GivenName=Turuz


  www.turuz.com     ٝٙيرٌّ٘ٛ يّ٘بل يسذبثYüklə 23,7 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/16
tarix17.04.2017
ölçüsü23,7 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

65 
www.turuz.com
 
 
ٝٙيرٌّ٘ٛ يّ٘بل يسذبث
 .
ٝٙيرِزٛي
 ,
ٝٙيرّٙئ
 ,
ا ةٛذرٛل ئبٞ
يزلاذبس َ

٭٭٭
 
ْبيٛچِٛي ٗٔ
 ,
 ؛يسيس رّّئا
ْاريريؼبچ بؽيطيربث
 .
 جٌٛ ٓيزآ
ا
ر
 ,
ا
ٛچٚٚا ْٚزؤ
 ,
ْاريريؼبچ بؽيطيربث

ٗي٘بياز ريث
 ,
ي ٖٚرٚز
ْٚرؤ
 ,
يرئٌ لاٛس
 ,
يرئٌ بؼبس
 .
يرث ٗيسٌّ رلاِبملبس غآ
 ,
ْاريريؼبچ بؽيطيربث
 .
 
ّٛجٌٛ ئبٞ
 ,
 ئبٞ
ا
ٖ ٜر
 ,
ٖ ٜرد ـ ٖ ٜرد ةِٛٚا رلائا
 .
ا يسيس
ةِٛؤ
 ,
ا
ْرٚسِؤ
ٜ
ٖ ٜسو 
 ,
ْاريريؼبچ بؽيطيربث
 .
٭٭٭
 
شازربل ٛچِٛي ٖ ٜسئٌ َٛي يآ ـ
 ,
ي ـ ٖبي ٛث
ؤ
ريزرئي ٓيسيث ٜرٚ
 .
كيطيِٕبس زرٛي ريزرّّيا زٛي
 ,
ي ـ ٖبي ٛث
ؤ
ريزرئي ٓيسيث ٜرٚ
.
 
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
66 
www.turuz.com
 
 
ّٝئث خٛچ ـ خٛچ يرِرئي ٛث
 ,
ا قٛضٛٔٚرٛل
ا ـ ِٝؤ
ِٝؤ
 .
رٌّ يشيا ٖ ٌّٝ ٖاسِاز
 ,
ي ـ ٖبي ٛث
ؤ
ريزرئي ٓيسيث ٜرٚ
 .
 
ن يْٛس ٓيٙٔ ازرٛث
ٓيرّوؤ
 ,
يرّوٛٔٛس ٗيرِ ٜزز
 .
س يرلاضاز ـ ْاز
يرّوٛوؤ
 ,
ي ـ ٖبي ٛث
ؤ
ريزرئي ٓيسيث ٜرٚ

٭٭٭
 
ريسضلااز شاز ٓيزآ ٓيٙٔ ـ
 ,
ريسيِبٕريچ رلا٘ٛث ٖازرٛث
 .
ريسيىٕيسيث رلاللاسٚا ٛث
 ,
ريسيِبٕريچ رلا٘ٛث ٖازرٛث
 .
 
ْب٘بمضلااز
 ,
ْب٘بمضٚرٚٚ
 ,
ٖازٛس
 ,
ْب٘بمطيِآ ٖاززٚا
 .
ْب٘بمضٚٚٛل بؼاردٛس هس
 ,
ريسيِبٕريچ رلا٘ٛث ٖازرٛث
 .
 
ْ ٝييس ٝييي ٗيؼلاسٚا ٛث
 ,
يسبيبس رٚا
 ,
ْ ٝييس ٝي ٝد
 .
ْ ٝييس ٝييس يشيا ٖٛجٌٛ
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
67 
www.turuz.com
 
 
ريسيِبٕريچ رلا٘ٛث ٖازرٛث

٭٭٭
 
ٖبمضلااز ٗس ـ
 ,
ٖبمضٚرٚٚ ٗٔ
 ,
هض ّٝجٌٛ ٌُ
 ,
قبيلاذٛي جٌٛ
 .
ا اسذٛچ
 ٕٝچِؤ
ِٛ٘ٛٛل ـ َا
 ,
هض ّٝجٌٛ ٌُ
 ,
قبيلاذٛي جٌٛ
 .
 
يٙٔ ٖبسسبث
 ,
ي لاؼبث
رٛسؤ
 ,
رٛسٚا يرئٌ بسٙيسّيسبث
 .
ريسبث ُئا ريث ازرٛث ؛بسذٛي
 ,
هض ّٝجٌٛ ٌُ
 ,
قبيلاذٛي جٌٛ

ا ريث بس
س ٌٝزؤ
رٚسذٛي ْٚزؤ
 ,
ي اززرٛي ـ رئي ٛث
رٚسذٛي ْٚزؤ
 .
رٚسذٛي ٓيسيا يسلابل چئٞ
 ,
هض ّٝجٌٛ ٌُ
 ,
قبيلاذٛي جٌٛ

٭٭٭
 
يسسبٙيٚا َٛل يسٌّ ئبٞ
 ,
ا يىيا ٜسٙض ّٝجٌٛ
ر٘ؤ
 .
ريطٞ ـ ياربٞ
 ,
يسريؼبث ـ سس
 ,
ا يىيا ٜسٙض ّٝجٌٛ
ر٘ؤ

 
ريز ٜزسيث جٌٛ يسئز ئبٞ
 ,
ريز ٜسّئث جٌٛ
 ,
ريز ٜزسيز جٌٛ
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
68 
www.turuz.com
 
 
ريزاسِٛل رٚٚ
 ,
س رٚٚ
ريز ٜززؤ
 ,
ا يىيا ٜسٙض ّٝجٌٛ
ر٘ؤ

 
يس٘لأٛض رئي
 ,
يسسبچ ٜسيز
 ,
يسسبث ٜرئي يس٘لاسبل سيز
 .
َْٛو
 ,
رٚا
 ,
تيٙيس جبؼآ
 ,
يسسبي
 ,
ا يىيا ٜسٙض ّٝجٌٛ
ر٘ؤ

٭٭٭
 
صٌ٘ٛ ْ ٜزز ـ
 !
ا
َ
ٝٙٔ رٛس 
 ,
قاردٛس ْب٘آ
 !
رئٚ جٌٛ ٝٙٔ
 .
ْسيس ٝسٕيو ٜزرِرئي ٛث
 ,
قاردٛس ْب٘آ
 !
رئٚ جٌٛ ٝٙٔ

كيرآ ٝسٙٔ رٚس٘ٛؼٛي ٚا
 ,
كي٘بي ٝسٙٔ ريسيِرس ٚا

ي يٙٔ بٕيٛل
ؤ
كيذيل ٚز
 ,
قاردٛس ْب٘آ
 !
رئٚ جٌٛ ٝٙٔ
 .
 
ربٙيس رِزٚز ْبسّيريي ٗٔ
 ,
 ٜا
 يري
رب٘بس كيسبث ٚزٚز

ْبٙ٘بي ٜسٙٔ
 ,
رب٘بي ٜززٚز
 ,
قاردٛس ْب٘آ
 !
رئٚ جٌٛ ٝٙٔ

٭٭٭
 
اسٙيرلاِٛل ٚسيٚز جٌٛ ريث
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
69 
www.turuz.com
 
 
يئٌ يسيرز زرٛل
ٜ
ٖلاؼٚا ٖ 
 .
يز ِٝرٛدٛس يضلااز شاز
 ,
يئٌ يسيرز زرٛل
ٜ
ٖلاؼٚا ٖ 
 .
 
يسريس ةٛسٛس يٙيؼبضرٛل
 ,
يسريي ٜرئي ٛ٘ٚا ةٚرٛث
 .
ز ةٛٔٛج
يسريچ ٝشسٚا ٛضؤ
 ,
يئٌ يسيرز زرٛل
ٜ
ٖلاؼٚا ٖ 
 .
 
يرئٌ ٚزرٚز يسرِبل ار٘ٛس
 ,
يرث زآ ريث ٖاسضلااز شاز
 .
ا يزلاسبل سيز
يرئي ٚسدؤ
 ,
يئٌ يسيرز زرٛل
ٜ
ٖلاؼٚا ٖ 

٭٭٭
 
ا قاردٛس ْب٘آ ـ
حؤ
يٙس ْٚ
 ,
ٖ ٝسئرئٚ ٗس ٝٙٔ ٛجٌٛ
 .
ٖ ٝسٙس ْٚزٚز ـ ٓيزاز ٓيٙٔ
 ,
ٖ ٝسئرئٚ ٗس ٝٙٔ ٛجٌٛ
 .
 
ٜسٕيٌ ٜرٚا ْٚسيٚز يٙس
 ,
 ٓيسيز
 ,
ِْٛٛل
 ,
ٜسٕيٌ ٝسريز
 .
 ْبطيٕطيدبي
ا
ٝس
ٖ ٜسٙيٌ 
 ,
ٖ ٝسئرئٚ ٗس ٝٙٔ ٛجٌٛ
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
70 
www.turuz.com
 
 
 
ْب٘آ
 ,
ٓير٘بس
 ,
ٖبسٕيربٔاز
 ,
ٖ ٝسٕير ٝد ٝس
 ,
ٖبسٕيربدبس
 .
ِْٛٛي
 ,
ٓيِبي
 ,
ٖبسٕيربدبچ
 ,
ٖ ٝسئرئٚ ٗس ٝٙٔ ٛجٌٛ

٭٭٭
 
رلاير٘بس يئا ـ
 ,
ي بجٚا
رّيؤ

ٖ ٝسجيرئٚ جٌٛ
 ,
رئٚ اسٕيسبي
 .
تيريچ زٚسِٚا
 ,
تيرازٛس يآ
 ,
ٖ ٝسجيرئٚ جٌٛ
 ,
رئٚ اسٕيسبي
 .
 
ة رئي ّٛجٌٛ ازرٛث
َؤ
 ٜ
ريس٘
 ,
ريسِبملبسؼآ
 ,
ريز ّٝٙيث شبث
 .
ريسٕيو يچضبث
 ,
ريس٘ ٌّٝ جٌٛ
 ,
ٖ ٝسجيرئٚ جٌٛ
 ,
رئٚ اسٕيسبي

ِٛٛل ّٛجٌٛ ٖارٚٚ ٖٛجٌٛ
 ,
ِٛٛي ٖٛ٘ٚا ريزريؼآ خٛچ
 .
ي ـ ٖبي
ٚؤ
ِٛٚز لاراز يس ٜر
 ,
ٖ ٝسجيرئٚ جٌٛ
 ,
رئٚ اسٕيسبي

٭٭٭
 
ي جٌٛ ٝيّٛجٌٛ يآ ـ
سؤ
ٖ ٜرس
 ,
لازٚا
 ,
ّّٝئي
 ,
شبسٛس ّّٝئس
 .
بضبي ازرٛث بسذٛچ ٖٛجٌٛ
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
71 
www.turuz.com
 
 
لازٚا
 ,
ّّٝئي
 ,
شبسٛس ّّٝئس
 .
 
ريسّئس ٛيٛس ٗيرِرئي ٛث
 ,
ريسّئي رٙطيو يسآ رٟو
 .
ي
 زؤ
ي
چ ُيضبي ٝجوٚزرؤ
رٚسِؤ
 ,
لازٚا
 ,
ّّٝئي
 ,
شبسٛس ّّٝئس
 .
 
 شبث
ا
 ٜ
ريث ـ ريث ٝٙس هير ٝي
 ,
ريشئي ٜسيث ٛ٘ٛجٌٛ غاز
 .
ا ٜرئي ٜسس يّئا
رٛسؤ
 ,
لازٚا
 ,
ّّٝئي
 ,
شبسٛس ّّٝئس

٭٭٭
 
ِٛٛي ـ يِبي يسسو رّّئا
 ,
ّٕٝيسيث َبل يسئز ئبٞ
 .
يسشئٌ تيريچ اسضلااز شاز
 ,
ّٕٝيسيث َبل يسئز ئبٞ

 زٛي ٝچئ٘ يسئز ٛ٘ٛث
ا
ر
 ,
ي كيييل ٖزريجس رآ
رِزؤ
 ,
رِزٚا يشسبي ٗي ّٝسث َبٔ
 ,
ّٕٝيسيث َبل يسئز ئبٞ
 .
 
رلايزراِٛبي
 ,
رلايزربذبي
 ,
رلايزلاذبس ةٛسٛس ّٝيز
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
72 
www.turuz.com
 
 
ي رٞ
رلايزلاؼبث ٛ٘ٛ٘ؤ
 ,
ّٕٝيسيث َبل يسئز ئبٞ
 .
٭٭٭
 
 جٌٛ ٗٔ ـ
ا
ٜر
ْ 
 ,
ٛ٘ٛؼرٚٚ َٛي
 ,
ن ٜرٌ اسِٛي ٛسٛچِٛي َٛي
 .
ْاريربشذآ يرلابٕؼٚز
 ,
ن ٜرٌ اسِٛي ٛسٛچِٛي َٛي
 .
 
ا
 زؤ
ن ٖاسٔٚزرٛي
ؤ
ْ ٝيير ٝچ
 ,
ْ ٝيير ٝچئو ٖ ٜسّئا ٗيسيس
 .
ا
 زؤ
 جٌٛ ٗيٕيرئي
ا
ْ ٝيير
 ,
ن ٜرٌ اسِٛي ٛسٛچِٛي َٛي
 .
 
ٓطيٕ٘ ٌٜٚٛ ٜسيس ٜسجٌٛ

ٓطيٕ٘ ٝي ٝث يرِرئي ٛث
.
 
ي يسيس
ٓطيٕٙيٛئس ةٚرؤ

ن ٜرٌ اسِٛي ٛسٛچِٛي َٛي
.
 
٭٭٭
 
ي ٚسضٚز ْبطذآ
َزؤ
ْ
 ٜ
يز
,
 
لاضٛل بيبل ٚسضٚز لاٛي

يز ٝشسيا َٛي ٖازرلازٚسِٚا

لاضٛل بيبل ٚسضٚز لاٛي

 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
73 
www.turuz.com
 
 
ي ازرلازِٛٛث
ززؤ
 ٜ
يسشيا ٖ

يؼاز ٝچئ٘
 ,
ا ٚزٚز
ٚسسؤ
 .
يسشئٌ ٚرؼٚز ارلابٕؼٚز

لاضٛل بيبل ٚسضٚز لاٛي
 .
 
يزربل رئي رٞ
 ,
ٝضٛض ِٛزٛث

ٝطٌ٘ٛ َآ يزربٔبس رئي
.
 
ٝطئٔ يِربل ٖازربل ٛورٛو
,
 
لاضٛل بيبل ٚسضٚز لاٛي

٭٭٭
 
رّيسشئٌ َٛي قازٚا ـ قازٚا
 ,
ٗيذبي ِٖٛٛي
 ,
خٛي يؼازٚا
 .
يسريذ رلاؼاز
 ,
يس٘لا يشسبي
 ,
ٗيذبي ِٖٛٛي
 ,
خٛي يؼازٚا
 .
 
رّيزريسٙيز يرلازِٛٛث
 ,
س ييآ َٛي چٚا
رِٚزرٚس٘ؤ
 .
ي صيؼبي ٜرئي
رّيزرس٘ؤ
 ,
ٗيذبي ِٖٛٛي
 ,
خٛي يؼازٚا
 .
 
ريز يسيا ربل يسربؼآ ٛث
 ,
ريسيسي٘ز رٌِّٛ غآ بي

رٚزٚزٚز كيّّيضبي ارٛث
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
74 
www.turuz.com
 
 
ٗيذبي ِٖٛٛي
 ,
خٛي يؼازٚا

٭٭٭
 
اسضٛل بيبل رٚسضِٕٛٚرٛي
 ,
زآ ريث اسذٛس ٛچِٛي ٖٛؼرٛي
 .
ْٛضٛل ُجٙيز لاذبس زب٘بل
 ,
زآ ريث اسذٛس ٛچِٛي ٖٛؼرٛي
 .
 
كيضلاٛث ٖبل ُيسيل رئي رٞ
 ,
س رئي
ِٛٛوؤ
 ,
كيطيربل رٚا
 .
نٛوٛث ريؽيج
 ,
كيضلاٚز َٛي
 ,
زآ ريث اسذٛس ٛچِٛي ٖٛؼرٛي
 .
 
ئا ٜرئي ٖاسسِٛٛث شٛل
يس٘
 ,
ي يرئي
ز ازٛث ةٚرؤ
ٚس٘ؤ
 .
ريز ٖبل ٝ٘ ٛث
 ,
رٚسٌ٘ٛ ٝ٘ ٛث
 ,
زآ ريث اسذٛس ٛچِٛي ٖٛؼرٛي

٭٭٭
 
 ؛ٜزرِرئي ٛث يسيا راٚ ٓيو
يسطيٕٙييئٌ اربل ئبٞ
 .
ُيضبي
 ,
چ ريث صيٙئٌ
ٜسوِّٛؤ

يسطيٕٙييئٌ اربل ئبٞ
 .
ٖٚز تيٌّ رِ يّّئا ٗيچ
ٜ
ٖ 
 ,
ٖ ٜزريث ّٝئا تيىچ جٙيّيل
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
75 
www.turuz.com
 
 
ر ٖبل
ٜزرئي ريث رٞ رّثٛوؤ
 ,
يسطيٕٙييئٌ اربل ئبٞ
 .
 
يٙيٌّ ـ سيل رلاجيربدآ
 ,
ا
 رّثٚرٚسِؤ
ي٘ ّٝيث شبث

ي٘بسٛس رٞ
 ,
ي٘ ٝٙيز رٞ
 ,
يسيطيٕيئٌ اربل ئبٞ
 .
٭٭٭
 
ُئا ٛث ٌٖٛ ٛث تيِبل سيسضبث
 ,
رلاٚا ُئا ٝ٘ ٖ ٜسّئا سيسضبث
 .
ةٛضٚز قبسٛس يرِسيٍيا
 ,
رلاٚا ُئا ٝ٘ ٖ ٜسّئا سيسضبث
 .
 
يسآ
 ,
رلاجيربدآ يشيا
 ,
ٛ٘ٚا
 ,
رلاجيربدآ ٛسٚا

رلاجيربدآ ةٛسٛس ؛راٚ ٝ٘
 ,
رلاٚا ُئا ٝ٘ ٖ ٜسّئا سيسضبث
 .
 
رٚسثٛسٛس سبي بسرلا٘لابل
 ,
ريسجيسبل شبث لالبٔلاؼآ

تيّيؼاز ٛئا
 ,
ريسجيسبث ُئا
 ,
رلاٚا ُئا ٝ٘ ٖ ٜسّئا سيسضبث

٭٭٭
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
76 
www.turuz.com
 
 
لاذبس قبيآ َٛؼٚا سيٍيا ـ
 ,
ا
 َ
رٛس
 ,
ريسيؼبٙيبل ٗيّئا
 .
 ٜسيث
ا
رٛس َ
 ,
ٖبياز بذرآ
 ,
ا
 َ
ريسيؼبٙيبل ٗيّئا رٛس
 .
 
يزريل
 ,
يسيث ُئا ٗيچ يسسبچ
 ,
چ يزبيٛث َآ
ِٛؤ
,
ٚزٚز 
 .
ا ٜسيث َٚا يچضبث ٌُ
ٖٚزؤ
 ,
ا
 َ
رٛس
 ,
ريسيؼبٙيبل ٗيّئا
 .
 
يسيٕيّئا رلايسشيؼاز
 ,
يسيٕيّيز رلايزارؼٚز
 .
يسيٕيريز
 ,
ا
ٚزِٛٔٛؤ

ا
 َ
رٛس
 ,
ريسيؼبٙيبل ٗيّئا

٭٭٭
 
 جٌٛ
ا
يسضلاؼارٛس ِٛٛي ر
 ,
ب٘بؼٚز ٌٖٛ ٖاس٘بسبث ٌٖٛ
 .
تيِآ
 ,
تيدبچ
 ,
رلاجيربدآ
 ,
ب٘بؼٚز ٌٖٛ ٖاس٘بسبث ٌٖٛ
 .
 
سبي ٛث ريزريؼآ ٝ٘
 ,
صيؼربل
 ,
صيؽيي ـ ريي ٛث ريزبثبل خٛچ
 .
جبجٔلاٚز َٛي
 ,
شٛذٛي ـ شٛذٛي
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
77 
www.turuz.com
 
 
ب٘بؼٚز ٌٖٛ ٖاس٘بسبث ٌٖٛ

 جٌٛ
ا
ا يسشئٌ ر
بؼبِٕآ جؤ
 ,
بؼبِٕٚا شبث ّٝئا سيسضبث
 .
ا بي
ٝي ِٕٝؤ
 ,
بؼبِٕبل بي
 ,
ب٘بؼٚز ٌٖٛ ٖاس٘بسبث ٌٖٛ

٭٭٭
 
كيسضلابٕؼٚز اسسبي ٛث سيث ـ
 ,
رييبِٕٚا زبي ـ بٕؼٚز ؛اسسبي
 .
 شبث
ا
 ٜ
ا هيريي
ٜرّ٘ ِٝؤ
 ,
رييبِٕٚا زبي ـ بٕؼٚز ؛اسسبي
 .
 
ي زب٘بل ْٛضٛل بيبل
رٛسؤ
 ,
ريشئي ارٚا ٖازرٛث يٙٔ
 .
ا بٞاز
تيشيا يچيث ـ ٛچِؤ
 ,
رييبِٕٚا زبي ـ بٕؼٚز ؛اسسبي
 .
 
يرلالبچبل قبدبس ن ٜسئٌ
 ,
يرلالبچِآ قبريي قارٚٚ
 .
يرلالبسٛس قبچآ ٖ ٜسذيا
 ,
رييبِٕٚا زبي ـ بٕؼٚز ؛اسسبي

٭٭٭
 
ز ـ
بٙيزب٘بل جٙيّيل ْٛ٘ؤ
 ,
شٛل رييلابج لاٛي ِٛٛي
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
78 
www.turuz.com
 
 
رييلاجٙيّيل يرلازِٛٛث
 ,
شٛل رييلابج لاٛي ِٛٛي

ٓير٘بس
 ,
ّٝئا صيا ريث ٜسٙس
 ,
ي
ؤ
ّٝئا شٛل ريث يٙٔ رٛس
 .
ّٝئا
 ,
ّٝئا شٚرٚز ازرٛي
 ,
شٛل رييلابج لاٛي ِٛٛي
 .
 
يرلاٙيؼزآ حبس ـ سٌ ْٛضٛل
 ,
يرلاٙيؼسيل ُيج٘بل ب٘بل
 .
ٚا
 ,
يرلا٘ٛؼزٛل ٖ ٝيئي صِ

Yüklə 23,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə