From living tree trunk hollows in denizli city center, turkeyYüklə 71,52 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix01.06.2017
ölçüsü71,52 Kb.

DENİZLİ ŞEHİR MERKEZİNDE 

KOVUKLU AĞAÇ GÖVDELERİNDEN 

CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS İZOLASYONU*

ISOLATION OF CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS

FROM LIVING TREE TRUNK HOLLOWS IN 

DENIZLI CITY CENTER, TURKEY

Çağrı ERGİN

1

, İlknur KALELİ1

1

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli. (cagri@pau.edu.tr)ÖZET

Cryptococcus neoformans insan ve hayvanlarda hayatı tehdit eden enfeksiyonlar oluşturan bazidiomi-

çet bir maya mantarıdır. Bu maya mantarı, dünyanın çeşitli bölgelerindeki ağaçların çürüyen oyuk ve ya-

rıklarından izole edilmiştir. Mayanın Akdeniz’in doğu bölgelerinden izolasyonu çok azdır. Varlığından şüp-

helenilen bölgelerde yaklaşık 10 yıldır ardarda sürdürülen sistematik taramalar ile sadece çiçeklenme dö-

nemindeki bir Eucalyptus camaldulensis debrisinden C.neoformans suşu izole edilebilmiştir. Bu çalışmada;

Temmuz 2008 döneminde Denizli il yerleşiminde bulunan, üzerinde kovuk ve derin yarıkların bulundu-

ğu 300 ağacın C.neoformans kolonizasyonu yönünden taranması amaçlanmıştır. Ağaçların kovuk ve ya-

rıklardan eküvyon tekniği ile alınan örnekler minimal Staib agar besiyerine (kreatinin ve potasyum dihid-

rojen fosfat içermeyen) ekilmiş ve örneklerin %0.6 (2/300)’sından C.neoformans izolasyonu yapılmıştır.

Bu izolatların biri Platanus orientalis (doğu çınarı; n= 92), diğeri ise Punica granatum (nar; n= 2) ağacın-

dan elde edilmiştir. P.orientalis’ten yapılan izolasyonda petri plağında 6 koloni C.neoformans saptanırken,

P.granatum’dan 3 koloni izole edilmiştir. İzolasyonların yapıldığı ağaçlardan iki ay sonra alınan kültürler-

de üreme olmamıştır. Bu çalışma sonucunda, her ne kadar daha önceden literatürde bildirilmeyen iki

ağaçtan (Platanus orientalis ve Punica granatumC.neoformans izolasyonu yapılmış olsa da, Denizli şehir

merkezindeki ağaçların florasında C.neoformans’ın kolonizasyonuna sık rastlanmadığı gösterilmiştir.Anahtar sözcükler: Cryptococcus neoformans, çevresel kolonizasyon, Platanus orientalis, Punica grana-

tum, ağaç, kovuk, Türkiye.

ABSTRACT

Cryptococcus neoformans is a basidiomycetous yeast leading to life-threatening infections in human

and animals. It has been isolated from decaying hollows and fissures from various tree species in diffe-

rent parts of the world. The isolation of the yeast from the environment is less in the eastern part of Me-

Özgün Çalışma/Original Article

Geliş Tarihi: 30.01.2009 • Kabul Ediliş Tarihi: 09.06.2009

Mikrobiyol Bul 2010; 44: 79-85

* Bu araştırma, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından (Proje No: 2007TPF009) desteklen-

miştir.


diterranean area. Only one C.neoformans strain from debris of Eucalyptus camaldulensis in the blossoming

period, has been reported by consecutive studies done in suspected areas since the last 10 years. In this

study, 300 tree including trunk hollows and fissures have been screened for colonization of C.neoformans

in Denizli city (located on Aegean part of Turkey) center during July 2008. All samples has been collec-

ted by swabbing technique and cultured on minimal Staib agar medium (without creatinine and potas-

sium dihydroden phosphate). Two (0.6%) strains of C.neoformans have been isolated from the total of

300 screened trees. One of these isolates was from Platanus orientalis (plane tree; n= 92) and one from

Punica granatum (pomegranate tree; n= 2). Six and three colonies per plate have been isolated from

P.orientalis and P.granatum samples, respectively. C.neoformans has not been isolated in the repeat cul-

tures done in the following two months. Although C.neoformans was isolated from previously unac-

complished niches in this study, our results suggested that C.neoformans colonization of trees trunk hol-

lows and fissures was not common in Denizli city center.Key words: Cryptococcus neoformans, environmental colonization, Platanus orientalis, Punica granatum,

tree, hollow, Turkey.

GİRİŞ

Cryptococcus neoformans heterotallik bazidiomiçetes sınıfından, yaşamı tehdit eden

enfeksiyonlar oluşturabilen kapsüllü bir maya mantarıdır. İnsanlara, kolonize olduğu çev-

resel odaklardan havaya karışan yapılarının solunum yolu ile alınması sonucu bulaşır. Ko-

lonize olduğu ağaç ortamı, maya mantarının yaşam döngüsünü ve virülansını da etkiler.C.neoformans’ın doğada çoğaldığı konaktaki genotipik özellikleri, basidiosporların enfek-

siyöz oluşumları ve eşey şekilleri çevresel konağa göre değişim göstermektedir

1-3

. Bu ne-


denle farklı çevresel kolonizasyon odaklarının bulunması; mayanın henüz tam olarak be-

lirlenemeyen yaşam siklusunu saptamak ve enfeksiyöz bazidiosporların oluşumunu anla-

maya yardımcı olacaktır.

C.neoformans’ın doğal ortamda kolonize olduğu ortamlar kanatlı (çoğunlukla güver-

cin) dışkıları ile kontamine bölgeler ve ağaç (çoğunlukla Eucalyptus spp.) florasıdır

1

. Ül-


kemizde yapılan çeşitli araştırmalar ile C.neoformans güvercinliklerden, arı kovanlarından

ve Gökova bölgesindeki Eucalyptus camaldulensis florasından izole edilebilmiştir

4-9

. Çeşit-


li ülkelerde okaliptüs florası dışında farklı ağaçlardan da izole edilmiştir. Bu izolasyonların

canlı ağaçların oyuklarından yapılabilmesi, mikroklimatize ortamlarda C.neoformans’ın

doğada kolaylıkla çoğalabildiğini açıklamaktadır

10-12


. Bu sonuç doğadan insana bulaşan

mayalar için önemli bir odağın varlığını göstermektedir. Ülkemizde bu konuda yürütü-

len iki ayrı çalışmada izolasyon yapılamamıştır

13,14


Bu çalışma; kent yerleşimi içinde risk faktörü olabileceği düşünülen farklı ağaç türle-

rinde C.neoformans’ın varlığının araştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

GEREÇ ve YÖNTEM

Denizli il merkezinde, insan yerleşimlerinin olduğu ve halka açık bölgelerde, üzerinde

oyuk ve/veya kovuk bulunan 300 ağaç [92 Platanus orientalis (çınar, doğu çınarı), 49

Morus spp. (dut), 40 Tilia spp. (ıhlamur), 38 Olea europaea (zeytin), 13 Pistacia terebint-

hus (menengiç, çıtlık), 11 Acer spp. (akçaağaç), 8 Eucalyptus camaldulensis (okaliptüs), 6

80

Denizli Şehir Merkezinde Kovuklu Ağaç GövdelerindenCryptococcus neoformans İzolasyonu

M‹KROB‹YOLOJ‹ BÜLTEN‹Robinia pseudoacacia (salkım ağacı, beyaz çiçekli yalancı akasya), 6 Ficus carica (incir), 6

Juglans regia (ceviz), 5 Quercus spp. (meşe), 4 Aesculus spp. (at kestanesi), 6 Salix spp.

(söğüt), 4 Fagus spp. (kayın), 3 Phoenix dactylifera (hurma), 2 Cydonia oblonga (ayva), 2Juniperdus spp. (ardıç), 2 Pauwlonia tomentosa (pavlonya, Çin kavağı), 2 Punica grana-

tum (nar), 1 Prunus avium (kiraz)] araştırmaya alındı. Araştırma 2008 yılı Temmuz ayı

içinde yürütüldü. 

Araştırmaya alınan ağaçlardan eküvyon yöntemi ile örnekleme yapıldı

12

. Bu yöntemegöre; yaklaşık 2 mm kalınlığında, ortalama 30-40 cm uzunluğunda bambu çubuklar te-

min edildi. Bu çubukların bir uçları pamuk ile eküvyon haline getirilerek 10’luk paketler

halinde, otoklavda 121°C’de, 15 dakika süre ile steril hale getirildi. Çevresel örneklerin

alımı sırasında hazırlanan eküvyon, gentamisin (25 mg/l) içeren steril %0.9 NaCl ile ıs-

latılıp ağacın kovuğundan farklı bölgelere sürterek örnekleme yapıldı. Üzerinde delik ve

derin yarık bulunan ağaçların yarıklarından da aynı yöntemle örnek alındı. Alınan örnek-

ler, içinde 5-10 ml steril %0.9 NaCl bulunan steril cam tüpler içinde taşındı ve oda sı-

caklığında, en fazla üç saat içinde işleme alındı. Her örnek, eküvyon içinden çıkarıldıktan

sonra vortekslendi ve oda sıcaklığında 30 dakika çökelmeye bırakıldı. Sıvının yüzeyinden

100 µl alınarak %0.01 bifenil ve %0.5 kloramfenikol içeren, 9 cm çapında petri plağın-

da hazırlanan, basitleştirilmiş Staib agar (kreatinin ve potasyum dihidrojen fosfat içerme-

yen) besiyerine ekildi. Örnekler, 28°C’de 15 gün inkübe edildi. Besiyeri kontrolündeC.neoformans ATCC 90112 suşu kullanıldı. C.neoformans Staib agar besiyerinde; kahve-

rengi pigment oluşturması, üreaz aktivitesi varlığı, 37°C’de üreyebilme ve hif oluşturma-

ma özelliklerine göre tanımlandı. C.neoformans’ın Cryptococcus gattii’den ayrımında ka-

navanin-glisin-bromtimol (KGB) agar kullanıldı

15

(C.gattii KGB besiyerinde kanavanin di-renci varlığı ve glisin kullanımı ile ürer ve besiyerinin rengi yeşilden sarıya dönüşür; C.ne-

oformans ise KGB besiyerinde üremez). KGB besiyeri kontrolünde C.neoformans ATCC

90112 ve C.gattii NIH18C suşları kullanıldı.

İzolasyon yapılan ağaçlardan iki ay sonra yine aynı yöntem ile örnekler alındı ve aynı

işlemler tekrarlandı.BULGULAR

Çalışmada, Denizli şehir yerleşimi içinde 17 farklı bölgede saptanan 300 kovuklu

ağaçtan 321 örnek alınmıştır (Tablo I). Anıt ağaç olarak yerel yönetimler tarafından tes-

cil edilmiş 40 doğu çınarı (Platanus orientalis) ağacı üzerinde farklı zamanlarda oluşturul-

muş yaş saptama delikleri (yaklaşık 1 cm çapında, ağacın gövdesine dik 15-30 cm derin-

liğinde) bulunmuştur. 

Örnekleme yapılan ağaçların 2 (%0.6)’sinden [Platanus orientalis (doğu çınarı) ve Pu-

nica granatum (nar) ağaçlarından] C.neoformans izolasyonu yapılmıştır. Üzerinde derin

yaş saptama delikleri bulunan ağaçlardan izolasyon yapılmamıştır. P.orientalis’ten yapılan

izolasyonda besiyerinde toplam 6 koloni, P.granatum’da ise 3 koloni C.neoformans sap-

tanmıştır. Her iki izolatın da KGB agar besiyerinde üremediği, besiyerinde renk değişimi

olmaması ile saptanmıştır.

81

M‹KROB‹YOLOJ‹ BÜLTEN‹Ergin Ç, Kaleli İ.

İzolasyonların yapıldığı ağaçlardan iki ay sonra alınan kültürlerde C.neoformans üre-

mesi saptanmamıştır.TARTIŞMA

C.neoformans’ın yaşam döngüsü içinde çevresel ortamdan insana bulaşmasında en

önemli basamak; olumsuz çevre şartlarına rağmen çoğalabileceği uygun ortamlar-

dır

1,2,10-12. Bu maya mantarı ağaçlardaki selülaz ve lignini parçalayarak doğada yaşamı-

na devam edebilir

1-3

. Okaliptüs florasından mayanın sık olarak izole edilmesi, kolaylaştı-rıcı etmen olarak ağaçlarda kolonizasyonun araştırılmasına neden olmuştur. C.neofor-

mans’ın çevresel ortamda kolonize olarak çoğaldığı odun yapının; eşeyli şekillerinin bu-

lunabilmesi, doğada yayılımı ve patojenitesi için önemli olduğu öne sürülmüştür

2,3

.

82Denizli Şehir Merkezinde Kovuklu Ağaç Gövdelerinden

Cryptococcus neoformans İzolasyonu

M‹KROB‹YOLOJ‹ BÜLTEN‹Tablo I. Literatürde Eucalyptus spp. Dışında Cryptococcus neoformans İzolasyonu Yapılan Ağaç Türleri 

Ağaç türü

İzolasyon oranı*

Acacia nilotica (dikenli akasya, Fabaceae)

2/14 


2/4 


3/4


(17)

Aegle marmelos (hint ayvası, Rotaceae)

1/1 


4/4


(17)

Alstonia scholaris (hint şeytan ağacı, Apocynaceae)

1/19


(17)

Anadenanthera peregrina (Fabaceae)

1/3


(20)

Azadirachta indica (yalancı tespih ağacı, Meliaceae)

1/5 


7/20 


4/5


(17)

Butea monosperma (ateş ağacı, Fabaceae)

1/2 


1/1


(10)

Caesalpinia peltophoroides (Fabaceae)

1/8


(20)

Cassia fistula (yağmur sinamekisi, Fabaceae)

8/19 


3/4 


4/4


(17)

; 1/22


(24)

Cassia grandis (Fabaceae)

5/7


(10)

Dalbergia sissoo (tali, Faboideae)

1/13


(17)

Ficus microcarpa (Moraceae)

2/12


(10)

Ficus religiosa (bo ağacı, Moraceae)

1/15


(17)

; 3/17


(27)

Manilkara hexandra (Sapotaceae)

2/6 


7/10


(17)

Mangifera indica (mango, Anacardiaceae)

1/7 


3/4


(17)

; 6/45


(24)

; 1/8


(26)

Mimusops elengi (İspanyol kirazı, Sapotaceae)

1/13 


4/4 


5/6 


8/8 


8/9


(17)

Phoenix spp. (Arecaceae)

1/8


(18)

Polyalthia longifolia (Annonaceae)

5/18 


17/30 


10/14


(17)

Senna multijugga (Fabaceae)

1/2


(10)

Syzygium cumini (java Kirazı, Myrtaceae)

11/67


(16)

; 1/7


(27)

; 2/50


(24)

; 1/12 


◊ 

1/9


(26)

4/12 1/14 


◊ 

2/7 


1/1 


2/8


(27)

; 2/8


(28)

Tamarindus indica (demirhindi, Fabaceae)

1/2


(10)

; 2/45


(24)

; 2/10 


1/7


(26)

Terminalia arjuna (Combretaceae)

1/4


(24)

Tipuana tipu (Fabaceae)

2/71


(18)

* İzolasyon sayısı/örnekleme yapılan ağaç sayısı; zaman içinde tekrarlayan izolatlar “

“ ile ayrılmıştır; kaynaklar “(xx)”

ile belirtilmiştir.Saccharomyces cerevisiae gibi bazı mayaların bitki hormonlarına duyarlı olduğu, indol-3-

asetik asitin mayanın invazif bir şekilde çoğalmasına yol açtığı bilinmektedir

16

. Benzer şe-kilde, C.neoformans’ın da bitki yapılarındaki inositol ve indol-3-asetik asit ile birlikte, ay-

rıca ışığın da yardımı ile eşeyli sporlanma yapabileceği ve insana bulaşacak yapıların olu-

şabileceği düşünülmektedir

2

. Burada anahtar rolü, mayanın kolonize olduğu ağacın tü-rünün ve dolayısıyla yapısındaki besin kaynağı farklılıklarının oynadığı belirtilmektedir

3

.Ağaçlardan toplama ve sedimentasyon yöntemi ile yapılan örneklemelerde, az sayıda

izolatın elde edilmesi nedeniyle farklı yöntemler denenmiş, eküvyon ile örnekleme sonu-

cunda daha yüksek izolasyon oranı sağlanmıştır. Eküvyon ile örneklemede, mayanın yo-

ğun olduğu bölgelere daha kolay ulaşılabildiği, doğrudan güneş ışığı gibi olumsuz fak-

törlerden uzak kalarak örnekleme yapılabilmesinin, izolasyon oranını artırdığı düşünül-

mektedir


12

. Ülkemizde sedimentasyon ve eküvyon ile okaliptüs florasından C.neoformans

araştırmaları yapılmış, ancak sedimentasyon yöntemi ile tek bir örnekten bir suş izole

edilebilmiştir

4,8,13

. Çevresel izolasyonun yapılamadığı okaliptüs ormanı içerisindeki balarısı (Apis mellifera) kolonilerinden ise eküvyon yöntemi ile maya ayrılabilmiştir

9

.Özellikle Hindistan, Brezilya, Arjantin ve Kolombiya gibi ülkelerde uzun sürelere yayı-

lan çalışmalar ile çeşitli ağaçlardan C.neoformans izolasyonları yapılmıştır

17-21

. Okaliptüsdışındaki ağaçlardan izole edilen C.neoformans suşlarının izolasyon oranları ve uzun sü-

reli ve/veya tek seferlik izolasyon durumları Tablo I’de görülmektedir. İzolasyon oranları-

na kaynaklarda rastlanmayan, ancak C.neoformans izolasyonunun yapıldığı bildirilen

ağaçlar arasında Tachigali myrmecophila (Fabaceae),  Miroxylon peruiferum (Fabaceae),Theobroma cacao, (kakao ağacı, Malvaceae) yer alır

22

. İzolasyon, genellikle ağaçların ko-vuklu bölgelerinden yapılmıştır. Kovukların dış ortamın olumsuz etkilerinden koruyarak,

özellikle sıcak iklimlerde yüksek nemli ve ılık bir ortam oluşturarak mikroklimatik ortam-

da mayanın yaşamına olanak sağladığı ve kolonizasyonunu kolaylaştırdığı düşünülmek-

tedir.  C.neoformans’ın kanatlı dışkılarındaki kolonizasyonunda kreatininin oynadığı role

benzer olarak, ağaçlardaki kolonizasyonunun da lakkaz aktivitesi ile odun yapısının par-

çalaması ve çürümesi sonucu oluştuğu öne sürülmektedir

18,23

. İzolasyon yapılan bölge-ler genellikle tropikal, subtropikal veya kurak iklime sahip bölgelerdir. Bu maya mantarı,

sıcak bölgelerde nemli ortamda, soğuk bölgelerdeki kovuklara göre daha sık bulunur. Ya-

ğışlı geçen ılıman iklim dönemlerinin, mayanın kolonizasyonunda önemli olduğu bildi-

rilmiştir

18

. Ülkemizde benzer iklim özelliklerine sahip bölgeler Ege ve Akdeniz bölgeleri-dir. Geniş okaliptüs bitki örtüsüne ve sıcak/nemli iklimde eski, içi oyulmuş büyük kovuk-

lu ağaçların olmasına rağmen, bu bölgelerde yapılan saha araştırmalarında C.neoformans

izolasyonu yapılamamıştır

24

. Eski, anıtsal özellik taşıyan, üzerinde büyük kovukların bu-lunduğu ağaçların taranması sonucunda da mayaya rastlanmamıştır

14

.Çalışmamızda, daha önce dünyanın farklı bölgelerinden C.neoformans kolonizasyonu

olduğu bildirilen ağaçlar da araştırmaya alınmış, ancak bu ağaçlardan izolasyon yapıla-

mamıştır. Buna karşın, daha önce C.neoformans kolonizasyonu bildirilmeyen doğu çına-

rı (Platanus orientalis) ve nar (Punica granatum) ağaçlarından C.neoformans izole edilmiş-

tir. Çalışmamızda, kültürlerde elde edilen koloni sayısı, diğer çalışmalarda rapor edilen-

lere göre düşük bulunmuş; ancak ağaçların bulunduğu bölgelerdeki iklim şartlarının,

83

M‹KROB‹YOLOJ‹ BÜLTEN‹Ergin Ç, Kaleli İ.

mayanın ortamda bulunabilmesi için yeterli olduğu düşünülmüştür. Granados ve Casta-

ñeda


19

, dış ortam neminin yüksek olmasının, çevresel mikrobiyal üremeye yol açarak

maya üremesini inhibe edebileceğini ifade etmektedir. 

Bölgemizde, örneklemenin yapıldığı dönemlerde ortalama sıcaklıklar 20-25°C arasın-

dadır. Mayanın çevresel ortamlardan sık izole edildiği bölgelerde, izolasyon sıklığının

mevsimsel olarak değiştiği belirtilmektedir. Kolombiya’da yapılan bir çalışmada

19

sıcaklı-


ğın 9-16°C arasında; Hindistan’da

24

ise sıcaklığın 15-33°C arasında değiştiği dönemler-de maya izolasyonlarının yapıldığı bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda, tekrarlayan kültür-

lerde üremenin olmaması, bölgemizdeki ağaç florasında saptanan mantar kolonizasyo-

nunun süreklilik göstermediğini ve farklı çevresel faktörlere bağlı olabileceğini düşündür-

müştür. Literatürde de, kolonizasyonun 0.7-2.5 yıllık süre içinde zaman zaman tekrarla-

dığı bir grup ağaç türü olduğu ya da izolasyonun tekrar yapılamadığı farklı ağaç türleri-

nin olduğu bildirilmektedir

17

(Tablo I). Buna karşın, bu konuda uzun süreli araştırma ya-pan çalışmacılar, mevsimsel özelliklere bağlı olarak C.neoformans’ın doğada kolonizasyo-

nunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi için daha geniş çaplı ve uzun süreli çalışmalara ih-

tiyaç olduğunu da vurgulamaktadırlar

9,17,21,24,25

.

Sonuç olarak C.neoformans, ülkemizde ağaç florasından az izole edilebilen bir maya-dır. Doğu çınarı ve nar ağaçlarından birer izolasyonun yapılabilmesi, mayanın farklı iklim

ve coğrafyada farklı bitkilerde bulunabileceğini, cinse veya türe özgü seçicilik gösterme-

diğini düşündürmektedir. Bu nedenle, özellikle subtropik ve ılıman bölgelerimizde farklı

floraların eküvyon yöntemi ile araştırılmasının ve mayanın risk oluşturabileceği bölgele-

rin saptanmasının önemli olduğu düşüncesindeyiz.

KAYNAKLAR

1.

Lin X, Heitman J. The biology of the Cryptococcus neoformans species complex. Annu Rev Microbiol 2006;60: 69-105.

2.

Xue C, Tada Y, Dong X, Heitman J. The human fungal pathogen Cryptococcus can complete its sexual cycleduring a pathogenic association with plants. Cell Host Microbe 2007; 1: 263-73.

3.

Botes A, Boekhout T, Hagen F, Vismer H, Swart J, Botha A. Growth and mating of Cryptococcus neoformansvar. grubii on woody debris. Microb Ecol 2009; 57: 757-65.

4.

Ergin Ç, İlkit M, Hilmioğlu S, et al. The first isolation of Cryptococcus neoformans from Eucalyptus trees in So-uth Aegean and Mediterranean regions of Anatolia despite Taurus Mountains alkalinity. Mycopathol 2004;

158: 43-7.

5.

Tümbay E. İzmir yöresinde Cryptococcus neoformans ve kriptokokkoz. I. Kısım. Cryptococcus neoformans’ındoğal kaynaklardan izolasyonu. Tübitak VI. Bilim Kongresi 1977, Ankara. Tıp Araştırmaları Tebliğleri, s: 839-

66.


6.

Yıldıran ST, Saraçlı MA, Gönlüm A, Gün H. Isolation of Cryptococcus neoformans var. neoformans from pige-

on droppings collected throughtout Turkey. Med Mycol 1998; 36: 391-4.

7.

Koç AN, Durkut S. Kayseri yöresindeki güvercinliklerde Cryptococcus neoformans, diğer medikal önemli üre-az üreten mayaların ve Histoplasma capsulatum’un araştırılması. İnfeksiyon Derg 2001; 15: 335-40.

8.

Karaca Derici Y, Tümbay E. İzmir ilinde doğal ve klinik Cryptococcus neoformans kökenlerinin varyete ve se-rotipleri. İnfeksiyon Derg 2008; 22: 53-8.

9.

Ergin Ç, İlkit M, Kaftanoğlu M. Detection of Cryptococcus neoformans var. grubii in honeybee (Apis mellife-ra) colonies. Mycoses 2004; 47: 431-4.

84

Denizli Şehir Merkezinde Kovuklu Ağaç GövdelerindenCryptococcus neoformans İzolasyonu

M‹KROB‹YOLOJ‹ BÜLTEN‹10. Randhawa HS, Mussa AY, Khan ZU. Decaying wood in tree trunk hollows as a natural substrate for Crypto-

coccus neoformans and other yeast-like fungi of clinical interest. Mycopathol 2000; 151: 63-9.

11. Lazéra MS, Pires FD, Camillo-Coura L, et al. Natural habitat of Cryptococcus neoformans var. neoformans in

decaying wood forming hollows in living trees. J Med Vet Mycol 1996; 34: 127-31.

12. Randhawa HS, Kowshik T, Khan ZU. Efficacy of swabbing versus a conventional technique for isolation ofCryptococcus neoformans from decayed wood in tree trunk hollows. Med Mycol 2005; 43: 67-71.

13. Ateş A, Turaç Biçer A, İlkit M. Sedimentasyon ve eküvyon yöntemleri ile okaliptüs ağaçlarında Cryptococcus

spp. varlığının araştırılması. Mikrobiyol Bul 2008; 42: 655-60.

14. Ateş A, Ergin Ç, İlkit M. Anadolu anıt ağaçlarında Cryptococcus neoformans’ın araştırılması. İnfeksiyon Derg

2006; 20: 57-60.

15. Kwon-Chung KJ, Polacheck I, Bennett JE. Improved diagnostic medium for separation of Cryptococcus ne-oformans var. neoformans (serotypes A and D) and Cryptococcus neoformans var. gattii (serotypes B and C).

J Clin Microbiol 1982; 15: 535-7. 

16. Prusty R, Grisafi P, Fink GR. The plant hormone indoleacetic acid induces invasive growth in Saccharomyces

cerevisiae. Proc Natl Acad Sci 2004; 101: 4153-7.

17. Randhawa HS, Kowshik T, Chowdhary A, et al. The expanding host tree species spectrum of Cryptococcusgattii and Cryptococcus neoformans and their isolations from surrounding soil in India. Med Mycol 2008; 46:

823-33.


8.

Refojo N, Perrotta D, Brudny M, Abrantes R, Hevia AI, Davel G. Isolation of Cryptococcus neoformans andCryptococcus gattii from trunk hollows of living trees in Buenos Aires City, Argentina. Med Mycol 2009; 47:

177-84.


19. Granados DP, Castañeda E. Isolation and characterization of Cryptococcus neoformans varieties recovered

from natural sources in Bogotá, Colombia, and study of ecological conditions in the area. Microb Ecol

2005; 49: 282-90.

20. Reimão JQ, Drummond ED, Terceti Mde S, Lyon JP, Franco MC, de Siqueira AM. Isolation of Cryptococcusneoformans from hollows of living trees in the city of Alfenas, MG, Brazil. Mycoses 2007; 50: 261-4.

21. Granados DP, Castañeda E. Influence of climatic conditions on the isolation of members of the Cryptococ-cus neoformans species complex from trees in Colombia from 1992-2004. FEMS Yeast Res 2006; 6: 636-44.

22. Restrepo A, Baumgardner DJ, Bagagli E, et al. Clues to the presence of pathogenic fungi in certain environ-

ments. Med Mycol 2000; 38: 67-77.

23. Randhawa HS, Kowshik T, Preeti Sinha K, et al. Distribution of Cryptococcus gattii and Cryptococcus neofor-mans in decayed trunk wood of Syzygium cumini trees in north-western India. Med Mycol 2006; 44: 623-

30.


24. Grover N, Nawange SR, Naidu J, Singh SM, Sharma A. Ecological niche of Cryptococcus neoformans var. gru-

bii and Cryptococcus gattii in decaying wood of trunk hollows of living trees in Jabalpur City of Central In-

dia. Mycopathol 2007; 164: 159-70.

25. Hiremath SS, Chowdhary A, Kowshik T, Randhawa HS, Sun S, Xu J. Long-distance dispersal and recombi-

nation in environmental populations of Cryptococcus neoformans var. grubii from India. Microbiology 2008;

154: 1513-24.

26. Nawange SR, Shakya K, Naidu J, Singh SM, Jharia N, Garg S. Decayed wood inside hollow trunks of living

trees of Tamarindus indicaSyzygium cumini and Mangifera indica as natural habitat of Cryptococcus neofor-

mans and their serotypes in Jabalpur City of Central India. J Med Mycol 2006; 16: 63-71.

27. Randhawa HS, Kowshik T, Khan ZU. Decayed wood of Syzygium cumini and Ficus religiosa living trees in Del-

hi/New Delhi metropolitan area as natural habitat of Cryptococcus neoformans. Med Mycol 2003; 41: 199-209. 

28. Girish Kumar CP, Prabu D, Mitani H, Mikami Y, Menon T. Environmental isolation of Cryptococcus neofor-mans and  Cryptococcus gattii from living trees in Guindy National Park, Chennai, South India. Mycoses

2009; [Epub ahead of print] DOI: 10.1111/j.1439-0507.2009.01699.x85

M‹KROB‹YOLOJ‹ BÜLTEN‹Ergin Ç, Kaleli İ.


Yüklə 71,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə