Fİlologiya üZRƏ FƏLSƏFƏ doktoru ramazanova afaq xüRRƏm qizinin elmi ƏSƏRLƏRİNİn siyahisiYüklə 183 Kb.
tarix31.01.2017
ölçüsü183 Kb.
#7218
FİLOLOGİYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU RAMAZANOVA AFAQ XÜRRƏM QIZININ ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

İşin adı

İşin növü

Nəşriyyat, jurnal və s.

İşin həcmi

Həmmüəlliflər

1.

Azərbaycan ağılarında bədii təsvir vasitələri

məqalə


Tədqiqlər. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu №2, Bakı, Elm, 1998

186-203

-

2.

Laylalarda qafiyə

məqalə


Tədqiqlər. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, №3, Bakı, Elm, 1998

177-181

-

3.

Folklorda qadın yaradıcı­lığı

məqalə


Tədqiqlər. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, №1, Bakı, Elm, 1999

21-27

-

4.

Əmək nəğmələrində qadın yaradıcılığı

məqalə


Tədqiqlər. №4, Bakı, Elm, 1999

150-162

-

5.

SMOMPK-da Azərbaycan ana (qadın) folkloruna münasibət

məqalə


Dil və ədəbiyyat. Bakı Dövlət Universiteti №1(26), Bakı, 2000

107-109

-

6.

Azərbaycan folklorunda qadınlararası münasibətlərin səciyyəsi

məqalə


Dil və ədəbiyyat. Bakı Dövlət Universiteti №1(26), Bakı, 2000

113-118

-

7.

Azərbaycan folklorunda qadın improvizasiyaları

tezis


Gənc aspirantların və tədqiqatçıların Respublika konfransının tezisləri. Bakı, Xaqan, 2001

83-84

-

8.

Anadolu və Azərbaycan türklərinin mövsüm və mərasim kompreksindəki bəzi paralellər (qara çərşənbə yaxud ilaxır çərşənbə)

məruzə


AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun «Şərqin aktual problem­ləri: tarix və müasirlik» konfran­sının materialları. Bakı, 2001

161-183

-

9.

Toy mərasiminin poetik mətnlərinə dair (tənə nəğmələri əsasında)

məqalə


Elmi axtarışlar. V toplu, Bakı, Elm, 2001

61-64

-

10

Azərbaycan doğum mərasiminin magik elementlərinə dair

tezis


Birinci Beynəlxalq Türkoloji Qurultayın 75-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Bakı, Ağrıdağ, 2001

187-188

-

11.

Folklor örnəklərinin dilində alliterasiya (qadın yaradıcılığı nümunələri əsasında)


tezis


Azərbaycan Dillər Uni­versitetinin «Milli müs­tə­qilliyimiz, milli döv­lət­çiliyimiz, milli dili­miz» respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, ADU, 2001

78-79

-

12.

Azərbaycan folklorunun arxaik janr və mərasim kompleksində ibtidai tə­səvvürlərin rudiment­lə­ri­nə dair

tezis


Azərbaycan Xalq Cüm­hu­riy­yətinin 83-cü ildö­nümünə həsr olunmuş Respublika elmi konf­ran­sının materialları. AMEA Tarix İnstitutu. Bakı, Ağrıdağ, 2001

73-74

-

13.

Ovsun ana (qadın) yaradıcılığının aparıcı folklor janrı kimi

tezis


Aspirantların və gənc tədqiqatçıların VII Res­pub­lika elmi konfransı­nın tezisləri. Bakı, 2001

285-286

-

14.

Azərbaycan mərasim folkloru

Resenziya: Ş.Albalıyev. «Azərbaycan mərasim folkloru» // «Kredo» qəzeti, №200, 2002

monoqrafiya
Bakı, Səda, 2002

210 s.

-

15.

Toy mərasiminin poetik məntlərinə dair (gəlin oxşamaları əsasında)

məqalə


Qafqaz Universiteti dərgisi. Bakı, Qafqaz Universiteti nəşriyyatı, 2002

81-84

-

16.

Sınamaların Azərbaycan ana folklorunda mövqeyi

tezisAMEA aspirantlarının elmi konfransının mate­rial­ları. Bakı, Elm, 2002

207-208

-

17

Azərbaycan ovsunların­da prozopopeyanın iş­lən­­mə­sinə dair

məqalə


Tədqiqlər. AMEA Dilçilik İnstitutu. Bakı, Elm, 2002

65-66

-

18

Qədim bir adətin folklor örnəklərində izləri

məqaləElmi araşdırmalar. III buraxılış, Bakı, Azər­bay­can Milli Ensiklo­pe­diyası nəşriyyatı, 2002


14-17

-

19

Aist yoxsa Aisıt?

məqalə

«Dədə Qorqud». № 3, 2002

125-130

-

20

Mirzə Kazımbəyin folk­lor­şünaslıq görüşlərinə dair

tezis


«Mirzə Kazımbəy - 200» elmi konfransının materialları. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti. Bakı, 2002

9-11

-

21

Yas mərasiminin poetik mətnlərinə dair

tezis

Aspirantların və gənc tədqiqatçıların VIII Res­publika elmi konf­ran­­­sının materialları. Azər­baycan Respublikası Təh­sil Nazirliyi. Bakı, 2002

203-204

22

Qayın ağacına tapınma türk kultu kimi

tezis

«Ənənə və qloballaş­ma» Beynəlxalq elmi simpoziumunun materialları. AMEA Ədəbiyyat İnstitutu, Azərbaycan-Hollandiya Dostluq Cəmiyyəti. Bakı, Nafta-press, 2002

160-161


-

23

Aşıq Ələsgər lirikasının sənətkarlıq xüsusiyyət­lərinə dair

tezis

Tədqiqlər. F.e.d., prof. V.Aslanovun 75 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransının materialları, Bakı, Elm, 2003

297-300

-

24

Anadolu və Azərbaycan türklərinin mərasim folk­lorunda ortaq mə­qamlar

tezis

Şərqin aktual problem­ləri: tarix və müasirlik. Akademik Z.Bünyado­vun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, Nurlan, 2003

221-223

-

25

Heydər Əliyev etnik folklor irsinin və milli – mənəvi dəyərlərin toxunulmazlığının təminatçısıdır

tezis

«Heydər Əliyev və dilimiz, ədəbiyyatımız, tariximiz» respublika elmi-nəzəri konfransının tezisləri. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti. Bakı, 2003

58-60

-

26

Türk mifologiyasının obraz­lar sisteminə dair

tezis

«Təhsilin fəlsəfi prob­lemləri» elmi-praktiki konfransının tezisləri. Azərbaycan Dillər Universiteti. Bakı, 2003

132-133

-

27

Anadolu və Azərbaycan türklərinin evlənmə tö­rənlərində ortaq gələ­nək­lər

tezis

AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun «Şərq­şü­nas­lığın aktual problemləri» Respublika elmi konfransının material­ları. Bakı, 2003

325-326

-

28

Azərbaycan folklor­şü­nas­lı­ğının biobiblioqrafik təminatının yaradılmasına dair

tezis

«Azərbaycan elmi və mədəniyyəti: Aktual problemlər» elmi-praktik konfransının te­zisləri. Qərb Univer­siteti. Bakı, 2003

23-24

-

29

«Azərbaycan folklorşü­nas­ları» biobiblioqrafik folklor göstəricisinin tərtibinə dair

tezis

Aspirantların və gənc tədqiqatçıların IX Res­publika elmi konf­ran­sının materialları. Azər­baycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı, 2003

0,1 ç.v.

-

30

Nağıl janrının funksional istiqamətlənməsinə dair

tezis

«Aşıq Şəmşir – 110» Uluslararası folklor konf­ransı. AMEA Folk­lor İnstitutu. Bakı, 2003

0,4 ç.v.

-

31.

«Arvad ağısı» Azərbay­can folklorunun ilkin nəşrlərindən biri kimi

məruzə


AMEA Folklor İnstitutu «Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə» II Uluslararası folklor konfransının mate­rial­ları. Bakı, Səda, 2004

291-293

R.Xəlilov

32

Nekotorıe paralleli v kalendarnoy obrəd­nos­ti narodov İrana i Azerbaydjana (na folğklornom materi­ale prazdnikov vesen­neqo üikla)

məruzə


AMEA Əlyazmalar İnstitutu «Orta əsr əlyazmaları və Azər­bay­can mədəniyyəti tarixi problemləri» IX Res­pub­lika elmi konfransı­nın materialları, Bakı, Nurlan, 2004

296-300

-

33

Folklorumuzun fədakar araşdırıcısı (Rza Xəlilov -60)

məqalə


«Dədə Qorqud», №4, 2004

168-170

-

34

Şirvanın el şairi Aşıq Mirzəfər

məqalə

«Dədə Qorqud», №2, 2004

130-136

-

35

Şor folkloru

məqalə

«Dədə Qorqud», №2, 2004

136-144

-

36

Şirvanda bir aşıq var

məqalə

«Vedibasar» qəzeti, № 13 (33), 1-15 iyul 2004

0,3 ç.v.

-

37

Arvad ağısı.

tərtib,

transliterasiya«Azərbay­can folklo­ru­nun ilkin nəşrləri» seri­ya­sı, II kitab, Bakı, Səda, 2004

58 s.

R.Xəlilov

38

Ön söz

ön söz


Arvad ağısı. «Azər­bay­can folklo­ru­nun ilkin nəşrləri» seri­ya­sı, II kitab, Bakı, Səda, 2004

5-15

R.Xəlilov

39

«Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə» II Uluslararası folklor konfransının materialları

tərtib

Bakı, Səda, 2004

410 s.

Ə.Şamil

40

Azərbaycan qadın folkloru (problemin qoyuluşuna dair)

məruzə

AMEA Folklor İnstitutu «Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə» III Uluslararası folklor konfransının material­la­rı. Bakı, Səda, 2005

67-68

-

41

Folklor ənənəsində türkçəçarələrin janr müəy­yənliyinə dair

məqalə

«Azərbaycanda tibb elminin tarixi problem­lə­ri» I respublika elmi konfransının material­la­rı. Azərbaycan tibb tarixçiləri birliyi. Bakı, Elm, 2005

104-107

-

42

Hənəfi Zeynallı və onun «Azərbaycan türk mahnıları haqqında» əsəri

məqalə

«Dədə Qorqud», №1, 2005

177-181

-

43

«Azərbaycan türk mah­nı­la­rı haqqında» dəyərli təd­qiqat əsəri

məqalə

«Kredo» qəzeti, №5-6,

20 yanvar 20050,5 ç.v.

-

44.

Azərbaycan qadın folklo­ru­nun rus dilinə tərcümə məsələlərinə dair

məqalə

«Tərcümə və transmilli proseslər» Beynəlxalq konfransının tezisləri, Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, 2005

228-230

-

45

Bayatılar və manilər

Resenziya: Z.Əsgərli. «Ədəbiyyat qəzeti», 2005

tərtib

«Azərbaycan folkloru­nun ilkin nəşrləri» seriyasının III kitabı, Bakı, Səda, 2005

100 s

R.Xəlilov

46

Azad Nəbiyev-60

məqalə

AMEA-nın xəbərləri, Humanitar elmlər seri­ya­sı. Bakı, Elm, №1, 2005

173-175

-

47

AMEA Folklor İnstitu­tu­nun bukleti (elmi redaktoru H.İsmayılov)

tərtib

Bakı, 2005

52 s.

S.Xavəri

48

«Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə» III Uluslararası folklor konfransının materialları

Resenziya: N.Şimşir. Kitabiyyat. Abay Türko­lo­ji yıllığı, Almatı, 2006, №1, s.77-78

tərtib

Bakı, Səda, 2005

525 s.

-

49.

Güney Azərbaycan poetik söz sənətinin fədaisi

məqalə

«Dədə Qorqud», № 1, 2006

200-203

-

50

Ovsunların poetik xüsu­siy­yətlərinə dair (qadın yaradıcılığı örnəkləri əsasında)

məqalə

Elmi axtarışlar. №21, 2006

19-22

-

51

Azərbaycan qadın folklorunda fal

məqalə

«Dədə Qorqud», № 3, 2006

0,5 ç.v.

-

52

«Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə» IV Uluslararası folklor konfransının materialları

tərtib

Bakı, Səda, 2006

625 s.

-

53

«Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə» V Uluslararası folklor konfransının materialları

tərtib

Bakı, Səda, 2007

700 s.

-

54

«Əsl insan haqqında povest»

məqalə

H.İsmayılov – 55. Bakı, 2009


67-69

-

55

Azərbaycan adət-ənənələrində gender rolları

elmi redaktor

Rasional İnkişaf uğrun­da qadınlar cəmiyyəti

Bakı, 2009
239 s.

-

56

Redaktordan

ön söz

Azərbaycan adət-ənənə­lərində gender rolları. Rasional İnkişaf uğrun­da qadınlar cəmiyyəti

Bakı, 2009
234-235

-

57

Deyilən söz yadigardır

məqalə

«Ulduz» jurnalı, №2, 2009


53-54

-

58

Novruz mərasim kompleksində qadının yeri

məqalə

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XXXI kitab, Bakı, 2009


141-157

-

59

Can sözdür əgər bilirsə insan

məqalə

«Ulduz» jurnalı, №6 2010


0,3 ç.v.

-

60

Yağış yağdırmaq məra­sim­lərinə bir baxış

məqalə

AMEA Əlyazmalar İnstitutu «Filologiya məsələləri» jurnalı, №7, 2010


274-281

-

61

Dəvə obrazı bir Azərbaycan ovsununda

məqalə

Dil və ədəbiyyat. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı, 2010, № 3(74)


245-248

-

62

«Арзу-Камбер» -любов но-романический дас­тан тюркских народов

məqalə

Typological Investiga­ti­ons. Georgian National Academy of Sciences. Acad. G.Tsereteli Insti­tute of Oriental Studies. Tbilisi, 2010


200-204

-

63

«Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə» VI Uluslararası folklor konfransının materialları


tərtib

Bakı, Səda, 2010

520 s.

-

64

Тюркский любовно-романический дастан «Арзу-Камбар»: к вопросу об ареалах распространения

tezis

Материалы 3. между­на­родной научно-мето­дической конференции «Русскоязычие и би­(поли)лингвизм в меж­культурной ком­му­ни­ка­ции ХХ века: когни­тивно – концеп­туа­ль­ные аспекты». Пяти­горск, 2010


149-150

-

65

Azərbaycan toy məra­sim­lərinə yad meyillərin tə­siri

məqalə

Səs qəzeti, 15.04.2010

-

-

66

Из истории изучения уйгурской версии Огуз­нама в Азербайджане

məqalə

Материалы Меж­ду­на­род­ной научной кон­ференции «Сюжет Огуз­нама как исто­ри­ческий и культурный источник». Ашгабат, 2010


263-265

-

67

История исследования туркменской версии дастана «Арзу-Камбер»

məruzə

«Евразийская лингво­куль­турная парадигма и процессы глобали­зации: история и современ­ность» Международная научная конференция, Пятигорск, 12-14 нояб-ря 2011


0, 5 ç.v.
68

Суфийская термино­ло­гия в творчестве Ашуга Алес­кера

məqalə

Материалы меж­ду­на­род­ной научной конфе-ренции «Духовная лите­ра­тура: аспекты изуче­ния». Дагестанский Го­су­­дарственный Универ­ситет. Институт Языка, литературы и искус­ства им. Г.Цадасы РАН. Махачкала. 2011


226-229

-

69

Azərbaycan folkloru Avropa sivilizasiyası kontekstində

tərtib

Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. AMEA Folklor İnstitutu.

Bakı, 2011


70

Варианты азербай­джан­ской версии любовно-романического дастана «Арзу-Камбер»

məqalə

Материалы междуна­род­ной научной конфе­ренции «Язык. Куль­ту­ра. Этикет в современ­ном полиэтническом прос­т­ранстве». Минис­терство образования и науки Российской Фе­де­рации.Кабардино-Бал­карский Госу­дарст­вен­ный Университет им. Бербекова. Нальчик, 2012


436-439

-

71

Love epos “Arzu-Kamber” in the Caucasus

məqalə

“Qafqaz xalqlarının folk­lo­ru və lingvokul­tu­ro­lo­gi­ya­sı” mövzusunda Bey­nəl­xalq Elmi simpozium. Tbilisi, 2012


353-354

-

72

Тюркская филология: вопросы языка и литературы

redaktor

Казань, 2012

155 s.

-

73

Novruz mərasimləri

məqalə

Təhsil” jurnalı, AR Təhsil nazirliyi, № 3 (21), mart 2012

s.34-39

-

74

Азербайджанская кухня

elmi

redaktor


Bakı, 2013

150 s.

-

75

Qəlb ağrısı, ya vətən­daş­lıq borcu?!


məqalə

Ulduz, 2012, N № 9.

1 ç.v.

-

76

Zeynallı H.B. Azərbay­can atalar sözü

transliterasiya və tərtib

AMEA Folklor İnstitutu. Bakı : Elm və Təhsil, 2012


174 s.

R.Xəlilov

77

Qafqaz xalqlarının folk­loru və lingvokulturolo­gi­yası (Professor Valeh Hacıların xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpoziumun materialları – Tiflis, 18-21 aprel 2012-ci il)


tərtib

Bakı, “Elm və təhsil”, 2012

586 s. 

N.Valehoğlu

78

Novruz ənənələri

məqalə

“Bona Mente” jurnalı, 3(32), 2012

s.6-11

-

79

Zeynallı H.B. Azər­bay­can tapmacaları: tapma­calar, bağlamalar

transliterasiya və tərtib

AMEA Folklor İnstitutu. Bakı : Elm və Təhsil, 2013


102 s.

R.Xəlilov

80

Xuluflu V. El aşıqları

transliterasiya və tərtib

AMEA Folklor İnstitutu. Bakı : Elm və Təhsil, 2013


92 s.

R.Xəlilov

81

Polscy naukowcy XIX wieky w historii badan nad stuletnia Azerbeij­dzan­ska literature naro­dowa (19. yüzyıl Azer­bay­can halk edebiyatı araştır­ma­la­rı tarihinde Po­lonya bilim adamları)məqalə

Materialy I konferencji naukowej

Azərbaycan Respublika­sının Polşadakı Səfirliyi, Varşava Universiteti, II Beynəlxalq Türkoloji Qurultay – Azərbaycan-Polşa münasibətlərinin 540 illiyinə həsr olunmuş panel, 12-14 sentyabr 2012, Varşavas.17-25

-

82

Macar alimi İgnats Kunoş “Arzu Kamber”in ilk naşiri gibi ve bu destan üzerine muka­yeseli bir araştırma


məqalə

Halk Kültürü Araştır­ma­la­rı kurumu, Macar-Tükr dostluk derneği, Türkiye-Macarıstan dost­luk anlaş­ma­sının 90.yıl­dönümünde Türk-Macar ilişkileri sem­poz­yumu, 20-24 iyun 2013, Budapeşt

s.65-89

-

83

Восток в произведениях древнерусских путешественников


məqalə

Вопросы кавказского языкознания, Махачкала, № 7, 2013

с.147-152

Тахмезова Э.Б.

84

Xuluflu V. Tapmacalar

transliterasiya və tərtib

AMEA Folklor İnstitutu. Bakı: Nurlan, 2013


112 s.

R.Xəlilov

85

Salman Mümtazın şəxsi fondundan folklor mətn­ləri


transliterasiya və tərtib

AMEA Folklor İnstitutu. Bakı: Nurlan, 2013


92 s.

R.Xəlilov

86

Tərtibçilərdən

Ön söz

Salman Mümtazın şəxsi fondundan folklor mətn­ləri // AMEA Folklor İnstitutu. Bakı: Nurlan, 2013


s. 4-12

R.Xəlilov


Müəllif: fil.f.d.dos. A.Ramazanova

Yüklə 183 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə