G. A. Abbasbəyli, V. Q. Qlıcov, M. X. lyasovaYüklə 2,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/12
tarix02.12.2016
ölçüsü2,8 Kb.
#649
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

 
 
38 
 
 
(
)
(
)
k
m
c
t
t
m
c
m
c
t
t
m
c
t
t
xm
s
s
xm
x
xm
xm
x
s
s
u
x
x
u
u
x
x
c
+

+

+
=
         (7.5) 
burada,  t

-  xəmirin  verilmiş  temperaturu,   ْ◌  С  (t
x
=32ºС);  m
u
x

m
s

-  xəmirə  dozalaşdırılmış  un  və  suyun  miqdarı,  q;  c
xm 

xəmirmayanın xüsusi istilik tutumu, kC/kq·K; burada  
 
 
   
xm
xm
s
s
u
u
xm
m
m
c
m
c
c
+
=
  
                   (7.6) 
m
xm 
- xəmirmayanın kütləsi, q. 
 
Xammalı  0,1q  dəqiqliklə  texniki  tərəzidə  çəkir  və  küt-
ləyə görə, maye komponentləri isə həcmə görə dozalaşdırırlar. 
Xəmirmaya və xəmiri laboratoriya xəmiryoğuran maşınında və 
ya əllə qarışdırırlar. 
 
Acıtma və xəmirin hazırlanması: 53q unu qaba yerləş-
dirir, üzərinə əvvəlcədən 0,38q preslənmiş mayalar, həll olun-
muş su və 0,5sm
3
 süd turşusu əlavə olunur və bircinsli konsis-
tensiya alınanadək tez qarışdırılır. Qabın ağzını bərk bağlayıb, 
termostata yerləşdirib, 240 dəq. ərzində 30ºС temperaturda sax-
layırlar. 
 
Xəmiri  yoğurmazdan  əvvəl  lazımi  suyu  ölçürlər.  Bu 
suda  əvvəlcədən  preslənmiş  mayalar  və  0,5  sm
3
  süd  turşusu 
həll edir, qarışığı hazır acıtmaya əlavə edirlər. Sonra ona 97 q 
un əlavə edir və xəmiri qarışdırırlar. Xəmiri qıcqırtmaq məqsə-
dilə termostata yerləşdirir, 120 dəq. ərzində 30ºС temperaturda 
saxlayırlar.  Acıtma  və  xəmirin  qıcqırmasının  əvvəlində  və 
sonunda onların temperaturunu ölçürlər. 
 
Çörəyin bölünməsi, saxlanması və bişirilməsi: Qıcqır-
dılmış  xəmirdən  175  q  götürüb,  metallik  qaba  yerləşdirirlər. 
Kündəni  35-36ºС  temperaturlu  və  85%  nisbi  nəmliyə  malik 
olan termostata yerləşdirir, xəmir kündəyə gəldikdən sonra isə 
onu 30 dəq. ərzində 230ºС -də laboratoriya peçində bişirirlər. 

 
 
39 
 
 
Çörəyin keyfiyyətinin orqanoleptik qiymətləndirilməsi: 
Bişirilmiş  çörəyin  keyfiyyətini  orqanoleptik  göstəricilərə  görə 
müəyyənləşdirirlər: xarici görünüşünə, üzünün rəngi və vəziy-
yətinə,  içinin  vəziyyətinə,  dadına,  iyinə  və  çeynədikdə  xırçıl-
tının olmasına görə. 
 
Hazır  duru  xəmirmayadan  istifadə  etməklə  yoxlama 
laboratoriya  bişirilməsi:  Sınaq  laboratoriya  bişirilməsinin 
hazır  xəmirmaya  ilə  hazırlanması  zamanı  onun  keyfiyyətinin 
giriş nəzarəti aşağıdakı göstəricilərə görə aparılır: temperaturu, 
nəmliyi,  turşuluğu  və  qalxma  gücü.  Unun  kütləsinə  xəmirma-
yanın  sərfi  71%  təşkil  edir.  Xəmiri  cədvəl  7.2-də  verilmiş 
resepturaya uyğun olaraq hazırlayırlar. 
Cədvəl 7.2 
Çovdar unundan duru xəmirmaya hazırlamaq  
üçün xammal sərfi 
 
Xammal və  
yarımfabrikatlar 
Kütlə payı, % 
Xammal sərfi, q 
nəmlik 
quru 
maddə 
naturada 
quru 
maddədə 
Çovdar unu 
14,5 
85,5 
120,00 
102,60 
Xörək duzu 
3,5 
96,5 
2,00 
1,93 
Duru xəmirmaya 
80,0 
20,0 
72,00 
14,40 
Su  
 
 
53,77 
 

1
 
 
 
194,00 
118,93 

2
 
 
 
247,77 
 
 
 
Xəmirdə  nəmliyin  kütlə  payı  52%,  xəmirin  turşuluğu 
30ºС, qıcqırma müddəti 3,5-4,0 saat, xəmirin son turşuluğu 10-
12 dərəcə təşkil edir. 
 
Xəmirmayanın  digər  nəmliyində  onun  kütləsinin,  onda 
14,4q quru maddələrin olmasına əsasən təyin edirlər. 
 
Cədvəl  7.2-də  14,5%  nəmliyə  malik  un  üçün  xammal 
sərfinin  hesabatı  verilmişdir.  Başqa  nəmliyə  malik  un  üçün 
yarımfabrikatların  yoğrulmasına  lazım  olan  suyun  miqdarının 

 
 
40 
 
yenidən  hesabatı  aparılır.  Xəmirin  yoğrulmasına  sərf  olunan 
suyun  və  yarımfabrikatların  miqdarını  (7.2)  və  (7.3),  suyun 
temperaturunu isə (7.5) formuluna əsasən təyin edirlər. 
 
Xəmirin  hazırlanması:  Verilmiş  temperatura  malik 
suyun həcmini ölçür və bu suda duzu həll edirlər. Laboratoriya 
xəmiryoğuran  maşınına  xəmirmaya  və  duz  məhlulu  tökürlər. 
Sonra unu əlavə edir və  maşını işə salırlar. Yoğurma 7-8 dəq. 
davam  edir,  sonra  xəmirin  kütləsini,  temperaturunu,  turşulu-
ğ
unu və həcmini müəyyənləşdirirlər. Hazır xəmiri termostatda 
32ºС  temperaturda,  80%  nəmlikdə,  120  dəq.  ərzində  qıcqır-
dırlar. Qıcqırmanın sonunda, həmçinin onun həcmini, kütləsini, 
temperaturunu və turşuluğunu müəyyən edirlər. 
 
Xəmirin  bölünməsi,  kündəyə  gəlməsi,  bişirilməsi  və 
keyfiyyətinin  qiymətləndirilməsi:  Bütün  bu  proseslər  yuxarıda 
göstərildiyi  kimi  həyata  keçirilir.  Səthin  vəziyyətini  təyin 
edərkən  onun  nahamarlığını,  çatlarını  qeyd  edirlər.  Rəngini 
qiymətləndirərkən onun  bərabər paylanmasını, çalarını –  açıq 
qəhvəyidən  tünd  qəhvəyiyədək,  solğun  olmasını  qeyd  edirlər. 
Formasını  təyin  edərkən  kənarları  və  üz  səthinin  xarakterinə 
diqqət  yetirirlər.  Qabığını  qiymətləndirərkən  onun  qalınlığı 
təyin olunur. Çörəyin içində yapışqanlılıq, nəmlik, məsaməlilik, 
elastiklik qiymətləndirilir. 
NəticəSınaq laboratoriya bişirilməsinin nəticələrinə görə 
müxtəlif sort çovdar ununun çörəkbişirmə xassələrini xarakterizə 
etmək;  müxtəlif  metodlarla  alınmış  avtolitik  aktivliklə  müqayisə 
etmək; metodların dəqiqliyi haqqında nəticə çıxarmaq. 
 
 
LABORATOR YA  Ş    8 
 
ÇMƏL  SUYUN KEYF YYƏT N N  
ORQANOLEPT K Q YMƏTLƏND R LMƏS  
 

 
 
41 
 
 
ş
in məqsədi:  çməli suyun normativ sənədlərini öyrən-
mək  və  onun  keyfiyyətini  təyin  edən  orqanoleptik  metodları 
mənimsəmək; təyin olunan göstəriciləri qiymətləndirmək. 
 
Material və avadanlıqlar:   Cilalanmış  tıxaca  malik 
250-350 sm

tutumlu konusvari kolba; saat şüşəsi; su hamamı; 
fotoelektrokolorimetr;  1000sm

tutumlu  ölçü  kolbası;  1,  5,  10 
sm

tutumlu ölçülü damcıölçən; 100sm

tutumlu Nessler silindr 
dəsti; №4 membran süzgəci. 
 
Reaktivlər:  kalium  dixromat  (K
2
Cr
2
O
7
);  kobalt  sulfat 
(CoSO
4
); 1,84q/sm

sıxlıqlı sulfat turşusu (H
2
SO
4
 )   
 
Təyinetmə texnikası 
 
 
Dadın  təyini.  20ºC  temperatura  malik  suyu  az  miq-
darda ağıza alır, udmayaraq, 3-5 san. ərzində saxlayırlar. Dadın 
(duzlu,  turş,  şirin,  acı)  və  ya  tamın  (qələvi,  metallik  və  s.) 
xarakter və intensivliyi 5 ballı sistemlə qiymətləndirilir.   
 
yin  təyini.  250-350  sm

tutumlu  konusvari  kolbaya 
20ºC  temperatura  malik  100sm

su  tökür,  ağzını  tıxacla  bağ-
layır və fırlanma hərəkəti ilə qarışdırırlar. Sonra kolbanı açır və 
iyin xarakter və intensivliyini 5 ballı sistemlə təyin edirlər. 
 
Ə
gər  iy  aydın  deyilsə,  suyu  həmin  kolbada  ağzı  şüşə 
saatı  ilə  bağlanmış  halda  su  hamamında  60ºC-dək  qızdırır  və 
prosesi təkrar edirlər. 
 
Parlaqlığın (rəngin) təyini. Analiz tədqiq olunan maye 
nümunəsinin    təbii  su  rəngli  məhlullarla  müqayisəsi  yolu  ilə 
aparılır. Rəngi dərəcələrlə ifadə edirlər. 
 
Ə
sas  standart  məhlulun  hazırlanması  (məhlul  1). 
0,0875q  kalium-dixromatı,  2,0q  kobalt-sulfatı  və  1sm

sulfat 
turşusunu distillə olunmuş suda həll edir və məhlulun həcmini 
1dm
3
-ə çatdırırlar. Məhlul 500 dərəcə parlaqlığa uyğundur. 

 
 
42 
 
 
Sulfat  turşusunun  duru  məhlulunun  hazırlanması 
(məhlul  2).  1sm

qatılaşdırılmış  sulfat  turşusunu  distillə  olun-
muş su ilə 1dm
3
-ə çatdırırlar. 
 
Rəng    şkalasının  hazırlanması.  Analiz  üçün  Nessler 
silindr  dəstindən  istifadə  olunur.  Hər  bir  silindrdə  1  və  2 
məhlullarını cədvəl 8.1-də qeyd olunmuş nisbətdə qarışdırırlar.
 
Hər  bir  silindrdəki  məhlul  müəyyən  rəng  dərəcəsinə 
uyğun  gəlir.  Onları  3  aydan  çox  olmayaraq  qaranlıq  yerdə 
saxlayırlar.  
Cədvəl 8.1 
 
Göstərici 
Parlaqlıq (rəng), dərəcə 


10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 
Məhlul 1-in 
həcmi, sm

10 
12 
14 
Məhlul 2-nin 
həcmi, sm
3
 
100 
99 
98 
97 
96 
95 
94 
92 
90 
88 
86 
 
 
Dərəcələnmiş  qrafikin  qurulması.  Parlaqlıq  şkalasına 
ə
sasən dərəcələnmiş qrafik qururlar. 1 və 2 məhlullarının sıxlı-
ğ
ını  50-10sm  qalınlıqlı  küvetlərdə  413nm  uzunluqlu  dalğa 
uzunluğunda  fotoelektrokolorimetrdə  ölçürlər.  Sınaq  kimi 
membran  sücgəclə  çəkilmiş  maddələri  kənarlaşdırılan  distillə 
suyundan  istifadə  olunur.  Optik  sıxlığın  alınmış  qiymətlərini 
ordinat  oxu  boyunca,  onlara  uyğun  parlaqlıq  dərəcələrini  isə 
absis oxu boyunca qeyd edirlər. 
 
Analizin  aparılması.  Silindrə  membran  süzgəc  vasitə-
silə filtrlənmiş 100sm
3
 içməli su tökülür və ağ fonda rəng şka-
lası  ilə  müqayisə  edirlər.  Əgər  su  nümunəsinin  rəngi  70  dərə-
cədən yüksəkdirsə, onda onu rəng şkalası ilə müqayisə olunan 
çalar  əmələ  gələnədək  distillə  suyu  ilə  müəyyən  nisbətdə 
durulaşdırmaq  lazımdır.  Alınmış  nəticəni    durulaşmaya  uyğun 
qiymətə vururlar. 

 
 
43 
 
 
Rəngin  təyini  zamanı  əvvəlcə  tədqiq  olunan  su  nümu-
nəsi filtratının optik sıxlığını 413nm dalğa uzunluqda  fotoelek-
trokolorimetrdə ölçür, sonra isə dərəcələnmiş qrafiki qururlar. 
 
Orqanoleptik göstəricilər ballarla ölçülür: iy, dad və tam 
– 2 baldan çox olmayaraq, rəng – 20 dərəcədən çox olmayaraq. 
 
Нятижяляри ашаьыдакы жядвял 8.2-yя дахил едирляр.  
   
dvəl 8.2 
 
    Эюстярижи 
Йарымгруплара эюря эюстярижилярин 
характеристикасы 
Рянэ (parlaqlıq) 
 
 
 
 
Ий 
 
 
 
 
Дад və tam 
 
 
 
 
 
Nəticə:  çməli  suyun keyfiyyətini qiymətləndirmək. 
 
 
LABORATOR YA  Ş   9 
 
DUZUN KEYF YYƏT N N ORQANOLEPT K  
Q YMƏTLƏND R LMƏS  
 
 
ş
in  məqsədi:  Müxtəlif  sort  və  ölçülü  xörək  duzunun 
keyfiyyət göstəricilərinin orqanoleptik qiymətləndirilməsi. 
 
Material  və  avadanlıqlar:  4-cü  sinif  kvadrant  labora-
toriya tərəzisi, dəstəkli çini həvəng, 100 sm
3
 tutumlu ölçü silin-
dri, 0-50˚C ölçü diapazonuna malik texniki şüşə termometr. 
 
Təyinetmə texnikası 
 

 
 
44 
 
Dadın  təyini.  Duzun  dadını  onun  5%-li  sulu  məhlu-
lunda təyin edirlər. Bunun üçün 5,00±0,2 q duz nümunəsini 15-
25˚C temperaturlu 100sm
3
 distillə olunmuş suda həll edirlər.  
yin  təyini.  20  q-dan  az  olmayan  duz  nümunəsini  çini 
həvəngdə döyür və dərhal iyi təyin edirlər. Ətraf havanın tem-
peraturu 15˚C-dən az olarsa, duz nümunəsini döyməzdən əvvəl 
10-15  dəq.  ərzində  20˚C  temperaturda  və  havanın  75%  nisbi 
nəmliyində saxlayırlar. 
Xarici  görünüşün  təyini.  0,50±0,02  kq  duz 
nümunəsini  nazik  qatla  təmiz  kağız  vərəqin  üzərinə  səpir  və 
vizual olaraq xarici görünüşü təyin edirlər. 
Nəticəni cədvələ qeyd edirlər: 
Cədvəl 8.3 
 
Эюстярижи 
Йарымгруплара эюря эюстярижилярин 
характеристикасы 
Рянэ 
 
 
 
 
Ий 
 
 
 
 
Дад  
 
 
 
 
Xarici görünüş 
 
 
 
 
 
Nəticə: 
Müxtəlif 
sort 
və 
ölçülü 
duzun 
keyfiyyətini 
qiymətləndirmək. 
 
 
LABORATOR YA  Ş   10 
 
DUZUN KEYF YYƏT N N NORMAT V SƏNƏDLƏRDƏ 
NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ F Z K -K MYƏV  
GÖSTƏR C LƏRƏ ƏSASƏN Q YMƏTLƏND R LMƏS  
 
ş
in məqsədi: Standartda nəzərdə tutulan duzun keyfiy-
yətini  təyin  edən  fiziki-kimyəvi  metodları  öyrənmək;  müxtəlif 

 
 
45 
 
sort  və  ölçülü  duz  üçün  keyfiyyət  göstəricilərini  qiymət-
ləndirmək. 
Material  və  avadanlıqlar:  4-cü  sinif    kvadrant  labo-
ratoriya tərəzisi, 2-ci sinif  laboratoriya tərəzisi, quruducu şkaf, 
ş
üşə büks, mexaniki analizator, ələk dəsti, saat şüşəsi. 
 
Təyinetmə texnikası 
 
 
Nəmliyin kütlə payının təyini: Qurudulmuş şüşə büksə 
10q  duz  nümunəsi  yerləşdirilir.  Əvvəlcədən  160-170ºС-dək 
qızdırılmış quruducu şkafın yuxarı rəfinə ağzı açıq büks, aşağı 
rəfə  isə  büksün  qapağı  qoyulur.  Nümunəni  140-150ºС  tempe-
raturda  daimi  kütləyədək  qurudurlar.  lkin  çəkməni  nümunəni 
ş
kafa  yerləşdirdikdən 1saat sonra, hər bir növbəti çəkməni 0,5 
saatdan bir aparırlar. Çəkməni o vaxt bitmiş hesab edirlər ki, 2 
növbəti çəkmə arasındakı fərq 0,0005q-dan çox olmasın. 
 
Proses  başa  çatdıqdan  sonra  büksü  şkafdan  çıxarır,  ağ-
zını qapaqla bağlayır, eksikatorda otaq temperaturunadək soyu-
dur  və  çəkirlər.  Nəmliyin  kütlə  payını  aşağıdakı  kimi  hesab-
layırlar: 
                                 W=
100
2
1


m
m
m
                           (10.1) 
m
1, 
m

– qurutmadan əvvəl və sonra büksün nümunə ilə birlikdə 
çəkisi, q; m –  nümunənin çəkisi, q. 
 
Ə
lək  analizi  metodu  ilə  qranulametrik  tərkibin 
təyini: 200q Ekstra sortlu №1 və 2 ölçülü üyüdülmüş və 500q 
bütün  başqa  sortlu  duz  nümunəsini  əvvəlcədən  çəkilmiş  saat 
ş
üşəsinin  üzərinə  yerləşdirir,  onu  kəmiyyətcə  (miqdarca) 
yuxarı ələyə keçirir və 15-20dəq ərzində mexaniki analizatorda 
və ya əllə silkələməklə ələyirlər. Yuxarıdan başlayaraq hər bir 
ə
ləkdəki qalığı saat şüşəsinə keçirir və çəkirlər. 

 
 
46 
 
 
Ə
lədikdən  sonra  hər  bir  ələkdəki  qalığın  kütlə  payı 
aşağıdakı kimi hesablanır: 
 
             
(
)
100
2
1


=
d
sş
sş
qalıa
m
m
m
M
                   (10.2) 
m
sş1
, m
sş2
- uyğun olaraq saat şüşəsinin qalıqla birlikdəki çəkisi 
və saat şüşəsinin öz çəkisi, q; m

- duz nümunəsinin çəkisi, q. 
 
Son  nəticə  kimi  2  paralel  təyinetmənin  orta  qiyməti 
götürülür ki, onlar arasındakı fərq 0,1%-i ötməməlidir. 
Nəticə:  Müxtəlif  sort  və  ölçülü  duzun  keyfiyyətini  fi-
ziki-kimyəvi göstəricilərə görə qiymətləndirmək.  
 
 
LABORATOR YA  Ş   11 
 
DUZ MƏHLULUNUN SIXLIĞINA GÖRƏ  
QURU MADDƏLƏR N M QDARININ TƏY N  
 
Daxili  istehsal  nəzarəti  üçün  duz  məhlulundakı  quru 
maddələrin miqdarını onun nisbi sıxlığına əsasən təyin edirlər. 
ş
in  məqsədi:  Duz  məhlulunun  sıxlığını  təyin  edən 
metodları  öyrənmək;  sıxlığın  qiymətinə  əsasən  duz  məhlulun-
dakı quru maddələrin miqdarını təyin etmək. 
Material və avadanlıqlar: 2-ci sinif  laboratoriya tərə-
zisi,  25sm
3
  tutumlu  piknometr,  100sm
3
  tutumlu  ölçü  kolbası, 
termostat,  250sm
3
  tutumlu    ölçü  silindri,  ariometr,  süzgəc 
kağızı. 
Təyinetmə texnikası 
 
Duz  məhlulunun  sıxlığının  piknometr  vasitəsilə  tə-
yini:  Əvvəlcədən  qurudulmuş  və  çəkilmiş  piknometrə  duz 
məhlulu nümunəsi yerləşdirir, 20 dəq. ərzində 20±1ºС tempera-
turda saxlayır və məhlulun səviyyəsini piknometrin vizir xətti-

 
 
47 
 
nədək  çatdıraraq,  3  dəfədən  az  olmayaraq  çəkirlər.  Nümunəni 
kəmiyyətcə  piknometrdən  ölçü  kolbasına  keçirirlər  və  pikno-
metrin  nümunəsiz  çəkisini  təyin  edirlər.  Kolbaya  distillə  suyu 
tökərək  məhlulu  cızığa  çatdırır,  yaxşıca  qarışdırır  və  ayrı-ayrı 
komponentlərin miqdarını təyin etmək üçün alikvot hissəcikləri 
ayırırlar. 
Piknometrin  həcmini  aşağıdakı  kimi  ölçürlər:  25sm
3
 
tutumlu quru çəkilmiş piknometri 20±1°S temperaturda distillə 
suyu ilə doldurur, 20 dəq. ərzində daimi temperaturda saxlayır 
və  çəkirlər.  Çəkməni  5  dəq.  intervalla  3  dəfə  təkrarlayır  və 
piknometrdəki suyun orta miqdarını hesablayırlar. 
Piknometrin həcmi (sm
3

                  
sp
s
p
m
m
V
=
 
 
                     (11.1) 
burada,  m

-  çəkmə  temperaturunda  1sm

suyun  miqdarı,  q; 
m
sp
- suyun piknometrdəki miqdarı, q. 
Çəkilmiş  quru  piknometri  tədqiq  olunan  məhlulla  bir 
neçə  dəfə  cızıqdan  bir  qədər  yuxarı  doldururlar.  Bunu  pikno-
metrdə  hava  qabarcıqlarının  əmələ  gəlməsinin  qarşısını  almaq 
üçün  edirlər.  Piknometri  məhlulla  birlikdə  termostatda  40  dəq 
saxlayır və onu termostatdan çıxarmadan məhlulun səviyyəsini 
süzgəc kağızı vasitəsilə cızığa qədər çatdırırlar. 
Piknometri tıxacla bağlayır, dəsmalla götürür, tərəzinin 
gözünə  yerləşdirir  və  15  dəq.  ərzində  saxladıqdan  sonra  çə-
kirlər. 
Piknometrdəki  məhlulun  miqdarı,  içərisində  məhlul 
olan  piknometrlə  m
pm
  boş  piknometrin  m
p
  kütlələri  fərqinə 
bərabərdir (q):  
 
        
p
pm
m
m
m
m

=
                                  (11.2) 
Alınmış məhlulun miqdarının m
m
 piknometrin həcminə 
V
p
 nisbəti məhlulun sıxlığı adlanır. 

 
 
48 
 
                                      
p
m
m
V
m
=
ρ
   
                    (11.3) 
Duz  məhlulunun  sıxlığının  areometrin  köməyi  ilə 
təyini:  Məhlulu  250sm
3
  tutumlu  silindrə  tökürlər.  Məhluldan 
hava  qabarcıqlarını  kənarlaşdırdıqdan  sonra  içərisinə  quru, 
təmiz ariometr salırlar. Ariometr silindrin dibinə və divarına to-
xunmayaraq,  məhlulda  sərbəst  üzməlidir.  Ariometrin  göstə-
ricisi  aşağı  meniksə  əsasən  götürülür  və  alınmış  nəticədən  
0,002 çıxılır. Ölçmə zamanı temperatur rejimi gözlənilməlidir. 
Duz  məhlulunda  quru  maddələrin  təyini:  Yuxarıda 
qeyd  olunan  metodlara  əsasən  təyin  olunan  duz  məhlulunun 
sıxlığına görə 100kq duz məhlulunda quru maddələrin sıxlığını 
təyin edirlər (cədvəl 11.1). 
Cədvəl 11.1 
20ºС temperaturda və məhlulun müxtəlif sıxlığında  
natrium xloridin konsentrasiyası 
 
Nisbi sıxlıq, 
kq/m
3
 
Duz məhlulunda 
quru maddələrin 
miqdarı, % 
Nisbi sıxlıq, 
kq/m
3
 
Duz məhlulunda 
quru maddələrin 
miqdarı, % 
1070,7 
10 
1139,4 
19 
1078,1 
11 
1147,3 
20 
1085,6 
12 
1155,3 
21 
1093,1 
13 
1163,3 
22 
1100,7 
14 
1171,4 
23 
1108,3 
15 
1179,6 
24 
1116,0 
16 
1187,9 
25 
1123,7 
17 
1196,3 
26 
1131,5 
18 
 
 
 

Yüklə 2,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə