GivenName=TuruzYüklə 23,7 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/16
tarix17.04.2017
ölçüsü23,7 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

 ,
؟تيچئو رّٕيو تيٌّ ٖازرٛث
 
٭٭٭
 
 جٌٛ
ا
ز ر
يسٌّ ٜٛئا ٚس٘ؤ
 ,
ريزراٚ ِٛٛي ريث ٗي٘ ٜرٞ
 .
ٓيرلالابث ٗييلاطيؼبث ـ
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
15 
www.turuz.com
 
 
ريزراٚ ِٛٛي ريث ٗي٘ ٜرٞ
 .
 
ي ُيس
ي ٛ٘ٚزؤ
ٚ
ٓيّيٌٛئس َ
 ,
ي سيل ٗيرئي ٛثٛل
يِ ٜزؤ
 .
ريسطيا ٝ٘ ٛث
 ,
ٓيّيث ٝ٘ ٗٔ
 ,
ريزراٚ ِٛٛي ريث ٗي٘ ٜرٞ
 .
 
ْلاِٚا ٖبٔٚز
 ,
ْلاِٚا زِٛٛث
 ,
لاِٛي ْ ٜر ٝ٘ٚرٛس
 ,
لاِبي
 .
ز
 ةٛ٘ؤ
لاِٛي ٛث ٗٔ ْ ٌّّٝ
 ,
ريزراٚ ِٛٛي ريث ٗي٘ ٜرٞ

٭٭٭
 
 ؛ٓيرلالابث ـ
«
رٛس
 »
ْٚ ـ
 ,
«
خبث
 »
 ٓي  ـ
ٖٛسِٚا اسِٛي ن ٜرٌ بسآ
 .
ة سيس
ٖٛيٛيؤ
 ,
ٗيريچ لاٛي
 ,
ٖٛسِٚا اسِٛي ن ٜرٌ بسآ
 .
 
بٔٛٙيٛث يسضلاٚز رلاِٛي
 ,
ز ْارارٚٚ شبث
ب٘بي ريث زرؤ
 .
بسآ سيٙيسازربٞ
 ,
ب٘آ
 ,
ٖٛسِٚا اسِٛي ن ٜرٌ بسآ
 .
 
ٗيدبس يٙٔ ؛ْبسبٕشييبل
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
16 
www.turuz.com
 
 
يدبل ـ يدبل ٗيِآ غارْٛس
 .
لا رآ
 ,
ِٝ زيا
 ,
ٗيدبچ لازرٛل
 ,
ٖٛسِٚا اسِٛي ن ٜرٌ بسآ

٭٭٭
 
ريس٘ ٝىچ ُئي ٓيرئي ٓيٙٔ ـ
 ,
يشسيا ٛيٛس ٗي٘ ٝىچ ُئي
 .
ر صيز رلاٛس ازرٛث
نؤ
 ٜ
ريس٘
 ,
يشسيا ٛيٛس ٗي٘ ٝىچ ُئي
 .
 
ريزرلا قبٕيٚا ٓيرئي ٓيٙٔ
 ,
ريزرلا قاردٛس ُيضبي ـ ُيضبي
 .
ريزرلا قلايٚا يّو ٝچيچ ـ ٌَٛ
 ,
يشسيا ٛيٛس ٗي٘ ٝىچ ُئي
 .
 
يشيا يضاز ٗيرلاؼاز ٚا
 ,
تيريٌ ارلازِٛٛث
 ,
تيشيا
 .
تيشيث اسضاز رلازٛث ٓيرِبس
 ,
يشسيا ٛيٛس ٗي٘ ٝىچ ُئي

٭٭٭
 
ريززبٕسبث خٚا يسيرز زرٛل ـ
 ,
ز رئز
يسيرز زرٛل رٚززؤ
 .
ا جٌٛ
ريسطيِٕآ جٌٛ ٖاس٘ٚا ر

ز رئز
يسيرز زرٛل رٚززؤ


 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
17 
www.turuz.com
 
 
 
يِارٛث ٓٞ
 ,
ٗيٍشيا ٜز ٓٞ
 ,
ْبييّضبي ٓٞ
 ,
ٗيٍشئي ٜز ٓٞ
 .
ا ريسبچ ٜسيس ٝجريث
ٓيور
 ,
ز رئز
يسيرز زرٛل رٚززؤ
 .
 
ا يرلأٚرٚٚ
هج ٜرٛسؤ
 ,
جٌٛ
 ,
هج ٜريشٌ كيِزبٕذرٛل
 .
ي يٕيىچ رٞ
هج ٜرٛسؤ
 ,
ز رئز
يسيرز زرٛل رٚززؤ

٭٭٭
 
ز زرٛل ـ
 ٛ٘ٛضؤ
ٗٔ ْ ٝطئٕا
 ,
ريز يسب٘آ ٗيٍيِريز ؛زٛس
 .
ز
 ْٛضؤ
ةِٛٚا زبٕسبث ْٚرٚٚ
 ,
ريز يسب٘آ ٗيٍيِريز ؛زٛس
 .
 
ا ب٘آ ٖبؼٚز يٙٔ
ةِٛؤ
 ,
ةِٛٚا ب٘آ زرٛل ريث ٝٙٔ
 .
تيِآ جٌٛ ٗئ ٖاززرٛل ِْٛٛل
 ,
ريز يسب٘آ ٗيٍيِريز ؛زٛس
 .
 
ْلاسبل ـ ْلاسبل ؛ٓيرلا ٓيسراز
 ,
يرز ٓي٘بي ريث رٞ
 ,
بشِبذ
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
18 
www.turuz.com
 
 
قبچيث رٕٛسٛس يٙٔ
 ,
بشِبث
 ,
ريز يسب٘آ ٗيٍيِريز ؛زٛس

٭٭٭
 
ٚزرْٛي رلاِٛي
 ,
يسسريي كيربچ
 ,
ٖلاؼٚا ٖ ٝيئٌ يسيرز زرٛل
 .
ٝٙيرئي غاز يسريچ تيٌّ
 ,
ٖلاؼٚا ٖ ٝيئٌ يسيرز زرٛل
 .
 
ي يرلاٚسؼٚز
ي ن ٝچيؤ
ٚزرؤ
 ,
ن يرلا يّؽيث
ي ن ٜرٚؤ
ٚزرؤ
 .
 ن ٜريئس يرلابؼبچ
ي
ٚزرؤ
 ,
ٖلاؼٚا ٖ ٝيئٌ يسيرز زرٛل
 .
 
ي
 ِٝزؤ
يز ٝٔ
 ,
يزلاسآ زٚز
 ,
يزلاسبل سيز ٜسٙيرٌّ٘ٛ
 .
يزلاشيرآ يٙيزبؼٛث
 ,
ٖلاؼٚا ٖ ٝيئٌ يسيرز زرٛل

٭٭٭
 
ٓيرلابيبل قٚٚٚا ـ قٚٚٚا ـ
 ,
 ؟ريزاس٘بيبٞ رّيو ٓيٙٔ
ٓيرلابثٚا بٔزبل ـ بٔزبل
 ,
 ؟ريزاس٘بيبٞ رّيو ٓيٙٔ
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
19 
www.turuz.com
 
 
ٓييئٌ يرز ٜسٙيرّشسٚا
 ,
ر ـ سس زآ ريث
ؤ
ٚ
 ,
ٗييئي زآ ريث
 .
ي
 زٛ٘ٛسثٚرؤ
ٗييئز ٝٙٔ
 ,
 ؟ريزاس٘بيبٞ رّيو ٓيٙٔ
 
رلاِٛي قازٚا يٙٔ ةٚرٛي
 ,
رِ ٝطئٔ ديس
 ,
رلاؼاز بجٚا
 .
ا
 َ
رلاِٛؼٚا يآ ٗيريشئي
 ,
؟ريزاس٘بيبٞ رّيو ٓيٙٔ
 
٭٭٭
 
رٚسذٛچ ٖ ٝچئو ـ تيٌّ ٖازرٛث ـ
 ,
ٛچٚٚا ٖٛؼرٛي ّٕٝيسيث َبل
 .
ٝشسٚا قبيآ ٗسرِٚزٚا
 ,
ٛچٚٚا ٖٛؼرٛي ّٕٝيسيث َبل
 .
 
يٕيشيث ٌَٛ ٗيرِرئي ٛث
 ,
ا ُئي ٖبيبطذٚا زٚا
ٛٔٛسؤ
 .
ٛؼٚزٚا َبث
 ,
ٛٔٛسرٛل ٛس
 ,
ٛچٚٚا ٖٛؼرٛي ّٕٝيسيث َبل
 .
 
بجٙيّيدبس ٗيرلابٕؼٚز
 ,
بج٘ٛث ٝٙس قِّٛٚا بٕؼٚز
 .
بج٘ٛيٚز حلا ٗسرِ ٝجٙيز
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
20 
www.turuz.com
 
 
ٛچٚٚا ٖٛؼرٛي ّٕٝيسيث َبل

٭٭٭
 
يزلاسبل سيز ٛچٚٚا ٖٛؼرٛي
 ,
س شبث
بؽيِبيبل يز ٝىيؤ
 .
ٚسدٛل ٜآ ريث ٖ ٜسٙيٌ ٜرٚا
 ,
س شبث
بؽيِبيبل يز ٝىيؤ

 
يسچآ ٖ ٜسّئث يٙيؼبضرٛل
 ,
يسج٘بس ٜرئي ي٘ يسبيبد
 .
ٚس٘ٛؼرٛي ٓٞ
 ,
يسجآ ٜسٕٞ
 ,
س شبث
بؽيِبيبل يز ٝىيؤ

 
قبيآ ٍَٛ٘ٛي يسٌّ سيل ريث
 ,
قازٚز ٜرٟد
 ,
قب٘بي بِٕآ
 .
قبيبس ٛچٚٚا يزلاسبل سيز
 ,
س شبث
بؽيِبيبل يز ٝىيؤ

٭٭٭
 
ي ـ
 ٜزؤ
بٕيضبث ـ زسٚا بٕذبث َ
 ,
ز رئز
يسيرز زرٛل رٚززؤ
 .
ْاريِآ جٌٛ ٖ ٜز ٓييئٌ ٛث
 ,
ز رئز
يسيرز زرٛل رٚززؤ

 
رٚز ٍَٛ٘ٛي ٓٞ
 ,
يشسيا ٜز ٓٞ
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
21 
www.turuz.com
 
 
ٗيرس ٖازٛس
 ,
يشيا ٖاززٚا
 .
ٓيرز ريٕ٘لااربي
 ,
ا
ٓيس
 ,
 
ز رئز 
يسيرز زرٛل رٚززؤ

 
ا يرلأٚرٚٚ
هج ٜرٛسؤ

جٌٛ
 ,
هج ٜريشٌ كيِزبٕذرٛل
 .
ي يٕيىچ رٞ
هج ٜرٛسؤ
 ,
ز رئز
يسيرز زرٛل رٚززؤ

٭٭٭
 
ز زرٛل
 ٛ٘ٛضؤ
ٗٔ ْ ٝطئٕا
 ,
ريسيسب٘آ ٗيٍيِريز زٛس
 .
ز
 ْٛضؤ
ا زبٕسبث ْٚرٚٚ
ةِٛؤ
 ,
ريسيسب٘آ ٗيٍيِريز زٛس
 .
 
ا ب٘آ ٖبؼٚز يٙٔ
ةِٛؤ
 ,
ةِٛٚا ب٘آ زرٛل ريث ٝٙٔ
 .
تيِآ جٌٛ ٗئ ٖاززرٛل ِْٛٛل
 ,
ريسيسب٘آ ٗيٍيِريز زٛس
 .
 
ْلاسبل ـ ْلاسبل ٓيرلا ٓيسراز
 ,
بشِبذ ،يرز اسٕيرلاِٛل
 .
قبچيث رٕٛسٛس يٙٔ
 ,
بشِبث
 ,
ريسيسب٘آ ٗيٍيِريز زٛس


 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
22 
www.turuz.com
 
 
٭٭٭
 
س
 ّٝيؤ
ٖ ٝسٕيو
 ,
ٖ ٝس٘ ٜزرِ ٓيو
 ,
ي ٖبيٛل ٖاسِٛي يٙٔ
َ ٜزؤ
 .
لاٛي ٚزٚا
 ,
يؼبضآ شبث
 ,
ي ٖبيٛل ٖاسِٛي يٙٔ
َ ٜزؤ

 
ٍٖٛسٛو زآ ريث
 ,
ٖٛؽِٛس زآ ريث
 ,
س
 ٚزؤ
ن ٝذيا
 ,
ٗيؽّيچ يّيز
 .
ٚزٛل صيذبث
 ,
ي
از ٚزؤ
َ
ٗيؼ
 ,
ي ٖبيٛل ٖاسِٛي يٙٔ
َ ٜزؤ

 
قبريچ لاٛي ٜزرئي ريث ؛ٌُ
 ,
قبضلالازٚا ٖازرلاؼاز ٛث
 .
ن ٝچيچ ريث ٗس
 ,
قلاٛث ريث ٗٔ
 ,
ي ٖبيٛل ٖاسِٛي يٙٔ
َ ٜزؤ

٭٭٭
 
ّٛجٌٛ ْاسيل ريث ٗٔ ـ
 ,
ي
ن ٝچيؤ
 ,
ريسطئ ٌِٕٝٛ ْٚزٚا قبج٘آ
 .
ا ْب٘آ ـ ْبسآ
ةِٛؤ
,
ٝس ٝ٘ 
 ؛
ريسطئ ٌِٕٝٛ ْٚزٚا قبج٘آ
 .
 
ٓ٘ ّٝيث شبث اس٘ٚٚٚا شٛل
 ,
ا
 زؤ
ز ٛٔٚٚٚا
ة زرؤ
ٓ٘ ِٝؤ
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
23 
www.turuz.com
 
 
ا
 َؤ
ا ٗٔ ؛رِ ٝسئز
ٓ٘ ِٝؤ
 ,
ريسطئ ٌِٕٝٛ ْٚزٚا قبج٘آ
 .
 
ي يٙس ٌٛ٘ٛ زبي ٛث
ْٚزرؤ
 ,
ٓيسطي٘ يسيا
,
ن
ٓيزرئٚ َٛ٘ؤ
 .
ن
 ٍِٝؤ
يزرٌ زب٘بل ٝٙٔ ٖ
 ,
ريسطئ ٌِٕٝٛ ْٚزٚا قبج٘آ

٭٭٭
 
رٛس يآ ـ
غ
ْٛ٘ٚ
 ,
ْٛ٘ٛؽِٛس يآ
 ,
بِٕٚا ٗيؽِاز يٕيو ٓيٙٔ
 .
ْ ٜريي ٝشسيا يٙس ٜسٙٔ
 ,
بِٕٚا ٗيؽِاز يٕيو ٓيٙٔ

 
 ،بٙييبس ٚا ٗييبچ قبريچ
بٙييبٞ شٛل ـ زرٛل قبطيربل
 .
ب٘ٛيٛث ٝشسث ٚا ٓيذبث
 ,
بِٕٚا ٗيؽِاز يٕيو ٓيٙٔ
 .
 
ٛ٘ٛؼِّٛٛل ْ ٝطيٕ٘ ٝي ٝث
 ,
يٙيؽيبل رٞ
 ,
يٙيؽيّيل
 .
يٕيؽيٙيس ٓيٙٔ بٔبي
 ,
بِٕٚا ٗيؽِاز يٕيو ٓيٙٔ

٭٭٭
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
24 
www.turuz.com
 
 
ٜزرِرئي ٛث يسِبل يطيل
 ,
يسضلابٕؼٚز ب٘ٚا ٚسؼٚز
 .
ب٘ٚا يسچآ يٙيٌ ٜرٚا
 ,
يسضلابٕؼٚز ب٘ٚا ٚسؼٚز
 .
 
ٖ ٜزريث ـ ٖ ٜزرٞ يسطي٘از خٛچ
 ,
ٖ ٜزرِرئي ٚا ٖلابل ازرٚا
 .
ٖ ٜزرٞ ـ ٖ ٜزرٞ رِٚسضٌِٛٛ
 ,
يسضلابٕؼٚز ب٘ٚا ٚسؼٚز
 .
 
ارلايؽيبل يسطي٘ يسيا
 ,
ارلا َبسربل
 ,
ارلا يؼريل
 .
ارلاٛؼرٛس ٚسِٚا ٛؼرٛس
 ,
يسضلابٕؼٚز ب٘ٚا ٚسؼٚز

٭٭٭
 
ن يىيا
ّٝيئا ريث ّٛ٘ؤ
ري 
 ,
ن ٕٝطي٘ يسيا ٖ ٜزريث ـ ٖ ٜزرٞ
 .
رلاٚا ّٛجٌٛ ٜس٘ ٜسيٌٛئس
 ,
ن ٕٝطي٘ يسيا ٖ ٜزريث ـ ٖ ٜزرٞ
 .
 
ريز كيطيا ٚا ؛بسزٚا يٌٛئس
 ,
ريز كيطيربل ٖاس٘ٛث ـ ٖاس٘ٚا
 .
چ ـ ٜزٛئا
ريز كيضاربي ٜز َؤ
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
25 
www.turuz.com
 
 
ن ٕٝطي٘ يسيا ٖ ٜزريث ـ ٖ ٜزرٞ
 .
 
ي يسطي٘ يسيا
رِٛٚا َ ٜزؤ
 ,
ا ٝييٌٛئس هّيا
رِٛٚا َ ٜزؤ
 .
رِٛٚا ُيا زٛي شبي ٖ ٜزرٞ
 ,
ن ٕٝطي٘ يسيا ٖ ٜزريث ـ ٖ ٜزرٞ

٭٭٭
 
رلاؼاز اريس يِربل يضبث
 ,
ريزبجٚا ٝ٘
 ,
ِٛٛذرٛل ٝ٘
 !
يساٚٛي شٛل ازرلابيبل
 ,
ريزبجٚا ٝ٘
 ,
ِٛٛذرٛل ٝ٘
 !
 
تيياسّيژيل
 ,
ريچئو رلايبچ
 ,
ٓيچرد ـ ٓيچرد رلازِٛٛث زْٛث
 .
يچيا ٝطئٔ كيّ٘اربل حبل
 ,
ريزبجٚا ٝ٘
 ,
ِٛٛذرٛل ٝ٘
 !
 
ي
 ٜسيؤ
 رلاضٛل
ا
ئ
يّ٘
 ,
يريا
 ,
يريز ـ يريز رٚزٚا َبسربل
 .
ن
 ٍِٝؤ
ا يرِ
يرئي رٛسرؤ
 ,
ريزبجٚا ٝ٘
 ,
ِٛٛذرٛل ٝ٘
 !
٭٭٭
 
يسؼاز رلا٘ٛث ٌِْٛٛ ـ
 ,
 ؟يز ٝ٘

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
26 
www.turuz.com
 
 
ي شٛل اسيٛث ٛث
صئ ٝٔرؤ
ْ
 .
جبؼآ ّٛيٛث يزب٘بل رٞ
 ,
ي شٛل اسيٛث ٛث
صئ ٝٔرؤ
ْ
 .
 
قبج٘آ كيسريچ ب٘ٚٚا َ ٝو
 ,
قبجبيلاٚٚا يسيث رلاضٛل
 .
ا
 يري
هيسٕيز
 ,
قبٙيبج رئز
 ,
ي شٛل اسيٛث ٛث
صئ ٝٔرؤ
ْ
 .
 
يريث ٜسيث ري ّٝيئا سث
 ,
يريز ـ يريز رٚزٚا ٖٛيٛل
 .
ي شٛل
يريا ٖ ٜسِ ٝو ٓضٛٔرؤ
 ,
ي شٛل اسيٛث ٛث
صئ ٝٔرؤ
ْ
 .
٭٭٭
 
 جٌٛ ـ
ا
ر
؛
ريس٘ ّٝيث ُيز رلا٘ٛث 
 ,
رٚز شٛل زٚسٌ٘ٛ
 ,
ْازآ ٝجئٌ
 .
ٜزرِرئي ٛث ريزرّّيا ٗئ
 ,
رٚز شٛل زٚسٌ٘ٛ
 ,
ْازآ ٝجئٌ

 
يرلا يراز ريز يضاز يبچ
 ,
يرلا ير٘بس كيِبيبل رِٛ
 .
يرلااربل
 ,
يرلا يربس
 ,
رٚز شٛل زٚسٌ٘ٛ
 ,
ْازآ ٝجئٌ
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
27 
www.turuz.com
 
 
 
رلا تيدبل سيل ٝچئ٘ ٖ ٜزسيث
 ,
تيريي بثٚا
 ,
رلا تيدبچ ٛئا
 .
رلا تيدبس َٚز يرلاسيل ٚا
 ,
رٚز شٛل زٚسٌ٘ٛ
 ,
ْازآ ٝجئٌ

٭٭٭
 
بثبث رٌٛ ـ رٌٛ ٗسّٛجٌٛ ٝ٘
 ,
ٖبسيِبدبل
 ,
ٖبسجبجٔلاٚز
 .
ز
 ٖٛضؤ
ِٛٚز
 ,
ٖٛمسٛس ٗيضاز
 ,
ٖبسيِبدبل
 ,
ٖبسجبجٔلاٚز
 .
 
س
 ِٛزؤ
ٗييبچ تيِبل
 ,
ي
ِٖٛؤ
 ,
ٗيّيز ّٝح تييبّٕيچآ
 .
ٗيؼاز
 ,
ٗيضاز
 ,
ٖٛيٛس
 ,
ٗيّئي
 ,
ٖبسيِبدبل
 ,
ٖبسجبجٔلاٚز
 .
 
ٓيدبل زب٘بل ٖاسٙيرلاضٛل
 ,
ٓيدبس هيِ جٙيز اسٙيؼبجٚا
 .
تيٙئ ٛ٘ٚزِٛٛث
 ,
ٓيدبچ
 ,
ٖبسيِبدبل
 ,
ٖبسجبجٔلاٚز

٭٭٭
 
 ؟سيٙيسريسئٌ ةٛچٚا اربٞ ـ
ازارلاضٛل ريزٛئا ْٖٛس رئي
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
28 
www.turuz.com
 
 
ئا
 ٗي٘
ز ريث ؛ٗيٌّ
هض ّٝضؤ
 ,
ازارلاضٛل ريزٛئا ْٖٛس رئي
 .
 
ٗيسِبل ٜسيس رلاميِبجٚا
 ,
ٖٛسِٚا صيٙئٌ زٛ٘ٚزرٛي ـ رئي
 .
ٗيسچئو زِٛٛث
 ,
ٗيسّيربي ٗچ
 ,
ازارلاضٛل ريزٛئا ْٖٛس رئي
 .
 
ٗيرئٚ زب٘بل رٛجريث ٝٙٔ
 ,
ِٝسيس ْٛچٚا
 ,
يرث ٖ ٜزسيس
 .
ي
 ْٚرؤ
ٓيرئي تيِبل ازربٞ
 ,
ازارلاضٛل ريزٛئا ْٖٛس رئي
 .
٭٭٭
 
ي ٓيرلابٕؼٚز ـ
؟ٛٔرٛ٘ٚرؤ
 
رلاضٛل ٖ ّٝيث يّيز ْازآ
 .
رلاريزاسِٛي
 ,

Yüklə 23,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə