GivenName=TuruzYüklə 23,7 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/16
tarix17.04.2017
ölçüsü23,7 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

يرلابٕؼٚز ٗيٍشيا
 .
 
سٙٔ
 ٜ
ز
ْلاِٚا شٛل ريث ةٛ٘ؤ
 ,
ِْٛٛل بضْٛل ٗيس٘لازب٘بل
 .
اريسضارآ
 ق
يِبي
 ,
ِٛٛي
 ,
بدبس
 ق
يرلابٕؼٚز ٗيٍشيا
 .
 
 ٖاسِٔٛٛل
 رٛس
ٓيضازربل شٛل
 ,
بسٛس زٚا سيث
يضربل ّٝئي ق
 .
سئٌ
ٜ 
ن
 ,
سٌ
رٛج ن ٜ
ـ 
يضب٘بي 
 ,
بدبس
 ق
يرلابٕؼٚز ٗيٍشيا

٭٭٭
 
 رلاضاز
 ةٛدٛل
ز
ٖ ٜزرِ ٜٚري
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
41 
www.turuz.com
 
 
تي٘لازب٘بل
,
ةِٛٚا ربچٚا 
 .
ُيز
 ٜ
ن
 ,
زسيا
يجبث بضْٛل ن ٜ
 ,
تي٘لازب٘بل
,
ةِٛٚا ربچٚا 
 .
 
يٌٛئس زآ ريث
 ,
ٛؽيٚز زآ ريث
 ,
لا٘از زآ ريث
ق
 ,
يؽيبل زآ ريث
 .
 ةِٛٚا
َبسربل
 ,
يِبچ
 ,
يؼريل
 ,
تي٘لازب٘بل
,
ةِٛٚا ربچٚا 
 .
 
ٚا
 ,
رٚا
ي ريسو ٜ
سيؤ
ربچٚا ٜ
 ,
ٚا
 ,
 رٚزٛؽيٚا
ربچآ زب٘بل
 .
ج٘ٛضٚز
 ٜ
ز
راٚ كيِربچٚا ٜ
 ,
تي٘لازب٘بل
,
ةِٛٚا ربچٚا 

٭٭٭
 
ز زرٛل
 ٛ٘ٛضؤ
ا
ٗٔ ْ ٝطئٕ
 ,
ريسيسب٘آ ٗيٍيِريز زٛس
 .
ز
 ْٛضؤ
ا زبٕسبث ْٚرٚٚ
ةِٛؤ
 ,
ريسيسب٘آ ٗيٍيِريز زٛس
 .
 
ا ب٘آ ٖبؼٚز يٙٔ
ةِٛؤ
 ,
ةِٛٚا ب٘آ زرٛل ريث ٝٙٔ
 .
تيِآ جٌٛ ٗئ ٖاززرٛل ِْٛٛل
 ,
ريسيسب٘آ ٗيٍيِريز زٛس


 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
42 
www.turuz.com
 
 
 
ْلاسبل ـ ْلاسبل ٓيرلا ٓيسراز
 ,
بشِبذ ،يرز اسٕيرلاِٛل
 .
قبچيث رٕٛسٛس يٙٔ
 ,
بشِبث
 ,
ريسيسب٘آ ٗيٍيِريز زٛس

٭٭٭
 
ق
ٚا يسيرز زرٚ
ريززبٕسبث خ

ز رئز
يسيرز زرٛل رٚززؤ
 .
سٙٔ
 ٜ
ْبطيِٕآ جٌٛ ٖاس٘ٚا
 ,
ز رئز
يسيرز زرٛل رٚززؤ

 
رٚز ٍَٛ٘ٛي ٓٞ
 ,
يشسيا ٜز ٓٞ
 ,
ٗيرس ٖازٛس
 ,
يشيا ٖاززٚا
 .
ٓيرز ريٕ٘لااربي
 ,
ا
ٓيس
 ,
 
ز رئز 
يسيرز زرٛل رٚززؤ

 
ا يرلأٚرٚٚ
رٛسؤ
ٚا رٚ
 
 ,
جٌٛ
 ,
ٚا ريريشٌ كيِزبٕذرٛل
 .
ي يٕيىچ رٞ
رٛسؤ
ٚا رٚ
 ,
ز رئز
يسيرز زرٛل رٚززؤ

٭٭٭
 
 يآ چٚا
 يسِبل
ز
ٜزرِ ٜٚري
 ,
َ
 ٜ
َ
 ازرٛث ر٘ ّٝو ٜ
از
اسض
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
43 
www.turuz.com
 
 
 َٛل
ُّئي
ٜ 
يس٘
 
زب٘بل ـ زب٘بل
 ,
َ
 ٜ
َ
 ازرٛث ر٘ ّٝو ٜ
از
اسض

 
بث ٖلايٛث ـ ٖلايٛث رلاضاز
ريذ
 ,
رئي
 ٜ
ٛي َٛي
خ
 ,
ي
يؤ
ريؽيج ٜ
 .
ي
 ٜسيؤ
ريؼبي زٚسِٚا ارٛث ٖ
 ,
َ
 ٜ
َ
 ازرٛث ر٘ ّٝو ٜ
از
اسض

 
ْٛضٛل بيبل ريزازاربٞ
 ,
 سيل
 ب٘ٛيٛث
ْٛضٛل بٕضٛل
 .
ي يٕيو ْازآ
ٚزؤ
 ,
يضبل
 ,
َ
 ٜ
َ
 ازرٛث ر٘ ّٝو ٜ
از
اسض

٭٭٭
 
ي ـ
ٜزؤ
 
َ
رئي يٙٔ 
 ٜ
ريسٙئا
 ,
 سٙس يٌٛئس
ٖ ٜ
 ,
ٖ ٜسٙٔ ن ٝٔٛئس
 .
سئٌ
 ٜ
بدبس ن
يرلابٕؼٚز ق
 ,
 سٙس يٌٛئس
ٖ ٜ
 ,
ٖ ٜسٙٔ ن ٝٔٛئس

 
 زٚسٌ٘ٛ
ٖبسضٛل
 ,
ٗيزبل ٝجئٌ
 ,
 چئٞ
ريّٕيث
ٗيزآ ريز ٝ٘ ْ ٜ
 .
بچٚا
ق
,
ٖازرٛث ن ٜسئٌ 
 ,
يسيبٞ
 ,
 سٙس يٌٛئس
ٖ ٜ
 ,
ٖ ٜسٙٔ ن ٝٔٛئس

 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
44 
www.turuz.com
 
 
بضلاؼبث ٌُ
ق
 ,
ن ٝچيا س٘آ سيث
 ,
س ريث
ن ٝيئز زؤ
 ,
ة
ن ٝچئو َٛي ري
 .
ي
ٛيؤ
 ,
چئس ِٛٛي ٗيِآ
ن ٜ
 ,
 سٙس يٌٛئس
ٖ ٜ
 ,
ٖ ٜسٙٔ ن ٝٔٛئس

٭٭٭
 
ازٚا
 ق
ي َٛي رلاِٛي
يزرشسؤ
 ,
بضٛل بيبل
 ,
ب٘ارٛي َٛي
 .
 شبث رلاضٛل ٖلابل
رّيسي ٜا
 ,
بضٛل بيبل
 ,
ب٘ارٛي َٛي

 
 شٛل
ٗيورس ٛ٘ٚا
يسِآ ٜ
 ,
سشسٚا رلاؼاز
يسِبچ زب٘بل ٖ ٜ
 .
ي
رِّؤ
,
ٚسِٚا ٌٛزٌٛ رلايبچ 
 ,
بضٛل بيبل
 ,
ب٘ارٛي َٛي

 
بثٚا
 ,
صئٔ
ٜ
 ,
غاز
 ,
ْٚرٛچٚا
 ,
ْٚرٛث ـ ْٚرٛث رلاِٛي ريؽيج
 .
يسئز زِٛٛث
 :
ريسسث
 ,
ٖٚرٚز
 ,
بضٛل بيبل
 ,
ب٘ارٛي َٛي

٭٭٭
 
ٛچ
 خ
رّيسشئٌ
 ,
رّيسشئٌ زآ
 ,
ي
ٜسيؤ
,
زرئي 
رلا٘بضلاؼبث ٜ
 .
لاٚز
 ق
رّيسچئو زٚز ِٛٛي
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
45 
www.turuz.com
 
 
ي
ٜسيؤ
,
زرئي 
رلا٘بضلاؼبث ٜ

 
 َٛي ريث
رّيز ٝٔرٌ زب٘بل
 ,
 رٞ
ْريٌ بيبثٚا
رّيز ٜ
 .
رذس ريث
ٜ 
صي٘
ي 
رّيز ٝٔرؤ
 ,
ي
ٜسيؤ
,
زرئي 
رلا٘بضلاؼبث ٜ

ٖازرلازبيآ رِٚزٛضٚا
 ,
زبي
؛ 
ق
ازرلاطي
 ,
صيل
؛
ازرلازبي 
 .
َسي٘ز
 ٜ
آ ٗض
ازرلازبٕذ
 ,
ي
ٜسيؤ
,
زرئي 
رلا٘بضلاؼبث ٜ

٭٭٭
 
بٔٛي ـ
ٖاسِٛي ُيىچ ؛زِٛٛث ق
 ,
ي
 ٚزؤ
 اسِٛي
راٚ ٓي٘لابل
 .
ُئا ٓيزربي ير٘بس ِٛٚا
ٜ
 ,
ي
 ٚزؤ
 اسِٛي
راٚ ٓي٘لابل

 
چٚا ؛ْٛضٛل بيبل
 ,
بِٕٚرٛي
 ,
سٌ٘ٛ
 ٜ
َآ يشسيا ٖ
 ,
بِٕٚرٚٛل
 .
سٙٔ
 ٜ
از ٖ
بّٕيريآ ٗس بٞ
 ,
ي
 ٚزؤ
 اسِٛي
راٚ ٓي٘لابل

 
يِبجٚا
 رلال
ا
ريززبٕسبچ َ
 ,
رلازبٕ٘ٛل شٛل
؛
زبٕسٛس شاز 
يز
ر
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
46 
www.turuz.com
 
 
سئٌ
 ٜ
ن
؛
ي ٜا 
ريززبٕسبث خٚا ٓي٘
 ,
ي
 ٚزؤ
 اسِٛي
راٚ ٓي٘لابل

٭٭٭
 
 رٛسٚا نرث ـ نرث ـ
ٜسٕيورس ٛل
 ,
نرث
 ٜ
رلاِٛي يسيث تيىچ
 .
بيبِٕٚرٛي
 ق
اسؼاز
 ,
اسضاز
 ,
نرث
 ٜ
رلاِٛي يسيث تيىچ
 .
بچٚا
ق
,
زريث 
قبيبِٕٚرٛي ٜ
 ,
ز ازٛث
ةٛ٘ؤ
 ,
بيبّٕيريل
ق

رئي
ٜ
ي ـ 
قبيبِٕٚرٚبس ٝيؤ
 ,
نرث
 ٜ
رلاِٛي يسيث تيىچ
 .
 
يربدبس سيث
يرّ٘ ٝشيا ق
 ,
ي شبث
يرّ٘ ٜسئٌ ةٚرٛسؤ
 .
ا ٖازرلاِٛي ٛث
يرّ٘ ٝسؤ
 ,
نرث
 ٜ
رلاِٛي يسيث تيىچ
 .
٭٭٭
 
 ؛چٚا ـ
شٛل بيبل
 ,
ٝٙٔ ٖازبل
 ,
ْبسِٚرٛي ٗٔ
 ,
بِٕٚرٛي ٗس
 .
رّٙيٍشيا ريسسبچ يٙٔ
ٜ

ْبسِٚرٛي ٗٔ
 ,
بِٕٚرٛي ٗس
 .
 
ي ٖ ٜز
ْٚرٛسؤ
 ,
ي ٛس
ْٚرٛسؤ
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
47 
www.turuz.com
 
 
ي
 ٜسيؤ
ٓيريشئي ٓئي ٝٙس
 .
ٓيريشيث رٚا ٜسٙيّئث ٛل
 ,
ْبسِٚرٛي ٗٔ
 ,
بِٕٚرٛي ٗس
 .
 
يرلاِٛي چئو
 ,
يرلايبچ چئو
 ,
يرلاي لاٚز ْٚرٛث ـ ْٚرٛث
 .
ا
ؤ
يرلايآ صيل ٗيسشئٌ ةٛس
 ,
ْبسِٚرٛي ٗٔ
 ,
بِٕٚرٛي ٗس

٭٭٭
 
تييبضبي خٛچ
 ,
تيِبجٛل خٛچ
 ,
يس ٜرٛئچ رئي لاطي٘اربي
 .
ةٛيٛل اسِٛي ٛ٘ٛچِٛي خٛچ
 ,
يس ٜرٛئچ رئي لاطي٘اربي
 .
 
ةِٛٚا جٌِ٘ٛٛ يئض رٞ ب٘ٚا
 ,
تيربثبل ٓٞ
 ,
ةِٛٚا جٙيز ٓٞ
 .
ةِٛٚا ج٘ٛو خٛچ قارب٘لاٚز
 ,
يس ٜرٛئچ رئي لاطي٘اربي
 .
 
ي ةٌِٛٛ
ارلا٘بچٚا ٜسيؤ
 ,
ا
 زؤ
ا
ارلا٘بچبل ٖ ٜس٘ٚزؤ
 .
ارلا٘بچآ ريؽيج رئي ـ رئي
 ,
يس ٜرٛئچ رئي لاطي٘اربي


 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
48 
www.turuz.com
 
 
٭٭٭
 
يشسبي ـ يشسبي رلاؼاز ُيضبي ـ
 ,
راٚ يٕيىچ ٗيرِرئي ٛث
 .
ْٛضٛل بيبل لاذبس زب٘بل
 ,
راٚ يٕيىچ ٗيرِرئي ٛث
 .
 
تيچئو ٖازرٛث ْبٕؼٚز ٖ ٝيئز
 ,
تيچئس اٚٛي بؼبِٕبس زرٛي
 .
ةِٛٚا ازرٛث
 ,
ةٛچؤو ٖازرٛث
 ,
راٚ يٕيىچ ٗيرِرئي ٛث
 .
يس يشّيطيذ ٝطئٔ رييئز
 ,
يس يشّيريد ٗيرلاضٛل غآ
 .
يس يشّيچيد ٗيٕيٌ ٜرٚا
 ,
راٚ يٕيىچ ٗيرِرئي ٛث
 .
٭٭٭
 
ٜرئي ٚس٘ٛل تيٌّ ٛچٚٚا
 ,
اسٙيزب٘بل ٖٛضٛل بيبل
 .
ي
 ٜرؤ
تيريچ تيٌّ اربٞ ٖ
 ,
اسٙيزب٘بل ٖٛضٛل بيبل
 .
 
يسِبل ازربٞ رِرئي بٕؼٚز
 ,
يسِآ غارٛس ٖاسضٛل ٛ٘ٛث
 .
يسِبس ريؽيج اربٞ ٖازربٞ
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
49 
www.turuz.com
 
 
اسٙيزب٘بل ٖٛضٛل بيبل
 .
 
ارٛث
 ,
ريزرئي ٖلاٚا اربٞ
 ,
ي ٓيىچ ٖ ٜزرِ ٗيٍشيا
ْٚزرؤ
 .
ي
 رّيؤ
يزرئٚ ياربٞ ب٘ٚا
 ,
اسٙيزب٘بل ٖٛضٛل بيبل
 .
٭٭٭
 
يريذب٘ َ ٝو ِٛزٛٙيٛث هس
 ,
اسِبي ٌِّٛٛ
 ,
ز ُيضبي
ٜسضؤ
 .
ٝٙيريث ـ ريث ريي ٜز ز ّّٝو
 ,
اسِبي ٌِّٛٛ
 ,
ز ُيضبي
ٜسضؤ

يرلا يؼريل
 ,
يرلا٘ٛؼزٛل
 ,
يرلاٙيؼسيل بٕطيريمطيل
 .
ي
 زؤ
يرلا ٗيؽّيچ ريسِ ٜرث
 ,
اسِبي ٌِّٛٛ
 ,
ز ُيضبي
ٜسضؤ
 .
 
تيِبل قلاِبس جبؼآ ٝچئ٘
 ,
ربٙيچ يريث
 ,
سيِبد يريث
 .
زِٛٛث ـ زِٛٛث رلاضٛل ازريذ
 ,
اسِبي ٌِّٛٛ
 ,
ز ُيضبي
ٜسضؤ

٭٭٭
 
ز ٗٔ ـ
ا ْ ٜرٛ٘ؤ
بٔٚزرٛي زؤ
 ,
َبل لاميّؼبس شازربل ٛچٚٚا
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
50 
www.turuz.com
 
 
ا ٓيسبچ ٓيسئٌ
بٔاٚٛي زؤ

َبل لاميّؼبس شازربل ٛچٚٚا
 .
 
ٖاسضٛل زِٛٛث ْبضِٕٛٛؼٚز
 ,
ن ْبطيّٕيريآ
ٖاسضبي ٝدرؤ
 .
اسضاز ـ اسؼاز ْبطيٕدبس ٖ ٜز
 ,
َبل لاميّؼبس شازربل ٛچٚٚا
 .
 
ي ٛضٛل زِٛٛث
ٗسرؤ
؛
ي 
شٚرؤ
 ,
ٚا
 ,
ريسٔب٘آ
 ,
شٚرٛس يٙٔ
 .
س بسبٕي٘بس
صيي ٜز ٚزؤ
 ,
َبل لاميّؼبس شازربل ٛچٚٚا

٭٭٭
 
ٕٝشئٌ ـ
 ,
ْٛضٛل بيبل ٕٝشئٌ
 ,
ْر٘ ّٝىس ازرٛث ٖ ٝسشئٌ
 .
ا
 ٜريؤ
كيسرآ ٝٙس ٓطيٕ٘
 ,
ْر٘ ّٝىس ازرٛث ٖ ٝسشئٌ
 .
 
خٛچ ٛٔٚرٛث ٗيرلاِٛي ٛث
 ,
خٛچ ٛٔٚرٛي ٗيرلأٚرٛث
 .
ا
 ِٛٔٛؤ
خٛچ
 ,
خٛچ يٕيريل
 ,
ْر٘ ّٝىس ازرٛث ٖ ٝسشئٌ
 .
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
51 
www.turuz.com
 
 
ي
 زؤ
چ ُيضبي ٝجوٚزرٌٛ
رٚسِؤ
 ,
ريسيبچ زبٕذآ ـ ربذآ
 ,
ي
رٚسِؤ
 .
ريسميّلبسبث
 ,
ريسّيٌ اربل
 ,
ْر٘ ّٝىس ازرٛث ٖ ٝسشئٌ
 .
٭٭٭
 
ي
 ٚزؤ
ن كيسيل
ٜ
يزارچيس َ 
 ,
ا
رؤ
 ٜ
 ٜرّ٘
يس٘ ٜز ز ّّٝو
 .
يسسآ زٛٙيٛث تيٌّ ٗيذبي
 ,
ا
رؤ
ٜ 
 ٜرّ٘
يس٘ ٜز ز ّّٝو
 .
 
يس٘لاريؽيز ٜرئي ٛچٚٚا
 ,
ي
 ٜسٙيرِزؤ
ي
يس٘لاريف يؤ
 .
ن
ٜ
يزريرٙيف َ 
 ,
يس٘لاريؽيآ
 ,
ا
رؤ
ٜ 
 ٜرّ٘
يس٘ ٜز ز ّّٝو

يزلاللابث ٛ٘ٚا ٛچٚٚا
 ,
يزلالبجٛل يٙيرلاچيل
 .
ن
ٜ
يزلالبٙيٚا يسّيريي َ 
 ,
ا
رؤ
ٜ 
 ٜرّ٘
يس٘ ٜز ز ّّٝو

٭٭٭
 
 جٌٛ
ا
ٛ٘ٚزٛٙيٛث ٚزرٛث ر
 ,
ن ـ
ٜ
َ 
 ,
ْاراريسٙيس ٛ٘ٛٙيٛث
 .
ٚزرٛث ٜزريث
 ,
يسريي ٜزريث
 ,
ن ـ
ٜ
َ 
 ,
ْاراريسٙيس ٛ٘ٛٙيٛث
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
52 
www.turuz.com
 
 
 
سيث كيؼب٘ٛل ٜزرِرئي ٛث ـ
 ,
سئ يىيا رٞ ٛسٛچِٛي َٛي
 .
سيٕيىس ـ هس ٖٛشسٚا ٖسٙس
 ,
ن
ٜ
َ 
 ,
ْاراريسٙيس ٛ٘ٛٙيٛث
 .
 
تيچئو رئٚ َٛي ٜسيث
 ,
ن ٜسئٌ
 ,
ن ٛث
ٖسٙضٚؤ
 ,
ا ٖاسِبي
ؤ
ن ٝس
 .
ن ٜرٌ قبدبس يسئبٕؼٚز
 ,
ن
ٜ
َ 
 ,
ْاراريسٙيس ٛ٘ٛٙيٛث

٭٭٭
 
ن
ٜ
ة َ 

Yüklə 23,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə