GivenName=TuruzYüklə 23,7 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/16
tarix17.04.2017
ölçüsü23,7 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ازراز بسذٛي
 ,
رلاضٛل ٖ ّٝيث يّيز ْازآ
 .
 
ٗيِبچ زب٘بل
 ,
تيٌّ
ـ 
ٗيچئو 
 ,
ٗيچئس ٖ ٜسوٛس ؛ٛوٛس ٜزرئي
 .
ن ؛ةٛچٚا ٖاسميِبيبل
ٖٛچؤ
 ,
رلاضٛل ٖ ّٝيث يّيز ْازآ
 .
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
29 
www.turuz.com
 
 
ٚسؼٚز يريث
 ,
يّؽيث يريث
 ,
ن اسٙيرلاِاز
يّؼبث ٝدرؤ

ن ٖٛچٚا رلا٘ٚا
يّؼاز ّْٛ٘ؤ
 ,
رلاضٛل ٖ ّٝيث يّيز ْازآ
 .
٭٭٭
 
ْبييِزب٘بل ٖ ٝيئي ْازآ ـ
 ,
ْبضٛل زٚسٌ٘ٛ
 ,
ْازآ ٝجئٌ
 .
ٛ٘ٛچٚٚا خٛچ ٓيسئي تيسريي
 ,
ْبضٛل زٚسٌ٘ٛ
 ,
ْازآ ٝجئٌ
 .
 
يسيٙيىيا ْارلابچربد
 ,
يسي٘بذٛي
 ,
يسيٙيورث
 .
ٚزٛ٘ٛوٛس ْاراسيؼاز
 ,
ْبضٛل زٚسٌ٘ٛ
 ,
ْازآ ٝجئٌ
 .
 
از ي٘بيبل ْ ٜر ٜريٌٕ
 ,
از ي٘بيبد يو ٜسٙيِا
 .
از ي٘بيٚا
 ,
از ي٘بيٛث
 ,
ْبضٛل زٚسٌ٘ٛ
 ,
ْازآ ٝجئٌ

٭٭٭
 
ي٘ يسبيبد ٚزرٚٚ ٛچٚٚا
 ,
ي ٖٛضٛل ٖ ٝٙئا
زٚؤ
ٗيس ٜ
ٜ
 .
يسسآ اربي بيبد يشيا
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
30 
www.turuz.com
 
 
ي ٖٛضٛل ٖ ٝٙئا
زٚؤ
ٗيس ٜ
ٜ

 
ٗئي تيّيريي ٚا
ٚزرٚز ٜ
 ,
ًٙچ
 ٜ
ٓطِ
 ٜ
ٚزرٛي ٛضٛل
 .
زريث
 ٜ
يسىچ
 ,
زريث
ٚزرٚٚ ٜ
 ,
ي ٖٛضٛل ٖ ٝٙئا
زٚؤ
ٗيس ٜ
ٜ
 .
 
 ٖٛضٛل
ز
اربي ٗيرز ٛضؤ
 ,
 يسّيدريچ ٚا
ق
ارلابيا
 .
 تيرِبل
ٚا يسٙئ
 ,
ارآ ٛث
 ,
ي ٖٛضٛل ٖ ٝٙئا
زٚؤ
ٗيس ٜ
ٜ

٭٭٭
 
ي ٚا
ٛضٛل بمضبث يز ٝٔرؤ
 ,
 شٛل
ٛ٘ٚا يسِآ تيييؽيض
 .
 يزب٘بل
ُيا
ٚزرٚٚ ٜ
,
يسريي 
 ,
 شٛل
ٛ٘ٚا يسِآ تيييؽيض
 .
 
يس٘لااربد رلازِٛٛث زٛث
 ,
 جٌٛ
ا
يسضآ ر
 ,
يس٘لااربي
 .
 ٚسؼٚز
يس٘لاارآ تيچبل
 ,
 شٛل
ٛ٘ٚا يسِآ تيييؽيض
 .
 
اسٙيؼبٙيبج ٖٚٚٚا ٛچٚٚا
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
31 
www.turuz.com
 
 
 يّ٘بل
ا
اسٙيؼبيآ ِْٛؤ
 .
س ٖٛس
اسٙيؼازٚز يرِزؤ
 ,
 شٛل
ٛ٘ٚا يسِآ تيييؽيض

٭٭
٭
 
ٚزٚا ـ
 
ْلاٛي
 ,
ْارلاٚا شٛل
 ,
 ْاراسييبل
اسئاٚٛي
 .
 هس ازرٛث يٙس
ْاربٕيٛل

 ْاراسييبل
اسئاٚٛي
 .
 
ا
 ٝسِؤ
 ْ
ْارلاٚا ٓئي بضٛل
 ,
 ْبسِبل
ْارلابس زرٛي ازرٛث
 .
 سٌٔٛ٘ٛ ٖٛس
 ٜ
ْارلاآ ٌٖٛ ٖ
 ,
 ْاراسييبل
اسئاٚٛي
 .
 
ة ةٛؼٚز يسئلابث
رٛيؤ
 ,
يِزاز ٖٚزٛس
 ,
س
ا ٖٚزؤ
رٛيؤ
 .
ي ئز
سيٍيا يٙٔ ٗيس ِٝزؤ

 ْاراسييبل
اسئاٚٛي
 .
٭٭٭
 
شٛل

ارلازِٛٛث ٚزرٚٚ شبث
 ,
ٖ ـ
ٜ 
 
ٗيزرييئز
 ؟ٖلاؼٚا ٛچٚٚا 
يزريسطيسراز
 ,
يس
يزريسطيذ
,
 
ٖ ـ
ٜ 
 
ٗيزرييئز
 ؟ٖلاؼٚا ٛچٚٚا 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
32 
www.turuz.com
 
 
 
 شٛل
ُيث ُيز از ْبسِٚا
ٓ٘ ٜ
 ,
رلابسريؼبچ
;
ٌُ ٗٔ 
ٓ٘ ٜ
 .
ا
 َؤ
سئز
رِ ٜ
;
ا ٗٔ 
َؤ
ٓ٘ ٜ
 ,
ٖ
ٜ 
 
ٗيزرييئز
؟ٖلاؼٚا ٛچٚٚا 
 
 
 رٞ
ا ريث ٗئازآ
ٛضِٕٛؤ
 ,
زسيٕيرئي
 ٜ
 ٖ
قٛضِٕٛٚٚٛل
 .
سٌ
 ٜ
ي ـ
قٛضِٕٛٚا شٛل ٜز
 ,
ٖ
ٜ 
 
ٗيزرييئز
؟ٖلاؼٚا ٛچٚٚا 
 
٭٭٭
 
ا ـ
راٚ يو شٛل ٚا ٖٛيٚزرٚسِؤ
 ,
ٚا
 ,
يسيچضبث ٗيرلاضٛل
يا 
يز
.
 
تيسيز يسيث
 ,
يزريسيؼاز

ٚا
 ,
يسيچضبث ٗيرلاضٛل
يا 
يز
.
 
 
 اسٙيؼبٙيبج
ٛجٌٛ بيبل
 ,
ٛجٚا يشيا ٗي٘ يٍيسٕيز
 .
ي
 ٚزؤ
ٗيؼسيل
 ,
يجآ يّيز
 ,
ٚا
 ,
يسيچضبث ٗيرلاضٛل
يا 
يز
.
 
 
ٖ
 ٜ
بي
يو يطذ
 ,
ٖٚزرٚٚ ٛ٘ٚا
 ,
ةٚرٚٚ

ز بيبل
ٗيزربي ٖٛضؤ
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
33 
www.turuz.com
 
 
ا
 ٛ٘ٛيٚسِؤ
سٙئٌ
ي ٖ ٜ
ْٚزرؤ
 ,
ٚا
 ,
يسيچضبث ٗيرلاضٛل
يا 
يز
.
 
٭٭٭
 
ُئث ٖاس٘ٛث ـ
ْب٘بذرآ ٗٔ ٜ

سٙس
 ٜ
ُيث شبث ٓيٙٔ ٖ
ٓي٘ ٜ
 .
ٖ
 ٜ
زسيا
ْ ٜري ّٝيئا ٗس ٜ

سٙس
 ٜ
ُيث شبث ٓيٙٔ ٖ
ٓي٘ ٜ

 
 اربٞ
 ٝسشئٌ
ٖ
 ,
ٖبسِٚا ازربٞ
 ,
 يس٘بٞ
زرئي
ٖبسِبس اٚٛي ٜ
 .
 ٝسضٚز اراز
ْ
 ,
ْبسِبل ازراز
 ,
ُيث شبث ٓيٙٔ ٖ ٝسٙس
ٓي٘ ٜ
 .
 
ٗس ْاٚٛي
ٖٛسِٚا اٚٛي ٜ
 ,
ز
 ٖٛضؤ
رآ
ْبذ
 ,
ٖٛسِٚا ْبيبل
 .
س
 ٖٚزؤ
ٗٔ
ٖٛسِٚا ٖبيبٞ ٜ
 ,
ُيث شبث ٓيٙٔ ٖ ٝسٙس
ٓي٘ ٜ
 .
٭٭٭
 
يزبٕ٘بٙيا ٖلاؼٚا ٛچٚٚا
 ,
 ٛث
لاٚا شٛل
 ,
ْازآ بسذٛي
 .
يزريمطيل بٞ
 ,
يسري٘ريٚ بٞ
 ,
 ٛث
لاٚا شٛل
 ,
ْازآ بسذٛي
.
 
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
34 
www.turuz.com
 
 
يسشئٌ زآ شٛل
 ,
ٛچ شٛل
خ
يسشئٌ 
 ,
زرئي
 ٜ
ي رّيو
 ززؤ
 ٜ
يسشيا ٖ
 .
ز يرلازِٛٛث
تيِ 
 ,
ا
ٚسسؤ
 ,
 ٛث
لاٚا شٛل
 ,
ْازآ بسذٛي

 
 رلايبچ
ٓيرٛيل
 ,
ٖٛؼرٛي رلاِٛي
 ,
س رلازِٛٛث غآ
هيد ٜ
 ,
ٗيؽِاز
 .
چئ٘ يسچئو ةٛچٚا
يؼاز ٜ
 ,
 ٛث
لاٚا شٛل
 ,
ْازآ بسذٛي

٭٭٭
 
زرئي ٚسؼٚز
يس٘لاياربٞ ٖ ٜ
 ,
 ـ
ق
ٗييبٔرييآ يسيث رلاضٚ
 .
ريث سيث
 
زرئي
قِٛٛي يىيا ٜ
 ,
ق
ٗييبٔرييآ يسيث رلاضٚ
 .
 
ةٛسٛس ـ تيسآ ٛ٘ٚا رلاِٛي
 ,
سيٕيچيا
 ٜ
زسيا
تيسبل ن ٜ
 .
ٗٔ
 ٜ
تيسبچ ٛوٛي بؼبچ
 ,
ق
ٗييبٔرييآ يسيث رلاضٚ
 .
 
 ٚا
ا
ريسٕير
 ,
زيٍيا

ا
ر
ٖ ٜ
 ,
ُيئ٘ بسبِٕٚا ٚا
ٜ
ري 
ٜ
ْ 
 .
ي٘بي
تيِبل ق
 ,
ي
ٗيؤ
ْ ٜري ٜ
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
35 
www.turuz.com
 
 
ق
ٗييبٔرييآ يسيث رلاضٚ

٭٭٭
 
ي ـ
ي ـ ِٝزؤ
َزؤ
ٓي٘لايريآ ٜ
 ,
ن
 َٛ٘ؤ
ْرئٚ
بؽيّيريآ ٜ
 .
ز
 ٜزؤ
ًيِر
َٚا قبٙيس ريث ٜ
 ,
ن
 َٛ٘ؤ
ْرئٚ
بؽيّيريآ ٜ

 
ٗيٍيسئز
 ٜ
ٖٛ٘ٚا بٕيٚا
 ,
ٛ٘ٚا بٕيبس ازبسسٛس يٛس
 .
بي
ٛ٘ٚا بٕيٛل بٙيٙيذ
 ,
ن
 َٛ٘ؤ
ْرئٚ
بؽيّيريآ ٜ

 
س٘ٚزٚا يٙيسيربس
ي ٜ
رؤ
 ,
ا
 ِٛ٘ٛٔٛؤ
ز
ي ٜسٔٚزؤ
رؤ
 .
ا ٛيّٛ٘ٛشسٚا
ي ٜس٘ٚزؤ
رؤ
 ,
ن
 َٛ٘ؤ
ْرئٚ
بؽيّيريآ ٜ

٭٭٭
 
ي يٙٔ ـ
ٌّٝ ِٝزؤ
 
ج
ي ٜ
ٜ 
ْ
 ,
 رٞ
راٚ يطيٌّ ٗيطيسئٌ
 .
ا
 ٝسسؤ
ٓشئٌ ُيا زٛي
ٖ ٜسٕيٌ ٜ
 ,
 رٞ
راٚ يطيٌّ ٗيطيسئٌ
 .
 
 ٚٛچٚٚا ـ
بطيل ازرٛث بِٕبل
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
36 
www.turuz.com
 
 
ٛي
ري ٜز بسذ
ٚا 
بضاز ٖٛذ
 .
 ٚا
رٚز َٚز سيل
 ,
ا
َؤ
ٜ 
بضٛل ٖ

 رٞ
راٚ يطيٌّ ٗيطيسئٌ
 .
 
ٗس ْاريٕ٘بٙيا ـ
ُيج٘بل ٜ
 ,
ارٛث
 خ
ا يٙٔ
ٓيچآ َٛل ـ َ
 .
ُئث
 ٜ
ٓئز
يجآ ـ يجآ ٜ
 ,
 رٞ
راٚ يطيٌّ ٗيطيسئٌ

٭٭٭
 
س
 زؤ
 يزبٕسبچ
ق
 بيا
بضٛل
 ,
يزربدآ ٓئي اسٙيؼبٙيبج
 .
 ٖلادبل
سّير٘ يٕيو
ٜ
يز 
 ,
يزربدآ ٓئي اسٙيؼبٙيبج

 
 رٞ
اٚٛي يجيز ٗي٘بؼربي
 ,
 زبي
اٚٛل ـ اٚٛل يرلاضٛل
 .
ز ٛ٘ٛچٚٚا
اٚٚا يزر ٜس٘ؤ
 ,
يزربدآ ٓئي اسٙيؼبٙيبج
 .
 
 ٛث
ي شٛل
رؤ
ب٘ٛل اربٞ ٖ ٜ
 ,
 رىچ يٙٔ
ب٘بل ُيسيل
 .
ٛي
خ
,
ز 
ب٘ٚا ٛچٚٚا يز ٕٝي ٜ
 ,
يزربدآ ٓئي اسٙيؼبٙيبج


 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
37 
www.turuz.com
 
 
٭٭٭
 
 ُيز
ٚسضٚز ٝجئٌ كيّ٘اربل
 ,
 شٛل
ٚسِٚا ْازآ تيّيرٛئچ
 .
اسٙيؽيطيا ٗيرلازٚسِٚا
 ,
 شٛل
ٚسِٚا ْازآ تيّيرٛئچ
 .
 
ّٛوٛس يّئث
 ,
بجٚا ٛيٛث
 ,
ٖ ٛث
ريز صيا ٜ
 ,
قبج٘ٛيٚا ٝ٘
 .
ي
 زؤ
ي
بجبٕدبس ريث يو ٜرؤ
 ,
 شٛل
ٚسِٚا ْازآ تيّيرٛئچ
 .
 
 نٛس
ٜسٙيّئث شٛل يسطيِٕبل
 ,
سٙيٌ يد يد
ٜ
 ,
ٜسٙيّيو ٝو
 .
ا يزريطي٘از
ٜسٙيّيز زؤ
 ,
 شٛل
ٚسِٚا ْازآ تيّيرٛئچ

٭٭٭
 
 يآ ـ
بجرلابيبل يزب٘بل
 ! 
 ٗس
ب٘بيبٞ
 ,
ّٝئث اربٞ
 .
ز اٚٚا ازٚٚا ٓيسٌّ
ْٚس٘ؤ
 ,
 ٗس
ب٘بيبٞ
 ,
ّٝئث اربٞ
 .
 
 ٗيرلاؼاز ٛث
ٗٔ يزب٘بل
 ,
ٗٔ يزبٙيا زب٘بل بيبل
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
38 
www.turuz.com
 
 
ز
ٚري
 ٜ
 ٗيرِ
ٗٔ يزآ ؾبل
 ,
 ٗس
ب٘بيبٞ
 ,
ّٝئث اربٞ
 .
 
 ازرٛث
ئبٞ رٚسضٛل
 ,
ٜزسيث
 ,
ن ٓيسيث رلاؼاز
ٜزسئ ٍِٝؤ
 .
ا تيچئو ـ تيٌّ
ٖ ٜزسئ ٝىِؤ
 ,
 ٗس
ب٘بيبٞ
 ,
ّٝئث اربٞ
 .
٭٭٭
 
ي ٗٔ ـ
ْ ٜريٌّ َٛي ٖ ٜسيئ٘ٚ
 ,
ا
 زؤ
آ يٕيّّيز
ْاريربشذ
 .
زٚز
 ٜ
ٖ
 ,
صئٔ
ٜ
,
اسِ٘ٛٛي غاز 
 ,
ا
 زؤ
آ يٕيّّيز
ْاريربشذ

 
سٙيرّشسٚا
 ٜ
ٓييئٌ يرز
 ,
ر ـ سس زآ ريث
ؤ
ٚ
 ,
ٗييئي زآ ريث
 .
بٔربث
 ق
ٖ بس اسيبس
ٓييئز ٜ
 ,
ا
 زؤ
آ يٕيّّيز
ْاريربشذ

 
ريزراز ِٛٛي ٗيرلاؼاز ٛث
 ,
يِبجٚا
 رلال
رٚززٛث
 ,
ريزربل
 .
ّٝح
 
 خٛچ
ٛچ ـ
ريزراٚ ِْٛٛي خ
 ,
ا
 زؤ
آ يٕيّّيز
ْاريربشذ

٭٭٭
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
39 
www.turuz.com
 
 
زسيث ـ
هيطئريشيا بٕؼٚز ٜ
 ,
آ يوريسّيا ٗئ
كيريربشذ
 .
زسيٕيّئث
 ٜ
ي نٛس
يؤ
 ٜ
تير
 ,
آ يوريسّيا ٗئ
كيريربشذ

 
س٘ ٝىچ ُئي
 ُئي ٖ ٜ
ا
ٗس
ٜ
 ,
 ٛس
ٝ٘ ٝسو زٛث ٖاس٘اسيل
 .
ٖٚزٚز َٛي
ٜ
 ,
ٝٙيسرس َٛي
 ,
آ يوريسّيا ٗئ
كيريربشذ

 
 زب٘بل
يسِآ
ٖازرلاِبسربل ق
 ,
ٚسِٚا ربچٚا
ازرلا َبي ررس ق
 .
ازرلاِٛي هيز
 ,
ازرلاِٛي زٚز
 ,
آ يوريسّيا ٗئ
كيريربشذ

٭٭٭
 
 سيٕيّيج٘بل
ريزرلا ْازآ
 ,
زسيث
 ٜ
 ٖ
ةٛذرٛل
 ,
رلا٘ٚا ريچبل
 .
ي يرلاٚسؼٚز
ي ـ َ ٜزؤ
چيؤ
ن ٜ
 ,
زسيث
 ٜ
 ٖ
ةٛذرٛل
 ,
رلا٘ٚا ريچبل

 
رلاريسآ شاز
 ,
رلارٚرٚٚ ٚٚا
 ,
صيّيا
ي
 ٜ
 خيا يّ٘
رلارٚرٛل
 .
رلاري٘بسٚا
 ,
رلارِٛٚرٛي
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
40 
www.turuz.com
 
 
زسيث
 ٜ
 ٖ
ةٛذرٛل
 ,
رلا٘ٚا ريچبل

 
يسيا ْازآ
ق
 ,
ق
كيطيٕضلاضٚ
 ,
 بضاز
كيطيٕضلاضاز ةٛ٘ٛل
 .
يطيٕضلاضٛس لارلا ْازآ
ق
 ,
زسيث
 ٜ
 ٖ
ةٛذرٛل
 ,
رلا٘ٚا ريچبل

٭٭٭
 
سئٌ ـ
شٛل ُيجٔازآ ّٝٙٔ ن ٜ
 ,
بدبس
 ق
يرلابٕؼٚز ٗيٍشيا
 .
رّيىٕيٙٔ
 ,
رّيىٙيٙس
 ,
بدبس
 ق

Yüklə 23,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə