Genetika (doktorantura) 2016Yüklə 67,6 Kb.
tarix23.02.2017
ölçüsü67,6 Kb.
Genetika (doktorantura) 2016

 1. Genetikanın inkişaf tarixi və əsas mərhələləri

 2. Genetikanın əsas məsələləri

 3. İrsiyyətin maddi əsasları

 4. İrsiyyətdə nüvə və sitoplazmanın rolu

 5. Xromosomlar irsiyyətin daşıyıcıları kimi

 6. Mitoz və meyozun mahiyyəti və genetik əhəmiyyəti

 7. Monohibrid və dihibrid çarpazlaşmalar zamanı əlamətlərin irsiliyinin qanunauyğunluqları

 8. Genetikanın tədqiqat metodları

 9. Kəmiyyət əlamətlərinin irsiliyi

 10. Natamam dominantlıq və kodominantlıq zamanı irsilik

 11. Mutasiyaların hesablanması metodları

 12. Əsas irsilik qanunları və irsiyyət prinsipləri

 13. Çoxsaylı allelizm və kodominantlıq

 14. Polimer irsilik

 15. Genlərin qarşılıqlı təsiri zamanı genetik analiz

 16. Prokariotların mobil elementləri

 17. Genlərin komplementar və epistaz təsirləri

 18. İnsanın xromosom xəstəlikləri və onların meydana çıxma səbəbləri

 19. İnsanda X-xromosomu ilə ilişikli irsilik

 20. Cinsiyyətlə ilişikli irsilik

 21. Cinsiyyətin xromosomlarla təyini

 22. Cinsiyyətin təyininin balans nəzəriyyəsi

 23. Transformasiya bakteriyalarda genetik rekombinasiya mexanizmi kimi

 24. Genlərin ilişikliyi və krossinqover

 25. Krossinqoverin genetik və sitoloji sübutları

 26. Genetik xəritələmə

 27. Krossinqoverə təsir edən amillər

 28. İlişikli irsilik, Morqan qanunları

 29. İrsiyyətin xromosom nəzəriyyəsi

 30. Dəyişkənliyin növləri, onların təkamüldə və seleksiyada əhəmiyyəti

 31. Spontan mutasiya prosesi və onun qanunauyğunluqları

 32. İnduksiya olunan mutagenezin qanunauyğunluqları

 33. Mutasiyaların növləri

 34. Modifikasiya dəyişkənliyi

 35. Allel və qeyri-allel genlərin qarşılıqlı təsir xüsusiyyətləri

 36. Genom mutasiyaları. Avtopoliploidiya, alloploidiya

 37. Xromosomların struktur mutasiyaları

 38. Gen mutasiyaları və onların təsnifatı

 39. Genlərin süni sintezi

 40. Kimyəvi birləşmələrin və fiziki amillərin mutagen təsiri

 41. Rekombinant DNT texnologiyaları. Bakteriyalarda insulinin biosintezi

 42. Konyuqasiya bakteriyalarda genetik rekombinasiya mexanizmi kimi

 43. DNT-nin reparasiyasının əsas növləri

 44. Mobil genetik elementlər

 45. İrsi dəyişkənliklərin homoloji sıralar qanunu

 46. Mikroorqanizmlər genetik tədqiqatların obyekti kimi

 47. Mikroorqanizmlərin xromosomdan kənar genetik elementləri

 48. Transduksiya bakteriyalarda genetik rekombinasiya mexanizmi kimi

 49. Eukariotların genomunun təşkili

 50. Genin incə quruluşu

 51. Ontogenezdə genlərin qarşılıqlı təsiri. Gen balansı

 52. Ontogenezdə genlərin diferensial aktivliyi

 53. İrsiyyətin molekulyar əsasları

 54. Prokariotlarda genlərin ekspressiyasının tənzimlənməsi. Operon modeli

 55. Eukariotlarda genlərin ekspressiyasının tənzimlənməsi

 56. DNT-nin transkripsiyası. Eukariotlarda pro-mRNT-nin splaysinqi.

 57. Translyasiya: zülalın sintezi üçün tələb olunan komponentlər

 58. İnsan genetikasının öyrənilmə metodları

 59. Poliploidiyanın təkamüldə və seleksiyada əhəmiyyəti

 60. Xərçəngin virus-genetik nəzəriyyəsi

 61. Genetik kod və onun əsas xüsusiyyətləri

 62. Структура ДНК и РНК – DNT və RNT-nin strukturu

 63. İnsan genetikasının öyrənilməsində geneoloji metod

 64. Populyasiyada genlərin tarazlığının saxlanılması. Hardi-Vaynberq qanunu

 65. Populyasiyada tarazlığı pozan amillər

 66. Xromosomların incə quruluşu

 67. Cinsiyyətlə ilişikli əlamətlər

 68. Sitoplazmatik irsiyyətin kriteriləri

 69. Eukariotların orqanel genomları

 70. Heterozis, onun genetik mahiyyəti və əhəmiyyəti

 71. Seleksiyada çarpazlaşma sistemləri

 72. Gen mühəndisliyinin əsas prinsipləri və nailiyyətləri

 73. Mutasiyaların təsnifatı

 74. Transgen bitkilər və heyvanlar

 75. Genlərin modifikasiyalaşdırıcı və pleyotrop təsiri

 76. Molekulyar genetikanın mərkəzi doqması (postulatı)

 77. İnsanda genlərin ekspressiyasının təzahürü. Penetrantlıq və ekspressivlik

 78. İnsanda cinsiyyətin xromosomlarla təyini

 79. Xromosomların kəmiyyətcə dəyişiklikləri

 80. Prokariotlarda rekombinasiya mexanizmləri

 81. İkiqat və çoxqat krossinqover

 82. Təkamülün reallığının genetik sübutları

 83. Bakteriyalarda DNT-nin irsiyyət daşıyıcısı olmasının sübutları

 84. DNT və RNT-nin kimyəvi tərkibi

 85. DNT molekulunda əsasların tərkibi. Çarqaff qaydaları

 86. Rekombinant DNT molekullarının yaradılması

 87. Eukariotlarda DNT-nin sintezi

 88. DNT-nin nukleotid ardıcıllıqlarının təyini

 89. Virus və bakteriayaların xromosomları

 90. Genom layihələri. “İnsan genomu” layihəsi

 91. Nüvədən kənar irsiyyət. Mitoxondri və xloroplastların DNT-si

 92. Xromatinin təşkili. Heteroxromatin və euxromatin

 93. Gen mühəndisliyində istifadə olunan vektorlar

 94. Xromatin və nukleosomların strukturu

 95. İnbridinq və onun genetik əhəmiyyəti

 96. Populyasiyada allellərin tezliyini dəyişən amillər

 97. İrsi informasiyanın saxlanılması və ötürülməsinin ümumi qanunauyğunluqları

 98. DNT-nin reparasiya mexanizmləri

 99. Genetik xəstəliklər: diaqnoz və skrininq

100. Biotexnologiyanın nailiyyətləri və perspektivləri

Генетика (докторантура) 2016

 1. История развития и основные этапы генетики

 2. Основные задачи генетики

 3. Клеточные основы наследственности.

 4. Роль ядра и цитоплазмы в наследственности

 5. Хромосомы - носители наследственности

 6. Сущность и генетическое значение митоза и мейоза

 7. Закономерности наследования признаков при моногибридном и дигибридном скрещивании. Законы Менделя.

 8. Методы исследования в генетике.

 9. Наследование количественных признаков.

 10. Наследование при неполном доминировании и кодоминировании.

 11. Методы учета мутаций.

 12. Основные законы наследования и принципы наследственности

 13. Множественный аллелизм и кодоминирование

 14. Полимерное наследование.

 15. Генетический анализ при взаимодействии генов.

 16. Мобильные элементы прокариот.

 17. Комплементарное и эпистатическое действия генов.

 18. Хромосомные болезни человека и причины их возникновения.

 19. Х-сцепленное наследование у человека

 20. Сцепленное с полом наследование.

 21. Типы хромосомного определения пола

 22. Балансовая теория определения пола

 23. Трансформация как механизм генетических рекомбинаций у бактерий

 24. Сцепление генов и кроссинговер

 25. Генетические и цитологические доказательства кроссинговера

 26. Генетическое картирование

 27. Факторы, влияющие на кроссинговер

 28. Явление сцепленного наследования, законы Моргана

 29. Хромосомная теория наследственности

 30. Виды изменчивости и их значение в эволюции и селекции

 31. Спонтанный мутационный процесс и его закономерности

 32. Закономерности индуцированного мутагенеза

 33. Типы мутаций

 34. Модификационная изменчивость

 35. Особенности взаимодействия аллельных и неаллельных генов

 36. Геномные мутации. Автополиплоидия, аллоплоидия

 37. Структурные мутации хромосом

 38. Генные мутации и их классификация

 39. Искусственный синтез генов

 40. Мутагенное действие химических соединений и физических факторов

 41. Технология рекомбинантных ДНК. Продукция инсулина бактерий

 42. Коньюгация как механизм генетических рекомбинаций у бактерий

 43. Основные типы репарации ДНК

 44. Мобильные генетические элементы

 45. Закон гомологичных рядов наследственной изменчивости

 46. Микроорганизмы как объекты генетических исследований

 47. Внехромосомные генетические элементы микроорганизмов

 48. Трансдукция как механизм генетических рекомбинаций у бактерий

 49. Организация генома у эукариот

 50. Тонкая структура гена

 51. Взаимодействие генов в онтогенезе. Генный баланс

 52. Диффереренциальная активность генов в онтогенезе.

 53. Молекулярные основы наследственности.

 54. Регуляция экспрессии генов у прокариот. Модель оперона.

 55. Регуляция экспрессии генов у эукариот.

 56. Транскрипция ДНК. Сплайсинг про- иРНК у эукариот

 57. Трансляция: необходимые для синтеза белка компоненты.

 58. Методы изучения генетики человека.

 59. Значение полиплоидии в эволюции и селекции.

 60. Вирусо-генетическая теория рака.

 61. Генетический код. Основные свойства.

 62. Структура ДНК и РНК.

 63. Генеалогический метод в изучении генетики человека.

 64. Поддержание равновесия генов в популяции. Закон Харди-Вайнберга.

 65. Факторы, нарушающие равновесие генов в популяции.

 66. Тонкое строение хромосом.

 67. Признаки сцепленные с полом .

 68. Критерии цитоплазматической наследственности.

 69. Геномы органелл эукариот.

 70. Гетерозис, его генетическая сущность и значение.

 71. Системы скрещивания в селекции.

 72. Основные принципы и достижения генной инженерии.

 73. Классификация мутаций

 74. Трансгенные растения и животные.

 75. Модифицирующее и плейотропное действие генов

 76. Центральная догма молекулярной генетики.

 77. Проявление экспрессии генов у человека. Пенетрантность и экспрессивность.

 78. Хромосомное определение пола у человека.

 79. Количественные изменения хромосом.

 80. Механизмы рекомбинаций у прокариот

 81. Двойной и множественный кроссинговер

 82. Генетические доказательства реальности эволюции.

 83. Доказательства ведущей роли ДНК у бактерий.

 84. Химический состав ДНК и РНК.

 85. Состав оснований в молекуле ДНК. Правила Чаргаффа.

 86. Создание молекул рекомбинантной ДНК

 87. Синтез ДНК у эукариот

 88. Определение последовательностей ДНК (секвенирование)

 89. Хромосомы вирусов и бактерий.

 90. Геномные проекты. Проект «Геном человека»

 91. Внеядерная наследственность. ДНК митохондрий и хлоропластов

 92. Организация хроматина. Гетерохроматин и эухроматин.

 93. Векторы, используемые в генной инженерии.

 94. Структура хроматина и нуклеосом.

 95. Инбридинг и его генетическое значение.

 96. Факторы, изменяющие частоту аллелей в популяции.

 97. Общие закономерности хранения и передачи наследственной информации.

 98. Механизмы репарации ДНК

 99. Генетические болезни: диагноз и скрининг.

100.Достижения и перспективы биотехнологии

Yüklə 67,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə