, uzadılan, mülkiyyətdə olan, nəzarət olunan və/ 

yaxud CQBK İştirakçılarının adından CQBK Layihəsi ilə əlaqədar 

istismar olunan, vaxtaşırı dəyişdirilə bilən və Layihə sazişi ilə əlaqədar 

istifadə olunan əsas magistral boru kəməri ötürücü sistemi, onun 

qovşaqları və bütün yeraltı və yerüstü və ya dənizdibi qurğular və 

köməkçi avadanlıq, müvafiq Layihə sazişlərində təmin olunan əlaqədar 

torpaq sahələri, bütün qəbuledici, daşıyıcı, təmizləyici, təzyiq azaldıcı, 

kompresləşdirici, ölçü, nümunə götürən, sınaq və yoxlama qurğuları, 

dispetçer idarəetmə və məlumat toplamaq üçün SCADA avadanlığı, 

rabitə avadanlığı, telemetriya avadanlığı, tellərdən ibarət (fiberoptik) və 

digər kabellərin şəbəkəsi və bunlara bənzər yalnız CQBK Sisteminin 

istismarı, monitorinqi və ona texniki xidmət göstərilməsi zamanı işlədilən 

(və/ yaxud BTC Layihə sazişlərində təsvir edilən layihə ilə əməkdaşlıqda 

işlədilən), bütün ərsin buraxma və qəbul etmə qurğuları, bütün xətt 

doldurma üçün istifadə edilən Təbii QazŞ bütün boru kəmərləri, boru və 

digər əlaqədar avadanlıq, o cümlədən maye və ya qaz şəkilli yanacağı 

daşımaq və ya nasos və/yaxud kompressor stansiyalarını

 

işlətmək və ya digər sistem tələbləri üçün elektrik xətləri, katod mühafizə cihazları və 

avadanlığı, bütün monitorinq postları, işarələr və anod mühafizəsi, bütün 

terminallar, saxlama və əlaqədar qurğular, bütün əlaqədar fiziki vəsaitlər 

və ləvazimatlar (o cümlədən yollar və digər giriş və əməliyyat dəstəyi 

vasitələri)”

 

Fauna 

Hər hansı konkret regiona və ya vaxta aid bütün heyvanlar aləmi

 

L

üğət v

ə

 abreviaturalar

 

2-4  

CQBK-

nin Genişləndirilmə

si Layih

ə

si, Azə

rbaycan 


Ə

traf Mühit

ə

 v

ə 

Sosial Sahə

y

ə

 Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə

si 


Yekun variant 

 

Termin 

Anlayış

 

THY


 

Tam Kalibrli Yarılma: boru kəmərinin yarılmasına gətirib çıxaran 

borunun ümumi mexaniki sınması 

 

QTQ KS qurğuların tikintisi və quraşdırılması üzrə kəmər sahəsi

 

YTİ 

yatağın tammiqyaslı işlənməsi

 

Flora


 

Hər hansı konkret regiona və ya vaxta aid bütün bitkilər aləmi

 

İstiqamətləndirici kanal 

Su axınını boruya istiqamətləndirən kanal

 

Əhatə zonası 

Layihə tərəfindən və

 

ya layihənin komponenti tərəfindən (məsələn: Ərsinləmə Stansiyasının sahəsi) tələb olunan torpağın ümumi fiziki 

sahəsi


 

Sovrulan toz

 

Tüstü borularından və ya bacalardan savayı hər hansı kənar mənbədən atılan hava ilə sovrulan bərk hissəciklər 

 

Qaçqın karbohidrogenlər 

Yanacağın yanması istisna olmaqla mexaniki fəaliyyətlər nəticəsində 

qəsdən və ya bilmədən karbohidrogenlərin buraxılması

 

Tam Kalibrli Yarılma 

Boru kəmərinin yarılmasına gətirib çıxaran borunun ümumi 

konstruksiyasının sıradan çıxması. Yarılma

 

borudakı qüsurun borunu tamamilə istismara yararsız hala gətirəcək dərəcədə yayılması və ya 

artmasıdır.

 

Qabionlar 

Daşlarla doldurulmuş məftilli qəfəslər; sahilləri bərkidib saxlamaq üçün 

istifadə olunur

 

ÜQM Ümumi qiymətləndirmə meyarı

 

ÜDM Ümumi Daxili Məhsul 

– 

verilmiş müddətdə ölkədə istehsal olunan bütün yekun malların və xidmətlərin bazar dəyərinin ölçüsü. Adambaşına 

düşən ÜDM çox vaxt ölkənin yaşayış səviyyəsinin göstəricisi hesab 

edilir

 

İXQ 

İstixana qazı/ qazları

 

Gini əmsalı 

Ölkədə gəlirin bərabərsizliyinin ölçüsüdür

 

TSƏOKTK 


 

Torpaq Sahələrinin Əldə Olunmasına və Kompensasiyasına dair Təlimat 

Kitabçası

 

GPS Qlobal yerin təyini sistemi

 

Boş sahə 

Əvvəlcədən sənaye məqsədli tikintilər aparılmamış sahə 

 

Boz sular  

(məişət çirkab suları)

 

Su çanaqlarından, hamamlardan, duşxanalardan və məişət cihazlarından gələn çirkab sular

 

SvəƏT 

Sağlamlıq və Əməyin Təhlükəsizliyi

 

ha 


hektar: 10000 kvadrat metrə (100m x 100m) bərabər olan ərazi ölçü 

vahidi 


Təbii Yaşayış Mühiti

 

Orqanizm və ya ekoloji toplumun adətən yaşadığı və ya mövcud olduğu sahə yaxud mühit

 

ATBS Ailə Təsərrüfatının Büdcəsinə dair Sorğu: ailə təsərrüfatlarının mallara 

və xidmətlərə xərclədiyi məsrəfləri diqqət mərkəzinə almaqla yaşayış 

şərtlərinin təsvirini verən sorğu.

 

ÜMQ Üfüqi Maili Qazma: səthdən buraxılan qazma qurğusundan istifadə 

etməklə öncədən müəyyənləşdirilmiş lülə trayektoriyası boyunca dayaz 

qövslə yeraltı boruların xəndək qazılmadan idarə edilə bilən 

quraşdırılması metodudur (ətraf əraziyə minimal təsir göstərməklə).

 

Hepatit B 

Hepatit b virusu ilə yoluxma nəticəsində yaranan yoluxucu qara ciyər 

xəstəliyi. Hepatit B adətən hepatit B virusu ilə yoluxmuş şəxsin qanı, 

sperması və ya digər orqanizm mayesi yoluxmamış bir şəxsin 

orqanizminə daxil olduğunda yayılır. 

 

TƏMÖHS 

Tranzit Əraziyə Malik Ölkənin Hökuməti ilə Saziş

 

AYM 


Ağır yük maşını

 

AT Ailə Təsərrüfatı

 

STQ Sağlamlığa Təsirin Qiymətləndirilməsi

 

İİV 

İnsanda İmmunçatışmazlığı Virusu

 

SƏTƏM


 

Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühit

 

L

üğət v

ə

 abreviaturalar

 

2-5

 

 CQBK-

nin Genişləndirilmə

si Layih

ə

si, Azə

rbaycan 


Ə

traf Mühit

ə

 v

ə 

Sosial Sahə

y

ə

 Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə

si 


Yekun variant 

 


Kataloq: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SCPXaddendum
SCPXaddendum -> Əlavə d ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı cqbk nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi Yekun variant MÜNDƏRİcat
ESIAs -> 4 Qiymətləndirilmiş variantlar
SCPXaddendum -> Ətraf mühi̇tə və sosi̇al sahəyə təsi̇rlər və təsi̇razaltma tədbi̇rləri̇
ESIAs -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
ESIAs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
ESIAs -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> 5 Ə traf MühitinT
ESIAs -> Çqbk-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SCPXaddendum -> Fəsil 7 Ətraf mühi̇ti̇n i̇lki̇n vəzi̇yyəti̇ cqbk nin genişləndirilməsi layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi Yekun variant MÜNDƏRİcat

Yüklə 0,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə