Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası


) İçməli suyun epidemik təhlükəzliyi və səthi içməli su təchizatı mənbəyinin qiymətləndirilməsi hansı göstəricilərə əsaslanır?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə11/14
tarix25.11.2016
ölçüsü1,35 Mb.
#46
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

741) İçməli suyun epidemik təhlükəzliyi və səthi içməli su təchizatı mənbəyinin qiymətləndirilməsi hansı göstəricilərə əsaslanır?

A) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi lyambli kistaları

B) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi kolifaqlar

C) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi mikrob sayı

D) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar

E) Heç birinə


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
742) İçməli suda kimyəvi maddələrin normasının təyini zamanı iqlim rayonunun hansı faktoru nəzərə alınır?

A) İçməli suda norması təyin edilən bütün kimyəvi maddələr üçün

B) Heç biri üçün

C) FAS və PB qurğusu

D) Flüor və AS mərgümüş

E) Flüor üçün


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
743) İçməli suda kimyəvi maddələrin kombinə edilmiş təsiri sanitar-toksikoloji göstəricilərin təhlüki hansı sinfinə aiddir?

A) Heç birinə

B) 1 və 2

C) 1


D) 3 və 4

E) 2 və 3


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
744) Yeraltı içməli su mənbəyi üçün sanitar mühafizə zonasının tərkibinin əsas məsələsi nədir?

A) Su mənbəyinin çirklənməsini azaltmaq və su götürücü cihazların çirklənməsinin və nasazlıqdan qorunması

B) Su mənbəyinin çirklənməsini azaltmaq

C) Mənbəyin çirklənmə ehtimalının qarşısının alınması

D) Suyun çirklənməsi ehtimalının qarşısı alınsı, su götürücü qurğuların və su şəbəkəsinin çirklənməkdən və nasazlıqdan qorunması

E) Heç biri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
745) Sanitar mühafizə zonasının təşkilinin əsas məsələsi səthi su mənbəyləri üçün hansılardır?

A) Heç biri

B) Su mənbəyinin çirklənməsini azaltmaq

C) Su mənbəyinin çirklənməsinin qarşısının alınması

D) Su mənbətinin çirklənmələrini azaltmaq su götürücü qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması

E) Su mənbəyinin çirklənməsinin qarşısının alınması və su götürücü qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
746) İçməli suyun təmizləyici qurğularının işinin əsasında “bioloji plyonka” əmələ gəlməsində nə durur?

A) Kontakt durulducu

B) Asılı çöküntülərin durulducusu

C) Heç biri

D) Yüksək sürətli filtr

E) Asta filtr


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
747) İçməli suyun kimyəvi tərkibinə gigiyenik tələblər hansı maddələrə aiddir?

A) Heç biri

B) Təbii mənşəli suyun işlənməsi üçün istifadə olunan reaqentlər

C) Təbii mənşəli suyun işlənməsi üçün su mənbəyinin antropogen çirkləndiriciləri

D) (Antropogen) əmələ gələn insan faktorundan

E) Təbii mənşəli


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
748) İçməli suyun işlənməsi zamanı viruslardan azad olunması dərəcəsinə dəlalət edən təqribi göstərici hansıdır?

A) Rəng


B) Bulanlıq

C) Termotolerant koliform bakteriyalar

D) Alüminium qalığı

E) Qələvi qalığı


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
749) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatında içməli su keyfiyyətinin müvəqqəti gigiyenik normativə cavab verməməsi hansı göstəricilərə görə yol verilir?

A) Kimyəvi

B) Radioloji

C) Kimyəvi, orqanoleptik xassələrə təsir edən

D) Mikrobioloji

E) Parazitvliyi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
750) Su təchizatı stansiyasının gigiyenik iş effektivliyi necə təyin olunur?

A) Stansiyadan çıxan su götürülən yerdən suyun analizi

B) Stansiyadan çıxan suyun analizi, su götürülən yerdən suyun analizi və paylayıcı şəbəkədə su analizi

C) Heç birilə

D) Stansiyadan çıxan suyun analizi

E) Su götürülən yerdən suyun analizi və paylayıcı şəbəkəsində suyun analizi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
751) Yeraltı su təchizatının 2 sanitar mühafizə qurşaq SMZ (3CO) hesablanması zamanı əsas parametr hansı sayılır?

A) Su götürücünün istifadə müddəti

B) Su xəttinin istehsal gücü

C) Mikrobdan özünü təmizləmə müddəti

D) Heç birinə

E) Üfüqi su daşıyıcının mühafizəsi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
752) Yeraltı içməli su mənbəyinin 3-cü qurşaq SMZ hesablanması zamanı əsas göstərici hansıdır?

A) Mikrobdan özünü təmizləmə vaxtı

B) Su götürücünün istifadə müddəti

C) Heç biri

D) Su daşıyıcı üfüqin qorunması

E) Suyun götürülmə miqdarı


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
753) Suyun tərkibindəki maddələrin və bakteriyaların qarşılıqlı təsiri üçün lazımi xlorun miqdarı nə qədərdir?

A) Suda xlorun sərfi

B) Sərbəst xlorun aktivliyi

C) Birləşmiş xlor aktivliyi

D) Xlorun optimal dozası

E) Heç biri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
754) İçməli suda nitratların yüksək konsentrasiyasının nəyin inkişafına səbəb olur?

A) Endemik zob

B) Urolitiazis

C) Flüoroz

D) Methemoqlobin sindromu

E) Hemosideroz


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
755) İçməli suda yüksək konsentrasiyasının flüorun istifadə etməsi nəyin inkişafına səbəb olur?

A) Endemik zob

B) Methemoqlobin sindromu

C) Hemosideroz

D) Flüoroz

E) Urolitiazis


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
756) Suyun nə ilə zərərsizləşdirməsi içməli suda xlorofornun əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər?

A) Ozonla

B) UB-şüalarla

C) Heç birilə

D) Xlortərkibli sadə xlor tərkibli preparatları ilə

E) Xlortərkibli ikili xlorlaşdırma üsulu ilə


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
757) İçməli suda formaldegidin əmələ gəlməsi suyun nə ilə zərərsizləşdirilməsi ilə mümkündür

A) Xlortərkibli preparatlarla metodu ilə ikili xlorlaşdırma

B) Ozonla

C) UB şüalarla preparatlarla ikili xlorlaşdırma metodu ilə

D) Heç birilə

E) Xlortərkibli preparatlarla sadə xlorlaşdırma


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
758) Suda kimyəvi maddələrin transformasiya prosesinə ən aşağı dərəcədə təsir edən zərərsizləşdirmə metodu hansıdır?

A) Xlorlaşdırma

B) UF -şüalarının təsiri

C) Qamma şüalarının təsiri

D) Heç birilə

E) Ozonlaşdırma


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
759) Suyun şəffaflığının və rəngsizliyinin təminatı üçün kontakt koaqulyasiya metodu istifadə olunan qurğulara hansı aiddir?

A) Sürətli filtr

B) Asılı çöküntülü durulducu

C) Kamerası

D) Asta filtr

E) Kontakt durulducu


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
760) Səthi su təchizatı mənbəyinin mikrob çirklənmədə özünü təmizləmə vaxtı gigiyenik nöqteyi nəzəri nədən asılıdır?

A) Suyun istifadə miqdarından

B) Su axınının surətindən

C) Heç birindən

D) Su axınının enindən

E) Rayonun iqlimindən


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
761) Koaqulyasiya prosesinə nəzarət suyun kefiyyətinin hansı göstəricilərinə əsaslanır?

A) Bulanlıq

B) Rəngi

C) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar

D) Ümumi mikrob sayı

E) Suyun durultması üçün istifadə olunan reagentin qalıq miqdarı


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
762) Sanitar-toksioloji zərərli göstəriciyə görə içməli suda normaya hansı element cavab verməlidir?

A) Ftor


B) Dəmir Fe

C) Qurğuşun Pb

D) Manqan Mn

E) Nitratlar


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
763) Orqanolentik zərər xassəsinə görə içməli suda hansı göstəricilər vacibdir?

A) Qurğuşun Pb

B) Dəmir Fe

C) Nitratla

D) Ftor

E) Marqaniz Mn


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
764) Bir adam başına düşən suyun istifadə norması harda nəzərə alınır?

A) Sənaye müəssisələrinin texnoloji tələbatında

B) İctimai İAŞƏ müəssisələrində

C) Mədəni-məişət xidməti müəssisələrində

D) Komunal xidməti müəssisələrində

E) Yaşayış binalarda


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
765) Bir sakin üçün suyun istifadə norması nədən asılıdır?

A) Su təchizatının çoxluqundan

B) Əhalinin sayından

C) Tikintinin mərtəbəsindən

D) Yaşayış fondunun abadlıq dərəcəsindən

E) Rayonun iqlimindən


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
766) Artezion suları nə ilə xarakterizə olunur?

A) Aşağı minerallığı

B) Aşağı bakterial çirklənməsi

C) Uyğun (N) orqanoleptik xassələri

D) Duz tərkibinin daimliyi

E) Həll olunmuş oksigenin olmaması


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
767) Xlorlaşmadan əvvəl ammonizasiya üsulunun istifadəsinə səbəb nədir?

A) Qoxu üçün qarşısının alınması

B) Suyun xlorla kontaktı üçün kifayət qədər vaxt olmadığı

C) Yaşayış yerinin su şəbəkəsinin uzunluğu

D) Bağırsaq infeksiyalarına aid təhlükəli epidemioloji vəziyyət

E) Yüksək mikrob çirklənməsi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
768) İçməli suyun keyfiyyətinə laborator-istehsalat nəzarəti paylayıcı şəbəkədə hansı göstəricilərə əsasən aparılır?

A) Mikrobioloji

B) Orqanoleptik, mikrobioloji və reaqentlərin qalıq miqdarına görə

C) Heç birinə

D) Orqanoleptik, mikrobioloji, kimyəvi

E) Orqanoleptik


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
769) İçməli suyun UB-şüalanma ilə zərərsizləşdirilməsi effektivliyi nədən asılıdır?

A) Suda dəmirin bir yerdə toplanmasından

B) Suyun bulanlığından

C) Suda mikroorqanizmlərin ilkin miqdarından

D) Suyun rəngindən

E) Şüalanma dozasından


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
770) İrilmiş yeraltı və səthi içməli su mənbəyinin keyfiyyətinə eyni gigiyenik tələblər hansı göstəricilərə aiddir?

A) Bulanlıq

B) Quru qalıq (ümumi mineralizasiya)

C) Rəng


D) Xloridlər və sulfatlar

E) Texnogen yaranan kimyəvi maddələr


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
771) İçməli su xəttində flüorladırmanın əks göstərişləri hansılardır?

A) Əhalinin sutka rasionunda flüorun miqdarı 2,0 mq/l çoxdur

B) Atmosfer havada flüorun miqdarı JVK çoxdur

C) Uşqa əhalisinin dişlərinin kariyeslə yüksək xəstəliyi

D) Uşaq əhalisinin dişlərinin emalının ləkələnməsi, yüksək zədələnməsi

E) Flüorun su mənbəyində miqdarı 0,5 mq/l-dən çoxdur


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
772) İçməli suyun keyfiyyətinə gigiyenik tələblər göstəricilər və onların normativlərini xarakterizə edən hansı göstərici daxildir?

A) Kimyəvi tərkibin ziyansızlığı

B) Fizioloji tam qiymətliyi

C) Suyun epidemioloji təhlükəsizliyi

D) Xoş orqanoleptik xassələri

E) Heç biri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
773) Səthi su mənbəyindən içməli su təchizatı üçün təşkil olunduqda onun götürmə yeri harada tətin olunmalıdır?

A) SMZ təşkilinin mümkünlüyü nəzərə alınaraq

B) Suyun donmayan sahəsindən

C) Suyun axarıynan yaşayış yerındən aşağı

D) Gəmilərin hərəkət zonasından kənar

E) Çayın davamlı məcrası sahəsindən


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
774) İçməli suda qoxu əmələ gəlməsinin və onların qarşısının təmin edən zərərsizləşdirmə üsulları hansılardır?

A) Suda xlorlaşdırma

B) UB-şüalanma

C) Amuonizasiya qabığı

D) Heç biri

E) Ozonlaşdırma


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
775) İçməli su təchizatı mənbəylərinə aid standartın hissəsi hansılardır?

A) Yerli azacıq duzlu su mənbəyi

B) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatı üçün azacıq şor su mənbəyi

C) Heç biri

D) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatı üçün duzsuz su

E) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatı üçün duzsuz su mənbəyi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
776) Suyun ikili xlorlaşdırmasının aparılmasına göstərişlər hansılardır?

A) Suyun başlanğıcda yüksək mikroblu çirklənməsi

B) Qaloqen tərkibli birləşmələrin əmələ gəlməsinin qarşısının alınması

C) Üzvi maddələrlə çox olan su

D) Suyun xlorla kontaktı üçün lazımi vaxt olmadıqda

E) Heç biri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
777) İçməli su təchizatı mənbəyinin sinfi nəyi nəzərə alınaraq təyin olunur?

A) Su mənbəyinin özünü təmizləmə qabiliyyəti

B) Su mənbəyinin keyfiyyəti

C) Heç birini

D) Lazımi işlənmə metodu

E) Mənbəyin su çoxluğu


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
778) İçməli suyun keyfiyyətinin orqanoleptik göstəricilərinin reqlamentinin məqsədi nədir?

A) Şəffaflığı

B) Heç biri

C) Suyun müəyyən istifadə xassələrinin yerinə yetirilməsi

D) Suyun epidemioloji təhlükəsizliyinin təminatı

E) Orqanizmdə fizioloji funksiyaların normal olmasının təmin olunması


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
779) Layihəsi nəzərdə tutulan müəssisənin buraxılma şərtləri qapama hesabı harada yerləşir?

A) Buraxıldıqdan sonra birinci istifadə məntəqəsindən aşağı

B) Birinci istifadə məntəqəsi yaxınlığında buraxıldıqdan sonra

C) Çirkablar buraxıldıqdan 1 km aşağı

D) Çirkablar buraxıldıqdan 1 km yuxarı

E) Çirkablar buraxıldıqdan 2 km aşağı


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
780) Sirab suların təmizlənməsinin gigiyenik effektivliyi su obyektinin nəzarət qapamasında suyun keyfiyyəti ilə necə qiymətləndirilir?

A) Buraxıldıqdan sonra birinci istifadə məntəqəsindən aşağı

B) Buraxıldıqdan sonra birinci istifadə məntəqəsi yaxınlığında

C) Çirkablar buraxıldıqdan 1 km yuxarı

D) Çirkablar buraxıldıqdan 1 km aşağı

E) Çirkablar buraxıldıqdan 2 km aşağı


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
781) Gündəlik 500 kub m çirkab suyu olan fəhlə qəsəbəsində hansı təmizləyici qurğular sxemi daha uyğundur?

A) Suvarılma sahələri

B) Qəfəslər-qumtutanlar-üfüqi durulducular-aerofiltrlar ikincili durulducular kontakt rezervuarlar

C) Qəfəslər- qumtutanlar-üfüqi durulducular-aerotenk-ikincili durulducu-kontakt rezervuar

D) Qəfəslər-septik-yeraltı filtrasiya sahələri

E) Qəfəslər-qumtutanlar-2 mərtəbəli durulducu hovuz-filtrasiya sahələri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
782) Kanalizasiyaya buraxılmasına yol verilən təsərrüfat məişət istehsalat çirkab sularının qatışığı hansılardır?

A) İstehsalat çirkab suları

B) Şəhər çirkab suları

C) Heç biri

D) İstehsalat-məişət çirkab suları

E) Yağış qar suları


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
783) Kimyəvi maddələrin yol verilən atılma həddinin konsentrasiyasını təmin edən elmi-texniki normativ hansıdır?

A) Su hövzəsinə çirkab suyun atılma yeri

B) Su obyektinin çirkab suyun yaxınlıqda atılma yerində istifadə məntəqəsində

C) Heç biri

D) Su obyektində çirkab suların atılma yerindən yuxarı

E) Təmizlənmə keçmiş çirkab sular


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
784) Sutka ərzində 20 kub m çirkab suyu olan istirahət evində ən məqsədə uyğun təmizlətici sxem hansıdır?

A) Qəfəslər-qumtutanlar-2-yaruslu durulducuları-filtrasiya sahələri

B) Qəfəslər-qumtutanlar-suvarılma sahələri

C) Zavodda hazırlanan kompakt qurğular

D) Qəfəslər qumtutanlar şaquli durulducuları-biofiltrlar-ikincili durulducular-kontakt rezervuarlar

E) Suvarılma sahələri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
785) Çirkab suların atılması şəhər sahəsində olan sayı nəzərdə tutulur. Çayın aşağı axar yaxınlığında su təchizatı yeraltı quyudan olan qəsəbə yerləşir. Çirkab suların sanitariya axıdılma şərtlərinin nədən ötrü hesablanır?

A) Heç biri

B) Qəsəbədə çayın qarşısın almaqdan ötrü

C) Şəhərdə çayın qarşısını almaqdan ötrü

D) Qəsəbədən aşağı çayın qarşısın almaqdan ötrü

E) Axar sulara hüsabat aparılmır


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
786) Orqanik tullantılarından əmələ gələn torpağın mürəkkəb orqanik məddələri necə adlanır?

A) Kül qalıqları

B) Ana cinsi

C) Heç biri

D) Qumus

E) Çöküntü, çürüntü


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
787) Torpağın sanitar göstəricisi hansıdır?

A) Heç biri

B) Torpaq çürüntüsündə olan azotun ümumi azota nisbəti

C) Azot qumusunun torpaqda olan miqdarı

D) Torpaq çürüntüsündə olan karbonun bitki mənşəli karbona nisbəti

E) Karbon qumusunun torpaqda olan miqdarı


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
788) Torpaqda qumifikasiya prosesi hansıdır?

A) Heç biri

B) Mexaniki

C) Kimyəvi-fiziki

D) Biokimyəvi

E) Fiziki


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
789) Hansı nitratlar torpaqda bakteriyaların bərpa prosesini yaradır?

A) Qumifikasiya

B) Denitrofikasiya

C) Minerallaşma

D) Heç biri

E) Nitrofikasiya


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
790) Əyalətlərin təbii biokimyəvi formalaşması hansı yollarla baş verir?

A) Torpaqda

B) Heç biri

C) Hava mühitində

D) Qida məhsullarında

E) İçməli suda


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
791) Hansı kübrələrin vasitəsi ilə torpaqda olan nitrobirləşdiricilərin sintezi əsas götürülür?

A) Azot kübrəsi

B) Fosfor kübrəsi

C) Kalium kübrəsi

D) Heç biri

E) Pestisidlər


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
792) Torpağa hansı kübrənin qatılması ilə torpaq ağır metallarla çirklənmiş sayılır?

A) Pestisidlər

B) Kalium kübrəsi

C) Polimikro kübrələr

D) Fosfor kübrəsi

E) Azot kübrəsi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
793) Torpağın denitrofikasiya prosesi hansıdır?

A) Bərpaedici-oksidləşdirici

B) Oksidləşdirici

C) Dəyişkən

D) Heç biri

E) Bərpaedici


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
794) Torpaq vasitəsi ilə insan yarasına düşən mikrob hansı xəstəliklər əmələ gəlir?

A) Salmonelyoz

B) Tülyaremiya

C) Vəba


D) Bruselyoz

E) Tetanus


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
795) Torpaqda limit olan zərərli sayılan ekzogen kimyəvi maddələrin konsentrasiyası hansı səviyyədə olmalıdır?

A) Hava miqrasiyası ilə 10,0 mq/kq

B) Heç biri

C) Ümumi sanitar 1,0 mq/kq

D) Su miqrasiyası ilə 50 mq/kq

E) Fotoakkumulyasion 0,05 mq/kq


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
796) Bərk məişət tullantılarını zərərsizləşdirmə üsulunu seçən zaman hansı göstəricilər əsas sayılır?

A) Torpağın suyu

B) Yaşayış yerlərinin xarakteri

C) Yığılan qurunt sularının dərinliyi

D) Yerin relyefi

E) Yaşayış yerinin sahə ölçüsü


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
797) Təbii qeokimyəvi əyalətlər hansı xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur?

A) Epidemioloji

B) Endemik

C) Heç birini

D) Təbii-mənşəli

E) Pandemik


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
798) Nəyin torpağa qatılması nəticəsində ftorun konsentrasiyası arta bilir?

A) Fosfor kübrəsi

B) Ümumi sanitar

C) Artıq çürüntü

D) Azot kübrəsi

E) Polimikro kübrələr


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
799) Torpaq vasitəsi ilə keçib, bitkilərdə yığılıb qalan maddələrin zərərli göstəricisi hansıdır?

A) Su miqrasiyası

B) Ümumisanitar

C) Ümumiakumulyasion

D) Fosfor kübrəsi

E) Hava miqrasiyası


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
800) Hansı göstərilən mühitdə insan mədə-bağırsaq infeksiyası törədicisi ilə yoluxmur?

A) Torpağın üst səthinin suları

B) Fosfor kübrəsi

C) Qida maddəsi

D) Qrunt suları

E) Torpaq tozları


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
801) Torpağın sanitar müdafiəsinə aid olan texnoloji tədbirlər qrupuna hansı aiddir?

A) Ərazinin yoluxmasının böyüklüyündən asılı olaraq əsaslanmaq

B) Heç biri

C) Yoluxma ərazisi üçün TBO torpaq sahələrinin seçilməsi

D) Tullantıların yığılması kənarlaşdırılması və zərərsizləşdirilməsi

E) Tullantısı az olan müəssisələr


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
802) Sanitar mövqeyindən torpağın çirklənməsi nə sayılır?

A) Torpağda düz mütənasib olmayan biogen elementlər

B) Torpağın analoji xüsusiyyəti onun təbii tərkibinə qəbul olunmuş nöqsanlarının statistikası

C) Heç biri

D) Kimyəvi maddələr və bioloji agentlərin iştirakı vaxtın (zamanın, yerin, miqdarın qeyri müəyyənliyi ilə

E) Torpağın ekzogen kimyəvi maddələrinin artması


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
803) Torpağın pestisidlərlə çirklənmə dərəcəsinin dəyərini iqlim-torpaq bölmələrinə görə necə ayırırlar?

A) Pestisidlərin yol verilən səviyyə həddi

B) Pestisidlərin yol verilən konsentrasiya həddi

C) Pestisidlərin yol verilən qalıq konsentrasiyası

D) Pestisidlərin yol verilən qalıq konsentrasiyası

E) Pestisidlərin yol verilən konsentrasiya həddi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
804) Elmi əsaslara görə aparılan BMT müayinələri prosesi torpaqda olan kimyəvi maddələrin araşdırılma prosesi nədən savayı başqa istiqamətlərdə aparılır?

A) Torpaq-iqlim şəraitli standartlaşmada

B) Təbii şəraitdə

C) Bioloji modellərdə

D) Kibernetika modellərində

E) Ekstrimal laborator şəraitdə


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
805) Tikinti üçün torpaq sahəsi seçilən zaman bərk məişət tullantılarının zərərsizləşdirilməsi və atılmasından ötrü nəzərə nə alınmalıdır?

A) Dərin mədən sularının yığıntısı və qruntun növü

B) Tikinti üçün ayrılan sahənin sərhədə qədər

C) Yaşayış yerinin xarakteri

D) Yaşayış yerlərinin abadlaşdırılma dərəcəsi

E) Tikinti üçün ayrılan sahənin ölçüsü


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
806) Tozkömür üsulu ilə yandırılmanın çatışmayan cəhəti nədir?

A) Yüksəkliyə atılmış azot oksidin

B) Yüksəkliyə atılmış hidrogen dioksidin

C) Yüksəkliyə atılmış kükürd dioksidi

D) Yüksəkliyə atılmış uçan his

E) Yüksəkliyə atılmış hidrogenin


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar

Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə