GivenName=TuruzYüklə 23,7 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə16/16
tarix17.04.2017
ölçüsü23,7 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

 ,
ِٛٛذرٛل رِ ٕٝضٚرٛس
«
 .
٭٭٭
 
رلاٚسيٚز ةٛضٚز بضبث ٚرٛس رّّئا
 ,
ز رلا٘ٚا
 شٛيؤ
ا
 شبث ٝٙي٘ ٜر
ٜا
 
يسي
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
185 
www.turuz.com
 
 
رّيسسو شاز
 ,
رلايسِبس رِٛئا بجٚا
 ,
ز رلا٘ٚا
 شٛيؤ
ا
 شبث ٝٙي٘ ٜر
ٜا
 
يسي

 
ز
 زرؤ
رّيسوا ُيذبس ديس ـ ديس اس٘بي ريث
 ,
رّيسىچ يرلاللاٛث ربٙيبل ارٛث
 .
رّيسىيس يج٘لاذبس ٛس ٝچئ٘ ـ ٝچئ٘
 ,
ز رلا٘ٚا
 شٛيؤ
ا
 شبث ٝٙي٘ ٜر
ٜا
 
يسي

 
ا
 ن
ٜرّّيز ٚسضٚز يزآ ٗي٘ ٝشيث
 ,
ٜرّّئا قازٚا ـ قازٚا يسسبچ تيسئٌ
 .
ٓشو
ٜ
چ ُيضبي ٚسضٚز يسس ٖ 
ٜرِّؤ
 ,
ز رلا٘ٚا
 شٛيؤ
ا
 شبث ٝٙي٘ ٜر
ٜا
 
يسي

٭٭٭
 
ر كيطيا ارٛث ير٘بس
ٚسوؤ
 ,
راٚ
 ,
ريٌّ
 ,
ي خٛچ
 يزريسضبٔبل يرِزؤ
ا
زيث ن
ٜ
ٖ 
 .
لابل بجٚا
 ,
يٛئا قب٘ٛل
 ,
ن
ٚردؤ
 ,
َٛي
 ,
ي خٛچ
 يزريسضبٔبل يرِزؤ
ا
زيث ن
ٜ
ٖ 

 
ٖ ٜريشٌ جٙيٛئس ارٛث يزربدآ راٚ
 ,
ي راٚ
بدرآ ٚزرٛسؤ
 ,
ٖ ٜريشئي اسؼٛث

يچٙيمدبچ ٝ٘
 ,
ٖ ٜريشيا تيسيؼاز ٝ٘
 ,
ي خٛچ
 يزريسضبٔبل يرِزؤ
ا
زيث ن
ٜ
ٖ 
 .
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
186 
www.turuz.com
 
 
يسِبس ٛئا شبث ازارٛث رٛس
 ,
ٚسِٚا ٜبض
 ,
س ٚا
بؼاز سِ٘ٛا يس٘ ٝىيؤ
 ,
ٚسِٚا غاز

ٖاس٘بميجآ يزربسرٛل ُئا
 ,
ٚسِٚا غبس
 ,
ي خٛچ
 يزريسضبٔبل يرِزؤ
ا
ٖ ٝشيث ن
 .
٭٭٭
 
ٖاسٔٚر يسٌّ ٖاٚربو
 ,
ٖ ٜسٙيچ
 ,
ٖ ٜزريصئ
 ,
رلارازبث ٜزرئي ريث رٞ يسضاز ـ يسضآ
 .
ٗيزربدبس ٗيسيبسضٚرٛس ٜز ٚزٛس شٛل
 ,
رلارازبث ٜزرئي ريث رٞ يسضاز ـ يسضآ
 .
 
ٚسيِٛٛث اسٙيج٘لاذبس ٛئا شبث يٌرئٚ
 ,
س بٞبض ّْٛدٛس
ج٘ ٝىيؤ
ا 
يسي
 ,
يسيا ُئث
 .
يزريذآ راٚ
 ,
يسيا ُئس ٜسٙيچيا ُئا
 ,
رلارازبث ٜزرئي ريث رٞ يسضاز ـ يسضآ

ٜرئي ٛث ريٌّ ئبٞ ٝس ٝشسيا ٝ٘
 ,
 رٛس رييئز َٚا غبس رلاِبملبسؼآ
ا
ٜر

يّىيّيث ٓٞ
 ,
 ريث زبّٕيسربس ٓٞ
ا
ٖ ٜر

رلارازبث ٜزرئي ريث رٞ يسضاز ـ يسضآ
 .
٭٭٭
 
يسٌّ غآ سيل
 ,
رلالبضٚا اسِ٘ٛٛس ـ غبس
 ,
يٙيٌّ يّّئا ٗئ ٜبض يزلايضربل
 .
رلاِٛي
 ,
رِٛئا
 ,
جٙيٛئس رّٙيٌّ ـ سيل
 ٜ
ن
 ,
يٙيٌّ يّّئا ٗئ ٜبض يزلايضربل
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
187 
www.turuz.com
 
 
 
ٖاسؼآ سيل يسطيّٕيريآ يسيا ٖاسذٛچ
 ,
راٚ
 ,
جٌٛ
 ,
ي قاربي
ٖاسلازٚا يزرير ٜس٘ؤ
 .
ي ٜس٘ٛشسٚا َٛي
ٖاسلبيبث يزريي ِٝزؤ
 ,
يٙيٌّ يّّئا ٗئ ٜبض يزلايضربل
 .
 
ا
 ن
ٜسٌ٘ٛ٘ٛ يّطٌ٘ٛ ـ ٌٖٛ ٗي٘ ٝشيث
 ,
ا يرلاسآ نٛي صيّٕيسبچ راٚ
ٜس٘ٛ٘ؤ
 .
 ٗي٘ يّّئا ٗئ
ا
 يٕييئٌ ر
 ٜا
ٜسٙيٙي
 ,
يٙيٌّ يّّئا ٗئ ٜبض يزلايضربل
 .
٭٭٭
 
جٙيٛئس
 ,
ٗيٌّ ٛث يسطئريشٌ ْبٙيا
 ,
ا
 ن
ٝٙيٛئا شبث ٗي٘ ٝشيث
 ,
ٝٙيّئا
 .
ا ير٘بس
ي ٚزؤ
يرلا٘ٚا يسطئر ٜس٘ؤ
 ,
ا
 ن
ٝٙيٛئا شبث ٗي٘ ٝشيث
 ,
ٝٙيّئا
 .
لابث ـ بسآ
 ,
ا
ي زاٚرآ ِٝر
ٚسضٚرؤ
 ,
ي ٛث
يسذبث ٛذٛچ ٝضٚرؤ
 ,
يسطيريا
 .
يسيا بذرآ ّٛجٌٛ غآ سيل
 ,
ز
ٜسضٛيؤ
 ,
ا
 ن
ٝٙيٛئا شبث ٗي٘ ٝشيث
 ,
ٝٙيّئا
 .
 
رلايچضبث خٛچ ٜز ٝسٙيٛئس
 ,
ة
رّوٛيؤ
 ,
رلا٘بريي ٛئا يسّييئز زآ
 ,
ز
رّوٛ٘ؤ

سيسجئٚ ريسّييئز زآ
 ,
ن سيسرئي
رّوٛسؤ
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
188 
www.turuz.com
 
 
ا
 ن
ٝٙيٛئا شبث ٗي٘ ٝشيث
 ,
ٝٙيّئا
 .
٭٭٭
 
 رٛس ازبسِبجٚا
ا
يٛئا شبث ٗيٞبض ر
 ,
ريسٙيزبل ٖاريس٘لاٚز يٍيطئا ـ ٛئا
 .
بسِٚا ّٛجٌٛ
 ,
ٜز ٝٙئي بسِٚا سيّيج
 ,
ريسٙيزبل ٖاريس٘لاٚز يٍيطئا ـ ٛئا
 .
 
ي اسٞبض
يسّيىچ رلاسيل ٖلاٚا ٚزؤ
 ,
س رلااٚٛي ـ رئي ٖ ٝىطيّيا خٛچ
ٚسِٛوؤ
 .
يسّيىيس يٛئا ْبٙيا يٙئي ازرٛث
 ,
ريسٙيزبل ٖاريس٘لاٚز يٍيطئا ـ ٛئا
 .
 
َٛؼٚا يىيا
 ,
ي
لابث َ ٜزؤ
 ,
ٖٛذٛث ـ يٛث
 ,
ن
حؤ
 ٜ
 ن
ٖٛذٛچ ـ خٛچ يسطئلاذلا يطيز
 .
ٛذٛي ـ راٚ ٝجريث ٗيٞبض يسيا غآ سيل
 ,
ريسٙيزبل ٖاريس٘لاٚز يٍيطئا ـ ٛئا

٭٭٭
 
ي جٌٙ ٗيرلاِٛؼٚا
نرؤ
 ٜ
ي ئ
ريسِ ٜزؤ
 ,
«
 زٚز
ا
ر
»
يسيا 
 ,
«
 زٛي
ا
ر
 »
يرلازآ يسيا
 .
قبسٛس ٜسٙيرِّا
 ,
جٚاسيث
 ,
خٚا
 ,
جٙيّيل
 ,
«
 زٚز
ا
ر
»
يسيا 
 ,
«
 زٛي
ا
ر
 »
يرلازآ يسيا
 .
 
ٜرّّئا زيٍيا ير٘بس ريرئٚ َٛؼٚا
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
189 
www.turuz.com
 
 
ا رٛس
ٜرّّيز رٛضٚز يزآ يٕيو ر
 .
چ رلارٚٚٛل رآ شازربل يىيا
ٜرِّؤ
 ,
«
 زٚز
ا
ر
»
يسيا 
 ,
«
 زٛي
ا
ر
 »
يرلازآ يسيا
 .
 
رلاريسبچ ٝٙيٛئا زٚا شازربل يىيا
 ,
ة
 نٛيؤ
رلاريسبث بٙيؽيطيا ير٘بس
 .
رلاريسبل بطي٘بٙيا يطيراِٛبي
 ,
«
 زٚز
ا
ر
»
يسيا 
 ,
«
 زٛي
ا
ر
 »
يرلازآ يسيا
 .
 
ــس
َزؤ
ـ
نٚ
 
 
ٖبميجآ
 :
 ٖبٕضٚز
غآ
 :
 يزآ سيل
ُيجٔازآ
 :
يئي ْازآ
 ٜ
 ٖ
ٗيؼزآ
 :
صئزآ
 ,
 ٜارٌٕ
ٓيريضآ
 :
 يّئث ٗيؼاز
زيث نا
ٜ
ٖ 
 :
يرئي هج ٝٙيوا
 ,
ٖبسبجوا
 ,
 ٖاسٕٞ
سيذِآ
 :
 يسير٘بس ٝثربحٔ ٗيؼسيل
راريس يآ
 :
 يزآ رئي
جيريآ
 :
 يرئي ٖلايريآ ٗيرلاِٛي
زبٕذآ
 :
هيجسي٘ز
 ,
 ٝچبيرز
ِٛٛي ٗيِآ
:
عِبط
,
 يسيزبي ٗيِآ

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
190 
www.turuz.com
 
 
رٛس َا
 :
يچٕيزربي
 ,
ن
ييچىٔؤ
 
ربچٚا
 :
شٛل
 ,
 ٖبچٚا
ٛس ربچٚا
 :
ربطثآ
 ,
 ِٝلاض
قٚزٚا
 :
 سَفَ٘
ِٛٚا
 :
ة
نٛيؤ
 
قلايٚا
 :
 رّىيّٕٙيچ كيطيربل ٝطئٔ
قبٕيٚا
 :
چ ِٛٛس
 يرِرئي صييبضبي ٜزرِّؤ
بٕيٚا
 :
 بٕ٘اسِآ
قبٕ٘بسٚا
 :
 هٔسئث
ا
هسؤ
 ٜ
ْ
 :
 سس يِرسو ٚ بجٚا
ا
ريؤ
 ٜ
ج٘
 :
 رزبع
ا
 ٜزؤ
َ
 :
ظٛصرٔ
 
ا
ر٘ؤ
 :
ا
 ٖؤ
ا
ر
 ,
 يچضبث
ا
زٛيؤ
 :
حيص٘
ر
 
ا
جؤ
 :
ْبمش٘ا
 
ٜا
 
 ّٝي
رّيز
 :
 رلاٚزرٛسٚا
ٛورٚا
 :
 ٛذرٛل
ٛش٘ٚزٚا
 :
ٓؼ
 ,
 رسو
رآ يشيا
 :
 يزآ ٗيٙيسآ ٗيربجبث
ج٘بٙيا
 :
بمشعا
 ز
يشّيٙيا
 :
 ِٝب٘
هطيّيا
ٜ
ٖ 
 :
ّٝس
 ,
 رٛس

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
191 
www.turuz.com
 
 
ٗيميبث
 :
زٛسضٛٞ
 ,
 صيٕريچ ٖاسضٛٞ
جٚاسيث
 :
سيث ٛجٚا
 ,
 ٜسي٘
سيٙث
 :
 زٚا
ة
نِٛؤ
 :
زٕسل
 ,
 ٝشسز
ٖٛسٛث ـ سٛث
 :
 َبٕو ٚ ْبٕس
ٛئا شبث
 :
 ياربس
ْٚرٛث
 :
 قٚرٛث
ٛورٛث
 :
 يشسيا يّشثٛطر
صيؼبث
 :
ٝيسٞ
 ,
 ٝفحس
خبث
 :
 يزآ سيل
يّؽيث
 :
ا
ر
ٖبس٘ا هو
 
ُيث شبث
ٜ
ٖ 
 :
ٖ ّٝيث خٛچ
 ,
اسسٚا
(
سٚا
 +
 از
 ,
 سٚا
 =
 ُمع
 ,
شٛٞ

ٝي ٝد
 :
 رئي كيچآ يؽيس٘لاذبس ٗيرلاسآ
صي٘ ٜرذس
 :
 زورح
قٛجرٛٔٛس
 :
 بچٙيل
(
ٝچٙؼ

قبسٛس
 :
شِٕٛٛسٛس
 ,
 ريسا
ّْٛدٛس
 :
ٖٛضٛل
 ,
 ٚزرٚا
ريؽيج
:
ر ٖسطيٌّ ـ صيسئٌ
ٖ ٜرؤ
 ٜ
سيسٙئا ٖ
؛
َٛي راز 
 
رييلابج
 :
 رٚرٚٚ س٘ٛيد
رازبج
 :
 رئي زٛسٛس صئلاسبچ
چ
 ٝوؤ
ن
 :
 ٜرز
ٜرٛئچ
 :
 رث ٚ رٚز

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
192 
www.turuz.com
 
 
ٖٛؼٚٛچ
 :
 ن ِٝٛو
صيسبچ
 :
قبٕسبچ
 ,
 َبصٚ
يسٙيىچ
 :
 يسشئا طبيشحا
بذِٛچ
 :
قٛيٛس شِٕٛٛسٚا
 ,
 هيرف
ٓيىچ
 :
 ٝثشبج
بؼبچ
 :
 ٜردؤو
(
ن
ٝدرؤ
)
 ,
 قبضٚا بجلابث
ٗيؽّيچ
 :
يِ ٜز
 ,
 ٗيؼزآ
ٓيسراز
 :
 ّٝضع
ٗيؽِاز
 :
يِريىيف
 ,
 صيِٕاز ٜرىيف
ز رئز
زؤ
 :
يٕيو رئز
 ,
ٖلاٚا ٜسٙيشٔٚبمٔ رئز
 
ريث يّيز
 :
شاسّيز
 ,
 رلا٘بطي٘از ٜسّيز ريث
ٚرٚز
 :
يزآ سيل
 ,
 ؾبفض
هيِريز
 :
صييبضبي
 ,
 ربيح
ٚسؼٚز
 :
ٖبؼٚز
 ,
 ٗيزبل
جبجٔلاٚز
 :
 كيضلاٚز
ز
 ٜزؤ
هيِر
 :
ز
ْزؤ
 ٜ
ن
 ,
زٔٚبمٔ
 
ٛؽيٚز
 :
 ّسح
قبٕذٚرٚز
 :
هٕشئا رريح
 
ن ّٝيز
 :
 يزرآ
شاز ٚرٚز
 :
سبِٕآ
 ,
 شاز ؾبفض
يسِ ٝىيز
 :
ٚزرٚز
 ,
 يزريسِبل يٙيضبث
نٛضٚز
 :
شٕٛضٚز
 ,
 ٝشسذ

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
193 
www.turuz.com
 
 
شٚز
 ٜ
هيِر
 :
هيِ ٝشسذ
 ,
 قّٛ٘ٛؼرٛي
ريمٙيز
 :
ٖبياسّيمٙيز
 ,
 زبس
ز
نٛ٘ؤ
:
ٗيمسبس 
 ,
 ٗئبذ
ٜٚريش
 :
ا ٗيؼاز
يرئي بجٚا ٖ
 ,
ّّٝل
 
رلايزربس
 :
رلايسِآ
 ,
 رّيسشئا َبؽضا
ٖٛيٛس ـ ٗييبس
 :
يؽيبس
 ,
 زٔرح
يسسريي ٝس
 :
 يسذارٛث ّٛ٘ٚٚٛيج ٗيسآ
هيذس
 :
 كيٙيؼاز
ٖٛؽِٛس
 :
شِٕٛٛس يٍ٘ر
 ,
 صئربؼآ ٚزٚا
ِٛٛي زٛس
 :
ِٛٛي ٖبٔبس
 ,
 ٖبطىٟو
ٛئا ٖٛس
 :
ٗيس
 ,
رٌْٛ
 ,
ريجل
 ,
 راسٔ
يْٛس
 :
زاژ٘
 ,
 ُس٘
س
ؤ
ي
َ
ٜ
ج٘ 
 :
ُيؼب٘
 ,
 ٖبشساز
بمسيس
 :
كيرآ
 ,
 زٛسجٌٛ
ٓيريسّيس
 :
 رلابيبل رِٛ
ٚزرٛيٛسٛض
 :
 يزريسئٌ ةٛچٚا
قبٕيؽيض
 :
 شٚرٛي بٙيرلاٚٚا ٗيرلاضٛل ٛچٚٚا
صٕيض
ٜ
ن 
 :
 ٓيريسّيا
ٖلادبل
 :
 ًّٙد
ُيجٙيربل
 :
بذٙيربل
 ,
 ٖ ٝيئي خٛچ
ْبل
 :
ي ٗيرلا٘بٔبض
ي ٜزؤ
 يسبٕطي٘از ِٝرّٙي ٕٝ٘ٚرؤ
ُيج٘بل
 :
ٗي ّٝئا ٖبل
 ,
 ٖبٕضٚز

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
194 
www.turuz.com
 
 
ٌَٛ ٖبل
 :
 ِٝلا
يؽيبل
 :
ن ٕٝىچ يٙيرىيف ٗيٙيريث
 ,
 قبِٕبل ٝٙيزرز
ربضٛل
 :
ٖبضٛل
 ,
ٖلابچ زبس
 ,
 كيضآ
كيّشيل
 :
 كيّلارٛل
قبٕ٘ٚرٛل
 :
قبٕ٘لاذبس
 ,
 قبِٕ٘ٛٚا ظفح
ج٘بمسيل
 :
هيجيج
 ,
 رزبسح
ديسيل
 :
ٗيؼسيل
 ,
 ْازآ صئسيل
ٗيؼسيل
 :
 ْازآ صئسيل
كيّيل
 :
زيصبذ
 ,
 ربشفر يطذبي
سيٕيل
 :
 ٚزٛس رآ
هيسو
 :
ٖبثرٛل
 
 كيّ٘بثرٛل ،
ن
َٛ٘ؤ
:
 ن ٜرٚا 
ن
 ٜرٚؤ
ن
 :
ن ٜرشيس
 ,
 قبضٛٔٛي
ن ٝٔ ٜروٛو
:
قبٕضٛج
 ,
قبٔسيل
 ,
ا
قبٕريچ ٖس٘ٚزؤ
 
ٖ ٕٝشو
 :
 ُئث
يسٙيچئو
 :
ا
 ٚسِؤ
ٚزرٛدؤو
 :
 يسشئا ٖبيؽط
رٟو
 :
 رآ سئريل صيٙئٌ يس ٝٙيس
ن
سوؤ
:
 ٝٙيس 
ن
ٚزرٛدؤ
:
 يسشئا ٖبيؽط 
ريّيرٌ
 :
 ريّيىچ
ير ٜسئٌ
 :
ٖسئٌ
 ,
 ٖلاٚا ٜسٙير ٜزٚا ن ٕٝشئٌ

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
195 
www.turuz.com
 
 
 جٌٛ
ا
ر
 :
يزآ ْازآ
 ,
 زيٍيا ّٛجٌٛ
ي
ْٚرؤ
:
ي 
ٛش٘ٚرؤ
 ,
 ٜرظٙٔ
ٌٛ
ر
ـ 
 
ٌٛ
ر
 :
بؼٚز
 ,
ٗيچآ
 ,
زعيجط
 
جٌِ٘ٛٛ
 :
يِ ٌِٕٝٛ
 ,
غلا
 ,
 ٜررسٔ
ٖبؼٚز ٌٖٛ
 :
ٛؼٚز
 ,
 قرض
ي
ٜزٚؤ
:
ة ٖسث يربذٛي ٖسّئث 
 ِٛٔٛؤ
ن ٕٝ٘ ٌٜٚٛ
 :
ن ٕٝشئا ررف
 ,
 ن ٕٝشئا زبٕشعا
جٙيّيٌ
 :
 ريسا
ن ِٝ ِٝ
 :
 زب٘بل
رآ از َبٔ
 :
 يزآ رئي
ْٚرٚٚ
 :
 ٝثرض
قبٕري٘ريٚ
 :
قبٕ٘لاازرٛل
 ,
 ن ٕٝشئٌ ب٘بي ٛث ـ ٖبي ٚا ب٘ٛضٛث ـ شٛث
يسريٙٞ
 :
 سف٘
يئٞ
 :
جٌٛ
 ,
  ّٜٛل
ٜر ٜٛيئٞ
 :
 تيبجع
قبٕذبي
 :
 قبٔريس٘بي
صي٘اربي
 :
 زمّذ
ٓيزربي
 :
ن
ْؤ
 ٜ
 ن
ٖبؼربي
 :
ٖبؽيِربي
 ,
 ْٚرٛچٚا
قبٕشيربي
 :
قبٔريس٘ازبل
 ,
 قبٔرئٚ اسيبف
ٓيسبي
 :
اسيبل
 ,
 ٜسئبل
َبي
 :
ز ٗيؼاز
 ٛضؤ

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
196 
www.turuz.com
 
 
ٖبٔبي
 :
سيد
 ,
 ٖبطيض
قبٕشّي٘بي
 :
 قبٕساسِآ
ٗيميبي
 :
صيّٕييبي
 ,
ا
 صيٕريچ ٖس٘ٚزؤ
ٗيٍشئي
 :
صيٕطيشئي
 ,
ٖٛسٛث
 ,
 ُٔبو
يس ٜرٛئچ رئي
 :
 يس ٜرٛو رئي
 ُئي
ا
ٗس
 :
يئزٛل
 ,
َبٕض
 
هچ ُئي
ٜ
ٖ 
 :
يئٌ٘ٛ
 ,
 ةٛٙج
بذٛي
 :
هيزب٘
 ,
قبضٛٔٛي
 ,
 شاٚلا هيزب٘
قبِٕٚرؼٛي
 :
 قبِٕٚا ريٕذ
قِٛٛي
 :
 سيسبٙشعا
يس٘لابٔٛي
 :
يس٘لاريؽيز
 


Yüklə 23,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə