Geohelmintləri müəyyən edin: 1-angilostoma,2-öküz soliteri,3-askarid,4Yüklə 119,41 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix23.06.2017
ölçüsü119,41 Kb.

1

Geohelmintləri müəyyən edin:1-angilostoma,2-öküz soliteri,3-askarid,4-

donuz soliteri?

2

Atmosfer havasında olan azotun gigiyenik əhəmiyyəti?3

Hava keçiriciliyi daha yüksək olan torpaqlar?

4

Tənəffüs havasında CO2 qazının həyatla bir araya sığmayan səviyyəsi 5

Havada oksigenin normal miqdarı? 

6

Atmosfer havasının fizioloji əhəmiyyətinə aiddir?7

Birincili profilaktikanın əsası? 

8

Günəşin görünən şüalarının zərərli təsirinin nəticələri? 

9

Gigiyena elminin qanunlarına görə ətraf mühitə mənfi təsirlərin mənbələri? 10

İkincili profilaktikanın məqsədi? 

11

Havanın temperaturunun aşağı düşməsi və rütubətinin yüksəlməsi şəraitində orqanizmdən istilik vermənin güclənməsinin yolu? 

12

Günəşin elektromaqnit dalğalarının optik hissəsi hansı zonalara bölünür? 13

Profilaktika sözünün mənası? 

14

Atmosfer havasının təbii qaz tərkibi? 15

Əhatə dairəsinə görə profilaktikanın növləri? 

16

Atmosferin elektrik vəziyyətinin yaranma səbəbi? 17

Hava cərəyanının istiqamətinin gigiyenik əhəmiyyəti? 

18

Səhiyyənin nəzəri əsaslarının gigiyena tərəfindən işlənən əsas istiqaməti? 19

Yer planetinin su ehtiyatlarının ümumi həcmi? 

20

Günəş spektrinin görünən şüalarının bioloji təsiri? 21

Gigiyena elmi nəyi öyrənir? 

22

Mikroiqlim anlayışını səciyyələndirin? 23

Gigiyena elminin məqsədinə aid deyil? 

24

Zərərli amil,onun orqanizmə ötürülmə vasitəsi və həssas orqanizmin mövcudluğunun nəticəsi? 

25

İqliməuyğunlaşma tədbirlərinə aiddir? 26

Ətraf mühit amillərinin orqanizmə qeyri-spesifik təsiri? 

27

Günəşin antiraxitik və bakterisid təsir edən şüaları? 28

Suyun fiziki-orqanoleptik xassələrinin gigiyenik əhəmiyyəti? 

29

Gigiyena elminin tədqiqat obyektlərinə aiddir? 30

Atmosfer havasının gigiyenik əhəmiyyətinə aid düzgün variantı göstərin? 

31

Yüksək atmosfer təzyiqinin təsiri nəticəsində baş verən xəstəlik? 32

Havanın bioloji xüsusiyyətinə aiddir? 

33

Suyun rənginin ölçü vahidi? 34

Gigiyenanın II qanunun III qanunundan fərqi? 

35

Gigiyena terminin mənası? 36

Təbabətin hansı istiqaməti daha üstün (prioritet)hesab olunur? 

37

Xəstəliklərin baş verməsinə qarşı mübarizədə əsas rol oynayan profilaktikanın növü? 

38

Sanitariya terminin mənası? 39

Havanın fiziki göstəricilərinə aiddir? 

40

Orqanizmdən istilik vermənin əsas yolları? 41

Atmosfer təzyiqinin ölçü vahidi? 

42

Oksigenin konsentrasiyasının azalmasının rast gəldiyi yer? 43

Normal temperatur şəraitində orta çəkiyə malik insanın gündəlik fizioloji su 

norması? 

44

Ətraf mühitin təbii elementlərini ayırd edin? 45

Antropogen təsir anlayışının mahiyyəti? 

46

Havada azotun miqdarının neçə %-ə qədər artması ölüm törədir? 47

İnsan sağlamlığının pozulmasına səbəb olan hərəkətverici qüvvələr? 

48

Ultrabənövşəyi şüaların bakterisid effekti törədən sahəsi? 49

Aerob infeksiya törədicilərini müəyyən edin: 1-dizenteriya çöpləri,2-qazlı 

qanqrena törədiciləri,3-brüselloz törədiciləri,4-botulizm törədiciləri? 

50

Orqanizmin meteotrop reaksiyaları? 51

İçməli sularda xloridlərin gigiyenik norması? 

52

"Biokimyəvi əyalətlər" terminin müəllifi? 53

Yer kürəsinin su ehtiyatlarının toplandığı hidrosferdə içməli su 

ehtiyatlarının xüsusi çəkisi? 

54

Ozonun təcrübədə tətbiqinin düzgün variantı? 55

Torpağın əmələ gəlməsinə təsir edən təbii amillərin düzgün variantı? 

56

Müalicə-profilaktika müəssisələri qrupuna aiddir? 57

Mərkəzləşdirilmiş su təchizatında içməli suyun keyfiyyətini normalaşdıran 

əsas sənəd? 

58

Biogeokimyəvi əyalət anlayışının mahiyyəti? 59

Endemik zobun yaranma səbəbləri? 

60

Orqan və toxumalarda suyun tərkibinin düzgün variantı? 61

Torpağın mühüm gigiyenik əhəmiyyətini əks etdirən ən düzgün variant? 

62

İçməli su DÜİST-nin tələblərini ödəməlidir? 63

İçməli suyun orqanoleptik göstəricilərinin gigiyenik normaları? 

64

Kimyəvi elementlərin ətraf mühit obyektlərində,xüsusilə torpaqda konsentrasiyasının dəyişmə dərəcəsini müəyyən edən alim? 

65

Suyun fiziki-orqanoleptik xassələrinə təsir edən amillər? 66

Klark kəmiyyətinin mahiyyəti? 

67

Mərkəzləşdirilmiş su təchizatı sistemində suyun dadının gigiyenik norması? 

68

Şəki-Zaqatala zonası əsasən hansı göstəriciyə görə endemik hesab olunur? 

69

Havada olan karbon qazının əhəmiyyəti? 70

İçməli sularda flüorun çatışmazlığına səbəb olan miqdarı? 

71

Yer qabığında kimyəvi elementlərin orta miqdarı necə adlanır? 72

Torpağın mexaniki quruluşunu meəyyən edən göstəriciləri seçin? 

73

Atmosfer havasının tozlarla çirklənməsi nəticəsində əhali arasında yayılan əsas xəstəliklər? 

74

İçməli suyun bulanıqlığının ölçü vahidi? 75

Yaşlı insanın bədənində suyun ümumi miqdarı? 

76

Suyun fizioloji əhəmiyyəti? 77

Ekoloji səbəblə əlaqəli xəstəliklərin su ilə yayılmasını göstərən variantı 

seçin? 

78

Fizioloji su normasının orqanizmə daxil olma vasitələrinin düzgün variantı? 79

Suyun codluq növləri? 

80

Suyun gigiyenik əhəmiyyəti? 81

İçməli suyun təhlükəsizliyinə gigiyenik tələblər? 

82

Suyun duz tərkibi risk amili ola bilər? 83

Su ilə orqanizmə flüorun az daxil olmasının nəticələri? 

84

Yayılmasında suyun rolu olan xəstəlikləri göstərin? 85

İçməli sularda flüorun yol verilən miqdarı? 

86

Su ilə yayılan zoonoz xəstəliklər? 87

Suyun üzvi birləşmələrlə çirklənməsinin əsas göstəricisi? 

88

Suyun ümumi mikrob ədədinin mahiyyəti? 89

Suyun epidemioloji cəhətdən təhlükəliliyin əsas göstəricisi? 

90

Su mənbələri suyunda ammonium duzları azotunun yüksək konsentrasiyasının olmasının mahiyyəti? 

91

İçməli suların bakterioloji göstəricilərinin normativlərinin düzgün variantı? 92

Suyun mineral tərkibi səbəb ola bilər? 

93

Cod suyun təsirinə orqanizmin fizioloji reaksiyaları? 94

Yayılmasında əsas amilin su olduğu xəstəliklər? 

95

Suyunun keyfiyyəti xarici amillərin təsirindən asılı olan su təchizatı mənbələri? 

96

İçməli suda olan xloridlərin gigiyenik mahiyyəti? 97

#VALUE!


98

Suyun koli-titri anlayışının mahiyyəti? 

99

Suyun birbaşa fekal çirklənməsinin göstəricisi?100

Suyun koli-indeks anlayışının mahiyyəti? 

101

Biohelmintləri müəyyən edin:1-angilostoma,2-öküz soliteri,3-askarid,4-donuz soliteri 

102


Torpaq temperaturunun gigiyenik mahiyyəti? 

103


Alçaq atmosfer təzyiqinin nəticəsində baş verən xəstəlik? 

104


Atmosfer təzyiqinin dəyişməsi ilə əlaqədar xəstəliklərin düzgün variantı? 

105


Dağ xəstəliyinin baş verməsinə səbəb olan əsas amillər? 

106


Torpağın üzvi maddələrlə çirklənmə göstəricilərinin daha düzgün variantı? 

107


Torpaq dənələrinin ölçüləri ona gigiyenik mahiyyət daşıyan hansı 

xüsusiyyətlər verir? 

108

Aşağıda göstərilən infeksion xəstəlik törədicilərindən hansılar torpaqda uzun müddət qalır? 

109


Oksigen və ya hava keçirməyən torpaqlarda aşağıdakı mikroblar olur? 

110


Meteoroloji amillərin orqanizmə kompleks təsirini əks etdirən göstəricilər? 

111


Havanın hərəkətini xarakterizə edən göstəricilər? 

112


İstilik təsirinə orqanizmin fizioloji reaksiyaları? 

113


Torpağın fiziki xassəsini xarakterizə etməyən göstərici? 

114


Torpaqda müvəqqəti yaşayan infeksiya törədiciləri? 

115


Müalicə-profilaktika müəssisələrinin gigiyenasının vəzifələri? 

116


Urbanizasiya sözünün mahiyyəti? 

117


İçməli suyun codluğunun yüksəlməsinin fizioloji-gigiyenik əhəmiyyəti? 

118


Xəstəxanaların tikinti sistemləri? 

119


Epidemik karies xəstəliyinin yayıldığı ərazilərin təbii sularında miqdarı az 

olan mikroelement? 

120

Torpağın mexaniki tərkibinə aid olan göstərici?121

Şəhər aqlomerasiyası nə deməkdir? 

122

İçməli suyun iyinin gigiyenik norması? 123

Urbanizasiya prosesinin sürətlənməsinə təsir edən amillər? 

124

Azotun narkotik təsirinin meydana çıxdığı şərait? 125

İçməli suyun şəffavlığının ölçü vahidi? 

126

Flüorun orqanizmə izafi daxil olmasının nəticələri? 127

Cod su hansı xəstəliyin etioloji amilidir? 

128

Geohelmintlərin ən çox yayılmış növləri? 129

Xəstəxananın mərkəzləşdirilmiş tikinti sistemi nə deməkdir? 

130

İçməli suyun  rəngi neçə dərəcə olmalıdır? 131

İstehsalat şəraitində istivurmaya səbəb olan amil? 

132

Uşaqların fiziki inkişafının somatometrik göstəricilərini qeyd edin? 133

Bədən çəkisinin neçə %-i qədər su itirildikdə ölümə səbəb olur? 

134

İstehsalat mühitinin əlverişsiz dəyişməsinə səbəb olan amilləri daha tam əks etdirən variantı seçin? 

135


Xarici mühit obyektlərinin radioaktivliyini təyin etmək üçün istifadə olunan 

üsullar? 

136

İnfraqırmızı şüa kataraktasında gözün hansı hissəsinin zədələndiyini göstərin? 

137


İnsanlarda spontan mutasiya radioaktivliyin hansı dozasında 2 dəfə artır? 

138


Kesson xəstəliyinin baş verməsinə səbəb olan proses? 

139


Hansı mineral maddənin qidada az olması endemik zob xəstəliyi törədir? 

140


Qidalanmanın fiziologiyasının əsas aspektləri hansılardır? 

141


Yüksək atmosfer təzyiqi şəraiti ilə əlaqədar peşələri göstərin? 

142


Dekompressiya xəstəliyinin(kesson) baş verməsində əsas rol oynayan 

hava amilini göstərin? 

143

Əmək gigiyenasının predmeti? 144

Uşaq və yeniyetmələrin gigiyenası elminin bəhs etdiyi sahə? 

145

Ətraf mühit obtektlərindən radioaktiv maddələrin insan orqanizminə daxil olmasının əsas yolunu göstərin? 

146


Böyük şəhərlərin epidemioloji və gigiyenik problemləri:1.su təchizatının 

çətinliyi,2.əhalinin sıxlığı,3.torpağın üzvi maddələr və çirkab suları ilə 

çirklənməsi,4.əkin sahələrinin azlığı,5.atmosfer sularının 

çoxalaması,6.iqlimin yumşaldılması 

147

Müasir şəhərlərin ərazisinin əsas funksional zonaları? 148

Əhalisinin sayına görə çox böyük şəhərlər? 

149

Ərazisinin ölçülərinə və əhalisinin sayına görə mikrorayon yaşayış məhəlləsindən neçə dəfə böyük olur? 

150


İçməli suyun reaksiyası neçə olmalıdır? 

151


Aşağıdakı qazlardan hansının %-lə miqdarı atmosfer havasında daha 

çoxdur? 


152

Sadalananlardan hansılar gigiyena üsullarına aiddir? 1.Sanitar-topoqrafik 

2.Fiziki 3.Eksperimental 4.Aspirasiya 5.Müalicə 

153


Mina və dentində müvafiq olaraq neçə % su var? 

154


Sümüklərdə və ağciyərlərdə müvafiq olaraq neçə % su var? 

155


Orqanizmin şirə və mayelərində neçə % su var? 

156


Gigiyena elmi: 

157


Atmosfer havasında rütubəti yaradan səbəb? 

158


Təmiz dəmir qarışıqları suya necə təsir edir? 

159


Dəmir və manqan duzlarının qarışığı suya necə təsir edir? 

160


Kalsium duzları suya necə təsir edir? 

161


Xörək duzu suya necə təsir edir? 

162


Maqneziumun xlorlu və sulfatlı birləşmələri suya necə təsir edir? 

163


İnsan torpaqdan aşağıdakılardan hansı ilə  yoluxur? 

164


Atmosfer havasının yüksək rütubətinin gigiyenik əhəmiyyəti: 

165


DÜİST-ə görə içməli suyun dadı necə olmalıdır? 

166


İçmək üçün yararlı olan su? 

167


Məişət və istehsalatda işlədilməli su? 

168


Rinit,bronxit,plevrit,pnevmoniya kimi xəstəlikləri törədən xarici mühit amili 

hansıdır? 

169

Miozit,mialgiya,nevrit,radikulit,revmatizm kimi xəstəlikləri törədən xarici mühit amili hansıdır? 

170


M.S.S-nin diqqət,dəqiqlik,hərəkətlərin koordinasiyası,reaksiya 

sürəti,çeviklik qabiliyyəti kimi fəaliyyətlərə təsir edən xarici mühit amili: 

171

Bunlardan hansı yara infeksiyası adlanır? 172

Hansı mikroorqanizm tipik zoonoz infeksiyalara aiddir? 

173

Hansı suya cod su deyilir? 174

Flüorun hansı miqdarında dişlərdə təbaşirə və çiniyə bənzər sarı 

piqmentləşmiş ləkələr əmələ gəlir? 

175


Atmosfer havasında hansı qazın miqdarı ən az dəyişir? 

176


Yer səthindən hansı hündürlükdə ölüm zonası başlayır? 

177


Hiperoksiya şəraitində insanlarda hansı hallar baş vermir? 

178


Normal atmosfer şəraitində hansı qaz fizioloji cəhətdən fəal deyildir? 

179


Hansı qaz yer səthindən əks olunan infraqırmızı şüaları udur? 

180


Suyun orqanoleptik xassələrinə aid deyil? 

181


Gigiyenanın üsullarından deyil? 

182


Soyuq havanın təsirindən hansı xəstəlik yaranmaz? 

183


Radioaktiv elementlerdən hansının qarışıqları tikinti materiallarının 

tərkibində olur? 

184

Radioaktiv şüalanma dozası neçə olduqda spontan mutasiya baş verir? 185

Torpaqdakı mikroorqanizmlər temperaturdan asılı olaraq aşağıdakı hansı 

qruplara ayrılır? 

186


Nitratların suda artıqlığı nəyə səbəb olur? 

187


Flüorun suda azlığı karieslə yanaşı... 

188


Atmosfer havasının radioaktivliyi necə dəyişir? 

189


Patogen mikroorqanizmlərin suda yaşaması üçün vacib əhəmiyyət kəsb 

etmir? 


190

Aşağıdakılardan hansı fiziki amil deyil? 

191

Hava cərəyanı sürəti nə zaman soyuqdəymə xəstəliklərinə səbəb olur? 192

1 qr tər buxarlandıqda orqanizmdən nə qədər istilik ayrılır? 

193

Hansı elementin konsentrasiyası yüksək olan sulardan içildikdə orqanizmdə osteoskleroz,onurğa sütununun deformasiyası və sinir 

sistemində pozğunluqlar yaradır? 

194

İfrat cod su nədir? 195

Methemoqlobinemiyanı hansı birləşmələr törədir? 

196

Bədən çəkisinin neçə %-i qədər su itirildikdə ölümə səbəb olur? 197

Ankilostomoz hansı yerlərdə daha çox yayılıb? 

198

Təmas yolu ilə istilik vermənin növləri: 199

Zaqar effekti hansı şüalanmadan sonra yaranır? 200

Torpağın epidemioloji xüsusiyyətlərinə aiddir? 
Yüklə 119,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə